Optimering af gasanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af gasanlæg"

Transkript

1 Optimering af gasanlæg hos Arwos Deponi 1 Rasmus Iversen Aarhus Maskinmesterskole 2014

2 Udarbejdet af Rasmus Iversen A11003 Projektets titel Optimering af gasanlæg hos Arwos Deponi Projekttype Bachelorprojekt, 9. semester. Fagområde Management og termiske maskiner Udannelse & udannelsesinstitution Maskinmester, Aarhus Maskinmesterskole Vejleder Jesper Nielsen, lektor, maskinmester (JN, AAMS) Bjarke Korsager, udviklingsprojektleder (Arwos) Afleveringsdato 2. Juni 2014 Antal normal sider 31,8 Forsideillustrationen Stillet til rådighed af Arwos 2

3 Abstract Arwos Deponi is a landfill site, which has started in 1974, and is still running today. Do to the fact that organic materiel over time will composts and develop methane gases, Arwos Deponi has a dual fuel engine which burns the gases, and uses the power to generate electric power. Because the landfill gases is of poor quality, diesel has to be added in addition to make the motor running. The dual fuel engine that is currently in use, has according to the manufacture exceeded its overhaul interval, and Arwos Deponi is now considering whether to replace the engine with a new type, or to overhaul it. The three main topics in this report is: What kind of gas potential can Arwos Deponi expect over longer period, and can Arwos Deponi make some initiatives to produce more gas? What type of subsidy's and taxes is it necessary for Arwos Deponi to be aware of? Should Arwos Deponi overhaul the old engine or should they buy a new one? Are there different kind of engines, than the existing one, that would match better for Arwos Deponi and what would be the best solution? Because Arwos Deponi is looking for new types of motors, is it important to know what level of methane the landfill gas is at. The current level and amount of methane is in the project's first phase analyzed, so that it combined with suggestions of how to improve the level of methane gives an idea of how much or little methane the new engine should be able to combust. Because renewable energy is supported by the government, there is a lot of legislations and subsidies, that is really important to know about. Those things will be analyzed in the second phase, to make sure Arwos Deponi is aware of them. In the third and last phase of the project, different types of technologies to burn the methane is analyzed to find the best solution for Arwos Deponi. The future level of methane is difficult to predict. By looking at previous years and at the level of methane Arwos Deponi currently is using, it becomes obvious that with some improvements, the level of methane can be raised to the level before Arwos Deponi can apply for both subsidies and tax reduction because they are classified as 100% biogas. As a power plant that uses 100% biogas, there is three different subsidies and together with tax reduction it makes a big different financial, whether they apply for it or not. Three different motor types are analyzed in the third phase, and together with the knowledge of the methane level and the financial aspect, a decision to overhaul the existing engine is made. 3

4 Indholdsfortegnelse 1.Forord Indledning Baggrund: Problemformulering Problemstilling Metode Begrebsdefinitioner Arwos virksomhed Arwos Deponi Gas baggrund Deponigas generelt Brug af deponigas hos Arwos Deponigas - Arwos Gaspotentialet i fremtiden Etaper og vejen til motor Gamle etape Etape A og C Affalds strømmen Nedlukning Metoder til indsamling af gas Gassens vej til generatorsættet Indvinding af gas på afsluttede etaper Baggrund for indvinding af gas Nye steder at indvinde M M Skrænter Indvinding af gas på etaper under etablering "Boringer" Faskiner Opsummering - gasanlæg

5 10. El-produktion - afgifter og regler El-produktion i dag El-produktion fremtiden Afgifter og regler Opsummering - el-produktion - afgifter og regler Motorer Teknologier til afbrænding af deponigas Gnisttænding Stirling motor Dual Fuel Affakling Udskiftning af motor Egne overvejelser Typer af motorer Hvilket anlæg? Valg af motor Ny Dual Fuel eller renovere den eksisterende Udbud Indkomne tilbud Beslutning Optimering efter renovering El-produktion Kommende service Ny økonomi for motoren Opsummering - motorer Anbefalinger Gas El produktion - afgifter og regler Motorer Konklusion Gas El - afgifter og regler

6 Motorer Bibliografi... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6

7 1.Forord Praktikken i 9. semester er blevet gennemført hos Arwos Deponi, hvor hovedopgaven har været, at se på mulighederne ved indkøb af ny gas motor. Arbejdet med at finde frem til den bedst mulige motorløsning for Arwos Deponi, har samtidig bragt mig omkring gasregulering og elproduktion. Gennem forløbet har der været god mulighed for at tage eget initiativ, hvilket blandt andet har givet muligheder for at undersøge forskellige virkemåder til regulering af gas. Der har gennem arbejdet med projektet generelt været udvist stor hjælpsomhed, hvilket både gælder personalet hos fra Arwos, men også hos andre deponier og leverandører, som er blevet kontaktet gennem projektet. En stor tak skal derfor lyde til alle, som har stået til rådighed med råd og vejledning gennem dette projekt. En stor tak skal især lyde til: Ansatte hos Arwos Deponi Tønder Deponi, Niels Christian Reno Djurs, Henrik Rolsted Skodsbøl Deponi, Lars Dahnke Deponigas Aps, Ole Elmose Nissen Energiteknik Graversen Autoteknik 7

8 2. Indledning Arwos Deponi, er et deponi, der er etableret i en tidligere grusgrav, og hvor der siden 70'erne er blevet tilkørt affald. Tilbage i 70'erne har det været alle typer af affald som er blevet deponeret, men eftersom der op gennem 80'erne er kommet større fokus på miljøet, er mængden af affald til deponering i dag kraftigt reduceret. Ved deponering af organiske materialer vil disse forrådne, og vil ved de rette betingelser begynde at danne metangasser, som kan bruges til afbrænding. 2.1 Baggrund Hos Arwos Deponi har man siden år 2001 haft installeret en Dual Fuel motor, som bliver brugt til at afbrænde den metangas der frigøres fra den forrådnelses proces der sker i lossepladsen. Deponigassen bliver via boringer indsamlet på afsluttede etaper, og ført til en container, hvori motoren er placeret. Motoren kører på en blanding af metangas og diesel, som bliver tilsat da deponigassen er af en ringe kvalitet, som ikke kan bruges i en konventionel gas motor. Motoren er sammenkoblet med en generator, som leverer el til nettet. 2.2 Problemformulering Produktionen af el hos Arwos Deponi har gennem de sidste år været for nedafgående og i samme periode er forbruget af diesel steget, set i forhold til produceret el. Monitorering og viden af og omkring generatorsættet har gennem det sidste år haltet en smule på grund af skiftende medarbejdere på pladsen. Manglende viden på området har resulteret i at generatorsættet ikke har haft en tilfredsstillende produktion af strøm, og at man har glemt at få refunderet relevante afgifter. Motoren har ifølge fabrikantens anvisninger overskredet intervaller for hovedrenovering, og man overvejer derfor, om man skal investere i en ny motor Problemstilling Hvilket potential af gas kan man forvente af deponiet, set både i dag og over en længere årrække og hvilke tiltag kan der laves for at mængden af gas stiger? Hvilke typer afgifter skal Arwos Deponi være særligt opmærksomme på i forbindelse med produktion af el? 8

9 Skal Arwos Deponi renovere den gamle motor eller investere i en ny motor? Findes der i så fald andre motortyper end den allerede eksisterende til udnyttelse af deponigas, som vil være en fordel at benytte på et deponi? 2.3 Metode Fremgangsmåde For at virksomheden Arwos Deponi både kan tage stilling til type og størrelse af motor, er det vigtigt at kende grundlaget for gas- og el-produktion. Derfor analyseres der i projektets første del grundlaget for gasproduktion, mængden af denne, samt mulighederne for at udnytte mere af den producerede gas. Dernæst er det økonomiske grundlag for en gasproduktion analyseret med dertilhørende afgifter. I projektets sidste del tages der en endelige beslutning angående valg af motor, ud fra det analyserede materiale i de foregående afsnit, hvorefter et estimat af en forbedret økonomi, ved korrekt indregulering af motoren gives. Som sidste del gives der anbefalinger, som alle, direkte eller indirekte, kan forbedre økonomien hos Arwos Deponi. Data Som grundlag for projektet er der generelt brugt viden der, gennem studiet på Aarhus Maskinmesterskole, er tilegnet. Fagområder som især er blevet brugt til at belyse problemstillinger er: Termiske maskiner, Management og valgfaget Bio energy. Derudover er der gennem praktikken opsamlet både kvantitative og kvalitative data. De kvalitative data er kommet gennem samtaler med driftspersonalet hos Arwos Deponi, hvilket har givet et godt indblik i arbejdet med hele gasanlægget. Størstedelen af de kvantitative data er opsamlet af Arwos Deponis eget personale, hvilket har givet mulighed for at kigge på udviklingen af deponiet over en længere årrække, end hvis det kun havde været egne dater. Egne kvantitative data har, for størstedelen af dem, berørt el- og gas-regulering, hvilket har været med til at vise de muligheder som foreligger omkring produktionen af el og indregulering af deponigassen. Vedrørende teknologier til afbrænding af deponigas, er der hos forhandlere af de enkelte systemer indhentet informationer, som sammen med kvalitative samtaler og besøg hos erfarende folk fra deponibranchen, har dannet grundlaget for at kunne gå videre med de 9

10 enkelt motorteknologier. De indhentede tilbud er, for endeligt at kunne træffe beslutning omkring valg af motor, blevet gennemgået et beregningsværktøj, som Arwos bruger ved vægtning af offentlige tilbud. Usikkerheder Da størstedelen af de kvantitative data stammer fra en lang årrække, hvor der kan have været forskellige medarbejder ansat på deponiet, må disse data anses for en smule usikre. Dog vil disse data stadig blive brugt i projektet, da de giver et indblik i situationer over den sidste årrække, hvilket kan hjælpe til at kortlægge gasforbruget i de forgangene år Afgrænsning I projektet vil den biokemiske del ikke blive belyst dybdegående, da den ligger uden for fokus området, og samtidig ligger mulighederne for at optimere væsentligt på denne proces uden for rækkevidde på et deponi. Materiale Kilder som for denne rapport er blevet brugt, er henvist til via Harvard metoden. (Refaurences, u.d.) Da nogle af kilderne ikke er offentligt tilgængeligt, er nogle steder refereret til bilag i stedet for kilder. Til motordelen er der vedlagt bilagsmateriale fra forhandlere i form af tilbud og produktinformation. Bilag vil blive henvist til på samme måde som kilder, dog hvor der i begyndelsen af parentesen står B for bilag, hvorefter navnet på forfatteren og årstallet kommer. Eksempel: (B: Rygaard, 2014) 2.4 Begrebsdefinitioner Gennem projektet bruges der fagudtryk fra branchen, som for alle ikke er bekendte. Deponi: Et område som bliver brugt til henlæggelse af affald, som man ikke kan genbruge. Deponier hed før i tiden lossepladser. Kompaktor: En modificeret gummiged, udstyret med jernhjul og pigge for at kunne knuse og komprimere affald. 10

11 Perkolat: Regnvand som er sivet ned gennem et deponi og forurenet. (Den Store Danske, u.d.) Inert affald: Affald som ikke reagere fysisk eller kemisk og som ikke er opløseligt. Det kan for eksempel være: Hærdet glas, sanitetsgenstande og beton og muresten. (Refa, u.d.) Etape: En etape er er et nøje afgrænset område hvorpå der kan deponeres affald. 11

12 3. Arwos virksomhed Kapitlet giver en kort beskrivelse af organisationen Arwos. Arwos er et holdingselskab under Aabenraa kommune, som blev stiftet efter den nye vandsektorlov trådte i kraft i Loven har til formål at skabe en mere gennemsigtig og effektiv sektor, og derfor skal alle vandforsyningsvirksomheder i Danmark udskilles fra kommunen. Arwos A/S blev i 2010 stiftet som et aktieselskab, ejet 100% af Aabenraa kommune. Aabenraa kommune valgte samtidig at ligge driften af affaldsløsninger med ud i samme selskab, for at samle flest mulige driftsopgaver i samme organisation, og derved styrke den. Navnet Arwos kommer fra ordene Vores Arv, hvor "wos" kommer fra den sønderjyske dialekt, hvor "vores" udtales som "wos". Navnet skal minde os alle om det fælles ansvar vi har, for at bringe vores natur og ressourcer videre til de næste generationer. Arows har ca. 120 ansatte, og operere inden for områderne: Spildevand, drikkevand, affaldshåndtering, hvor affaldshåndtering både er afhentning af dagrenovation fra kommunens borger, driften af et deponi samt driften af syv genbrugspladser og to genbrugsbutikker. 12

13 4. Arwos Deponi Kapitlet omhandler tilblivelsen af deponiet med tilhørende etaper. På Flensborgvej 353 i Aabenraa kommune ligger det, som før i tiden blev betegnet som Sdr. Hostrup losseplads, men som i dag bliver betegnet Arwos Deponi. Lossepladsen blev i 1974 etableret i et område der tidligere var anvendt til grusgrav. Lossepladsen blev fra begyndelsen brugt til alle typer affald, dog var hovedparten almindelig dagrenovation. Opfyldningen startede på den del der i dag kaldes gammel etape, og som er beliggende på den østligste del af området. Den gamle etape er etableret uden membran til opsamling af perkolat, hvilket gør at denne del af deponiet ikke kan overvåges i lige så høj grad som de nyere dele af deponiet. I 1988 giver Sønderjyllands amt godkendelse til udvidelse af lossepladsen med en ny etape, som omfatter deletapperne A, B, C, D og E. Disse etaper skal alle udføres med membran under hele etapen, således at perkolat kan opsamles, og derved undgå nedsivninger til grundvandet. De nye etaper kan rumme kontrolleret deponering, og de samlede arealer for lossepladsen kommer op på 11 hektar. I 1991 tages den nye etape A i brug, som kan rumme etape C i brug, som kan rumme affald, og i 2001 tages. I 1999 begyndtes reetableringen af den gamle etape, med det formål at genskabe det oprindelige terræn til rekreative formål. Afslutning af alle etaper udføres, så det med tiden bliver en naturligt integreret del af naturen. Alle nye etaper som Sønderjyllands amt godkendte i 1988, skal alle etableres så de er til mindst mulig skade for miljøet. Etape A og C er derfor begge etableret med en membran i bunden, således at perkolatet ikke kan trænge igennem og skade drikkevandet. Membranen består øverst af en plastfolie i 1mm tykkelse som skal opsamle perkolatet og lede det hen til et drænsystem, som samler det i brønde. Fra samlebrøndene bliver perkolatet pumpet videre til et rensningsanlæg, som tager sig af den videre proces. Skulle der ske et brud på plastfolien, er der nedenunder lagt et lag af jordarten bentonit, som er et materiale der under tryk og ved påvirkning af fugt vil lukke tæt, og derved sikre mod en eventuel gennemsivning. (B: Rygaard, 2014) 13

14 5. Gas baggrund Kapitlet omhandler gas baggrunden for et deponi. Det vil sige gassen fra den opstår i affaldet, hvordan den bliver brugt på et deponi som Arwos' og hvorfor man skal bruge gassen. Hvilket gaspotentiale har de forskellige etaper på deponiet, både de gamle, men også de nye som er under etablering og hvilket niveau af gas kan man forvente sig i fremtiden. 5.1 Deponigas generelt Når man deponere affald vil det over tid nedbrydes. Affaldet bliver ved deponering pakket meget tæt af en stor kompaktor, hvilket betyder at der stort set ingen ilt er tilbage i de underliggende affaldslag. Derfor vil der efter noget tid opstå en anaerob proces, som betyder der vil udvikles metangasser i affaldet, på samme måde som man kender det fra produktionen af biogas. Hvis stakken af affald får lov at ligge, vil den over tid udvikle en mængde metangas, som nytteløst vil sive ud gennem stakken og ud i det fri. Metangas er en drivhusgas som er 25 gange mere skadeligt for miljøet end, hvis den får lov at sive nytteløst ud til det omkringliggende. Derfor er der i miljøgodkendelser af deponier, typisk stillet krav om at gassen enten skal brændes af i en fakkel, eller på anden måde brændes af og derved omdanne den til. (Energistyrelsen, 2013) Mængden af gas på et deponi kan være svært at afgøre, da det både afhænger af den fysiske størrelse af deponiet, det deponerede affalds sammensætning samt hvor gammel deponiet er. Har affaldet et højt indhold af organiske materialer, vil det udvikle mere metangas, end hvis affaldet primært består af inert affald, da de organiske materiale over tid vil nedbrydes. Den store mængde hårdt komprimeret affald har som oftest ikke en særlig høj centrum temperatur, og derfor foregår den anaerobe proces meget langsomt. Gasproduktion vil som oftest strække sig over en periode på 20-30år, hvor den ligger rimelig stabil, og hvor den derefter vil begynde og dykke kraftigt. (Nilausen, et al., 2001) Ønsker man en hurtigere og mere fuldkommen nedbrydning af affaldet, med en større metangas udvikling til følge, kan man befugte affaldet. Dette kan gøres enten ved at 14

15 befugte affaldet inden det køres i affaldsstakken, eller man kan ligge dræn ud i toppen af stakken og pumpe vand eller perkolat op i stakken. Fordelen ved at bruge perkolat til befugtning af affaldet kan være flere. Bruges den perkolat som er nedsivet gennem affaldet, kan man gennem en årrække spare udgifterne til rensning af perkolatet, som normalt bliver sendt rensningsanlæg. Samtidig vil den øgede perkolatmængde, og dermed den øgede fugtighed i affaldet, forbedre metangas udviklingen, og sidst men ikke mindst, nedbrydes de miljøskadelige stoffer i både affald og perkolat hurtigere, således deponiet kan nedlukkes hurtigere. Vælger man at befugte affaldet vil man forkorte den periode, hvori der bliver produceret metan, til gengæld bliver metanproduktionen højere i den periode, hvor den foregår, hvilket er en fordel når gassen skal udnyttes. (Nilausen, et al., 2001, p. 65) 15

16 5. 2 Brug af deponigas hos Arwos Hos Arwos Deponi er der i deres miljøgodkendelse stillet krav til at deponigassen enten skal affakles eller anvendes til produktion af elektricitet og evt. varme. (B: Miljøgodkendelsen Sdr. Hostrup, 2006) Derfor har man i år 2000 igangsat et samarbejde med Deponigas APS om etablering af en gasmotor, som skal afbrænde gassen og producere strøm af den. Desværre er deponigassen på Arwos Deponi af en ringe kvalitet, hvilket ofte vil sige omkring 30% metan som man ikke kan få en almindelig gasmotor til at køre på. Derfor har man valgt at installere en Dual Fuel motor af mærket MAN, der kan køre på en blanding af gas og diesel. Blandingsforholdet er ca. 20% diesel og 80% deponigas og ved at tilsætte dieselen kan man udnytte deponigassen til et energirigtigt formål, i stedet for at lade den sive ud i naturen eller brænde den af i en fakkel hvor den ikke gør gavn. Motoren blev i år 2000 opstillet af Deponigas A/S, som lejede jorden til motoren af kommunen. Kommunen fik en fast årlig lejeindtægt, mens Deponigas A/S solgte og fik fortjenesten fra salget af el. Omkring år 2004 kom Deponigas A/S desværre i økonomiske vanskeligheder og måtte frahænde anlægget til Aabenraa kommune, hvorefter kommunen selv har stået for driften af motoren. I praksis sker dette i dag gennem driftselskabet Arwos Deponi. Fra 2003 er der nogenlunde kontinuerligt blevet opsamlet data fra generatorsætte og man kan derfor se, at sættet fra 2003 til i dag har produceret over 4000 MWh og afbrændt 5 millioner kubikmeter deponigas. 5.3 Deponigas - Arwos Deponigas udvikles hovedsageligt i husholdningsaffald, som har en stor koncentration af organisk affald. Langt op i 1980'erne blev en meget stor del af alt affald kørt på deponierne, dels fordi der ikke blev opkrævet væsentlige gebyrer ved deponering, og dels fordi det var nemmere end at sortere visse typer affald. I 1987 blev der i folketinget vedtaget en lov som pålagde afgifter på affald. Afgifterne skulle stimulere borgerne til en øget genanvendelse, da der nu blev pålagt afgift pr. kilo tilført affald til deponiet, og ikke pr. læs som tidligere, hvorfor der i samme ombæring også blev installeret en vægt på deponiet, således man kunne følge 16

17 MJ/m^3 Rasmus Iversen, A11003 med i tilført og fraført fra deponiet. Fra 1997 har der været indført stop for deponering af brændbart affald på alle deponier, og derfor er det hovedsageligt ikke-organiske materiale som i dag bliver deponeret på Arwos Deponi. På grund af det ikke-organiske materiale som er blevet deponeret gennem den sidste årrække, er det tvivlsomt hvor meget gas man vil kunne suge fra de nyere dele af deponiet. Målinger fra deletape A, som har et højt indhold af inerte materialer, har dog vist gode tegn på metanproduktion, hvilket vil sige en metanprocent på omkring 30% og ofte højere, hvilket stadig vil være rentabelt at udnytte. Ved de enkelte boringer kan der være store udsving i metankoncentrationen, som skyldes en stor variation i det underliggende affald. (B: Metan indholdsskema, 2014) Gaspotentialet for en idel celle følger som regel grafen vist i figur 1. Deponier med et højt indhold af organiske materialer vil som oftest have et højere indhold af metan end deponier med ikke organisk indhold, hvilket vil sige at den røde kurve i figur 1 vil ligge højere. Rubrikkerne som grafen er inddelt i, siger ikke noget om varigheden af de forskellige forløb, men indikere hvad der sker i processen, når affald nedbrydes. De første tre faser forløber som regel over et par måneder, hvorimod de sidste faser som regel forløber over årtier. Grafen er vist for en ideel celle, men kan se meget forskellig ud alt efter affaldets sammensætning. En gennemsnitsværdi af energiindholdet for alle boringerne pr. år giver et indtryk af, hvordan gasudviklingen har været gennem de sidste ti år. Som det ses af figur 2 er energiindholdet pr. opsuget kubikmeter gas meget varierende. Dog kan man Figur 1. Graf viser udvikling i gassammensætningen. (Nilausen, et al., 2001) 15,00 10,00 5,00 Energi indhold 0, Årstal Figur 2. Graf af energiindholdet pr. kubikmeter gas. (Eget arkiv) 17

18 Produktion (Kg CH 4 per år) Rasmus Iversen, A11003 ved tilføjelse af en tendenslinje se, at energiindholdet ligger stort set jævnt over en 10årig periode. Data for år 2013 er ikke taget med, da der i sidste halvdel af det år ikke blev indreguleret ordentligt på gassen, hvorfor det vil være misvisende at tage de data med. 5.4 Gaspotentialet i fremtiden Ifølge beregninger lavet ved hjælp af miljøministeriets værktøjer blev der i år 2013 produceret kg ren metangas på Arwos deponi, hvoraf kun én tredjedel blev udnyttet til brug i motoren. Ved etablering af nye indvindingsfaciliteter samt korrekt indregulering af gassen ved de allerede etablerede boringer, burde Arwos Deponi kunne udnytte en stor del af den tilbageværende gas, som figur 3 viser, også har været tilfældet før i tiden. At spå om den fremtidige mængden af deponigas på Arwos Deponi er meget svær, hvilket både skyldes en uklarhed omkring de forskellige typer affald som er deponeret, en uvidenhed om hvor langt komposteringsprocessen er i de forskellige stakker samt en stor usikkerhed om hvilke typer og mængder af affald der i fremtiden vil blive deponeret Prognose af CH4 Produktion fra Arwos Deponi Tid (år) Min Max Faktisk brugt Figur 3. Miljøstyrelsens prognose for produktion af metan + det faktiske forbrugt fra 2003 til (Eget arkiv) Grafen som er vist i figur 3 er lavet ved hjælp af miljøstyrelsens værktøj til indberetning af grønt regnskab og viser produktionen af metan. Prognosen tager højde for den samlede mængde deponeret affald fra deponiets etablering i 1974 og frem til dags dato, hvilket vil sige den ikke tager højde for den fremtidige deponering, og hvor meget denne vil medvirke til gasproduktion Den brugte gas forventes i 2014 at overstige den brugte mængde i 2012, for derefter at 18

19 falde med samme hastighed som de foregående år. Den indvundne gas forventes at stige på grund af øgede tiltag på deponiet. 6. Etaper og vejen til motor Kapitlet omhandler hvilke typer afflad som ligger på de forskellige etaper af deponiet, hvilke typer affald man i fremtiden forventer hos Arwos Deponi og hvor længe man kan drive deponi på adressen Flensborgvej 353. Metoder til indvinding af gas fra deponiet samt gassens vej fra etaper og ind til motoren vil ligeledes blive beskrevet i dette kapitel Gamle etape Den del af deponiet, hvor der er deponeret den største mængde organiske affald, er den gamle etape. Etapen blev påbegyndt i 1974, hvilket var inden der kom betydelige regler omkring sortering og genbrug. Derfor ligger der mange forskellige typer affald på den gamle etape, men hovedsageligt husholdningsaffald, hvilket har et højt indhold af organiske materialer. Gasproduktionen i den gamle etape burde være relativt god på grund af det høje organiske indhold, men desværre er etapen også mange år gammel, hvilket som oftest betyder en betragtelig nedgang i gasmængden. Cellen forventes at være omkring fase fem eller seks i forhold til figur 1, hvilket betyder der stadig er en betragtelig mængde gas tilbage i affaldet, men at det er for nedafgående. Den gamle etape er den største af etaperne på deponiet og derfor er der her opstillet tre manifolder til indvinding af gas. 6.2 Etape A og C Figur 4. Billede som viser anlæggelses pladser for de forskellige etaper. Den gamle etape er uden betegnelse (Eget arkiv) Etape A er påbegyndt opfyldning i 1991, hvor der er deponeret blandet affald med meget lidt organisk affald. Etape A har været i drift indtil omkring 2001, hvorefter opfyldning af etape C er påbegyndt. Etape C består nogenlunde af samme type affald som etape A, dog med mindre organisk affald, blandt andet på grund af forbedret kildesortering. Gaspotentialet fra etape A og C forventes ikke at være så stor på grund af den lille 19

20 mængde organisk materiale. Etape A forventes at være mellem fase fire og fem i forhold til figur 1, hvilket giver den en del år endnu med gasproduktion. Her er der opstillet et manifold, hvorfra reguleringen af gasindvindingen foregår. Når etape C er færdig forventer man ikke den store gasproduktion, da der ikke er meget organisk i den. 6.3 Affalds strømmen Arwos Deponi har siden 80'erne oplevet en nedgang i tilkørt affald på deponiet. Dette skyldes dels at man sortere og genbruger mere, og dels at en langt større del af det som tidligere blev kørt på deponiet, i dag bliver brændt og medgår til el- og varme-produktion. Nedgangen i affaldet harmoner fint, for Arwos Deponis vedkomne, med den målsætning, som regeringen i den senere tid har sat om, at mængden af affald som deponeres eller forbrændes skal nedbringes markant. I regeringens seneste ressourcestrategi fra 2013 forventer man dog i de kommende år en svag stigning i bygningsaffald som følge af den øgede opmærksomhed på PCB-holdigt bygningsaffald. (Regeringen, 2013) Som det ses af figur 5, har mængden af affald til Arwos Deponi været faldene over de sidste 10 år. Nedgangen forventes at fortsætte over de næste år, hvor fraktionen storskrald forventes at nedbringes gennem øget sortering. Bygningsaffaldet Figur 5. Graf over mængder og typer af affald deponeret. (Eget arkiv) forventer man, som det er tilfældet på landsplan, kommer til at stige en smule de kommende år, blandt andet på grund af den øgede opmærksomhed omkring PCB-holdigt affald. Arwos Deponi må modtage affald som indeholder mindre end 50 mg PCB/kg affald. 20

21 Indeholder affaldet mere, skal det klassificeres som farligt affald og bortskaffes på anden måde. 6.4 Nedlukning Arwos Deponi har godkendelse til at drive deponi på adressen Flensborgvej 353 ind til Området hvorpå deponiet ligger, er klassificeret som et område med særlige drikkevandsinteresser, og det er derfor uklart om man kan få godkendelse til at drive deponi efter Miljøministeriet har forlangt at deponiet skal redegøre for grundvandets strømning, for derefter at tage stilling til om deponiet fortsat kan drives efter Arwos Deponi arbejder i øjeblikket sammen med Miljøministeriet om at afklare, hvilke forhold der gør sig gældende omkring hos Arwos Deponi, med henblik på at få lov til fortsat drift efter

22 6.5 Metoder til indsamling af gas Når metangassen opstår i affaldsstakken vil den automatisk søge den letteste vej ud. Gassen vil forsøge at stige opad på grund af dens lave vægtfylde, men da affaldet er komprimeret i lag kan den letteste vej ofte være ud gennem siderne på deponiet. Alt efter hvilket affald som ligger i stakken er der overordnet to forskellige metoder til opsamling af gas: Faskiner En normal faskine har til formål at skabe en form for tomrum i jorden således at flydende væsker, som regel vand, har et midlertidigt opholds rum, inden det kan sive væk. Faskiner til deponigas er konstrueret på samme måde, blot med det formål at gas kan sive op i faskinen hvorfra den let kan indvindes. Faskiner anlægges oftest på områder hvor de underliggende lag ikke er hårdt komprimerede, som for eksempel kan være depotområder til spildevandsslam. I disse områder vil gassen prøve at stige opad, og derfor kan man her nøjes med at anlægge faskiner i stedet for at etabler boringer. Etablering af en faskine skal helst ske direkte oven på depotområdet inden afdækningsjord bliver kørt på, og kan ofte etableres forholdsvis billigt, da man ikke skal grave i affaldet. Boringer Boringer kan laves ved at lave en konventionel boring med et sneglebor, eller ved at lave en rambuk boring, hvor man banker et rør ned i lossepladsen. Ved begge metoder placere man en perforeret slange i en boring, hvorefter man opfylder boringen omkring slangen med grus. Øverst oppe afsluttes med en kappe af materialet bentonit som sikrer at boringen lukker tæt i toppen. Gruset, som bliver fyldt ned omkring det perforerede rør, tjener både som midlertidig buffer for gas ved stilstand af motoren, og samtidig gør det, at gassen har nemmere ved at sive hen til slangen fra affaldet. Alt gasindvinding på Arwos Deponi sker i dag med boringer. 22

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG]

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] 2013 Elopak Danmark Anders Warming [BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] Aarhus Maskinmesterskole Forfatter: Studienummer: Opgavetitel: Optimering af trykluftanlæg Projekttype: Bachelorprojekt Placering i

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 19-12-2012 KOLDING SYGEHUS OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 1 Titelblad Udarbejdet af: Projekttitel: Projekttype: Fagområde: Sted:

Læs mere

Drift optimering. af lavt lastede diesel generatorer

Drift optimering. af lavt lastede diesel generatorer Drift optimering af lavt lastede diesel generatorer Bachelorprojekt af Daniel Dølrath Toft ved Aarhus Maskinmesterskole December 2014 Titelblad Art Bachelorrapport Forfatter Daniel Dølrath Toft, A11566

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Slambehandling på TORM Louise

Slambehandling på TORM Louise Aarhus Maskinmesterskole Slambehandling på TORM Louise - Ved rederiet TORM Peter Groth Brøker M10763 04-06-1013 Art: Titel: Uddannelsesinstitution: Bachelorprojekt Slambehandling på TORM Louise Aarhus

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Titelblad Forfatter: Lars Pedersen Rapportens Titel: Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Analyse af overskudsvarme i kølevandsanlæg

Analyse af overskudsvarme i kølevandsanlæg Analyse af overskudsvarme i kølevandsanlæg Ved Daka Proteins Martin Falkenberg Larsen Analyse af overskudsvarme i kølevandssystem - Ved Daka Proteins Bachelor projekt Af Martin Falkenberg Larsen (Studie

Læs mere

Energihåndtering i Zambia

Energihåndtering i Zambia Energihåndtering i Zambia For organisationen Af Og - energiteknologer 1 Titelblad Titel: Energihåndtering i Zambia Uddannelse: Energiteknolog Uddannelsesinstitution: University College Nordjylland Sider:

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen Udnyttelse af overskudsvarme 2013 Lars Jensen Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Forfatter navn, studienr.: Projekt

Læs mere

Energioptimering på Beder skole

Energioptimering på Beder skole 2013 Energioptimering på Beder skole Mikkel Solmer Eriksen v10908 Administration og Ejendomme, Bygninger Aarhus Kommune 12/16/2013 Forfatter: Studienummer: Titel: Projekttype: Fagområde: Mikkel Solmer

Læs mere

Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune

Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune Lars Salomonsen A11005 Bachelorprojekt Juni 2014 Forfatter: Studie nummer: Rapportens titel: Rapportens undertitel: Projekttype: Uddannelse: Semester:

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013 Forfattere

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Registrering af brændolieforbrug

Registrering af brændolieforbrug Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed Udarbejdet af: Thorbjørn Kloster V10379 På I samarbejde med: Esvagt A/S Og skibet: Esvagt Observer!! År 2013!! Forfatter:!!!! Thorbjørn Jean

Læs mere

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD 2013 GIBO Plast A/S Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD Forfatters navn: Studienummer: Forsideillustration: Claus Kvist F10131 http://images.colourbox.com/thumb_colourbox3776943.jpg http://images.colourbox.com/thumb_colourbox6923181.jpg

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Optimering af energiudnyttelsen på Beta. Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen

Bachelorprojekt 2012. Optimering af energiudnyttelsen på Beta. Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen Bachelorprojekt 2012 Optimering af energiudnyttelsen på Beta Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen Titel: Projekt type: Fag: Studie nr.: Klasse: Optimering af energiudnyttelsen på Beta Bachelorprojekt Varmetransmission,

Læs mere