Arbejdspapir om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspapir om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen"

Transkript

1 Arbejdspapir om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen November 2006

2 2006, Niels Henrik Hooge Forsidefoto: EWEA/DERVAUX, 2

3 Indholdsfortegnelse SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER SUMMARY AND CONCLUSIONS Introduktion.. 30 I. Den danske regerings forskningspolitik I.A. Offentlig og privat forskning og udvikling I.B. Forskning, udvikling og demonstration indenfor området for vedvarende energi og energieffektivitet II. En kort beskrivelse af den danske forskningssituation med hovedvægten lagt på den offentlige forskning II.A. Den energirelaterede forskning II.B. De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling II.C. Særligt om universiteternes rolle i bevillingssystemet II.D. Basismidler og konkurrenceudsatte midler II.E. Analyse og konklusion III. En kort beskrivelse af den nordiske forskningssituation III.A. Særligt om forskningssituationen i Sverige III.B. På väg mot ett oljefritt Sverige...63 III.C. En sammenligning mellem de højere uddannelser i Danmark og Sverige...66 III.D. Analyse og konklusion. 67 IV. Øresundsregionen som værtssted for et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi...69 V. Diskussion af lokaliseringsmuligheder for et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende energi V.A. Universitetsprojektet opfattet som promovering af F&U og undervisning i VE og energieffektivitet V.B. Universitetsprojektet opfattet som regionalt udviklingsprojekt V.C. Universitetsprojektet opfattet som prestigeprojekt V.D. Analyse og konklusion VI. FN-dimensionen VII. Eksempler på aktiviteter for et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi VIII. Skitse til mulig handlingsplan for realisering af et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen IX. Konklusioner og anbefalinger 120 APPENDIKS Promoting renewables and energy efficiency in institutional frameworks Universiteternes nye Danmarkskort. 124 Resuméer af studier af den økonomiske virkning af investeringer i vedvarende energi, særligt med henblik på jobskabelse

4 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER Konklusionerne i dette papir er bl.a. følgende: I. I den nuværende situation understøttes den danske VE-industri formentligt ikke af nok offentligt finansieret F&U. II. Et paradigmeskift på det institutionelle niveau er nødvendigt, hvis VE-industrien i tilstrækkelig grad skal understøttes af offentligt finansieret F&U. III. Enhver diskussion af lokaliseringsmulighederne for et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi må starte med en konstatering af, at en placering af en sådan institution i Danmark i enhver henseende vil være i overensstemmelse med regeringens officielle uddannelsesog forskningspolitik, både i forhold til prioriteringerne indenfor energipolitikken, men også i forhold til regeringens globaliseringsstrategi. IV. Selvom dette arbejdspapir ikke i første omgang fokuserer på svenske forhold, er det tænkeligt, at de konklusioner, der bliver draget om forskningssituationen i Danmark, i vid udstrækning også gælder for Sverige. Visse fællestræk forekommer indlysende. V. Øresundsregionen er velegnet som værtssted for et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi. VI. Man kan argumentere for, at et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi er det mest prestigefyldte højere uddannelses- og F&U-projekt, der for tiden findes på den nationale, skandinaviske, europæiske og globale arena. VII. Oprettelsen af et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi er en af de mest effektive måder, hvorpå man kan fremme udviklingen af vedvarende energi og energieffektivitet. VIII. I forhold til de mulige investeringers størrelse, er et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi det mest slagkraftige regionale udviklingsprojekt, der findes på området for uddannelse og forskning og udvikling. IX. Et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi vil kunne hjælpe Øresundsregionen, Danmark og Sverige til at indtage en mere prominent rolle på det globale uddannelsesmarked og tiltrække langt flere internationale, men også danske og svenske studerende og forskere til regionen. X. Oprettelsen af et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen vil kunne bidrage til en harmonisering af de danske og svenske højere uddannelsessystemer. Disse konklusioner er nærmere uddybet i det flg.: 4

5 I. I den nuværende situation understøttes den danske VE-industri formentligt ikke af nok offentligt finansieret F&U. Umiddelbart er det vanskeligt at danne sig et helt præcist overblik over, hvor mange økonomiske ressourcer, der samlet anvendes til vedvarende energi og energieffektivitet i Danmark. Dette hænger dels sammen med at meget forskningsarbejde pr. definition er tværfagligt, dels det komplicerede og vanskeligt gennemskuelige bevillingssystem og dels anvendelsen af et alment kategoriseringssystem, der ikke altid opererer med begreber som vedvarende energi og energieffektivitet. Hvis man betragter den danske forsknings- og udviklingsindsats på energiområdet i sin helhed, er det karakteristisk, at den foregår over en bred front. Privat og offentlig energiforskning og -udvikling i Danmark udføres af en lang række erhvervsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, forskningsinstitutioner, teknologiske institutter og universiteter inden for en række forskellige teknologier. Med hensyn til dimensioneringen af økonomiske ressourcer, der anvendes til F&U på området for vedvarende energi og energieffektivitet, gælder flg. hensyn.: Forskning og udvikling i energiteknologier har betydelig erhvervsmæssig og økonomisk betydning for Danmark. Hvis man alene ser på den samlede værdi af virksomhedernes eksport af energiteknologi og energirådgivning blev den i 2004 opgjort til 32,3 mia. kr. svarende til 7,1 % af Danmarks samlede eksport (der er her set bort fra nettoeksporten af olie og naturgas). I forhold til 2002 er der tale om en forøgelse på knap 8 mia. kr. svarende til en stigning på ca. 30 %. Stigningen i landets samlede eksport har i samme periode været ca. 3 %. I disse to år har der været en meget begrænset vækst i eksporten af de traditionelle teknologier omfattende fjern- og kraftvarme, elværker og elforsyning, men en betydelig vækst i eksporten af vindmøller og vindmølleteknologi, der med en eksport på 22 mia. kr. udgør 70 % af den samlede eksport af energiteknologi. Beskæftigelsen alene indenfor vindkraftindustrien i Danmark opgøres af vindmølleindustrien til arbejdspladser. Inden for højteknologiske industrier udgør forsknings- og udviklingsbudgettet i en virksomhed mindst omkring 5 % af omsætningen. I nogle forskningsintensive brancher, såsom medicinalindustrien ligger forskningsindsatsen typisk på %. På denne baggrund skulle den ovenfor nævnte eksport understøttes af en forsknings- og udviklingsindsats på mindst omkring 1,5 mia. kr. Der kan derfor argumenteres for, at fastholdelse af et niveau i denne størrelsesorden er en forudsætning for en opretholdelse eller udbygning af eksporten af energirelaterede varer og tjenesteydelser. Om dette niveau virkeligt holdes er imidlertid vanskeligt at dokumentere. I 2004 udgjorde de samlede offentlige og brugerfinansierede midler, som var målrettet til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet, således ca. 240 mio. kr. mod ca. 200 mio. kr. i 2003 og ca. 290 mio. kr. i II. Et paradigmeskift på det institutionelle niveau er nødvendigt, hvis VE-industrien i tilstrækkelig grad skal understøttes af offentligt finansieret F&U. F&U indenfor rammerne af specialiserede universiteter har en klar konkurrencefordel i forhold til al anden offentligt finansieret forskning. Dette hænger først og fremmest sammen med universiteternes rolle i det danske bevillingssystem. Den forskning, der foregår på universiteterne, er bedre finansieret end og kendetegnet ved en højere grad af frihed end nogen anden form for forskning. Dette gælder i særlig grad for de specialiserede universiteter. 5

6 De statslige forskningsmidlers fordeles på de tre hovedsektorer: Universiteterne, de øvrige offentlige forskningsinstitutioner og de godkendte teknologiske serviceinstitutter. Langt størstedelen af bevillingerne går til universiteterne, og andelen af forskningsmidler, der tilføres denne hovedsektor har været stigende. Bevillingerne til almen videnskabelig udvikling, dvs. grundforskning, er først og fremmest koncentreret på universiteterne og i mindre grad i forskningsrådene. Ca. 75 % af de offentlige udgifter til F&U går til universiteterne 1. For bevillingerne til de øvrige forskningsformål er det karakteristisk, at bevillingerne til sektorforskning er fordelt bredt på de fleste formål. Udover de ovennævnte kategorier og poster er der endnu en sondring, der er relevant for universiteternes rolle i bevillingssystemet, nemlig sondringen mellem de såkaldte basismidler og de forskningsmidler, der uddeles i åben konkurrence. Basismidler gives direkte som en samlet sum til de enkelte forskningsinstitutioner og anvendes til løbende at gennemføre forskningsaktiviteter. Institutionerne træffer selv beslutning om, hvordan midlerne allokeres, og det er ikke fastsat på forhånd, hvordan de skal anvendes. De konkurrenceudsatte midler fordeles ved at forskere, forskergrupper eller institutioner gennem ansøgninger til forskningsråd, fonde m.v., søger om midler til forskning. Alle universiteter har oplevet en vækst i bevillingen til basisforskning i perioden Universiteternes basismidler udgør for tiden 63 % af den samlede forskning. Basisforskningsmidlerne udgør gennemsnitligt 33 % af universiteternes samlede omsætning, der i alt er knap 14 mia. kr. Der gives også midler til universiteternes øvrige formål, herunder primært til uddannelse. Den rene basisforskning ved universiteterne udgør ca. 4 mia. kr. Tillægges forskningsoverhead til husleje, udgør basismidlerne ca. 4,5 mia. kr. I det Statslige Forskningsbudget angives universitetssektorens samlede basisforskningsbevilling til ca. 4,9 mia. kr. Universiteterne modtager som nævnt ligeledes tilskudsfinansierede og konkurrenceudsatte midler til forskning fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, private m.fl.. Midlerne inddeles groft i to typer: Frie midler og Strategiske midler. Forskellen på de to typer konkurrencemidler er, at der for den første type midler ikke på forhånd er truffet beslutning om, inden for hvilke tematiske områder midlerne skal udmøntes. For den anden type midler er der forlods truffet beslutning om, inden for hvilke områder midlerne skal fordeles. De samlede konkurrenceudsatte midler udgør i 2005 ca. 2,3 mia. kr., der uddeles i det forskningsfinansierende system, samt ca. 1 mia. kr. fra de enkelte sektorministeriers forskningsbevillinger, der konkurrenceudsættes via det forskningsfinansierende system. Det ligger i regeringens globaliseringsstrategi, at en større del af de offentlige forskningsmidler skal uddeles i åben konkurrence. I 2010 skal mindst halvdelen af forskningsbevillingerne udbydes i åben konkurrence. En andel af bevillingerne skal uddeles i konkurrence mellem universiteterne og ikke mellem de enkelte forskere. Endvidere er det regeringens plan, at en større andel af de offentlige forskningsmidler skal gå til strategisk forskning, og grundlaget for at prioritere midlerne skal forbedres. Under det herskende bevillingstekniske system vil de grundforskningsaktiviteter, der foregår på specialiserede universiteter, have en klar konkurrencefordel i forhold til forskningsaktiviteter, der finansieres som sektorforskning og via konkurrenceudsatte midler. Et godt eksempel er ITuniversitet, der formentligt er det specialiserede universitet i Danmark, som et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen bedst vil kunne sammenlignes med. På IT- 1 Jf. Figur 4 nedenfor. 6

7 universitetet er grundforskningsmidlernes andel af de sml. midler 94 %, hvad der er det højeste for noget universitet i Danmark. Dels er den forskning, der finansieres ved hjælp af disse midler, ikke underkastet det pres, at skulle konkurrere om forskningsprojekter med andre forskningsinstitutioner, dels er forskningen ikke underlagt detaljeret politisk styring og dels har de politiske beslutningstagere en velbegrundet formodning om, at den grundforskning, der foregår på IT-universitetet, understøtter institutionens almene formål, som er at fremme F&U på området for IT i al almindelighed. Finansieringen af forskningsaktiviteterne på et specialiseret universitet skærer således tværs igennem det etablerede bevillingssystem på en sådan måde, at det bevarer fordelene og undgår ulemperne. Som når det drejer sig om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi, hviler den erkendelse, der ligger bag oprettelsen af IT-universitetet, at et paradigmeskift har været nødvendigt på det institutionelle niveau, for at give IT-forskningen i Danmark et løft, der kan bevare og fremtidssikre dens konkurrencedygtighed i det globale perspektiv. Uden et institutionelt paradigmeskift ville dette ikke have været muligt uden en kraftig forøgelse i allokeringen af konkurrenceudsatte midler via forskningsrådene, hvad der ikke ville have været realistisk. Den samme situation foreligger nu på området for vedvarende energi og energieffektivitet. Det løft, som er nødvendigt for at bevare og fremtidssikre den globale konkurrencedygtighed for dansk F&U på dette område, kræver et paradigmeskift på det institutionelle område. En forudsætning for, at forskning og i en vis udstrækning grundforskning generelt kan målrettes til at tjene samfundsbehov, evt. ved at understøtte anden forskning, der tjener samfundsmæssige behov, er, at den eller den forskning, den understøtter, under en eller anden form er politisk tematiseret. I Danmark er andelen af den ikke-tematiserede forskning 70 % - den højeste andel i Skandinavien. Fordelingen omfatter både basismidler og konkurrenceudsatte midler til forskning. På grund af den høje andel af forskningsmidler, der anvendes til grundforskning på de danske universiteter, vil et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi politisk kunne tematisere forskningsmidler til at tjene samfundsmæssige behov, der samtidigt i højere grad har erhvervsøkonomisk relevans og gennemslagskraft end nogen anden form for universitetsforskning, samtidigt med at forskningsfriheden og grundforskningens integritet bliver bevaret. III. Enhver diskussion af lokaliseringsmulighederne for et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi må starte med en konstatering af, at en placering af en sådan institution i Danmark i enhver henseende vil være i overensstemmelse med regeringens officielle uddannelses- og forskningspolitik, både i forhold til prioriteringerne indenfor energipolitikken, men også i forhold til regeringens globaliseringsstrategi. Et universitetsprojekt af den i dette papir beskrevne karakter er i overensstemmelse med den danske regerings langsigtede mål på energiområdet: Sikring af forsyningssikkerheden i en fremtid med fortsat stigende globalt energiforbrug, pres på de globale ressourcer og stigende koncentration af energiressourcer i politisk ustabile regioner. Bidrag til vækst og erhvervsudvikling gennem konkurrencedygtige energipriser og videreudvikling af danske energiteknologiske styrkepositioner. Begrænsning af de menneskeskabte klimaforandringer, som forudsætter markante globale reduktioner af udledningen af drivhusgasser. 7

8 Endvidere understøtter projektet regeringens globaliseringsstrategi, der kort formuleret går ud på, at danske uddannelser skal være i verdensklasse og at Danmark skal være et førende videnssamfund og iværksættersamfund, herunder i 2015 være verdens mest konkurrencedygtige samfund. Endeligt er et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i overensstemmelse med den del af regeringens reformprogram, der omhandler universitetsfusioner. F.eks. vil sektorforskningsinstitutioner kunne integreres i et sådant universitetsprojekt. IV. Selvom dette arbejdspapir ikke i første omgang fokuserer på svenske forhold, er det tænkeligt, at de konklusioner, der bliver draget om forskningssituationen i Danmark, i vid udstrækning også gælder for Sverige. Visse fællestræk forekommer indlysende. I Sverige anvendes der generelt mere på forskning end i Danmark, hvis man anskuer den offentlige og private sektor under et. I 2003 var Sverige, Finland og Japan de tre eneste OECD-lande, hvis F&U-andele oversteg 3 % af BNP. Hvis man ser på den skandinaviske situation, var F&Uintensiteten lavest i Norge i 2003 med en F&U-andel på 1.75 % af BNP. Sverige havde den højeste andel på 4 %, Danmarks lå på 2.5 %. I Sverige var udgifterne til F&U pr. indbygger i kr., i Danmark kr. en betydelig forskel. Statistik fra de fem nordiske lande fra 2003 viser, at Danmark med en vækst på 13 % dog har haft den største fremgang i de sml. F&U-investeringer i forhold til I Sverige har der ikke været nogen vækst på grund af en et betydeligt fald i F&Uinvesteringerne i den private sektor. Dette har man forsøgt at kompensere for ved hjælp af en kraftig vækst i de offentlige F&U-investeringer. I 2005 blev der bevilget 62 mia. kr. til F&U over statsbudgetterne i de nordiske lande eller gennemsnitligt kr. pr. indbygger i Norden. I Sverige blev bevillingerne anslået til ca. 23 mia. kr. Set i forhold til indbyggertallet havde Danmark den laveste andel. Udviklingen efter år 2000 viser, at Sverige har haft den største nominelle vækst i Skandinavien frem til 2005, mens Danmark har haft den laveste. Målt i faste priser har Sverige haft en vækst på 40 %, mens der var svag nedgang i Danmark. Målt som andel af BNP havde Danmark de laveste statslige F&U-bevillinger med 0.73 %, mens Finland havde den højeste med 1.04 %. Sveriges andel lå på 0.9 %. Hvis man sammenligner de sml. statslige bevillinger til F&U i Danmark og Sverige med udvalgte OECDlande i 2004/2005, fremgår det, at Sverige ligger på gennemsnittet for andelen af BNP, men lidt under gennemsnittet for bevillinger pr. indbygger, hvorimod Danmark ligger lavere for begge indikatorer og en del under Sverige. Midlerne kanaliseres ikke så forskelligt i Danmark og Sverige. I gennemsnit bevilgede de nordiske lande i % af deres statslige bevillinger via basisbudgetter til universiteter og læreanstalter, men denne andel lå højere i Danmark med 51 % og i Sverige med 43 %. Ser man på kategorien Forskningsråd og lignende som første modtager, var andelen lavest i Danmark, hvor den lå på 12 % og i Sverige, hvor den lå på 18 %. 70 % af de statslige bevillinger til F&U i Danmark gik til almenvidenskabelig udvikling efterfulgt af Sverige med 57 %. Danmark og Sveriges andel i forhold til denne post var størst i de nordiske lande. Selvom 70 % af bevillingerne i Danmark i 2005 gik til almenvidenskabelig udvikling, lå bevillingerne til dette formål målt i omkostninger pr. indbygger dog ikke højere end i Sverige. Sammenlignet med f.eks. Norge og Finland uddelte Danmark med 65 % en større andel af bevillingerne som basismidler, hvorimod basismidlernes andel i Sverige 81 % - var højere end i Danmark. Fordelingen mellem politisk tematiserede og ikke politisk 8

9 tematiserede forskningsmidler var den, at Danmark og Sverige havde den højeste andel af ikketematiseret forskning med henholdsvis 70 % og 57 %, hvorimod de tilsvarende andele for Norge ligger og Finland lå på 52 % og 41 %. Fordelingen omfatter både basismidler og konkurrenceudsatte midler til forskning. En overfladisk læsning af disse tal indikerer, at den svenske forskningssituation udmålt i kvantitative størrelser minder om den danske. Af det ovennævnte fremgår det, at de indikatorer, der rent bevillingsteknisk begunstiger et specialiseret universitet en høj andel af forskningsmidlerne anvendt til almenvidenskabelig udvikling, en høj andel af forskningsmidlerne kanaliseret gennem universiteterne, en høj andel af forskningsmidlerne anvendt som basismidler og en høj andel af forskningsmidlerne anvendt som ikke politisk tematiserede forskningsmidler ikke i mindre grad er til stede i Sverige. Dette gælder ikke mindst for den måske vigtigste indikator - basismidlernes andel af forskningsmidlerne som er højere i Sverige end i Danmark. Hvis man ser på forskningspolitikken specielt på energiområdet, er et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi ikke i mindre grad i overensstemmelse med den svenske regerings målsætninger end den danskes. I en nyligt offentliggjort kommissionsrapport under forsæde af den daværende svenske statsminister, nævnes en serie langtrækkende, konkrete foranstaltninger, der frem mod 2020 skal bryde Sveriges afhængighed af olie, herunder en satsning på F&U. I rapporten foreslås gennemgribende målsætninger for energieffektivisering og formindsket olieafhængighed i 2020, baseret på flg. fem strategier: 1. En gennemgribende energieffektivisering af hele samfundet. 2. En historisk satsning på skov- og markbrændsel. 3. At elektricitetsproduktionen bidrager til en bæredygtig energiforsyning. 4. At energigasser bør spille en væsentlig rolle i ambitionerne for at formindske Sveriges olieafhængighed. 5. At Sverige bidrager mere aktivt til, at der implementeres effektive styringsmidler på EUniveau, ikke mindst for at fremme udviklingen af en mere ambitiøs klimapolitik i Europa. I rapporten foreslås det, at der oprettes et råd eller et centrum for energieffektivisering, hvis opgave det er at sætte en mere offensiv udvikling i gang på området for vedvarende energi og energieffektivitet. V. Øresundsregionen er velegnet som værtssted for et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi. Hvis man som tankeeksperiment går ud fra, at et VE-universitet skal placeres et eller andet sted i Danmark og Sverige, giver det mening, at lokalisere det et sted, hvor den politiske og finansielle opbakning er størst, hvor universitetet mest naturligt indgår i de lokale og regionale netværk og hvor dets bidrag til den regionale vidensøkonomi er mest effektiv. Disse kriterier opfyldes af Øresundsregionen, der normalt defineres som Sjælland, Lolland Falster, Bornholm og Skåne. På længere sigt spås Øresundsregionen en position som en af Europas stærkeste vækstregioner i kraft af koncentrationen af vidensintensive virksomheder, forskere og højt kvalificeret arbejdskraft. I området findes der i alt 14 universiteter og 6 forskningscentre, der repræsenterer en betydelig teknisk og videnskabelig ekspertise. Øresundsregionen har således den største regionale 9

10 koncentration af universiteter i Europa. Antallet af aktive ingeniører er , forskere , ph.d.-studerende 6.500, og studenter , heriblandt udenlandske studenter. Øresundsregionen har tillige en af de 5 største produktioner af videnskabelige artikler i Europa. Særlige kompetenceområder i regionen er bioteknologi, sundhedsvidenskab, ITK, fødevarer og ledelse og forretningsadministration. I alt er der ansat ca personer i den højteknologiske sektor. I de senere år er transportinfrastrukturen i Øresundsregionen blevet kraftigt udbygget og en række politiske initiativer sat i værk for at smelte regionen yderligere sammen. Et af resultaterne af disse bestræbelser er, at 32 % af de skånske virksomheder har aktiviteter i Danmark og at 17 % af de danske virksomheder har aktiviteter i Skåne. Ethvert projekt, der er foreneligt med eller fremmer regional integration, er på forhånd sikker på at blive modtaget med en betydelig politisk velvilje. Øresundsregionens væsentligste aktør på området for F&U og højere uddannelse er Øresundsuniversitetet, som er navnet på et samarbejde mellem de 14 universiteter i regionen. Øresundsuniversitetet blev grundlagt 1997 og omfatter i dag ca studerende, ph.d.- studerende og forskere. De 14 medlemsuniversiteter har samarbejdsaftaler med over 800 universiteter i hele verden. Alt i alt har de højere læreanstalter i Øresundsregionen, der deltager i Øresundsuniversitetet en årlig omsætning på mio. DKK eller mio. SEK. Der findes endnu et netværk, som understøtter teknologiudviklingen i Øresundsregionen, nemlig Øresund Science Region (ØSR), som er et samarbejde mellem netværksorganisationerne Øresund Environment Academy, Øresund Food Network, Medicon Valley Academy og Øresund IT Academy. Endnu en relevant, om end mindre aktør, der er interessant i forbindelse med temaet for dette arbejdspapir, er Øresund Environment Academy. VI. Man kan argumentere for, at et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi er det mest prestigefyldte højere uddannelses- og F&U-projekt, der for tiden findes på den nationale, skandinaviske, europæiske og globale arena. Årsagen hertil er, at uddannelse, forskning og udvikling på området for vedvarende energi og energieffektivitet repræsenterer den mest populære uddannelse, forskning og udvikling på dansk, skandinavisk, europæisk og formentligt også på globalt niveau, at universitetsprojektet, hvis det bliver realiseret, foreløbigt er det første og eneste af sin slags i verden, at det er en vigtig del af den internationale tendens i retning af at institutionalisere VE-relaterede aktiviteter, at projektet vil kunne udvikles under FN s auspicier, samt at det formentligt vil kunne give Øresundsregionen, Danmark og Sverige en mere prominent rolle på det globale uddannelsesmarked og tiltrække langt flere udenlandske, men også danske og svenske studerende og forskere til regionen, som herigennem bliver styrket markant på området for teknisk forskning og uddannelse. VII. Oprettelsen af et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi er en af de mest effektive måder, hvorpå man kan fremme udviklingen af vedvarende energi og energieffektivitet. Af de muligheder, der findes for at fremme omkostningsreduktioner og dermed konkurrencedygtighed på VE-området, er støtte til forskning og udvikling den mest effektive. F.eks. 10

11 har Det Økonomiske Råd konkluderet, at støtte til F&U på området for vindkraft er mere effektiv end direkte produktionstilskud. At oprettelsen af et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi er et stærkt udviklingsfremmende redskab kan der argumenteres for af to grunde: For det første kan man fremsætte den hypotese, som er nærmere beskrevet ovenfor, at F&U på området for vedvarende energi og energieffektivitet er ringere stillet end en række andre forskningsområder, fordi der i Danmark ikke findes et specialiseret universitet for vedvarende energi og energieffektivitet. Årsagen hertil er, at et fagområde, der repræsenteres af et specialiseret universitet, dvs. et universitet, der fokuserer på en bestemt type forskning, rent bevillingsteknisk vil være bedre stillet i forhold til allokeringen af forskningsmidler end et fagområde, der overvejende finansieres som sektorforskning eller gennem forskningsrådene. For det andet kan man gøre gældende, at uanset om finansieringen af anlægs- og driftsudgifterne for et VE-universitet tages fra eksisterende forsknings- og undervisningsbudgetter eller er baseret på overførsel af nye økonomiske ressourcer, vil der formentligt være tale om et fremskridt i forhold til den nuværende situation ikke mindst anskuet i forhold til regeringens officielle uddannelses- og forskningspolitik, hvis vigtigste acceptanskriterium er samfundsmæssig og økonomisk relevans omsat i forøget konkurrencedygtighed på det globale marked. I betragtning af vedvarende energis og energieffektivitets økonomiske og samfundsmæssige potentiale, sammenholdt med den danske forsknings- og undervisningssektors nuværende fremtrædende status på dette område, er det svært at argumentere for, at der findes mere relevant forskning og uddannelse end den, der vil kunne udvikles indenfor rammerne af en sådan institution. VIII. I forhold til de mulige investeringers størrelse, er et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi det mest slagkraftige regionale udviklingsprojekt, der findes på området for uddannelse og forskning og udvikling. Et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi vil kunne opfattes som et udviklingsprojekt i forhold til den nationale og regionale økonomi, og udviklingen vil kunne foregå qua projektet som universitetsprojekt i al almindelighed eller som igangsætter af og katalysator for specifik teknologiudvikling og accelerator af udvikling af vedvarende energi og energieffektivitet. Projektet opfattet som udviklingsprojekt i forhold til den nationale økonomi: Det ligger i sagens natur at forandringer i en regional økonomi vil have en afsnittende virkning på den nationale økonomi eller i dette tilfælde de nationale økonomier - hvoraf den er en del, og vice versa. Det danske Økonomi- og Erhvervsministeriums enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse (FORA) har i 2006 offentliggjort en rapport, der kortlægger de eksisterende miljøteknologiske styrkepositioner i dansk erhvervsliv. Rapporten definerer den økonomiske region for miljøsektoren som hele Danmark og når frem til, at der kun er globalt konkurrerende erhvervsklynger i Danmark. Af disse er miljøklyngen, der består af 420 miljøvirksomheder med ca ansatte og 46 videninstitutioner, en af de største. Indenfor miljøklyngens otte hovedområder er energi/klimasektoren med sine godt ansatte langt det største område, efterfulgt af vand, luftforurening og kemikalier, som med omkring ansatte er nogenlunde lige store. Af de fem erhvervsmæssige styrkepositioner, FORA identificerer på miljøområdet, ligger de tre på området for klima og energi: 11

12 Vindenergi fra megamøller. Rapporten vurderer, at det inden for de nærmeste år vil være muligt at udvikle megamøller med en sådan kapacitet og effektivitet, at de vil overtage markedet for vindenergi på land. Hvis der også i fremtiden skal satses på vindmøller som en dansk styrkeposition, er der behov for, at klyngen udvikles og videreføres i et tættere strategisk samarbejde på tværs af private og offentlige aktører. Nøjagtigt som i de lande Danmark konkurrerer med. Biobrændsler. Det vurderes, at et strategisk samarbejde mellem danske virksomheder, universiteter og videninstitutioner kan gøre det muligt at skabe en konkurrencedygtig teknologi, og dermed lægge grunden til en ny erhvervsmæssig styrkeposition inden for biobrændsler. Brændselsceller. Inden for enkelte områder, som brændselsceller til opvarmning, kan et strategisk samarbejde mellem danske virksomheder, universiteter og videninstitutioner gøre det muligt at skabe konkurrencedygtige løsninger, som kan danne grundlag for en ny erhvervsmæssig styrkeposition. FORA anser det for veldokumenteret, at de vilkår for erhvervsudviklingen, som det offentlige er ansvarlig for, har stor betydning for denne udvikling. Rapporten anerkender, at et højt niveau af offentlig forskning og et veludviklet system eller netværk for deling af viden mellem offentlige forskere og virksomheder har kritisk betydning for en regions innovationskapacitet og slår fast, at Danmark både har mange offentlige forskere inden for miljøområdet og forskning af endog meget høj kvalitet. Imidlertid synes der at være muligheder for at forbedre og udbygge samarbejdet på flere områder. Et eksempel er vindmølleindustrien, hvor der foregår vigtig og kvalificeret forskning på især tre offentlige videninstitutioner, men hvor der er ønske om et endnu stærkere samarbejde. De offentlige forskere har stærke kompetencer på området, men der er behov for en bedre offentlig koordination og samspil med vindmølleproducenterne. FORA konkluderer derfor, at der på længere sigt kan det blive aktuelt at skabe et egentligt institut, som samler de offentlige kompetencer på dette område. Også indenfor området for biobrændsler er der ønsker om et mere udbygget forskningssamarbejde. Projektet opfattet som udviklingsprojekt i forhold til den regionale økonomi: Mindst fem betingelser skal opfyldes for at forskning og udvikling kan bidrage til en innovativ regional økonomi: En stor kapacitet for F&U, forskning af høj kvalitet, fokus på forskningsanvendelighed, en effektiv infrastruktur for teknologioverførsel og en stor evne til at absorbere viden i den regionale økonomi. Ifølge en OECD-rapport fra juni 2006 er det karakteristisk for Øresundsmodellen, at de højere læreanstalter indtager en ledende rolle i denne udvikling. Imidlertid bruger de ikke altid deres uafhængighed til at bidrage til at realisere lokale målsætninger, om end der i Øresundsregionen findes inklinationer i retning af at gøre det. Iflg. rapporten er dette et særligt karakteristikon ved regionen, der adskiller den fra andre eksempler på regional udvikling. OECD påviser fem barrierer for en hensigtsmæssig netværksudvikling i Øresundsregionen: (1) Begrænset engagement hos individuelle universitetsforskere, specielt i den danske del af Øresundsregionen, i forbindelse med lokalt og regionalt samfundsmæssigt orienteret forskning, (2) reservationer hos de nationale regeringer i forbindelse med støtte til Øresundsprojektet, (3) kommunikationsbarrierer mellem små- og mellemstore virksomheder og universiteter og højere læreanstalter, (4) det problem, at Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region er koncepter, 12

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA RAPPORT-16/ 04/ 2013 COPENHAGENTALENTBRI DGE -Ana l y s ea f i nt e r na t i ona l et a l e nt e ri Re gi onhov e ds t a de n UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA INDHOLD Executive summary... 3 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE DEA / FBE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE APRIL 2008 2 FORORD... 4 FORMÅL OG RESULTATER... 5 1. PÅ VEJ MOD ØGET TVÆRDISCIPLINARITET...16 1.1 Viden over grænser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Kan man tjene penge på ren luft?

Kan man tjene penge på ren luft? Kan man tjene penge på ren luft? - danske styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening Torsten Andersen, Anders Jørgensen, Thomas Alstrup og Jørgen Rosted FORA Miljøprojekt Nr.

Læs mere

Vidensamarbejde under lup

Vidensamarbejde under lup Evaluering af universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 19/2014 - Evaluering af universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af:

Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen Finance IT Region. Redaktionen afsluttet 1. juli 2009. Analysen er støttet af: 1 København på det finansielle verdenskort Analyse af styrkepositioner og udfordringer for den danske finanssektor med fokus på krydsfeltet mellem finans og IT Udarbejdet af Oxford Research A/S for Copenhagen

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Baggrundsrapport DI ANALYSE

Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport Nyt klima for vækst - DI Energibranchens anbefalinger til en Bright Green Erhvervsklimastrategi Marts 2009 2 Indhold Kapitel 1... 5 Vision... 5 Kapitel 2...

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt Dansk forskningspolitik i et vadested Fra forskningslandsby til globalt knudepunkt redaktion: Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Magnus Balslev Jensen, konsulent,

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere