eksklusiv Tema: Forårspakke Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksklusiv Tema: Forårspakke 2.0 - Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering?"

Transkript

1 Ajour med moms, told og afgifter eksklusiv moms Nummer 4. April 2009 Tema: Forårspakke Hvad er det, der spirer? Der lå guld gemt i spildevandet! Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering?

2 Det siger vi bl.a. i dette nummer Vi forudser, at de økonomiske konsekvenser for det enkelte rejsebureau er meget individuelle. Rejsebureauerne bør dog efter vores opfattelse finde fælles fodslag og hurtigst muligt sætte sig sammen med myndighederne for at aftale, hvordan de nye komplicerede regler skal fungere i praksis. Vurderingerne afspejler nemlig ikke den udvikling, ejendomsmarkedet har været igennem i 2007 og Vi anbefaler derfor, at vurderingerne granskes nøje, da der kan være penge at spare i en tid, hvor hver en krone ofte må vendes. Vi mener dog, at EU-Dommen giver anledning til at revurdere dansk praksis for, om foreninger overhovedet er omfattet af momsloven for den del af kontingentet, der vedrører varetagelse af medlemmernes almene interesse. Er det ikke økonomisk virksomhed efter momsloven, skal foreningerne efter vores opfattelse heller ikke betale lønsumsafgift, hvilket kan resultere i tilbagebetaling af lønsumsafgift til foreningerne. Konsekvenserne af ikke at have styr på momsregistreringerne er enorme, hvis man f.eks. ikke har beregnet moms af koncerninterne leverancer eller har medtaget omsætning fra en delregistrering i en samlet opgørelse af den delvise momsfradragsret. Dette kan blive rigtig dyrt for din virksomhed. Vores vurdering er, at de konkrete tiltag i regeringens forårspakke giver store administrative byrder for virksomhederne, og i visse tilfælde er reglerne gjort mere komplekse end nødvendigt. Men der er også områder, hvor EU allerede er en ægte toldunion - på godt og ondt. Når der er told på en vare, kan man alligevel nogle gange få varen gennem toldmuren uden at betale told (interessant, ikke sandt?). Reglerne for dette kan medlemslandene ikke selv fastsætte. Her kommer toldunionen for alvor på banen. side 2 eksklusiv moms april 2009

3 Indhold. eksklusiv moms. nummer 4. April Leder Tema: Forårspakke Moms på salg af fast ejendom 7 Ejendomsadministration - så er pålægsmomsen på banen igen 8 Rejsebureauer 12 Forårspakken øger energiafgifterne... både for private og virksomheder 14 Udsigt til betydelige meromkostninger for finansielle virksomheder Skal foreninger betale lønsumsafgift for varetagelse af deres medlemmers almene interesser 16 Der lå guld gemt i spildevandet! 18 Intet momsfradrag for transaktionsomkostninger 19 Har SKAT skudt over målet på din ejendomsvurdering? 20 SKAT afviser grænseoverskridende fællesregistreringer på momsen!!! 21 Lempelse af reglerne for kørsel i gulpladebiler mellem 3 og 4 tons 22 Ikke alle honorarer og tilskud er lønsumsafgitspligtige! 23 Få styr på SE-numrene - de kan blive dyre bekendtskaber! 24 Alligevel ingen moms på lønnedgang! 25 Filialomsætning skal medregnes ved beregning af momsfradrag og godtgørelse? 26 EU bliver en rigtig toldunion del 4 Om toldsuspension 29 Vidste du? 30 Business as usual 31 Hvad venter vi på? Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. eksklusiv moms april 2009 side 3

4 Jan Huusmann Christensen Partner, leder af momsafdelingen Tidsler og stedmoderblomster For mig har foråret altid været noget ganske særligt, men i år har jeg for første gang i mange år på nærmeste hånd oplevet, at foråret er andet og mere end cafébesøg i solen, åbning af Tivoli og søndage på sofaen med cykelklassikere. Min familie og jeg flyttede for ganske nylig til et sted med have. Jeg har derfor dette forår brugt meget tid på havearbejde. Godt nok er jeg opvokset på landet tæt på naturen, men efter mange år som storbymenneske havde jeg næsten glemt, at det mest vidunderlige ved foråret er, at alt genopstår, spirer og springer ud! Ja, det lyder næsten helligt, men jeg har virkelig genfundet botanikkens fascinerende og vel nærmest meditative virkning. Jeg ved jo egentlig udmærket, at godt håndværk ikke er noget, man lige læser sig til. Jeg forsøger dog at suge havearbejdets mange facetter til mig. Moms- og afgiftslitteraturen på natbordet er for en stund skiftet ud med Rosenposten - sådan gøder du. De af jer, som modtager vores elektroniske nyhedsbrev, vil dog også vide, at jeg dette forår med meget stor interesse har fulgt med i skabelsen af den vel nærmest historiske skattereform, som er sat til at spire. Men hvad er det egentlig forligspartierne bag skattereformen har sat i jorden med Forårpakken er det tidsler eller stedmoderblomster? Meningerne er mange, og så længe lovgivningsprocessen fortsat kører, er det svært at sige, hvad det helt præcist ender med. Lovforslagene, som er blevet sendt i høring, giver dog et godt billede af, hvad vi kan forvente. I dette nummer af eksklusiv moms kan du blandt andet læse om vores holdning til, hvad vi forventer springer ud på momsog afgiftsområdet som følge af Forårspakken 2.0. Jeg kan dog allerede nu løfte sløret for, at der for visse brancher er tale om radikale ændringer, som i høj grad vil tvinge virksomhederne til at tænke anderledes. For nogle er der klare fordele i sigte, mens andre vil have meget svært ved at få øje på andet end betydelige administrative byrder og risiko for tab på bundlinjen. Jeg tør også spå, at en stor del af tidslerne i Forårspakken vil blive sendt videre til forbrugerne. Det er prisen for lavere skat på arbejde. Jeg ønsker jer rigtig god læselyst! Redaktion: Jan Huusmann Christensen (ansvarshavende), tlf Claus Bohn Jespersen, chefredaktør, tlf Knut Sigurd Hansen, tlf Layout og produktion: ZNILDT design- og kommunikationsbureau Tryk: Glumsø Bogtrykkeri Oplag: side 4 eksklusiv moms april 2009

5 Tema: Forårspakke 2.0 Moms på salg af fast ejendom! Med forårspakken foreslår regeringen, at der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af nye bygninger og byggegrunde. Private personer skal dog fortsat ikke opkræve moms. Efter forslaget skal omog tilbygninger i væsentligt omfang anses for nye. Efter vores opfattelse vil reglerne omkring om- og tilbygninger medføre store administrative byrder for virksomhederne. Vedtages lovforslaget får det vidtrækkende konsekvenser for private og virksomheder. Familien Danmark må med stor sandsynlighed se i øjnene, at prisen på nye huse og byggegrunde stiger betydeligt. Salg af grunde Efter forslaget skal der opkræves moms ved salg af byggegrunde og særskilt salg af bebyggede grunde fra 1. januar Det betyder, at salg af et areal, som ikke er udlagt til bebyggelse, er momsfrit. Moms ved nybyggeri Regeringen foreslår ligeledes, at der fra 1. januar 2011 skal beregnes moms af hele salgsprisen på en ny bygning. Nybyggerier, der allerede er påbegyndt eller påbegyndes inden 1. januar 2011, er dog ikke omfattet af de nye regler. Det er endvidere kun nye bygninger, som sælges inden første indflytning, der er omfattet. Det vil sige salg, før bygningen tages i brug. En bygning er også ny, når første salg sker mindre end fem år efter færdiggørelse, selvom bygningen har været taget i brug uden at være solgt. Er om- og tilbygninger også nye bygninger? For bygninger, der sælges inden fem år efter færdiggørelsen af en om- eller tilbygning, skal der beregnes moms af salget, hvis om- og tilbygningsarbejdet udgør over 50% af salgssummen. Hvis der i salget indgår en grund, skal der beregnes moms, når om- og tilbygningsarbejdet udgør mere end 25% af den fulde salgssum. Værdien af om- og tilbygningen kan dog reduceres med 1/10 for hvert påbegyndt regnskabsår efter ibrugtagning, indtil det år hvor ejendommen sælges. Der gives på denne måde et nedslag i værdien til slitage mv., når det vurderes, om der i den konkrete situation skal afregnes moms af salget. - fortsættes næste side eksklusiv moms april 2009 side 5

6 Tema: Forårspakke 2.0 Moms på salg af fast ejendom - fortsat fra forrige side Hvem kommer til at betale regningen? Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at Skatteministeriet forventer, at salgsmomsen kan overvæltes på køber. I så fald får momspligten størst betydning på boligområdet og på de erhvervsejendomme, hvor køber ikke har momsfradragsret, da disse ikke har mulighed for at fratrække momsen på salgsprisen. Hvis det nuværende marked ikke ændrer sig radikalt, må sælger indstille sig på, at han formentlig selv kommer til at æde momsudgiften. Virksomhederne vil dog kunne hente en besparelse på, at de med lovforslaget får øget ret til at foretage momsfradrag for deres udgifter. Det er også vigtigt at bemærke, at det ikke kun er virksomheder inden for byggebranchen, der rammes af de foreslåede ændringer. Alle virksomheder, der ejer eller overvejer at købe/sælge fast ejendom, skal tage de nye regler med i overvejelserne og den økonomiske planlægning. Vores holdning Efter vores opfattelse medfører reglerne endvidere, særligt for så vidt angår om- og tilbygning af eksisterende ejendomme, en væsentlig administrativ byrde for virksomheder, der nu skal til at lave beregninger opgjort efter kostprisen på værdien af om- og tilbygningsarbejde. Denne sidste del af lovforslaget rammer som nævnt ikke kun byggevirksomheder, men samtlige virksomheder, der ejer fast ejendom og foretager om- og tilbygning heraf. Med andre ord, skal disse virksomheder efterfølgende momse et salg af ejendommen, hvis de nævnte betingelser er opfyldt. Vi har også bemærket, at lovforslaget lægger op til en række øvrige uhensigtsmæssigheder. Det ser blandt andet ud til, at der bliver en forskellig momsbelastning af den faste ejendom afhængig af, hvem der ender med at afholde udgifterne til om- og tilbygningen. Hvis man er en privat person eller en virksomhed med begrænset ret til at fradrage moms, vil det alt andet lige være hensigtsmæssigt at købe den ejendom, og så efterfølgende selv forestå om- og tilbygningen. På den måde kan man nøjes med momsbelastning på selve om- og tilbygningen. Det ser endvidere ud til, at nogle virksomheder kommer til at lide under manglende ret til kompenserende momsregulering. SKAT har tidligere meldt ud, at der ikke er mulighed for kompenserende momsregulering, hvis man ændrer sin brug af et investeringsgode fra momsfrie til delvist momspligtige formål. Lovforslaget lægger således op til, at virksomheder, der opfører en ejendom med henblik på momsfri udlejning, men som efterfølgende vælger at sælge den med moms, får en direkte omkostning til moms. I den efterfølgende momspligtige salgssituation kan momsfradraget ikke genoplives. Så selvom ejendommens fulde salgspris belastes af moms, vil der efter lovforslaget tilsyneladende ikke være momsfradragsret for momsen på opførelsesomkostningerne. Man bør også være opmærksom på, at virksomheder, der sælger inden for 5 år og som har anvendt bare en del af ejendommen til momsfri udlejning, skal betale moms af den fulde salgspris. Dette selvom virksomheden ikke oprindeligt fik fuldt momsfradrag for opførelsen. I lyset af den aktuelle krise i byggesektoren, de administrative udfordringer og ikke mindst de økonomiske konsekvenser for igangværende byggerier er det ikke bare glædeligt, men også nødvendigt, at datoen for ikrafttrædelse er skudt til primo side 6 eksklusiv moms april 2009

7 Tema: Forårspakke 2.0 Ejendomsadministration - så er pålægsmomsen på banen igen Regeringen foreslår, at der fra 1. januar 2011 skal beregnes moms af administration af fast ejendom - også for administration af egne ejendomme. Ved administration af andres ejendomme skal der betales moms af vederlaget. Når en udlejer, andelsboligforening eller en ejerforening selv ønsker at forestå administration af egne ejendomme eller ansætte medarbejdere til at foretage viceværtydelser, skal der beregnes pålægsmoms. Der skal her beregnes 25% af normalværdien, der er den værdi, som samme ydelser sælges til af selvstændige leverandører under frie konkurrencevilkår. Lovforslaget betyder, at ejendomsadministratorer formentlig vil blive udfordret på prisfastsættelsen da omkostningselementerne langt fra altid vil være de samme som tidligere. Vi anbefaler derfor, at prisfastsættelsen allerede på nuværende tidspunkt overvejes, således at den ændrede omkostningsbase fortsat afspejler virksomhedens afkastbehov ligesom kunderne fortsat oplever prisen som konkurrencedygtig. For boligorganisationer mv. med egen administration og/eller egne viceværter bliver udfordringen at få afgrænset de ydelser, der skal beregnes pålægsmoms af og få fastlagt den normalværdi (markedspris), som skal danne grundlag for momsberegningen. Hvis denne ekstra omkostning skal bæres af lejerne, er det vigtigt allerede på nuværende tidspunkt at kunne varsle en eventuel huslejestigning. Vores holdning Momspligten på administration til eget brug (dvs. intern administration) har ikke tidligere været nævnt. At det nu er indeholdt i lovforslaget skyldes et ønske om at forhindre, at der sker en momsmæssig konkurrenceforvridning mellem intern og ekstern administration. Vi forstår argumentet omkring konkurrenceforvridning, men stiller spørgsmålstegn ved, om konkurrenceforvridningen er så alvorlig netop inden for denne branche, at der bør lægges moms på disse interne ydelser. Problemet om, at visse ydelser er billigere, fordi momsen undgås, hvis man selv udfører dem, er velkendt på momsområdet og uundgåelige i brancher, der har delvist momsfrie aktiviteter. Hvor går grænsen - risikerer vi, at de finansielle virksomheder også skal betale pålægsmoms af deres egne IT-ydelser? Efter vores opfattelse er det ikke hensigtsmæssigt at løse dette problem ved at lægge moms på ydelser, der i princippet ikke sælges til nogen. Det er ikke i overensstemmelse med momsens natur. Vi mener derfor også, at det er tvivlsomt, om EU-Kommissionen vil godkende det danske forslag. Konsekvenserne af momspligt for fremmed administration er, at administratorerne nu også bliver berettigede til at fradrage momsen på deres udgifter, og samtidig slipper de for at betale den famøse lønsumsafgift. Det ændrer dog ikke ved det forhold, at det alt andet lige bliver dyrere for ejerforeninger, sociale boligbyggerier og øvrige boligorganisationer at få foretaget ejendomsadministration af eksterne administratorer. Modsat forventer vi, at ændringen medfører, at administrationen af erhvervsejendomme bliver billigere, da aftagerne af disse administrationsydelser normalt vil kunne fratrække momsudgiften. eksklusiv moms april 2009 side 7

8 Tema: Forårspakke 2.0 Rejsebureauer Lovforslaget lægger op til, at rejsebureauers pligt til at betale lønsumsafgift i fremtiden afløses af momspligt på deres ydelser. Rejsebureauer er dermed også tvunget til at gennemføre betydelige tilretninger af de administrative rutiner og IT-systemer. Momspligten for rejsebureauerne får den direkte konsekvens, at de får momsfradrag for deres generelle omkostninger. Vi forudser, at de økonomiske konsekvenser for det enkelte rejsebureau er meget individuelle. Rejsebureauerne bør dog efter vores opfattelse finde fælles fodslag og hurtigst muligt sætte sig sammen med myndighederne for at aftale, hvordan de nye komplicerede regler skal fungere i praksis. Puslespil og ferierejser Med forårspakken foreslår partierne bag skatteforliget, at den særlige danske momsfritagelse for rejsebureauer ophæves. Momspligten indføres med virkning fra den 1. januar Momspligten er ikke en dansk opfindelse, der er faktisk derimod tale om en tilpasning af de danske momsregler til de bagvedliggende EU-regler i momssystemdirektivet. I praksis kommer lovforslaget til at betyde, at rejsebureauer bliver momspligtige af så godt som alle de ydelser, som de sælger. For rejsebureauer med mange forskellige aktiviteter er det et relativt kompliceret puslespil, der skal lægges for, at der sker korrekt afregning af moms. Rejsebureauer er dermed også tvunget til at gennemføre betydelige tilretninger af de administrative rutiner og IT-systemer, så de kan sondre mellem de forskellige ydelser og opgøre momsen efter forskellige principper. Brikkerne i puslespillet er mange, men helt overordnet kan man lave følgende hovedsondringer: Formidling Rejser solgt i eget navn Uden for EU Inden for EU side 8 eksklusiv moms april 2009

9 Den første brik dækker rejser, som er solgt i eget navn, og hvor de underliggende ydelser er købt hos andre virksomheder. Den anden brik dækker rejser, som er formidlet enten på vegne af kunden eller leverandøren. Når disse to første brikker er lagt, skal der inden for hver af områderne videre skelnes mellem rejser inden for EU og rejser uden for EU. Forvirret? Så læs videre En uge i solen - alt iberegnet Rejser solgt i eget navn omfatter især den traditionelle pakkerejse, som rejsebureauer sælger til én samlet pris for f.eks. fly, hotel, transfer og eventuel forplejning. For rejser solgt i eget navn skal rejsebureauet betale moms af sin fortjenstmargen. Det er forskellen mellem den rejsendes samlede betaling ekskl. moms og rejsebureauets indkøbspris for ydelser købt hos andre og som direkte kommer den rejsende til gode. Der er tale om en ren afskrift af teksten i EU's momsdirektiv omkring den såkaldte Tour Operating Margin Scheme (TOMS). Danmark er på nuværende tidspunkt ét af de meget få medlemslande i EU, som ikke allerede har indført TOMS, der i daglig tale også omtales som margenmomsen. Præsterer rejsebureauet dele af ydelserne selv - f.eks. kørsel med egne busser eller ophold på eget hotel - skal margensystemet alene bruges på de ydelser, der købes fra andre. De egenproducerede ydelser skal derimod momses efter de almindelige momsregler, der gælder for den pågældende ydelse. Sælger man et rejseprodukt, der består af såvel egne som fremmede ydelser, skal der derfor ske en opsplitning, så momsen kan beregnes efter to forskellige principper. Det er ikke let det her, og derfor overrasker det også, at skatteministeren ikke har forsøgt at gøre puslespillet lidt lettere at lægge. Forslaget forholder sig eksempelvis ikke yderligere til hvilke ydelser, der efter lovens forstand direkte kommer den rejsende til gode. Det er dog åbenbart, at der her særligt er tænkt på ydelser som f.eks. indkøbte flysæder, hotelværelser og forplejning. I praksis findes der efter vores opfattelse et hav af øvrige udgifter (ingen nævnt ingen glemt) i grænselandet, som kalder på vigtigheden af, at vi får fastlagt en langt mere præcis definition af begrebet som direkte kommer den rejsende til gode. Sådanne diskussioner flyver lovforslaget let og elegant henover. Vi kan heller ikke se, at forslaget lægger op til, at momsgrundlaget skal defineres nærmere af skatteministeren i en bekendtgørelse eller lignende. Hvis der ikke sker en sådan nærmere vurdering af, hvad der i praksis skal forstås ved lovens tekst, forudser vi, at myndighederne og nok især Landskatteretten får meget travlt med at tage stilling til tvister om forståelsen af det famøse begreb fortjenstmargen. Forslaget lægger endvidere op til, at der skal udregnes en fortjenstmargen på hver enkelt solgt rejse! Det virker i vores øjne uhensigtsmæssigt og temmelig uoverkommeligt. Er det virkelig nødvendigt? Nej, det synes vi ikke! På det område kan man med fordel trække på de erfaringer, der i tidens løb er gjort i en række af de øvrige EU-lande. I eksempelvis Belgien og vores tætteste naboland Sverige anvendes en anderledes, men velfungerende og gennemprøvet model for beregning af rejsebureauers momsgrundlag. I disse lande kan rejsebureauerne vælge at afregne momsen efter en standardmetode, hvor momsgrundlaget på forhånd er fastlagt og baseret på rejsebranchens gennemsnitsmargen. I Sverige kan rejsebureauerne således vælge mellem en metode 1 (standardmetoden), hvor rejsebureauer betaler 2,6 % af bruttoomsætningen i moms, eller en metode 2 svarende til den danske model med salgsmoms af fortjenstmarginen for den enkelte rejse. Vi håber, at de danske rejsebureauer får en tilsvarende valgmulighed. Det kunne spare staten og det enkelte rejsebureau for megen administration, ligesom det tilnærmelsesvist vil give det rigtige resultat. Alternativt bør skatteministeren overveje at tillade en periodisk opgørelse - f.eks. på månedsbasis - af fortjenstmargenen for den samlede aktivitet i eget navn. Det kunne i sig selv være hensigtsmæssigt, da ordlyden ellers umiddelbart tillader negativ fortjenstmargen og dermed negativ salgsmoms på den enkelte rejse. - fortsættes næste side eksklusiv moms april 2009 side 9

10 Tema: Forårspakke 2.0 Rejsebureauer - fortsat fra forrige side Formidling og hvad så? Historisk set har formidlingsydelser i rejsebranchen altid været et komplekst område, hvor der nu og da opstår tvivlsspørgsmål, der giver anledning til langstrakte sagsforløb. Allerede i dag er en række formidlingsydelser i rejsebranchen momspligtige, hvis formidlingen sker i fremmed navn. Lovforslaget beskriver denne praksis, men det er efter vores bedste opfattelse et lidt fortegnet glansbillede. Faktum er, at den beskrevne praksis er genstand for en række verserende sager og derfor ikke nødvendigvis beskriver de nuværende regler korrekt. En ting er dog sikker, forslaget er klart i den forstand, at der i hvert fald fra 2011 er langt mere sikkerhed omkring den momsmæssige behandling af rejsebureauernes formidlingsydelser. Det betyder, at alle formidlingsydelser, der foretages i andres navn, er momspligtige, uanset om der formidles på vegne af leverandøren eller den rejsende, og uanset om formidlingen vedrører et enkelt produkt, eller om den vedrører en flerhed af produkter. For de enkelte indtægter i forbindelse med formidlingstransaktionerne skal der tages stilling til, om de skal pålægges dansk moms eller ej. Det afhænger af, om ydelsen præsteres over for en dansk eller udenlandsk modtager og aftagerens momsmæssige status. Vi er dog af den opfattelse, at formidling i eget navn også i fremtiden bør kunne ske uden moms, hvis de pågældende ydelser i sig selv er fritaget for moms (f.eks. museumsbilletter). Grækenland eller Thailand? Efter lovforslaget skal rejser til steder uden for EU pålægges moms med en såkaldt nulsats. Det gælder såvel rejser under den særlige margenmoms som for formidlede rejser. Rejser, der går både til EU og ud af EU, er derfor delvist momspligtige. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at rejsens destination er afgørende i denne forbindelse. Hvad der helt præcist menes med det, ved vi ikke. Vi gætter dog på, at en typisk delvis momspligtig rejse f.eks. kunne være en rundrejse i Skandinavien med anløb i Norge. Men hvis nu rundrejsen i Skandinavien har endelig destination i Norge, så er vi vel enige om, at hele rejsen er underlagt nulsats (!?!) Vi går ud fra, at opsplitningen på EU/ikke-EU også gælder for formidling, hvor det ellers hidtil har været myndighedernes opfattelse, at f.eks. flyrejser til USA delvis foregik i EU, fordi man overfløj en række EU-lande. Godt eller skidt? Forligspartierne forventer, at forslaget om moms på rejsebureauer indbringer ca mio. kr. årligt, og at momsudgiften overvæltes på kunderne. Momspligten betyder til gengæld, at forpligtelsen til at betale lønsumsafgift ophæves for rejsebureauer. I bemærkningerne til lovforslaget vurderes det, at fritagelsen for lønsumsafgift betyder en lettelse for branchen på ca. 30 mio. kr. pr. år. Det er svært at vurdere, hvor korrekte de økonomiske vurderinger af lovforslaget er. Provenuet fra momspligten for rejsebureauer vil i meget høj grad være påvirket af folks rejselyst i det enkelte år, og som vi har gennemgået tidligere, så vil rejsedestinationen faktisk også have betydning for, hvor meget det skæpper i statskassen. Hvis finansministeren kunne bestemme, vil en tur til Grækenland (EU) være langt bedre end en tur til Thailand (ikke-eu) Momspligten for rejsebureauerne har den direkte konsekvens, at rejsebureauerne får momsfradrag for deres generelle omkostninger (f.eks. markedsføring, IT, lokaler, kontorhold mv), mens udgifter, der direkte kommer den rejsende til gode, ikke bliver godtgjort. Vi mener, at det giver virksomhederne et noget usikkert grundlag for, hvornår de har fradrag, og hvornår de ikke har. side 10 eksklusiv moms april 2009

11 Lovforslaget giver heller ikke her specifikke retningslinjer for, hvad der betragtes som en udgift, der direkte kommer den rejsende til gode. Vi håber, at det i praksis vil vise sig, at det kun er deciderede udlæg, som der ikke anerkendes momsfradrag for hos rejsebureauerne. Dette er i overensstemmelse med praksis omkring den momsmæssige behandling af udlæg. I Sverige skelnes der ikke på samme måde, og der tildeles fradrag for både generelle udgifter og udgifter, der kommer den rejsende til gode. Det er vigtigt at bemærke, at den føromtalte nulsats betyder, at der er fradragsret for købsmoms, men at der ikke skal betales moms! Derfor vil de økonomiske konsekvenser være meget individuelle. Vi vover gerne den påstand, at hvis et bureau overvejende sender sine rejsende ud af EU, vil der opstå en direkte fordel som følge af momspligten og det samtidige bortfald af lønsumsafgift. Det samme gælder bureauer, som er rettet mod virksomhedsrejser, hvor momsen på bureauets ydelser kan fratrækkes af langt de fleste kunder. I disse tilfælde kan momsfradragsretten samt lønsumsafgiftsbesparelsen for rejsebureauet måske endda samlet set resultere i en billigere rejse. Hvem er det så, der kommer til at betale. Den væsentligste belastning, vurderer vi, kommer til at hvile på den del af branchen, som satser på pakkerejser og korttidsophold inden for EU (f.eks. storbyferier eller kør-selv-ferier). Her vil der komme fuld moms på fortjenstmargenen. Det må forventes, at denne fortjenstmargen alt andet lige vil overstige momsfradragene og besparelsen på lønsumsafgiften. For charterbureauer skal der regnes individuelt på effekten, da en stor del af aktiviteterne faktisk vedrører rejser uden for EU. Det samme gælder efter vores opfattelse også krydstogtsindustrien, som overvejende er fokuseret på destinationer uden for EU. For os børnefamilier, der er bekymrede for sommerferiebudgettet i 2011 er det måske værd at bemærke, at lovforslaget ikke lægger op til, at der indføres overgangsregler. Man fristes derfor umiddelbart til at booke sommerferien til 2011 hurtigst muligt! Rejser, der bestilles og forudbetales senest inden udgangen af 2010, vil være momsfri. Hvis rejsen alene forudbetales delvis, vil restbetalingen i 2011 være momspligtig. Alle veje fører til Rom Som antydet ovenfor indeholder lovforslaget mange uafklarede problemstillinger for rejsebranchen. Derfor er der efter vores opfattelse et meget stort behov for, at de forskellige aktører med interesse for rejsebranchen hurtigst muligt sætter sig sammen med myndighederne og finder ud af, hvordan de nye regler skal fungere i praksis. Erfaringerne fra de øvrige lande i EU, der i mange år har opereret med TOMS og momspligt for rejsebranchen, viser, at der er tale om et overordentlig komplekst puslespil, som egner sig fortrinligt til at blive lagt i et tæt samarbejde. For resten turist- og informationskontorer bliver også momspligtige Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomheds momsfritagelse ophæves i samme ombæring. Det betyder, at turistkontorer nu i vidt omfang skal betale moms. Til gengæld skal de heller ikke længere betale lønsumsafgift. Der er efter de nugældende regler allerede mulighed for, at turistkontorerne kan lade sig frivilligt momsregistrere. eksklusiv moms april 2009 side 11

12 Tema: Forårspakke 2.0 Forårspakken øger energiafgifterne både for private og virksomheder! Det er tydeligt, at det er en meget vanskelig opgave for Skatteministeriet at få ændret afgiftslovene inden for rammerne af forliget samtidig med, at afgiftsændringerne ikke rammer alt for skævt og uhensigtsmæssigt. Efter vores opfattelse har det lovforslag, Skatteministeriet har sendt i høring vedrørende energiafgifter derfor også en række mangler. Lovforslaget indeholder f.eks. ikke satser og beregninger over de økonomiske konsekvenser, hvilket betyder, at vi har svært ved helt klart at vurdere, hvad Regeringen og Skatteministeriet konkret har ment og haft til hensigt. Højere afgift på elektricitet og brændsler til fremstilling af varme, f.eks. rumvarme Afgifterne på brændsler til rumvarme foreslås forhøjet med 15%, og afgiften på el, der anvendes til rumvarme, med 5%. Afgiften på motorbrændstof bliver ikke ramt af en afgiftsstigning. Højere afgiftsbelastning på brændsler, der anvendes til andet end rumvarme Efter forslaget indføres der yderligere energiafgifter på brændsler, der af virksomheder anvendes til andet end rumvarme. Afgiften udgør 15 kr. pr. GJ brændsel. Afgiftsbelastningen indføres ved, at det beløb virksomhederne kan få godtgjort reduceres. Ud fra lovforslaget bliver alle former for biobrændsler stadig friholdt for afgifter. Højere afgiftsbelastning på elektricitet der anvendes til andet end rumvarme Elektriciteten bliver endvidere dyrere, da der foreslås at indføre en tillægsafgift på 6 øre pr. kwh elektricitet. I dag kan virksomhederne få godtgjort hele elafgiften på nær én øre. Efter forslaget kan virksomhederne fremover ikke få godtgjort tillægsafgiften på 6 øre pr. kwh. Elektricitet og brændsler der anvendes til produktion af kulde Efter forslaget skal der betales afgift af energi, der anvendes til aircondition/køling af komforthensyn. Det sker i praksis ved, at virksomhederne ikke kan få godtgjort afgifter af energi, der anvendes til aircondition/køling af komforthensyn. Virksomheder, der anvender elektricitet til fremstilling af kulde til komfortformål, kan således ikke få godtgjort elafgiften på dette forbrug. Hvis fremstilling af kulde sker til procesformål kan virksomhederne stadig få godtgjort det meste af elafgiften. Virksomhederne kan dog ikke få godtgjort den nye tillægsafgift på 6 øre pr. kwh elektricitet. Virksomheder, der anvender brændsler til fremstilling af kulde til komfortformål, kan ligeledes ikke få godtgjort afgiften på brændsler på dette forbrug. Hvis fremstilling af kulde sker til procesformål, kan virksomhederne stadig få godtgjort energiafgiften, men stadig ikke CO2-afgiften. Dog reduceres godtgørelsen af energiafgifterne på brændsler med 15 kr. pr. GJ. Muligheden for godtgørelse af afgiften gælder både i de tilfælde, hvor virksomheden selv har produceret kulden og de tilfælde, hvor kulde er leveret fra en kuldeproducent. side 12 eksklusiv moms april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup.

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup. Revision, rådgivning og skat AjourSpots April 2009 Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup AjourSpots 1 Leder Den af regeringen nedsatte skatte kommission barslede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet

Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet Baggrundsnotat Beskrivelse af momssystemet 5 10 15 20 25 30 35 1. Indledning Danmark har en enhedsmoms på 25 pct. på næsten alle varer og tjenester. Hovedparten af momsprovenuet kommer fra privatforbrug,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere