Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101."

Transkript

1 Borgerservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: Lovgivning Lov om kommunale borgerservicecentre Lov om social service Diverse anden lovgivning Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Borgere Skat, pas, kørekort Folkeregister Sygesikring Ejendomme Reception og omstilling Forudsætninger for beregning: Reception og omstilling er defineret som en kan-opgave, resten defineres som skalopgave. Jf. også bemærkning nederst i skemaet. På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,3 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. På områderne skat, folkeregister, vielser, kørekort og pas brugte Borgerservice i ,0002 årsværk pr. indbygger (8 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0002), Holbæk (0,0002), og Slagelse (0,0003) er dette gennemsnitligt. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 4,1 0,9 5,0 2. Familie og betaling Boliganvisning Opkrævning Pladsanvisning Boligsikring Barselsdagpenge Underholdsbidrag Forudsætninger for beregning: Oprævning og boliganvisning er defineret som en kan-opgave, resten som skalopgave skal. Jf. 1

2 også bemærkning nederst i skemaet. På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,3 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. Såfremt opkrævningsopgaven falder bort, vil den tilhørende indtægt for kommunen også falde bort. I er opgaven opnormeret med 2 årsværk som en forretningsmæssig investering. Opnormeringen forventes at generere en indtægt på 3.4 mio. kr. i. På områderne børnefamilieydelse, barselsdagpenge, pladsanvisning, fripladsberegning, økonomisk friplads brugte Borgerservice i ,0001 årsværk pr. indbygger (6,24 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0002), Holbæk (0,0002) og Slagelse (0,0001) er dette lidt under gennemsnittet. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 3,2 3,3 6,5 3. Pensioner Folkepension Førtidspension Kropsbårne hjælpemidler Boligydelse/boligsikring På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,2 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. På områderne folkepension, førtidspension, lån til betaling af ejendomsskatter, boligsikring og boligydelse brugte Borgerservice i ,0001 årsværk pr. indbygger (5,3 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0003) og Holbæk (0,0002) er dette lidt under gennemsnittet. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 4,4 0,2 4,6 4. Juridisk kontrol Ved mistanke om snyd med sociale ydelser Huslejenævn/beboerklagenævn/tilsyn 2

3 Huslejenævn/beboerklagenævn/tilsyn er en skal-opgave. Såfremt opgaven falder bort, vil den tilhørende indtægt for kommunen også falde bort. Området er i opnormeret med 1 årsværk på baggrund af en forretningsmæssig investering. Opnormeringen forventes at skabe en indtægt på 1,5 mio. kr. Fordeling af udgift på og 0,2 1,4 1,6 5. Greve Nord Satspuljemidler til Greve Nord-projekter Midlerne falder bort, hvis de ikke anvendes til formålet. Fordeling af udgift på og 0,0 2,0 2,0 6. Stabsfunktion, ledelse Digitalisering Organisationsudvikling Controllerfunktion/budget Ledelse Kontorhold etc. Forudsætninger for beregning: Fordelingen sker på baggrund af den forholdsmæssige fordeling af opgaver på de øvrige områder ekskl. satspuljemidlerne (68 % skal, 32 % kan). Fordeling af udgift på og 2,2 1,0 3,2 I alt 14,1 8,8 22,9 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet. Vedtaget politisk serviceniveau Åbningstider for rådhuset. Kanalstrategi. Borgerservicepolitik. I november 2012 overgår folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnebidrag og barselsdagpenge fra Borgerservice til Udbetaling Danmark. Borgerservice afgiver 8 medarbejdere til denne opgave. tallene er beregnet på baggrund af den samlede lønsum i Borgerservice. Lønsummen er divideret med antal ansatte. Tidsforbruget pr. opgave er vurderet på baggrund af en opgørelse i Borgerservice pr (delvis opdateret til ). Kan-skal-fordelingen er foretaget på baggrund af et skøn. Satspuljemidlerne til Greve Nord-projekterne er også medtaget. 3

4 Center for Børn & Familier Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Børn & Familier Nummer: Lovgivning Serviceloven, forvaltningsloven, styrelsesloven, retssikkerhedsloven Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Myndighedsopgaver: Familierådgivning Betjener familier med udsatte børn fra hele Greve kommune. Opgaver overfor særlig udsatte børn,med henholdsvis sociale problemer og/eller fysiske/ psykiske handicap Efterværn. En undersøgelse efter Servicelovens 50 skal foretages indenfor 4 måneder, herefter en vurdering om indsats. Konsulentbistand samt rådgivning om familieplanlægning Tidlig og helhedsorienteret indsats over for børn og familier i vanskeligheder ud fra undersøgelse efter 50 Handleplaner skal udarbejdes til hver foranstaltning som etableres. Handleplaner skal revideres løbende. Forældreinddragelse og afholdelse af børnesamtalen Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager op, hvis der ikke er taget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller truffet de fornødne afgørelser. Forældrepålæg og/eller Ungepålæg. Børn med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne f.eks.: nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, praktisk hjælp, aflastning af forældrene, vedligeholdelsestræning og ledsagerordning Skal opgaver før,under og efter anbringelse: træffe afgørelser om efterværn Alle ydelser i sagerne skal som minimum beskrives og godkendes/indsstilles af familierådgiverne. Der er krav om notatpligt klageadgang for afgørelser. Råd og vejledning om diverse lovgivning Indhentelse og koordinering af oplysninger fra familien og andre instanser. Rådgiver foretager sagsbehandling og laver indstilling 4

5 til det retslige børne- og ungeudvalg i sager om tvangsanbringelser. Tilsynsbesøg på anbringelsessteder mindst 2 gange årligt Familierådgivere (sagsbehandlere) er som myndighedsperson og rådgiver i personlig kontakt med langt de fleste af de ca sager som årligt behandles i familierådgivningen. Familierådgiveren er krumtappen og koordinatoren i det sociale arbejde med børn og familier med særlige behov, som tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser. Loven beskriver rammerne for hvordan vi skal behandle og forvalte de forskelligartede vanskeligheder som børn, unge og deres familier har. Reglerne giver en stram beskrivelse af rammerne for hvordan rådgivning og sagsbehandling skal udføres med tidsfrister og formkrav. Omvendt er der ikke fastlagt antal sager pr. rådgiver. Administrationen har derfor set på praksis i andre kommuner og vurderer, at Greve Kommunes nøgletal på ca. 50 familiesager pr. rådgiver ligger tilsvarende andre kommuner. I skema om anbringelse og forebyggelse giver ledelsen, organiseringen og fagligheden i Greve et resultat hvor driftsudgiften til anbringelse og forebyggelse ligger 15% under det niveau som rammebetingelserne anslår skulle finde sted. Der er således stor effektivitet ved det nuværende sagstal. Set i det lys vurderes området primært at være en skal opgave. Fordeling af udgift på og 9,1 0,5 9,6 2. Administrativ rådgivning Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, medicinrefusion, merudgiftsydelse, betaling af centrets regninger Telefon og sekretariatsbetjening af borgerhenvendelse Løn- og feriesagsbehandling og indberetning af lønoplysninger til KMD s lønportal Lokal IT brugerinstruktør, De 4,5 administrative rådgivere varetager størstedelen af de mange og forskelligartede administrative opgaver der er i center for Børn og Familier, herunder betaling af ca regninger om året, løn og personale administration, lettere borgersager, administration for gadeteam, KFI og familieplejen. Ovenstående administrative støtteopgaver skal løses. Fordeling af udgift på og 2,0 0,1 2,1 3. Fagkonsulent, udviklingskonsulent Formand for visitationsudvalg om STU. Specialistviden i Lov om Social Service Specialistviden vedr.tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse Centeraftaler IT 5

6 Skolekvalitetsrapport for specialskoleområdet Uddannelse og opkvalificeringstiltag ved ny lovgivning Introduktion af nye medarbejdere Projektledere/deltagere Intern revision arbejdsgangsbeskrivelser Centret har behov for specialistviden for at opnå en effektiv drift. Behov for udviklingskonsulent er til en vis grad styret af de indsatser der sker fra fællescentrene på opfordring fra direktion og byråd. Skal der beskrives centeraftale er der behov for medarbejder med disse kompetencer. Skal der løftes IT opgaver i centrene er der behov for medarbejdere til opgaven. Fordeling af udgift på og 0,0 1,0 1,0 4. Koordinerende leder af den kriminalitetsforebyggende indsats Byrådet har opprioriteret antal gademedarbejdere til 7. Funktionens opgaver er løbende til dialog med det formål at opnå størst mulig gavn af indsatsen. Den daglige ledelse af området må anses som skal hvis kommunen ønsker gadeteamfunktionen. Fordeling af udgift på og 0,5 0,0 0,5 5. Ledelse, administration og støttefunktion Leder af familierådgivningen Leverandørleder ledelse af center med en økonomi på ca. 290 mio. kr. tværgående økonomifaglig tovholder i centret i forhold til institutions- og myndighedsviften koordinering af økonomistyring, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og generel økonomistyring ledelse af 32,5 medarbejdere i det daglige. Besvarelse af spørgsmål og undersøgelser fra eksterne parter (KL, Region Sjælland, Statsforvaltningen mfl.), direktionen og politikerne i Byrådet Forberedes sager når der er tale om anbringelsessager med behandling i det retslige børne- og ungeudvalg Administrativt tilrettelagte sagstyper skal forberedes og forankres i organisationen efter der er truffet politisk beslutning om service, struktur eller praksis på et område. Tilsyn og kontroller fastsat af Byrådet. Etablering af arbejdsmæssige forhold som giver de ansatte tryghed, trivsel og udvikling så arbejdspladsen fortsat er attraktiv i en rekrutteringssituation. På baggrund heraf vurderes niveauet for ledelse at udgøre det minimumsniveau der skal til for at sikre en effektiv og sikker drift. 6

7 Støttefunktioner mv. I centret er en lang række støttefunktioner og tværgående samarbejdsfora som skal serviceres. Det er: Lokal MED og Område MED Cvi (Det centrale visitationsudvalg for børn med behov for specialundervisning), tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant Dialogudvalg mellem skoler, PPR og familierådgiver Tværgående grupper (dagtilbud, sundhedspleje, PPR og familierådgiver) Repræsentant i økonomigruppe tværgående STU udvalg (visitationsudvalg for ungdomsuddannelse) Greve Handicapteam Visitationsudvalg for børn med behov for særligt dag- og klubtilbud, tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant Visitationsudvalg for støttepædagog, tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant De unges rum (sager om overgang fra barn til voksen) med deltagelse af familierådgiver Fagligt koordinerende forum (overordnede linjer for arbejdet med børn og unge i kommunen, børne- og ungepolitik) KKR samarbejder (rammeaftale, økonomigruppe i regionen, psykiatrisamarbejde, børn med funktionsnedsættelser) Ad-hoc gruppedeltagelse i benchmarkingsamarbejder med andre kommuner Kontorhold oa. De beskrevne støttefunktioner er med til at sikre sammenhængskraft i kommunens virksomhed mellem leverandør og myndighedsdelen og den generelle ledelse af centrets virksomhed. Fordeling af udgift på og 1,0 0,5 0,0 I alt 12,6 2,1 14,7 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 7

8 Center for Dagtilbud Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Dagtilbud Nummer: Lovgivning Forvaltningsloven, dagtilbudsloven, folkeskoleloven Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Frit valg over kommunegrænsen (0-6 år, klub og SFO) Administration af frit valg Opkrævning og betaling Takstberegning Jf. Dagtilbudsloven 41, 42, 74, 75 og folkeskoleloven 50 skal ovenstående opgaver løses. Det er muligt at vælge pasningstilbud i anden kommune, hvor Greve Kommune betaler den kommunale udgift i den pågældende kommune, dog maksimalt det beløb en tilsvarende plads koster i Greve Kommune. Modsat passes der i Greve Kommune børn, som er bosat i andre kommuner, og hvor opholdskommunen betaler den kommunale udgift. Fordeling af udgift på og 0,2 0,0 0,2 2. Tilskud til privat pasning Administration af tilskud til privat pasning Jf. Dagtilbudsloven 80 skal ovenstående opgave løses. Greve Kommune giver tilskud til forældre, der vælger at finde en privat børnepasser i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Inden ordningen kan træde i kraft, skal børnepasseren og pasningsstedet godkendes af Greve Kommunes Dagpleje. Der vil løbende blive ført tilsyn med dagpasningsordningen, blandt andet ved at aflægge pasningsstedet uanmeldt besøg. Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der selv passer barnet. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter, dog max kr. pr. måned i. Tilskuddet udbetales så længe forældrene benytter ordningen, dog højest til barnet fylder 3 år. Fordeling af udgift på og 0,0 0,0 0,0 8

9 3. Administration og støttefunktioner Diverse administrative opgaver Center for Dagtilbud har et nettobudget til drift af dagtilbud på ca. 205 mio. kr. fordelt på budgetområde 1.01, 3.01 og Heraf har centret et lønbudget på ca. 3,4 mio. kr., hvilket svarer til 7 årsværk, som er fordelt på budgetområde 1.01 og De 3 årsværk, som vedr løser rigtig mange opgaver fx: Løn og personaleforhold: Ansatte i Center for Dagtilbud, Dagplejen, Distriksledere og Pædagogiske ledere Diverse: Sekretærfunktion Område-MED og lokalt- MED, fjernarkiv og nærarkiv, statistikker, visitationsmøder, brugerinstruktør, post, støttefunktion i forhold til det eksterne niveau, diverse møder, institutionsfolder, indkøb, besvarelse af spørgsmål fra Direktion og Politikere, E-doc, sagsfremstilling Økonomi: Bogføring, budgetopfølgning, økonomi- og aktivitetstal, kontoplanvedligehold, halvårsregnskab, årsregnskab (kommunale/selvejende), statusafstemninger, budget, drift af selvejende institutioner Fordeling af udgift på og 0,6 0,9 1,5 I alt 0,8 0,9 1,7 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 9

10 Center for Job & Socialservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område: 1.01 Administration og 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job & Socialservice Nummer: Lovgivning Generelle love: Lov om offentlighed i forvaltningen Forvaltningsloven Persondataloven Særlove: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) Lov om Socialservice (serviceloven) Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) Lov om (sygedagpenge) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om social pension Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven) Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om integration af udlændinge i Danmark Udlændingeloven Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Lov om fleksydelse Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Jobteamet og fastholdelsesteamet. Der er 21 rådgivere og 4 virksomhedskonsulenter i de to teams, som foretager opfølgning på: Forsikrede ledige fra 1. ledighedsdag Ikke forsikrede ledige fra 1. ledighedsdag Selvforsørgende integrationslovs borgere Handicapsager, herunder behandling af ansøgninger om hjælpemidler der kan sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet for borgeren med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne Derudover har de to teams en generel råd og vejledningsforpligtigelse overfor Kommunens borgere og virksomheder, som ønsker vejledning vedr. beskæftigelsesområdet. Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at den ledige hurtigst muligt igen opnår tilknytning til 10

11 arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende - Som udgangspunkt på ordinære vilkår, men hvis dette ikke er muligt, afklares den ledige med henblik på ansættelse på særlige vilkår. De myndighedsopgaver som varetages i de 2 teams er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. I den løbende sagsopfølgning, hvor lovgivningen stiller krav om opfølgning minimum hver 13. uge og for visse målgrupper (unge) oftere, skal der: Ved hver opfølgning foretages en samlet vurdering af den ledige rådighed Tages stilling til hvilke tiltag der kan bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Henvises aktive tilbud såsom virksomhedspraktik, løntilskud, uddannelse, jobsøgnings- og vejledningsforløb. Henvisning til afklarende tilbud med henblik på vurdering af de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, evt. gennem revalidering eller fleksjob, og hvis ikke dette er muligt indstilling til førtidspension. Samarbejde og servicering i forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og langt sigt. Såfremt kommunen ikke foretager den løbende sagsopfølgning rettidigt, eller ikke foretager de nødvendige sagsbehandlingsskridt, mister kommunen retten til refusion fra staten i den enkelte sag. I de to teams er der en blanding af match 1 sager (borgere med kun ledighed som problem) og Match 2-3 sager (borgere med problemer udover ledighed) Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver med match 1 sager er løbende mellem (der er her, en høj gennemstrøm af sager ). Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver med match 2-3 sager er ca. 52. Derudover har hver af disse rådgiver match 1 sager, med over 4 mdr. ledighed. Dansk Socialrådgiverforening vejledende sagstal for match 2-3 sager er mellem sager Der er tilknyttet 2 teamledere til de to teams Det vurderes a ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og hermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 11,4 0,6 12,0 11

12 2. Fastholdelsesteamet. Der er 15 rådgivere og 2 virksomhedskonsulenter som foretager opfølgning af: Sygemeldte borgere som har været sygemeldt i mere end 5 uger, og hvor der udbetales sygedagpenge til enten arbejdsgiveren eller den sygemeldte selv (12 rådgivere) Fleksjobvisiterede som er på ledighedsydelse fordi de ikke har opnået et fleksjob, eller er blevet opsagt fra et fleksjob(2 rådgivere) Revalidender samt henvendelser fra borgere hvor der ikke udbetales en ydelse fra kommunen, og hvor borgeren ønsker stillingtagen til revalidering, fleksjob eller førtidspension, samt førtidspensionister som søger forhøjelse af deres førtidspension(1 rådgiver ) Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, eventuelt gennem revalidering eller fleksjob. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. I den løbende sagsopfølgning, hvor lovgivningen stiller krav om opfølgning minimum hver 4. uge i visse typer sager, og minimum hver 3 måned i andre sager, skal der : Ved hver opfølgning foretages en samlet vurdering af den sygemeldtes behov for behandling og optræning i samarbejde med den syges behandlende læge eller hospital. Kontakt til den sygemeldtes arbejdsplads, med henblik på den sygemeldtes gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen, og hvis ikke det er muligt Henvisning til afklarende og aktive tilbud, med henblik på at få en funktionsbeskrivelse af arbejdsevnen, som kan danne grundlag for en vurdering af de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, evt gennem revalidering eller fleksjob, og hvis ikke dette er muligt indstilling til førtidspension. Såfremt kommunen ikke foretager den løbende sagsopfølgning rettidigt, eller ikke foretager de nødvendige sagsbehandlingsskridt, mister kommunen retten til refusion fra staten i den enkelte sag. Dansk Socialrådgiverforening har udmeldt et vejledende sagsantal på mellem sager, hvor den enkelte rådgiver 12

13 sidder med blandede sager. I teamet er det gennemsnitlige sagsantal på 52 sager. Der er tilknyttet 1 teamleder til teamet. Det vurderes a ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og hermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 7,6 0,4 8,0 3. Ydelsesteamet Der er 13 ydelsesrådgivere, som varetager behandling, bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelser/refusioner til borgere og arbejdsgivere. Ydelserne vedrører: Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Integrationsydelse Ledighedsydelse Fleksydelse Fleksydelsesbidrag Enkeltydelser Repatriering Fogedsager Overordnet består opgavevaretagelsen af at behandle ansøgninger vedrørende overnævnte forsørgelsesydelser/arbejdsgiver refusioner, udbetaling af ydelserne i henhold til gældende lovgivning og løbende opfølgning af de udbetalte ydelser. Hertil kommer råd og vejledning om både rettigheder og pligter i forhold til overnævnte, men også generelt råd og vejledning i forhold til andre love og myndigheder. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser, og er opgaver, som kommunen skal varetage. Der behandles og bevilget ydelser til ca borgerforløb/arbejdsgiverrefusioner årligt. Et borgerforløb indenfor et år, kan være fra 1. dag til 1 år. Behandling og bevilling af ansøgninger, beregning og udbetalinger vedrørende de bevilgede forsørgelsesydelser/arbejdsgiverrefusioner. Opfølgning og kontrol hver 3. måned på borgerens berettigelse på den udbetalte ydelse. Behandling og bevilling af enkeltydelser og udbetaling af disse ydelser. Behandling af ansøgninger vedrørende repatriering. Administration af jobpræmieordning og udbetaling af ydelse. 13

14 Beregninger og opkrævning vedrørende fleksydelsesbidrag. Råd og vejledning i forbindelse med fogedsager. Der er tilknyttet en teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og dermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 5,9 0,3 6,2 4. Rådgiverteamet(sociale indsats) Der er 9 rådgivere som har til opgave at afklare og visitere borgere med kortere eller længerevarende sociale, fysiske og psykiske problemstillinger, til tilbud/ydelse som kan bedre eller stabilisere borgerens funktionsniveau. Rådgiverne foretager afklaring, visitation/indstilling og opfølgninger i forhold til: Indstilling til visitationsudvalg samt tilvejebringelse af relevante dag-, døgn-, og botilbud af behandlingsmæssig karakter, samt løbende vurdere behov for revisitation. Støtte / kontaktordninger, borgerstyret personlig assistance o.l. Tilkendelse af førtidspension, til borgere der varigt har nedsat arbejdsevne Borgere der midlertidigt opholder sig på krise- og forsorgshjem. Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at sikre borgernes rettigheder og indflydelse når der på grund af, sociale fysiske og eller psykiske vanskeligheder er behov for støtte og hjælp. Derudover at medvirke til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret indsats og til at sikre at sager der behandles efter Servicelovens bestemmelser er oplyst i tilstrækkeligt omfang. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. Kommunen skal udarbejde handleplaner for en helhedsorienteret indsats. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre om der er ret til hjælp og i så fald hvilken Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes efter 14

15 den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med personer som har et betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltale frafald skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Dansk Socialrådgiverforening har udmeldt et vejledende sagsantal på mellem 65-70, hvor den enkelte rådgiver arbejder med blandede sager. I teamet er det gennemsnitlige sagsantal på 80 sager. Der er tilknyttet en teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler og hermed skal-opgaver. Fordeling af udgift på og 4,3 0,2 4,5 5. Sekretariatsteam Der er 9 medarbejdere som varetager opgaver der enten er knyttet direkte op på myndighedsafgørelser truffet i det øvrige center, eller selv træffer direkte myndighedsafgørelser. Derudover varetages opgaver som er tværgående støttefunktioner til resten af centret og den øvrige organisation Opgaver der er afledt af, betaling af ca regninger i relation til borgerydelser/tilbud, og knytter sig til myndighedsfunktionen i de øvrige teams i centret, som er bundet op af love og bekendtgørelser: Refusion af lønudgift til arbejdsgivere, som har personer ansat i fleksjob Refusion af udgifter til revalideringsforløb og skånejobbere Udgifter forbundet med lediges ret til at modtage tilbud om opkvalificering, vejledning eller virksomhedspraktik Udgifter til institutioner, skoler, dagtilbud, botilbud, aktivitets- og samværstilbud bevilget efter Serviceloven. Afregning af lægeerklæringer, psykologbehandling og anden behandling til borgere Refusioner til borgere der har udgifter i forbindelse med at deltage i aktive tilbud Henvisning til og administration af sprogskoleforløb Udbetaling af løn til borgere som er bevilget 15

16 borgerstyret personlig assistance. Teamet varetager herudover selvstændige myndighedsopgaver: Bevilling af ret til sygedagpenge refusion fra 1. sygedag, til arbejdsgivere som har medarbejdere ansat som har en kronisk sygdom Bevilling af sprogskoleforløb Derudover varetager teamet tværgående støtteopgaver for centret : Betaling af regninger til driften Løn/ personaleadministration, ferie, flex og fravær Projektledelse/koordinering Juridisk konsulent, betjener Job & Socialservice, Børn & Familier, og Sundhed & Pleje, samt koordinerer og betjener tværgående problemstillinger med juridisk perspektiv Driftsansvarlig, implementeingsansvarlig og koordinerende for centrets primære ITsystemer(workbase, esdh) Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider og informationsmateriale Sekretariatsbetjening af Handicaprådet Der er tilknyttet 1 teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 70 % af teamets opgavevaretagelse er afledte borger myndighedsopgaver for de øvrige teams i centret, samt selvstændige myndighedsopgaver som er bundet op af love og regler, og 30 % er tværgående støttefunktion for centret. Fordeling af udgift på og 3,1 1,4 4,5 6. Stab(støttefunktion) Staben består af 6 ansatte. Overordnet består stabsfunktionens opgavevaretagelse i, at sikre en samlet økonomistyring for hele centret, hvad angår budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.v, Derudover forberedelse af sager til politisk stillingtagen, til de udvalg som centret politisk referer til. Samt overordnet samarbejde med virksomheder og eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet, hvor der har været udbud og indgået aftaler. Stabens tværgående opgavevaretagelse består af: Økonomi, regnskab, og revision. Politisk betjening af EBU, SSU og Det Lokale 16

17 Beskæftigelses Råd. Udarbejdelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision, besvare og deltage i undersøgelser fra centrale instanser, såsom Den Sociale Ankestyrelse, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregionen samt modtage og give afrapportering til beskæftigelsesregionen om kommunens tiltag, udvikling og nøgletal. Herudover stabens opgavevaretagelse: Nøgletal, statistik, benchmarking, analyser, dokumentation og deltagelse i et utal af spørgeskemaundersøgelser. Ledelsessupport, tværgående styre- og arbejdsgrupper, såvel internt i centret som eksternt. Samarbejde med virksomheder, indgåelse af partnerskabsaftaler, samarbejde med eksterne leverandører og tilsyn af disse samt udbuds forretninger. Det vurderes at ca. 45 % af stabfunktionens opgavevaretagelse er bundet op på skal opgaver i form økonomiopgaver, politisk betjening samt tilvejebringelse af dokumentation/oplysninger til statslige myndigheder. De resterende 55 % vurderes som kan opgaver, i form af ledelsessupport, nøgletal, statistik, analyser, dokumentation, udbud, samt samarbejde med eksterne leverandører og indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder. Staben referer til Centerchefen for Job & Social service Fordeling af udgift på og 1,2 1,4 2,6 7. Ledelse, administration og støttefunktion Der er en teamleder for hver af centrets teams, der i alt tæller 91 medarbejdere inklusiv de pt. 12 ansatte som varetager kommunens interne beskæftigelses/sygedagpengetiltag. Hver af de 6 teamleder har ansvaret for, at kommunen lever op til sit myndighedsansvar og har det faglige ledelsesansvar for hele lovområdet. Fordelingen på skal og kan svarer til fordelingen i de enkelte team som teamlederen er leder for. til teamlederne indgår i de respektive delopgaver ovenfor. Administration og støttefunktioner er beskrevet under delopgaver 5 og 6, hvor budgettet indgår. Center for Job & Socialservice har for budget ansvaret for et bruttobudget på 667 mio. kr. og netto 418 mio. kr. Fordeling af udgift på og På baggrund af fordelingen på skal og kan i delopgaverne på 17

18 de 6 delområder ovenfor, er fordelingen på skal og kan for det samlede center opgjort til 88,5 % skal opgaver, og 11,5 % kan opgaver. I alt 33,5 4,3 37,8 Heraf Økonomi- og Planudvalget ,0 2,8 24,8 Heraf Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ,5 1,5 13,0 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet. 18

19 Center for Skoler Udvalg: område: Center: Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Skoler Nummer: Lovgivning Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Administration og støttefunktion Løn og personaleforhold: Administration af løn- og personaleforhold for medarbejdere i Center for Skoler, samt skoleledelser (hvis ikke denne administration ligger på skolerne) Drift Økonomi Administration af fællesudgifter for skoler/sfo Bogføring og betalinger af regninger på fællesniveau lægning og budgetopfølgninger Økonomi- og aktivitetstal Kontoplan mv. Regnskaber SFO administration herunder af ledere Skoleadministration herunder af ledere og vicere Demografi og prognoser Administration af det mellemkommunale område Diverse: Sekretærfunktion for diverse udvalg (Samfund og & Skole, Skolerådet mv.) Arkivering og e-doc og post. Statistikker og indberetning til ministerier Visitation til CVI 1,7 0,2 0,5 2,2 0,2 19

20 Brugerinstruktør Konsulentfunktion til skolerne Sagsfremstillinger, herunder besvarelse af politikerspørgsmål Indkøb Administration af PAU-elever Elevadministration ved indskrivning mv. Administration af frit skolevalg herunder opkrævning og betalinger Administration af Område MED Administration af klagesager mv. Tilskud til privatskoler, privatskolers SFO m.v. Fordeling af udgift på og 1,9 0,5 2,4 I alt 1,9 0,5 2,4 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 20

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere