Mod betaling. Carl Gustav Johannsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod betaling. Carl Gustav Johannsen"

Transkript

1 Mod betaling Carl Gustav Johannsen 1

2 Mod betaling Carl Gustav Johannsen København, september 2003 Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Elektronisk ISBN: Den trykte udgave af rapporten kan bestilles hos Danmarks Biblioteksskole, Bogsalget Telefon: , lok. 412, eller via 2

3 Del I Indledning, resumé af hovedresultater og historik Kapitel 1: Undersøgelsens formål og afgrænsning Betaling og bibliotek har i mange år været et fremtrædende tema i biblioteksdebatten 1. Sidste gang var forud for revision af Biblioteksloven, hvor der i årene op til 2000-loven udspandt sig en intens debat om brugerbetaling. 2 Debatten afspejlede, at danske folkebiblioteker siden 1950 kun havde haft erfaringer med egentlig brugerbetaling i en ti-årig periode i forbindelse med erhvervsservice. Denne service, der i øvrigt havde hjemmel i lov om folkebiblioteker m.v. fra 1993, udgjorde i denne sammenhæng ikke noget påtrængende problem, idet der her var tale om en særlig tilpasset ydelse, der indebar brugen af specielle og dyre kilder (erhvervsdatabaser), og som henvendte sig til en veldefineret og afgrænset målgruppe. I Biblioteksloven 2000 blev bibliotekernes adgang til at levere tjenester mod betaling som bekendt udvidet med vedtagelsen af 20. Denne nye paragraf i Lov om biblioteksvirksomhed fastslår, at kommunen kan opkræve vederlag for særlige serviceydelser af mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. Herudover bestemmer 20, at kommunen kan sælge viden som er oparbejdet på biblioteket i forbindelse med løsning af almindelige biblioteksopgaver. Som en indskrænkende betingelse præciseres, at salget af viden ikke må påvirke varetagelsen af de almindelige biblioteksopgaver i et urimeligt omfang. Det er ydermere værd at bemærke, at 20, stk. 4 specificerer, at ydelser, der udbydes i konkurrence med private skal prissættes på markedsmæssige vilkår for ikke at medføre urimelig konkurrence. Endelig skal nævnes paragraffens stk. 5, der siger, at kommunens salg af ydelser, der udbydes i konkurrence ikke over en treårig periode må give samlet underskud. 20 findes i Bibliotekslovens kapitel 3, Særlige bestemmelser, der foruden 20 også indeholder fire andre paragraffer med indtægtsgenererende konsekvenser. 21 rummer bestemmelser for bødetakster i forbindelse med for sent afleveret materiale, 22 giver kommunen ret til at opkræve betaling fra en anden kommune for lån, 23 giver kommunen en tilsvarende ret i situationer, hvor en bruger fra en anden kommune låner materiale fra folkebiblioteket, og endelig er der 24, der siger, at kommunen kan opkræve gebyr hos brugeren for erstatningslånerkort. 3

4 Ovennævnte paragraffer trådte i kraft 1.juli 2000, og har således i skrivende stund (juni 2003) virket i knap tre år. Der er som sådan anledning til at gøre status og evaluere, hvordan implementeringen af især 20 er foregået, og hvilke erfaringer gode som dårlige der er indhøstet. Er vi på vej mod betaling eller går tendensen den modsatte vej mod betaling. Denne semantiske tvetydighed er bevidst indarbejdet i denne bogs titel, Mod betaling, for at antyde, at temaet så langtfra har mistet sin aktualitet og kontroversielle karakter i biblioteksverdenen. Det empiriske grundlag for Mod betaling er en kvalitativ undersøgelse baseret på 13 individuelle og 3 dobbelte dybdeinterviews med 19 biblioteksledere og medarbejdere i perioden februar-april De 10 udvalgte biblioteker er: Fredericia, Gentofte, Greve, Herning, Jelling, Nordborg, Silkeborg, Vejle, Aalborg og Århus. For alle biblioteker - med undtagelse af Jelling - gælder det, at både lederen og en medarbejder er interviewet som hovedregel hver for sig. Interviewene er alle optaget på bånd og dernæst skrevet ud. De 10 biblioteker og 19 interviewpersoner er ikke tilfældigt udvalgte. Formålet har nemlig været at identificere netop de biblioteker, der har ydet en særlig indsats for at udvikle betalbare ydelser ud fra den betragtning, at især disse biblioteker må formodes at have oparbejdet erfaringer af relevans for andre. Med dette formål in mente er udvælgelsen af de 10 biblioteker sket på basis af kvalificerede skøn fra bibliotekarer 3 med et godt kendskab til området og i samarbejde med Biblioteksstyrelsen. Det har dermed været et bevidst og erklæret formål fra starten, at det i denne kvalitative undersøgelse skulle være de entusiastiske og aktive blandt lederne og de engagerede ildsjæle blandt medarbejderne, der kom til orde med deres holdninger, værdier, erfaringer og historier. Der er forskellige omstændigheder, der taler for, at de udvalgte informanter, hvad angår entusiasme og prioritering af betalbare ydelser nok er atypiske i forhold til gennemsnittet i de danske folkebiblioteker. Der er for det første Bibliotekarforbundets lederundersøgelse, 4 der blev gennemført i 2001 af Carl Gustav Johannsen og Niels Ole Pors. Her blev bibliotekslederne bl.a. bedt om at prioritere betydningen af 20 forskellige fremtidige ledelsesmæssige udfordringer. Bibliotekets egen indtjening udgjorde en af de 20 muligheder. De afgivne svar var ganske markante. Bibliotekets egen indtjening blev sammen med multietnisk medarbejderstab og udlicitering placeret blandt de tre laveste af de 20 fremtidige udfordringer. For det andet er der resultaterne af en upubliceret kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om betalbare ydelser gennemført af Lotte Duwe Nielsen fra Center for betalbare biblioteksydelser (CBY) i marts Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i februar 2003 og bygger på svar fra 90 folkebiblioteker 6. Blandt de 90 biblioteker er det kun 33, der angiver, at de har erfaringer med betalbare ydelser, og det er kun 30 biblioteker, der anfører, at de har haft indtægter i forbindelse med levering af betalbare ydelser. Formålet med nærværende rapport er at foretage en systematisk opsamling af erfaringer i folkebibliotekssektoren med udvikling og salg af nye ydelser og andre betalingsydelser 7 med særligt henblik på en systematisk beskrivelse af 10 igangværende projekter gennem kvalitative interviews med nøglepersoner på udførende niveau og på lederniveau. Endelig er formålet videnformidling og erfaringsspredning vedr. betalbare ydelser i folkebibliotekerne til brug ved udvikling af nye projekter, kompetencer og netværk. Det er som sådan ikke en evaluering i 4

5 traditionel forstand af et indsatsområde. Biblioteksstyrelsen har i forbindelse med lanceringen af betalbare ydelser og 20 iværksat forsøgsprojekter i til et samlet beløb på små 7 mio. kroner. 8 Blandt modtagerne kan nævnes: Videncenter for Info-logistik (i logistik), Fredericia (2,3 mio. kr.), KKB, København ( kr.), CBY, Århus (1,2 mio.kr.) og > 4, Vejle ( kr.) Heller ikke denne forsøgsvirksomhed vil blive evalueret her udover i det omfang, deres virksomhed bliver bragt på banen af de udvalgte interviewpersoner. Men hvad er da formålet? For det første at identificere de hensyn og begrundelser, som bliver fremført af de mest aktive, for hvorfor man overhovedet skal beskæftige sig med betalbare biblioteksydelser. I en tid, hvor der stilles et stigende krav til legitimering og til begrundelse med henvisning til grundlæggende værdier, er det vigtigt at kende de argumenter og involverede værdier, der er i spil rundt omkring på bibliotekerne. Det er også værdifuldt at kende hovedtræk i de aktuelle indvendinger mod betalbare biblioteksydelser og lytte til, hvordan aktivisterne imødegår kritikken. Det er med andre ord et vigtigt ærinde for denne undersøgelse at afdække og forstå, hvordan man i bibliotekerne i det hele taget begrunder og taler om betalbare biblioteksydelser I den forbindelse vil identifikation af kontinuitet og forandring i forhold til debatten forud for Biblioteksloven af 2000 s vedtagelse indgå som et perspektiverende element (kap. 3). I forbindelse med de anførte begrundelser og værdier vil jeg prøve analytisk at sondre mellem intentioner og de faktiske effekter, idet kap. 10 er viet til respondenternes vurdering af effekterne. Det andet formål handler om at give et billede af, hvad betalbare biblioteksydelser stod for anno Hvad er det for produkter og ydelser bibliotekerne faldbyder, og hvilke kunder og kundegrupper retter de sig imod? Gennem de kvalitative interviews har man gode muligheder for at spørge ind til de essentielle kvalitetstræk ved de udbudte ydelser, til hvordan de forventes at bidrage til at skabe værdi og nytte for aftagerne, og til hvordan man sikrer sig, at prisen er den rigtige. Det er imidlertid ikke kun pris og kvalitet, der er interessante. Med afsæt i de anførte begrundelser og værdier har det også stor betydning, hvordan betalbare ydelser fungerer som finansieringskilde, herunder hvilket dækningsbidrag 9 (kap. 9) de skaber for biblioteket. Interviewene viser imidlertid, at det for mange ledere er mindst lige så vigtigt, hvordan de udbudte ydelser bidrager til andre relevante mål såsom organisationsudvikling og kompetenceudvikling. Vi vil på baggrund forsøge at opstille en systematik eller taksonomi for betalbare ydelser, som reflekterer ikke blot de rene finansieringsmål men også andre relevante organisatoriske hensyn (kap. 6). Bibliotekets aktuelle og potentielle kunder er også et vigtigt anliggende for undersøgelsen. Her er situationen anno 2000 væsentlig mere kompleks end i erhvervsinformationstjenesternes blomstringsperiode i slut-80erne, hvor private virksomheder udgjorde den helt dominerende kundegruppe. I dag kan identificeres i hvert fald fire hovedsegmenter: 1. Bibliotekets egne brugere 2. Andre biblioteker 3. Andre offentlige institutioner og forvaltninger 4. Private erhvervsvirksomheder Erfaringer med servicering og salg til forskellige kundesegmenter og kunder vil også indgå som et væsentligt led (kap. 11). For både ydelser og kunder er det et vigtigt selvstændigt mål for undersøgelsen at identificere såvel succeshistorier som lærestykker (hhv. kap. 7 og 8). Det tredje hovedsigte handler om, hvordan man ledelsesmæssigt - herunder personalepolitisk - har håndteret betalbare biblioteksydelser i biblioteket (kap. 5). Her vil vi komme ind på en række 5

6 påtrængende spørgsmål omfattende emner som intern markedsføring, organisatorisk placering af betalbare biblioteksydelser, sikring af hensigtsmæssige incitament- og belønningsstrukturer kort sagt hvordan ledelse kan gøre en forskel i forbindelse med betalbare biblioteksydelser Målet om en systematisk opsamling og en systematisk beskrivelse kan siges at være tilgodeset både ved udvælgelsen af interviewpersonerne og ved anvendelse af den samme spørgeramme ved alle interviewene. Dog bør undersøgelsens karakter af kvalitativt studie hele tiden haves i baghovedet. Hvis vi antager, at der er biblioteker, der aktivt har engageret sig i betalbare biblioteksydelser, og fx to svarende til 20% af de ti interviewede ledere giver udtryk for at bestemt synspunkt, kan vi ikke heraf slutte, at en femtedel af de aktive biblioteker dvs. ca. otte deler synspunktet, og da slet ikke, at det har en tilsvarende udbredelse i alle ca. 250 danske folkebiblioteker. I en kvalitativ undersøgelse som denne er det ikke mængden og talforhold, men karakteren af de afgivne forklaringer, sammenhænge, værdisystemer og den oplevede virkelighed, der er i fokus i modsætning til den kvantitative undersøgelse, hvor vi søger at generalisere til totalpopulationen, alle danske folkebiblioteker, med henblik på at afdække frekvenser, fordelinger og procenter. 6

7 Kapitel 2 Resumé af undersøgelsens hovedresultater Efterhånden som jeg arbejdede mig igennem de 13 interviews, kom jeg alvorligt i tvivl om, hvorvidt jeg nu havde valgt den rette titel til rapporten. Ville en titel som fx Ikke for pengenes skyld ikke i højere grad signalere, hvad konklusionen dybest gik ud på. Størstedelen af de gennemførte interviews kom nemlig i realiteten slet ikke til at dreje sig om betalingsrelaterede størrelser som omsætning, indtjening, dækningsbidrag og overskud. I stedet satte såvel ledere som medarbejdere fokus på emner som motivation, forandring, innovation, organisationsudvikling og værdier. Traditionel driftsøkonomisk bundlinjetænkning var der til gengæld ikke meget af. Alligevel valgte jeg dog at bibeholde den oprindelige titel, fordi det trods alt er økonomien, der er fællesnævneren for de meget forskelligartede aktiviteter, som rapporten omhandler. Historik - Fra 1997 til 2003 (kap.3) Det slog mig, da jeg sammenlignede hovedindtrykket af debatten om brugerbetaling i 1996, som den er dokumenteret i bogen, Bibliotek og betaling, med mine egne interviews fra 2003, at der var tale om to i mange henseender vidt forskellige diskurser dvs. måder at tale om betaling på. I diskussionerne op til Biblioteksloven af 2000 var betalingsspørgsmålet tæt knyttet til brede samfundsøkonomiske og kulturpolitiske temaer. I 2003 er konteksten og diskursen på mange måder en helt anden. Den kulturpolitiske og brede samfundsmæssige forståelsesramme er her hos ledere og medarbejdere i dag overskygget af en primær institutionsorienteret organisatorisk og ledelsesmæssig vurdering. Hele betalingsspørgsmålet ses i dag tilsyneladende i tættere sammenhæng med brede organisatoriske og ledelsesmæssige hensyn og i mindre grad end tidligere i forhold til overordnede mål som fri og lige adgang til information, demokrati og velfærd. Faktisk kan man sige, at udviklingen i debatten om brugerbetaling i de 7 år fra Bibliotek og betaling til i dag rummer større ændringer end tiåret fra Betaling og bibliotek fra 1987 til Hvorfor betalbare ydelser? - begrundelser (kap.4) Det nye ligger især i de anførte begrundelser for betalbare ydelser. Det andet overordnede resultat af nærværende undersøgelse viser nemlig en påfaldende høj en grad af overensstemmelse mellem de mål og visioner, de adspurgte biblioteksledere i almindelighed anser for ønskværdige for fremtidens folkebibliotek, og de mål man vurderer bliver fremmet gennem arbejdet med betalbare ydelser og indtægtsdækket virksomhed. Når en fremtrædende biblioteksleder som Gentoftes Lone Gladbo skal give et bud på fremtidens bibliotek og fremtidens biblioteksmedarbejder, lægger hun bl.a. vægt på klarhed over ressourceforbrug, viden om brugertilfredshed med konkrete biblioteksopgaver og medarbejdere, der arbejder selvstændigt og pragmatisk. Det er præcis den type mål, som et bredt udsnit af de adspurgte ledere og medarbejdere lægger vægt på i forbindelse med betalbare ydelser. Den tætte kobling mellem biblioteksudvikling og betaling betyder igen, at der er skabt nogle nye og uforudsigelige skillelinjer i dansk biblioteksvæsen. Vælger man fx at betragte betaling i bibliotekerne som et udslag af managementtænkning, vil man opdage, at der blandt fortalerne for betalbare ydelser forefindes biblioteksledere, der samtidig advokerer for selvstyrende grupper og kollektiv ledelse, der jo almindeligvis betragtes som managementtænkningens anti-tese. Arbejdet med betalbare biblioteksydelser er i meget begrænset omfang ledsaget af driftsøkonomisk tankegang og tilstedeværelse af et egentligt profitmotiv er nærmest fraværende. Når driftsøkonomiske begreber og betragtningsmåder endelig kommer på bordet, bruges de i højere grad politisk og i mindre grad økonomisk. Det gælder fx tænkningen omkring dækningsbidraget, der bruges til at sikre opfyldelsen af Bibliotekslovens krav om, at de betalbare ydelser ikke må påvirke 7

8 udførelsen af de almindelige biblioteksopgaver. Holdningsmæssigt må man således sige, at de betalbare ydelser tilsyneladende har skabt nærmest postmoderne konstellationer i dansk biblioteksvæsen ved at give plads for nye og anderledes kombinationer af værdier og standpunkter. Set i lyset af resultaterne fra Bibliotekarforbundets lederundersøgelse, hvor bibliotekets egenindtjening rangerer meget lavt som fremtidig udfordring blandt lederne, kan nærværende interviewundersøgelse siges, at bekræfte lederundersøgelsen 10 i den forstand, at de udfordringer, som alle ledere prioriterer - viden- og kompetenceudvikling, udvikling af ledelseskompetence og samarbejde med andre biblioteker - også hos interviewundersøgelsens, der ellers tilkendegiver, at de ikke deler den lave prioritering af indtægtsdækket virksomhed, spiller en vigtig rolle, idet der i de entusiastiske lederes bevidsthed kan observeres en tæt kobling mellem de tre øverstprioriterede mål og så arbejdet med betalbare ydelser. Ledelsesmæssig håndtering af betalbare biblioteksydelser (kap. 5) I interviewene peges der på, at ledelse og lederen spiller en vigtig rolle for sikringen af, at arbejdet med betalbare biblioteksydelser bliver integreret og erfaringerne udbredt til alle bibliotekets medarbejdere. Her er tendensen anderledes end i erhvervsinformationstjenesternes guldalder i 1980erne, hvor erhvervsafdelingerne helst skulle skille sig ud fra den almindelige biblioteksdrift. Adgang til passende belønningsformer og systemer betones og efterlyses også af mange. Endelig fremhæves en flad, decentraliseret og enkel organisationsstruktur som fremmende for et biblioteks evne til at lykkes med betalbare biblioteksydelser. Vanskeligheder i forbindelse med administrative processer og økonomistyring fremhæves ikke i almindelighed i interviewene som en barriere af betydning. Herved afviger den kvalitative undersøgelses resultater fra CBY s spørgeskemaundersøgelse. Her anfører 31 af de 90 biblioteker, at de mangler kompetencer vedr. kalkulation. 11 Det udtrykte behov, udnyttelse og værdsættelse af et øget udbud af centrale støtteordninger og konsulenttjenester er heller ikke specielt udtalt blandt de adspurgte. CBY s undersøgelsesresultater peger i samme retning. 12 Når man endelig stiller krav til fx Biblioteksstyrelsen handler det mere om flere frihedsgrader og fleksibilitet end om hjælpeforanstaltninger. Erfaringer med de konkrete betalbare biblioteksydelser (kap. 6) Resultaterne her peger i retning af, at det er salg af udvikling og drift primært til andre biblioteker og kommunale institutioner, der af ledere og medarbejdere anses for de ud fra flere hensyn optimale betalbare ydelser. Det gælder både med hensyn til sådanne ydelsers potentiale i forhold til overordnede mål for organisationsudvikling og i forhold til deres bidrag til økonomien. Avancerede og videntunge services rettet mod private virksomheder i form af genfinding, bearbejdning og analyse af markedsdata og konsulentvirksomhed inden for videnstyring vurderes som værdifulde men mest i kraft af den prestige og det imageløft, det giver et bibliotek at kunne tilbyde dem. Der er blandt de adspurgte ledere og medarbejdere en klar forståelse for, at det kun vil være de få biblioteker, der vil kunne tilbyde den type ydelser. Troen på, at der herudover skulle befinde sig en skat af uudnyttede indtjeningsmuligheder, der som skjulte guldminer og oliekilder ligger og venter på at blive opdaget og udnyttet af bibliotekerne, synes udfra interviewene at dømme ikke at være specielt udbredt. Succesfaktorer (kap.7-8) De vigtigste succesfaktorer for betalbare biblioteksydelser, der kan udledes af såvel succeshistorierne som lærestykkerne er: Kundekontakt 8

9 Kundeforståelse Relevante, unikke og vanskeligt imitérbare kompetencer Fleksibilitet Kvalitet Faktorer som kvalificerede markedsanalyser og professionel markedsføring har også spillet en rolle specielt i forhold til de mindre vellykkede projekter her eksemplificeret ved de to omtale lærestykker. Hvilken forskel en større satsning på markedsanalyse og markedsføring havde gjort i de to tilfælde er imidlertid af indlysende grunde rent hypotetisk. Markedsanalyse og føring kan også siges at være indbefattet i succesfaktorerne, kundekontakt og kundeforståelse. Betalbare ydelser som finansieringskilde (kap. 9) Under debatten om brugerbetaling i 1996 blev det gang på gang betonet, at brugerbetaling aldrig ville blive en seriøs finansieringsmulighed for bibliotekerne. Ordets peanuts blev ofte brugt som metafor 13. Interviewene viser, at billedet på dette punkt ikke har ændret sig afgørende. Forventningerne for de næste tre år er stadig ganske afdæmpede, og her stemmer den kvalitative undersøgelse fint overens med CBY s kvantitative, hvor kun 7 ud af 90 respondenter vurderer markedet for 20 ydelser som udmærket og lovende, mens 75 bruger ord som vanskeligt og umuligt om markedet. 14 Det der er nyt i forhold til 1997 er, at de entusiastiske biblioteksledere de magre udsigter til trods alligevel vil fortsætte med at arbejde med betalbare ydelser ud fra et organisationsudviklings og personalepolitisk rationale. Effekter betalbare ydelser og det samarbejdende biblioteksvæsen (kap. 10) Vort højt besungne samarbejdende biblioteksvæsen er baseret på helheds- og systemtænkning og struktureret videndeling. De betalingsorienterede ledere og medarbejdere ser her ingen fare for bibliotekssamarbejdet i det forhold, at bibliotekerne nu i stigende omfang tager sig godt betalt for at rådgive hinanden i tekniske, faglige og organisatorisk spørgsmål. Tværtimod er det en udbredt opfattelse, at netop muligheden for at betale sig til et godt råd eller relevante erfaringer åbner op for videnoverførsel også til de biblioteker, der ikke selv har en interessant viden eller attraktive erfaringer at bytte med. Betalbare ydelser har her skabt en slags konvertibel valuta, der åbner dørene for de biblioteker, der ikke i forvejen er stærke på videnressourcer. For at blive i den markedsøkonomiske metaforik kan man også konstatere, at betalbare ydelser er med til at fremme udviklingen af et indre marked for konsulent- og rådgivningsydelser på biblioteksområdet. En karakteristik egenskab ved dette opstående indre marked er, at det i kimform rummer klare anarkistiske træk, hvor der rådgives på kryds og tværs af etablerede og centralt fastlagte regionale strukturer, og hvor uafhængige entreprenørmindede aktører udfordrer de centralt definerede rådgivningsenheder, centralbibliotekerne. Erfaringer med kunder til betalbare biblioteksydelser (kap. 11) Resultaterne vedrørende kunder hænger sammen med betragtningerne om produkterne. Målt på mængde er bibliotekernes vigtigste kunder måske bibliotekerne selv. Provenuet stammer her fra forskellige former for driftsmæssig assistance, leje af kapacitet og i stigende omfang rådgivning og teknisk assistance i forbindelse med organisationsudvikling og teknologisk innovation. Andre kommunale institutioner optræder også som faste aftagere af bibliotekernes betalbare biblioteksydelser Endelig er der private virksomheder, som stort set kun optræder som faste kunder af betydning i landets få erhvervsinformationstjenester og ellers som sporadiske kunder. På den baggrund kan man sige, at nettoprovenuet til biblioteksvæsnet via betalbare ydelser antagelig ligger 9

10 et godt stykke under totalindtjeningen i 2001, idet indtægter i det ene bibliotek har deres modstykke i udgifter til biblioteksfaglig rådgivning i det andet. Hvorvidt bibliotekernes salg af viden til hinanden er neutral eller en gevinst for sektoren, afhænger selvfølgelig af, i hvilket omfang de købende biblioteker i mangel af biblioteksudbydere havde ville vælge et privat konsulentfirma. De hidtidige eksemplers særlige karakter af branchespecifik erfaringsudveksling tyder dog på, at bibliotekernes rådgivningsvirksomhed er unik og ikke udbydes i konkurrence med private konsulentfirmaer. Overvejelser og anbefalinger (kap. 12): Kapitlet er skrevet af Vibeke Mygind, i-logistik, og Carl Gustav Johannsen i fællesskab. Her peges med afsæt i udsagn fra interviewene på konkrete initiativer til udvikling af folkebibliotekernes salg af betalbare ydelser: Afklaring af lovgrundlag Kompetenceudvikling Understøttelse af videndeling og netværksdannelse. 10

11 Kapitel 3 Historik - Diskussionen om betalbare biblioteksydelser Vælger vi debatbogen, Bibliotek og betaling, fra 1997 og nærværende publikation, Mod betaling, fra 2003 som udtryk for, hvordan man på to forskellige tidspunkter i danske bibliotekscirkler har diskuteret betaling hvilke udviklingstræk tegner sig da? Et iøjnefaldende træk ved diskussionen er, at en række nye ord er kommet ind i debatten, mens der er andre ord, der ikke mere bruges så meget, har fået ny betydning eller optræder i nye kontekster. Et eksempel på et helt nyt ord, som optræder med stor vægt i 2003-interviewene er bibliotek.dk, som ingen i af indlysende grunde - omtalte eller refererede til. Bibliotek.dk og de af dens store publikumssucces afledte følgevirkninger for mange bibliotekers ressourceanvendelse har på ny udfordret både selve grænsedragningen og principperne for grænsedragning mellem de gratis basisydelser og de prisbelagte overbygningsydelser på en måde, som ikke helt var forudset i principdebatterne i Som eksempler på størrelser, som næsten ikke var synlige i Bibliotek og betaling, men som i 2003 tillægges stor betydning, kan nævnes organisations- og kompetenceudvikling, organisatorisk læring og biblioteket som videnvirksomhed. Vidensamfundet eller informationssamfundet, som dengang var den foretrukne term, i almindelighed var selvsagt allerede i 1997 højt placeret på den bibliotekspolitiske dagsorden. Men konteksten i dag er en anden. Dengang handlede det om, at bibliotekerne i en national informationspolitisk sammenhæng aktivt skulle bidrage til at fremme en politisk bestemt målsætning om Danmark som en IT-nation under overskriften, Info-samfundet år I dag lægger både de interviewede ledere og medarbejdere stor vægt på, at biblioteket udvikler sig selv som vidensorganisation for dermed at kunne matche vidensamfundets krav. Den udvidede kontekst, hvor biblioteket selv som vidensvirksomhed er kommet i fokus, har givet diskussionen om betalbare biblioteksydelser nye perspektiver. Sammenhængen mellem drift og udvikling og mellem betalbare biblioteksydelser og de almindelige ydelser er blevet interessante set fra et ledelsessynspunkt. Den registrerede tendens til at betragte biblioteksudvikling og udvikling af betalbare biblioteksydelser som indbyrdes sammenhængende problemstillinger er påvirket af generelle udviklingstræk i samfundet og især af omstillingsbestræbelser i den offentlige sektor. Udvikling er blevet et must i hele den offentlige sektor. Det har i meget høj grad præget bibliotekssektoren, hvor implementeringen af Biblioteksloven af 2000 har medført en storstilet satsning på udviklingsprojekter. Mange biblioteker har i gennem en ændret praksis indhøstet værdifulde erfaringer i forandringsledelse. I 1997 var den frie og lige adgang til information og i højtidelige øjeblikke demokratiet og menneskerettighederne værdier, der var særlig fokus på i de bibliotekspolitiske debatter om betaling. Det er de stadigvæk, men den praksis, der har udviklet sig på baggrund af 20, og som indirekte dokumenteres i interviewene i Mod betaling, peger på, at bibliotekerne i en række sammenhænge begynder at se på hinanden som kunder eller forretningsforbindelser, som indbyrdes udveksler konsulentprægede ydelser mod betaling. Denne handel, der ud fra udsagn fra de interviewede ledere synes tiltagende, rejser umiddelbart spørgsmålet om, hvad konsekvenserne vil være for en anden af dansk biblioteksvæsens hæderkronede værdier det samarbejdende biblioteksvæsen. Også i 1997 var der fokus på det samarbejdende biblioteksvæsen. Dengang var det ressourceudligning og brugernes lige adgang til samfundets informationsressourcer, der først og 11

12 fremmest var på dagsordenen. I dag, hvor mange biblioteker har udviklet en udpræget projekt- og læringskultur, og hvor andre ønsker at gøre det samme, diskuteres betaling i forhold til det samarbejdende biblioteksvæsen i en ny sammenhæng. Nu drejer det sig ikke kun om fjernlån, men også om erfaringsudveksling, videndeling og netværksdannelse i forbindelse med udvikling af biblioteket. Udgør betalbare biblioteksydelser en hæmsko eller er de snarere en forudsætning for optimal videndeling? Det er et spørgsmål, som flere og flere biblioteksledere og medarbejdere stiller sig i dag, og som ikke var specielt fremtrædende i På en række andre områder er det omvendt kontinuiteten fremfor forandringen, der præger billedet. Det gælder fx for den permanente og stadigt uafklarede diskussion om snitfladen mellem de gratis og de betalbare biblioteksydelser. Der er i interviewene dokumenteret en øget opmærksomhed om problematikken og en stigende tendens til, at grænser rent faktisk bliver draget. Problemet er i dag som i 1997, at det kan være svært for bibliotekerne at få øje på de generelle regler og almene normer bag udmeldinger fra centrale aktører om grønt, gult eller rødt lys for konkrete betalbare ydelser. Symptomatisk for den stadigt uafklarede situation er de uoverensstemmelser, der dokumenteres i interviewene mellem enkelte biblioteker og Styrelsen og internt i Bibliotekslederforeningen. Et eksempel herpå er uenigheden om, hvorvidt visse typer af reserveringer er at betragte som en gratis basisydelse eller en betalbar ekstraservice og om en fornyelse af et lån i lighed med et ordinært lån kan udløse mellemkommunal betaling. Det kan ud fra en rimelighedsbetragtning for mange synes relativt absurd, at en låner skal punge ud med beløb i 100 kroners klassen, hvis han ønsker sine biblioteksmaterialer leveret på adressen fra et bibliotek i nabolaget, når samme låner med enkelte klik kan beordre materialer i stort antal transporteret fra fjerntbeliggende filialer til det afhentningsbibliotek, der nu ligger mest bekvemt i forhold til pågældende låners fysiske bevægelsesmønster den konkrete dag. En anden problemstilling, hvor det i højere grad er kontinuitet fremfor forandring, der præger udviklingen fra 1997 til 2003, handler om bibliotekernes forventningerne til indtægtsdækket virksomhed som finansieringskilde. Dengang blev der givet udtryk for moderate forventninger. Peanuts var er ord, der gik igen i mange indlæg. 15 I dag efter små tre år med 20 er billedet ikke væsentligt ændret. De interviewede ledere og medarbejdere, der ellers er udvalgt på baggrund af en særlig indsats eller engagement på området, giver udtryk for mindst ligeså forsigtige forventninger til de betalbare ydelser som i Bagved stabiliteten i synet på indtjeningspotentialet ved betalbare biblioteksydelser ligger utvivlsomt en kombination af indhøstede erfaringer og ændrede prioriteringer i retning af organisations- og kompetenceudvikling. Tilkendegivelser fra interviewpersonerne indicerer, at den manglende indtjening ikke opleves som et stort problem, fordi man angiveligt ikke gør det for pengenes skyld. Vi har nu beskrevet nogle hovedtræk i udviklingen fra 1997 til i dag. Vi kan her konstatere, at biblioteksdiskursen om betalbare ydelser har ændret sig på væsentlige punkter. Fra at anskue betaling i en bred kulturpolitisk og samfundsmæssig sammenhæng, diskuteres betalbare ydelser i dag i højere grad som et middel til intern organisationsudvikling i biblioteket. Det er nyt. Sammenligner vi med udviklingen fra 1987, hvor Betaling og bibliotek udkom og til 1997 er der selvsagt også foregået en udvikling. Konteksten var fx anderledes i Da handlede det om økonomisk stramning. I 1997 var det den digitale revolution og de nye muligheder, som IT åbnede for, man talte om. Indholdet var også et andet i Da talte man om at tage betaling for bibliotekernes grundydelser udlån af bøger. I 1997 var stort set alle enige om, at det drejede sig om betaling for de særlige og ekstra services. Basisydelserne var der ingen, der ville røre. Trods disse forskelle fra 1987 til 1997, vil jeg vurdere, at forandringerne fra 1997 til i dag er mere 12

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Carl Gustav Johannsen Det Informationsvidenskabelige Akademi 4. januar 2012 Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Hornbæk Bibliotek Lundby Bibliotek 1 Indhold 1 - Forord... 3 Vamdrup Bibliotek... 5 2

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere