Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101."

Transkript

1 Borgerservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: Lovgivning Lov om kommunale borgerservicecentre Lov om social service Diverse anden lovgivning Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Borgere Skat, pas, kørekort Folkeregister Sygesikring Ejendomme Reception og omstilling Forudsætninger for beregning: Reception og omstilling er defineret som en kan-opgave, resten defineres som skalopgave. Jf. også bemærkning nederst i skemaet. På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,3 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. På områderne skat, folkeregister, vielser, kørekort og pas brugte Borgerservice i ,0002 årsværk pr. indbygger (8 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0002), Holbæk (0,0002), og Slagelse (0,0003) er dette gennemsnitligt. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 4,1 0,9 5,0 2. Familie og betaling Boliganvisning Opkrævning Pladsanvisning Boligsikring Barselsdagpenge Underholdsbidrag Forudsætninger for beregning: Oprævning og boliganvisning er defineret som en kan-opgave, resten som skalopgave skal. Jf. 1

2 også bemærkning nederst i skemaet. På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,3 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. Såfremt opkrævningsopgaven falder bort, vil den tilhørende indtægt for kommunen også falde bort. I er opgaven opnormeret med 2 årsværk som en forretningsmæssig investering. Opnormeringen forventes at generere en indtægt på 3.4 mio. kr. i. På områderne børnefamilieydelse, barselsdagpenge, pladsanvisning, fripladsberegning, økonomisk friplads brugte Borgerservice i ,0001 årsværk pr. indbygger (6,24 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0002), Holbæk (0,0002) og Slagelse (0,0001) er dette lidt under gennemsnittet. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 3,2 3,3 6,5 3. Pensioner Folkepension Førtidspension Kropsbårne hjælpemidler Boligydelse/boligsikring På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,2 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. På områderne folkepension, førtidspension, lån til betaling af ejendomsskatter, boligsikring og boligydelse brugte Borgerservice i ,0001 årsværk pr. indbygger (5,3 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0003) og Holbæk (0,0002) er dette lidt under gennemsnittet. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 4,4 0,2 4,6 4. Juridisk kontrol Ved mistanke om snyd med sociale ydelser Huslejenævn/beboerklagenævn/tilsyn 2

3 Huslejenævn/beboerklagenævn/tilsyn er en skal-opgave. Såfremt opgaven falder bort, vil den tilhørende indtægt for kommunen også falde bort. Området er i opnormeret med 1 årsværk på baggrund af en forretningsmæssig investering. Opnormeringen forventes at skabe en indtægt på 1,5 mio. kr. Fordeling af udgift på og 0,2 1,4 1,6 5. Greve Nord Satspuljemidler til Greve Nord-projekter Midlerne falder bort, hvis de ikke anvendes til formålet. Fordeling af udgift på og 0,0 2,0 2,0 6. Stabsfunktion, ledelse Digitalisering Organisationsudvikling Controllerfunktion/budget Ledelse Kontorhold etc. Forudsætninger for beregning: Fordelingen sker på baggrund af den forholdsmæssige fordeling af opgaver på de øvrige områder ekskl. satspuljemidlerne (68 % skal, 32 % kan). Fordeling af udgift på og 2,2 1,0 3,2 I alt 14,1 8,8 22,9 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet. Vedtaget politisk serviceniveau Åbningstider for rådhuset. Kanalstrategi. Borgerservicepolitik. I november 2012 overgår folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnebidrag og barselsdagpenge fra Borgerservice til Udbetaling Danmark. Borgerservice afgiver 8 medarbejdere til denne opgave. tallene er beregnet på baggrund af den samlede lønsum i Borgerservice. Lønsummen er divideret med antal ansatte. Tidsforbruget pr. opgave er vurderet på baggrund af en opgørelse i Borgerservice pr (delvis opdateret til ). Kan-skal-fordelingen er foretaget på baggrund af et skøn. Satspuljemidlerne til Greve Nord-projekterne er også medtaget. 3

4 Center for Børn & Familier Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Børn & Familier Nummer: Lovgivning Serviceloven, forvaltningsloven, styrelsesloven, retssikkerhedsloven Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Myndighedsopgaver: Familierådgivning Betjener familier med udsatte børn fra hele Greve kommune. Opgaver overfor særlig udsatte børn,med henholdsvis sociale problemer og/eller fysiske/ psykiske handicap Efterværn. En undersøgelse efter Servicelovens 50 skal foretages indenfor 4 måneder, herefter en vurdering om indsats. Konsulentbistand samt rådgivning om familieplanlægning Tidlig og helhedsorienteret indsats over for børn og familier i vanskeligheder ud fra undersøgelse efter 50 Handleplaner skal udarbejdes til hver foranstaltning som etableres. Handleplaner skal revideres løbende. Forældreinddragelse og afholdelse af børnesamtalen Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager op, hvis der ikke er taget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller truffet de fornødne afgørelser. Forældrepålæg og/eller Ungepålæg. Børn med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne f.eks.: nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, praktisk hjælp, aflastning af forældrene, vedligeholdelsestræning og ledsagerordning Skal opgaver før,under og efter anbringelse: træffe afgørelser om efterværn Alle ydelser i sagerne skal som minimum beskrives og godkendes/indsstilles af familierådgiverne. Der er krav om notatpligt klageadgang for afgørelser. Råd og vejledning om diverse lovgivning Indhentelse og koordinering af oplysninger fra familien og andre instanser. Rådgiver foretager sagsbehandling og laver indstilling 4

5 til det retslige børne- og ungeudvalg i sager om tvangsanbringelser. Tilsynsbesøg på anbringelsessteder mindst 2 gange årligt Familierådgivere (sagsbehandlere) er som myndighedsperson og rådgiver i personlig kontakt med langt de fleste af de ca sager som årligt behandles i familierådgivningen. Familierådgiveren er krumtappen og koordinatoren i det sociale arbejde med børn og familier med særlige behov, som tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser. Loven beskriver rammerne for hvordan vi skal behandle og forvalte de forskelligartede vanskeligheder som børn, unge og deres familier har. Reglerne giver en stram beskrivelse af rammerne for hvordan rådgivning og sagsbehandling skal udføres med tidsfrister og formkrav. Omvendt er der ikke fastlagt antal sager pr. rådgiver. Administrationen har derfor set på praksis i andre kommuner og vurderer, at Greve Kommunes nøgletal på ca. 50 familiesager pr. rådgiver ligger tilsvarende andre kommuner. I skema om anbringelse og forebyggelse giver ledelsen, organiseringen og fagligheden i Greve et resultat hvor driftsudgiften til anbringelse og forebyggelse ligger 15% under det niveau som rammebetingelserne anslår skulle finde sted. Der er således stor effektivitet ved det nuværende sagstal. Set i det lys vurderes området primært at være en skal opgave. Fordeling af udgift på og 9,1 0,5 9,6 2. Administrativ rådgivning Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, medicinrefusion, merudgiftsydelse, betaling af centrets regninger Telefon og sekretariatsbetjening af borgerhenvendelse Løn- og feriesagsbehandling og indberetning af lønoplysninger til KMD s lønportal Lokal IT brugerinstruktør, De 4,5 administrative rådgivere varetager størstedelen af de mange og forskelligartede administrative opgaver der er i center for Børn og Familier, herunder betaling af ca regninger om året, løn og personale administration, lettere borgersager, administration for gadeteam, KFI og familieplejen. Ovenstående administrative støtteopgaver skal løses. Fordeling af udgift på og 2,0 0,1 2,1 3. Fagkonsulent, udviklingskonsulent Formand for visitationsudvalg om STU. Specialistviden i Lov om Social Service Specialistviden vedr.tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse Centeraftaler IT 5

6 Skolekvalitetsrapport for specialskoleområdet Uddannelse og opkvalificeringstiltag ved ny lovgivning Introduktion af nye medarbejdere Projektledere/deltagere Intern revision arbejdsgangsbeskrivelser Centret har behov for specialistviden for at opnå en effektiv drift. Behov for udviklingskonsulent er til en vis grad styret af de indsatser der sker fra fællescentrene på opfordring fra direktion og byråd. Skal der beskrives centeraftale er der behov for medarbejder med disse kompetencer. Skal der løftes IT opgaver i centrene er der behov for medarbejdere til opgaven. Fordeling af udgift på og 0,0 1,0 1,0 4. Koordinerende leder af den kriminalitetsforebyggende indsats Byrådet har opprioriteret antal gademedarbejdere til 7. Funktionens opgaver er løbende til dialog med det formål at opnå størst mulig gavn af indsatsen. Den daglige ledelse af området må anses som skal hvis kommunen ønsker gadeteamfunktionen. Fordeling af udgift på og 0,5 0,0 0,5 5. Ledelse, administration og støttefunktion Leder af familierådgivningen Leverandørleder ledelse af center med en økonomi på ca. 290 mio. kr. tværgående økonomifaglig tovholder i centret i forhold til institutions- og myndighedsviften koordinering af økonomistyring, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og generel økonomistyring ledelse af 32,5 medarbejdere i det daglige. Besvarelse af spørgsmål og undersøgelser fra eksterne parter (KL, Region Sjælland, Statsforvaltningen mfl.), direktionen og politikerne i Byrådet Forberedes sager når der er tale om anbringelsessager med behandling i det retslige børne- og ungeudvalg Administrativt tilrettelagte sagstyper skal forberedes og forankres i organisationen efter der er truffet politisk beslutning om service, struktur eller praksis på et område. Tilsyn og kontroller fastsat af Byrådet. Etablering af arbejdsmæssige forhold som giver de ansatte tryghed, trivsel og udvikling så arbejdspladsen fortsat er attraktiv i en rekrutteringssituation. På baggrund heraf vurderes niveauet for ledelse at udgøre det minimumsniveau der skal til for at sikre en effektiv og sikker drift. 6

7 Støttefunktioner mv. I centret er en lang række støttefunktioner og tværgående samarbejdsfora som skal serviceres. Det er: Lokal MED og Område MED Cvi (Det centrale visitationsudvalg for børn med behov for specialundervisning), tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant Dialogudvalg mellem skoler, PPR og familierådgiver Tværgående grupper (dagtilbud, sundhedspleje, PPR og familierådgiver) Repræsentant i økonomigruppe tværgående STU udvalg (visitationsudvalg for ungdomsuddannelse) Greve Handicapteam Visitationsudvalg for børn med behov for særligt dag- og klubtilbud, tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant Visitationsudvalg for støttepædagog, tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant De unges rum (sager om overgang fra barn til voksen) med deltagelse af familierådgiver Fagligt koordinerende forum (overordnede linjer for arbejdet med børn og unge i kommunen, børne- og ungepolitik) KKR samarbejder (rammeaftale, økonomigruppe i regionen, psykiatrisamarbejde, børn med funktionsnedsættelser) Ad-hoc gruppedeltagelse i benchmarkingsamarbejder med andre kommuner Kontorhold oa. De beskrevne støttefunktioner er med til at sikre sammenhængskraft i kommunens virksomhed mellem leverandør og myndighedsdelen og den generelle ledelse af centrets virksomhed. Fordeling af udgift på og 1,0 0,5 0,0 I alt 12,6 2,1 14,7 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 7

8 Center for Dagtilbud Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Dagtilbud Nummer: Lovgivning Forvaltningsloven, dagtilbudsloven, folkeskoleloven Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Frit valg over kommunegrænsen (0-6 år, klub og SFO) Administration af frit valg Opkrævning og betaling Takstberegning Jf. Dagtilbudsloven 41, 42, 74, 75 og folkeskoleloven 50 skal ovenstående opgaver løses. Det er muligt at vælge pasningstilbud i anden kommune, hvor Greve Kommune betaler den kommunale udgift i den pågældende kommune, dog maksimalt det beløb en tilsvarende plads koster i Greve Kommune. Modsat passes der i Greve Kommune børn, som er bosat i andre kommuner, og hvor opholdskommunen betaler den kommunale udgift. Fordeling af udgift på og 0,2 0,0 0,2 2. Tilskud til privat pasning Administration af tilskud til privat pasning Jf. Dagtilbudsloven 80 skal ovenstående opgave løses. Greve Kommune giver tilskud til forældre, der vælger at finde en privat børnepasser i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Inden ordningen kan træde i kraft, skal børnepasseren og pasningsstedet godkendes af Greve Kommunes Dagpleje. Der vil løbende blive ført tilsyn med dagpasningsordningen, blandt andet ved at aflægge pasningsstedet uanmeldt besøg. Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der selv passer barnet. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter, dog max kr. pr. måned i. Tilskuddet udbetales så længe forældrene benytter ordningen, dog højest til barnet fylder 3 år. Fordeling af udgift på og 0,0 0,0 0,0 8

9 3. Administration og støttefunktioner Diverse administrative opgaver Center for Dagtilbud har et nettobudget til drift af dagtilbud på ca. 205 mio. kr. fordelt på budgetområde 1.01, 3.01 og Heraf har centret et lønbudget på ca. 3,4 mio. kr., hvilket svarer til 7 årsværk, som er fordelt på budgetområde 1.01 og De 3 årsværk, som vedr løser rigtig mange opgaver fx: Løn og personaleforhold: Ansatte i Center for Dagtilbud, Dagplejen, Distriksledere og Pædagogiske ledere Diverse: Sekretærfunktion Område-MED og lokalt- MED, fjernarkiv og nærarkiv, statistikker, visitationsmøder, brugerinstruktør, post, støttefunktion i forhold til det eksterne niveau, diverse møder, institutionsfolder, indkøb, besvarelse af spørgsmål fra Direktion og Politikere, E-doc, sagsfremstilling Økonomi: Bogføring, budgetopfølgning, økonomi- og aktivitetstal, kontoplanvedligehold, halvårsregnskab, årsregnskab (kommunale/selvejende), statusafstemninger, budget, drift af selvejende institutioner Fordeling af udgift på og 0,6 0,9 1,5 I alt 0,8 0,9 1,7 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 9

10 Center for Job & Socialservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område: 1.01 Administration og 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job & Socialservice Nummer: Lovgivning Generelle love: Lov om offentlighed i forvaltningen Forvaltningsloven Persondataloven Særlove: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) Lov om Socialservice (serviceloven) Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) Lov om (sygedagpenge) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om social pension Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven) Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om integration af udlændinge i Danmark Udlændingeloven Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Lov om fleksydelse Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Jobteamet og fastholdelsesteamet. Der er 21 rådgivere og 4 virksomhedskonsulenter i de to teams, som foretager opfølgning på: Forsikrede ledige fra 1. ledighedsdag Ikke forsikrede ledige fra 1. ledighedsdag Selvforsørgende integrationslovs borgere Handicapsager, herunder behandling af ansøgninger om hjælpemidler der kan sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet for borgeren med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne Derudover har de to teams en generel råd og vejledningsforpligtigelse overfor Kommunens borgere og virksomheder, som ønsker vejledning vedr. beskæftigelsesområdet. Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at den ledige hurtigst muligt igen opnår tilknytning til 10

11 arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende - Som udgangspunkt på ordinære vilkår, men hvis dette ikke er muligt, afklares den ledige med henblik på ansættelse på særlige vilkår. De myndighedsopgaver som varetages i de 2 teams er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. I den løbende sagsopfølgning, hvor lovgivningen stiller krav om opfølgning minimum hver 13. uge og for visse målgrupper (unge) oftere, skal der: Ved hver opfølgning foretages en samlet vurdering af den ledige rådighed Tages stilling til hvilke tiltag der kan bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Henvises aktive tilbud såsom virksomhedspraktik, løntilskud, uddannelse, jobsøgnings- og vejledningsforløb. Henvisning til afklarende tilbud med henblik på vurdering af de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, evt. gennem revalidering eller fleksjob, og hvis ikke dette er muligt indstilling til førtidspension. Samarbejde og servicering i forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og langt sigt. Såfremt kommunen ikke foretager den løbende sagsopfølgning rettidigt, eller ikke foretager de nødvendige sagsbehandlingsskridt, mister kommunen retten til refusion fra staten i den enkelte sag. I de to teams er der en blanding af match 1 sager (borgere med kun ledighed som problem) og Match 2-3 sager (borgere med problemer udover ledighed) Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver med match 1 sager er løbende mellem (der er her, en høj gennemstrøm af sager ). Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver med match 2-3 sager er ca. 52. Derudover har hver af disse rådgiver match 1 sager, med over 4 mdr. ledighed. Dansk Socialrådgiverforening vejledende sagstal for match 2-3 sager er mellem sager Der er tilknyttet 2 teamledere til de to teams Det vurderes a ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og hermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 11,4 0,6 12,0 11

12 2. Fastholdelsesteamet. Der er 15 rådgivere og 2 virksomhedskonsulenter som foretager opfølgning af: Sygemeldte borgere som har været sygemeldt i mere end 5 uger, og hvor der udbetales sygedagpenge til enten arbejdsgiveren eller den sygemeldte selv (12 rådgivere) Fleksjobvisiterede som er på ledighedsydelse fordi de ikke har opnået et fleksjob, eller er blevet opsagt fra et fleksjob(2 rådgivere) Revalidender samt henvendelser fra borgere hvor der ikke udbetales en ydelse fra kommunen, og hvor borgeren ønsker stillingtagen til revalidering, fleksjob eller førtidspension, samt førtidspensionister som søger forhøjelse af deres førtidspension(1 rådgiver ) Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, eventuelt gennem revalidering eller fleksjob. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. I den løbende sagsopfølgning, hvor lovgivningen stiller krav om opfølgning minimum hver 4. uge i visse typer sager, og minimum hver 3 måned i andre sager, skal der : Ved hver opfølgning foretages en samlet vurdering af den sygemeldtes behov for behandling og optræning i samarbejde med den syges behandlende læge eller hospital. Kontakt til den sygemeldtes arbejdsplads, med henblik på den sygemeldtes gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen, og hvis ikke det er muligt Henvisning til afklarende og aktive tilbud, med henblik på at få en funktionsbeskrivelse af arbejdsevnen, som kan danne grundlag for en vurdering af de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, evt gennem revalidering eller fleksjob, og hvis ikke dette er muligt indstilling til førtidspension. Såfremt kommunen ikke foretager den løbende sagsopfølgning rettidigt, eller ikke foretager de nødvendige sagsbehandlingsskridt, mister kommunen retten til refusion fra staten i den enkelte sag. Dansk Socialrådgiverforening har udmeldt et vejledende sagsantal på mellem sager, hvor den enkelte rådgiver 12

13 sidder med blandede sager. I teamet er det gennemsnitlige sagsantal på 52 sager. Der er tilknyttet 1 teamleder til teamet. Det vurderes a ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og hermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 7,6 0,4 8,0 3. Ydelsesteamet Der er 13 ydelsesrådgivere, som varetager behandling, bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelser/refusioner til borgere og arbejdsgivere. Ydelserne vedrører: Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Integrationsydelse Ledighedsydelse Fleksydelse Fleksydelsesbidrag Enkeltydelser Repatriering Fogedsager Overordnet består opgavevaretagelsen af at behandle ansøgninger vedrørende overnævnte forsørgelsesydelser/arbejdsgiver refusioner, udbetaling af ydelserne i henhold til gældende lovgivning og løbende opfølgning af de udbetalte ydelser. Hertil kommer råd og vejledning om både rettigheder og pligter i forhold til overnævnte, men også generelt råd og vejledning i forhold til andre love og myndigheder. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser, og er opgaver, som kommunen skal varetage. Der behandles og bevilget ydelser til ca borgerforløb/arbejdsgiverrefusioner årligt. Et borgerforløb indenfor et år, kan være fra 1. dag til 1 år. Behandling og bevilling af ansøgninger, beregning og udbetalinger vedrørende de bevilgede forsørgelsesydelser/arbejdsgiverrefusioner. Opfølgning og kontrol hver 3. måned på borgerens berettigelse på den udbetalte ydelse. Behandling og bevilling af enkeltydelser og udbetaling af disse ydelser. Behandling af ansøgninger vedrørende repatriering. Administration af jobpræmieordning og udbetaling af ydelse. 13

14 Beregninger og opkrævning vedrørende fleksydelsesbidrag. Råd og vejledning i forbindelse med fogedsager. Der er tilknyttet en teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og dermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 5,9 0,3 6,2 4. Rådgiverteamet(sociale indsats) Der er 9 rådgivere som har til opgave at afklare og visitere borgere med kortere eller længerevarende sociale, fysiske og psykiske problemstillinger, til tilbud/ydelse som kan bedre eller stabilisere borgerens funktionsniveau. Rådgiverne foretager afklaring, visitation/indstilling og opfølgninger i forhold til: Indstilling til visitationsudvalg samt tilvejebringelse af relevante dag-, døgn-, og botilbud af behandlingsmæssig karakter, samt løbende vurdere behov for revisitation. Støtte / kontaktordninger, borgerstyret personlig assistance o.l. Tilkendelse af førtidspension, til borgere der varigt har nedsat arbejdsevne Borgere der midlertidigt opholder sig på krise- og forsorgshjem. Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at sikre borgernes rettigheder og indflydelse når der på grund af, sociale fysiske og eller psykiske vanskeligheder er behov for støtte og hjælp. Derudover at medvirke til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret indsats og til at sikre at sager der behandles efter Servicelovens bestemmelser er oplyst i tilstrækkeligt omfang. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. Kommunen skal udarbejde handleplaner for en helhedsorienteret indsats. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre om der er ret til hjælp og i så fald hvilken Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes efter 14

15 den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med personer som har et betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltale frafald skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Dansk Socialrådgiverforening har udmeldt et vejledende sagsantal på mellem 65-70, hvor den enkelte rådgiver arbejder med blandede sager. I teamet er det gennemsnitlige sagsantal på 80 sager. Der er tilknyttet en teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler og hermed skal-opgaver. Fordeling af udgift på og 4,3 0,2 4,5 5. Sekretariatsteam Der er 9 medarbejdere som varetager opgaver der enten er knyttet direkte op på myndighedsafgørelser truffet i det øvrige center, eller selv træffer direkte myndighedsafgørelser. Derudover varetages opgaver som er tværgående støttefunktioner til resten af centret og den øvrige organisation Opgaver der er afledt af, betaling af ca regninger i relation til borgerydelser/tilbud, og knytter sig til myndighedsfunktionen i de øvrige teams i centret, som er bundet op af love og bekendtgørelser: Refusion af lønudgift til arbejdsgivere, som har personer ansat i fleksjob Refusion af udgifter til revalideringsforløb og skånejobbere Udgifter forbundet med lediges ret til at modtage tilbud om opkvalificering, vejledning eller virksomhedspraktik Udgifter til institutioner, skoler, dagtilbud, botilbud, aktivitets- og samværstilbud bevilget efter Serviceloven. Afregning af lægeerklæringer, psykologbehandling og anden behandling til borgere Refusioner til borgere der har udgifter i forbindelse med at deltage i aktive tilbud Henvisning til og administration af sprogskoleforløb Udbetaling af løn til borgere som er bevilget 15

16 borgerstyret personlig assistance. Teamet varetager herudover selvstændige myndighedsopgaver: Bevilling af ret til sygedagpenge refusion fra 1. sygedag, til arbejdsgivere som har medarbejdere ansat som har en kronisk sygdom Bevilling af sprogskoleforløb Derudover varetager teamet tværgående støtteopgaver for centret : Betaling af regninger til driften Løn/ personaleadministration, ferie, flex og fravær Projektledelse/koordinering Juridisk konsulent, betjener Job & Socialservice, Børn & Familier, og Sundhed & Pleje, samt koordinerer og betjener tværgående problemstillinger med juridisk perspektiv Driftsansvarlig, implementeingsansvarlig og koordinerende for centrets primære ITsystemer(workbase, esdh) Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider og informationsmateriale Sekretariatsbetjening af Handicaprådet Der er tilknyttet 1 teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 70 % af teamets opgavevaretagelse er afledte borger myndighedsopgaver for de øvrige teams i centret, samt selvstændige myndighedsopgaver som er bundet op af love og regler, og 30 % er tværgående støttefunktion for centret. Fordeling af udgift på og 3,1 1,4 4,5 6. Stab(støttefunktion) Staben består af 6 ansatte. Overordnet består stabsfunktionens opgavevaretagelse i, at sikre en samlet økonomistyring for hele centret, hvad angår budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.v, Derudover forberedelse af sager til politisk stillingtagen, til de udvalg som centret politisk referer til. Samt overordnet samarbejde med virksomheder og eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet, hvor der har været udbud og indgået aftaler. Stabens tværgående opgavevaretagelse består af: Økonomi, regnskab, og revision. Politisk betjening af EBU, SSU og Det Lokale 16

17 Beskæftigelses Råd. Udarbejdelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision, besvare og deltage i undersøgelser fra centrale instanser, såsom Den Sociale Ankestyrelse, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregionen samt modtage og give afrapportering til beskæftigelsesregionen om kommunens tiltag, udvikling og nøgletal. Herudover stabens opgavevaretagelse: Nøgletal, statistik, benchmarking, analyser, dokumentation og deltagelse i et utal af spørgeskemaundersøgelser. Ledelsessupport, tværgående styre- og arbejdsgrupper, såvel internt i centret som eksternt. Samarbejde med virksomheder, indgåelse af partnerskabsaftaler, samarbejde med eksterne leverandører og tilsyn af disse samt udbuds forretninger. Det vurderes at ca. 45 % af stabfunktionens opgavevaretagelse er bundet op på skal opgaver i form økonomiopgaver, politisk betjening samt tilvejebringelse af dokumentation/oplysninger til statslige myndigheder. De resterende 55 % vurderes som kan opgaver, i form af ledelsessupport, nøgletal, statistik, analyser, dokumentation, udbud, samt samarbejde med eksterne leverandører og indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder. Staben referer til Centerchefen for Job & Social service Fordeling af udgift på og 1,2 1,4 2,6 7. Ledelse, administration og støttefunktion Der er en teamleder for hver af centrets teams, der i alt tæller 91 medarbejdere inklusiv de pt. 12 ansatte som varetager kommunens interne beskæftigelses/sygedagpengetiltag. Hver af de 6 teamleder har ansvaret for, at kommunen lever op til sit myndighedsansvar og har det faglige ledelsesansvar for hele lovområdet. Fordelingen på skal og kan svarer til fordelingen i de enkelte team som teamlederen er leder for. til teamlederne indgår i de respektive delopgaver ovenfor. Administration og støttefunktioner er beskrevet under delopgaver 5 og 6, hvor budgettet indgår. Center for Job & Socialservice har for budget ansvaret for et bruttobudget på 667 mio. kr. og netto 418 mio. kr. Fordeling af udgift på og På baggrund af fordelingen på skal og kan i delopgaverne på 17

18 de 6 delområder ovenfor, er fordelingen på skal og kan for det samlede center opgjort til 88,5 % skal opgaver, og 11,5 % kan opgaver. I alt 33,5 4,3 37,8 Heraf Økonomi- og Planudvalget ,0 2,8 24,8 Heraf Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ,5 1,5 13,0 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet. 18

19 Center for Skoler Udvalg: område: Center: Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Skoler Nummer: Lovgivning Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Administration og støttefunktion Løn og personaleforhold: Administration af løn- og personaleforhold for medarbejdere i Center for Skoler, samt skoleledelser (hvis ikke denne administration ligger på skolerne) Drift Økonomi Administration af fællesudgifter for skoler/sfo Bogføring og betalinger af regninger på fællesniveau lægning og budgetopfølgninger Økonomi- og aktivitetstal Kontoplan mv. Regnskaber SFO administration herunder af ledere Skoleadministration herunder af ledere og vicere Demografi og prognoser Administration af det mellemkommunale område Diverse: Sekretærfunktion for diverse udvalg (Samfund og & Skole, Skolerådet mv.) Arkivering og e-doc og post. Statistikker og indberetning til ministerier Visitation til CVI 1,7 0,2 0,5 2,2 0,2 19

20 Brugerinstruktør Konsulentfunktion til skolerne Sagsfremstillinger, herunder besvarelse af politikerspørgsmål Indkøb Administration af PAU-elever Elevadministration ved indskrivning mv. Administration af frit skolevalg herunder opkrævning og betalinger Administration af Område MED Administration af klagesager mv. Tilskud til privatskoler, privatskolers SFO m.v. Fordeling af udgift på og 1,9 0,5 2,4 I alt 1,9 0,5 2,4 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 20

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Analyse af administrationsområdet: Social & Ældre

Analyse af administrationsområdet: Social & Ældre Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner Administrative støttefunktioner er de funktioner, som understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Planlægning og overordnet ledelse:

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, juni 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som organisation.

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning.

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Side: 1 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Leder: Forvaltningschefen Stedfortræder: Sekretariatschefen Forvaltningen er sekretariat for: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere