6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010

2 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING...3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Alment Rådgiveren Honorering Tidsfrister Ansvar...11 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Klientens ydelser Rådgiverens ydelser Projektforudsætninger Rådgiverens dokumentation...16 YDELSESBESKRIVELSER (YB)...21 Afvanding...21 Belysningsanlæg...25 Beplantning...27 Besigtigelsesmateriale...29 Bygværker...30 Ekspropriationsmateriale...35 Færdsels- og vejvisningstavler...36 Fremmede ledninger...39 Geoteknik...42 Myndighedsbehandling...47 Miljø- og Naturundersøgelser...48 Støjberegning...52 Støjskærme...54 Trafikafvikling under anlæg...56 Trafiksikkerhedsrevision...57 Vejprojektering...58 Tilsyn (Option)...63 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...67

3 ORIENTERING 6751.R01 3 af 67 ORIENTERING Nærværende Udbudsbetingelser gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning i forbindelse med projektering af udbygning af Brande Omfartsvej (rute 18) til motorvej. Opgaven betegnes herefter som 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej. Projektet er beliggende i Ikast-Brande kommune og Vejcenter Midt- og Vestjylland er vejmyndighed for vejen. Strækningen skal være færdigbygget inden udgangen af Overordnet forventes tidsplanen for projektet at se således ud: - Besigtigelsesmateriale fremsendes til VD 1. august Besigtigelsesforretning Uge 40, Ekspropriationsmatereale fremsendes til VD 26. marts Ekspropriation Uge 23, 24, Udbud af broer og bygværker oktober Udbud af jord- og belægningsentreprise juni Udbud af belysning foråret Udbud af støjskærme foråret Udbud af færdsels- og vejvisningstavler foråret Udbud af beplantning foråret Anlægsfase november 2011 til oktober 2014 Rådgiver skal kunne levere den rådgivning, myndighedskontakt, projektering og tilvejebringelse af materiale, som er nødvendig for afholdelse af besigtigelsesforretning, ekspropriationsforretning samt for at kunne udbyde anlægsarbejderne. Rådgiver skal kunne levere projektmateriale til de sideløbende geotekniske undersøgelser og arkæologiske undersøgelser. Rådgivningen omfatter de ydelser, der måtte blive nødvendige indenfor fagområderne Ekspropriation, Vejprojektering, Geoteknik i forbindelse med bygværker, Fremmede ledninger, Jord og afvanding, Belægning, Miljø, Hegn, Beplantning, Belysning, Udstyr, Færdsels- og vejvisningstavler, Broer og tunneller, andre bygværker samt Trafikafvikling under anlæg. Der skal udarbejdes udbud af fag og hovedentrepriser for broer og bygværker, støjskærme, jord- og belægningsarbejder, belysning, færdsels- og vejvisningstavler, samt beplantning. Udbudsformen fastlægges af Vejdirektoratet i samarbejde med rådgiver i den første del af projekteringsfasen. Oplysninger om projektet kan hentes på Vejprojekter Større vejprojekter Her bygger vi Brande Omfartsvej (rute 18)

4 ORIENTERING 6751.R01 4 af 67 Opgaven skal løses i et samarbejde med Vejdirektoratets Anlægsdivision i Skanderborg. Udbuddet omfatter i hovedtræk rådgivning vedr. projektering, besigtigelses- og arealerhvervelsesmateriale, udbudsmateriale og kontrahering, projektopfølgning af og som option tilsyn af: Udvidelse af Brande Omfartsvej til 4-sporet motorvej Ombygning af hankeanlæg til ruderanlæg ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej Udbygning af eksisterende bygværker til 4-fagsbroer ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej Forlængelse af underføringer ved jernbanen(nordlig indføring), Højmarksvej, Dørslundvej, Goldbækken, Gormosen, jernbanen(sydlig indføring) Eventuelt ny underføring mellem st. 67 og st. 68 Mindre omlægning af veje og stier Forlægning af vandløbene Sædbæk og Klinkhøj Bæk Etablering af 4 nye faunapassager (herunder Sædbæk og Klinkhøj Bæk), 6 nye erstatningsvandhuller samt vildt- og paddehegn Etablering af støjskærm ved Skovbrynet og evt. mellem st. 67 og st. 68 Etablering af belysning i rundkørsler og langs stier i eget tracé Etablering af færdsels- og vejvisningstavler inkl. følgevejvisning Beplantning langs vejanlæg Arbejdet udføres iht. anlægloven. Projektet følger Vejdirektoratets faseopdeling, der indeholder faserne 1-6. Nærværende rådgivningsydelse dækker faserne 3 5. Fase 3 Projekt til besigtigelse dækker udarbejdelse af projekt til besigtigelse. Projektet skal med udgangspunkt i anlægsloven detaljeres, så de nødvendige tilladelser og undersøgelser forud for besigtigelsen kan indhentes. Fase 4 Projekt til anlæg dækker udarbejdelse af detailprojekt for fastlæggelse af ekspropriationsgrænser og efterfølgende til udarbejdelse af udbudsprojekt. Udbudsprojektet skal endvidere indeholde en anlægsteknisk beskrivelse af anlægget (SBB og TBL). Fase 5 Anlæg dækker selve anlægsfasen. Rådgiverens ydelser i den forbindelse indeholder projektopfølgning under anlægsfasen, tilsyn (option) og udarbejdelse af Således udført dokumentation efter entreprisernes afslutning. Der henvises i øvrigt til oversigtskort. Opgaven skal udføres i perioden december 2010 til april Klienten er: Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Th. Helsteds Vej Skanderborg Tlf

5 BUT 6751.R01 5 af 67 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Opgaven udbydes i begrænset EU-udbud efter forudgående prækvalifikation. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingskriterium Tildelingen sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil ud fra det opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene. Tildelingskriterierne og deres vægtning er følgende: Kriterium Vægtning Pris 40 % Organisation og bemanding 35 % Tilbudsgivers analyse 25 % Organisation og bemanding Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding, der skal gennemføre opgaven. Der skal specifikt redegøres for de kompetencer, som de enkelte personer i den foreslåede organisation besidder, og som vil være relevante at tilføre det konkrete projekt. For hver person angives medarbejderkategori, jf. Tilbudslisten. Der skal vedlægges CV for alle nøglemedarbejdere med speciel angivelse af de kompetencer, den konkrete medarbejder kan tilføre opgaven. Et CV bør ikke være på mere end 2 sider. Der lægges desuden vægt på, at der foreslås en projektleder med dokumenteret ledelses- og samarbejdserfaring. Projektlederen skal være den ansvarlige i hele kontraktperioden. I bedømmelsen af tilbuddet lægges der vægt på, at der er relevant og høj kompetence på alle relevante fagområder, og at opgaven fordeles på et begrænset antal medarbejdere. Nøglemedarbejdere kan kun udskiftes efter forudgående accept fra Vejdirektoratet. Rådgiveren skal råde over og anvende de angivne personer til gennemførelse af opgaven. Hvis der påtænkes anvendt underrådgivere, skal dette oplyses. Ved vurderingen af kriteriet organisation og bemanding lægger Vejdirektoratet vægt på, at rådgiveren præsenterer en kompetent og robust projektorganisation. Det tillægges betydning, at rådgiveren gennem sin beskrivelse m.v. kan sandsynliggøre en tilfredsstillende gennemførelse af projektet.

6 BUT 6751.R01 6 af 67 Analyse Tilbuddet skal vedlægges en analyse, hvor rådgiveren detaljeret beskriver de muligheder og udfordringer, som rådgiveren finder opgaven rummer og som rådgiveren vil påpege eller opliste forud for sin eventuelle løsning af opgaven. Ved beskrivelsen af opgavens løsning vil der blive lagt vægt på de særlige omstændigheder, som adskiller rådgiverens forslag til løsning fra et sædvanligt projekteringsforløb. Her kan beskrives evt. særlige projekteringsmetoder og tiltag, der kan forbedre projektets kvalitet og/eller billiggøre anlægget, omfang af projekt- og tegningsmateriale m.m. Her kan endvidere beskrives, hvorledes en optimal anlægslogistik under hensyntagen til budget og omgivelser herunder trafik og miljø - kan sikres. Der vil blive lagt vægt på, at rådgiveren redegør for, hvorledes samarbejdet med Vejdirektoratet og øvrige rådgivere påtænkes tilrettelagt i de forskellige faser, og hvorledes samspillet mellem de interne faggrupper håndteres, herunder beskrivelse af grænseflader. Der lægges vægt på en gennemtænkt plan for projektets gennemførelse. Planen bør redegøre for, hvorledes alle projektets faser gennemføres, og hvorledes de forskellige arbejdsoperationer i faserne udføres, herunder eksempelvis hvorledes risikoafdækning, kvalitetssikringsarbejder, trafikomlægninger, kommunikation med omverdenen og andre væsentlige discipliner håndteres. Det bør beskrives, hvilke processer, herunder kvalitetssikringsprocedurer m.v., som rådgiveren foreslår anvendt. Bedømmelse Kriteriet pris tildeles karakter efter følgende regler: Tilbuddet med laveste pris (tilbudssum) gives karakteren 10. Et tænkt tilbud, hvor prisen (tilbudssummen) er 75 % højere end den laveste pris, gives karakteren 0. Øvrige tilbud gives karakter ved interpolation og ekstrapolation. Negative karakterer kan forekomme. De øvrige kriterier bedømmes efter følgende metode: Der karaktergives kun med hele tal, og alle tal mellem 0 og 10 kan anvendes. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter. Karakteren 0 gives til et netop acceptabelt tilbud, Karakteren 3 gives til et tilbud, der er under middel, Karakteren 5 gives til et tilbud, der er middel, Karakteren 8 gives til et tilbud, der er over middel Karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud, som ikke behøver at foreligge. De ikke specifikt nævnte karakterer gives for besvarelser, der ligger mellem de nævnte karakterer.

7 BUT 6751.R01 7 af 67 Et tilbuds totalværdi findes ved summen af produkterne af vægte og karakterer for kriterierne. Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Rådgiveren skal aflevere tilbuddet i to dele: Del 1 indeholdende den udfyldte Tilbudsliste, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning Tilbudsliste. Del 2 indeholdende det øvrige tilbudsmateriale, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning Øvrige tilbudsdokumenter. Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere del 2 af tilbudsmaterialet. Når meddelelse om resultatet af denne evaluering er tilgået de bydende, åbnes del 1 med priselementet, og resultatet heraf meddeles de bydende umiddelbart derefter. Åbning af Del 1 vil ske med de bydendes tilstedeværelse efter forudgående indbydelse af de bydende. Tilbuddet vedstås i 40 dage efter tilbuddets afgivelse. Aftalen forventes indgået i december Tilbud mærket 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej skal være Vejdirektoratet i hænde på adressen Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg, att.: Claus Nødgaard Hansen. Tilbud afleveres i 2 papireksemplarer og 1 CD-rom eller USB-stick samlet i særskilt lukket emballage. Der betales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og evt. kontraktindgåelse. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i TBL. Alt tilbudsmaterialet skal være mærket med rådgiverens navn. Tilbud skal indeholde: Pris ved udfyldt tilbudsliste Organisation og bemanding Analyse Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af tro og love-erklæring samt bemyndigelsesdokumentation gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet Vejdirektoratet vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på

8 BUT 6751.R01 8 af 67 Tilbud modtages ikke pr. mail. Spørgsmål, der modtages senest 10 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej. Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes til: med kopi til og Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under "Udbud".

9 SB 6751.R01 9 af 67 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 1. ALMENT ad 1.0 ad Reglernes anvendelse og formål Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABR 89 for udbuddet. De enkelte numre refererer til ABR RÅDGIVEREN ad 2.1 ad ad 2.3 ad ad 2.4 ad Rådgivningsaftalen Aftale indgås på grundlag af: a. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen b. Tilbudsliste (TBL) c. Udbudsbetingelser (UB) d. Vejdirektoratets standardvilkår for aftale om rådgivning og bistand, marts 2010 som kan findes på e. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ABR 89 f. FRI s ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning, april 2006 Rådgivningens faser Rådgiverens bistand ydes i følgende faser: Fase 3, Projekt til besigtigelse: Opstart, projektering, udarbejdelse af materiale til besigtigelse. Fase 4, Projekt til anlæg: Udarbejdelse af materiale til ekspropriationsforretning, udarbejdelse af udbudsmateriale til fag- og hovedentrepriser. Fase 5, Anlæg: Projektopfølgning samt tilsyn (option). Forhold under rådgivningen Rådgiver udarbejder myndighedsplan til Vejdirektoratets godkendelse og søger herefter de nødvendige tilladelser på vegne af Vejdirektoratet. Rådgiver udarbejder ledningsprotokol til Vejdirektoratets godkendelse og nødvendige ledningsomlægninger indarbejdes i projektet.

10 SB 6751.R01 10 af HONORERING ad 3.1 ad Honorarformer Honorar efter regning. Alle honorargivende ydelser afregnes efter medgået tid efter timesatserne oplyst i TBL. ad 3.2 Udlæg Rådgiveren afholder selv samtlige udlæg forbundet med udførelse af rådgivningsopgaverne og eventuelle ekstraydelser, herunder CAD udgifter og interne arbejdskopier, medmindre andet er fastsat nedenfor eller konkret aftalt mellem Vejdirektoratet og rådgiveren. En sådan aftale skal være skriftlig. 5. TIDSFRISTER ad 5.1 Opgaven kan påregnes overdraget umiddelbart efter kontraktindgåelsen og kan igangsættes umiddelbart derefter. Rådgiveren skal straks efter indgåelse af kontrakt udarbejde en detaljeret tidsplan for den samlede projekteringsperiode og følge op på denne i forbindelse med den månedlige statusrapportering til Vejdirektoratet. Tidsplanen skal indeholde milepæle samt indeholde tid til Vejdirektoratets gennemgang og godkendelse af projektforslag forud for hver enkelt aflevering. Tidsplanen skal tage højde for arkæologiske forundersøgelser og udgravninger. Projektets hovedtidsplan er som anført under Orientering. Flg. tidsfrister er bodsbehæftede: A. Levering af hovedtidsplan og kvalitetsplan for den samlede projekteringsperiode senest 2 uger efter kontraktindgåelse. B. Materiale til besigtigelse leveret til Vejdirektoratet den 1. august C. Materiale til ekspropriation leveret til Vejdirektoratet den 26. marts D. Udbudsmateriale til broentreprise leveres til Vejdirektoratet senest d. 3. oktober E. Udbudsmateriale til jord- og belægningsentreprise leveret til Vejdirektoratet senest d. 4. juni 2012.

11 SB 6751.R01 11 af 67 F. Udbudsmateriale for støjskærm, belysning, beplantning, færdsels- og vejvisningstavler samt følgevisning iht. hovedtidsplanen. G. Således udført dokumentation og arkivering skal afleveres senest 3 måneder efter de enkelte entreprisers aflevering, idet det forudsættes at entreprenør og tilsyn leverer det nødvendige grundlag 1 måned efter de enkelte entreprisers afslutning 6. ANSVAR ad 6.1 Bodsstørrelser pr. påbegyndt uge efter tidsfristerne angivet i ad 5.1 er: A. kr ,- B-C kr ,- Øvrige tidsfrister kr ,- ad 6.2 ad Ansvar for fejl og forsømmelser Rådgiveren skal have sit professionelle ansvar forsikret med personskade på minimum 12,5 i mio. kr. pr. forsikringsår og for tingskade minimum 10 i mio. kr. pr. forsikringsår. Rådgiveren kan ikke begrænse ansvaret for denne opgave til mindre end 10 i mio. kr. pr. kalenderår.

12 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 12 af 67 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 1. KLIENTENS YDELSER Vejdirektoratet stiller grundkort og digitalt projekt fra VVM-fasen til rådighed for rådgiveren. Vejdirektoratet angiver hvilket koordinatsystem, der anvendes for opgaven. Ligeledes stilles det tilgængelige materiale for opgavens løsning til rådighed for rådgiveren, herunder paradigmer, i den udstrækning de forefindes, samt alle Anlægsdivisionens systembeskrivelser af tegningsarkiv og tilbudslistesystemer m.v. Se endvidere afsnit 3. Projekteringsforudsætninger. Vejdirektoratet deltager aktivt i dialogen med rådgiveren og tager løbende stilling til oplæg fra rådgiveren. Vejdirektoratet leverer i øvrigt de ydelser, som i henhold til ABR 89 er pålagt klienten. 2. RÅDGIVERENS YDELSER Rådgiveren skal udarbejde en tidsplan, der tager hensyn til milepæle angivet i projektets hovedtidsplan. Tidsplanen skal indeholde tid til Vejdirektoratets gennemgang og godkendelse af projektforslag forud for hver enkelt aflevering. Tidsplanen skal indeholde de enkelte delopgaver for hele projektperioden. I forbindelse med opstart af opgaven skal rådgiver udarbejde detaljerede opgavebeskrivelser i form af oplæg til rekvisitioner med budgetterede timeantal, herunder kvalitetsog miljøplan, som opfylder Vejdirektoratets krav og retningslinjer for miljørigtig projektering. Til vedligeholdelse og opdatering af Vejdirektoratets anlægsoverslag skal rådgiveren løbende i hele projektperioden levere input hertil. Rådgiveren udarbejder et forudsætningsnotat for anlægsoverslag med udgangspunkt i den tekniske vurdering af løsningsmuligheder, risikoanalyse og øvrige forhold der har indflydelse på anlægsoverslaget. Forudsætningsnotatet skal bl.a. anvendes ved Vejdirektoratets granskning af anlægsoverslaget og som dokumentation i de følgende faser. Der udarbejdes et overslag ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Overslaget er herved baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende projekt samt enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder udført af Vejdirektoratet. Alle ændringer, der har indflydelse på det færdige projekt eller

13 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 13 af 67 projektøkonomien skal registreres løbende i en ændringslog, der er defineret af Vejdirektoratet, så de kan indgå i Vejdirektoratets rapportering. Vejdirektoratet varetager udarbejdelse af geotekniske datarapporter for vej og bygværker. Rådgiver skal udarbejde geoteknisk hovedrapport for vejen samt bronotater med vurderinger af geotekniske parametre til projektering af bygværker. Projektforslag med tilhørende overslag skal godkendes af Vejdirektoratet. Endvidere udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale. Endeligt skal rådgiveren føre tilsyn (option) med anlægsarbejderne, deltage i afleveringsforretning og udarbejde Således Udført materiale. Der henvises i øvrigt til afsnit 4. Rådgiverens dokumentation samt Ydelsesbeskrivelser (YB). Rådgiveren skal påregne følgende: Kvalificering af modtaget materiale fra Vejdirektoratet. Straks efter indgåelsen af aftalen skal rådgiveren vurdere behovet for indhentning af yderligere grundlagsmateriale og rekvirere dette. Kvalitetskontrol og granskning af rådgiverens egne leverancer før de leveres til Vejdirektoratet. Se afsnit 4. Rådgiverens dokumentation vedrørende kvalitetssikring. Medvirke til udpegning af grænseflader. Samarbejde med Vejdirektoratets øvrige rådgivere. På Vejdirektoratets vegne varetages koordineringen af sikkerhed og sundhed i forbindelse med projektering af projektet, herunder udpeges en koordinator og tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, jf. BEK nr af 27/12/2008. Rådgiveren skal påregne at afholde/deltage i følgende møde- og koordineringsaktiviteter: Opstartsmøde med projektgruppen Projektmøder (hver 2. uge i hele aftaleperioden) Granskningsmøder med Vejdirektoratets projektleder Teknikmøder Møder med myndigheder Møder med lodsejere Borgermøder forud for forretningerne Besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Ledningsejermøder Møder vedrørende trafikafvikling med anlægsmyndigheden Rådgiver skal desuden: Medvirke til koordinering af egne arbejder i forhold til Vejdirektoratets opgaver

14 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 14 af 67 Deltage i læsningsmøder Deltage i besvarelse af spørgsmål under udbud Deltage i projektoverdragelse til tilsyn og entreprenør. Udføre projektopfølgning i anlægsfasen. 3. PROJEKTFORUDSÆTNINGER Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Rådgiveren skal opfylde gældende bekendtgørelse om bygherrens pligter med henblik på at overholde bestemmelser om arbejdsmiljø i projekteringsfasen. Rådgiveren tager udgangspunkt i Vejdirektoratets forskrifter på området. 3.1 Vejregler, vejregelforslag, normer, instrukser, bestemmelser og lign. Udbuddet udføres iht. gældende normer, regler, standarder og vejledninger: Vejregler, vejregelforslag, AAB er og vejledning kan hentes på 3.2 Kortgrundlag Grundkort, højdemodel og hovednet i plan og højde leveres af Vejdirektoratet. Grundkort og højdemodel er produceret ved fotogrammetri baseret på flyfotos fra foråret Grundkortet og højdemodellen er i efteråret 2010 suppleret med terrestrisk detailmåling i et omfang så Vejdirektoratet vurderer, at detaljeringen og nøjagtigheden af grundkortet og højdemodellen er tilstrækkeligt til projekteringen frem til udbud. Den udførte detailmåling omfatter fortrinsvis kørebanekanter som der sluttes til og skærende vandløb. Hvis der viser sig behov for supplerende detailmåling igennem projekteringsforløbet udfører Vejdirektoratet dette. Omfanget af den supplerende detailmåling fastlægges af rådgiveren i samarbejde med Vejdirektoratet, der udfører opmålingen. Teknisk grundkort, højdemodel, supplerende detailmålinger og projektdata leveres til rådgiver i DSFL og MicroStation DGN-fil-format. 3.3 Arealbehov og grænser mod naboer Ekspropriationerne til vejanlægget sker med hjemmel i anlægslovens 2 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november 2008.

15 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 15 af 67 Fra besigtigelses- og ekspropriationsforretningerne udfærdiges protokoller og interne noter, der indeholder bemærkninger og aftaler med lodsejerne, som skal respekteres af rådgiver og i relevant omfang udføres som en del af nærværende aftale. Arealbehov til vejanlægget, herunder til arbejdsarealer, interimsveje, regnvandsbassiner, adgangsveje, erstatningsbiotoper m.v. skal fastlægges i henhold til nærmere aftale med Vejdirektoratet forud for de forskellige forretninger. 3.4 Kontakt til myndigheder, lodsejere og andre Kontakt til og korrespondance med myndigheder og lodsejere varetages af Vejdirektoratet, men rådgiver skal på vegne af Vejdirektoratet udarbejde dokumenter til brug i denne korrespondance. Vejdirektoratet varetager, at der foretages arkæologiske undersøgelser. Rådgiveren skal tage højde for museets arbejder i forbindelse med projektets udførelse. Rådgiver skal afholde planlægningsmøder med politi og vejmyndigheder for godkendelse af midlertidig trafikafvikling. Rådgiver skal afholde ledningsejermøder efter nærmere aftale med Vejdirektoratet, indgå aftale om nødvendige ledningsomlægninger samt udfærdige ledningsprotokol. Alle aftaler skal være afklaret og på plads og så vidt muligt være udført inden anlægsarbejderne påbegyndes. Behovet for nye ledninger og trækrør skal klarlægges af rådgiveren. 3.5 Projektmateriale Vejdirektoratet stiller nedenstående projektmateriale til rådighed, der skal danne baggrund for rådgiverens ydelser. Følgende materiale kan hentes på under Udbud : Lov nr. 525 af 26/06/2010: Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej. VVM-undersøgelse, rapport nr. 343, 344 og 345. VVM-undersøgelse, Vejteknisk beskrivelse. VVM-undersøgelse, Skitseprojektering af afvanding, Orbicon A/S, maj VVM-undersøgelse, Broteknisk beskrivelse, Gimsing og Madsen, maj VVM-redegørelse, Landskabsanalyse, Møller & Grønborg, maj Følgende materiale stilles til rådighed ved projektopstart: Fase 2 projekt Geotekniskrapporter udarbejdet i forbindelse med anlæg af Brande Omfartsvej Projektplaner med længdeprofiler og normaltværsnit Trafiktal i følge VVM-redegørelse, rapport 343, 2009.

16 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 16 af 67 Trafiksikkerhedsrevisioner trin 1-2 for hovedforslaget, skitseprojekt. Principgodkendelse fra By- og Landskabsstyrelsen. De i projektet indhentede myndighedsgodkendelser skal overholdes, og projektet udføres i overensstemmelse hermed. 4. RÅDGIVERENS DOKUMENTATION 4.1 Teknisk dokumentation Al dokumentation skal foreligge både som originalt format og som pdf-format. I forbindelse med projektet skal rådgiveren anvende et internet baseret projektstyringssystem, ProjektWEB, til lagring af alle relevante dokumenter og informationer under projektets gennemførelse. ProjektWEB stilles til rådighed af Vejdirektoratet, der vil forestå oprettelsen af ProjektWEB, men det er primært rådgiveren, der efterfølgende skal anvende og opdatere denne. 4.2 Kvalitetsstyring Kvalitetsledelsessystem Rådgiveren skal anvende et dokumenteret kvalitetsledelsessystem, der i relevant omfang for rådgiverydelsen opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2008. Rådgiveren skal senest ved indgåelse af aftalen fremlægge dokumentation for dette. Kvalitetsplan Rådgiveren skal udarbejde en kvalitetsplan for de enkelte opgavers gennemførelse. Kvalitetsplanen skal følge Krav til rådgiverens kvalitetsarbejde angivne beskrivelse, der kan hentes på under udbud og Vejdirektoratets paradigmer og standarder. Kvalitetsplanen skal forelægges for Vejdirektoratet til accept senest 15 arbejdsdage efter aftaleindgåelse. Vejdirektoratets kommentarer vil foreligge senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Aktiviteter må ikke påbegyndes før Vejdirektoratets accept af kvalitetsplanen. Såfremt der er behov for at påbegynde aktiviteter inden accept, skal dette aftales med Vejdirektoratet, herunder behov for efterfølgende kvalitetsaktiviteter.

17 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 17 af 67 Audit Vejdirektoratet kan gennemføre audits hos rådgiveren som opfølgning på kravene til rådgiverens kvalitetsledelsessystem. 4.3 Digitalt projekt Rådgiveren skal levere en projektfil med alle synlige elementer. Filen leveres i DSFL-format, som angivet i ydelsesbeskrivelsen dog senest ved aftalens afslutning. Formatbeskrivelsen findes på Vejdirektoratet.dk under udbud, Vejdirektoratets paradigmer og standarder, Vejdirektoratets tegningsstandard, Datastandard. Der skal endvidere udleveres data over projektets forløb i tabelform samt geometriske parametre (x,y,z-koordinater), således at projektets forløb kan genskabes. Rådgiveren skal levere systemlinjer for hovedstrækningen, ramper, rastepladser, skærende veje og rundkørsler til anvendelse i Vejmand.dk senest 1 måned efter påbegyndelse af jord- og belægningsudbud. Systemlinjer leveres på Land-XML-format. 4.4 Tegningsmateriale Alt tegningsmateriale skal udarbejdes og leveres i henhold til Vejdirektoratets tegningsstandard, ligesom Vejdirektoratets udleverede entreprisenummer og -navn samt strækning og stedsbetegnelse er unik og ikke må fraviges. Tegninger skal udarbejdes, så de umiddelbart kan lægges i Vejdirektoratets tegningsdatabase Locator, leveringsbetingelser jf. Generelt - Levering af tegninger til VD s tegningsarkiv, Locator. Tegninger leveres til Locator når de er kontrolleret og godkendt. Senest ved hver besigtigelse, ekspropriation og udbud. Tegninger med revisionsskyer kan ikke godkendes. Konsulenttegningshoved kan downloades fra Tegningsstandarden. Vejdirektoratet fremsender tekst, der skal stå i tegningshovedet. Se Virtuel værktøjskasse. Tegningsstandard skal være i henhold til Vejdirektoratets standard, som findes på Tegninger leveres dels som pdf-fil og dels papirtryk efter aftale med Vejdirektoratet.

18 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 18 af 67 Tegningsmateriale til udbud: Typetegninger: Efter nærmere aftale medtages relevante typetegninger, udarbejdet af Vejdirektoratet, som en del af tegningsmaterialet. Tegningerne vil blive udleveret. Hvid bog: En hvid bog er en samling af udbudstegninger, der er nedkopieret, og trykkes i A3 format. Alle sider i den hvide bog skal således være A3, så der ikke er nogen sider, der skal foldes. Dog ses der bort fra massekurven, der ofte ikke kan være på A3. Siderne skal udnyttes, så små tegninger sættes sammen. Forsiden til den hvide bog bestilles hos Vejdirektoratet. Der skal være en indholdsfortegnelse i A3 efter Vejdirektoratets standard (skabelon rekvireres). Alle sider skal være forsynet med et sidenummer i øverste højre hjørne, og alle tegninger skal fremstå med et tegningsnummer. Hvis Vejdirektoratet skal levere sider til den hvide bog, leveres de som A3 med lille tegningshoved. Blå bog: Rådgiveren skal udarbejde en blå bog i A3 format, der indeholder afvandingsprojektet. Blå bog skal bestå af indholdsfortegnelse, signaturforklaring og afsætningstabeller til udleveringsdagen. Se Afvanding - udbud. Grønne og brune bøger: Rådgiveren skal udarbejde grønne og brune bøger for angivelse af vejens tværsnit pr. 20 m. De brune bøger angiver, hvor der er truffet blødbund i vejens tværsnit og de grønne bøger angiver vejens tværsnit med terræn, råjord, færdigvej, autoværn, støjskærm o.lign. angivet. 4.5 Udbudsmateriale Rådgiveren skal udarbejde udbudsmateriale (SB, SAB, TAG, TBL og UKP) under anvendelse af Vejdirektoratets standardparadigmer. Tegningerne følger ovenstående. Udbudsmaterialet (SB, SAB, TAG, TBL og UKP) skal udarbejdes og afleveres i hhv. Word- og Excel-format, og sendes til Vejdirektoratet senest en uge inden offentliggørelsen på udbudsportalen. Eventuelle bilag kan udformes som pdf og skal ligeledes afleveres en uge forinden offentliggørelse. De fremkomne mængder, der danner grundlag for TBL, skal dokumenteres i et tilgængeligt og overskueligt/systematisk materiale.

19 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 19 af 67 Det kan være traditionelle mængdeberegninger ud fra f.eks. tværprofiler eller udskrifter fra projekteringsværktøj. Mængder optaget fra planmateriale kan eventuelt dokumenteres på plantegning i passende størrelse. I relevant omfang summeres mængder op i Excel og relateres til poster i TBL. Mængdeberegninger udleveres til tilsynet. Der skal i rådgiverens tidsplan påregnes tid til projektgranskning i Vejdirektoratet, og rådgiveren skal forvente at deltage i 2 læsninger med repræsentanter fra Vejdirektoratet. Rådgiveren skal være opmærksom på at der kun undtagelsesvist tilføjes nye poster i TBL. Som en del af udbudsmaterialet udarbejdes en tilbudsliste i Vejdirektoratets elektroniske tilbudsliste Webtilbud, Brugeroprettelse hos Kerwin Jensen Der kan påregnes en halv kursusdag, hvor Vejdirektoratet stiller en underviser til rådighed. I forbindelse med udbudsmaterialet og inden licitationen fastlægges, skal der udarbejdes et bygherreoverslag. 4.6 Materiale til beredskabsgennemgang Der skal produceres en beredskabsplan til brug for beredskabsgennemgang inden ibrugtagning af vejanlægget. Planen udarbejdes med input fra tilsynet - jf. Vejdirektoratets tegningsstandard. Se Projektering 5. Anlæg / Beredskabsplaner. Således udført beredskabsplan skal kvalitetssikres af Vejdirektoratets tilsyn. Planen skal være færdig til tilsynets udsendelse ca. 1 måned før åbning af vejanlægget, således at myndigheder og redningskorps kan orienteres om anlægget og eventuelt besigtige anlægget før åbning. 4.7 Således udført dokumentation Rådgiverens ydelser omfatter overdragelse af Således udført dokumentation til Vejdirektoratet, jf. Anlægsdivisionens Tilsynshåndbogs Instruktion: Således udført dokumentation. Rådgiveren skal sikre, at udbuddet for anlægsarbejderne indeholder relevante krav til eventuelle bidrag fra entreprenøren til således udført dokumentationen, herunder krav til formater og afleveringsfrister.

20 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 20 af 67 Dokumentationen skal bl.a. omfatte: Således udført tegningsmateriale Beskrivelser og driftsinstruktioner af vejens udstyr. Alle relevante data for Vejman.dk, DANBRO, Vejlys samt øvrige systemer anvendt af Vejdirektoratet. Således udført tegningsmateriale: Tegningsmaterialet udarbejdes og leveres i henhold til Instruktionens afsnit: Således udført tegninger Overførsel af tegninger til Drift-Locator Typetegninger Digitalt projekt: Tegningerne skal leveres med angivelse af kilometrering, som er gældende stedangivelse under drift. Vejdirektoratets stationering er gældende under projektering og anlæg. Inden udbud af jord og belægningsarbejder, udleverer Vejdirektoratet retningslinjer for omregning fra stationering til kilometrering.

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Rammeaftale om tilsynsopgaver

Rammeaftale om tilsynsopgaver YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere