REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET"

Transkript

1 DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 3 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 11. december 2014 UDARBEJDET pos, thdt KONTROLLERET dekr GODKENDT pos

4

5 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Analysens formål Metode og datagrundlag Rapportens opbygning 8 2 Resumé Konklusioner Handlemuligheder 10 3 Beskæftigelsen på infrastrukturområdet Den aktuelle udvikling De kommende års beskæftigelse 13 4 Arbejdsstyrken for ingeniører på infrastrukturområdet Antallet af ingeniører på infrastrukturområdet Søgningen til uddannelserne 27 5 Uddannelse og rekruttering på infrastrukturområdet Aktuelle rekrutteringsproblemer Fremtidige rekrutteringsbehov Fremtidige opgaver og kompetencekrav Rekrutteringsmuligheder og -udfordringer på længere sigt 35

6

7 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 7 1 Indledning og baggrund Beskæftigelsen for ingeniører på infrastrukturområdet er inde i en markant udvikling i disse år. Der planlægges gennemført en lang række offentlige infrastrukturinvesteringer de kommende 10 år og årene derefter. Opgaverne forventes at betyde en stor efterspørgsel efter ingeniører med kompetencer inden for vej- og banebyggeri, broer og tunneler, klimasikring mv. Foruden den forventede stigning i efterspøgslen efter medarbejdere, sker der en udvikling i den arbejdsstyrke, som i dag arbejder på infrastrukturområdet som ingeniører. Som på det øvrige arbejdsmarked vil der også på arbejdsmarkedet for ingeniører de kommende år ske en afgang fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Afgangen vil berøre nogle områder mere markant end andre, idet aldersprofilen for beskæftigede ingeniører varierer både med hensyn til, hvor de er beskæftigede, og hvilke uddannelser de har. VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse og Viadania (Vejsektorens samarbejdsforum, der skal skaffe flere trafik- og anlægsingeniører i Danmark) har iværksat denne analyse af fremtidige udfordringer med rekruttering af ingeniører på trafik- og anlægsområdet. Analysen er gennemført af COWI. 1.1 Analysens formål Analysens formål er at afdække rekrutteringssituationen blandt ingeniører inden for infrastrukturopgaver (vej og trafik, bane mv.) nu og op til 10 år frem. Hvilke relevante ingeniørretninger har særlig stor risiko for ubalancer på kort og på lang sigt? Analysen har desuden til formål at besvare, hvordan efterspørgslen efter de pågældende ingeniører forventes at udvikle sig de kommende år, og inden for hvilke af de ovenstående brancher/sektorer man kan forvente rekrutteringsproblemer. Endelig skal analysen kunne pege på, hvorvidt en række initiativer for at øge arbejdskraftudbuddet er mulige eller realistiske, enten ved at rekruttere bredere end

8 8 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET der er tradition for i branchen, eller ved at iværksætte efteruddannelsesinitiativer over for udvalgte grupper. 1.2 Metode og datagrundlag Analysen er gennemført ved hjælp af følgende metoder: En registeranalyse af arbejdsstyrken for ingeniører med en uddannelse inden for vej- og anlægsarbejde. Dette på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik over arbejdsstyrken med en række udvalgte ingeniøruddannelser, deres beskæftigelsestilknytning, aldersfordeling og geografiske fordeling mv. En webbaseret survey, som er gennemført blandt arbejdspladser, som hører til VEJ-EU's samarbejdskreds. Surveyen er udsendt ved hjælp af de organisationer, hvor arbejdspladserne er organiseret, eksempelvis Dansk Byggeri, Kommunal Teknisk Chefforening mv. Endelig er der gennemført en række kvalitative interviews med udvalgte ledere blandt rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenører og kommunale arbejdspladser. Der er desuden gennemført interviews med et par studieledere fra universiteternes ingeniøruddannelser. 1.3 Rapportens opbygning Foruden dette afsnit, består rapporten af følgende afsnit: Afsnit 2 består af et kort resumé af rapportens resultater. Afsnit 3 indeholder en kort beskrivelse af beskæftigelsesudviklingen for vej- og anlægsingeniører. Afsnit 4 er en statistisk analyse af arbejdsstyrken for vej- og anlægsingeniører, og afsnittet indeholder tabelmateriale over arbejdsstyrken. Afsnit 5 indeholder en analyse af resultaterne af surveyen og interviewundersøgelsen blandt arbejdspladser for vej- og anlægsingeniører.

9 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 9 2 Resumé Analysens hovedresultater er følgende: Efterspørgslen efter ingeniører på infrastrukturområdet ventes at stige de kommende år, især på grund af de mange store statslige infrastrukturprojekter En stor gruppe ingeniører med baggrund inden for byggeri og anlæg, som udgør en væsentlig del af ingeniørbeskæftigelsen på vej- og trafikområdet, er på vej på pension de kommende 5 10 år. Det vil skabe et stort rekrutteringsbehov Der er meget lav ledighed for de fleste ingeniørgrupper, men en smule ledighed blandt arkitekter, konstruktører mv. Der er dermed et lille potentiale for rekruttering og/eller efteruddannelse af disse gruppe til vej- og trafikområdet Søgningen til trafik- og anlægsorienterede ingeniøruddannelser være for lille i en del år, men der har været en stigning siden Det er dog vigtigt at denne tendens fastholdes, for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag Flere arbejdsgivere fortæller, at de efterhånden mærker rekrutteringsvanskelighederne. Det opleves særligt uden for de store uddannelsesbyer Muligheden for at rekruttere medarbejdere med en anden faglig baggrund end ingeniør afprøves af mange arbejdspladser og ofte med held, men der er fortsat behov for at betydelig flere gennemfører en uddannelse inden for anlægs- og trafikområdet. I afsnittene nedenfor er konklusioner og handlemuligheder beskrevet nærmere. 2.1 Konklusioner Arbejdsgiverne står over for et generationsskifte af medarbejdere. Det gælder især gruppen af diplomingeniører inden for byggeri og anlæg. En gruppe, som udgør en relativt stor del af de beskæftigede ingeniører inden for både rådgivningsvirksomhed, entreprenørbranchen og den offentlige administration på teknikområdet. Denne gruppe udgør et stort antal personer i alle regioner.

10 10 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Næsten ingen arbejdskraftreserve Der er en meget lav ledighed for de undersøgte ingeniøruddannelser, og der er dermed ikke en egentlig arbejdskraftreserve som rekrutteringsgrundlag til infrastrukturområdet på nuværende tidspunkt. En del ingeniører med de relevante uddannelser er i dag beskæftiget uden for infrastrukturområdet, eksempelvis med undervisning, handel, ejendomsadministration mv. Muligheden for at tilbagerekruttere disse personer må anses for begrænset, dels fordi deres kompetencer efterspørges i andre brancher, og dels fordi deres kompetencer i forhold til infrastruktursektoren formentlig ikke vil være ajour med branchens aktuelle krav. Til gengæld tyder oplysninger fra uddannelsesstederne på, at søgningen om optagelse på ingeniøruddannelserne er i stigning. Tal fra den koordinerede tilmelding (KOT) tyder på stigning i uddannelsesoptaget på de fleste af de hovedområder, hvor uddannelserne til infrastrukturområdet hører til. Stort set alle uddannelsessøgende, som skal gennemføre en uddannelse til anlægs- og trafikområdet, optages på et hovedområde for byggeri, bygningsteknik mv. Der er derfor internt på uddannelserne en vis "konkurrence" mellem uddannelsesretninger om de studerendes opmærksomhed. Et uddannelsessted fortæller, at de fleste, som søger ind på uddannelsens hovedområde, har fokus på enten byggeri eller på store internationale infrastrukturprojekter. Interessen for vej- og trafikområdet skal derfor vækkes hos de studerende i løbet af uddannelsen. Begyndende rekrutteringsvanskeligheder De interviewede ledere inden for infrastrukturområdet forventer øget konkurrence om arbejdskraften, og man mærker allerede udfordringerne. Længst væk fra uddannelsesbyerne er det sværest at rekruttere. Lederne peger også på, at udviklingen i arbejdsopgaverne i fremtiden stiller nye krav til medarbejderne. Opgaverne bliver større og mere komplekse og medarbejdere kommer i et vist omfang til at arbejde mere fagligt specialiseret eller med ledelse af meget store projekter. Samtidig med det vil man på arbejdspladserne stille større krav til medarbejdernes almene kompetencer især inden for kommunikation og formidling, projektledelse, ledelse af processer og planlægning. 2.2 Handlemuligheder De enkelte arbejdspladser er opmærksomme på rekrutteringsvanskeligheder nu og i fremtiden. Man fokuserer derfor på at være attraktive arbejdspladser og være synlige over for potentielle medarbejdere. Tilbud om praktikforløb for studerende, trainee forløb, censorarbejde og gæsteundervisning på ingeniøruddannelserne mv. bruges af flere arbejdspladser til at gøre sig synlig over for især nyuddannede. Bredere rekruttering som mulighed? Flere kommuner fortæller desuden, at man rekrutterer bredere end tidligere til det kommunale område, dels fordi det kan være nødvendigt for at få et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag, dels fordi de kommunale opgaver på det tekniske område i stigende omfang får et præg af "generalist-arbejde", som betyder, at en bredere vifte af medarbejdere kan løse dem. Der er dog grænser for denne udvikling, fordi kommunerne som kompetente "bestillere" og projektledere også skal besidde et vist fagligt kendskab til både drift og nyanlæg.

11 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 11 Indsatsen for at øge det samlede rekrutteringsgrundlag på infrastrukturområdet er kan blive en udfordring, fordi man venter stigende efterspørgsel efter kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft på hele arbejdsmarkedet de kommende år. Vej- og trafikområdet og de øvrige infrastrukturområder skal derfor kæmpe om opmærksomheden med mange andre videregående uddannelser. På nuværende tidspunkt peges derfor på øget synlighed og oplysning samt bredere rekruttering som de realistiske handlemuligheder for at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Som det kan ses af nedenstående figur fra den gennemførte survey blandt ledere i trafik- og vejsektoren, mener lederne også, at bedre markedsføring af jobbet og beskæftigelsesmulighederne, og bedre oplysning om uddannelserne på vej- og trafikområdet er de vigtigste handlemuligheder, men flere peger også på muligheden for at rekruttere bredere som et indsatsområde.

12 12 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 3 Beskæftigelsen på infrastrukturområdet Dette afsnit beskriver kort og overordnet den aktuelle beskæftigelsesudvikling på bygge- og anlægsområdet og forventningerne til den fremtidige beskæftigelsesudvikling, med særligt fokus på ingeniørernes beskæftigelse. Formålet med dette afsnit er dels at give et billede af den samlede efterspørgselssituation på vej- og trafikområdet, og dels hvilke faktorer der kan påvirke rekrutteringen af ingeniører til vej- og trafikområdet de kommende år. 3.1 Den aktuelle udvikling Beskæftigelsen for ingeniører inden for infrastruktur har på nogle områder tæt forbindelse med udviklingen inden for byggeri og anlæg, rådgivningsvirksomhed mv., og på andre områder er beskæftigelsen knyttet til den offentlige beskæftigelse. Markant fald i beskæftigelsen siden 2007 Ser man på udviklingen i bygge- og anlægsbeskæftigelsen i perioden siden 2000, har den udviklet sig fra ca beskæftigede i 2000 til den toppede med ca beskæftigede i 2007, og de sidste par år har beskæftigelsen ligget på ca , men med en lille stigning i Tabel 3-1: Bygge- og anlægsbeskæftigelsen, 1. kvartal kvartal Kilde: Danmarks Statistik

13 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 13 I efteråret 2014 har Dansk Byggeri offentliggjort en konkjunkturanalyse for branchens beskæftigelse 1. Ifølge den ventes den samlede bygge- og anlægsbeskæftigelse at stige til i 2014, men falde til i 2015, især på grund af ophøret i bolig-jobordningen. Lidt mere stabil beskæftigelse på anlægsområdet Dansk Byggeri vurderer, at beskæftigelsen inden for anlægsvirksomhed vil stige på grund af stigende offentlige investeringer i infrastruktur. Det er især investeringer i nye store trafikanlæg, som ventes at øge den samlede beskæftigelse inden for anlægsvirksomhed. Ifølge Danmarks Statistik har anlægsbeskæftigelsen i perioden 2000 til 2014 varieret fra ca til ca primo 2008 og ligger på ca beskæftigede i Sammenlignet med beskæftigelsen i den samlede bygge- og anlægsbranche har beskæftigelsen på anlægsområdet været mere stabil - ikke mindst, fordi de offentlige investeringer udgør en relativ stor del. Tabel 3-2: Beskæftigelsen, anlægsvirksomhed, 1. kvartal kvartal Kilde: Danmarks Statistik Den offentlige beskæftigelse vedrørende anlæg og teknik er næsten uændret Bygge- og anlægsbeskæftigelsen omhandler kun den private sektors beskæftigelse inden for infrastruktur. Der findes ikke en parallel opgørelse over den offentlige beskæftigelse på infrastrukturområdet, men udviklingen i kommunernes lønudgifter på infrastrukturområdet har i perioden været næste uændrede. 3.2 De kommende års beskæftigelse Udviklingen i beskæftigelsen for ingeniører på infrastrukturområdet de kommende år vil afhænge af flere faktorer: Udviklingen i de private investeringer: Selvom infrastrukturinvesteringerne især er offentligt genererede, så spiller de private investeringer faktisk også en rolle med hensyn til blandt andet byggemodning mv. De private investeringer ligger fortsat på 1 Dansk Byggeri. Konjunkturanalyse Update. Oktober Danmarks Statistik, Kommunale budgetter efter område.

14 14 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET et meget lavt niveau. Der opspares et investeringsbehov og på et tidspunkt må beskæftigelsen som følge af private investeringer forventes at stige Udviklingen i de offentlige investeringer: Der er planlagt betydelige offentlige investeringer i infrastruktur de kommende år. Efterspørgslen efter ingeniører til store infrastrukturopgaver på trafikområdet ventes derfor at stige markant. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse: Der er begrænsede udsigter til at øge antallet af vej- og trafikingeniører på det offentlige område. Der er skarpe grænser for den offentlige udgiftsudvikling de næste mange år. Den forventede udvikling i beskæftigelsen på det offentlige område for ingeniører vil derfor være begrænset også på længere sigt. Blandt de offentlige arbejdsgivere forventes til gengæld et rekrutteringsbehov, på grund af naturlig afgang fra arbejdsmarkedet. Leo Larsen udvalget I september 2013 offentliggjorde Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og kompetenceløft af arbejdsstyrken (Leo Larsen udvalget) flere rapporter om beskæftigelsen som følge af infrastrukturinvesteringer. Alene for en række udvalgte projekter på vej, bane, letbane, metro, sygehusbyggeri mv. ventes projekter at skabe beskæftigelse for ca ingeniører og konstruktører, fordelt over ca. 10 år. Konservativt estimat Opgørelsen indeholder ikke effekterne af Togfonden, som vil få indflydelse i slutningen af perioden samt en yderligere metroetape til Sydhavnen. Desuden har udvalget ikke beskæftiget sig direkte med effekterne af investeringer på forsyningsområdet, eksempelvis håndtering af spildevand og regnvand samt investeringer i forbindelse med klimasikring, som samlet set vurderes at skabe en betydelig beskæftigelse de kommende 10 år og mere. Estimatet fra udvalget må derfor beskrives som konservativt i forhold til kommende infrastrukturprojekter. Tabel 3-3: Udviklingen i behovet for arbejdskraft til de planlagte infrastrukturprojekter i perioden , fordelt på uddannelsesgrupper. Uddannelsesgrupper I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere- og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører incl. ledelse Andre LVU I alt Kilde: Leo Larsen udvalget. Beskæftigelsesministeriet, Man kan konkludere, at beskæftigelsen på infrastrukturområdet for ingeniører de kommende år vil stige dels på grund af store planlagte offentlige investeringer, og dels som følge af at de private investeringer på et tidspunkt må forventes at stige igen og dermed trække en del infrastrukturinvesteringer med.

15 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 15 4 Arbejdsstyrken for ingeniører på infrastrukturområdet I dette afsnit præsenteres resultaterne af analysen af arbejdsstyrken blandt ingeniører inden for vej-, trafik- og planlægningsområdet. Desuden præsenteres resultaterne af analysen af uddannelsesaktiviteterne på området - det vil sige, hvordan tilgangen til uddannelserne har udviklet sig de seneste år, og hvordan det kan forvente at påvirke udbuddet de kommende år. 4.1 Antallet af ingeniører på infrastrukturområdet Den aktuelle arbejdsstyrke for ingeniører udgør et væsentligt element for vurderingen af, hvordan fremtidige rekrutteringsmuligheder for ingeniører kan ventes at udvikle sig på længere sigt. I dette afsnit tages udgangspunkt i de ingeniøruddannelser, som er relevante for infrastrukturområdet. Uddannelser på infrastrukturområdet Når der ses på udbuddet af ingeniører, ses der på antallet af personer med de relevante uddannelser, uanset om de arbejder inden for trafik- eller anlægsområdet eller ej. Der ses således på den samlede befolkning med en relevant ingeniøruddannelse, deres aldersfordeling mv. Registreringen af ingeniøruddannelserne hos Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet baserer sig på universiteternes og ingeniørhøjskolernes indberetninger. Der er to forhold, der gør sig gældende for ingeniøruddannelserne, og som har betydning for, hvordan kortlægningen af udbuddet anvendes: En stor del af de uddannelser, der vedrører vejanlæg, trafik og infrastruktur, gennemføres under overordnede hovedretninger som kaldes Bygningsteknik, Civilingeniører (andre), Diplomingeniører (andre). Der er de senere år oprettet nye uddannelser inden for blandt andet bæredygtig byudvikling og veje og trafik, som har deres egne uddannelsesretninger. Der er dog p.t. kun få personer med disse uddannelser.

16 16 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Praksis for registrering af uddannelserne er forskellig fra uddannelsessted til uddannelsessted og har udviklet sig forskelligt gennem årene. Samtidig er der også en tendens til, at arbejdsgiverne rekrutterer forholdsvist bredt til mange stillinger inden for arbejdet med trafikanlæg, trafikplanlægning og anden infrastruktur. En statistisk analyse af antallet af ingeniører vil derfor aldrig fuldt ud kunne afdække rekrutteringsgrundlaget til infrastrukturområdet. For at give et samlet overblik over de uddannelser, som er omfattet af analysen, er uddannelser fra relevante uddannelser grupperet i følgende overordnede grupper: Diplomingeniører, byggeri og anlæg Trafik og planlægning Civilingeniører, anlæg For at kunne vurdere rekrutteringsmuligheder til infrastrukturområdet bredere, er en række andre uddannelser desuden inkluderet i analysen. Der er tale om uddannelser, som ikke direkte omhandler infrastrukturkompetencer, men hvor der er faglige elementer i uddannelserne, som kan være relevante i nogle stillinger, eventuelt i kombination med relevant erfaring. Det drejer sig om følgende: Diplomingeniører, andre Arkitekter, landskabsingeniører Konstruktører Civilingeniører, andre Miljøingeniører Landinspektører Det betyder, at de uddannelser som er omfattet af analysen, i realiteten dækker et bredere arbejdsmarked end infrastrukturområdet. Samtidig er det dog også erfaringen fra analysens interviewdel, at rekrutteringen til området i mange situationer sker forholdsvist bredt, særligt når der er tale om rekruttering af medarbejdere med en vis erhvervserfaring. Figur 4.1 viser gruppen af ingeniører med uddannelserne diplomingeniører (byggeri og anlæg), Trafik og planlægning, Civilingeniører (anlæg) i alt antal personer.

17 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 17 Tabel 4-1: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Blå søjler er uddannelser inden for infrastruktur og grønne søjler er øvrige udvalgte uddannelser Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel Den største gruppe af ingeniører er diplomingeniører inden for anlæg mv. som omfatter personer, og som er én af de uddannelser, der er direkte målrettet infrastrukturområdet. Ser man på aldersfordelingen af de pågældende uddannelser, er det bemærkelsesværdigt, at netop diplomingeniører inden for anlæg er den af de undersøgte uddannelser, som har den højeste andel personer over både 50 år og 60 år, når man ser bort fra kategorien trafik og planlægning, som antalsmæssigt er forholdsvis lille.

18 18 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Tabel 4-2: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel Ingeniører inden for infrastruktur - regionalt opdelt Ser man på ingeniøruddannelser fordelt på regioner, kan man se i hvilket omfang, der er forskelle mellem regionerne. og dermed i hvilket omfang man i de forskellige regioner i særlig grad kan forvente rekrutteringsproblemer på længere sigt. Hovedtendenser: Diplomingeniører inden for anlæg er især nogle store grupper i Hovedstadsområdet, i Region Syddanmark og i Midtjylland. I de to regioner findes også de største uddannelsessteder for diplomingeniører inden for byggeri og inden for anlægsområdet. Da det også er denne gruppe, som har det højeste antal personer over både 50 år og over 60 år, må det forventes, at især disse tre regioner vil kunne mærke konsekvenserne af afgangen på grund af alder de kommende år. For de øvrige regioner er de forventede konsekvenser som følge af naturlig afgang ikke så omfattende. I Nordjylland har man også en relativ gruppe diplomingeniører over 60 år, men fordi man i Aalborg også uddanner et stort antal civilingeniører, er Nordjylland knap så udsat for konsekvenserne af den øgede afgang fra arbejdsmarkedet. I afsnittene neden for er hovedtallene for alderssammensætning for de enkelte uddannelsesområder præsenteret i hele tal og i procent.

19 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 19 Hovedstaden Tabel 4-3: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. For Region Hovedstaden er der også en stor gruppe diplomingeniører med relativ høj gennemsnitsalder. I hovedstadsområdet er den største gruppe dog årige - det vil sige tæt på landsgennemsnittet. I hovedstadsområdet vil der være alternative rekrutteringsmuligheder hos især arkitekter, landskabsarkitekter, landskabsingeniører mv., idet de udgør en stor gruppe. Her er gennemsnitsalderen dog også relativ høj. For personer med en konstruktøruddannelse er rekrutteringsmulighederne dermed bedre, idet der for denne gruppe er en relativ lav gennemsnitsalder.

20 20 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Sjælland Tabel 4-4: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. For Region Sjælland er de potentielle rekrutteringsproblemer for diplomingeniører relativt store, idet gruppen af over 60 årige her er ekstra stor. For Region Sjælland er der alternative rekrutteringsmuligheder især blandt personer med en konstruktøruddannelse. Det er dog værd at bemærke, at der formentlig er en del pendling mellem Region Sjælland og Hovedstadsområdet for disse medarbejdere, og at det derfor kan give mening at se på de to regioners arbejdsmarked under ét.

21 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 21 Syddanmark Tabel 4-5: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. I Region Syddanmark ligner alderssammensætningen for uddannelserne det øvrige Danmark, hvilket vil sige, at ca. 25 procent af diplomingeniørerne inden for byggeri og anlæg er over 60 år. Arkitekter mv. udgør en gruppe med færre personer og tilsvarende relativ høj alderssammensætning. Også i Syddanmark udgør konstruktøruddannede en gruppe med en relativ lav alderssammensætning og dermed en realistisk alternativ rekrutteringsmulighed.

22 22 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Midtjylland Tabel 4-6: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. For Region Midtjylland ser alderssammensætningen for diplomingeniørerne inden for byggeri og anlæg en smule anderledes ud, idet gruppen i denne region er en smule yngre end i resten af landet, men dog ca. 22 % og ca. 20 % over hhv. 50 og 60 år. I Region Midtjylland udgør personer med en arkitektuddannelse en stor gruppe og dermed en af de alternative rekrutteringsmuligheder, blandt andet fordi Aarhus er uddannelsessted for en af landets arkitektuddannelser.

23 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 23 Nordjylland Tabel 4-7: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Nordjylland adskiller sig fra resten af landet ved, at diplomingeniørerne inden for byggeri og anlæg har en endog meget høj gennemsnitsalder. Her er forklaringen dog, at de fleste kandidater på dette fagområde de seneste mange år er dimitteret med en civilingeniøruddannelse. Som en relativ lille region med et stort uddannelsessted på Aalborg Universitet, er Nordjylland mindre udsat for rekrutteringsproblemer.

24 24 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Rekrutteringspotentialet på kort sigt Ser man på, hvilket potentiale der er for at rekruttere flere ingeniører til infrastrukturområdet, er der to måder til vurdering af potentialet på kort sigt. For det første kan man se på antallet af ledige med de relevante uddannelser, og for det andet kan man se på mulighederne for eventuelt at tiltrække personer med de relevante uddannelser fra andre fag, hvor de er beskæftigede. Meget lav ledighed Ser man på, hvor mange ingeniører mv., som modtager forskellige overførselsindkomster, så kan man af figuren neden for se, at antallet af ledige som modtager overførsler er særdeles lavt. For diplomingeniører inden for byggeri og anlæg er andelen af uddannede som modtager dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge alle under 1 %, hvilket er særdeles lavt for arbejdsmarkedet generelt. Det samme gør sig gældende for de fleste andre uddannelser, der her undersøges, dog således at diplomingeniører (andre), arkitekter, konstruktører og miljøingeniører har en ledighed på mellem 2 og 3 %. Den ledighed, der kan konstateres, omhandler især dimittender. Rekruttering af ledige hos beslægtede uddannelser udgør dermed et potentiale, omend det er lille. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvorvidt det ud fra en faglig vurdering er realistisk at rekruttere disse faggrupper til infrastrukturområdet. Tabel 4-8: Modtagelse af offentlige ydelser. Procent af arbejdstyrken udvalgte uddannelser. Uge 48, Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Rekruttering fra andre brancher? Ser man derefter på, hvor de uddannede er beskæftiget, kan man se, at de uddannede med de pågældende uddannelser for en meget stor dels vedkommende er beskæftiget i kerneområdet for infrastruktur.

25 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 25 Flest er beskæftiget i kerneområdet for infrastruktur I første omgang fokusere på de tre uddannelsesgrupper med særlig vægt på infrastruktur, det vil sige uddannelserne Bygge og anlæg (diplomingeniør) Trafik og planlægning Civilingeniør, anlæg Her kan man se, at det største beskæftigelsesområde er inden for rådgivningsvirksomhed (rådgivende ingeniører, arkitekter mv.) hvor hhv. 36 % af diplomingeniørerne og 46 % af civilingeniørerne inden for anlæg mv. er beskæftiget. Det er især diplomingeniørerne, som er beskæftiget inden for bygge- og anlægsbranchen herunder entreprenørvirksomhed. Ca. 10 % af diplomingeniørerne og lidt over 10 % af civilingeniørerne inden for anlæg er beskæftiget inden for offentlig administration, hvor blandt andet tekniske forvaltninger, Vejdirektoratet mv. hører under. Mellem 3 % og 8 % er beskæftiget med undervisning (herunder blandt andet på ingeniøruddannelserne mv.). De øvrige fordeler sig med relativt små andele inden for handel, it, ejendomshandel og udlejning, forsikring og finansiering mv. Tabel 4-9: Beskæftigelse på brancher. Procent af arbejdstyrken 3 udvalgte uddannelser Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel.

26 26 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Ser man på alle ni uddannelsesgrupper samlet, det vil sige hvor også øvrige ingeniøruddannelser, arkitekter, landinspektører mv. indgår, så viser det sig at der ikke er store forskelle på beskæftigelsen, fordelt på brancher. Også her er rådgivning den største branche, 13 % er beskæftiget inden for byggeri og anlæg, herunder entreprenørvirksomhed og ca. 10 % er beskæftiget inden for offentlig administration. 5 % er beskæftiget med undervisning (herunder blandt andet på ingeniøruddannelser mv.). De øvrige fordeler sig med relativt små andele inden for handel, it, ejendomshandel og udlejning, forsikring og finansiering mv. Tabel 4-10: Beskæftigelse på brancher. Procent af arbejdstyrken 9 udvalgte uddannelser Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Er det realistisk at rekruttere fra andre brancher? Ser man på alle andre brancher end rådgivning, entreprenører og offentlig administration, så er der i princippet et rekrutteringspotentiale i de øvrige brancher, hvor ingeniører og beslægtede faggrupper er beskæftiget. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, hvor stort dette potentiale reelt er både undervisningsområdet, finansiering og forsikring og ejendomsbranchen vil være områder, hvor der af naturlige årsager efterspørges ingeniører med faglig bag-

27 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 27 grund inden for anlæg og byggeri mv. Også inden for andre brancher kan der være en naturlig årsag til efterspørgslen efter de pågældende ingeniører mv. En del personer kan desuden være havnet i andre brancher i perioden med en lav beskæftigelse på infrastrukturområdet, eller kan have haft personlige årsager til et brancheskifte. I de tilfælde er det sandsynligt, at både de reelle kompetencer og motivationen for at arbejde inden for infrastrukturområdet ikke er til stede. 4.2 Søgningen til uddannelserne Ser man på det fremtidige potentiale for rekruttering, så er tilgangen til uddannelserne sammenholdt med afgangen fra arbejdsmarkedet de vigtigste faktorer. Det skal dog bemærkes, at uddannelsesstatistikken for ingeniøruddannelserne er behæftet med usikkerhed på grund af uddannelsernes indberetningspraksis. Stigning i optaget de seneste år Ser man på en række tekniske uddannelser, hvor trafik- og anlægsområdet indgår, så er der aktuelt en tendens til øget søgning til uddannelserne til stigende optag på uddannelserne. Ser man på de enkelte uddannelser, sker der således en stigning i tilgangen målt på optaget til uddannelserne. De seneste fem år har der således været en udvikling på 42 % i optaget på uddannelserne. Det skal bemærkes, at uddannelserne med hovedretning inden for byggeri både omfatter studerende som færdiggør deres uddannelse med fokus på byggeri og med fokus på trafik og anlæg. På de enkelte uddannelser inden for byggeri eller anlæg, vurderer uddannelsesstederne, at mellem 25 % og 33 % vælger at færdiggøre uddannelsen med fokus på trafik og anlæg, men at en del studerende har en relativ lige fordeling af det faglige indhold i deres uddannelse på både byggeri- og anlægsområdet og derfor kan søge arbejde på begge områder. Tabel 4-11: Tilgangen til uddannelser Infrastrukturuddannelser. Civilingeniører Civiling. byggeteknologi Civiling. Byggeri og anlæg Civiling. By-, energi- og miljøplanlægning, Aalborg Civiling. By-, energi- og miljøplanlægning, KBH Civiling. Bygge- og anlæg (Esbjerg) Civiling. Infrastruktur 0 0 Diplomingeniører Diploming. Bygning, AAU 27 Diplomingeniør, Bygning, Ballerup, sommer Diplomingeniør, Trafik og transport, DTU Diplomingeniør, Bygning, Ballerup, sommer Diplomingeniør, Bygning, DTU Diploming. Bygning, SDU Diplomingeniør, bygning (Esbjerg) 17 Diplomingeniør, Bygning, Horsens Diplomingeniør, Bygning, Århus C, sommer Diplomingeniør, Bygning, Århus C, vinter Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet. KOT (Den Korordinerede tilmelding).

28 28 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 5 Uddannelse og rekruttering på infrastrukturområdet Dette kapitel indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse (elektronisk survey), som er gennemført blandt offentlige og private arbejdsgivere for ingeniører inden for kommunal planlægnings- og myndighedsopgaver, private entreprenører og rådgivende virksomheder og resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse blandt den samme type aktører, der supplerer spørgeskemaundersøgelsen. 60 personer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. De 60 besvarelser må vurderes at være et lavt antal, men dog ikke usædvanligt for surveys blandt offentlige og private virksomheder. Langt størstedelen af besvarelserne (47) er kommet fra kommunale arbejdsgivere, syv er kommet fra entreprenører og fire fra rådgivende virksomheder. Det betyder til gengæld at besvarelsesprocenten for kommuner er tæt på 50 % og validiteten for undersøgelsen for kommunernes vedkommende er høj. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med en interviewrunde blandt udvalgte ledere inden for følgende områder: Kommuner (chefer inden for trafik, vej- og parkområdet) Entreprenører på anlægsområdet Rådgivningsvirksomheder (anlæg og trafik) Uddannelsessteder på ingeniørområdet (universiteter mv.) I de følgende afsnit præsenteres den kvalitative analyse af rekrutteringsanalysen, på baggrund af dels survey-resultater, dels interviewrunden samt gennemgang af andet skriftligt materiale.

29 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Aktuelle rekrutteringsproblemer Arbejdsgiverne på vej og trafikområdet oplever i forskellig grad rekrutteringsvanskeligheder i forbindelse med rekruttering af ingeniører til vej- og trafikområdet og beslægtede områder inden for infrastrukturområdet. Surveyen viser, at 18 % af arbejdsgiverene har oplevet, at man ikke har kunnet rekruttere de rette medarbejdere (ingeniører) til infrastrukturområdet inden for de seneste 12 måneder. 45 % har dog kunnet rekruttere de medarbejdere, de har søgt. 30 % har slet ikke haft behov for at rekruttere. Fratrækker man de virksomheder, som ikke har haft behov for at rekruttere, så er det bemærkelsesværdigt, at så stor en andel af de, der har skullet rekruttere medarbejdere, har oplevet at det ikke har været muligt at rekruttere de medarbejdere, man har ønsket. De fagområder, hvor rekrutteringsvanskelighederne opleves som størst, er inden for: Anlægsopgaver på vejområdet Trafikplanlægning og trafiksikkerhed og Drifts- og vedligeholdsområdet Flere af de adspurgte fortæller desuden, at de især har svært ved at rekruttere specialister generelt, og at der specifikt mangler uddannede inden for bygning af broer, geoteknik, asfalt mv. Mange nyuddannede mangler desuden kendskab til de mere "bløde" elementer i det kommunale arbejde: politik, borgerkommunikation, lovgivning på vej- og trafikområdet mv.

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner September 2003 Social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner INDHOLD Indledning og læsevejledning 3 Indledning...3

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere