REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET"

Transkript

1 DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 3 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 11. december 2014 UDARBEJDET pos, thdt KONTROLLERET dekr GODKENDT pos

4

5 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Analysens formål Metode og datagrundlag Rapportens opbygning 8 2 Resumé Konklusioner Handlemuligheder 10 3 Beskæftigelsen på infrastrukturområdet Den aktuelle udvikling De kommende års beskæftigelse 13 4 Arbejdsstyrken for ingeniører på infrastrukturområdet Antallet af ingeniører på infrastrukturområdet Søgningen til uddannelserne 27 5 Uddannelse og rekruttering på infrastrukturområdet Aktuelle rekrutteringsproblemer Fremtidige rekrutteringsbehov Fremtidige opgaver og kompetencekrav Rekrutteringsmuligheder og -udfordringer på længere sigt 35

6

7 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 7 1 Indledning og baggrund Beskæftigelsen for ingeniører på infrastrukturområdet er inde i en markant udvikling i disse år. Der planlægges gennemført en lang række offentlige infrastrukturinvesteringer de kommende 10 år og årene derefter. Opgaverne forventes at betyde en stor efterspørgsel efter ingeniører med kompetencer inden for vej- og banebyggeri, broer og tunneler, klimasikring mv. Foruden den forventede stigning i efterspøgslen efter medarbejdere, sker der en udvikling i den arbejdsstyrke, som i dag arbejder på infrastrukturområdet som ingeniører. Som på det øvrige arbejdsmarked vil der også på arbejdsmarkedet for ingeniører de kommende år ske en afgang fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Afgangen vil berøre nogle områder mere markant end andre, idet aldersprofilen for beskæftigede ingeniører varierer både med hensyn til, hvor de er beskæftigede, og hvilke uddannelser de har. VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse og Viadania (Vejsektorens samarbejdsforum, der skal skaffe flere trafik- og anlægsingeniører i Danmark) har iværksat denne analyse af fremtidige udfordringer med rekruttering af ingeniører på trafik- og anlægsområdet. Analysen er gennemført af COWI. 1.1 Analysens formål Analysens formål er at afdække rekrutteringssituationen blandt ingeniører inden for infrastrukturopgaver (vej og trafik, bane mv.) nu og op til 10 år frem. Hvilke relevante ingeniørretninger har særlig stor risiko for ubalancer på kort og på lang sigt? Analysen har desuden til formål at besvare, hvordan efterspørgslen efter de pågældende ingeniører forventes at udvikle sig de kommende år, og inden for hvilke af de ovenstående brancher/sektorer man kan forvente rekrutteringsproblemer. Endelig skal analysen kunne pege på, hvorvidt en række initiativer for at øge arbejdskraftudbuddet er mulige eller realistiske, enten ved at rekruttere bredere end

8 8 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET der er tradition for i branchen, eller ved at iværksætte efteruddannelsesinitiativer over for udvalgte grupper. 1.2 Metode og datagrundlag Analysen er gennemført ved hjælp af følgende metoder: En registeranalyse af arbejdsstyrken for ingeniører med en uddannelse inden for vej- og anlægsarbejde. Dette på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik over arbejdsstyrken med en række udvalgte ingeniøruddannelser, deres beskæftigelsestilknytning, aldersfordeling og geografiske fordeling mv. En webbaseret survey, som er gennemført blandt arbejdspladser, som hører til VEJ-EU's samarbejdskreds. Surveyen er udsendt ved hjælp af de organisationer, hvor arbejdspladserne er organiseret, eksempelvis Dansk Byggeri, Kommunal Teknisk Chefforening mv. Endelig er der gennemført en række kvalitative interviews med udvalgte ledere blandt rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenører og kommunale arbejdspladser. Der er desuden gennemført interviews med et par studieledere fra universiteternes ingeniøruddannelser. 1.3 Rapportens opbygning Foruden dette afsnit, består rapporten af følgende afsnit: Afsnit 2 består af et kort resumé af rapportens resultater. Afsnit 3 indeholder en kort beskrivelse af beskæftigelsesudviklingen for vej- og anlægsingeniører. Afsnit 4 er en statistisk analyse af arbejdsstyrken for vej- og anlægsingeniører, og afsnittet indeholder tabelmateriale over arbejdsstyrken. Afsnit 5 indeholder en analyse af resultaterne af surveyen og interviewundersøgelsen blandt arbejdspladser for vej- og anlægsingeniører.

9 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 9 2 Resumé Analysens hovedresultater er følgende: Efterspørgslen efter ingeniører på infrastrukturområdet ventes at stige de kommende år, især på grund af de mange store statslige infrastrukturprojekter En stor gruppe ingeniører med baggrund inden for byggeri og anlæg, som udgør en væsentlig del af ingeniørbeskæftigelsen på vej- og trafikområdet, er på vej på pension de kommende 5 10 år. Det vil skabe et stort rekrutteringsbehov Der er meget lav ledighed for de fleste ingeniørgrupper, men en smule ledighed blandt arkitekter, konstruktører mv. Der er dermed et lille potentiale for rekruttering og/eller efteruddannelse af disse gruppe til vej- og trafikområdet Søgningen til trafik- og anlægsorienterede ingeniøruddannelser være for lille i en del år, men der har været en stigning siden Det er dog vigtigt at denne tendens fastholdes, for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag Flere arbejdsgivere fortæller, at de efterhånden mærker rekrutteringsvanskelighederne. Det opleves særligt uden for de store uddannelsesbyer Muligheden for at rekruttere medarbejdere med en anden faglig baggrund end ingeniør afprøves af mange arbejdspladser og ofte med held, men der er fortsat behov for at betydelig flere gennemfører en uddannelse inden for anlægs- og trafikområdet. I afsnittene nedenfor er konklusioner og handlemuligheder beskrevet nærmere. 2.1 Konklusioner Arbejdsgiverne står over for et generationsskifte af medarbejdere. Det gælder især gruppen af diplomingeniører inden for byggeri og anlæg. En gruppe, som udgør en relativt stor del af de beskæftigede ingeniører inden for både rådgivningsvirksomhed, entreprenørbranchen og den offentlige administration på teknikområdet. Denne gruppe udgør et stort antal personer i alle regioner.

10 10 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Næsten ingen arbejdskraftreserve Der er en meget lav ledighed for de undersøgte ingeniøruddannelser, og der er dermed ikke en egentlig arbejdskraftreserve som rekrutteringsgrundlag til infrastrukturområdet på nuværende tidspunkt. En del ingeniører med de relevante uddannelser er i dag beskæftiget uden for infrastrukturområdet, eksempelvis med undervisning, handel, ejendomsadministration mv. Muligheden for at tilbagerekruttere disse personer må anses for begrænset, dels fordi deres kompetencer efterspørges i andre brancher, og dels fordi deres kompetencer i forhold til infrastruktursektoren formentlig ikke vil være ajour med branchens aktuelle krav. Til gengæld tyder oplysninger fra uddannelsesstederne på, at søgningen om optagelse på ingeniøruddannelserne er i stigning. Tal fra den koordinerede tilmelding (KOT) tyder på stigning i uddannelsesoptaget på de fleste af de hovedområder, hvor uddannelserne til infrastrukturområdet hører til. Stort set alle uddannelsessøgende, som skal gennemføre en uddannelse til anlægs- og trafikområdet, optages på et hovedområde for byggeri, bygningsteknik mv. Der er derfor internt på uddannelserne en vis "konkurrence" mellem uddannelsesretninger om de studerendes opmærksomhed. Et uddannelsessted fortæller, at de fleste, som søger ind på uddannelsens hovedområde, har fokus på enten byggeri eller på store internationale infrastrukturprojekter. Interessen for vej- og trafikområdet skal derfor vækkes hos de studerende i løbet af uddannelsen. Begyndende rekrutteringsvanskeligheder De interviewede ledere inden for infrastrukturområdet forventer øget konkurrence om arbejdskraften, og man mærker allerede udfordringerne. Længst væk fra uddannelsesbyerne er det sværest at rekruttere. Lederne peger også på, at udviklingen i arbejdsopgaverne i fremtiden stiller nye krav til medarbejderne. Opgaverne bliver større og mere komplekse og medarbejdere kommer i et vist omfang til at arbejde mere fagligt specialiseret eller med ledelse af meget store projekter. Samtidig med det vil man på arbejdspladserne stille større krav til medarbejdernes almene kompetencer især inden for kommunikation og formidling, projektledelse, ledelse af processer og planlægning. 2.2 Handlemuligheder De enkelte arbejdspladser er opmærksomme på rekrutteringsvanskeligheder nu og i fremtiden. Man fokuserer derfor på at være attraktive arbejdspladser og være synlige over for potentielle medarbejdere. Tilbud om praktikforløb for studerende, trainee forløb, censorarbejde og gæsteundervisning på ingeniøruddannelserne mv. bruges af flere arbejdspladser til at gøre sig synlig over for især nyuddannede. Bredere rekruttering som mulighed? Flere kommuner fortæller desuden, at man rekrutterer bredere end tidligere til det kommunale område, dels fordi det kan være nødvendigt for at få et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag, dels fordi de kommunale opgaver på det tekniske område i stigende omfang får et præg af "generalist-arbejde", som betyder, at en bredere vifte af medarbejdere kan løse dem. Der er dog grænser for denne udvikling, fordi kommunerne som kompetente "bestillere" og projektledere også skal besidde et vist fagligt kendskab til både drift og nyanlæg.

11 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 11 Indsatsen for at øge det samlede rekrutteringsgrundlag på infrastrukturområdet er kan blive en udfordring, fordi man venter stigende efterspørgsel efter kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft på hele arbejdsmarkedet de kommende år. Vej- og trafikområdet og de øvrige infrastrukturområder skal derfor kæmpe om opmærksomheden med mange andre videregående uddannelser. På nuværende tidspunkt peges derfor på øget synlighed og oplysning samt bredere rekruttering som de realistiske handlemuligheder for at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Som det kan ses af nedenstående figur fra den gennemførte survey blandt ledere i trafik- og vejsektoren, mener lederne også, at bedre markedsføring af jobbet og beskæftigelsesmulighederne, og bedre oplysning om uddannelserne på vej- og trafikområdet er de vigtigste handlemuligheder, men flere peger også på muligheden for at rekruttere bredere som et indsatsområde.

12 12 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 3 Beskæftigelsen på infrastrukturområdet Dette afsnit beskriver kort og overordnet den aktuelle beskæftigelsesudvikling på bygge- og anlægsområdet og forventningerne til den fremtidige beskæftigelsesudvikling, med særligt fokus på ingeniørernes beskæftigelse. Formålet med dette afsnit er dels at give et billede af den samlede efterspørgselssituation på vej- og trafikområdet, og dels hvilke faktorer der kan påvirke rekrutteringen af ingeniører til vej- og trafikområdet de kommende år. 3.1 Den aktuelle udvikling Beskæftigelsen for ingeniører inden for infrastruktur har på nogle områder tæt forbindelse med udviklingen inden for byggeri og anlæg, rådgivningsvirksomhed mv., og på andre områder er beskæftigelsen knyttet til den offentlige beskæftigelse. Markant fald i beskæftigelsen siden 2007 Ser man på udviklingen i bygge- og anlægsbeskæftigelsen i perioden siden 2000, har den udviklet sig fra ca beskæftigede i 2000 til den toppede med ca beskæftigede i 2007, og de sidste par år har beskæftigelsen ligget på ca , men med en lille stigning i Tabel 3-1: Bygge- og anlægsbeskæftigelsen, 1. kvartal kvartal Kilde: Danmarks Statistik

13 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 13 I efteråret 2014 har Dansk Byggeri offentliggjort en konkjunkturanalyse for branchens beskæftigelse 1. Ifølge den ventes den samlede bygge- og anlægsbeskæftigelse at stige til i 2014, men falde til i 2015, især på grund af ophøret i bolig-jobordningen. Lidt mere stabil beskæftigelse på anlægsområdet Dansk Byggeri vurderer, at beskæftigelsen inden for anlægsvirksomhed vil stige på grund af stigende offentlige investeringer i infrastruktur. Det er især investeringer i nye store trafikanlæg, som ventes at øge den samlede beskæftigelse inden for anlægsvirksomhed. Ifølge Danmarks Statistik har anlægsbeskæftigelsen i perioden 2000 til 2014 varieret fra ca til ca primo 2008 og ligger på ca beskæftigede i Sammenlignet med beskæftigelsen i den samlede bygge- og anlægsbranche har beskæftigelsen på anlægsområdet været mere stabil - ikke mindst, fordi de offentlige investeringer udgør en relativ stor del. Tabel 3-2: Beskæftigelsen, anlægsvirksomhed, 1. kvartal kvartal Kilde: Danmarks Statistik Den offentlige beskæftigelse vedrørende anlæg og teknik er næsten uændret Bygge- og anlægsbeskæftigelsen omhandler kun den private sektors beskæftigelse inden for infrastruktur. Der findes ikke en parallel opgørelse over den offentlige beskæftigelse på infrastrukturområdet, men udviklingen i kommunernes lønudgifter på infrastrukturområdet har i perioden været næste uændrede. 3.2 De kommende års beskæftigelse Udviklingen i beskæftigelsen for ingeniører på infrastrukturområdet de kommende år vil afhænge af flere faktorer: Udviklingen i de private investeringer: Selvom infrastrukturinvesteringerne især er offentligt genererede, så spiller de private investeringer faktisk også en rolle med hensyn til blandt andet byggemodning mv. De private investeringer ligger fortsat på 1 Dansk Byggeri. Konjunkturanalyse Update. Oktober Danmarks Statistik, Kommunale budgetter efter område.

14 14 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET et meget lavt niveau. Der opspares et investeringsbehov og på et tidspunkt må beskæftigelsen som følge af private investeringer forventes at stige Udviklingen i de offentlige investeringer: Der er planlagt betydelige offentlige investeringer i infrastruktur de kommende år. Efterspørgslen efter ingeniører til store infrastrukturopgaver på trafikområdet ventes derfor at stige markant. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse: Der er begrænsede udsigter til at øge antallet af vej- og trafikingeniører på det offentlige område. Der er skarpe grænser for den offentlige udgiftsudvikling de næste mange år. Den forventede udvikling i beskæftigelsen på det offentlige område for ingeniører vil derfor være begrænset også på længere sigt. Blandt de offentlige arbejdsgivere forventes til gengæld et rekrutteringsbehov, på grund af naturlig afgang fra arbejdsmarkedet. Leo Larsen udvalget I september 2013 offentliggjorde Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og kompetenceløft af arbejdsstyrken (Leo Larsen udvalget) flere rapporter om beskæftigelsen som følge af infrastrukturinvesteringer. Alene for en række udvalgte projekter på vej, bane, letbane, metro, sygehusbyggeri mv. ventes projekter at skabe beskæftigelse for ca ingeniører og konstruktører, fordelt over ca. 10 år. Konservativt estimat Opgørelsen indeholder ikke effekterne af Togfonden, som vil få indflydelse i slutningen af perioden samt en yderligere metroetape til Sydhavnen. Desuden har udvalget ikke beskæftiget sig direkte med effekterne af investeringer på forsyningsområdet, eksempelvis håndtering af spildevand og regnvand samt investeringer i forbindelse med klimasikring, som samlet set vurderes at skabe en betydelig beskæftigelse de kommende 10 år og mere. Estimatet fra udvalget må derfor beskrives som konservativt i forhold til kommende infrastrukturprojekter. Tabel 3-3: Udviklingen i behovet for arbejdskraft til de planlagte infrastrukturprojekter i perioden , fordelt på uddannelsesgrupper. Uddannelsesgrupper I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere- og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører incl. ledelse Andre LVU I alt Kilde: Leo Larsen udvalget. Beskæftigelsesministeriet, Man kan konkludere, at beskæftigelsen på infrastrukturområdet for ingeniører de kommende år vil stige dels på grund af store planlagte offentlige investeringer, og dels som følge af at de private investeringer på et tidspunkt må forventes at stige igen og dermed trække en del infrastrukturinvesteringer med.

15 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 15 4 Arbejdsstyrken for ingeniører på infrastrukturområdet I dette afsnit præsenteres resultaterne af analysen af arbejdsstyrken blandt ingeniører inden for vej-, trafik- og planlægningsområdet. Desuden præsenteres resultaterne af analysen af uddannelsesaktiviteterne på området - det vil sige, hvordan tilgangen til uddannelserne har udviklet sig de seneste år, og hvordan det kan forvente at påvirke udbuddet de kommende år. 4.1 Antallet af ingeniører på infrastrukturområdet Den aktuelle arbejdsstyrke for ingeniører udgør et væsentligt element for vurderingen af, hvordan fremtidige rekrutteringsmuligheder for ingeniører kan ventes at udvikle sig på længere sigt. I dette afsnit tages udgangspunkt i de ingeniøruddannelser, som er relevante for infrastrukturområdet. Uddannelser på infrastrukturområdet Når der ses på udbuddet af ingeniører, ses der på antallet af personer med de relevante uddannelser, uanset om de arbejder inden for trafik- eller anlægsområdet eller ej. Der ses således på den samlede befolkning med en relevant ingeniøruddannelse, deres aldersfordeling mv. Registreringen af ingeniøruddannelserne hos Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet baserer sig på universiteternes og ingeniørhøjskolernes indberetninger. Der er to forhold, der gør sig gældende for ingeniøruddannelserne, og som har betydning for, hvordan kortlægningen af udbuddet anvendes: En stor del af de uddannelser, der vedrører vejanlæg, trafik og infrastruktur, gennemføres under overordnede hovedretninger som kaldes Bygningsteknik, Civilingeniører (andre), Diplomingeniører (andre). Der er de senere år oprettet nye uddannelser inden for blandt andet bæredygtig byudvikling og veje og trafik, som har deres egne uddannelsesretninger. Der er dog p.t. kun få personer med disse uddannelser.

16 16 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Praksis for registrering af uddannelserne er forskellig fra uddannelsessted til uddannelsessted og har udviklet sig forskelligt gennem årene. Samtidig er der også en tendens til, at arbejdsgiverne rekrutterer forholdsvist bredt til mange stillinger inden for arbejdet med trafikanlæg, trafikplanlægning og anden infrastruktur. En statistisk analyse af antallet af ingeniører vil derfor aldrig fuldt ud kunne afdække rekrutteringsgrundlaget til infrastrukturområdet. For at give et samlet overblik over de uddannelser, som er omfattet af analysen, er uddannelser fra relevante uddannelser grupperet i følgende overordnede grupper: Diplomingeniører, byggeri og anlæg Trafik og planlægning Civilingeniører, anlæg For at kunne vurdere rekrutteringsmuligheder til infrastrukturområdet bredere, er en række andre uddannelser desuden inkluderet i analysen. Der er tale om uddannelser, som ikke direkte omhandler infrastrukturkompetencer, men hvor der er faglige elementer i uddannelserne, som kan være relevante i nogle stillinger, eventuelt i kombination med relevant erfaring. Det drejer sig om følgende: Diplomingeniører, andre Arkitekter, landskabsingeniører Konstruktører Civilingeniører, andre Miljøingeniører Landinspektører Det betyder, at de uddannelser som er omfattet af analysen, i realiteten dækker et bredere arbejdsmarked end infrastrukturområdet. Samtidig er det dog også erfaringen fra analysens interviewdel, at rekrutteringen til området i mange situationer sker forholdsvist bredt, særligt når der er tale om rekruttering af medarbejdere med en vis erhvervserfaring. Figur 4.1 viser gruppen af ingeniører med uddannelserne diplomingeniører (byggeri og anlæg), Trafik og planlægning, Civilingeniører (anlæg) i alt antal personer.

17 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 17 Tabel 4-1: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Blå søjler er uddannelser inden for infrastruktur og grønne søjler er øvrige udvalgte uddannelser Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel Den største gruppe af ingeniører er diplomingeniører inden for anlæg mv. som omfatter personer, og som er én af de uddannelser, der er direkte målrettet infrastrukturområdet. Ser man på aldersfordelingen af de pågældende uddannelser, er det bemærkelsesværdigt, at netop diplomingeniører inden for anlæg er den af de undersøgte uddannelser, som har den højeste andel personer over både 50 år og 60 år, når man ser bort fra kategorien trafik og planlægning, som antalsmæssigt er forholdsvis lille.

18 18 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Tabel 4-2: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel Ingeniører inden for infrastruktur - regionalt opdelt Ser man på ingeniøruddannelser fordelt på regioner, kan man se i hvilket omfang, der er forskelle mellem regionerne. og dermed i hvilket omfang man i de forskellige regioner i særlig grad kan forvente rekrutteringsproblemer på længere sigt. Hovedtendenser: Diplomingeniører inden for anlæg er især nogle store grupper i Hovedstadsområdet, i Region Syddanmark og i Midtjylland. I de to regioner findes også de største uddannelsessteder for diplomingeniører inden for byggeri og inden for anlægsområdet. Da det også er denne gruppe, som har det højeste antal personer over både 50 år og over 60 år, må det forventes, at især disse tre regioner vil kunne mærke konsekvenserne af afgangen på grund af alder de kommende år. For de øvrige regioner er de forventede konsekvenser som følge af naturlig afgang ikke så omfattende. I Nordjylland har man også en relativ gruppe diplomingeniører over 60 år, men fordi man i Aalborg også uddanner et stort antal civilingeniører, er Nordjylland knap så udsat for konsekvenserne af den øgede afgang fra arbejdsmarkedet. I afsnittene neden for er hovedtallene for alderssammensætning for de enkelte uddannelsesområder præsenteret i hele tal og i procent.

19 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 19 Hovedstaden Tabel 4-3: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. For Region Hovedstaden er der også en stor gruppe diplomingeniører med relativ høj gennemsnitsalder. I hovedstadsområdet er den største gruppe dog årige - det vil sige tæt på landsgennemsnittet. I hovedstadsområdet vil der være alternative rekrutteringsmuligheder hos især arkitekter, landskabsarkitekter, landskabsingeniører mv., idet de udgør en stor gruppe. Her er gennemsnitsalderen dog også relativ høj. For personer med en konstruktøruddannelse er rekrutteringsmulighederne dermed bedre, idet der for denne gruppe er en relativ lav gennemsnitsalder.

20 20 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Sjælland Tabel 4-4: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. For Region Sjælland er de potentielle rekrutteringsproblemer for diplomingeniører relativt store, idet gruppen af over 60 årige her er ekstra stor. For Region Sjælland er der alternative rekrutteringsmuligheder især blandt personer med en konstruktøruddannelse. Det er dog værd at bemærke, at der formentlig er en del pendling mellem Region Sjælland og Hovedstadsområdet for disse medarbejdere, og at det derfor kan give mening at se på de to regioners arbejdsmarked under ét.

21 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 21 Syddanmark Tabel 4-5: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. I Region Syddanmark ligner alderssammensætningen for uddannelserne det øvrige Danmark, hvilket vil sige, at ca. 25 procent af diplomingeniørerne inden for byggeri og anlæg er over 60 år. Arkitekter mv. udgør en gruppe med færre personer og tilsvarende relativ høj alderssammensætning. Også i Syddanmark udgør konstruktøruddannede en gruppe med en relativ lav alderssammensætning og dermed en realistisk alternativ rekrutteringsmulighed.

22 22 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Midtjylland Tabel 4-6: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. For Region Midtjylland ser alderssammensætningen for diplomingeniørerne inden for byggeri og anlæg en smule anderledes ud, idet gruppen i denne region er en smule yngre end i resten af landet, men dog ca. 22 % og ca. 20 % over hhv. 50 og 60 år. I Region Midtjylland udgør personer med en arkitektuddannelse en stor gruppe og dermed en af de alternative rekrutteringsmuligheder, blandt andet fordi Aarhus er uddannelsessted for en af landets arkitektuddannelser.

23 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 23 Nordjylland Tabel 4-7: Personer med udvalgte uddannelser, ingeniører, konstruktører, landinspektører mv. Aldersfordelt. Hele tal og procent. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Nordjylland adskiller sig fra resten af landet ved, at diplomingeniørerne inden for byggeri og anlæg har en endog meget høj gennemsnitsalder. Her er forklaringen dog, at de fleste kandidater på dette fagområde de seneste mange år er dimitteret med en civilingeniøruddannelse. Som en relativ lille region med et stort uddannelsessted på Aalborg Universitet, er Nordjylland mindre udsat for rekrutteringsproblemer.

24 24 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Rekrutteringspotentialet på kort sigt Ser man på, hvilket potentiale der er for at rekruttere flere ingeniører til infrastrukturområdet, er der to måder til vurdering af potentialet på kort sigt. For det første kan man se på antallet af ledige med de relevante uddannelser, og for det andet kan man se på mulighederne for eventuelt at tiltrække personer med de relevante uddannelser fra andre fag, hvor de er beskæftigede. Meget lav ledighed Ser man på, hvor mange ingeniører mv., som modtager forskellige overførselsindkomster, så kan man af figuren neden for se, at antallet af ledige som modtager overførsler er særdeles lavt. For diplomingeniører inden for byggeri og anlæg er andelen af uddannede som modtager dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge alle under 1 %, hvilket er særdeles lavt for arbejdsmarkedet generelt. Det samme gør sig gældende for de fleste andre uddannelser, der her undersøges, dog således at diplomingeniører (andre), arkitekter, konstruktører og miljøingeniører har en ledighed på mellem 2 og 3 %. Den ledighed, der kan konstateres, omhandler især dimittender. Rekruttering af ledige hos beslægtede uddannelser udgør dermed et potentiale, omend det er lille. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvorvidt det ud fra en faglig vurdering er realistisk at rekruttere disse faggrupper til infrastrukturområdet. Tabel 4-8: Modtagelse af offentlige ydelser. Procent af arbejdstyrken udvalgte uddannelser. Uge 48, Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Rekruttering fra andre brancher? Ser man derefter på, hvor de uddannede er beskæftiget, kan man se, at de uddannede med de pågældende uddannelser for en meget stor dels vedkommende er beskæftiget i kerneområdet for infrastruktur.

25 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 25 Flest er beskæftiget i kerneområdet for infrastruktur I første omgang fokusere på de tre uddannelsesgrupper med særlig vægt på infrastruktur, det vil sige uddannelserne Bygge og anlæg (diplomingeniør) Trafik og planlægning Civilingeniør, anlæg Her kan man se, at det største beskæftigelsesområde er inden for rådgivningsvirksomhed (rådgivende ingeniører, arkitekter mv.) hvor hhv. 36 % af diplomingeniørerne og 46 % af civilingeniørerne inden for anlæg mv. er beskæftiget. Det er især diplomingeniørerne, som er beskæftiget inden for bygge- og anlægsbranchen herunder entreprenørvirksomhed. Ca. 10 % af diplomingeniørerne og lidt over 10 % af civilingeniørerne inden for anlæg er beskæftiget inden for offentlig administration, hvor blandt andet tekniske forvaltninger, Vejdirektoratet mv. hører under. Mellem 3 % og 8 % er beskæftiget med undervisning (herunder blandt andet på ingeniøruddannelserne mv.). De øvrige fordeler sig med relativt små andele inden for handel, it, ejendomshandel og udlejning, forsikring og finansiering mv. Tabel 4-9: Beskæftigelse på brancher. Procent af arbejdstyrken 3 udvalgte uddannelser Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel.

26 26 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Ser man på alle ni uddannelsesgrupper samlet, det vil sige hvor også øvrige ingeniøruddannelser, arkitekter, landinspektører mv. indgår, så viser det sig at der ikke er store forskelle på beskæftigelsen, fordelt på brancher. Også her er rådgivning den største branche, 13 % er beskæftiget inden for byggeri og anlæg, herunder entreprenørvirksomhed og ca. 10 % er beskæftiget inden for offentlig administration. 5 % er beskæftiget med undervisning (herunder blandt andet på ingeniøruddannelser mv.). De øvrige fordeler sig med relativt små andele inden for handel, it, ejendomshandel og udlejning, forsikring og finansiering mv. Tabel 4-10: Beskæftigelse på brancher. Procent af arbejdstyrken 9 udvalgte uddannelser Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Er det realistisk at rekruttere fra andre brancher? Ser man på alle andre brancher end rådgivning, entreprenører og offentlig administration, så er der i princippet et rekrutteringspotentiale i de øvrige brancher, hvor ingeniører og beslægtede faggrupper er beskæftiget. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, hvor stort dette potentiale reelt er både undervisningsområdet, finansiering og forsikring og ejendomsbranchen vil være områder, hvor der af naturlige årsager efterspørges ingeniører med faglig bag-

27 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 27 grund inden for anlæg og byggeri mv. Også inden for andre brancher kan der være en naturlig årsag til efterspørgslen efter de pågældende ingeniører mv. En del personer kan desuden være havnet i andre brancher i perioden med en lav beskæftigelse på infrastrukturområdet, eller kan have haft personlige årsager til et brancheskifte. I de tilfælde er det sandsynligt, at både de reelle kompetencer og motivationen for at arbejde inden for infrastrukturområdet ikke er til stede. 4.2 Søgningen til uddannelserne Ser man på det fremtidige potentiale for rekruttering, så er tilgangen til uddannelserne sammenholdt med afgangen fra arbejdsmarkedet de vigtigste faktorer. Det skal dog bemærkes, at uddannelsesstatistikken for ingeniøruddannelserne er behæftet med usikkerhed på grund af uddannelsernes indberetningspraksis. Stigning i optaget de seneste år Ser man på en række tekniske uddannelser, hvor trafik- og anlægsområdet indgår, så er der aktuelt en tendens til øget søgning til uddannelserne til stigende optag på uddannelserne. Ser man på de enkelte uddannelser, sker der således en stigning i tilgangen målt på optaget til uddannelserne. De seneste fem år har der således været en udvikling på 42 % i optaget på uddannelserne. Det skal bemærkes, at uddannelserne med hovedretning inden for byggeri både omfatter studerende som færdiggør deres uddannelse med fokus på byggeri og med fokus på trafik og anlæg. På de enkelte uddannelser inden for byggeri eller anlæg, vurderer uddannelsesstederne, at mellem 25 % og 33 % vælger at færdiggøre uddannelsen med fokus på trafik og anlæg, men at en del studerende har en relativ lige fordeling af det faglige indhold i deres uddannelse på både byggeri- og anlægsområdet og derfor kan søge arbejde på begge områder. Tabel 4-11: Tilgangen til uddannelser Infrastrukturuddannelser. Civilingeniører Civiling. byggeteknologi Civiling. Byggeri og anlæg Civiling. By-, energi- og miljøplanlægning, Aalborg Civiling. By-, energi- og miljøplanlægning, KBH Civiling. Bygge- og anlæg (Esbjerg) Civiling. Infrastruktur 0 0 Diplomingeniører Diploming. Bygning, AAU 27 Diplomingeniør, Bygning, Ballerup, sommer Diplomingeniør, Trafik og transport, DTU Diplomingeniør, Bygning, Ballerup, sommer Diplomingeniør, Bygning, DTU Diploming. Bygning, SDU Diplomingeniør, bygning (Esbjerg) 17 Diplomingeniør, Bygning, Horsens Diplomingeniør, Bygning, Århus C, sommer Diplomingeniør, Bygning, Århus C, vinter Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet. KOT (Den Korordinerede tilmelding).

28 28 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET 5 Uddannelse og rekruttering på infrastrukturområdet Dette kapitel indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse (elektronisk survey), som er gennemført blandt offentlige og private arbejdsgivere for ingeniører inden for kommunal planlægnings- og myndighedsopgaver, private entreprenører og rådgivende virksomheder og resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse blandt den samme type aktører, der supplerer spørgeskemaundersøgelsen. 60 personer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. De 60 besvarelser må vurderes at være et lavt antal, men dog ikke usædvanligt for surveys blandt offentlige og private virksomheder. Langt størstedelen af besvarelserne (47) er kommet fra kommunale arbejdsgivere, syv er kommet fra entreprenører og fire fra rådgivende virksomheder. Det betyder til gengæld at besvarelsesprocenten for kommuner er tæt på 50 % og validiteten for undersøgelsen for kommunernes vedkommende er høj. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med en interviewrunde blandt udvalgte ledere inden for følgende områder: Kommuner (chefer inden for trafik, vej- og parkområdet) Entreprenører på anlægsområdet Rådgivningsvirksomheder (anlæg og trafik) Uddannelsessteder på ingeniørområdet (universiteter mv.) I de følgende afsnit præsenteres den kvalitative analyse af rekrutteringsanalysen, på baggrund af dels survey-resultater, dels interviewrunden samt gennemgang af andet skriftligt materiale.

29 REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET Aktuelle rekrutteringsproblemer Arbejdsgiverne på vej og trafikområdet oplever i forskellig grad rekrutteringsvanskeligheder i forbindelse med rekruttering af ingeniører til vej- og trafikområdet og beslægtede områder inden for infrastrukturområdet. Surveyen viser, at 18 % af arbejdsgiverene har oplevet, at man ikke har kunnet rekruttere de rette medarbejdere (ingeniører) til infrastrukturområdet inden for de seneste 12 måneder. 45 % har dog kunnet rekruttere de medarbejdere, de har søgt. 30 % har slet ikke haft behov for at rekruttere. Fratrækker man de virksomheder, som ikke har haft behov for at rekruttere, så er det bemærkelsesværdigt, at så stor en andel af de, der har skullet rekruttere medarbejdere, har oplevet at det ikke har været muligt at rekruttere de medarbejdere, man har ønsket. De fagområder, hvor rekrutteringsvanskelighederne opleves som størst, er inden for: Anlægsopgaver på vejområdet Trafikplanlægning og trafiksikkerhed og Drifts- og vedligeholdsområdet Flere af de adspurgte fortæller desuden, at de især har svært ved at rekruttere specialister generelt, og at der specifikt mangler uddannede inden for bygning af broer, geoteknik, asfalt mv. Mange nyuddannede mangler desuden kendskab til de mere "bløde" elementer i det kommunale arbejde: politik, borgerkommunikation, lovgivning på vej- og trafikområdet mv.

Er der ingeniørmangel i vejsektoren?

Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Seniorprojektleder Poul Sørensen, 3. december 2014 1 Agenda Mangel på ingeniører til vejsektoren? Aktuel status Ingeniørbehovet? Hvordan ser balancen ud Rekruttering

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2 VESTHIMMERLANDS VAND OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1 DECISION SEMINAR VÆKST I KØBENHAVN ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Prioritering 1 2.1 En

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere