6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010

2 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING...3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Alment Rådgiveren Honorering Tidsfrister Ansvar...11 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Klientens ydelser Rådgiverens ydelser Projektforudsætninger Rådgiverens dokumentation...16 YDELSESBESKRIVELSER (YB)...21 Afvanding...21 Belysningsanlæg...25 Beplantning...27 Besigtigelsesmateriale...29 Bygværker...30 Ekspropriationsmateriale...35 Færdsels- og vejvisningstavler...36 Fremmede ledninger...39 Geoteknik...42 Myndighedsbehandling...47 Miljø- og Naturundersøgelser...48 Støjberegning...52 Støjskærme...54 Trafikafvikling under anlæg...56 Trafiksikkerhedsrevision...57 Vejprojektering...58 Tilsyn (Option)...63 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...67

3 ORIENTERING 6751.R01 3 af 67 ORIENTERING Nærværende Udbudsbetingelser gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning i forbindelse med projektering af udbygning af Brande Omfartsvej (rute 18) til motorvej. Opgaven betegnes herefter som 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej. Projektet er beliggende i Ikast-Brande kommune og Vejcenter Midt- og Vestjylland er vejmyndighed for vejen. Strækningen skal være færdigbygget inden udgangen af Overordnet forventes tidsplanen for projektet at se således ud: - Besigtigelsesmateriale fremsendes til VD 1. august Besigtigelsesforretning Uge 40, Ekspropriationsmatereale fremsendes til VD 26. marts Ekspropriation Uge 23, 24, Udbud af broer og bygværker oktober Udbud af jord- og belægningsentreprise juni Udbud af belysning foråret Udbud af støjskærme foråret Udbud af færdsels- og vejvisningstavler foråret Udbud af beplantning foråret Anlægsfase november 2011 til oktober 2014 Rådgiver skal kunne levere den rådgivning, myndighedskontakt, projektering og tilvejebringelse af materiale, som er nødvendig for afholdelse af besigtigelsesforretning, ekspropriationsforretning samt for at kunne udbyde anlægsarbejderne. Rådgiver skal kunne levere projektmateriale til de sideløbende geotekniske undersøgelser og arkæologiske undersøgelser. Rådgivningen omfatter de ydelser, der måtte blive nødvendige indenfor fagområderne Ekspropriation, Vejprojektering, Geoteknik i forbindelse med bygværker, Fremmede ledninger, Jord og afvanding, Belægning, Miljø, Hegn, Beplantning, Belysning, Udstyr, Færdsels- og vejvisningstavler, Broer og tunneller, andre bygværker samt Trafikafvikling under anlæg. Der skal udarbejdes udbud af fag og hovedentrepriser for broer og bygværker, støjskærme, jord- og belægningsarbejder, belysning, færdsels- og vejvisningstavler, samt beplantning. Udbudsformen fastlægges af Vejdirektoratet i samarbejde med rådgiver i den første del af projekteringsfasen. Oplysninger om projektet kan hentes på Vejprojekter Større vejprojekter Her bygger vi Brande Omfartsvej (rute 18)

4 ORIENTERING 6751.R01 4 af 67 Opgaven skal løses i et samarbejde med Vejdirektoratets Anlægsdivision i Skanderborg. Udbuddet omfatter i hovedtræk rådgivning vedr. projektering, besigtigelses- og arealerhvervelsesmateriale, udbudsmateriale og kontrahering, projektopfølgning af og som option tilsyn af: Udvidelse af Brande Omfartsvej til 4-sporet motorvej Ombygning af hankeanlæg til ruderanlæg ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej Udbygning af eksisterende bygværker til 4-fagsbroer ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej Forlængelse af underføringer ved jernbanen(nordlig indføring), Højmarksvej, Dørslundvej, Goldbækken, Gormosen, jernbanen(sydlig indføring) Eventuelt ny underføring mellem st. 67 og st. 68 Mindre omlægning af veje og stier Forlægning af vandløbene Sædbæk og Klinkhøj Bæk Etablering af 4 nye faunapassager (herunder Sædbæk og Klinkhøj Bæk), 6 nye erstatningsvandhuller samt vildt- og paddehegn Etablering af støjskærm ved Skovbrynet og evt. mellem st. 67 og st. 68 Etablering af belysning i rundkørsler og langs stier i eget tracé Etablering af færdsels- og vejvisningstavler inkl. følgevejvisning Beplantning langs vejanlæg Arbejdet udføres iht. anlægloven. Projektet følger Vejdirektoratets faseopdeling, der indeholder faserne 1-6. Nærværende rådgivningsydelse dækker faserne 3 5. Fase 3 Projekt til besigtigelse dækker udarbejdelse af projekt til besigtigelse. Projektet skal med udgangspunkt i anlægsloven detaljeres, så de nødvendige tilladelser og undersøgelser forud for besigtigelsen kan indhentes. Fase 4 Projekt til anlæg dækker udarbejdelse af detailprojekt for fastlæggelse af ekspropriationsgrænser og efterfølgende til udarbejdelse af udbudsprojekt. Udbudsprojektet skal endvidere indeholde en anlægsteknisk beskrivelse af anlægget (SBB og TBL). Fase 5 Anlæg dækker selve anlægsfasen. Rådgiverens ydelser i den forbindelse indeholder projektopfølgning under anlægsfasen, tilsyn (option) og udarbejdelse af Således udført dokumentation efter entreprisernes afslutning. Der henvises i øvrigt til oversigtskort. Opgaven skal udføres i perioden december 2010 til april Klienten er: Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Th. Helsteds Vej Skanderborg Tlf

5 BUT 6751.R01 5 af 67 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Opgaven udbydes i begrænset EU-udbud efter forudgående prækvalifikation. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingskriterium Tildelingen sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil ud fra det opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene. Tildelingskriterierne og deres vægtning er følgende: Kriterium Vægtning Pris 40 % Organisation og bemanding 35 % Tilbudsgivers analyse 25 % Organisation og bemanding Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding, der skal gennemføre opgaven. Der skal specifikt redegøres for de kompetencer, som de enkelte personer i den foreslåede organisation besidder, og som vil være relevante at tilføre det konkrete projekt. For hver person angives medarbejderkategori, jf. Tilbudslisten. Der skal vedlægges CV for alle nøglemedarbejdere med speciel angivelse af de kompetencer, den konkrete medarbejder kan tilføre opgaven. Et CV bør ikke være på mere end 2 sider. Der lægges desuden vægt på, at der foreslås en projektleder med dokumenteret ledelses- og samarbejdserfaring. Projektlederen skal være den ansvarlige i hele kontraktperioden. I bedømmelsen af tilbuddet lægges der vægt på, at der er relevant og høj kompetence på alle relevante fagområder, og at opgaven fordeles på et begrænset antal medarbejdere. Nøglemedarbejdere kan kun udskiftes efter forudgående accept fra Vejdirektoratet. Rådgiveren skal råde over og anvende de angivne personer til gennemførelse af opgaven. Hvis der påtænkes anvendt underrådgivere, skal dette oplyses. Ved vurderingen af kriteriet organisation og bemanding lægger Vejdirektoratet vægt på, at rådgiveren præsenterer en kompetent og robust projektorganisation. Det tillægges betydning, at rådgiveren gennem sin beskrivelse m.v. kan sandsynliggøre en tilfredsstillende gennemførelse af projektet.

6 BUT 6751.R01 6 af 67 Analyse Tilbuddet skal vedlægges en analyse, hvor rådgiveren detaljeret beskriver de muligheder og udfordringer, som rådgiveren finder opgaven rummer og som rådgiveren vil påpege eller opliste forud for sin eventuelle løsning af opgaven. Ved beskrivelsen af opgavens løsning vil der blive lagt vægt på de særlige omstændigheder, som adskiller rådgiverens forslag til løsning fra et sædvanligt projekteringsforløb. Her kan beskrives evt. særlige projekteringsmetoder og tiltag, der kan forbedre projektets kvalitet og/eller billiggøre anlægget, omfang af projekt- og tegningsmateriale m.m. Her kan endvidere beskrives, hvorledes en optimal anlægslogistik under hensyntagen til budget og omgivelser herunder trafik og miljø - kan sikres. Der vil blive lagt vægt på, at rådgiveren redegør for, hvorledes samarbejdet med Vejdirektoratet og øvrige rådgivere påtænkes tilrettelagt i de forskellige faser, og hvorledes samspillet mellem de interne faggrupper håndteres, herunder beskrivelse af grænseflader. Der lægges vægt på en gennemtænkt plan for projektets gennemførelse. Planen bør redegøre for, hvorledes alle projektets faser gennemføres, og hvorledes de forskellige arbejdsoperationer i faserne udføres, herunder eksempelvis hvorledes risikoafdækning, kvalitetssikringsarbejder, trafikomlægninger, kommunikation med omverdenen og andre væsentlige discipliner håndteres. Det bør beskrives, hvilke processer, herunder kvalitetssikringsprocedurer m.v., som rådgiveren foreslår anvendt. Bedømmelse Kriteriet pris tildeles karakter efter følgende regler: Tilbuddet med laveste pris (tilbudssum) gives karakteren 10. Et tænkt tilbud, hvor prisen (tilbudssummen) er 75 % højere end den laveste pris, gives karakteren 0. Øvrige tilbud gives karakter ved interpolation og ekstrapolation. Negative karakterer kan forekomme. De øvrige kriterier bedømmes efter følgende metode: Der karaktergives kun med hele tal, og alle tal mellem 0 og 10 kan anvendes. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter. Karakteren 0 gives til et netop acceptabelt tilbud, Karakteren 3 gives til et tilbud, der er under middel, Karakteren 5 gives til et tilbud, der er middel, Karakteren 8 gives til et tilbud, der er over middel Karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud, som ikke behøver at foreligge. De ikke specifikt nævnte karakterer gives for besvarelser, der ligger mellem de nævnte karakterer.

7 BUT 6751.R01 7 af 67 Et tilbuds totalværdi findes ved summen af produkterne af vægte og karakterer for kriterierne. Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Rådgiveren skal aflevere tilbuddet i to dele: Del 1 indeholdende den udfyldte Tilbudsliste, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning Tilbudsliste. Del 2 indeholdende det øvrige tilbudsmateriale, som afleveres i særskilt lukket kuvert med tydelig mærkning Øvrige tilbudsdokumenter. Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere del 2 af tilbudsmaterialet. Når meddelelse om resultatet af denne evaluering er tilgået de bydende, åbnes del 1 med priselementet, og resultatet heraf meddeles de bydende umiddelbart derefter. Åbning af Del 1 vil ske med de bydendes tilstedeværelse efter forudgående indbydelse af de bydende. Tilbuddet vedstås i 40 dage efter tilbuddets afgivelse. Aftalen forventes indgået i december Tilbud mærket 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej skal være Vejdirektoratet i hænde på adressen Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg, att.: Claus Nødgaard Hansen. Tilbud afleveres i 2 papireksemplarer og 1 CD-rom eller USB-stick samlet i særskilt lukket emballage. Der betales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og evt. kontraktindgåelse. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i TBL. Alt tilbudsmaterialet skal være mærket med rådgiverens navn. Tilbud skal indeholde: Pris ved udfyldt tilbudsliste Organisation og bemanding Analyse Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud Udeladelse af tro og love-erklæring samt bemyndigelsesdokumentation gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet Vejdirektoratet vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på

8 BUT 6751.R01 8 af 67 Tilbud modtages ikke pr. mail. Spørgsmål, der modtages senest 10 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej. Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes til: med kopi til og Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under "Udbud".

9 SB 6751.R01 9 af 67 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 1. ALMENT ad 1.0 ad Reglernes anvendelse og formål Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABR 89 for udbuddet. De enkelte numre refererer til ABR RÅDGIVEREN ad 2.1 ad ad 2.3 ad ad 2.4 ad Rådgivningsaftalen Aftale indgås på grundlag af: a. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen b. Tilbudsliste (TBL) c. Udbudsbetingelser (UB) d. Vejdirektoratets standardvilkår for aftale om rådgivning og bistand, marts 2010 som kan findes på e. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ABR 89 f. FRI s ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning, april 2006 Rådgivningens faser Rådgiverens bistand ydes i følgende faser: Fase 3, Projekt til besigtigelse: Opstart, projektering, udarbejdelse af materiale til besigtigelse. Fase 4, Projekt til anlæg: Udarbejdelse af materiale til ekspropriationsforretning, udarbejdelse af udbudsmateriale til fag- og hovedentrepriser. Fase 5, Anlæg: Projektopfølgning samt tilsyn (option). Forhold under rådgivningen Rådgiver udarbejder myndighedsplan til Vejdirektoratets godkendelse og søger herefter de nødvendige tilladelser på vegne af Vejdirektoratet. Rådgiver udarbejder ledningsprotokol til Vejdirektoratets godkendelse og nødvendige ledningsomlægninger indarbejdes i projektet.

10 SB 6751.R01 10 af HONORERING ad 3.1 ad Honorarformer Honorar efter regning. Alle honorargivende ydelser afregnes efter medgået tid efter timesatserne oplyst i TBL. ad 3.2 Udlæg Rådgiveren afholder selv samtlige udlæg forbundet med udførelse af rådgivningsopgaverne og eventuelle ekstraydelser, herunder CAD udgifter og interne arbejdskopier, medmindre andet er fastsat nedenfor eller konkret aftalt mellem Vejdirektoratet og rådgiveren. En sådan aftale skal være skriftlig. 5. TIDSFRISTER ad 5.1 Opgaven kan påregnes overdraget umiddelbart efter kontraktindgåelsen og kan igangsættes umiddelbart derefter. Rådgiveren skal straks efter indgåelse af kontrakt udarbejde en detaljeret tidsplan for den samlede projekteringsperiode og følge op på denne i forbindelse med den månedlige statusrapportering til Vejdirektoratet. Tidsplanen skal indeholde milepæle samt indeholde tid til Vejdirektoratets gennemgang og godkendelse af projektforslag forud for hver enkelt aflevering. Tidsplanen skal tage højde for arkæologiske forundersøgelser og udgravninger. Projektets hovedtidsplan er som anført under Orientering. Flg. tidsfrister er bodsbehæftede: A. Levering af hovedtidsplan og kvalitetsplan for den samlede projekteringsperiode senest 2 uger efter kontraktindgåelse. B. Materiale til besigtigelse leveret til Vejdirektoratet den 1. august C. Materiale til ekspropriation leveret til Vejdirektoratet den 26. marts D. Udbudsmateriale til broentreprise leveres til Vejdirektoratet senest d. 3. oktober E. Udbudsmateriale til jord- og belægningsentreprise leveret til Vejdirektoratet senest d. 4. juni 2012.

11 SB 6751.R01 11 af 67 F. Udbudsmateriale for støjskærm, belysning, beplantning, færdsels- og vejvisningstavler samt følgevisning iht. hovedtidsplanen. G. Således udført dokumentation og arkivering skal afleveres senest 3 måneder efter de enkelte entreprisers aflevering, idet det forudsættes at entreprenør og tilsyn leverer det nødvendige grundlag 1 måned efter de enkelte entreprisers afslutning 6. ANSVAR ad 6.1 Bodsstørrelser pr. påbegyndt uge efter tidsfristerne angivet i ad 5.1 er: A. kr ,- B-C kr ,- Øvrige tidsfrister kr ,- ad 6.2 ad Ansvar for fejl og forsømmelser Rådgiveren skal have sit professionelle ansvar forsikret med personskade på minimum 12,5 i mio. kr. pr. forsikringsår og for tingskade minimum 10 i mio. kr. pr. forsikringsår. Rådgiveren kan ikke begrænse ansvaret for denne opgave til mindre end 10 i mio. kr. pr. kalenderår.

12 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 12 af 67 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 1. KLIENTENS YDELSER Vejdirektoratet stiller grundkort og digitalt projekt fra VVM-fasen til rådighed for rådgiveren. Vejdirektoratet angiver hvilket koordinatsystem, der anvendes for opgaven. Ligeledes stilles det tilgængelige materiale for opgavens løsning til rådighed for rådgiveren, herunder paradigmer, i den udstrækning de forefindes, samt alle Anlægsdivisionens systembeskrivelser af tegningsarkiv og tilbudslistesystemer m.v. Se endvidere afsnit 3. Projekteringsforudsætninger. Vejdirektoratet deltager aktivt i dialogen med rådgiveren og tager løbende stilling til oplæg fra rådgiveren. Vejdirektoratet leverer i øvrigt de ydelser, som i henhold til ABR 89 er pålagt klienten. 2. RÅDGIVERENS YDELSER Rådgiveren skal udarbejde en tidsplan, der tager hensyn til milepæle angivet i projektets hovedtidsplan. Tidsplanen skal indeholde tid til Vejdirektoratets gennemgang og godkendelse af projektforslag forud for hver enkelt aflevering. Tidsplanen skal indeholde de enkelte delopgaver for hele projektperioden. I forbindelse med opstart af opgaven skal rådgiver udarbejde detaljerede opgavebeskrivelser i form af oplæg til rekvisitioner med budgetterede timeantal, herunder kvalitetsog miljøplan, som opfylder Vejdirektoratets krav og retningslinjer for miljørigtig projektering. Til vedligeholdelse og opdatering af Vejdirektoratets anlægsoverslag skal rådgiveren løbende i hele projektperioden levere input hertil. Rådgiveren udarbejder et forudsætningsnotat for anlægsoverslag med udgangspunkt i den tekniske vurdering af løsningsmuligheder, risikoanalyse og øvrige forhold der har indflydelse på anlægsoverslaget. Forudsætningsnotatet skal bl.a. anvendes ved Vejdirektoratets granskning af anlægsoverslaget og som dokumentation i de følgende faser. Der udarbejdes et overslag ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Overslaget er herved baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende projekt samt enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder udført af Vejdirektoratet. Alle ændringer, der har indflydelse på det færdige projekt eller

13 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 13 af 67 projektøkonomien skal registreres løbende i en ændringslog, der er defineret af Vejdirektoratet, så de kan indgå i Vejdirektoratets rapportering. Vejdirektoratet varetager udarbejdelse af geotekniske datarapporter for vej og bygværker. Rådgiver skal udarbejde geoteknisk hovedrapport for vejen samt bronotater med vurderinger af geotekniske parametre til projektering af bygværker. Projektforslag med tilhørende overslag skal godkendes af Vejdirektoratet. Endvidere udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale. Endeligt skal rådgiveren føre tilsyn (option) med anlægsarbejderne, deltage i afleveringsforretning og udarbejde Således Udført materiale. Der henvises i øvrigt til afsnit 4. Rådgiverens dokumentation samt Ydelsesbeskrivelser (YB). Rådgiveren skal påregne følgende: Kvalificering af modtaget materiale fra Vejdirektoratet. Straks efter indgåelsen af aftalen skal rådgiveren vurdere behovet for indhentning af yderligere grundlagsmateriale og rekvirere dette. Kvalitetskontrol og granskning af rådgiverens egne leverancer før de leveres til Vejdirektoratet. Se afsnit 4. Rådgiverens dokumentation vedrørende kvalitetssikring. Medvirke til udpegning af grænseflader. Samarbejde med Vejdirektoratets øvrige rådgivere. På Vejdirektoratets vegne varetages koordineringen af sikkerhed og sundhed i forbindelse med projektering af projektet, herunder udpeges en koordinator og tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, jf. BEK nr af 27/12/2008. Rådgiveren skal påregne at afholde/deltage i følgende møde- og koordineringsaktiviteter: Opstartsmøde med projektgruppen Projektmøder (hver 2. uge i hele aftaleperioden) Granskningsmøder med Vejdirektoratets projektleder Teknikmøder Møder med myndigheder Møder med lodsejere Borgermøder forud for forretningerne Besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Ledningsejermøder Møder vedrørende trafikafvikling med anlægsmyndigheden Rådgiver skal desuden: Medvirke til koordinering af egne arbejder i forhold til Vejdirektoratets opgaver

14 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 14 af 67 Deltage i læsningsmøder Deltage i besvarelse af spørgsmål under udbud Deltage i projektoverdragelse til tilsyn og entreprenør. Udføre projektopfølgning i anlægsfasen. 3. PROJEKTFORUDSÆTNINGER Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Rådgiveren skal opfylde gældende bekendtgørelse om bygherrens pligter med henblik på at overholde bestemmelser om arbejdsmiljø i projekteringsfasen. Rådgiveren tager udgangspunkt i Vejdirektoratets forskrifter på området. 3.1 Vejregler, vejregelforslag, normer, instrukser, bestemmelser og lign. Udbuddet udføres iht. gældende normer, regler, standarder og vejledninger: Vejregler, vejregelforslag, AAB er og vejledning kan hentes på 3.2 Kortgrundlag Grundkort, højdemodel og hovednet i plan og højde leveres af Vejdirektoratet. Grundkort og højdemodel er produceret ved fotogrammetri baseret på flyfotos fra foråret Grundkortet og højdemodellen er i efteråret 2010 suppleret med terrestrisk detailmåling i et omfang så Vejdirektoratet vurderer, at detaljeringen og nøjagtigheden af grundkortet og højdemodellen er tilstrækkeligt til projekteringen frem til udbud. Den udførte detailmåling omfatter fortrinsvis kørebanekanter som der sluttes til og skærende vandløb. Hvis der viser sig behov for supplerende detailmåling igennem projekteringsforløbet udfører Vejdirektoratet dette. Omfanget af den supplerende detailmåling fastlægges af rådgiveren i samarbejde med Vejdirektoratet, der udfører opmålingen. Teknisk grundkort, højdemodel, supplerende detailmålinger og projektdata leveres til rådgiver i DSFL og MicroStation DGN-fil-format. 3.3 Arealbehov og grænser mod naboer Ekspropriationerne til vejanlægget sker med hjemmel i anlægslovens 2 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november 2008.

15 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 15 af 67 Fra besigtigelses- og ekspropriationsforretningerne udfærdiges protokoller og interne noter, der indeholder bemærkninger og aftaler med lodsejerne, som skal respekteres af rådgiver og i relevant omfang udføres som en del af nærværende aftale. Arealbehov til vejanlægget, herunder til arbejdsarealer, interimsveje, regnvandsbassiner, adgangsveje, erstatningsbiotoper m.v. skal fastlægges i henhold til nærmere aftale med Vejdirektoratet forud for de forskellige forretninger. 3.4 Kontakt til myndigheder, lodsejere og andre Kontakt til og korrespondance med myndigheder og lodsejere varetages af Vejdirektoratet, men rådgiver skal på vegne af Vejdirektoratet udarbejde dokumenter til brug i denne korrespondance. Vejdirektoratet varetager, at der foretages arkæologiske undersøgelser. Rådgiveren skal tage højde for museets arbejder i forbindelse med projektets udførelse. Rådgiver skal afholde planlægningsmøder med politi og vejmyndigheder for godkendelse af midlertidig trafikafvikling. Rådgiver skal afholde ledningsejermøder efter nærmere aftale med Vejdirektoratet, indgå aftale om nødvendige ledningsomlægninger samt udfærdige ledningsprotokol. Alle aftaler skal være afklaret og på plads og så vidt muligt være udført inden anlægsarbejderne påbegyndes. Behovet for nye ledninger og trækrør skal klarlægges af rådgiveren. 3.5 Projektmateriale Vejdirektoratet stiller nedenstående projektmateriale til rådighed, der skal danne baggrund for rådgiverens ydelser. Følgende materiale kan hentes på under Udbud : Lov nr. 525 af 26/06/2010: Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej. VVM-undersøgelse, rapport nr. 343, 344 og 345. VVM-undersøgelse, Vejteknisk beskrivelse. VVM-undersøgelse, Skitseprojektering af afvanding, Orbicon A/S, maj VVM-undersøgelse, Broteknisk beskrivelse, Gimsing og Madsen, maj VVM-redegørelse, Landskabsanalyse, Møller & Grønborg, maj Følgende materiale stilles til rådighed ved projektopstart: Fase 2 projekt Geotekniskrapporter udarbejdet i forbindelse med anlæg af Brande Omfartsvej Projektplaner med længdeprofiler og normaltværsnit Trafiktal i følge VVM-redegørelse, rapport 343, 2009.

16 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 16 af 67 Trafiksikkerhedsrevisioner trin 1-2 for hovedforslaget, skitseprojekt. Principgodkendelse fra By- og Landskabsstyrelsen. De i projektet indhentede myndighedsgodkendelser skal overholdes, og projektet udføres i overensstemmelse hermed. 4. RÅDGIVERENS DOKUMENTATION 4.1 Teknisk dokumentation Al dokumentation skal foreligge både som originalt format og som pdf-format. I forbindelse med projektet skal rådgiveren anvende et internet baseret projektstyringssystem, ProjektWEB, til lagring af alle relevante dokumenter og informationer under projektets gennemførelse. ProjektWEB stilles til rådighed af Vejdirektoratet, der vil forestå oprettelsen af ProjektWEB, men det er primært rådgiveren, der efterfølgende skal anvende og opdatere denne. 4.2 Kvalitetsstyring Kvalitetsledelsessystem Rådgiveren skal anvende et dokumenteret kvalitetsledelsessystem, der i relevant omfang for rådgiverydelsen opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2008. Rådgiveren skal senest ved indgåelse af aftalen fremlægge dokumentation for dette. Kvalitetsplan Rådgiveren skal udarbejde en kvalitetsplan for de enkelte opgavers gennemførelse. Kvalitetsplanen skal følge Krav til rådgiverens kvalitetsarbejde angivne beskrivelse, der kan hentes på under udbud og Vejdirektoratets paradigmer og standarder. Kvalitetsplanen skal forelægges for Vejdirektoratet til accept senest 15 arbejdsdage efter aftaleindgåelse. Vejdirektoratets kommentarer vil foreligge senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Aktiviteter må ikke påbegyndes før Vejdirektoratets accept af kvalitetsplanen. Såfremt der er behov for at påbegynde aktiviteter inden accept, skal dette aftales med Vejdirektoratet, herunder behov for efterfølgende kvalitetsaktiviteter.

17 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 17 af 67 Audit Vejdirektoratet kan gennemføre audits hos rådgiveren som opfølgning på kravene til rådgiverens kvalitetsledelsessystem. 4.3 Digitalt projekt Rådgiveren skal levere en projektfil med alle synlige elementer. Filen leveres i DSFL-format, som angivet i ydelsesbeskrivelsen dog senest ved aftalens afslutning. Formatbeskrivelsen findes på Vejdirektoratet.dk under udbud, Vejdirektoratets paradigmer og standarder, Vejdirektoratets tegningsstandard, Datastandard. Der skal endvidere udleveres data over projektets forløb i tabelform samt geometriske parametre (x,y,z-koordinater), således at projektets forløb kan genskabes. Rådgiveren skal levere systemlinjer for hovedstrækningen, ramper, rastepladser, skærende veje og rundkørsler til anvendelse i Vejmand.dk senest 1 måned efter påbegyndelse af jord- og belægningsudbud. Systemlinjer leveres på Land-XML-format. 4.4 Tegningsmateriale Alt tegningsmateriale skal udarbejdes og leveres i henhold til Vejdirektoratets tegningsstandard, ligesom Vejdirektoratets udleverede entreprisenummer og -navn samt strækning og stedsbetegnelse er unik og ikke må fraviges. Tegninger skal udarbejdes, så de umiddelbart kan lægges i Vejdirektoratets tegningsdatabase Locator, leveringsbetingelser jf. Generelt - Levering af tegninger til VD s tegningsarkiv, Locator. Tegninger leveres til Locator når de er kontrolleret og godkendt. Senest ved hver besigtigelse, ekspropriation og udbud. Tegninger med revisionsskyer kan ikke godkendes. Konsulenttegningshoved kan downloades fra Tegningsstandarden. Vejdirektoratet fremsender tekst, der skal stå i tegningshovedet. Se Virtuel værktøjskasse. Tegningsstandard skal være i henhold til Vejdirektoratets standard, som findes på Tegninger leveres dels som pdf-fil og dels papirtryk efter aftale med Vejdirektoratet.

18 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 18 af 67 Tegningsmateriale til udbud: Typetegninger: Efter nærmere aftale medtages relevante typetegninger, udarbejdet af Vejdirektoratet, som en del af tegningsmaterialet. Tegningerne vil blive udleveret. Hvid bog: En hvid bog er en samling af udbudstegninger, der er nedkopieret, og trykkes i A3 format. Alle sider i den hvide bog skal således være A3, så der ikke er nogen sider, der skal foldes. Dog ses der bort fra massekurven, der ofte ikke kan være på A3. Siderne skal udnyttes, så små tegninger sættes sammen. Forsiden til den hvide bog bestilles hos Vejdirektoratet. Der skal være en indholdsfortegnelse i A3 efter Vejdirektoratets standard (skabelon rekvireres). Alle sider skal være forsynet med et sidenummer i øverste højre hjørne, og alle tegninger skal fremstå med et tegningsnummer. Hvis Vejdirektoratet skal levere sider til den hvide bog, leveres de som A3 med lille tegningshoved. Blå bog: Rådgiveren skal udarbejde en blå bog i A3 format, der indeholder afvandingsprojektet. Blå bog skal bestå af indholdsfortegnelse, signaturforklaring og afsætningstabeller til udleveringsdagen. Se Afvanding - udbud. Grønne og brune bøger: Rådgiveren skal udarbejde grønne og brune bøger for angivelse af vejens tværsnit pr. 20 m. De brune bøger angiver, hvor der er truffet blødbund i vejens tværsnit og de grønne bøger angiver vejens tværsnit med terræn, råjord, færdigvej, autoværn, støjskærm o.lign. angivet. 4.5 Udbudsmateriale Rådgiveren skal udarbejde udbudsmateriale (SB, SAB, TAG, TBL og UKP) under anvendelse af Vejdirektoratets standardparadigmer. Tegningerne følger ovenstående. Udbudsmaterialet (SB, SAB, TAG, TBL og UKP) skal udarbejdes og afleveres i hhv. Word- og Excel-format, og sendes til Vejdirektoratet senest en uge inden offentliggørelsen på udbudsportalen. Eventuelle bilag kan udformes som pdf og skal ligeledes afleveres en uge forinden offentliggørelse. De fremkomne mængder, der danner grundlag for TBL, skal dokumenteres i et tilgængeligt og overskueligt/systematisk materiale.

19 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 19 af 67 Det kan være traditionelle mængdeberegninger ud fra f.eks. tværprofiler eller udskrifter fra projekteringsværktøj. Mængder optaget fra planmateriale kan eventuelt dokumenteres på plantegning i passende størrelse. I relevant omfang summeres mængder op i Excel og relateres til poster i TBL. Mængdeberegninger udleveres til tilsynet. Der skal i rådgiverens tidsplan påregnes tid til projektgranskning i Vejdirektoratet, og rådgiveren skal forvente at deltage i 2 læsninger med repræsentanter fra Vejdirektoratet. Rådgiveren skal være opmærksom på at der kun undtagelsesvist tilføjes nye poster i TBL. Som en del af udbudsmaterialet udarbejdes en tilbudsliste i Vejdirektoratets elektroniske tilbudsliste Webtilbud, Brugeroprettelse hos Kerwin Jensen Der kan påregnes en halv kursusdag, hvor Vejdirektoratet stiller en underviser til rådighed. I forbindelse med udbudsmaterialet og inden licitationen fastlægges, skal der udarbejdes et bygherreoverslag. 4.6 Materiale til beredskabsgennemgang Der skal produceres en beredskabsplan til brug for beredskabsgennemgang inden ibrugtagning af vejanlægget. Planen udarbejdes med input fra tilsynet - jf. Vejdirektoratets tegningsstandard. Se Projektering 5. Anlæg / Beredskabsplaner. Således udført beredskabsplan skal kvalitetssikres af Vejdirektoratets tilsyn. Planen skal være færdig til tilsynets udsendelse ca. 1 måned før åbning af vejanlægget, således at myndigheder og redningskorps kan orienteres om anlægget og eventuelt besigtige anlægget før åbning. 4.7 Således udført dokumentation Rådgiverens ydelser omfatter overdragelse af Således udført dokumentation til Vejdirektoratet, jf. Anlægsdivisionens Tilsynshåndbogs Instruktion: Således udført dokumentation. Rådgiveren skal sikre, at udbuddet for anlægsarbejderne indeholder relevante krav til eventuelle bidrag fra entreprenøren til således udført dokumentationen, herunder krav til formater og afleveringsfrister.

20 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 6751.R01 20 af 67 Dokumentationen skal bl.a. omfatte: Således udført tegningsmateriale Beskrivelser og driftsinstruktioner af vejens udstyr. Alle relevante data for Vejman.dk, DANBRO, Vejlys samt øvrige systemer anvendt af Vejdirektoratet. Således udført tegningsmateriale: Tegningsmaterialet udarbejdes og leveres i henhold til Instruktionens afsnit: Således udført tegninger Overførsel af tegninger til Drift-Locator Typetegninger Digitalt projekt: Tegningerne skal leveres med angivelse af kilometrering, som er gældende stedangivelse under drift. Vejdirektoratets stationering er gældende under projektering og anlæg. Inden udbud af jord og belægningsarbejder, udleverer Vejdirektoratet retningslinjer for omregning fra stationering til kilometrering.

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER 1 af 14 YB YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 18. juni 2012

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december 2011 11/15303-9 Per Øster pbos@vd.sk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE BILAG TIL SAB - STYRING OG SAMARBEJDE Indholdsfortegnelse 1. ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE... 2 1.1 Generelt... 2 2. ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere