Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013"

Transkript

1 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj Sagsnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem 3 af NaturErhvervstyrelsens centre, Center for Arealtilskud, Center for Jordbrug og Center for Kontrol, i 2013, samt Naturstyrelsen. Forsidebillede: Lars Bahl. Copyright tilhører Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL RETSGRUNDLAG NYT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER GENERELT... 5 Anden kontrol... 6 Karaktergivning... 6 Bagatelgrænser UDVÆLGELSE AF KONTROLADRESSER KOORDINERING AF KONTROLLEN PÅ STEDET FOR FÆLLES KO... 8 Koordinering med kommuner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Koordinering med Fødevarestyrelsen???... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.4 TIDSFRISTER FOR KONTROLLENS GENNEMFØRSEL KONTROLLENS FORBEREDELSE KONTROLLENS GENNEMFØRSEL KONTROLLENS GENNEMFØRSEL, GENERELT...13 Varsling af kontrol...13 Ikke søgt...14 Ophørt og ikke søgt...14 Overdragelse...14 Ændring af virksomhedsform (CVR-nr.)...15 Flere virksomheder på samme adresse KONTROL PÅ STEDET GENNEMGANG AF DE 23 KO-KRAV GØDNINGSREGNSKAB : UDARBEJDET GØDNINGSREGNSKAB EFTERAFGRØDER : ETABLERING AF PLANTEDÆKKE REDER OG PLANTER BESKYTTELSE AF KLITFREDEDE AREALER BELIGGENDE I ET NATURA 2000 OMRÅDE BESKYTTELSE AF STRANDBREDDER M.V. BELIGGENDE I ET NATURA 2000 OMRÅDE BESKYTTELSE AF REDER OG REDETRÆER OM FREDSKOVSPLIGTIGE AREALER BELIGGENDE I ET NATURA 2000 OMRÅDE BESKYTTELSE AF VISSE PLANTER MÆRKNING OG REGISTRERING : REGISTRERING I DET CENTRALE HUSDYRBRUGSREGISTER CHR AF KVÆG-, SVINE-, FÅRE- OG GEDEBESÆTNINGER PLANTEBESKYTTELSESMIDLER : ANVENDELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER : SPRØJTEJOURNAL A1 BESIDDELSE AF GYLDIGT SPRØJTECERTIFIKAT ELLER SPRØJTEBEVIS I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER B1 SIKKER OPBEVARING AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER C1 UDSTYR TIL UDBRINGNING AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER MED MARKSPRØJTE D1 ANVENDELSE AF KONTRAVENTIL OG VANDUR VED OPBLANDING AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER VED TAPSTEDET...50

4 2.D2 PLACERING AF PÅFYLDNINGS- OG VASKEPLADS BESKYTTELSESZONER D3 BESKYTTELSESZONE PÅ 25 M TIL VANDBORINGER (VANDINDVINDINGSANLÆG) VED ANVENDELSE AF PESTICIDER ETABLERING OG BEVARELSE AF PLANTEDÆKKE PÅ UDYRKEDE LANDBRUGSAREALER VEDLIGEHOLDELSE AF PLANTEDÆKKE PÅ UDYRKEDE LANDBRUGSAREALER VEDLIGEHOLDELSE AF PLANTEDÆKKET PÅ PERMANENTE GRÆSAREALER VEDLIGEHOLDELSE AF PLANTEDÆKKET PÅ GRÆSAREALER I OMDRIFT (TIDLIGERE DEL AF KRAV 4.5) GLM-FORTIDSMINDER (LANDSKABSELEMENT) MÅ IKKE ØDELÆGGES ELLER REDUCERES I OMFANG FLYVEHAVRE : BEKÆMPELSE AF FLYVEHAVRE EFTER KONTROLBESØGET BEHANDLING AF SAGEN EFTER KONTROLBESØGET...76 I 2013, skal høringsbrev og kontrolrapport udarbejdes fra Fælles KO støvsugeren, 5731KO_ Overordnet bliver proceduren for IT-løsningen som følger, for yderligere beskrivelse henvises til ITvejledningen: Ved overtrædelser skal landmanden modtage:...77 Ved flere høringsbreve...77 Ved modtagelse af et høringssvar, som indeholder svar på flere forskellige KO-overtrædelser, skal høringsvaret gemmes på Fælles KO støvsuger ordningen, 5731KO_ OK-sager:...77 KO-kontrolrapporten...78 Sagsafslutning i Captia TIDSREGISTRERING OG REGISTRERING I VAKS...79 Indberetning i KO-web IKRAFTTRÆDEN OG AJOURFØRING AF INSTRUKSEN BILAG BILAG 1. OVERSIGT OVER RETSGRUNDLAG FOR DE 20 KRAV...81 BILAG 2. SKEMAER UDOVER FØDEVAREMINISTERIET EGNE, DER ER GODKENDT TIL UDARBEJDELSE AF MARKPLAN, GØDNINGSPLAN OG GØDNINGSREGNSKAB FOR PLANPERIODEN 2010/ BILAG 3. OVERSIGT OVER NATURSTYRELSENS LOKALE ENHEDER MED SÆRLIGE...86 VILDTFAGLIGE KOMPETENCER OG VILDTKONSULENTER PÅ DE PÅGÆLDENDE ENHEDER (VEDR.: 1.27 REDER, 1.29 FREDSKOV, 1.30 PLANTER)...86 VILDTKONSULENTERNES ADRESSER, TELEFONNUMRE OG MAILADRESSER:...87 BILAG 4. HEJREKOLONI...88 BILAG 5. RÅGEKOLONI...89 BILAG 6. ROVFUGLEREDER...90 BILAG 7. KRAV 1.30 BESKYTTELSE AF VISSE PLANTER: UDSEENDE, LEVESTEDER OG UDBREDELSE...92 BILAG 8 OVERSIGT OVER KONTROLORDNINGER OG KO-KRAV...96 BILAG 9 BEREGNING AF KO KARAKTERER I FORHOLD TIL VISSE GRÆSAFGRØDEKODER...97 BILAG 10 LISTE OVER UDTRÆKSÅRSAGER PÅ FÆLLES KO...99 BILAG 11 KONTROL AF GLM (SLÅNING) 2013 (2012 OG 2013 MARKOPLYSINGER)

5 1. Formål Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører den Fælles KrydsOverensstemmelseskontrol (Fælles KO). Da den er skrevet til NaturErhvervstyrelsens kontrollører, kan der forekomme internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt være tilgængelige på intranettet. Men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at landmanden har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund er enkelte bilag klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. Formålet med krydsoverensstemmelseskontrollen (5731KO_12) er, at kontrollere, om landbrugeren overholder de krydsoverensstemmelseskrav, hvor NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen er ansvarlige myndigheder. For kontrollen på stedet af landbrugsbedrifter drejer det sig om følgende 22 krav: Krav Titel på krav nr Udarbejdet gødningsregnskab 1.21 Etablering af plantedække 1.24 Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 2000 område 1.25 Beskyttelse af strandbredder m.v. beliggende i Natura 2000 område 1.27 Beskyttelse af reder og redetræer 1.29 Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område 1.30 Beskyttelse af visse planter 2.3 Registrering af kvæg-, svine-, fåre- og gedebesætninger i CHR 2.18 Anvendelse af pesticider 2.19 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal 2.A1 Sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 2.B1 Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler 2.C1 Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte 2.D1 Anvendelse af kontraventil og vandur på tapstedet 2.D2 Placering af påfyldnings- og vaskeplads 2.D3 Beskyttelseszone på 25 m. til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider 4.1 Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 4.2 Vedligehold af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 4.5 Vedligehold af plantedækket på permanente græsarealer 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre 4.12 Vedligehold af plantedækket på græsarealer i omdrift 4.13 GLM-fortidsminder (landskabselement) må ikke ødelægges eller reduceres i omfang 3

6 2. Retsgrundlag NaturErhvervstyrelsen udfører krydsoverensstemmelseskontrol på jordbrugsbedrifter, på basis af relevante forordninger og bekendtgørelser, NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, februar 2013 (offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside) 1, evt. retteblade til kontrolvejledningen samt denne instruks. De 22 kravs retsgrundlag fremgår af bilag Nyt i 2013 I 2013 er Fælles KO kontrollen udvidet med flere nye krav. Det drejer sig om: - Krav 2.D3 Beskyttelseszone på 25 m til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider - Krav 4.13 GLM-fortidminder (landskabselement) må ikke ødelægges eller reduceres i omfang Krav meter bræmmer omkring fredede fortidsminder er blevet ophævet i Dette indebærer, at Kulturstyrelsen der ikke længere skal kontrollere f dette krav. I 2013 er der blevet udviklet en ny It-løsning til håndtering af KO kontrolsager. IT-løsningen er overordnet beskrevet i instruksen. For nærmere beskrivelse henvises til IT-vejledning for 1 NaturErhvervstyrelsen har på hjemmesiden offentliggjort Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, februar 2013, som er udarbejdet til kontrolmyndighederne og indeholder krav og bedømmelsesskemaer. 4

7 4. Almindelige bestemmelser 4.1 Generelt Krydsoverensstemmelse (KO) i 2005 på landbrug er en EU-regel, som er indført sammen med reformen af EU s landbrugsstøtte. Det betyder, at landmanden for at opnå den fulde landbrugsstøtte skal overholde visse regler inden for miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand. NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at kontrollere minimum 1 pct. af alle støtteansøgere for overtrædelse af KO-kravene. NaturErhvervstyrelsens KO-kontrol indeholder kontrol af alle de KO-krav, som vi er fagansvarlig myndighed for. Det drejer sig primært om krav vedr. pesticider og God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM). Derforuden udfører NaturErhvervstyrelsen kontrollen for krav , 1.27, 1.29 og 1.30 som Naturstyrelsen er fagansvarlig for. I alt er der 26 krav, hvoraf de 22 krav kontrolleres ved kontrol på stedet, mens de 3 resterende krav (krav 1.18, 1.19 og 1.22) kontrolleres administrativt af NaturErhvervstyrelsens Center for Jordbrug - Miljø. Kontrollen på stedet omfatter alle de produktionsenheder, som landbrugeren driver under samme juridiske enhed (CVR- eller CPR-nr.) 2. Kontrollen udføres på alle arealer, anlæg, bygninger og dyr, som ansøgerne har rådighed over på kontroltidspunktet. KO gælder både de direkte støtteordninger(enkeltbetaling, art. 68, miljøstøtte, dyrepræmier, energiafgrøder, proteinafgrøder, m.v.) og de arealbaserede landdistriktsordninger (OM, MB, MVJ, Ø-støtte, m.v.), hvor tilsagnet er givet ifølge landdistriktsprogrammet For landbrugere, der kun modtager direkte landbrugsstøtte, gælder kravene for alle landbrugsarealer og landbrugsaktiviteter på bedriften. For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr, holdes støttemodtager også ansvarlig, hvis han har rådighed over dem på kontroltidspunktet. For landbrugere, der kun modtager landdistriktsstøtte, gælder kravene for alle landbrugsarealer og ikke-landbrugsarealer for hvilke, der er søgt landdistriktsstøtte, samt for alle landbrugsaktiviteter på hele bedriften. For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr, holdes støttemodtager også ansvarlig, hvis han har rådighed over dem på kontroltidspunktet. Hvis landbrugeren modtager støtte under både de direkte støtteordninger og landdistriktsprogrammet, gælder kravene på samme måde, dog således at hvis overtrædelsen ikke er en landbrugsaktivitet og konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges landdistriktsstøtten, vil støttetrækket kun blive foretaget i landdistriktsstøtten. Støttemodtageren kan ikke friholde et landbrugsareal for støttenedsættelse i forbindelse med krydsoverensstemmelse, ved blot at undlade at søge støtte til arealet. Støttemodtageren har ansvar for enhver overtrædelse, der skyldes egne eller personales handlinger på virksomheden. Ansøger holdes også ansvarlig, hvor overtrædelsen ikke skyldes egne handlinger, men hvor der er undladt at rette op på forholdet. Støttemodtager er desuden ansvarlig for overtrædelser, som indgår i ansøgningen, men som siden er overdraget til eller erhvervet fra andre. Dog gælder, at hvis en overtrædelse direkte kan tilskrives en anden person, end den der søger støtte for arealet (fx erhverver), og denne person også søger om støtte, er det denne person, der er ansvarlig for overtrædelsen. 2 Jf. Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, bilag 5. 5

8 Anden kontrol Krydsoverensstemmelseskravene gælder for alle landbrugere hele året, ikke kun de, der udtages til KO-kontrol. Når vi på andre kontroller på landbrug konstaterer overtrædelser af KOkrav, som NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, er vi forpligtet til at indberette overtrædelsen af det konkrete krav som en såkaldt anden kontrol (AKO). For yderligere information vedr. registrering af anden kontrol se IT-vejledning. Karaktergivning Overtrædelse af krav, som direkte kan tilskrives en handling eller undladelse af en handling fra den pågældende landbruger, kan medføre, at den direkte støtte eller landdistriktsstøtten bliver nedsat. NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud beregner, hvor meget støtten skal nedsættes på baggrund af oplysninger om alvor, omfang, varighed og forsæt, som kontrolmyndigheden indberetter i KO-web. Desuden indgår det i NaturErhvervstyrelsens Center for Arealtilskuds beregning, hvorvidt der er tale om en gentagen overtrædelse inden for de sidste tre kalenderår. Overtrædelsen tildeles karaktererne 1 4, for både alvor, omfang og varighed. Den samlede vurdering af kravet sker ved, at karaktererne, omfang og varighed lægges sammen. Karaktererne 1-4 gives i følgende situationer: 1: Overtrædelsen har meget lille betydning i forhold til kravets formål (kun relevant for visse krav) 2: Overtrædelsen har mindre betydning i forhold til kravets formål 3: Overtrædelsen har en væsentlig betydning i forhold til kravets formål 4: Overtrædelsen har meget stor betydning i forhold til kravets formål Karaktertildelingen skal følge bedømmelsesskemaerne for at sikre en ensartet behandling af landbrugerne. Bedømmelsen skal dog altid bero på en konkret vurdering, og der kan derfor være forhold, der taler for en afvigelse fra bedømmelsesskemaet. I så fald skal grundlaget for afvigelsen beskrives i kontrolrapporten. Alle kontrolresultater for kontrolsager fra den udtagne 1. pct. kontrolpopulation, skal indberettes til Center for Arealtilskud, også bagatelovertrædelser. Dette gælder både overtrædelsessager og ok-sager. Hvis der ved et kontrolbesøg findes fejl eller mangler, må du, som kontrollør, ikke udtale dig om, hvordan sagen senere kan tænkes at blive afgjort af sagsbehandlingen i NaturErhvervstyrelsen. Bagatelgrænser Der er bagatelgrænser på en række krav. 3 Det indebærer, at en overtrædelse, hvor bedømmelsen af kriterierne, omfang og varighed giver en samlet karakter på max. 5, vurderes som en mindre overtrædelse (bagatel). Mindre overtrædelser fører ikke automatisk til støttenedsættelse under krydsoverensstemmelse. Ansøgeren kan, for visse krav, undgå fradrag ved at rette op på overtrædelsen inden for en frist på 6 måneder. For bagatelovertrædelser gælder at du skal - Du altid skal notere bagatelovertrædelser i kontrolrapporten og indberettes. - Landmanden kan afhjælpe bagatelovertrædelsen. a) Under kontrolbesøget skal du oplyse ansøgeren om muligheden for, at rette op på overtrædelsen under kontrolbesøget. Landmandens afhjælpning må dog ikke forlænge 3 Der er bagatelovertrædelse på 1.17, 1.24, 1.25, 2.19, 2.A1, 2.D2, 2.D3, , 4.5, 4.12, 4.13,. Der er ikke bagatel på 1.21, 1.27, 1.29, 1.30, 2.3, 2.18, 2.B1, 2.C1, 2.D1, og

9 kontrolbesøgets varighed. Bagatelovertrædelsen skal stadig fremgå af høringsbrev og på KO-kontrolrapporten som overtrædelse og du skal indberette i KO-web aom afhjulpet. b) Hvis landmanden ikke kan afhjælpe bagatelovertrædelsen under kontrolbesøget, skal den ligeldes fremgå af KO-kontrolrapporten, sendes i høring, og indberettes til NaturErhvervstyrelsen. Det er ud for de enkelte krav i denne instruks beskrevet, om landmanden kan afhjælpe en bagatelovertrædelse. For de krav, hvor bedømmelsen er bagudrettet, er det ikke muligt at rette op på en bagatelovertrædelse. Disse overtrædelser skal også fremgå af KO-kontrolrapporten, men da de ikke kan afhjælpes, skal der ikke gennemføres opfølgning. - Afhjælpning, der sker inden 6 måneder fra kontroldatoen, vil ikke medføre nedsættelse af landbrugsstøtten. - Hvis afhjælpningen derimod ikke er sket inden 6 måneder fra kontroldatoen, kan det føre til, at landbrugsstøtten nedsættes. - Du skal derfor foretage opfølgning for at konstatere, om bagatelover-trædelsen er bragt til ophør/afhjulpet. Enten i kraft af at landmanden har fremsendt dokumentationen (1.17) eller ved det opfølgende kontrolbesøg (genkontrol) (evt.4.1; 4.2; 4.5; 4.12,4.13 ). Genkontrollen kan erstattes af anden form for dokumentation, evt. billeddokumentation. Resultatet af opfølgningen, indberettes Center for Arealtilskud, senest 2 måneder efter kontroldatoen. Hvis der ikke er rettet op på bagatelovertrædelsen, kan Center for Arealtilskud nedsætte støtten med 1 pct. - Efter opfølgning, skal landmanden have tilsendt opfølgningsbrev (genkontrolsbrev), som kan dannes fra VAKS. Ændringer i bedømmelse m.v. Hvis der efter sagsafslutning sker ændringer i bedømmelsen af en KO-overtrædelse, skal du lægge dokumentation for ændringen på sagen i Captia, fx korrespondancen med Center for Kontrol. Ved en ændring af karakterer skal du genindsende de ændrede karakterer til KO-web ved manuel at indtaste de ændrede karakterer i KO web. 4.2 Udvælgelse af kontroladresser Udvælgelsen af kontroladresser blandt ansøgere består af 2 hovedgrupper: a) Udvalgt efter risikokriterier b) Tilfældigt udvalgte Til KO-kontrollen på direkte støtteordninger udtager NaturErhvervstyrelsen mindst 1 procent af ansøgerne. De kontrolleres for overholdelse af NaturErhvervstyrelsens egne KO-krav, og for. Naturstyrelsens krav vedr. reder, planter og Natura krav (23 krav der kontrolleres på stedet + de 3 krav, der kontrolleres administrativt). Det vil sige, de krav der svarer til NaturErhvervstyrelsens Fælles KO kontrol. Til KO-kontrollen på landdistriktsstøtteordningerne (KO-LDP) udtager NaturErhvervstyrelsen mindst 1 pct. af ansøgerne. De kontrolleres for samtlige af NaturErhvervstyrelsens egne krav, for Naturstyrelsens krav og de krav NaturErhvervstyrelsen kontrollerer for Fødevarestyrelsen. For yderligere beskrivelse af koordineringen med andre myndigheder, se nedenstående afsnit. 7

10 Kontrolsagerne indlæses i DCK på NaturErhvervstyrelsens Fælles KO støvsuger5731ko_13, se desuden Bilag 9, for VAKS-kontrolordninger. 4.3 Koordinering af kontrollen på stedet for Fælles KO Samme ansøger kan godt være udtaget til kontrol efter NaturErhvervstyrelsens Fælles KO og efter Fødevarestyrelsens KO population. Dette kan kræve, at der sker en koordinering mellem forskellige kontrollører for at sikre, at ansøger kun får et kontrolbesøg, og får at sikre, at en eller flere af kontrollerne ikke bliver varslet, ved at flere kontrollører skal besøge samme bedrift. KO kontrol skal, ifølge EU-reglerne, være uvarslet, når formålet med kontrollen bringes i fare ved et forudgående varsel. Vær opmærksom på, at I 2013 skal alle Fælles KO kontroller koordineres med den/de relevante kommuner i forbindelse med kontrollen på stedet, se desuden afsnit 3.3. I Bilag 9 ses fordelingen af KO kontrolsager, baseret på hvilke krav der skal kontrolleres for, i forhold til om kontrolsagen er udtaget på baggrund af Direkte støtte eller Landdistriktsstøtte. Koordinering med kommuner Fra 2013 skal kontrollen med krydsoverensstemmelse, hos de samme landbrugere, koordineres med kommunerne. Der er blevet opstillet to modeller for gennemførelsen af den koordinerede kontrol: 1. Fælles Kontrolbesøg. Kontrollører fra NaturErhvervsturelsen og den eller de relevante kommuner møder frem i fællesskab og udfører kontrollen ved ét besøg hos landbrugeren uden forudgående varsel. 2. Kontrolbesøg i rækkefølge. NaturErhvervstyrelsen gennemfører kontrol som første myndighed og giver kommunen besked om at kontrollen er påbegyndt. Herefter påbegynder kommunen sin kontrol inden 14 dage efter NaturErhvervstyrelsens første besøg. Med henvisning til EU-reglerne er kommunerne blevet bedt om i størst muligt omfang at gennemføre KO-kontrollen ved et fælles kontrolbesøg (model 1). Kommunerne er blevet underrettet om disse ændringer i forhold til gennemførelsen af KOkontrollen for Procedure for gennemførelsen af koordineringen med kommunen: - Kontakt kommunen i meget god tid, helst op til 3 måneder før kontrollen gennemførelse, i det kommunen langtidsplanlægger, Se liste på instrukssiden over kontaktpersoner i de enkelte kommuner. Listen vil løbende blive opdateret hen over året. - Aftal et mødested med kommunen inden fremmødet hos landbruger, sådan at kontrollen gennemføres uden forudgående varsel - Aftal en fælles præsentation overfor landmanden, hvem forklarer hvilket område af kontrolbesøget. Se desuden bilag X, der omhandler en beskrivelse af årsagen til det fælles besøg. - Aftal en fremgangsmåde og rækkefølge med kommunen inden kontrollens start og forklar forløbet til landmanden - Aftal om I følges ad, eller om den ene venter til den anden er færdig, og om I afslutter sammen eller hver for sig Vær opmærksom på, at ved fælles besøg, er kontrollen uvarslet fra både kommunens og NaturErhvervstyrelsens side. Det er vigtigt, at kontrollen med NaturErhvervstyrelsens krav gennemføres uden forudgående varsel, da formålet med kontrollen vil være forspildt med et varsel. 8

11 På instrukssiden vil der blive lagt en liste over de kontaktpersoner, der er i de enkelte kommuner. På denne liste er det derfor muligt at finde den relevante kontaktperson i forbindelsen med koordineringen af den fælles kontrol. Vær opmærksom på at denne liste vil blive opdateret et antal gange i løbet af kontrolsæsonen. Koordinering med Fødevarestyrelsen Til KO-kontrollen af den 1% af ansøgerne til de arealbaserede landdistiktsordninger er der udvalgt én fælles kontrolpopulation. Det indebærer at de landbrugere, der er udtaget til KOkontrol på landdistriktsprogrammet, skal kontrolleres af både Fødevarestyrelsen, kommunen og NaturErhvervstyrelsen. Da formålet med kontrollen af både Fødevarestyrelsens krav og af de krav NaturErhvervstyrelsen kontrollerer bringes i fare ved et forudgående varsel, er Fødevarestyrelsen blevet bedt om at gennemføre KO-kontrollen koordineret med NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsens kontrollør tager kontakt til den pågældende Veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, der har ansvar for det geografiske område, hvori landbrugeren er hjemmehørende, med henblik på at aftale tidspunktet for fælles kontrolbesøg. Den relevante Veterinærenhed kontaktes pr. mail i god tid inden kontrollens gennemførelse med forslag til tidspunkt for gennemførsel af fælles besøg, og afsendt mail gemmes på sagen. 4.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførsel Kontrolsager fra den Fælles KO-kontrol skal gennemføres senest 31. december Alle OK-sager afsluttes i lokalafdelingen inden 5 hverdage fra kontroldato. Alle sager, med en KO-overtrædelse, sendes i høring inden 5 hverdage fra kontroldato. Senest 5 hverdage efter, at den 14 dages høringsperiode er gennemført, afsluttes sagen i lokalafdelingen. For hver udført KO-kontrol gælder en forordningsfastsat 2-månedersfrist for indberetning af kontrolresultatet, i KO-web, til Center for Arealtilskud, med mindre særlige forhold gør sig gældende.. Det er derfor vigtigt, at sagsflowet ikke forsinkes, særligt i sager med overtrædelse, idet dette kan medfører revisionskritik. Idet der nu er etableret en automatisk overførsel til KO-web fra DCK, skulle det gerne sikre, at denne frist bliver overholdt. 4.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførsel Kontrolsager fra den Fælles KO-kontrol skal gennemføres senest 31. december Alle OK-sager afsluttes i lokalafdelingen inden 5 hverdage fra kontroldato. Alle sager, med en KO-overtrædelse, sendes i høring inden 5 hverdage fra kontroldato. Senest 5 hverdage efter, at den 14 dages høringsperiode er gennemført, afsluttes sagen i lokalafdelingen. For hver udført KO-kontrol gælder en forordningsfastsat 2-månedersfrist for indberetning af kontrolresultatet, i KO-web, til Center for Arealtilskud, med mindre særlige forhold gør sig gældende.. Det er derfor vigtigt, at sagsflowet ikke forsinkes, særligt i sager med overtrædelse, idet dette kan medfører revisionskritik. Idet der nu er etableret en automatisk overførsel til KO-web fra DCK, skulle det gerne sikre, at denne frist bliver overholdt. 9

12 10

13 5. Kontrollens forberedelse Det kan være en god hjælp ved gennemførelsen af kontrollen, at du foretager en grundig forberedelse af kontrollen på den bedrift, der er udtaget. Alle bedrifter udtages på baggrund af CVR-numre eller CPR-numre. Der anvendes ikke P- numre i KO kontrol Du skal derfor hente kontrolgrundlag med både klient-, areal-, husdyr- og gødningsregnskabsoplysninger.. Kontrolgrundlag: - Udtræksårsag - Oplysninger om bedriftstype - Oplysninger om hvilke adresser der indgår i bedriftens ansøgning - Hvilke ejendomme bedriften har husdyrbesætninger på - Typen og antallet af dyr - Kendskab til bedriftens gødningsregistrering - Har virksomheden udarbejdet (indsendt) gødningsregnskab for den senest afsluttede planperiode (Hvis virksomheden er med i Register for gødningsregnskab) - Typer af støtte som ansøger søger, hhv. direkte støtte eller LDP - Antal ha både hvortil der er søgt støtte og som er anmeldt som naturarealer, gårdspladser o.l. - Markplan kan bruges som indikator mht. sandsynlig bedriftstype og placering af græsarealer og udyrkede arealer samt pesticidanvendelse - Bemærkninger vedr. kontrol - Kontrolkriterier Kontrolgrundlaget skal trækkes fra Fælles KO støvsugeren 5731KO_13 på ISK et, hvor også HEMA data kan indlæses. Fra kontrolsæsonen start vil data i kontrolgrundlaget være baseret på 2012 indberetningen, og kontrollen skal, i givet fald, udføres på dette grundlag. Efter ansøgningsfristen (ca. 1. juni), vil data i kontrolgrundlaget blive 2013 data, som derved vil danne grundlag for KO kontrollen resten af kontrolsæsonen. Forberedelse af kontrollen Ved starten på den uvarslede kontrol skal landbruger gøres opmærksom på, hvilke kontroller, der vil blive udført. Derfor er det vigtigt, at du er forberedt inden du påbegynder den uvarslede kontrol. En del af forberedelsen er, at kontrollere hvilke typer af arealer landmanden har og om han har specielle forhold på bedriften. Natura 2000 I forbindelse med kontrollen af kravene under kontrolordningen Reder og fælder samt vedr. kontrolordningen GLM, er det vigtigt, at du, inden du kører på kontrolbesøg, har kontrolleret om landmanden har arealer i Natura Dette kan du gøre i PDgis, ved hjælp af følgendekortlag,: - Natura 2000 I forhold til kravene under kontrolordningen Reder og fælder, skal du være opmærksom på følgende, i det NST-kravene kun skal kontrolleres hvis 2 betingelser er opfyldt. Kravene er kun relevante, hvis arealet både ligger i Natura 2000 og i et af følgende 3 områder. 1) arealer inden for Natura 2000-områder, 11

14 2) og om disse arealer samtidig - er omfattet af klitfredning (1.24), - ligger i strandbeskyttelseszonen (1.25), eller - er omfattet af fredskovspligt (1.29). Følg instruktionen til PDgis, for at få de relevante kortlag vist. Hvis de nævnte kortlag ikke er tilgængelige i PDgis, skal du finde dem via Miljøportalen (Arealinfo.dk), dette er dog ikke muligt for kortlaget vedr. fredskov. Ved kontrolordningen GLM, skal du være opmærksom på, at hvis landmanden har græsarealer (permanent græs eller græs i omdrift) i Natura 2000, SFL eller 3 områder, ikke søger EB og ingen N-norm har, til arealet, så er det omfattet af det lempeligere GLM-krav (krav 4,5 og 4.12 delkrav 2) GLM-fortidsminder og beskyttelseszoner (vandindvinding) Ligesom med kontrollen af arealer i Natura 2000, skal du inden du kører på kontrolbesøg kontrollere, om der findes GLM-fortidsminder eller et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg, på bedriften. Dette gøres ligeledes gennem anvendelse af kortlag i PDgis. Kort lagene hedder: Fortidminder Boringer 25-buffer_zoner Følg instruksen til PDgis, for at få de relevante kortlag vist. Hvis et GLM-fortidsminde ikke er vist på kortlaget, skal det ikke kontrolleres. Da det, i så fald, heller ikke EB støtteberettiget. Hvis du konstaterer fortidsminder på bedriften, der ikke angivet i kortlaget, og det vurderes at de opfylder betingelserne som GLM fortidsminder, kan du orientere koordinering om dets forhold, placering og udseende. 12

15 6. Kontrollens gennemførsel 6.1 Kontrollens gennemførsel, generelt Ved ankomst til bedriften kontakter du ejeren eller en anden driftsansvarlig og legitimerer dig. Du skal sikre dig, at landbrugeren er indstillet på at gennemføre kontrollen. Når landbrugeren eller dennes repræsentant medvirker til kontrollen, udleveres det særskilte retssikkerhedsbrev og de informeres om retssikkerhedsreglerne. Du bør informere om kravene i Fælles KOkontrollen, og får afklaret med landbruger om der er andre ejendomme end dem, der fremgår af kontrolgrundlaget, han har rådighed over. Hvis den udtagne virksomhed omfatter ejendomme på flere adresser og landmanden har rådighed over bygningerne, er de alle omfattet af kontrollen. Som udgangspunkt forventes det, at kontrolbesøget kan afsluttes samme dag, men det kan blive nødvendigt at komme igen dagen efter. Landbrugeren har efter landbrugsstøtteloven 3 pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres, herunder med adgang til dokumenter, oplysninger også i elektronisk form, og inspektion. Det påhviler landbrugeren at yde den nødvendige bistand ved kontrolbesøg, så kontrollen kan gennemføres, herunder at vise dig beliggenheden af alle bedriftens landbrugs-, skovbrugs- og naturarealer. Hvis landbrugeren ikke selv kan være til stede under kontrollen, har landbrugeren pligt til at finde en stedfortræder. Varsling af kontrol NaturErhvervstyrelsens fælles KO-kontrol foretages uvarslet, da kontrollen på pesticid ville være forspildt, hvis landbrugeren på forhånd vidste, at han fik kontrol. Der henvises til Den generelle Kontrolinstruks kapitel 3 vedr. retssikkerhedsloven og uanmeldte besøg. KO-kravene gælder for hele den udtagne virksomhed (CVR-/CPR-nr.). Hvis virksomheden har flere ejendomme eller der drives landbrugsaktivitet på flere adresser under det udtagne CVRnr., er de alle omfattet af kontrollen og skal besøges. Dette gælder også lejede staldbygninger og andre bygninger, som virksomheden har rådighed over. Se IT-vejledning for instruktion i, hvordan flere ejendomme/adresser skal fremgå af rapporten Efter 2 forgæves besøg kan du kontakte ansøgeren telefonisk. Kontrollen skal i sådanne tilfælde være påbegyndt senest inden for 48 timer (i normal arbejdstid 4 ) regnet fra din første kontakt til ansøgeren. For at undgå, at 48-timers fristen overskrides, skal du undlade at indtale besked om forestående kontrolbesøg på en telefonsvarer, og du må ikke smide sedler om kontrolbesøg og foldere ind ad brevsprækken, hvis ansøgeren ikke er hjemme ved et uvarslet besøg. Hvis det efter forgæves besøg ikke er muligt at komme i kontakt med en ansøger, sender du et anbefalet og almindeligt brev til ansøger, Kontroltidspunktet bliver herved annonceret inden for 48 timer i normal arbejdstid. I brevet bliver ansøger anmodet om at bekræfte sin deltagelse på det givne tidspunkt. Nægtet kontrol 4 Normal arbejdstid: tidsrummet mandag-fredag kl

16 Hvis en ansøger nægter kontrol, skal du gøre opmærksom på konsekvensen af dette. Du skal oplyse: - hvilken kontrol, ansøgeren er udtaget til - at ansøgeren efter EU-reglerne har pligt til at lade sig kontrollere, - hvis ansøger ikke selv kan være til stede, har ansøgeren pligt til at finde en stedfortræder - at konsekvenserne af at nægte kontrol er, at støtteansøgningen vil blive afvist. Nægtet kontrol kan være: Hvis kontrolløren har varslet kontrollen over for landbruger inden for 48 timer, i normal arbejdstid og kontrollen nægtes, eller hvis det, ved uanmeldt kontrol på stedet, nægtes kontrolløren at påbegynde kontrollen. Nægter landbruger stadig kontrolløren adgang, trods retssikkerhedsbrevet, skal kontrolløren kontakte Center for Arealtilskud Ved nægtet kontrol skal kontrolløren på stedet underrette NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, Bæredygtighed, via hovednummeret tlf Center for Arealtilskud. Bæredygtighed oplyser landbrugeren om, at en nægtet kontrol kan medføre bortfald af al støtte. Center for Arealtilskud vil herefter informere dig om, hvorvidt kontrollen kan fortsætte. Hvis ansøgeren fastholder, at der ikke må gennemføres kontrol, sendes sagen i høring på det grundlag. Ikke søgt Det kan ikke udelukkes, at en landbruger på stedet vil oplyse, at han ikke har søgt nogen former for støtte fra NaturErvhervstyrelsen i år. Dette kan være rigtigt, da det på udtrækningstidspunktet ikke kan fastslås, om der er søgt landbrugsstøtte i år. Kontrollen skal gennemføres som vanlig. Kontrollen indgår i NaturErhvervstyrelsens ordinære pesticidkontrol, det betyder, at der fortsat skal foretages en almindelig pesticidkontrol. Center for Kontrol Koordinering kontaktes, hvis virksomheden ikke har søgt. Ophørt og ikke søgt Hvis landbrugeren ikke har søgt i år og er ophørt med al landbrugsaktivitet, gennemføres kontrollen ikke. Overdragelse Ved overdragelse er støttemodtager ansvarlig for overtrædelser på arealer som indgår i landbrugers ansøgning, og som er erhvervet eller overdraget. Dog gælder, at hvis overtrædelsen direkte kan tilskrives en anden person, end støtteansøger (evt. overdrager eller erhverver), og denne person ligeledes har ansøgt om støtte, er denne person ansvarlig for overtrædelsen og skal indberettes. For overtrædelser på bygninger, dyr, anlæg og lignende holdes støttemodtager dog kun ansvarlig, hvis ansøger har rådighed over dem på kontroltidspunktet. Du har adgang til at kontrollere ansøgerens arealer, selv om ansøgeren har overdraget sine arealer efter ansøgningen 5. Du kan således i hele støtteåret kontrollere de bedrifter, der er udtaget til kontrol med krydsoverensstemmelse, uanset om hele eller dele af bedriften er solgt til tredjemand efter indsendelse af støtteansøgning. 5 følger af Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 3, stk. 4 14

17 Ændring af virksomhedsform (CVR-nr.) Hvis den udtagne virksomhed inden ansøgningen fx er a) gået over til fx I/S-formen og i år har ansøgt på et andet CVR-nr., eller b) er indtrådt i et I/S med et andet CVR-nr. og I/S et har søgt EB-støtten for i år, kontaktes Center for Kontrol - Koordinering. Eks.: Hansen er udtaget til kontrol. Pga. generationsskifte indgik han den 1/1 i år et I/S med sin søn, og I/S et med det nye CVR-nr. har søgt om landbrugsstøtten i år. Landbrugsbedriften er i øvrigt uændret med samme arealer, dyr etc. Her kontrolleres det nye CVR-nr. Center for Kontrol - Koordinering kontaktes. Eks.: Jensen er udtaget til kontrol. Han indgik i I/S med sin nabo 1/1 i år om alt markbrug. Det nye I/S ansøger på I/S ets CVR-nr., inkl. støtten til Jensens arealer. Men på sit eget CVR-nr opfeder Jensen stadig tyre og søger om handyrpræmie i år. Her kontrolleres Jensen (det udtagne CVR-nr.) for KO-kontrol. Eks.: Petersen er udtaget til kontrol. Han indgik i et I/S med sin nabo om al landbrugsdrift den 1/1. Det nye I/S har søgt støtte i år. Petersen har ikke længere landbrugsaktivitet i det gamle CVR-nr. Center for Kontrol - Koordinering kontaktes. Flere virksomheder på samme adresse Hvis der er flere støtteansøgere eller virksomheder (CVR-nr./ ansøgere på CPR-nr.) på samme adresse, omfatter kontrollen den støtteansøger, der er udtaget til kontrol. Dvs. alle de produktionsenheder, som landbrugeren driver under samme juridiske enhed (CVR- eller CPR-nr.). Hvis der i løbet af kontrollen konstateres overtrædelse af konkrete KO-krav ved en anden støtteansøger eller virksomhed på samme adresse, som den der er udtaget til KO-kontrol, skal denne virksomhed på stedet udtages til en ordinær kontrol (fx pesticidkontrol). Det vil så være en ny kontrol, da det er en anden virksomhed. Der skal udleveres nyt retssikkerhedsbrev etc. Evt. overtrædelser af KO-krav hos den nye virksomhed skal indberettes til NaturErhvervstyrelsen som en overtrædelse konstateret ved anden kontrol. I alle spørgsmål om håndtering af adresser kan du kontakte Center for Kontrol - Koordinering. 6.2 Kontrol på stedet Kontrollen gennemføres ved brug af VAKS. Da kontrollerne tæller som både KO-kontrol og national kontrol, skal resultatet af kontrollen, for de enkelte kontrolordninger, indtastes i de respektive kontrolordninger, før der afslutningsvis kan dannes en fælles KO-kontrolrapport og evt. høringsbrev fra Fælles KO støvsugeren 5731KO_13. Desuden kan der være nationale høringsbreve som skal sendes til landmanden sammen med KO brevene. For yderligere information om anvendelse og udfyldelse af DCK se IT-vejledningen Virksomheder udtaget til NaturErhvervstyrelsens Fælles KO-kontrol indlæses i 2013 på 5731KO_13, hvor også kontrolgrundlaget kan hentes. De enkelte kontrolordninger bliver oprettet fra Fælles KO støvsugeren. For en oversigt over de enkelte kontrolordninger, der er relevante i forbindelse med Fælles KO kontrollen se skema i bilag 9 Udover oplysningerne i kontrolgrundlaget, skal du tilføje øvrige ejendomme med bygninger, som landbruger råder over (fx lejede stalde), ejendom/ bemærkningsfeltet i KSK et i Fælles KO støvsugeren på faneblad 5. Høringsbreve med KO-kontrolrapport sendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollen. Det kan være en fordel at gennemgå dit kontrolresultat med ansøger, inden sagen sendes i høring, så eventuelle uenigheder kan afklares inden. 15

18 Hvis der er konstateret en overtrædelse, oplyses landbrugeren om, at - der gennemføres høringen af landbrugeren, - alle oplysninger, der er fremkommet ved kontrollen, inkl. landbrugerens evt. høringssvar, vil blive indberettet til Center for Arealtilskud og vil indgå ved afgørelsen af sagen. - afgørelsen om, hvorvidt der skal ske en nedsættelse af støtten, træffes af Center for Arealtilskud. Sammen med kontrolgrundlaget er der vedlagt en fokusliste over pesticid og GLM-området. På intranettet findes en liste over samtlige KO-krav i den Fælles KO, på delkravniveau, som kan anvendes til udfyldelse på stedet. Rekvireret kontrol / Anden kontrol Hvis du, på et KO kontrolbesøg, f.eks. bemærker arealer der ikke lever op til EB-reglerne skal du udtage arealet til en rekvireret kontrol. Dette gøres ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, Produktion, Jesper Wiinberg Høvring på mail. I mailen skal du beskrive hvilken mark det drejer sig om (marknr. og markbloknr.) samt en begrundelse for hvorfor marken skal udtages til rekvireret kontrol. Tilsvarende kan du finde behov for at lave en anden kontrol (AKO), som beskrevet i afsnit 4.1. Det kan f.eks. opstå i de situationer, hvor du konstaterer, at naboen, til den landmand du er ude og kontrollere, ikke overholder et GLM-krav. Hvis du gennemfører en AKO, skal der oprettes en 5731KO_13 sag (Fælles KO støvsuger), hvorigennem du udfylder besøgsdata og markerer, at det er en anden kontrol (faneblad 1). Herefter vælges hvilket krav, overtrædelsen vedrører (faneblad 2) og støvsugeren opretter efterfølgende den korrekte kontrolordning. Vær opmærksom på, at du kun skal udfylde det eller de krav der er overtrådt. Når overtrædelsen er beskrevet korrekt, anvendes Fælles Ko støvsugeren til at overføre kontrolresultatet til KO web. For nærmere beskrivelse henvises til IT vejledning. 16

19 7. Gennemgang af de 23 KO-krav I dette afsnit vil alle de relevante KO krav for Fælles KO blive gennemgået. De vil blive beskrevet kontrolordningsvis. Dette vil indebære, at de enkelte KO krav vil blive beskrevet under hver kontrolordning. Inden for flere af kontrolordningerne kan der findes yderligere information, om håndteringen af kontrollen, gennem en fagspecifik vejledning, som kan findes på intranettet. Det drejer sig om kontrolordningerne: - Pesticid - Flyvehavre - Efterafgrøder - Gødning - Mærkning og registrering 7.1 Gødningsregnskab Kontrolordningen indeholder ét Fælles KO krav: - krav 1.17 Udarbejdelse af gødningsregnskaber Kontrolordningen gødningsregnskab betegnes 4061GR_13. Generel beskrivelse af kontrolordningen Ikke alle jordbrugere skal ikke være med i register for Gødning, derfor kan der opstå to situationer i forbindelse med kontrollen på stedet. Disse situationer er beskrevet nedenfor. A. Virksomheden er med i Register for Gødning Kontrolmetode Før kontrolbesøget undersøges i GHI/DCK om virksomheden har indsendt et gødningsregnskab for planperioden 2010/2011. Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indsende et gødningsregnskab 1. Kravet er OK, når der er udarbejdet og indsendt gødningsregnskab for den senest afsluttede planperiode 2011/2012. Hvis gødningsregnskabet ligger hos konsulenten/revisor, skal virksomheden fremskaffe en kopi, som skal sendes til NaturErhvervstyrelsen (lokalafdelingen) inden 14 dage, for at 1.17 er overholdt Hvis virksomheden ikke har indsendt et gødningsregnskab, skal du ved kontrolbesøget undersøge, om der på bedriften foreligger et gødningsregnskab eller en kopi heraf. Hvis gødningsregnskabet ligger på bedriften og opfylder formkravene, er 1.17 overholdt, dvs. gødningsregnskabet skal være udarbejdet på NaturErhvervstyrelsens skemaer fra Vejledning om gødsknings- og harmoniregler eller på et af NaturErhvervstyrelsen godkendt skema (pt. er DLBR og Næsgaard Mark godkendt), og sagen sendes i høring. Kontrolløren skal oplyse jordbruger om, at gødskningslovens bestemmelser om udarbejdelse og indsendelse af gødningsregnskab, ikke er opfyldt (national bestemmelse). Jf. bekendtgørelse nr. 928 af 16. juli 2010 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/2011 og om plantedække skal gødningsregnskabet være udarbejdet og indberettet senest d. 31. marts 2012 B. Virksomheden er ikke med i Register for Gødning 17

20 Hvis kontrolløren i forbindelse med forberedelsen af kontrollen konstaterer, at en virksomhed ikke er med i register for gødning 6, skal kontrolløren undersøge om virksomheden har været gødningsregnskabspligtig i planperioden 2010/2011. Gødningsregnskabspligten for virksomheden indtræder kun hvis virksomheden er momsregistreret, og har en momspligtig omsætning på mere end kr. og samtidig: har en samlet husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder, eller har en husdyrtæthed på mere end 1,0 dyreenhed pr. ha, eller modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning om året. Kontrolmetode: Inden kontrolbesøget: I kontrolgrundlaget, kan det ses hvilke husdyr, der er registreret i besætningen. For kvæg er det pga. enkeltdyrsregistreringen muligt at se oplysningerne om antal dyreenheder i planperioden 2011/2012 i Landbrugsindberetning/GHI. For andre typer husdyr er der ikke muligt at se antal dyr i den forgangne planperiode alene på grundlag af GHR/GHI. Ved kontrolbesøget: Opgørelse af antal husdyr og dyreenheder: Hvis der er husdyr på virksomheden på kontroltidspunktet, spørges indtil hvor mange og hvor længe der har været dyr. Hvis der på kontroltidspunktet konstateres mere end 10 dyreenheder, eller en husdyrtæthed på mere end 1 dyreenheder pr. ha., skal antallet af dyr/dyreenheder i besætningen for planperioden 2011/2012 opgøres. Opgørelsen af antal dyreenheder sker på baggrund af momsbilag, oplysninger i driftsregnskab, evt. besætningsliste og foderbilag. Momsregnskab og driftsregnskab vil dog kun findes på CVR-nr. CPR-nr. vil ikke have momsregnskab. Opgørelse af dyreenheder - ved kvæg: enkeltdyrsregistreringen i CHR - ved får og geder: besætningslister, landmanden har pligt til at føre indgangsliste - ved svin: evt. slagteriafregning og foderbilag Brug omregningstabel til beregning af dyreenheder. Landmanden har pligt til at medvirke ved kontrollen m.h.t. regnskabsbilag. Nægtes kontrolløren adgang til bilag vil det blive betragtet som en afvisning af kontrolbesøget, og hele støtten kan blive trukket for det pågældende støtteår. Vedr. modtagelse af gødning: Der spørges ind til om virksomheden modtager husdyrgødning /har modtaget mere end 25 tons husdyrgødning eller andet organisk gødning i planperioden 2011/2012. Dette er ikke særligt sandsynligt pga. gødningsregnskabsreglerne (hvor virksomheder kun har mulighed for afsætning til virksomheder tilmeldt Register for Gødningsregnskab), men det kan lade sig gøre, fx på små bedrifter.. 6 En jordbrugsvirksomhed har pligt til at udarbejde gødningsregnskab, når den har en årlig momspligtig omsætning på mere end kr. og samtidig: - har en samlet husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder, eller - har en husdyrtæthed på mere end 1,0 dyreenhed pr. hektar, eller - modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning om året. Mindre husdyrbrug med hobbybetonede aktiviteter vil ofte ikke være omfattet af 1.17 pga hverken tilstrækkelig omsætning eller tilstrækkelig med dyreenheder/ dyretæthed/ gødningsmodtagelse 18

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e):

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Instruks for kontrol på fodervirksomheder Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 Revideret oktober 28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Matr. nr: 74 Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev Ejendomsnr. 7887 j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev CVR.nr.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015 FlexNyt Indhold Info Gratis krisehjælp til landmænd Generel dispensation for efterafgrøder Tjek det nye udlæg Fravænning af føl Håndværkerfradraget 2015 De mest almindelige fejl i krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere