6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010

2 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING...3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Alment Rådgiveren Honorering Tidsfrister Ansvar...11 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Klientens ydelser Rådgiverens ydelser Projektforudsætninger Rådgiverens dokumentation...16 YDELSESBESKRIVELSER (YB)...21 Afvanding...21 Belysningsanlæg...25 Beplantning...27 Besigtigelsesmateriale...29 Bygværker...30 Ekspropriationsmateriale...35 Færdsels- og vejvisningstavler...36 Fremmede ledninger...39 Geoteknik...42 Myndighedsbehandling...47 Miljø- og Naturundersøgelser...48 Støjberegning...52 Støjskærme...54 Trafikafvikling under anlæg...56 Trafiksikkerhedsrevision...57 Vejprojektering...58 Tilsyn (Option)...63 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...67

3 ORIENTERING 6751.R01 3 af 67 ORIENTERING Nærværende Udbudsbetingelser gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning i forbindelse med projektering af udbygning af Brande Omfartsvej (rute 18) til motorvej. Opgaven betegnes herefter som 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej. Projektet er beliggende i Ikast-Brande kommune og Vejcenter Midt- og Vestjylland er vejmyndighed for vejen. Strækningen skal være færdigbygget inden udgangen af Overordnet forventes tidsplanen for projektet at se således ud: - Besigtigelsesmateriale fremsendes til VD 1. august Besigtigelsesforretning Uge 40, Ekspropriationsmatereale fremsendes til VD 26. marts Ekspropriation Uge 23, 24, Udbud af broer og bygværker oktober Udbud af jord- og belægningsentreprise juni Udbud af belysning foråret Udbud af støjskærme foråret Udbud af færdsels- og vejvisningstavler foråret Udbud af beplantning foråret Anlægsfase november 2011 til oktober 2014 Rådgiver skal kunne levere den rådgivning, myndighedskontakt, projektering og tilvejebringelse af materiale, som er nødvendig for afholdelse af besigtigelsesforretning, ekspropriationsforretning samt for at kunne udbyde anlægsarbejderne. Rådgiver skal kunne levere projektmateriale til de sideløbende geotekniske undersøgelser og arkæologiske undersøgelser. Rådgivningen omfatter de ydelser, der måtte blive nødvendige indenfor fagområderne Ekspropriation, Vejprojektering, Geoteknik i forbindelse med bygværker, Fremmede ledninger, Jord og afvanding, Belægning, Miljø, Hegn, Beplantning, Belysning, Udstyr, Færdsels- og vejvisningstavler, Broer og tunneller, andre bygværker samt Trafikafvikling under anlæg. Der skal udarbejdes udbud af fag og hovedentrepriser for broer og bygværker, støjskærme, jord- og belægningsarbejder, belysning, færdsels- og vejvisningstavler, samt beplantning. Udbudsformen fastlægges af Vejdirektoratet i samarbejde med rådgiver i den første del af projekteringsfasen. Oplysninger om projektet kan hentes på Vejprojekter Større vejprojekter Her bygger vi Brande Omfartsvej (rute 18)

4 ORIENTERING 6751.R01 4 af 67 Opgaven skal løses i et samarbejde med Vejdirektoratets Anlægsdivision i Skanderborg. Udbuddet omfatter i hovedtræk rådgivning vedr. projektering, besigtigelses- og arealerhvervelsesmateriale, udbudsmateriale og kontrahering, projektopfølgning af og som option tilsyn af: Udvidelse af Brande Omfartsvej til 4-sporet motorvej Ombygning af hankeanlæg til ruderanlæg ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej Udbygning af eksisterende bygværker til 4-fagsbroer ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej Forlængelse af underføringer ved jernbanen(nordlig indføring), Højmarksvej, Dørslundvej, Goldbækken, Gormosen, jernbanen(sydlig indføring) Eventuelt ny underføring mellem st. 67 og st. 68 Mindre omlægning af veje og stier Forlægning af vandløbene Sædbæk og Klinkhøj Bæk Etablering af 4 nye faunapassager (herunder Sædbæk og Klinkhøj Bæk), 6 nye erstatningsvandhuller samt vildt- og paddehegn Etablering af støjskærm ved Skovbrynet og evt. mellem st. 67 og st. 68 Etablering af belysning i rundkørsler og langs stier i eget tracé Etablering af færdsels- og vejvisningstavler inkl. følgevejvisning Beplantning langs vejanlæg Arbejdet udføres iht. anlægloven. Projektet følger Vejdirektoratets faseopdeling, der indeholder faserne 1-6. Nærværende rådgivningsydelse dækker faserne 3 5. Fase 3 Projekt til besigtigelse dækker udarbejdelse af projekt til besigtigelse. Projektet skal med udgangspunkt i anlægsloven detaljeres, så de nødvendige tilladelser og undersøgelser forud for besigtigelsen kan indhentes. Fase 4 Projekt til anlæg dækker udarbejdelse af detailprojekt for fastlæggelse af ekspropriationsgrænser og efterfølgende til udarbejdelse af udbudsprojekt. Udbudsprojektet skal endvidere indeholde en anlægsteknisk beskrivelse af anlægget (SBB og TBL). Fase 5 Anlæg dækker selve anlægsfasen. Rådgiverens ydelser i den forbindelse indeholder projektopfølgning under anlægsfasen, tilsyn (option) og udarbejdelse af Således udført dokumentation efter entreprisernes afslutning. Der henvises i øvrigt til oversigtskort. Opgaven skal udføres i perioden december 2010 til april Klienten er: Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Th. Helsteds Vej Skanderborg Tlf

5 BUT 6751.R01 5 af 67 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Opgaven udbydes i begrænset EU-udbud efter forudgående prækvalifikation. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingskriterium Tildelingen sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil ud fra det opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene. Tildelingskriterierne og deres vægtning er følgende: Kriterium Vægtning Pris 40 % Organisation og bemanding 35 % Tilbudsgivers analyse 25 % Organisation og bemanding Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding, der skal gennemføre opgaven. Der skal specifikt redegøres for de kompetencer, som de enkelte personer i den foreslåede organisation besidder, og som vil være relevante at tilføre det konkrete projekt. For hver person angives medarbejderkategori, jf. Tilbudslisten. Der skal vedlægges CV for alle nøglemedarbejdere med speciel angivelse af de kompetencer, den konkrete medarbejder kan tilføre opgaven. Et CV bør ikke være på mere end 2 sider. Der lægges desuden vægt på, at der foreslås en projektleder med dokumenteret ledelses- og samarbejdserfaring. Projektlederen skal være den ansvarlige i hele kontraktperioden. I bedømmelsen af tilbuddet lægges der vægt på, at der er relevant og høj kompetence på alle relevante fagområder, og at opgaven fordeles på et begrænset antal medarbejdere. Nøglemedarbejdere kan kun udskiftes efter forudgående accept fra Vejdirektoratet. Rådgiveren skal råde over og anvende de angivne personer til gennemførelse af opgaven. Hvis der påtænkes anvendt underrådgivere, skal dette oplyses. Ved vurderingen af kriteriet organisation og bemanding lægger Vejdirektoratet vægt på, at rådgiveren præsenterer en kompetent og robust projektorganisation. Det tillægges betydning, at rådgiveren gennem sin beskrivelse m.v. kan sandsynliggøre en tilfredsstillende gennemførelse af projektet.

6 BUT 6751.R01 6 af 67 Analyse Tilbuddet skal vedlægges en analyse, hvor rådgiveren detaljeret beskriver de muligheder og udfordringer, som rådgiveren finder opgaven rummer og som rådgiveren vil påpege eller opliste forud for sin eventuelle løsning af opgaven. Ved beskrivelsen af opgavens løsning vil der blive lagt vægt på de særlige omstændigheder, som adskiller rådgiverens forslag til løsning fra et sædvanligt projekteringsforløb. Her kan beskrives evt. særlige projekteringsmetoder og tiltag, der kan forbedre projektets kvalitet og/eller billiggøre anlægget, omfang af projekt- og tegningsmateriale m.m. Her kan endvidere beskrives, hvorledes en optimal anlægslogistik under hensyntagen til budget og omgivelser herunder trafik og miljø - kan sikres. Der vil blive lagt vægt på, at rådgiveren redegør for, hvorledes samarbejdet med Vejdirektoratet og øvrige rådgivere påtænkes tilrettelagt i de forskellige faser, og hvorledes samspillet mellem de interne faggrupper håndteres, herunder beskrivelse af grænseflader. Der lægges vægt på en gennemtænkt plan for projektets gennemførelse. Planen bør redegøre for, hvorledes alle projektets faser gennemføres, og hvorledes de forskellige arbejdsoperationer i faserne udføres, herunder eksempelvis hvorledes risikoafdækning, kvalitetssikringsarbejder, trafikomlægninger, kommunikation med omverdenen og andre væsentlige discipliner håndteres. Det bør beskrives, hvilke processer, herunder kvalitetssikringsprocedurer m.v., som rådgiveren foreslår anvendt. Bedømmelse Kriteriet pris tildeles karakter efter følgende regler: Tilbuddet med laveste pris (tilbudssum) gives karakteren 10. Et tænkt tilbud, hvor prisen (tilbudssummen) er 75 % højere end den laveste pris, gives karakteren 0. Øvrige tilbud gives karakter ved interpolation og ekstrapolation. Negative karakterer kan forekomme. De øvrige kriterier bedømmes efter følgende metode: Der karaktergives kun med hele tal, og alle tal mellem 0 og 10 kan anvendes. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter. Karakteren 0 gives til et netop acceptabelt tilbud, Karakteren 3 gives til et tilbud, der er under middel, Karakteren 5 gives til et tilbud, der er middel, Karakteren 8 gives til et tilbud, der er over middel Karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud, som ikke behøver at foreligge. De ikke specifikt nævnte karakterer gives for besvarelser, der ligger mellem de nævnte karakterer.

7 BUT 6751.R01 7 af 67 Et tilbuds totalværdi findes ved summen af produkterne af vægte og karakterer for kriterierne. Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Rådgiveren skal aflevere tilbuddet i to dele: Del 1 indeholdende den udfyldte Tilbudsliste, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning Tilbudsliste. Del 2 indeholdende det øvrige tilbudsmateriale, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning Øvrige tilbudsdokumenter. Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere del 2 af tilbudsmaterialet. Når meddelelse om resultatet af denne evaluering er tilgået de bydende, åbnes del 1 med priselementet, og resultatet heraf meddeles de bydende umiddelbart derefter. Åbning af Del 1 vil ske med de bydendes tilstedeværelse efter forudgående indbydelse af de bydende. Tilbuddet vedstås i 40 dage efter tilbuddets afgivelse. Aftalen forventes indgået i december Tilbud mærket 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej skal være Vejdirektoratet i hænde på adressen Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg, att.: Claus Nødgaard Hansen. Tilbud afleveres i 2 papireksemplarer og 1 CD-rom eller USB-stick samlet i særskilt lukket emballage. Der betales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og evt. kontraktindgåelse. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i TBL. Alt tilbudsmaterialet skal være mærket med rådgiverens navn. Tilbud skal indeholde: Pris ved udfyldt tilbudsliste Organisation og bemanding Analyse Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af tro og love-erklæring samt bemyndigelsesdokumentation gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet Vejdirektoratet vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på

8 BUT 6751.R01 8 af 67 Tilbud modtages ikke pr. mail. Spørgsmål, der modtages senest 10 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej. Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes til: med kopi til og Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under "Udbud".

9 SB 6751.R01 9 af 67 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 1. ALMENT ad 1.0 ad Reglernes anvendelse og formål Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABR 89 for udbuddet. De enkelte numre refererer til ABR RÅDGIVEREN ad 2.1 ad ad 2.3 ad ad 2.4 ad Rådgivningsaftalen Aftale indgås på grundlag af: a. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen b. Tilbudsliste (TBL) c. Udbudsbetingelser (UB) d. Vejdirektoratets standardvilkår for aftale om rådgivning og bistand, marts 2010 som kan findes på e. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ABR 89 f. FRI s ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning, april 2006 Rådgivningens faser Rådgiverens bistand ydes i følgende faser: Fase 3, Projekt til besigtigelse: Opstart, projektering, udarbejdelse af materiale til besigtigelse. Fase 4, Projekt til anlæg: Udarbejdelse af materiale til ekspropriationsforretning, udarbejdelse af udbudsmateriale til fag- og hovedentrepriser. Fase 5, Anlæg: Projektopfølgning samt tilsyn (option). Forhold under rådgivningen Rådgiver udarbejder myndighedsplan til Vejdirektoratets godkendelse og søger herefter de nødvendige tilladelser på vegne af Vejdirektoratet. Rådgiver udarbejder ledningsprotokol til Vejdirektoratets godkendelse og nødvendige ledningsomlægninger indarbejdes i projektet.

10 SB 6751.R01 10 af HONORERING ad 3.1 ad Honorarformer Honorar efter regning. Alle honorargivende ydelser afregnes efter medgået tid efter timesatserne oplyst i TBL. ad 3.2 Udlæg Rådgiveren afholder selv samtlige udlæg forbundet med udførelse af rådgivningsopgaverne og eventuelle ekstraydelser, herunder CAD udgifter og interne arbejdskopier, medmindre andet er fastsat nedenfor eller konkret aftalt mellem Vejdirektoratet og rådgiveren. En sådan aftale skal være skriftlig. 5. TIDSFRISTER ad 5.1 Opgaven kan påregnes overdraget umiddelbart efter kontraktindgåelsen og kan igangsættes umiddelbart derefter. Rådgiveren skal straks efter indgåelse af kontrakt udarbejde en detaljeret tidsplan for den samlede projekteringsperiode og følge op på denne i forbindelse med den månedlige statusrapportering til Vejdirektoratet. Tidsplanen skal indeholde milepæle samt indeholde tid til Vejdirektoratets gennemgang og godkendelse af projektforslag forud for hver enkelt aflevering. Tidsplanen skal tage højde for arkæologiske forundersøgelser og udgravninger. Projektets hovedtidsplan er som anført under Orientering. Flg. tidsfrister er bodsbehæftede: A. Levering af hovedtidsplan og kvalitetsplan for den samlede projekteringsperiode senest 2 uger efter kontraktindgåelse. B. Materiale til besigtigelse leveret til Vejdirektoratet den 1. august C. Materiale til ekspropriation leveret til Vejdirektoratet den 26. marts D. Udbudsmateriale til broentreprise leveres til Vejdirektoratet senest d. 3. oktober E. Udbudsmateriale til jord- og belægningsentreprise leveret til Vejdirektoratet senest d. 4. juni 2012.

11 SB 6751.R01 11 af 67 F. Udbudsmateriale for støjskærm, belysning, beplantning, færdsels- og vejvisningstavler samt følgevisning iht. hovedtidsplanen. G. Således udført dokumentation og arkivering skal afleveres senest 3 måneder efter de enkelte entreprisers aflevering, idet det forudsættes at entreprenør og tilsyn leverer det nødvendige grundlag 1 måned efter de enkelte entreprisers afslutning 6. ANSVAR ad 6.1 Bodsstørrelser pr. påbegyndt uge efter tidsfristerne angivet i ad 5.1 er: A. kr ,- B-C kr ,- Øvrige tidsfrister kr ,- ad 6.2 ad Ansvar for fejl og forsømmelser Rådgiveren skal have sit professionelle ansvar forsikret med personskade på minimum 12,5 i mio. kr. pr. forsikringsår og for tingskade minimum 10 i mio. kr. pr. forsikringsår. Rådgiveren kan ikke begrænse ansvaret for denne opgave til mindre end 10 i mio. kr. pr. kalenderår.

12 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 12 af 67 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 1. KLIENTENS YDELSER Vejdirektoratet stiller grundkort og digitalt projekt fra VVM-fasen til rådighed for rådgiveren. Vejdirektoratet angiver hvilket koordinatsystem, der anvendes for opgaven. Ligeledes stilles det tilgængelige materiale for opgavens løsning til rådighed for rådgiveren, herunder paradigmer, i den udstrækning de forefindes, samt alle Anlægsdivisionens systembeskrivelser af tegningsarkiv og tilbudslistesystemer m.v. Se endvidere afsnit 3. Projekteringsforudsætninger. Vejdirektoratet deltager aktivt i dialogen med rådgiveren og tager løbende stilling til oplæg fra rådgiveren. Vejdirektoratet leverer i øvrigt de ydelser, som i henhold til ABR 89 er pålagt klienten. 2. RÅDGIVERENS YDELSER Rådgiveren skal udarbejde en tidsplan, der tager hensyn til milepæle angivet i projektets hovedtidsplan. Tidsplanen skal indeholde tid til Vejdirektoratets gennemgang og godkendelse af projektforslag forud for hver enkelt aflevering. Tidsplanen skal indeholde de enkelte delopgaver for hele projektperioden. I forbindelse med opstart af opgaven skal rådgiver udarbejde detaljerede opgavebeskrivelser i form af oplæg til rekvisitioner med budgetterede timeantal, herunder kvalitetsog miljøplan, som opfylder Vejdirektoratets krav og retningslinjer for miljørigtig projektering. Til vedligeholdelse og opdatering af Vejdirektoratets anlægsoverslag skal rådgiveren løbende i hele projektperioden levere input hertil. Rådgiveren udarbejder et forudsætningsnotat for anlægsoverslag med udgangspunkt i den tekniske vurdering af løsningsmuligheder, risikoanalyse og øvrige forhold der har indflydelse på anlægsoverslaget. Forudsætningsnotatet skal bl.a. anvendes ved Vejdirektoratets granskning af anlægsoverslaget og som dokumentation i de følgende faser. Der udarbejdes et overslag ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Overslaget er herved baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende projekt samt enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder udført af Vejdirektoratet. Alle ændringer, der har indflydelse på det færdige projekt eller

13 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 13 af 67 projektøkonomien skal registreres løbende i en ændringslog, der er defineret af Vejdirektoratet, så de kan indgå i Vejdirektoratets rapportering. Vejdirektoratet varetager udarbejdelse af geotekniske datarapporter for vej og bygværker. Rådgiver skal udarbejde geoteknisk hovedrapport for vejen samt bronotater med vurderinger af geotekniske parametre til projektering af bygværker. Projektforslag med tilhørende overslag skal godkendes af Vejdirektoratet. Endvidere udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale. Endeligt skal rådgiveren føre tilsyn (option) med anlægsarbejderne, deltage i afleveringsforretning og udarbejde Således Udført materiale. Der henvises i øvrigt til afsnit 4. Rådgiverens dokumentation samt Ydelsesbeskrivelser (YB). Rådgiveren skal påregne følgende: Kvalificering af modtaget materiale fra Vejdirektoratet. Straks efter indgåelsen af aftalen skal rådgiveren vurdere behovet for indhentning af yderligere grundlagsmateriale og rekvirere dette. Kvalitetskontrol og granskning af rådgiverens egne leverancer før de leveres til Vejdirektoratet. Se afsnit 4. Rådgiverens dokumentation vedrørende kvalitetssikring. Medvirke til udpegning af grænseflader. Samarbejde med Vejdirektoratets øvrige rådgivere. På Vejdirektoratets vegne varetages koordineringen af sikkerhed og sundhed i forbindelse med projektering af projektet, herunder udpeges en koordinator og tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, jf. BEK nr af 27/12/2008. Rådgiveren skal påregne at afholde/deltage i følgende møde- og koordineringsaktiviteter: Opstartsmøde med projektgruppen Projektmøder (hver 2. uge i hele aftaleperioden) Granskningsmøder med Vejdirektoratets projektleder Teknikmøder Møder med myndigheder Møder med lodsejere Borgermøder forud for forretningerne Besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Ledningsejermøder Møder vedrørende trafikafvikling med anlægsmyndigheden Rådgiver skal desuden: Medvirke til koordinering af egne arbejder i forhold til Vejdirektoratets opgaver

14 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 14 af 67 Deltage i læsningsmøder Deltage i besvarelse af spørgsmål under udbud Deltage i projektoverdragelse til tilsyn og entreprenør. Udføre projektopfølgning i anlægsfasen. 3. PROJEKTFORUDSÆTNINGER Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Rådgiveren skal opfylde gældende bekendtgørelse om bygherrens pligter med henblik på at overholde bestemmelser om arbejdsmiljø i projekteringsfasen. Rådgiveren tager udgangspunkt i Vejdirektoratets forskrifter på området. 3.1 Vejregler, vejregelforslag, normer, instrukser, bestemmelser og lign. Udbuddet udføres iht. gældende normer, regler, standarder og vejledninger: Vejregler, vejregelforslag, AAB er og vejledning kan hentes på 3.2 Kortgrundlag Grundkort, højdemodel og hovednet i plan og højde leveres af Vejdirektoratet. Grundkort og højdemodel er produceret ved fotogrammetri baseret på flyfotos fra foråret Grundkortet og højdemodellen er i efteråret 2010 suppleret med terrestrisk detailmåling i et omfang så Vejdirektoratet vurderer, at detaljeringen og nøjagtigheden af grundkortet og højdemodellen er tilstrækkeligt til projekteringen frem til udbud. Den udførte detailmåling omfatter fortrinsvis kørebanekanter som der sluttes til og skærende vandløb. Hvis der viser sig behov for supplerende detailmåling igennem projekteringsforløbet udfører Vejdirektoratet dette. Omfanget af den supplerende detailmåling fastlægges af rådgiveren i samarbejde med Vejdirektoratet, der udfører opmålingen. Teknisk grundkort, højdemodel, supplerende detailmålinger og projektdata leveres til rådgiver i DSFL og MicroStation DGN-fil-format. 3.3 Arealbehov og grænser mod naboer Ekspropriationerne til vejanlægget sker med hjemmel i anlægslovens 2 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november 2008.

15 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 15 af 67 Fra besigtigelses- og ekspropriationsforretningerne udfærdiges protokoller og interne noter, der indeholder bemærkninger og aftaler med lodsejerne, som skal respekteres af rådgiver og i relevant omfang udføres som en del af nærværende aftale. Arealbehov til vejanlægget, herunder til arbejdsarealer, interimsveje, regnvandsbassiner, adgangsveje, erstatningsbiotoper m.v. skal fastlægges i henhold til nærmere aftale med Vejdirektoratet forud for de forskellige forretninger. 3.4 Kontakt til myndigheder, lodsejere og andre Kontakt til og korrespondance med myndigheder og lodsejere varetages af Vejdirektoratet, men rådgiver skal på vegne af Vejdirektoratet udarbejde dokumenter til brug i denne korrespondance. Vejdirektoratet varetager, at der foretages arkæologiske undersøgelser. Rådgiveren skal tage højde for museets arbejder i forbindelse med projektets udførelse. Rådgiver skal afholde planlægningsmøder med politi og vejmyndigheder for godkendelse af midlertidig trafikafvikling. Rådgiver skal afholde ledningsejermøder efter nærmere aftale med Vejdirektoratet, indgå aftale om nødvendige ledningsomlægninger samt udfærdige ledningsprotokol. Alle aftaler skal være afklaret og på plads og så vidt muligt være udført inden anlægsarbejderne påbegyndes. Behovet for nye ledninger og trækrør skal klarlægges af rådgiveren. 3.5 Projektmateriale Vejdirektoratet stiller nedenstående projektmateriale til rådighed, der skal danne baggrund for rådgiverens ydelser. Følgende materiale kan hentes på under Udbud : Lov nr. 525 af 26/06/2010: Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej. VVM-undersøgelse, rapport nr. 343, 344 og 345. VVM-undersøgelse, Vejteknisk beskrivelse. VVM-undersøgelse, Skitseprojektering af afvanding, Orbicon A/S, maj VVM-undersøgelse, Broteknisk beskrivelse, Gimsing og Madsen, maj VVM-redegørelse, Landskabsanalyse, Møller & Grønborg, maj Følgende materiale stilles til rådighed ved projektopstart: Fase 2 projekt Geotekniskrapporter udarbejdet i forbindelse med anlæg af Brande Omfartsvej Projektplaner med længdeprofiler og normaltværsnit Trafiktal i følge VVM-redegørelse, rapport 343, 2009.

16 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 16 af 67 Trafiksikkerhedsrevisioner trin 1-2 for hovedforslaget, skitseprojekt. Principgodkendelse fra By- og Landskabsstyrelsen. De i projektet indhentede myndighedsgodkendelser skal overholdes, og projektet udføres i overensstemmelse hermed. 4. RÅDGIVERENS DOKUMENTATION 4.1 Teknisk dokumentation Al dokumentation skal foreligge både som originalt format og som pdf-format. I forbindelse med projektet skal rådgiveren anvende et internet baseret projektstyringssystem, ProjektWEB, til lagring af alle relevante dokumenter og informationer under projektets gennemførelse. ProjektWEB stilles til rådighed af Vejdirektoratet, der vil forestå oprettelsen af ProjektWEB, men det er primært rådgiveren, der efterfølgende skal anvende og opdatere denne. 4.2 Kvalitetsstyring Kvalitetsledelsessystem Rådgiveren skal anvende et dokumenteret kvalitetsledelsessystem, der i relevant omfang for rådgiverydelsen opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2008. Rådgiveren skal senest ved indgåelse af aftalen fremlægge dokumentation for dette. Kvalitetsplan Rådgiveren skal udarbejde en kvalitetsplan for de enkelte opgavers gennemførelse. Kvalitetsplanen skal følge Krav til rådgiverens kvalitetsarbejde angivne beskrivelse, der kan hentes på under udbud og Vejdirektoratets paradigmer og standarder. Kvalitetsplanen skal forelægges for Vejdirektoratet til accept senest 15 arbejdsdage efter aftaleindgåelse. Vejdirektoratets kommentarer vil foreligge senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Aktiviteter må ikke påbegyndes før Vejdirektoratets accept af kvalitetsplanen. Såfremt der er behov for at påbegynde aktiviteter inden accept, skal dette aftales med Vejdirektoratet, herunder behov for efterfølgende kvalitetsaktiviteter.

17 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 17 af 67 Audit Vejdirektoratet kan gennemføre audits hos rådgiveren som opfølgning på kravene til rådgiverens kvalitetsledelsessystem. 4.3 Digitalt projekt Rådgiveren skal levere en projektfil med alle synlige elementer. Filen leveres i DSFL-format, som angivet i ydelsesbeskrivelsen dog senest ved aftalens afslutning. Formatbeskrivelsen findes på Vejdirektoratet.dk under udbud, Vejdirektoratets paradigmer og standarder, Vejdirektoratets tegningsstandard, Datastandard. Der skal endvidere udleveres data over projektets forløb i tabelform samt geometriske parametre (x,y,z-koordinater), således at projektets forløb kan genskabes. Rådgiveren skal levere systemlinjer for hovedstrækningen, ramper, rastepladser, skærende veje og rundkørsler til anvendelse i Vejmand.dk senest 1 måned efter påbegyndelse af jord- og belægningsudbud. Systemlinjer leveres på Land-XML-format. 4.4 Tegningsmateriale Alt tegningsmateriale skal udarbejdes og leveres i henhold til Vejdirektoratets tegningsstandard, ligesom Vejdirektoratets udleverede entreprisenummer og -navn samt strækning og stedsbetegnelse er unik og ikke må fraviges. Tegninger skal udarbejdes, så de umiddelbart kan lægges i Vejdirektoratets tegningsdatabase Locator, leveringsbetingelser jf. Generelt - Levering af tegninger til VD s tegningsarkiv, Locator. Tegninger leveres til Locator når de er kontrolleret og godkendt. Senest ved hver besigtigelse, ekspropriation og udbud. Tegninger med revisionsskyer kan ikke godkendes. Konsulenttegningshoved kan downloades fra Tegningsstandarden. Vejdirektoratet fremsender tekst, der skal stå i tegningshovedet. Se Virtuel værktøjskasse. Tegningsstandard skal være i henhold til Vejdirektoratets standard, som findes på Tegninger leveres dels som pdf-fil og dels papirtryk efter aftale med Vejdirektoratet.

18 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 18 af 67 Tegningsmateriale til udbud: Typetegninger: Efter nærmere aftale medtages relevante typetegninger, udarbejdet af Vejdirektoratet, som en del af tegningsmaterialet. Tegningerne vil blive udleveret. Hvid bog: En hvid bog er en samling af udbudstegninger, der er nedkopieret, og trykkes i A3 format. Alle sider i den hvide bog skal således være A3, så der ikke er nogen sider, der skal foldes. Dog ses der bort fra massekurven, der ofte ikke kan være på A3. Siderne skal udnyttes, så små tegninger sættes sammen. Forsiden til den hvide bog bestilles hos Vejdirektoratet. Der skal være en indholdsfortegnelse i A3 efter Vejdirektoratets standard (skabelon rekvireres). Alle sider skal være forsynet med et sidenummer i øverste højre hjørne, og alle tegninger skal fremstå med et tegningsnummer. Hvis Vejdirektoratet skal levere sider til den hvide bog, leveres de som A3 med lille tegningshoved. Blå bog: Rådgiveren skal udarbejde en blå bog i A3 format, der indeholder afvandingsprojektet. Blå bog skal bestå af indholdsfortegnelse, signaturforklaring og afsætningstabeller til udleveringsdagen. Se Afvanding - udbud. Grønne og brune bøger: Rådgiveren skal udarbejde grønne og brune bøger for angivelse af vejens tværsnit pr. 20 m. De brune bøger angiver, hvor der er truffet blødbund i vejens tværsnit og de grønne bøger angiver vejens tværsnit med terræn, råjord, færdigvej, autoværn, støjskærm o.lign. angivet. 4.5 Udbudsmateriale Rådgiveren skal udarbejde udbudsmateriale (SB, SAB, TAG, TBL og UKP) under anvendelse af Vejdirektoratets standardparadigmer. Tegningerne følger ovenstående. Udbudsmaterialet (SB, SAB, TAG, TBL og UKP) skal udarbejdes og afleveres i hhv. Word- og Excel-format, og sendes til Vejdirektoratet senest en uge inden offentliggørelsen på udbudsportalen. Eventuelle bilag kan udformes som pdf og skal ligeledes afleveres en uge forinden offentliggørelse. De fremkomne mængder, der danner grundlag for TBL, skal dokumenteres i et tilgængeligt og overskueligt/systematisk materiale.

19 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 19 af 67 Det kan være traditionelle mængdeberegninger ud fra f.eks. tværprofiler eller udskrifter fra projekteringsværktøj. Mængder optaget fra planmateriale kan eventuelt dokumenteres på plantegning i passende størrelse. I relevant omfang summeres mængder op i Excel og relateres til poster i TBL. Mængdeberegninger udleveres til tilsynet. Der skal i rådgiverens tidsplan påregnes tid til projektgranskning i Vejdirektoratet, og rådgiveren skal forvente at deltage i 2 læsninger med repræsentanter fra Vejdirektoratet. Rådgiveren skal være opmærksom på at der kun undtagelsesvist tilføjes nye poster i TBL. Som en del af udbudsmaterialet udarbejdes en tilbudsliste i Vejdirektoratets elektroniske tilbudsliste Webtilbud, Brugeroprettelse hos Kerwin Jensen Der kan påregnes en halv kursusdag, hvor Vejdirektoratet stiller en underviser til rådighed. I forbindelse med udbudsmaterialet og inden licitationen fastlægges, skal der udarbejdes et bygherreoverslag. 4.6 Materiale til beredskabsgennemgang Der skal produceres en beredskabsplan til brug for beredskabsgennemgang inden ibrugtagning af vejanlægget. Planen udarbejdes med input fra tilsynet - jf. Vejdirektoratets tegningsstandard. Se Projektering 5. Anlæg / Beredskabsplaner. Således udført beredskabsplan skal kvalitetssikres af Vejdirektoratets tilsyn. Planen skal være færdig til tilsynets udsendelse ca. 1 måned før åbning af vejanlægget, således at myndigheder og redningskorps kan orienteres om anlægget og eventuelt besigtige anlægget før åbning. 4.7 Således udført dokumentation Rådgiverens ydelser omfatter overdragelse af Således udført dokumentation til Vejdirektoratet, jf. Anlægsdivisionens Tilsynshåndbogs Instruktion: Således udført dokumentation. Rådgiveren skal sikre, at udbuddet for anlægsarbejderne indeholder relevante krav til eventuelle bidrag fra entreprenøren til således udført dokumentationen, herunder krav til formater og afleveringsfrister.

20 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 20 af 67 Dokumentationen skal bl.a. omfatte: Således udført tegningsmateriale Beskrivelser og driftsinstruktioner af vejens udstyr. Alle relevante data for Vejman.dk, DANBRO, Vejlys samt øvrige systemer anvendt af Vejdirektoratet. Således udført tegningsmateriale: Tegningsmaterialet udarbejdes og leveres i henhold til Instruktionens afsnit: Således udført tegninger Overførsel af tegninger til Drift-Locator Typetegninger Digitalt projekt: Tegningerne skal leveres med angivelse af kilometrering, som er gældende stedangivelse under drift. Vejdirektoratets stationering er gældende under projektering og anlæg. Inden udbud af jord og belægningsarbejder, udleverer Vejdirektoratet retningslinjer for omregning fra stationering til kilometrering.

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Overvågning af padder

Overvågning af padder udbudsbetingelser Entreprise 6620.R16 Overvågning af padder 66 Herning Århus >>> Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Februar 2012 Indhold 6620.R16 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD...

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

SIDE 1 af 14 BUT ANL-ANA.R003

SIDE 1 af 14 BUT ANL-ANA.R003 1 af 14 BUT ANL-ANA.R003 2 af 14 BUT ANL-ANA.R003 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 3 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 4

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker

Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker 1 af 20 Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 4 3.1.

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < >

IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < > SIDE 1 af 11 YB IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < > AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 01-07-2013

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE

ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244 3750 ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE BILAG F SAP OPGAVENR.

Læs mere

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015 Udbudsbetingelser AD-AG.R13 Rammeaftale om støjberegningsydelser December 2015 2 af 10 Indhold AD-AG.R13 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering...

Læs mere

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen esl@vd.dk +45 2122 4496 STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE BILAG D INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 2 PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD - SKITSEPROJEKTERING I FORBINDELSE MED VVM (PLA-PA.R002)

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD - SKITSEPROJEKTERING I FORBINDELSE MED VVM (PLA-PA.R002) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 2 af 16 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT...

Læs mere

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Hørsholm Kommune Center for Teknik Udbudsbrev for Indhentning af tilbud på rådgiverydelser i forbindelse med udskiftning af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Den 02.02.2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER 1 af 14 YB YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 18. juni 2012

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL 14. juni 2016 13/19381-1 Per Bundgaard Øster pbos@vd.dk INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION 1. FORMÅL Formålet med denne instruktion er at beskrive, hvordan og hvornår

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Allerødruten Konkurrencebetingelser

Allerødruten Konkurrencebetingelser 1 Generel information... 2 1.1 Overordnet tidsplan... 2 1.2 Udbyder... 3 1.3 Tilbudsgivere... 3 2 Udbudsform... 3 3 Udbudsmateriale... 3 4 Regler for afgivelse af tilbud... 4 5 Ydelsesbeskrivelse... 4

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

Vi har den modtaget følgende spørgsmål: i rundkørslen mindre dynamiske.

Vi har den modtaget følgende spørgsmål: i rundkørslen mindre dynamiske. Til de bydende ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg RETTELSESBLAD NR. 3 ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014, RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29.06.2015

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

INSTRUKTION AFVANDING VED FASE 4

INSTRUKTION AFVANDING VED FASE 4 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. februar 2014 13/19328-1 Ulrik Mørch Jensen umj@vd.dk 72442445 INSTRUKTION AFVANDING VED FASE 4 1. FORMÅL Denne instruktion beskriver de aktiviteter der omhandler

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af s Entreprenørafdeling Kongevej 57 6270 Tønder September 2014 Konkurrenceudsættelse Entreprenørafdelingen Ejendom, Plan og Drift 1

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Servicering af glatføremålerstationer Maj 2016 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 1. Alment...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere