Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí="

Transkript

1 Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2 Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e): Plantedirektoratet Fotograf(er): Kontrollør Ralf J. Pedersen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.www.pdir.fvm.dk ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Information vedrørende kontrolinstruksen Beskrivelse af ordningen Retsgrundlag Håndhævelsesmidler Opfordring Vejledning Almindelige bestemmelser Kontrollens omfang Obligatorisk årlig kontrol (aktivitet 9043 AKT_10) Kontrol af autoriserede bedrifter Reduceret kontrol af bedrifter uden salg Procedure for ophørskontrol Kontrolgrundlag Kontrol af nyansøgere (aktivitet 9043NYA_10) Stikprøvekontrol (aktivitet 9043 STK_10) Kontrollens tilrettelæggelse Ekspeditionsgang Kontrolbesøg Overdragelse af kontrolsager og dokumenter til Økologi i Sorgenfri Sagsgang og gennemførsel af kontrol Generelt Til stede ved kontrolbesøget OK-besøg Opfordringer Manglende bilag (jf. KSK punkt 1.3) Ikke-OK-besøg Beskrivelse af overtrædelser Rettelser til bedriftens registreringer af arealer og dyr Generelle punkter (kontrollørskemaets punkt ) Omlægning Omlægningstiden overholdes ved markedsføring af produkter fra bedriften = 1

4 Bilagskontrol Opbevaring af hjælpestoffer Adskillelse Planteavl (Kontrollørskemaets pkt ) Parallelavl Frø, sædekorn, planteformeringsmateriale mv Gødning Plantebeskyttelsesmidler Husdyr (Kontrollørskemaets punkt ) Parallelavl Fodring Genetisk modificeret materiale Tilsætningsstoffer og ikke-økologiske foderstoffer Medicin Operative indgreb Staldforhold Udeforhold Dyrenes oprindelse/opdræt/avl Instruksens ikrafttræden

5 3

6 Information vedrørende kontrolinstruksen Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Da den er skrevet til Plantedirektoratets kontrollører, kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Plantedirektoratet ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. 4

7 1. Beskrivelse af ordningen Plantedirektoratet administrerer og kontrollerer reglerne om økologisk jordbrugsproduktion. Direktoratet autoriserer jordbrugsbedrifter til økologisk jordbrugsproduktion og autoriserer virksomheder til salg, behandling samt opbevaring af økologiske produkter. Der var pr. den 4. marts jordbrugsbedrifter, der enten er autoriseret eller som har søgt om autorisation. 2. Retsgrundlag Økologiloven giver fødevareministeren (Plantedirektoratet) hjemmel til at fastsætte de nærmere regler for økologisk jordbrugsproduktion. Denne hjemmel er blevet anvendt til at udstede flere bekendtgørelser. Loven fastsætter bødestraf for manglende efterkommelse af påbud eller forbud og for manglende afgivelse af oplysninger. I bekendtgørelserne er der i medfør af loven indsat bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler i den enkelte bekendtgørelse samt for overtrædelse af regler fastsat af EU om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, (økologiforordningen). Loven giver endvidere ministeren (Plantedirektoratet) adgang til bedrifter og virksomheder og deres regnskaber, forretningsbøger m.v. uden retskendelse for at kunne udføre økologikontrollen. Loven indeholder desuden regler for opretholdelse og fratagelse af autorisation. Produktionsbestemmelserne for den økologiske jordbrugsproduktion reguleres overordnet af en EU-rådsforordning (RFO) og en Kommissions forordning (KFO). En EU-forordning har, lige så snart den træder i kraft, samme virkning som en national lov og gælder således umiddelbart i Danmark. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91. Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol. Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol. Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang. 5

8 Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (importforordningen). Økologiloven, lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts Bekendtgørelse nr af 21. november 2008 om økologisk jordbrugsproduktion. Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 om anvendelse af økologikontrolmærket (Ømærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood. Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale. Bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om ændring af bekendtgørelse om registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale. Bekendtgørelse 999 af 26. oktober 2009 om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug. Bekendtgørelse nr af 21. november 2008 om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger. I bilag 11 findes ovenstående forordninger, love og bekendtgørelser Håndhævelsesmidler I relation til kontrolopgaven på økologiområdet har Plantedirektoratet mulighed for at reagere med et eller flere af følgende tiltag: - opfordring - nedklassificering - genomlægning - indskærpelse - påbud - forbud - bøde/politianmeldelse - inddragelse af autorisation. Med mindre andet er fastsat, varetages håndhævelse i forhold til manglende overholdelse af reglerne af Økologi i Sorgenfri Opfordring En opfordring er en skriftlig henstilling om at bringe utilfredsstillende forhold i orden. Ved meddelelse af en opfordring er der ikke tale om at fastlægge nye krav eller vilkår, men alene om at opfordre modtageren til at overholde allerede gældende bestemmelser. Opfordringer kan anvendes af afdelingernes kontrollører på udvalgte områder af økologilovgivningen, når der foreligger undskyldelige omstændigheder for den manglende overholdelse af reglerne. En undskyldelig omstændighed kan f.eks. være, at der er tale om en mindre grov overtrædelse, en førstegangsovertrædelse eller lignende. 6

9 Kontrolløren foretager i hvert tilfælde et konkret skøn. Vurderes det, at betingelserne for anvendelse af opfordring ikke er til stede, kan sagen ikke afgøres med en opfordring. Sektor for Økologi fastlægger løbende, på hvilke områder af lovgivningen, kontrollørerne har mulighed for at anvende opfordring som afgørelse. 3. Vejledning Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (herefter vejledningen) er udtryk for Plantedirektoratets fortolkning af bestemmelserne i både forordningerne og bekendtgørelsen og er et nødvendigt redskab for såvel kontrolløren som producenten. Vejledningen fastsætter dog ikke selvstændige retsregler. Vejledningen bliver løbende opdateret på Plantedirektoratets hjemmeside. Oplysninger om, at der sker opdateringer af vejledningen, kommer via ØKO-meddelelser og DI-meddelelser. 7

10 4. Almindelige bestemmelser Kontrollen omfatter Kontrollen omfatter jordbrugsbedrifter, der er autoriseret, og bedrifter, der har ansøgt om autorisation. Kontrollen gennemføres på baggrund af ovennævnte bestemmelser og denne instruks. Kontrolinstruksen Denne instruks beskriver, hvordan økologikontrollen skal gennemføres. Der er udarbejdet en kontrolinstruks til beskrivelse af generelle retningslinjer i forbindelse med hele Plantedirektoratets kontrol 1 (herefter kaldet den generelle kontrolinstruks). Den generelle Kontrolinstruks indeholder beskrivelser af de forhold, der gælder for alle kontroller. Den omfatter blandt andet information om retssikkerhedsloven, veterinærhygiejniske forholdsregler ved besøg på bedrifter med husdyr og frister for indsendelse af kontrolrapporter til sektorerne. Bedriftsadresser Hvis en bedriftsadresse ikke er sammenfaldende med producentens bopælsadresse, udføres kontrollen som udgangspunkt i det distrikt, hvor bedriften er beliggende. Det vil sige, at bor en producent i ét distrikt (A), men bedriften er beliggende i et andet distrikt (B), foretager distrikt (B) normalt hele kontrollen. Det påhviler distrikt A at tage kontakt med distrikt B for indgåelse af den konkrete aftale om kontrollen. Dyreværnsloven Hvis der ved et kontrolbesøg konstateres forhold, der er eller mistænkes at være i strid med dyreværnsloven, skal politiet og Økologi i Sorgenfri kontaktes telefonisk. Hvis Økologi i Sorgenfri kontakter politiet vil oplysningerne blive videregivet til politiet, der har pligt og hjemmel til at undersøge forholdene. Politianmeldelsen skal registreres på kontrolsagen i Captia. På et internt notat/telefonnotat noteres, hvad der foretages i sagen. Se endvidere bilag 8A (internt arbejdsdokument). 1 Udsendt i DI-52/09, bilag 1. Den generelle kontrolinstruks revideres løbende. 8

11 5. Kontrollens omfang Kontroltyper Obligatorisk, årlig kontrol omfatter ansøgningskontrol og årlig kontrol af autoriserede bedrifter. Desuden foretages der stikprøver på udvalgte bedrifter Obligatorisk årlig kontrol (aktivitet 9043 AKT_10) Risikovurdering og væsentlighed Kontrollen er en helhedsorienteret kontrol, der skal tilrettelægges ud fra en risikovurdering. Fokus i kontrollen afhænger som udgangspunkt af: Kontroltidspunkt (årstid), bedriftens historik og produktion samt kontrollørens vurdering af de aktuelle forhold ved besøget. I den forbindelse skal følgende vægtes: Områder i kontrollen, hvor der ved de seneste to kontrolbesøg er fundet mindst én overtrædelse eller er givet mindst én opfordring. Forhold, der kunne tyde på uregelmæssigheder, opdaget enten ved kontrollen eller under forberedelsen til kontrollen. Omfanget af producentens markedsførte produktion Kontrol af autoriserede bedrifter Alle autoriserede bedrifter skal kontrolleres i perioden den 1. marts 2010 til 28. februar Året er periodemæssigt opdelt: Kontrol af husdyrbedrifter i perioden den 1. marts til den 1. april Mindst halvdelen af alle husdyrbedrifter skal kontrolleres i vækstsæsonen. Kontrol af afgræsningsforhold på 75 % af kvægbedrifterne fra den 15. april til den 1. oktober Kontrol af planteavlsbedrifter fra 1. april og kontrolåret ud Reduceret kontrol af bedrifter uden salg Bedrifter, der er tilmeldt ordningen med reduceret kontrol, skal ikke kontrolleres fysisk hvert år. Afdelingerne udvælger hvert år 10 % til kontrol. Bedrifter tilmeldt ordningen er registreret under kontrolopgave 9043_AUT (tilmeldingsskema) og med udtræksårsag: Økologer uden salg. Afdelingerne kan fremsøge bedrifter, som er tilmeldt ordningen i SOK_026 i InfoView. Afdelingerne meddeler Økologi i Sorgenfri, hvilke bedrifter, som ønskes kontrolleret. Økologi opretter herefter kontrolopgaverne i DCK. 9

12 Betingelserne for at tilmelde sig ordningen fremgår af Vejledningens afsnit Tilmelding til ordningen skal ske skriftligt på et særskilt skema, der udfyldes og underskrives af producenten. Skemaet medbringes ved kontrolbesøg på bedrifter, som det kan være relevant at informere om ordningen. Kontrollen på de udvalgte bedrifter gennemføres som almindelig årlig kontrol. Som udgangspunkt kontrolleres ca. 12 måneder tilbage, regnet fra kontroldatoen. Hvis det ved kontrolbesøget konstateres, at bedriften ikke opfylder betingelserne for at deltage i ordningen, krydses af i Nej på KSK ved de kontrolpunkter, som ikke er fundet i orden. Overtrædelserne beskrives i fanebladet Beskrivelse af overtrædelser Procedure for ophørskontrol Situation 1: Hvis afdelingen/kontrolløren i forbindelse med varslingen af kontrolbesøg modtager oplysninger om, at økologen er ophørt, undlader kontrolløren at gennemføre den planlagte kontrol. Nedenstående procedure følges herefter. Situation 2: Hvis kontrolløren får telefonisk besked om ophøret, informerer kontrolløren økologen om, at en kontrol muligvis vil blive gennemført, og at økologen vil blive kontaktet af Plantedirektoratet om dette. Nedenstående procedure følges herefter. Procedure til situation 1 og 2 Kontrolløren indtaster følgende oplysninger i fanen Interne bemærkninger i KSK med oplysning om: Hvornår økologen er ophørt Hvordan økologen er ophørt (meddelelse til FERV eller Økologi i Sorgenfri, producentskifte, afhændelse eller andet) Eventuelle forhold af betydning for, om en ophørskontrol skal gennemføres (kender kontrolløren til forhold, som taler for eller imod en ophørskontrol) Herefter overdrages sagen til Økologi i Sorgenfri i Captia. Se afsnit 6.2. Beslutningen om en eventuel ophørskontrol træffes herefter af Økologi i Sorgenfri. Økologi i Sorgenfri vil meddele afdelingen/kontrolløren beslutningen, hvis der skal gennemføres kontrol. I de tilfælde opretter Økologi i Sorgenfri en stikprøve i DCK. Situation 3: I de tilfælde, hvor kontrolløren først får kendskab til økologens ophør, når kontrolløren er mødt op hos landmanden, gælder følgende: 10

13 a. Hvis landmanden meddeler, at han er ophørt før kontroldagen, gennemfører kontrolløren en ophørskontrol. Kontrollen skal følge retningslinjerne, der er beskrevet i nedenstående afsnit om ophørskontrollens indhold. b. Hvis landmanden meddeler, at han ophører på kontroldagen eller på et senere tidspunkt, skal kontrolløren gennemføre det planlagte kontrolbesøg (sædvanligvis den årlige kontrol). Kontrollen skal følge retningslinjerne i kontrolinstruksen. I situation a og b noteres det i KSK på fanen Interne bemærkninger, at producenten har oplyst, at han ophører, og tidspunktet for ophøret. Endvidere oplyses producenten om, at han skriftligt skal underrette Plantedirektoratet om ophøret. Ophørskontrollens indhold En ophørskontrol tager udgangspunkt i kontrollørskemaets (KSK) pkt Ophørskontrollen indebærer, at der skal fokuseres på, om produkter, der er solgt fra bedriften efter ophørsdato udelukkende er solgt med ikke-økologisk status 2. Til brug ved denne kontrol anvendes primært regnskabsbilag. Det kontrolleres, om evt. påbudt nedklassificering / genomlægning er overholdt ved salg. Hvor det vurderes relevant i forhold til pkt. 1.2., udvides kontrollen til kontrollørskemaets øvrige punkter. Kontrollen foretages da i henhold til instruksteksten for de enkelte punkter. Hvis der ved kontrollen af pkt. 1.2 umiddelbart kan vælges Ja, skal de øvrige punkter ikke kontrolleres, og kontrollen afsluttes. Er forholdene ikke i orden vælges Nej Kontrolgrundlag Markkort Markkort vil være klar omkring den 15. maj. Bedriftsrapporten (kontrolgrundlaget) Bedriftsrapporten er et internt arbejdsdokument, der danner grundlag for kontrollen. Bedriftsrapporten for 2010 kan løbende trækkes i afdelingerne, efter at indberetningen er sket (frist den 23. april 2010). Hovedparten af bedriftsrapporterne vil kunne trækkes fra omkring den 15. maj. Afdelingerne vil få besked, når bedriftsrapporterne er klar. Bedriftsrapporten skal udskrives umiddelbart inden kontrolbesøget og udgør en væsentlig del af kontrolgrundlaget ved kontrolbesøget. Bedriftsrapporten udskrives fra DCK. Samtlige koder, der anvendes på bedriftsrapporten, fremgår (sammen med en tilhørende forklaring) af bilag 5A (internt arbejdsdokument). 2 Vejledningen afsnit

14 I de tilfælde, hvor bedriftsrapporten indeholder en markering af, at der er givet dispensation eller truffet en afgørelse, der kan have relevans for kontrolbesøget, skal afdelingen/kontrolløren finde de detaljerede oplysninger frem i den relevante sag i Captia med henblik på at understøtte de data, der fremgår af bedriftsrapporten. Kontrolløren kan medbringe kopi af tilladelse eller afgørelse ved kontrolbesøget. Hvor det fremgår af bedriftsrapporten, at der er sket en anmeldelse (eks. af ikke-økologiske frø), skal kontrolløren medbringe kopi af anmeldelsen ved kontrolbesøget. Økologistatusrapporten Statusrapporten sendes til alle autoriserede bedrifter. Et eksempel på en statusrapport er vedlagt i bilag 4E. Registrering i DAKAR For hvert årligt kontrolbesøg skal der på aktivitet registreres en kontrolrapport. For registrering af kontrollen for Dyrenes Beskyttelse (9042DB_10), NOP-kontrollen (9042NOP_10) og Brancheaftalen kvæg (9042BAK_10), se de respektive instrukser. For hønsevelfærdskontrollen, se bilag 12 til denne instruks. For hvert årligt kontrolbesøg skal der efterfølgende, på aktivitet (økologisk jordbrug), i DAKAR registreres en kontrolrapport, tidsforbrug på den samlede tid, der er gået med kontrolbesøget og kontrolrapporten. Herunder hører forberedelse, kørsel, selve kontrollen, eventuel opfølgning på indsendelse af bilag eller høringssvar, samt rapportskrivning og afdelingens afslutning af sagen. Ressourcetildeling til kontrollens gennemførelse meddeles via DAKAR. Til brug for aktivitetsregistrering henvises til bilag 6A. Kontrollen skal generelt gennemføres i henhold til årsplanen og DAKAR-budgettet. 5.2 Kontrol af nyansøgere (aktivitet 9043NYA_10) Ansøgning om autorisation kan indgives hele året. Fristen for indsendelse af den årlige indberetning er den 23. april Som udgangspunkt skal alle nyansøgere kontrolleres senest 6 måneder efter ansøgningstidspunktet. Kontrol af nyansøger skal ske i indeværende kontrolperiode, hvis ansøgning om autorisation er modtaget før den 1. juli Nyansøgere, der har produkter, der straks eller inden for kort tid kan sælges som økologiske, skal kontrolleres hurtigt. Afdelingen vil blive orienteret i disse tilfælde. 12

15 Ansøgningskontrollen gennemføres på grundlag af ansøgningsoplysninger, suppleret med eventuelt indberettede oplysninger Stikprøvekontrol (aktivitet 9043 STK_10) Meddelelse til afdelingerne om stikprøverne i 2010/2011 sker via en DI-meddelelse. Kontrolperiode Som udgangspunkt skal der udføres stikprøvekontrol hele året. Tema for stikprøverne meddeles ved DI-meddelelse fra Økologi i Sorgenfri. Afdelingerne udvælger bedrifterne og Økologi i Sorgenfri lægger adresserne ind i DCK med kontrolopgavekode 9043STK_10. Registrering i DAKAR For hvert stikprøvekontrol skal der (efter samme model som beskrevet ovenfor under årlig kontrol) på den pågældende stikprøveaktivitet registreres ét kontrolbesøg Kontrollens tilrettelæggelse Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse, herunder hensynet til bedrifternes beliggenhed, afgør afdelingerne som udgangspunkt, hvornår de enkelte bedrifter kontrolleres og under hensyntagen til afsnit

16 6. Ekspeditionsgang 6.1. Kontrolbesøg Varsling Obligatorisk årlig kontrol varsles mindst 14 dage før kontrollen. Varslingen skal være skriftlig 3. Varslingsbrevet registreres i Captia på kontrolsagen. Stikprøvekontrol er som udgangspunkt uvarslet, og retssikkerhedsbrevet udleveres på stedet umiddelbart før, kontrollen påbegyndes. Forberedelse af kontrolbesøg Udskrivning af markkort/finde markkort frem Udskrivning af bedriftsrapport (fra DCK) Fremsøgning af relevant sagsmateriale fra Captia, f.eks. tidligere afgørelser, anmeldelser mv. Fremsøgning af relevant materiale fra CHR-registret. Kontrollørskema Ved kontrollen udfyldes KSK i DCK efter retningslinjerne i afsnit 7 og 8. Procedurerne for håndtering af afsluttede kontrollørskemaer er beskrevet i afsnit 7. Skabelon til kontrollørens bemærkninger til høringssvar Skabelonen: Bemærkninger til høringssvar skal benyttes, når kontrolløren har fået høringssvar ind på en kontrolsag. Dokumentet registreres på kontrolsagen i Captia. Fanen Interne bemærkninger til kontrollen kan benyttes til afdelingens eget interne brug, f.eks. vedr. informationer til næste års kontrol. Den kan også benyttes til at videregive oplysninger til Økologi i Sorgenfri. Bemærkningerne vil efterfølgende komme med ud på bedriftsrapporten Overdragelse af kontrolsager og dokumenter til Økologi i Sorgenfri Ok kontrolsager afsluttes af afdelingen Ok kontrolsager (ok og opfordringskontrolsager) afsluttes i Captia ved at sætte afslutningsdato på kontrolsagen, når alle relevante dokumenter er registreret på sagen og kontrollen er afsluttet. Ved afslutning af 9043NYA sendes et link til sagen til Overdragelse af overtrædelseskontrolsager i Captia Kontrolsagerne overdrages til Økologi i Sorgenfri ved at ændre ansvarlig enhed fra afdelingen til Økologi i Sorgenfri og fjerne kontrollørens navn i feltet sagsbehandler (Feltet skal vælges tomt). 3 Se om varsling og retssikkerhed i den generelle kontrolinstruks. 14

17 Overdragelse af elektroniske dokumenter Dokumenter, som Økologi i Sorgenfri skal sagsbehandle (ændringer til bedriftsrapporten, m.m.), søges bl.a. frem af Økologi i Sorgenfri via dokumenttitlen. Det er derfor vigtigt at kontrollere, at dokumentet er navngivet korrekt. Skabelonen Bemærkninger til høringssvar: Her kopieres titlen efter dokumentet er flettet og indsættes som dokumenttitel. Bedriftsrapporter, hvor der er foretaget ændringer, skannes ind og registreres på kontrolsagen i Captia. I dokumenttitlen skrives: Rettelse bedriftsrapport, husdyr, planter, aut.nr. (det korrekte autorisationsnummer sættes ind efter aut.nr.). Se også Kvik guide: Vejledning til Økologi 9043AKT_10. 15

18 7. Sagsgang og gennemførsel af kontrol 7.1. Generelt Ved hvert kontrolbesøg udfyldes KSK på kontrolsagen 9043AKT_10 i DCK. KSK er inddelt i faner: Fane 1: Oplysninger om varslings- og kontroldato, bedriftens aut.nr., kontrollørens navn, initialer og afdelingens navn og adresse. Endvidere anføres, hvem der var til stede ved kontrolbesøget. NOP, DB og BAK kontrol er afmærket med et tjek, hvis de skal kontrolleres samtidig. Fane 2 og 3: Dækker de generelle punkter fra 1.1. til 1.5. Fane 4: Dækker punkterne vedrørende planter punkt 2.1 til 2.5. Fane 5-7: Dækker punkterne vedrørende husdyr punkt 3.1 til 3.9. Fane 8: Her beskrives eventuelle overtrædelser i blokfeltet Fane 9-18 Hønsevelfærdskontrollen Fane 19: Interne bemærkninger til kontrollen Til stede ved kontrolbesøget Når KSK er udfyldt, danner kontrolløren et kontrolbrev. Kontrolbrevet skal underskrives af kontrolløren. Kontrollørens underskrift er en bekræftelse på, at kontrollen er foretaget i henhold til denne kontrolinstruks. I situationer, hvor det ikke er producenten (den driftsansvarlige) selv, der er til stede, men en stedfortræder for denne, skal vedkommendes navn noteres i KSK. Herudover skal det noteres, hvilken relation den tilstedeværende har til bedriften. Som minimum skal en stedfortræder for producenten kunne fremvise stalde, bygninger, marker og regnskaber. Vurderes det, at den fremmødte stedfortræder ikke har den fornødne kompetence/adgang, skal kontrolbesøget udskydes, indtil der er en kompetent stedfortræder tilstede OK-besøg Et OK kontrolbrev, der er underskrevet af kontrolløren, udleveres på stedet eller fremsendes efterfølgende Opfordringer Kontrolløren udfylder KSK ved kontrolbesøget og udleverer eller fremsender efterfølgende et underskrevet kontrolbrev med opfordring/er. Under det punkt, hvor der vælges Opfordring, noteres, hvad der er set på besøget, som opfordringen gives for. 16

19 Manglende bilag (jf. KSK punkt 1.3) Kontrollen skal altid gennemføres på bedriften, hvis der på kontroltidspunktet foreligger bilag, der muliggør kontrollen. Hvis der mangler bilag, der forhindrer kontrollen af et eller flere kontrolpunkter, skal der gives mulighed for, at det pågældende materiale indsendes i løbet af 7 dage. Ved alvorlige overtrædelser skal Økologi i Sorgenfri kontaktes, og i disse tilfælde kan det aftales, at sagen umiddelbart sendes i høring, uden at der først gives en 14 dages frist for indsendelse af manglende bilag. Bilag er: Regnskab, fakturaer, enhver form for dokumentation som f.eks. foderplan/liste over anvendte fodermidler, plantelogbog, mark- og gødningsplan, medicinlogbog, behandlingsregnskab, besætnings- og andre former for oversigtslister. Ved manglende bilag på kontroltidspunktet følges nedenstående procedure: 7 dages indsendelsesfrist: Mangler der bilag, gives producenten en frist på 7 dage til at indsende materialet/dokumentationen. Nej vælges ud for de relevante kontrolpunkter på KSK. Det skal være klart for producenten, hvilke bilag der skal indsendes til afdelingskontoret. Kontrolløren noterer ned, hvilke bilag, det er aftalt med producenten, der skal fremsendes. Skabelonen Manglende bilag kan anvendes og det skal klart beskrives, hvilket materiale, der efterspørges. Bilaget registreres på kontrolsagen og udleveres/sendes til producenten. Modtager distriktskontoret bilagene indenfor den fastsatte tidsfrist, færdiggøres kontrollen af de pågældende punkter (se nedenfor) o Er punktet ok, vælges ja i punkt 1.3. Endvidere vælges ja ved det punkt, hvor kontrollen ikke kunne gennemføres i første omgang. Afdelingen sender herefter et kontrolbrev til producenten, og brevet registreres på kontrolsagen i Captia. Kontrollen betragtes herefter som afsluttet og kontrolsagen kan derfor afsluttes i Captia. o Er punktet ikke ok, fastholdes Nej ved punkt 1.3. Endvidere vælges Nej ved det pågældende kontrolpunkt (da kontrolpunktet jo ikke er ok). Overtrædelsen skal beskrives på fanen Beskrivelse af overtrædelser. o Et kontrolbrev med høring sendes til producenten, jf. afsnit 7.2. Modtager afdelingen ikke bilagene inden for den fastsatte indsendelsesfrist, sendes sagen i høring jf. afsnit 7.2. Der vælges Nej ved kontrollens punkt 1.3 og ud for de punkter, hvor kontrollen ikke kan gennemføres pga. manglende bilag. Overtrædelsen beskrives i feltet Beskrivelse af overtrædelse på Fane 8. 17

20 Sager, som er sendt i høring: Har afdelingen ikke modtaget bilagene inden for den fastsatte høringsfrist overdrages sagen til Økologi i Sorgenfri med en bemærkning om, at afdelingen ikke har modtaget bilag. Afdelingens evt. bemærkninger til kontrolsagen skrives i fanen interne bemærkninger til økologikontrol. I de tilfælde, hvor de modtagne bilag ikke er tilstrækkelige for gennemførsel af kontrollen, noteres afdelingens bemærkninger i skabelonen Bemærkninger til høringssvar. Modtager distriktskontoret bilagene indenfor den fastsatte høringsfrist, færdiggøres kontrollen af det pågældende punkt (se nedenfor). Er sagen ok, vælges der ja ud for de relevante punkter, og kontrollen betragtes som afsluttet. Afdelingen sender et nyt kontrolbrev (skabelonen ok kontrol efter manglende bilag anvendes) til producenten og afslutter sagen i Captia. Er sagen ikke ok, færdiggøres kontrollen af de pågældende punkter ved, at kontrolløren forholder sig til/kommenterer producentens høringssvar på skabelonen Bemærkninger til høringssvar. Herefter overdrages sagen til Økologi i Sorgenfri. Modtager afdelingen bilagene efter, at sagen er overdraget til Økologi i Sorgenfri, skal bilagene scannes ind og lægges på kontrolsagen. Der sendes et link til kontrolsagen via til sok postkassen eller den ansvarlige sagsbehandler. I bilag 1F er sagsgangen i forbindelse med manglende bilag skitseret i et diagram Ikke-OK-besøg Kontrolløren udfylder KSK ved kontrolbesøget og udleverer eller fremsender efterfølgende kontrolbrevet med høringen. Producenten gøres opmærksom på, at der er tale om en partshøring. Hvis der er taget foto under kontrollen, skal disse sendes med i høring og det skal klart fremgå af høringsbrevet ved tjek i boksen foto vedlagt at foto er vedlagt høringsbrevet. Afdelingen skal registrere kontrolbrevet med høringen samt evt. foto på kontrolsagen i Captia. Har afdelingen ved høringsfristens udløb ikke modtaget høringssvar, oprettes en oplysning om dette på kontrolsagen, som herefter overdrages til Økologi i Sorgenfri senest 14 dage efter høringsfristens udløb. Afdelingens bemærkninger til høringssvaret noteres i skabelonen Bemærkninger til høringssvar og registreres på kontrolsagen i Captia. Når Økologi i Sorgenfri har truffet afgørelse i en sag, sendes der et link til sagen i Captia til det distrikt, som har foretaget kontrolbesøget. 18

21 7.2.1 Beskrivelse af overtrædelser Feltet Beskrivelse af overtrædelse på Fane 8 anvendes altid, når der er valgt Nej i et punkt i KSK. Beskrivelsen af overtrædelsen er grundlaget for høringen af producenten. Beskrivelsen skal indeholde en sammenfatning af, hvad der er det væsentlige i overtrædelsen. Beskrivelsen skal endvidere opregne de faktiske forhold omhyggeligt, uddybende og præcist og følge retningslinjerne i bilag 4D (internt arbejdsdokument). Der er endvidere under de enkelte punkter i afsnit 8 givet eksempler på, hvad beskrivelserne kan omfatte. I tilfælde af, at et kontrolbesøg ikke kan gennemføres, noteres dette sammen med begrundelsen i fanen Interne bemærkninger til økologikontrol. Sagen overdrages herefter til Økologi i Sorgenfri Rettelser til bedriftens registreringer af arealer og dyr Alle rettelser skal altid meddeles til Økologi i Sorgenfri på den seneste bedriftsrapport. Rettelser til bedriftsrapporten anføres ved at strege de ukorrekte oplysninger over og tilføje de korrekte ved siden af. På samtlige af bedriftsrapportens sider, hvor der foretages rettelser, skal såvel producentens som kontrollørens daterede underskrift fremgå. Den korrigerede bedriftsrapport scannes ind og registreres på kontrolsagen i Captia. Rettelser til arealer på bedriftsrapporten Rettelser vedrørende afgrøder og arealer suppleres med de afgrødekoder, der fremgår af bilag 5B. Rettelser i omlægningsdato eller manglende omlægningsdato er særligt vigtige at registrere. Rettelser til husdyrhold på bedriftsrapporten Hvis rettelser vedrørende omlægningsdatoer, husdyrarter og antal dyr er meddelt Plantedirektoratet eller FødevareErhverv, noteres de på bedriftsrapporten. Ændringer vedr. husdyrhold til eget brug noteres blot på bedriftsrapporten. Der er ikke tale om opfordring eller overtrædelse, hvis ændringerne ikke er meddelt til Økologi i Sorgenfri. Det skal noteres, om dyrene er indsat i overensstemmelse med afsnit Se endvidere afsnit om overtrædelser i forbindelse med ændringer i husdyrholdet eller omlægningsdatoer. Ændringer skal suppleres med de husdyrkoder, som fremgår af bilag 5B. Det er særlig vigtigt at registrere ændringer til omlægningsdatoer. 19

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Kolofon Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter januar 2013. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter januar 2013. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter januar 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Kolofon Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Denne kontrolinstruks er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Januar 2017 Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Foto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter Januar 2017 Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Foto: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter Januar 2018 Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - Januar 2016 Kolofon Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Landbrugsstyrelsen - Økologikontrollen 29. november 2017, Marianne Christensen, Økologikontrollør Hvem er vi? Vi er ca. 130 jordbrugskontrollører fra fem lokale afdelinger

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juni 2011 Figur 1 Figur 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. BEK nr 716 af 27/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0117-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 VEJLEDNING OM ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION/ JANUAR 2015 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juli 2004 Gældende fra den 9. juli 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8 2.2 KLAR

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2005 Gældende fra den 27. maj 2005 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter.

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Februar 2005 Gældende fra den 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8

Læs mere

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Foder www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Folderen her fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Gældende fra den 1. november 2005 Ministeriet

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen)

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Kontrol (Budgetterede kontroller i 2012) Årlig økologikontrol + stikprøvekontrol (antal 3000) Kort beskrivelse af kontrollens fokus Fokus

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere