Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

2 Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens 3. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via . Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet. 2 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

3 Vejledningen til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med: Det Faglige Udvalg for Smede- og Stålkonstruktioner Vesterbrogade 6D. 4 sal 1780 København V. Undervisningsministeriet, uddannelsesstyrelsen 3 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

4 FORORD... 2 Indholdsfortegnelse: TEGNINGSFORSTÅELSE OG DOKUMENTATION - PLAST...16 INDHOLDSFORTEGNELSE:... 4 UDDANNELSENS MÅL:... 4 FOKUSOMRÅDER... 6 UDDANNELSENS VARIGHED, STRUKTUR M.V ADGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØB:... 7 SKOLEUNDERVISNING:... 8 PRÆSTATIONSSTANDARDER... 8 DE TRE NIVEAUER:... 8 FAGPLAN FOR UDDANNELSEN... 8 DEN ERHVERVSFAGLIGE INDGANG:... 9 UDDANNELSESRETTEDE OMRÅDEFAG MASKIN OG VÆRKTØJSKENDSKAB ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED VED EPOXYHARPIKSER, ISOCYANATER SAMT MED POLYESTERSTØBNING FREMSTILLING AF EMNER - PLAST TERMISK SAMMENFØJNING PLAST TEGNINGSFORSTÅELSE OG CAD KONSTRUKTION 12 BEARBEJDNINGSTEKNIK - PLAST FAGBESKRIVELSE HOVEDFORLØB, OMRÅDEFAG TERMISK SAMMENFØJNING - PLAST AFKORTNING OG TILDANNELSE - PLAST FAGBESKRIVELSE HOVEDFORLØB, SPECIALEFAG...17 AFKORTNING OG TILDANNELSE - PLAST...17 MEMBRANSVEJSNING - PLAST...18 RØRMONTAGE - PLAST...19 VALGFRI SPECIALEFAG...20 ERHVERVSRETTET PÅBYGNING...21 BEDØMMELSE M.V...22 RETNINGSLINIER OM SVENDEPRØVEN...22 TILVEJEBRINGELSE AF OPGAVER...22 RAMMER FOR PRØVEAFVIKLING OG -BEDØMMELSE...22 IVÆRKSÆTTELSE AF PRØVEN...22 SVENDEPRØVENS OPGAVEFORMULERING...23 SVENDEPRØVENS OVERORDNEDE RAMMER FOR: PLASTSVEJSERUDDANNELSEN...23 GENERELT OM BEDØMMELSE OG KARAKTERGIVNING...24 KARAKTERBEREGNING...24 INDSTILLING TIL NY SVENDEPRØVE...25 MERIT (GODSKRIVNING)...25 KOMPETENCEVURDERING:...25 VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...26 KVALITETSSIKRING I HENHOLD TIL HOVEDBEKENDTGØRELSEN Uddannelsens mål: Til bekendtgørelsens kapitel 1 1 og 2. I vejledningens fagbilag er angivet mål og delmål for de enkelte område- og specialefag. De i fagbilagene angivne mål og delmål beskriver elevens kvalifikationsniveau inden for de Teknisk-faglige og almen faglige kompetence, der knytter sig til det pågældende område- eller specialefag. De teknisk-faglige og almen-faglige kompetencer er beskrevet i brede og åbne termer og kan bygge på nedenstående elementer: Teknologi og værktøj : Eleven kan vælge hensigtsmæssig teknologi og metode til en given opgave under hensyntagen til miljø og arbejdssikkerhed, kvalifikationer, tid, økonomi og kvalitet. Eleven kan vedligeholde maskiner og udstyr samt diagnosticere fejl. 4 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

5 Motorik og perception : Eleven kan bedømme kvalitet af materialer og færdige produkter, og kan se og høre om arbejdsprocesser forløber fagligt korrekt. Eleven kan endvidere vurdere og korrigere værktøjer m.v. Information : Eleven kan tilegne sig og vurdere information, organisere og vedligeholde forskellige datatyper, fortolke data, kommunikere og anvende computere m.v. til fremskaffelse og behandling af data i relation til en given opgave eller et givet problem. Systemer : Eleven kan forstå sociale, organisatoriske og teknologiske systemer. Ressourcebevidsthed : Eleven kan planlægge og overskue en opgave samt anvende og optimere ressourcer i forhold til tid, penge og materialer. De almene og personlige kompetencer udgør en del af den færdiguddannedes profil. Målene skal tilstræbes opnået for alle elever i uddannelsen. De almene og personlige kompetencer er ikke angivet i fagplanen, og er således ikke beskrevet med et fast tidsforbrug, idet undervisningen forudsættes integreret i undervisningen i grundfag, områdefag og specialefag. De almene og personlige kompetencer har følgende overskrifter: Samarbejde Sproglige, matematiske og rumlige kompetencer Sociale og personlige kompetencer Problemløsning Læringskompetencer Se skemaet side 6. 5

6 Fokusområder Fokusområder er betegnelsen på de delelementer i uddannelsen, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder uddannelsen kan opdeles i. Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specifikke kompetencer. Eleven skal tilegne sig flere forskellige kompetencer gennem uddannelsen, udover de rent faglige kompetencer og kvalifikationer er der også almene og personlige kvalifikationskrav som skal tilegnes. Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed en del af grundlaget for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Skemaet angiver kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden. 1. uddannelsesår 2. uddannelsesår Teknisk faglige kompetencer Vælge og anvende værktøjer i forhold til en given opgave Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/problem Kunne vælge værktøj og metoder under hensyn til miljø og sikkerhedsmæssig forhold Kan anvende forskellige arbejdsmetoder Kunne planlægge opgave og fordele ressourcer I forhold til tid, penge samt tilgodese kvalitetsaspektet Almene og personlige kompetencer Kunne problemløse I forhold til faglige problemstillinger Kunne lære nyt - have lært at lære og tage ansvar Kunne kommunikere med personer der har forskellige sociale og kulturelle baggrunde Kunne samarbejde og bidrage til problemløsninger I forhold til helheden I en arbejdsproces Være kreativ og have lyst og evne til kontinuerligt at lære nyt Kunne lære nyt - have lært at lære og tage ansvar Uddannelsens varighed, struktur m.v. Til bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4. 6

7 I modelskitsen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens områdefag og grundfag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres moduliseret i temaer eller projekter (undervisningsfag), der kombinerer teori og praktiske øvelser på de to skoleperioder. Valgfagsmodulerne fordeles hensigtsmæssigt på skoleperioderne. Se i øvrigt efterfølgende model over uddannelsens struktur. Se tillige efterfølgende skema over fagplan for uddannelsen med områdefag og specialefag, der angiver placering af grundfag, områdefag og specialefag på de enkelte uddannelsesår, herunder en vejledende placering af skoleperioderne. De obligatoriske og ikke-obligatoriske specialefagsmoduler skal som hovedregel placeres hensigtsmæssigt inden for det sidste uddannelsesår. Elever, virksomheder og skolen begynder normalt planlægning af specialefagsmodulerne i 2. halvår af 1. uddannelsesår. Model over struktur for Plastsvejseruddannelsen: 1. uddannelsesår 2. uddannelsesår Grundforløbet Håndværk & Praktik Praktik Teknik. Pra Skoleperioder: G = Grundforløb. 1. = Hovedforløbets første skoleperiode, der er på 5 uger. 2. = Hovedforløbets andet skoleperiode, der er på 5 uger. Der afsluttes med eksamen ( svendeprøve ) Adgangskrav til hovedforløb: De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af uddannelsesbekendtgørelsen 5, dels af grundforløbs - bekendtgørelsens 9 med tilhørende vejledning udsendt af undervisningsministeriet (Vejledningen til skolerne om bedømmelse af eleverne i forbindelse med udstedelse af bevis for grundforløbet (grundforløbsbekendtgørelsen 9 ) 7

8 Skoleundervisning: Til bekendtgørelsens kapitel Undervisningen på skole skal på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specifikke kvalifikationer, herunder at give eleven forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Undervisningen skal samtidig give forudsætninger for udbygning af kvalifikationerne ved efterog videreuddannelse og bidrage til elevens personlige udvikling og forståelse af samfundet og dets udvikling. Præstationsstandarder De i fagbeskrivelserne anvendte niveaubetegnelser har til formål at danne ramme for beskrivelse, dokumentation og demonstration af niveauer og progression i undervisningen i forhold til en given aktivitet og eller opgave situation. Der opereres med tre niveauer som relaterer sig til graden af kompleksitet i den pågældende fagbeskrivelse. De tre niveauer: Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineniveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine - og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og/eller i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet. Fagplan for uddannelsen Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag og valgfag med følgende fordeling på uddannelsesår: 8

9 Grundforløbet 1. år 2. år 1. skoleperiode Hovedforløb 2. skoleperiode Hovedforløb 2. år Uddannelsesrettede områdefag grundforløb Maskin og værktøjskendskab * Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning i rustfri stål * (Nikkelkursus) Termisk sammenføjning * Fremstilling af emner * Arbejdsmiljø og sikkerhed ved plastsvejsning * Termisk sammenføjning - plast * Grundfag Hovedforløb Naturfag, niveau, F * I alt i uger Områdefag hovedforløb Membransvejsning * Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og * tildannelse af plast Termisk sammenføjning - Plast * Rørmontage - Plast * Afkortning og tildannelse - Plast * Tegningsforståelse og dokument - Plast * Valgfrit specialefag * Valgfag 1 uge * I alt i uger * markeringerne angiver hvornår kompetencerne er opnået, og ikke en fordeling. Den erhvervsfaglige indgang: Til bekendtgørelsens 9 Grundforløbet i den erhvervsfaglige indgang Håndværk og Teknik er adgangsgivende til hovedforløbet som plastsvejser. Plastsvejseren skal gennemføre grundforløbet incl. de familierettede områdefag i familie 1- Teknikfamilien samt de nedennævnte uddannelsesrettede områdefag for plastsvejseruddannelsen. Uddannelsesrettede Områdefag (8 uger): 9

10 Maskin og værktøjskendskab Arbejdsmiljø og sikkerhed ved epoxyharpikser, isocyanater samt med polyesterstøbning. Fremstilling af emner - Plast Termisk sammenføjning - Plast Tegningsforståelse og cad- konstruktion Bearbejdningsteknik I denne vejledning er medtaget fagbeskrivelser for de uddannelsesrettede områdefag i grundforløbet. For yderligere information om grundforløbet Håndværk og Teknik henvises til særskilt bekendtgørelse og vejledning. Uddannelsesrettede områdefag Grundforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Maskin og værktøjskendskab Begynder niveau 1,0 uge Teknisk faglige kvalifikationer: Eleven har opnået kendskab til manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, sammenføjningsmetoder, afkortning, tildannelse, opmærkning, opmåling, montage- og demontagemetoder. Alment faglige kvalifikationer: Eleven har kendskab til sikkerhedsbestemmelser ved arbejde vedr. værktøjsmaskiner. Eleven har kendskab til håndtering og vedligeholdelse af håndværktøj og måleværktøj. Eleven har kendskab til den generelle teori som knytter sig til faget. Eleven har forståelse for den betydning overholdelsen af de enkelte kvalitets- og tidskrav har for helheden. Eleven har begyndende indsigt i sammenhængen mellem produktion og økonomi. Personlige kvalifikationer: Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed i forhold til økonomi og ressourcespild ved en arbejdsproces. Eleven udviser kvalitets- og sikkerhedsbevidsthed under udførelsen af egne arbejdsopgaver. 10

11 Grundforløb Arbejdsmiljø og sikkerhed ved epoxyharpikser, isocyanater samt med polyesterstøbning Niveau Arbejdstilsynets kursusbeskrivelse Varighed 1,0 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan arbejde efter arbejdstilsynets regler på området og er bevidst om sikkerhedsmæssige problemer. Eleven skal erhverve Arbejdstilsynets sikkerhedskursus vedrørende arbejde med epoxyharpikser, isocyanater og polyesterstøbing som en del af undervisningen. Grundforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Begynder niveau 2,0 uge Fremstilling af emner - Plast Formålet er, at eleven opnår kendskab til udvælgelse af materialer til fremstilling af et for branchen typisk emne. Teknisk faglige kvalifikationer: Eleven kan udvælge egnet materiale og anvende dette i et mindre og ukompliceret fremstillingsforløb. Eleven kan fremstille et emne fra start til slut under hensyntagen til gældende standarder og normer. Alment faglige kvalifikationer: Eleven har kendskab til nogle af de tekniske normer og standarder, der er gældende for branchen. Eleven har kendskab til elementære planlægningsteknikker og kan udføre detailplanlægning af et mindre fremstillingsforløb. Eleven har forståelse for den betydning overholdelsen af de enkelte kvalitets- og tidskrav har for helheden. Eleven har begyndende indsigt i sammenhængen mellem produktion og økonomi. Personlige kvalifikationer: Eleven udviser samarbejdsevner og ansvarsbevidsthed i forbindelse med en faglig arbejdsproces. Eleven udviser kvalitets- og sikkerhedsbevidsthed under udførelsen af egne arbejdsopgaver. 11

12 Grundforløb Termisk sammenføjning Plast Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Begynder niveau 1,0 uge Formålet er, at eleven opnår kendskab til og kan anvende forskellige svejsemetoder i et fremstillingsforløb. Teknisk faglige kvalifikationer: Eleven har opnået begyndende kendskab til - Varmluftssvejsning - Stuksvejsning - Muffesvejsning - Limning af muffe og spidsende Eleven er orienteret om svejsemetoders anvendelighed og udbredelse. Eleven har begyndende kendskab til betjening og vedligeholdelse af svejseudstyret. Eleven er orienteret om kvalitetskrav vedr. svejsning. Eleven kan anvende svejseudstyret og limudstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt Alment faglige kvalifikationer: Eleven har kendskab til sikkerhedsbestemmelser ved arbejde vedr. svejsning. Eleven har begyndende kendskab til den generelle teori ved svejsning og limning. Personlige kvalifikationer: Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed i forhold til økonomi og ressourcespild ved en lime/svejseproces. Eleven udviser kvalitets- og sikkerhedsbevidsthed under udførelsen af egne arbejdsopgaver. Grundforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Begynder niveau 2,0 uger Tegningsforståelse og cad konstruktion Eleven kan anvende almindeligt tegneudstyr til retvinklet projektionstegning. Eleven kan overholde tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129, Eleven kan bedømme kvaliteten af de udførte tegninger. Eleven kan fremstille og aflæse simple arbejdstegninger i retvinklet 12

13 projektion, herunder skal eleven kunne anvende: Stregtykkelser og stregarter Målsætning, skravering, snit og toleranceangivelser Målestoksforhold Eleven kan anvende tegneudstyr til Isometrisk tegning. Eleven kan overholde relevante tegneregler. Eleven kan fremstille og aflæse Isometriske arbejdstegninger, herunder skal eleven kunne anvende: De isometriske hovedlinier Stregtykkelser og stregarter Målsætning, snit og toleranceangivelser Målestoksforhold Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført tegne opgave. Eleven kan udarbejde tegninger såvel retvinklet projektion som isometrisk tegning i cad system, herunder: Definere tegneareal (lag, stregtykkelser, stregarter, etc.) Fremstille tegningshoved Stregtykkelser og stregarter Målsætning, skravering, snit og toleranceangivelser, Målestoksforhold Eleven skal fremstille og aflæse simple arbejdstegninger i retvinklet projektion og isometrisk tegning. Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført cad tegning. Eleven kan udfører skriftligt materiale i forbindelse med fremstilling af tegninger, herunder kunne redegøre for problemformulering, rapport og materialelister. Grundforløb Bearbejdningsteknik - Plast Niveau Begynder niveau Varighed 1,0 uge Mål og øvrige rammer Eleven har kendskab til og færdighed i forskellige former for bearbejdning af plastmaterialer. Eleven kan udføre enkle manuelle og maskinelle tildannelses opgaver ved hjælp af skæring, klipning og slibning. Eleven kan udføre enkle fremstillingsopgaver ved spåntagende, skærende og polerende tildannelse af plastmaterialer. Eleven kan foretage elementær vedligeholdelse og justering af det anvendte bearbejdnings udstyr. Eleven kan udføre de givne bearbejdnings opgaver under iagttagelse af gældende sikkerheds- og miljøregler. Eleven kan planlægge egne bearbejdnings opgaver og anvende sin 13

14 viden om materialers egenskaber og bearbejdelighed i de givne bearbejdnings opgaver. Fagbeskrivelse hovedforløb, Områdefag Til bekendtgørelsens 11 Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Termisk sammenføjning - Plast Rutine 2 uger Formålet er, at eleven opnår kendskab til og kan anvende forskellige sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb med udgangspunkt i følgende specifikationer: GAS/RØR/USME/UVE. Teknisk faglige kvalifikationer: Eleven har færdigheder i - Varmluftssvejsning - Ekstrudersvejsning - Stuksvejsning - Muffesvejsning - Elektrosvejsning 14

15 - Limning af plast Eleven er orienteret om svejsemetoders og limnings anvendelighed og udbredelse. Eleven kan foretage visuel og måleteknisk kontrol af de fremstillede emner og kende til almindeligt laboratorieudstyr til brug for kvalitetskontrol. Eleven kan anvende destruktive og ikke-destruktive prøvningsmetoder til kontrol af svejsningen. Eleven kan udføre ovenstående svejsninger i henhold DS 2383 og tilhørende SBC 243 Eleven opnår kendskab til betjening og vedligeholdelse af svejse og limudstyret. Eleven er orienteret om kvalitetskrav vedr. svejsning og limning. Eleven kan anvende svejse- og limudstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven kender plastmaterialerne og ved, hvad der kan svejses og ikke kan svejses Eleven kan identificere de mest benyttede plastmaterialer PE, PP, PVC og PVDF og kender deres anvendelsesområder Eleven kan vælge det rette tilsatsmateriale til varmluft- og ekstrudersvejsning Alment faglige kvalifikationer: Eleven kender de grundlæggende sikkerheds- og miljømæssige krav Eleven opnår kendskab til den generelle teori ved svejsning og limning. Personlige kvalifikationer: Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed i forhold til økonomi og ressourcespild ved en svejseproces. Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver under vejledning. Udføre tilpasningsopgaver i forbindelse med produktionsopgaver og selvstændigt kunne betjene og vedligeholde udstyr. Eleven skal kunne samarbejde med andre ved udførelse af arbejdsopgaver. Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Rutine 0,5 uge Afkortning og tildannelse - Plast Eleven kan tilskære pladekanter på bånd- eller rundsav, således at tolerancekravet overholdes. Eleven kan afrette med afretter, håndhøvl eller med en trækklinge(zieh-klinge). Eleven kan bedømme overfladernes egnethed til videre 15

16 svejsning/limning med hensyn til fladernes ruhed. Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø Eleven kan tildanne og vælge fugetype til konkret sammenføjningsopgave Eleven kan anvende fikstur i forbindelse med forskellige tildannelses- og sammenføjningsopgaver Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver under vejledning. Udføre skæreopgaver i forbindelse med produktionsopgaver og selvstændigt kunne betjene og vedligeholde udstyr. Eleven skal kunne samarbejde med andre ved udførelse af arbejdsopgaver. Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Tegningsforståelse og dokumentation - Plast Rutine. 0,5 uge Eleven kan anvende cad - systemer til retvinklet projektionstegning samt isometrisk tegning. Eleven kan udføre simple tegninger af relevante installationer ved anvendelse af symboler og signaturer. Eleven overholder tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129. Eleven kan udføre europæisk retvinklet projektionstegning af relevante konstruktioner ved anvendelse af standardiserede linier og symboler. Eleven er i stand til at skaffe data over relevante komponenter ved hjælp af tekniske tidsskrifter, tabeller og via elektroniske medier, internet m.v. Eleven har kendskab til opbygning og indhold af brugervejledninger som udarbejdes til relevante VVS tekniske installationer. Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver under vejledning: Eleven kan aflæse simple arbejdstegninger og fremstille og samle emner efter tegninger. Eleven kan aflæse simple arbejdstegninger og fremstille og samle emner efter tegninger. Eleven kan aflæse simple arbejdstegninger og fremstille og samle emner efter tegninger. 16

17 Fagbeskrivelse hovedforløb, Specialefag Til bekendtgørelsens 12 Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Avanceret 0,5 uge Afkortning og tildannelse - Plast Eleven kan tilskære pladekanter på bånd- eller rundsav, således at tolerancekravet i DS 326 serie B overholdes. Eleven kan afrette med afretter, håndhøvl eller med en trækklinge(zieh-klinge). Eleven kan bedømme overfladernes egnethed til videre svejsning/limning med hensyn til fladernes ruhed. Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø Eleven kan tildanne og vælge fugetype til konkret sammenføjningsopgave Eleven kan fremstille og anvende fikstur i forbindelse med forskellige tildannelses- og sammenføjningsopgaver Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver under vejledning. 17

18 Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Udføre skæreopgaver i forbindelse med produktionsopgaver og selvstændigt kunne betjene og vedligeholde udstyr. Eleven skal kunne samarbejde med andre ved udførelse af arbejdsopgaver. Membransvejsning - Plast Avanceret 1 uge Formålet er, at eleven, i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser, normer og anvisninger, en teoretisk og praktisk baggrund, selvstændigt kan udføre plastsvejsning på polymermembraner (tag, tunnel, vej, vandreservoir, deponi- og lossepladsmembraner m.m.).. Teknisk faglige kvalifikationer: Eleven har opnået færdigheder i: - Varmluftssvejsning af polymemebraner - Ekstrudersvejsning af polymemebraner. Eleven kan vælge det rette tilsatsmateriale til varmluft- og ekstrudersvejsning Eleven har et sådant kendskab til plastmaterialer og disses opbygning, at de ved identifikation kan skelne mellem PE, PP og PVC. Eleven har kendskab til fremstilling af polymermembraner. Eleven kan redegøre for PE, PP og PVC's fysiske og kemiske egenskaber. Eleven kan redegøre for temperatur- og trykforholdets indflydelse på svejsekvaliteten. Eleven kan udføre varmluft-, kontaktvarme- og ekstrudersvejsning i en kvalitet, der opfylder kriterierne i SBC 243 (Anneks F) og "Kriterier for visuel bedømmelse af plastmembraner" samt DS/R 466. Eleven kan vælge korrekt svejsemetode i forbindelse med membransvejsning. Eleven opnår færdigheder i betjening og vedligeholdelse af svejseudstyr Eleven kan anvende udstukne svejsespecifikationer i forbindelse med montageopgaver. Eleven kan anvende svejseudstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven kender plastmaterialerne og ved, hvad der kan svejses og ikke kan svejses Alment faglige kvalifikationer: Eleven kender de grundlæggende sikkerheds- og miljømæssige krav Eleven opnår kendskab til den generelle teori ved svejsning og limning. Personlige kvalifikationer: 18

19 Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed i forhold til økonomi og ressourcespild ved en svejseproces. Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver under vejledning. Udføre tilpasningsopgaver i forbindelse med produktionsopgaver og selvstændigt kunne betjene og vedligeholde udstyr. Eleven skal kunne samarbejde med andre ved udførelse af arbejdsopgaver. Hovedforløb Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Avanceret 1,5 uge Rørmontage - Plast Formålet er, at eleven kan anvende forskellige sammenføjningsmetoder i forbindelse med rørmontage med udgangspunkt i følgende specifikationer: GAS/RØR/USME/UVE. Teknisk faglige kvalifikationer: Eleven har opnået færdigheder i: - Varmluftssvejsning - Ekstrudersvejsning - Stuksvejsning - Muffesvejsning - Elektrosvejsning Eleven opnår kendskab til svejsemetoders anvendelighed i forbindelse med montagearbejde. Eleven kan selvstændigt udføre montagearbejde ud fra ISO metriske installationstegninger og øvrige specifikationer. Eleven kan samle komplicerede ledningsnet der består af enkeltdele på montagevæg. Eleven opnår færdigheder i betjening og vedligeholdelse af 19

20 svejseudstyr Eleven anvender udstukne svejsespecifikationer i forbindelse med montageopgaver. Eleven kan anvende svejseudstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven kender plastmaterialerne og ved, hvad der kan svejses og ikke kan svejses Eleven kan identificere de mest benyttede plastmaterialer PE, PP, PVC og PVDF og kender deres anvendelsesområder Eleven kan vælge det rette tilsatsmateriale til varmluft- og ekstrudersvejsning Alment faglige kvalifikationer: Eleven kender de grundlæggende sikkerheds- og miljømæssige krav Eleven opnår kendskab til den generelle teori ved svejsning og limning. Personlige kvalifikationer: Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed i forhold til økonomi og ressourcespild ved en svejseproces. Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver under vejledning. Udføre tilpasningsopgaver i forbindelse med produktionsopgaver og selvstændigt kunne betjene og vedligeholde udstyr. Eleven skal kunne samarbejde med andre ved udførelse af arbejdsopgaver. Valgfri specialefag Til bekendtgørelsens 13 Som led i skoleuddannelsen og inden for rammerne af den fastsatte tid for denne vælger eleven og praktikvirksomheden 1 uges undervisning i valgfrit specialefag, der vurderes at have særlig interesse eller beskæftigelsesmæssig relevans for plastsvejseren. Alle ønsker vil af ressourcemæssige, pædagogiske og kvalitative årsager ikke kunne opfyldes. Valget foretages blandt oversigt over valgfri specialefag, jf. hovedbekendtgørelsens 55, stk. 2, 3 og 4. Bilag til vejledningen. 20

21 Eleven vælger valgfri specialefag i samarbejde med praktikvirksomheden. Valget af de valgfri specialefag baseres på elevens evner og interesser samt på praktikvirksomhedens behov og praktikbeskæftigelsesmuligheder. Ved slutningen af 1. skoleperiode i hovedforløbet orienterer skolen eleven og virksomheden om valgmulighederne. Valget af valgfri specialefag meddeles skriftligt til skolen af virksomheden inden påbegyndelsen af 2. skoleperiode i hovedforløbet. Erhvervsrettet påbygning Eleven og virksomheden kan, ligeledes fra bilaget til vejledningen, vælge moduler til erhvervsrettet påbygning af op til 4 ugers varighed, jf. hovedbekendtgørelsens 15, stk. 4. Erhvervsrettet påbygning gennemføres ud over det for uddannelsen eller specialet normerede antal skoleuger. 21

22 Bedømmelse m.v. Til bekendtgørelsens kapitel 4 18 Svendeprøven Retningslinier om svendeprøven Grundlaget for plastsvejseruddannelsen er fagbeskrivelserne, der er udarbejdet af branchernes repræsentanter og godkendt af de faglige udvalg. Fagbeskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for svendeprøvebedømmelsen. Efterfølgende retningslinier er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete svendeprøve. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og vejledningen for uddannelsen. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den faglige prøve gennemføres tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen for alle elever og afvikles på teknisk skole i forbindelse med det afsluttende skoleophold og bedømmelsen foretages af 2 censorer (skuemestre) repræsenterende henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagersiden i det faglige udvalg samt en lærer udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes 13-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Iværksættelse af prøven Skuemestrene indvarsles til bedømmelse ca. 3-4 uger før prøven, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra Metalindustriens Lærlingeudvalg. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder den lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøven. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens Lærlingeudvalg, kan medtages ved bedømmelsen. 22

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelsesrelateret Smedefag Dækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Boligmontering Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere