Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag"

Transkript

1 Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 40,2 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) for 444 t.kr, hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet effektiviseringspotentiale i alt på 80,5 mio. kr., fordelt med 79,2 mio. kr. på service og 1,3 mio. kr. kr. på EI. Forslagene fra Citizen 2017 pakken fremgår af særskilt bilag 7. I nedenstående tabel 1 er det foreløbige potentiale på service i de enkelte effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 2 viser herudover hvilke forslag, der indeholder efterspørgselsstyret indsats (EI).

2 Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag Kr p/l Forslag Koncernservice Effektivisering af afregninger fra KS M-aftalerne Schultz (NIS systemet) Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token Reduktion af den årlige abonnementspris for printere Forsinkelse af lønsystem i Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem) Total Koncernservice Københavns Ejendomme Genopretning af tekniske anlæg på ni skoler (50 % af effektivisering)* Central overvågning og support af tekniske anlæg Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning Renovering og udlejning af bunkers Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation** Øget udlejning i Kødbyen Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Københavns Ejendomme Økonomiforvaltningen Indkøb Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Økonomiforvaltningen HR Adm. af DIL/DOL Københavns Borgerservice Parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Refusion Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Københavns Borgerservice Heraf inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer Øvrige stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer Effektiviseringer i alt, service, marginalt Måltal Afvigelse Efterspørgselsstyret indsats Stigende profil - Efterspørgselsstyret indsats Total - Efterspørgselsstyret indsats Effektiviseringer i alt, marginalt

3 * Fælles forslag mellem KEjd og BUF. 50 pct. af forslagets potentiale indgår i de tværgående effektiviseringsforslag, og 50 pct. skal indgå i BUF s forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. retningslinjerne for at modtage midler fra investeringspuljerne. ** Forslaget udmøntes på KEjds grundbudget. Forslaget har et potentiale på 850 t.kr., som vil blive tilført på grundbudgettet til vedligehold. Tabel 2. Tværgående effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats 1000 kr p/l Forslag Effektivisering af afregninger fra KS Central overvågning og support af tekniske anlæg Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Indkøb Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token Reduktion af den årlige abonnementspris for printere Forsinkelse af lønsystem i Stigende profiler Total

4 Forslag 1 Indkøb Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og udbredelse af kommunens complianceværktøj støtter op herom. 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Indkøb* Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - * Inkl. effektiviseringer på bevillingen EI 1.2 Baggrunden for forslaget Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af aftaler på i alt 25 mio. kr. for de centrale obligatoriske aftaleområder. Nærværende forslag indeholder en oversigt over de centrale obligatoriske aftaler, der er indgået pr. 1. august 2014, og som derfor indgår i forhandlingerne til budget Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialet derfor er kendt. Datagrundlag og beregninger vedrørende alle indgåede aftaler er blevet kvalificeret af alle forvaltninger. 1.3 Forslagets indhold Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på følgende 14 fællesobligatoriske aftaleområder i 2015 kan hentes effektiviseringer: - HR- og Managementkonsulenter (miniudbud, indkøb over 500 t. kr.), - HR- og Managementkonsulenter (SKI-aftale, indkøb mellem 100 t. kr. og 500 t. kr.) - Vejsalt, 4

5 - Flytning, (indkøb under 75 t. kr.), - Flytning, (indkøb over 75 t. kr.), - Psykologbistand og krisehjælp, - Budkørsel, - IT-konsulenter, - Ekstern rengøringsservice (1. bølge), - Hotelovernatning (Storkøbenhavn), - Bankforretninger (ansvarlig: KS), - Kommunikationsydelser, - Rekrutteringsydelser, - AV-udstyr. Indkøbseffektiviseringerne på ovenstående områder er indregnet i tabel Forslagets potentiale Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på de allerede indgåede aftaleområder kan opnås bruttoeffektiviseringer på 25,9 mio. kr. i 2015 stigende til 26,4 mio. kr. i 2016 og fordelt som følger: Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (service) kr p/l Effektivisering som følge af udbud af nye centrale aftaleområder (service) Flytning, under 75 t. kr Flytning, over 75 t. kr HR & Management, t. kr HR & Management, over 500 t. kr Vejsalt Psykologbistand og krisehjælp Budkørsel Hotel IT-konsulenter Rengøringsservice, 1. bølge Bankforretninger (KS) Kommunikationsydelser Rekrutteringsydelser AV-udstyr Samlet bruttodriftseffektivisering

6 1.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelings 1000 kr. (2015 p/l) nøgle Udvalg Intern Revision Effektivisering 0,0% Omkostning Borgerrådgiveren Effektivisering 0,0% Omkostning Økonomiudvalget, ex. koncernenheder Effektivisering 2,46% Omkostning Københavns Brandvæsen Effektivisering 0,86% Omkostning Københavns Ejendomme Effektivisering 2,30% Omkostning Koncernservice Effektivisering 13,56% Omkostning Kultur- og Fritidsudvalget, ex. Koncernenheder Effektivisering 1,49% Omkostning Københavns Borgerservice Effektivisering 1,41% Omkostning Børne- og Ungdomsudvalget Effektivisering 19,27% Omkostning Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 14,73% Omkostning Socialudvalget Effektivisering 16,11% Omkostning Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 20,79% Omkostning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektivisering 5,82% Omkostning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI Effektivisering 1,19% Omkostning I alt Effektivisering 100% Omkostning

7 Forslag 2 Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne Københavns Kommunes rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer, konkurrenceudsat gennem de såkaldte M1-M4 miniudbud (M-aftalerne), står til at udløbe med udgangen af september For at håndtere M1- og M4-aftalernes udløb på den mest hensigtsmæssige måde, indgås aftale om fortsat drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer og der afholdes udbud af kontrakt om driften af KØR. 2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Drift af mainframe systemer (Inkl. Vagtplan) Vedligehold af mainframe systemer Ny drift og vedligehold af mainframe systemer Videre udfasning og modernisering Drift af nyt Vagtplansystem Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Borgerrepræsentationen godkendte d. 19. juni 2013 en sag vedr. Københavns Kommunes større fælles IT investeringer i 2014 ( ). Med forslaget blev der givet en lånefinansieret rådighedsbevilling på t.kr. (2015 p/l), fordelt med t.kr. i 2013 og t.kr. i 2014, til håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne. M1-aftalen dækker driften af KØR og kommunens mainframe systemer, mens M4-aftalen dækker vedligehold af kommunens mainframe systemer. Rådighedsbevillingen blev udmøntet d. 22. oktober 2013 til håndtering af aftaleudløbene, ved at udbyde drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer og drift af KØR. Som en del af udmøntningen blev det aftalt, at Koncernservice skulle vende tilbage med et effektiviseringsforslag til Effektiviseringsstrategi Med dette effektiviseringsforslag udmøntes det i praksis. 7

8 2.3 FORSLAGETS INDHOLD Effektiviseringsforslaget indebærer etablering af en ny aftale om mainframe drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer. De eksisterende aftaler er blevet reduceret i omfang og efterfølgende konkurrenceudsat og konsolideret fra to separate aftaler til én. Oprindeligt skulle mainframe systemerne være flyttet til en mere tidssvarende og omkostningseffektiv standard it-platform, med lavere driftsudgifter til følge. Konkurrenceudsættelsen har dog ledt til at markedet har budt ind med mainframe priser, der matcher det besparelsesniveau, som ville kunne opnås med serverdrift. Som følge af konkurrenceudsættelsen er der opnået lavere omkostninger til drift og vedligehold af mainframe systemerne, således at disse kan afholdes indenfor en ramme på t.kr. fra 2015 og frem. Udover selve konkurrenceudsættelsen er det et centralt element i forslaget, at de systemer der skal driftes på mainframen i løbet de kommende år skal udfases. Herved skabes grundlag for yderligere besparelser, idet mainframen vil kunne udfases helt. For at kunne fastholde arbejdet med denne udfasning, modernisere hele den bagvedliggende it-arkitektur med nye fælles løsninger samt bane vejen for en smidigere implementering af nyt økonomisystem er der indarbejdet en driftsbevilling til Koncernservice på t.kr. fra 2015 og frem. Endelig indeholder forslaget driftsudgifter til det nye Vagtplan system, da det er en forudsætning for effektiviseringsforslaget at det gamle Vagtplan system lukkes. 2.4 FORSLAGETS POTENTIALE Som nedenstående tabel viser, forventes forslaget at resultere i en driftseffektivisering på t.kr. fra Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Drift af mainframe systemer (Inkl. Vagtplan) Vedligehold af mainframe systemer Omkostninger Ny drift og vedligehold af mainframe systemer Videre udfasning og modernisering Drift af nyt Vagtplansystem Samlet driftsbesparelse (brutto) Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingen af potentialet mellem udvalgene tager udgangspunkt i fordelingen af udgifterne til de eksisterende aftaler mellem forvaltningerne, som bortfalder, fratrukket de samlede faste nye drifts- og vedligeholdsudgifter. Alle udvalg er inkl. koncernenheder, ikke ekskl. som tabel 3 angiver. Det skyldes at business case skabelonen ikke muliggør rettelser i tabellerne og at de vedtagne fordelingsnøgler ikke er specificeret på koncernniveau. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg 8

9 Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed Effektivisering 25,43% Omkostning 30,2% Effektivisering 6,4% Omkostning 6,16% Børne- og Ungeudvalget Effektivisering 8,53% Omkostning 7,94% Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 18,54% Omkostning 18,03% Socialudvalget Effektivisering 21,73% Omkostning 21,09% Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 7,48% Omkostning 5,67% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektivisering 11,89% Omkostning 10,91% I alt Effektivisering 100% , , , ,00 Omkostning 100% , , , ,00 De fordelingsnøgler der finder anvendelse, er de gældende fordelingsnøgler for M1- og M4-aftalerne som ses i tabellen herunder. Fordelingsnøgle Udvalg BIU BUU KFU SUD SOU TMU ØU M1-nøgle 17,62 % 12,11 % 8,11 % 26,63 % 22,52 % 8,91 % 4,10 % M4-nøgle 0,40 % 1,40 % 3,10 % 12,40 % 11,00 % 0,60 % 71,10 % M1-nøglen er en fast nøgle og gælder for driftsudgifterne for den gamle mainframe driftsaftale samt de nye driftsudgifter og driften af det nye Vagtplansystem. M4-nøglen er udregnet ud fra andel af systemejerskaber og gælder for vedligeholdsudgifterne for den gamle mainframe vedligeholdsaftale samt de nye vedligeholdsudgifter for mainframe systemerne. For de nøjagtige udregninger af fordelingen af effektiviseringer og omkostninger se bilag 1 Fordelingsudregninger. 2.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres med den nye leverandørs overtagelse af både drift og vedligehold af mainframe systemerne fra april og frem til september Herefter træder den nye aftale i kraft. Efterfølgende arbejdes løbende med at reducere antallet af de resterende systemer på kommunens mainframe gennem udfasning og modernisering, som beskrevet i afsnit 4. Som angivet i afsnit 3 er implementeringsomkostningerne allerede finansieret gennem et forudgående investeringsforslag, tabellerne er derfor tomme. 9

10 2.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget leder til en varig besparelse på mainframe drift og vedligehold gennem konkurrenceudsættelse og konsolidering. Derudover vil forslaget bidrage til moderniseringen af en række forældede systemer på mainframen. Endelig vil forslaget være med til at facilitere den endelige lukning af kommunens mainframe i forbindelse med den fulde implementering af nyt økonomisystem forventeligt i løbet af 2018, hvor de sidste mainframe systemer vil kunne lukkes. 2.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Der opfølges på forslaget gennem fakturakontrol. Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås succeskriteriet? Hvordan måles succeskriteriet? Gennem konkurrenceudsættelse og aftalekonsolidering Gennemgang af faktura fra leverandør Hvem er ansvarlig for opfølgning? Contract Management enheden Hvornår gennemføres opfølgning? November RISICI Der er indgået en aftale med den nuværende driftsleverandør, hvorfor den primære risici for projektet nu vurderes til at ligge ved overtagelse af vedligehold. Idet driftsleverandøren også er tidligere vedligeholdsleverandør og har personale med indgående kendskab til mainframe systemerne vurderes denne risici dog at være minimal. Endvidere er risici yderligere mitigeret med en kontraktbestemt frozen zone, der forhindrer systemændringer under overtagelsen og en beskrivelse af kommende kendte ændringer i udbudsmaterialet. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 10

11 Forslag 3 Reduktion i driftsomkostninger gennem udbud Besparelse opnået som følge af udbud af ny kommunelicens til Schulz Lovsystem 3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Reduktion af licensomkostninger (på KS-bevilling "Fællessystemer") Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Forslaget omfatter effekten af udbud af aftale vedr. betaling af kommunelicens til Schultz KommuneKoncept. Det er en applikation service ("webtjeneste") drevet af Schultz Information og hostet hos COLT Telecom for Schultz Information. Webtjenesten Schultz KommuneKoncept leverer lovtekst og tilhørende kommentarer til potentielt alle medarbejdere i KK. Desuden rummer Schultz KommuneKoncept et content management system som håndterer tekster produceret og vedligeholdt i KK indeholdende beskrivelser af arbejdsgange i KK. Igennem indgåelse af ny fireårig aftale og forhandling af denne, er der opnået lavere priser pr. licens i perioden FORSLAGETS INDHOLD Besparelsen opnås som følge af lavere licencsomkostninger pr. år. 3.4 FORSLAGETS POTENTIALE Effektiviseringspotentialet er opnået igennem reduktion af licensomkostninger som følge af udbud. I 2012 var de samlede omkostninger kr. (ex. Moms). Som følge af den nye aftale vil omkostningerne i 2014 blive kr. (ex. Moms), hvilket medfører en besparelse på kr. (ex. Moms) i På grund af 11

12 ændringer i systemet, øges udgiften fra 2016 med , hvorfor besparelsen reduceres til kr. (ex. Moms). Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Reduktion af licensomkostninger (på KS-bevilling "Fællessystemer") Samlet driftsbesparelse (brutto) Bevillingen til betaling af kommunelicens til Schultz KommuneKoncept er overført fra ØKF til KS. 3.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Da reduktionen i licensomkostningerne sker på KS-bevillingen fællessystemer, er det alene KS, der har andel i besparelsen. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Koncernservice Effektivisering 100% Omkostning I alt Effektivisering 100% -660,00-610,00-610,00-610,00 Omkostning - 0,00 0,00 0,00 0, IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget er implementeret idet aftalen er trådt i kraft. 3.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Lavere omkostninger til licenser. 3.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Fakturakontrol 12

13 Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås succeskriteriet? Fast model for gennemgang af faktura Hvordan måles succeskriteriet? Gennemgang af faktura fra leverandør Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgning? CM-enheden i Digitalisering (enhedschef Morten Hartmann) Kvartalsvis i hele perioden 3.9 RISICI Der vurderes ikke at være risici forbundet med realisering af potentialet. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 13

14 Forslag 4 Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS Afbureaukratisering af betalingsstrømme mellem KS og forvaltningerne, igennem dels en omlægning af finansieringen af bestillerfunktionen i forvaltningerne, dels ved afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger. 4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyr Da KS blev etableret, var der oprindeligt i bevillingsbindingen ikke taget hensyn til forvaltningernes ønske om decentraliserede afregninger. Derfor blev der ved decentrale afregninger pålagt et gebyr på 150 kr. til at dække de omkostninger, KS har i forbindelse hermed. Dette har ført til, at de decentrale institutioner i dag ofte oplever, at der betales et gebyr på 150 kr. ved ganske små afregninger, hvor gebyrets andel af regningen, har været alt for stor, eksempelvis ydelsen opdatering af distributionsliste En afskaffelse af gebyret vil bidrage til, at relativt små, decentrale budgetter ikke belastes unødigt med udgifter til at afholde håndterings- og afregningsgebyret. Ved oprettelsen af KS var der alene indtænkt ressourcer til at antallet af afregninger ville udgøre 7 i kvartalet, dvs. 28 om året. I 2013 er der imidlertid udsendt ca interne afregninger fra KS. Som følge af en lang række tiltag i KS svarer gebyrets størrelse imidlertid ikke til ressourceforbruget i KS. Årsagen til dette er blandt andet, at KS siden afholdelsen af afregningstaskforcen (2010), har brugt ressourcer til etablering af sikker drift vedrørende: - valide afregningsdatabaser/-dataselvbetjeningsløsninger - feedback i forbindelse med fejlrettelser i afregninger/databaser - workflowordningen for interne afregninger 14

15 - automatisering af masseindlæsninger i workflow Afskaffelsen af gebyret vil dog reducere KS indtægter med ca. 3,6 mio. kr., hvilket ikke kan håndteres inden for KS ramme uden serviceforringelser. Ændret finansieringsmodel for IT-bestillerfunktion Ved etableringen af KS i 2007 blev det besluttet at oprette en IT-bestillerfunktion i hver forvaltning, som skulle håndtere kommunikationen mellem KS og forvaltningerne. Det primære formål var at sikre, at KS leverede de aftalte ydelser rettidigt, i den rette kvalitet til den korrekte pris. Bestillerenhederne blev finansieret 50 pct. af forvaltningerne og 50 pct. af KS via en årlig refusion af et beløb svarende til 0,75 ÅV plus overhead, idet hver funktion var berammet til 1,5 ÅV. Denne overførsel er senest sket for IT-bestillerfunktionen har i dag en vigtig rolle i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af KS ydelser, hvorfor der ikke bør være tale om at nedlægge en velfungerende funktion. Derimod er betalingsstrømmen mellem KS og forvaltningerne ikke hensigtsmæssig, hvorfor denne foreslås afskaffet, og derved bidrage til at KS kan afskaffe håndterings- og afregningsgebyret, jf. ovenfor. Dette frigør ca. 3,2 mio. kr. i KS i FORSLAGETS INDHOLD KS afskaffer dels opkrævningen af håndterings- og afregningsgebyret på 150 kr., ligesom forvaltningerne fremover ikke vil modtage refusion for bestillerfunktionen. Dette reducerer nettobetalingen til KS med 0,4 mio. kr. 4.4 FORSLAGETS POTENTIALE Jf. ovenstående er forslagets samlede potentiale på 0,4 mio. kr. Forslaget frigør et potentiale i KS, svarende til effektiviseringen, som følge af bortfald af opkrævning af håndterings- og afregningsgebyret. Endvidere vil KS fremadrettet tænke i løsninger, hvor antallet af regninger kan reduceres yderligere, både ved at fjerne regninger på små beløb, og ved at samle flere regninger på en. Dette vil yderligere reducere arbejdsbelastningen med Workflow i KS. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsbesparelse (brutto)

16 4.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Nedenfor fremgår de fordelingsmæssige konsekvenser ved afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret, samt fjernelse af refusion vedr. bestillerfunktionen, ud fra aktiviteten i Forvaltninger med mange decentrale institutioner vil blive begunstiget af forslaget (SOF, BUF og SUF) og få en gevinst, mens de øvrige forvaltninger får et beskedent merforbrug. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Intern revision Effektivisering 1,136% Omkostning Borgerrådgiveren Effektivisering 1,364% Omkostning Økonomiudvalget inkl. koncernenheder Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed Effektivisering -74,1% Omkostning Effektivisering -13,9% Omkostning Børne- og Ungeudvalget Effektivisering 168,6% Omkostning Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 10,682% Omkostning Socialudvalget Effektivisering 133,409% Omkostning Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering -49,318% Omkostning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget service Beskæftigelses- og Integrationsudvalget EI Effektivisering -85,9% Omkostning Effektivisering 8,0% Omkostning I alt Effektivisering 100% -440,00-440,00-440,00-440,00 Omkostning - 0,00 0,00 0,00 0, IMPLEMENTERING AF FORSLAGET KS afskaffer allerede håndterings- og afregningsgebyret fra og med 2014, ligesom forvaltningerne ikke vil modtage refusion for bestillerfradraget fra 2014 og frem, idet Økonomikredsen har godkendt nærværende forslag. Forslaget er således implementeret. 4.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget forventes at øge den generelle tilfredshed med KS, idet de decentrale institutioner fremover ikke vil blive opkrævet for håndterings- og afregningsgebyret i forbindelse med IT bestillinger i KS. Herudover afbureaukratiseres en arbejdsgang mellem forvaltningerne og KS i forbindelse med refusion af bestillerenheden. 16

17 4.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Vurderes i forbindelse med KS dialog med forvaltningerne/institutionerne. Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Metode Hvordan opnås succeskriteriet? Hvordan måles succeskriteriet? Højere tilfredshed med KS hos de decentrale institutioner Ved at de decentrale institutioner får bedre forståelse for afregninger fra KS Drøftes med forvaltningerne Succeskriterium Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvem er ansvarlig for opfølgning? KS Hvornår gennemføres opfølgning? Løbende 4.9 RISICI Forslaget har kun lav risiko, idet potentialet frigøres i KS ved at afbureaukratisere afregningsopgaven. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 17

18 Forslag 5 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Det årlige abonnement, som giver adgang til internettet uden wifi-dækning, foreslås reduceret i 2015, idet Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret. 5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret væsentligt grundet stigende mængder og lavere abonnementspris per måned. I takt med stigende antal tablets, og bærbare PC er i KK er mængden af mobile bredbånd steget fra 750 til 3000 over 3 år. 5.3 FORSLAGETS INDHOLD At reducere det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra kr. til kr. pr. 1. januar Grundlaget for besparelsen er dels lavere omkostninger på administrative omkostninger samt at gennemføre en konvertering i 2014, hvor alle mobile bredbånd i KK fra leverandøren 3 som er indkøbt via FM aftale konverteres til den gældende telefoniaftale (TDC) i KK. Nye abonnementer oprettes ligeledes også til den gældende telefoniaftale (TDC) i KK. 5.4 FORSLAGETS POTENTIALE En reduktion af det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra 1731 kr. til kr. gældende fra pr. 1. januar 2015 medfører en besparelse for forvaltningerne på 1,8 mio. kr. ved 3000 abonnementer. 18

19 Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsbesparelse (brutto) Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøglen er antallet af abonnementer på mobilt bredbånd 1. kvartal 2014 Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Intern revision Effektivisering 0,34% -6,12-6,12-6,12-6,12 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Borgerrådgiveren Effektivisering 0,37% -6,66-6,66-6,66-6,66 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder Effektivisering 5,48% -98,64-98,64-98,64-98,64 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Københavns Brandvæsen Effektivisering 0,03% -0,54-0,54-0,54-0,54 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Københavns Borgerservice Effektivisering 3,38% -60,84-60,84-60,84-60,84 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Koncernservice Effektivisering 5,61% -100,98-100,98-100,98-100,98 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed Effektivisering 2,33% -41,94-41,94-41,94-41,94 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Københavns Ejendomme Effektivisering 1,05% -18,90-18,90-18,90-18,90 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Børne- og Ungdomsudvalget Effektivisering 32,89% -592,02-592,02-592,02-592,02 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 9,60% -172,80-172,80-172,80-172,80 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Socialudvalget Effektivisering 27,05% -486,90-486,90-486,90-486,90 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 4,30% -77,40-77,40-77,40-77,40 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektivisering 7,57% -136,26-136,26-136,26-136,26 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI Effektivisering 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt Effektivisering 100% , , , ,00 Omkostning - 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 5.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres endeligt med fremlæggelse af Koncernservices servicekatalog for 2015 for ØU, hvor priserne på Koncernservices leverancer til forvaltningerne fastlægges. 5.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget medfører en mere kostægte pris på servicen mobilt bredbånd fra KS. 5.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) KS følger løbende op på om priserne i servicekataloget er kostægte. 5.9 RISICI Da priserne fra TDC er kendte, er der ingen risiko forbundet med forslaget. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 20

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1 Til SUD Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014 På baggrund

Læs mere

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Budget 2016 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRMBESØG FÆRRE FYSISKE BESØG HOS BORGEREN... 5 2. VASKESERVIETTER I HJEMMEPLEJEN FÆRRE MEDARBEJDERE... 9 3. NYT UDBUD AF

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Indhold 1. Indledning 2. Samling af registreringsopgaver i KK 3. Kommunens ressourceforbrug til registreringsopgaver

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19.

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19. Kontraktstyring Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune København d. 19. juni 2014 Agenda 1. Hvorfor kontraktstyring? 2. Organisering af kontraktstyring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet Bilag 2a - Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 30,7 mio.kr. Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14 - Indregning af initialinvesteringer på drift i provenuet (S102, S103, S301):

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere