Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101."

Transkript

1 Borgerservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: Lovgivning Lov om kommunale borgerservicecentre Lov om social service Diverse anden lovgivning Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Borgere Skat, pas, kørekort Folkeregister Sygesikring Ejendomme Reception og omstilling Forudsætninger for beregning: Reception og omstilling er defineret som en kan-opgave, resten defineres som skalopgave. Jf. også bemærkning nederst i skemaet. På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,3 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. På områderne skat, folkeregister, vielser, kørekort og pas brugte Borgerservice i ,0002 årsværk pr. indbygger (8 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0002), Holbæk (0,0002), og Slagelse (0,0003) er dette gennemsnitligt. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 4,1 0,9 5,0 2. Familie og betaling Boliganvisning Opkrævning Pladsanvisning Boligsikring Barselsdagpenge Underholdsbidrag Forudsætninger for beregning: Oprævning og boliganvisning er defineret som en kan-opgave, resten som skalopgave skal. Jf. 1

2 også bemærkning nederst i skemaet. På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,3 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. Såfremt opkrævningsopgaven falder bort, vil den tilhørende indtægt for kommunen også falde bort. I er opgaven opnormeret med 2 årsværk som en forretningsmæssig investering. Opnormeringen forventes at generere en indtægt på 3.4 mio. kr. i. På områderne børnefamilieydelse, barselsdagpenge, pladsanvisning, fripladsberegning, økonomisk friplads brugte Borgerservice i ,0001 årsværk pr. indbygger (6,24 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0002), Holbæk (0,0002) og Slagelse (0,0001) er dette lidt under gennemsnittet. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 3,2 3,3 6,5 3. Pensioner Folkepension Førtidspension Kropsbårne hjælpemidler Boligydelse/boligsikring På trods af benchmarkingen vurderes det, at yderligere 0,2 mio. kr. kan flyttes til kan-delen. På områderne folkepension, førtidspension, lån til betaling af ejendomsskatter, boligsikring og boligydelse brugte Borgerservice i ,0001 årsværk pr. indbygger (5,3 årsværk). Sammenlignet med Ballerup (0,0003) og Holbæk (0,0002) er dette lidt under gennemsnittet. Forbehold: Årsværk/indbygger er ikke direkte sammenligneligt, da antallet af sager ikke er medregnet, og da kommunerne har forskellige socioøkonomiske og demografiske forudsætninger. Fordeling af udgift på og 4,4 0,2 4,6 4. Juridisk kontrol Ved mistanke om snyd med sociale ydelser Huslejenævn/beboerklagenævn/tilsyn 2

3 Huslejenævn/beboerklagenævn/tilsyn er en skal-opgave. Såfremt opgaven falder bort, vil den tilhørende indtægt for kommunen også falde bort. Området er i opnormeret med 1 årsværk på baggrund af en forretningsmæssig investering. Opnormeringen forventes at skabe en indtægt på 1,5 mio. kr. Fordeling af udgift på og 0,2 1,4 1,6 5. Greve Nord Satspuljemidler til Greve Nord-projekter Midlerne falder bort, hvis de ikke anvendes til formålet. Fordeling af udgift på og 0,0 2,0 2,0 6. Stabsfunktion, ledelse Digitalisering Organisationsudvikling Controllerfunktion/budget Ledelse Kontorhold etc. Forudsætninger for beregning: Fordelingen sker på baggrund af den forholdsmæssige fordeling af opgaver på de øvrige områder ekskl. satspuljemidlerne (68 % skal, 32 % kan). Fordeling af udgift på og 2,2 1,0 3,2 I alt 14,1 8,8 22,9 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet. Vedtaget politisk serviceniveau Åbningstider for rådhuset. Kanalstrategi. Borgerservicepolitik. I november 2012 overgår folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnebidrag og barselsdagpenge fra Borgerservice til Udbetaling Danmark. Borgerservice afgiver 8 medarbejdere til denne opgave. tallene er beregnet på baggrund af den samlede lønsum i Borgerservice. Lønsummen er divideret med antal ansatte. Tidsforbruget pr. opgave er vurderet på baggrund af en opgørelse i Borgerservice pr (delvis opdateret til ). Kan-skal-fordelingen er foretaget på baggrund af et skøn. Satspuljemidlerne til Greve Nord-projekterne er også medtaget. 3

4 Center for Børn & Familier Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Børn & Familier Nummer: Lovgivning Serviceloven, forvaltningsloven, styrelsesloven, retssikkerhedsloven Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Myndighedsopgaver: Familierådgivning Betjener familier med udsatte børn fra hele Greve kommune. Opgaver overfor særlig udsatte børn,med henholdsvis sociale problemer og/eller fysiske/ psykiske handicap Efterværn. En undersøgelse efter Servicelovens 50 skal foretages indenfor 4 måneder, herefter en vurdering om indsats. Konsulentbistand samt rådgivning om familieplanlægning Tidlig og helhedsorienteret indsats over for børn og familier i vanskeligheder ud fra undersøgelse efter 50 Handleplaner skal udarbejdes til hver foranstaltning som etableres. Handleplaner skal revideres løbende. Forældreinddragelse og afholdelse af børnesamtalen Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager op, hvis der ikke er taget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller truffet de fornødne afgørelser. Forældrepålæg og/eller Ungepålæg. Børn med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne f.eks.: nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, praktisk hjælp, aflastning af forældrene, vedligeholdelsestræning og ledsagerordning Skal opgaver før,under og efter anbringelse: træffe afgørelser om efterværn Alle ydelser i sagerne skal som minimum beskrives og godkendes/indsstilles af familierådgiverne. Der er krav om notatpligt klageadgang for afgørelser. Råd og vejledning om diverse lovgivning Indhentelse og koordinering af oplysninger fra familien og andre instanser. Rådgiver foretager sagsbehandling og laver indstilling 4

5 til det retslige børne- og ungeudvalg i sager om tvangsanbringelser. Tilsynsbesøg på anbringelsessteder mindst 2 gange årligt Familierådgivere (sagsbehandlere) er som myndighedsperson og rådgiver i personlig kontakt med langt de fleste af de ca sager som årligt behandles i familierådgivningen. Familierådgiveren er krumtappen og koordinatoren i det sociale arbejde med børn og familier med særlige behov, som tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser. Loven beskriver rammerne for hvordan vi skal behandle og forvalte de forskelligartede vanskeligheder som børn, unge og deres familier har. Reglerne giver en stram beskrivelse af rammerne for hvordan rådgivning og sagsbehandling skal udføres med tidsfrister og formkrav. Omvendt er der ikke fastlagt antal sager pr. rådgiver. Administrationen har derfor set på praksis i andre kommuner og vurderer, at Greve Kommunes nøgletal på ca. 50 familiesager pr. rådgiver ligger tilsvarende andre kommuner. I skema om anbringelse og forebyggelse giver ledelsen, organiseringen og fagligheden i Greve et resultat hvor driftsudgiften til anbringelse og forebyggelse ligger 15% under det niveau som rammebetingelserne anslår skulle finde sted. Der er således stor effektivitet ved det nuværende sagstal. Set i det lys vurderes området primært at være en skal opgave. Fordeling af udgift på og 9,1 0,5 9,6 2. Administrativ rådgivning Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, medicinrefusion, merudgiftsydelse, betaling af centrets regninger Telefon og sekretariatsbetjening af borgerhenvendelse Løn- og feriesagsbehandling og indberetning af lønoplysninger til KMD s lønportal Lokal IT brugerinstruktør, De 4,5 administrative rådgivere varetager størstedelen af de mange og forskelligartede administrative opgaver der er i center for Børn og Familier, herunder betaling af ca regninger om året, løn og personale administration, lettere borgersager, administration for gadeteam, KFI og familieplejen. Ovenstående administrative støtteopgaver skal løses. Fordeling af udgift på og 2,0 0,1 2,1 3. Fagkonsulent, udviklingskonsulent Formand for visitationsudvalg om STU. Specialistviden i Lov om Social Service Specialistviden vedr.tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse Centeraftaler IT 5

6 Skolekvalitetsrapport for specialskoleområdet Uddannelse og opkvalificeringstiltag ved ny lovgivning Introduktion af nye medarbejdere Projektledere/deltagere Intern revision arbejdsgangsbeskrivelser Centret har behov for specialistviden for at opnå en effektiv drift. Behov for udviklingskonsulent er til en vis grad styret af de indsatser der sker fra fællescentrene på opfordring fra direktion og byråd. Skal der beskrives centeraftale er der behov for medarbejder med disse kompetencer. Skal der løftes IT opgaver i centrene er der behov for medarbejdere til opgaven. Fordeling af udgift på og 0,0 1,0 1,0 4. Koordinerende leder af den kriminalitetsforebyggende indsats Byrådet har opprioriteret antal gademedarbejdere til 7. Funktionens opgaver er løbende til dialog med det formål at opnå størst mulig gavn af indsatsen. Den daglige ledelse af området må anses som skal hvis kommunen ønsker gadeteamfunktionen. Fordeling af udgift på og 0,5 0,0 0,5 5. Ledelse, administration og støttefunktion Leder af familierådgivningen Leverandørleder ledelse af center med en økonomi på ca. 290 mio. kr. tværgående økonomifaglig tovholder i centret i forhold til institutions- og myndighedsviften koordinering af økonomistyring, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og generel økonomistyring ledelse af 32,5 medarbejdere i det daglige. Besvarelse af spørgsmål og undersøgelser fra eksterne parter (KL, Region Sjælland, Statsforvaltningen mfl.), direktionen og politikerne i Byrådet Forberedes sager når der er tale om anbringelsessager med behandling i det retslige børne- og ungeudvalg Administrativt tilrettelagte sagstyper skal forberedes og forankres i organisationen efter der er truffet politisk beslutning om service, struktur eller praksis på et område. Tilsyn og kontroller fastsat af Byrådet. Etablering af arbejdsmæssige forhold som giver de ansatte tryghed, trivsel og udvikling så arbejdspladsen fortsat er attraktiv i en rekrutteringssituation. På baggrund heraf vurderes niveauet for ledelse at udgøre det minimumsniveau der skal til for at sikre en effektiv og sikker drift. 6

7 Støttefunktioner mv. I centret er en lang række støttefunktioner og tværgående samarbejdsfora som skal serviceres. Det er: Lokal MED og Område MED Cvi (Det centrale visitationsudvalg for børn med behov for specialundervisning), tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant Dialogudvalg mellem skoler, PPR og familierådgiver Tværgående grupper (dagtilbud, sundhedspleje, PPR og familierådgiver) Repræsentant i økonomigruppe tværgående STU udvalg (visitationsudvalg for ungdomsuddannelse) Greve Handicapteam Visitationsudvalg for børn med behov for særligt dag- og klubtilbud, tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant Visitationsudvalg for støttepædagog, tværfagligt fora med myndighedsrepræsentant De unges rum (sager om overgang fra barn til voksen) med deltagelse af familierådgiver Fagligt koordinerende forum (overordnede linjer for arbejdet med børn og unge i kommunen, børne- og ungepolitik) KKR samarbejder (rammeaftale, økonomigruppe i regionen, psykiatrisamarbejde, børn med funktionsnedsættelser) Ad-hoc gruppedeltagelse i benchmarkingsamarbejder med andre kommuner Kontorhold oa. De beskrevne støttefunktioner er med til at sikre sammenhængskraft i kommunens virksomhed mellem leverandør og myndighedsdelen og den generelle ledelse af centrets virksomhed. Fordeling af udgift på og 1,0 0,5 0,0 I alt 12,6 2,1 14,7 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 7

8 Center for Dagtilbud Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Dagtilbud Nummer: Lovgivning Forvaltningsloven, dagtilbudsloven, folkeskoleloven Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Frit valg over kommunegrænsen (0-6 år, klub og SFO) Administration af frit valg Opkrævning og betaling Takstberegning Jf. Dagtilbudsloven 41, 42, 74, 75 og folkeskoleloven 50 skal ovenstående opgaver løses. Det er muligt at vælge pasningstilbud i anden kommune, hvor Greve Kommune betaler den kommunale udgift i den pågældende kommune, dog maksimalt det beløb en tilsvarende plads koster i Greve Kommune. Modsat passes der i Greve Kommune børn, som er bosat i andre kommuner, og hvor opholdskommunen betaler den kommunale udgift. Fordeling af udgift på og 0,2 0,0 0,2 2. Tilskud til privat pasning Administration af tilskud til privat pasning Jf. Dagtilbudsloven 80 skal ovenstående opgave løses. Greve Kommune giver tilskud til forældre, der vælger at finde en privat børnepasser i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Inden ordningen kan træde i kraft, skal børnepasseren og pasningsstedet godkendes af Greve Kommunes Dagpleje. Der vil løbende blive ført tilsyn med dagpasningsordningen, blandt andet ved at aflægge pasningsstedet uanmeldt besøg. Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der selv passer barnet. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter, dog max kr. pr. måned i. Tilskuddet udbetales så længe forældrene benytter ordningen, dog højest til barnet fylder 3 år. Fordeling af udgift på og 0,0 0,0 0,0 8

9 3. Administration og støttefunktioner Diverse administrative opgaver Center for Dagtilbud har et nettobudget til drift af dagtilbud på ca. 205 mio. kr. fordelt på budgetområde 1.01, 3.01 og Heraf har centret et lønbudget på ca. 3,4 mio. kr., hvilket svarer til 7 årsværk, som er fordelt på budgetområde 1.01 og De 3 årsværk, som vedr løser rigtig mange opgaver fx: Løn og personaleforhold: Ansatte i Center for Dagtilbud, Dagplejen, Distriksledere og Pædagogiske ledere Diverse: Sekretærfunktion Område-MED og lokalt- MED, fjernarkiv og nærarkiv, statistikker, visitationsmøder, brugerinstruktør, post, støttefunktion i forhold til det eksterne niveau, diverse møder, institutionsfolder, indkøb, besvarelse af spørgsmål fra Direktion og Politikere, E-doc, sagsfremstilling Økonomi: Bogføring, budgetopfølgning, økonomi- og aktivitetstal, kontoplanvedligehold, halvårsregnskab, årsregnskab (kommunale/selvejende), statusafstemninger, budget, drift af selvejende institutioner Fordeling af udgift på og 0,6 0,9 1,5 I alt 0,8 0,9 1,7 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 9

10 Center for Job & Socialservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område: 1.01 Administration og 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job & Socialservice Nummer: Lovgivning Generelle love: Lov om offentlighed i forvaltningen Forvaltningsloven Persondataloven Særlove: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) Lov om Socialservice (serviceloven) Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) Lov om (sygedagpenge) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om social pension Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven) Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om integration af udlændinge i Danmark Udlændingeloven Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Lov om fleksydelse Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Jobteamet og fastholdelsesteamet. Der er 21 rådgivere og 4 virksomhedskonsulenter i de to teams, som foretager opfølgning på: Forsikrede ledige fra 1. ledighedsdag Ikke forsikrede ledige fra 1. ledighedsdag Selvforsørgende integrationslovs borgere Handicapsager, herunder behandling af ansøgninger om hjælpemidler der kan sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet for borgeren med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne Derudover har de to teams en generel råd og vejledningsforpligtigelse overfor Kommunens borgere og virksomheder, som ønsker vejledning vedr. beskæftigelsesområdet. Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at den ledige hurtigst muligt igen opnår tilknytning til 10

11 arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende - Som udgangspunkt på ordinære vilkår, men hvis dette ikke er muligt, afklares den ledige med henblik på ansættelse på særlige vilkår. De myndighedsopgaver som varetages i de 2 teams er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. I den løbende sagsopfølgning, hvor lovgivningen stiller krav om opfølgning minimum hver 13. uge og for visse målgrupper (unge) oftere, skal der: Ved hver opfølgning foretages en samlet vurdering af den ledige rådighed Tages stilling til hvilke tiltag der kan bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Henvises aktive tilbud såsom virksomhedspraktik, løntilskud, uddannelse, jobsøgnings- og vejledningsforløb. Henvisning til afklarende tilbud med henblik på vurdering af de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, evt. gennem revalidering eller fleksjob, og hvis ikke dette er muligt indstilling til førtidspension. Samarbejde og servicering i forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og langt sigt. Såfremt kommunen ikke foretager den løbende sagsopfølgning rettidigt, eller ikke foretager de nødvendige sagsbehandlingsskridt, mister kommunen retten til refusion fra staten i den enkelte sag. I de to teams er der en blanding af match 1 sager (borgere med kun ledighed som problem) og Match 2-3 sager (borgere med problemer udover ledighed) Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver med match 1 sager er løbende mellem (der er her, en høj gennemstrøm af sager ). Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver med match 2-3 sager er ca. 52. Derudover har hver af disse rådgiver match 1 sager, med over 4 mdr. ledighed. Dansk Socialrådgiverforening vejledende sagstal for match 2-3 sager er mellem sager Der er tilknyttet 2 teamledere til de to teams Det vurderes a ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og hermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 11,4 0,6 12,0 11

12 2. Fastholdelsesteamet. Der er 15 rådgivere og 2 virksomhedskonsulenter som foretager opfølgning af: Sygemeldte borgere som har været sygemeldt i mere end 5 uger, og hvor der udbetales sygedagpenge til enten arbejdsgiveren eller den sygemeldte selv (12 rådgivere) Fleksjobvisiterede som er på ledighedsydelse fordi de ikke har opnået et fleksjob, eller er blevet opsagt fra et fleksjob(2 rådgivere) Revalidender samt henvendelser fra borgere hvor der ikke udbetales en ydelse fra kommunen, og hvor borgeren ønsker stillingtagen til revalidering, fleksjob eller førtidspension, samt førtidspensionister som søger forhøjelse af deres førtidspension(1 rådgiver ) Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, eventuelt gennem revalidering eller fleksjob. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. I den løbende sagsopfølgning, hvor lovgivningen stiller krav om opfølgning minimum hver 4. uge i visse typer sager, og minimum hver 3 måned i andre sager, skal der : Ved hver opfølgning foretages en samlet vurdering af den sygemeldtes behov for behandling og optræning i samarbejde med den syges behandlende læge eller hospital. Kontakt til den sygemeldtes arbejdsplads, med henblik på den sygemeldtes gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen, og hvis ikke det er muligt Henvisning til afklarende og aktive tilbud, med henblik på at få en funktionsbeskrivelse af arbejdsevnen, som kan danne grundlag for en vurdering af de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, evt gennem revalidering eller fleksjob, og hvis ikke dette er muligt indstilling til førtidspension. Såfremt kommunen ikke foretager den løbende sagsopfølgning rettidigt, eller ikke foretager de nødvendige sagsbehandlingsskridt, mister kommunen retten til refusion fra staten i den enkelte sag. Dansk Socialrådgiverforening har udmeldt et vejledende sagsantal på mellem sager, hvor den enkelte rådgiver 12

13 sidder med blandede sager. I teamet er det gennemsnitlige sagsantal på 52 sager. Der er tilknyttet 1 teamleder til teamet. Det vurderes a ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og hermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 7,6 0,4 8,0 3. Ydelsesteamet Der er 13 ydelsesrådgivere, som varetager behandling, bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelser/refusioner til borgere og arbejdsgivere. Ydelserne vedrører: Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Integrationsydelse Ledighedsydelse Fleksydelse Fleksydelsesbidrag Enkeltydelser Repatriering Fogedsager Overordnet består opgavevaretagelsen af at behandle ansøgninger vedrørende overnævnte forsørgelsesydelser/arbejdsgiver refusioner, udbetaling af ydelserne i henhold til gældende lovgivning og løbende opfølgning af de udbetalte ydelser. Hertil kommer råd og vejledning om både rettigheder og pligter i forhold til overnævnte, men også generelt råd og vejledning i forhold til andre love og myndigheder. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser, og er opgaver, som kommunen skal varetage. Der behandles og bevilget ydelser til ca borgerforløb/arbejdsgiverrefusioner årligt. Et borgerforløb indenfor et år, kan være fra 1. dag til 1 år. Behandling og bevilling af ansøgninger, beregning og udbetalinger vedrørende de bevilgede forsørgelsesydelser/arbejdsgiverrefusioner. Opfølgning og kontrol hver 3. måned på borgerens berettigelse på den udbetalte ydelse. Behandling og bevilling af enkeltydelser og udbetaling af disse ydelser. Behandling af ansøgninger vedrørende repatriering. Administration af jobpræmieordning og udbetaling af ydelse. 13

14 Beregninger og opkrævning vedrørende fleksydelsesbidrag. Råd og vejledning i forbindelse med fogedsager. Der er tilknyttet en teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler, og dermed skal opgaver. Fordeling af udgift på og 5,9 0,3 6,2 4. Rådgiverteamet(sociale indsats) Der er 9 rådgivere som har til opgave at afklare og visitere borgere med kortere eller længerevarende sociale, fysiske og psykiske problemstillinger, til tilbud/ydelse som kan bedre eller stabilisere borgerens funktionsniveau. Rådgiverne foretager afklaring, visitation/indstilling og opfølgninger i forhold til: Indstilling til visitationsudvalg samt tilvejebringelse af relevante dag-, døgn-, og botilbud af behandlingsmæssig karakter, samt løbende vurdere behov for revisitation. Støtte / kontaktordninger, borgerstyret personlig assistance o.l. Tilkendelse af førtidspension, til borgere der varigt har nedsat arbejdsevne Borgere der midlertidigt opholder sig på krise- og forsorgshjem. Overordnet består opgavevaretagelsen af, at medvirke til at sikre borgernes rettigheder og indflydelse når der på grund af, sociale fysiske og eller psykiske vanskeligheder er behov for støtte og hjælp. Derudover at medvirke til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret indsats og til at sikre at sager der behandles efter Servicelovens bestemmelser er oplyst i tilstrækkeligt omfang. De myndighedsopgaver som varetages i teamet er bundet op af love og bekendtgørelser og er opgaver kommunen skal varetage. Kommunen skal udarbejde handleplaner for en helhedsorienteret indsats. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre om der er ret til hjælp og i så fald hvilken Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes efter 14

15 den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med personer som har et betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltale frafald skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Dansk Socialrådgiverforening har udmeldt et vejledende sagsantal på mellem 65-70, hvor den enkelte rådgiver arbejder med blandede sager. I teamet er det gennemsnitlige sagsantal på 80 sager. Der er tilknyttet en teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 95 % af teamets opgavevaretagelse er myndighedsopgaver i henhold til love og regler og hermed skal-opgaver. Fordeling af udgift på og 4,3 0,2 4,5 5. Sekretariatsteam Der er 9 medarbejdere som varetager opgaver der enten er knyttet direkte op på myndighedsafgørelser truffet i det øvrige center, eller selv træffer direkte myndighedsafgørelser. Derudover varetages opgaver som er tværgående støttefunktioner til resten af centret og den øvrige organisation Opgaver der er afledt af, betaling af ca regninger i relation til borgerydelser/tilbud, og knytter sig til myndighedsfunktionen i de øvrige teams i centret, som er bundet op af love og bekendtgørelser: Refusion af lønudgift til arbejdsgivere, som har personer ansat i fleksjob Refusion af udgifter til revalideringsforløb og skånejobbere Udgifter forbundet med lediges ret til at modtage tilbud om opkvalificering, vejledning eller virksomhedspraktik Udgifter til institutioner, skoler, dagtilbud, botilbud, aktivitets- og samværstilbud bevilget efter Serviceloven. Afregning af lægeerklæringer, psykologbehandling og anden behandling til borgere Refusioner til borgere der har udgifter i forbindelse med at deltage i aktive tilbud Henvisning til og administration af sprogskoleforløb Udbetaling af løn til borgere som er bevilget 15

16 borgerstyret personlig assistance. Teamet varetager herudover selvstændige myndighedsopgaver: Bevilling af ret til sygedagpenge refusion fra 1. sygedag, til arbejdsgivere som har medarbejdere ansat som har en kronisk sygdom Bevilling af sprogskoleforløb Derudover varetager teamet tværgående støtteopgaver for centret : Betaling af regninger til driften Løn/ personaleadministration, ferie, flex og fravær Projektledelse/koordinering Juridisk konsulent, betjener Job & Socialservice, Børn & Familier, og Sundhed & Pleje, samt koordinerer og betjener tværgående problemstillinger med juridisk perspektiv Driftsansvarlig, implementeingsansvarlig og koordinerende for centrets primære ITsystemer(workbase, esdh) Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider og informationsmateriale Sekretariatsbetjening af Handicaprådet Der er tilknyttet 1 teamleder til teamet. Det vurderes at ca. 70 % af teamets opgavevaretagelse er afledte borger myndighedsopgaver for de øvrige teams i centret, samt selvstændige myndighedsopgaver som er bundet op af love og regler, og 30 % er tværgående støttefunktion for centret. Fordeling af udgift på og 3,1 1,4 4,5 6. Stab(støttefunktion) Staben består af 6 ansatte. Overordnet består stabsfunktionens opgavevaretagelse i, at sikre en samlet økonomistyring for hele centret, hvad angår budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.v, Derudover forberedelse af sager til politisk stillingtagen, til de udvalg som centret politisk referer til. Samt overordnet samarbejde med virksomheder og eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet, hvor der har været udbud og indgået aftaler. Stabens tværgående opgavevaretagelse består af: Økonomi, regnskab, og revision. Politisk betjening af EBU, SSU og Det Lokale 16

17 Beskæftigelses Råd. Udarbejdelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision, besvare og deltage i undersøgelser fra centrale instanser, såsom Den Sociale Ankestyrelse, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregionen samt modtage og give afrapportering til beskæftigelsesregionen om kommunens tiltag, udvikling og nøgletal. Herudover stabens opgavevaretagelse: Nøgletal, statistik, benchmarking, analyser, dokumentation og deltagelse i et utal af spørgeskemaundersøgelser. Ledelsessupport, tværgående styre- og arbejdsgrupper, såvel internt i centret som eksternt. Samarbejde med virksomheder, indgåelse af partnerskabsaftaler, samarbejde med eksterne leverandører og tilsyn af disse samt udbuds forretninger. Det vurderes at ca. 45 % af stabfunktionens opgavevaretagelse er bundet op på skal opgaver i form økonomiopgaver, politisk betjening samt tilvejebringelse af dokumentation/oplysninger til statslige myndigheder. De resterende 55 % vurderes som kan opgaver, i form af ledelsessupport, nøgletal, statistik, analyser, dokumentation, udbud, samt samarbejde med eksterne leverandører og indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder. Staben referer til Centerchefen for Job & Social service Fordeling af udgift på og 1,2 1,4 2,6 7. Ledelse, administration og støttefunktion Der er en teamleder for hver af centrets teams, der i alt tæller 91 medarbejdere inklusiv de pt. 12 ansatte som varetager kommunens interne beskæftigelses/sygedagpengetiltag. Hver af de 6 teamleder har ansvaret for, at kommunen lever op til sit myndighedsansvar og har det faglige ledelsesansvar for hele lovområdet. Fordelingen på skal og kan svarer til fordelingen i de enkelte team som teamlederen er leder for. til teamlederne indgår i de respektive delopgaver ovenfor. Administration og støttefunktioner er beskrevet under delopgaver 5 og 6, hvor budgettet indgår. Center for Job & Socialservice har for budget ansvaret for et bruttobudget på 667 mio. kr. og netto 418 mio. kr. Fordeling af udgift på og På baggrund af fordelingen på skal og kan i delopgaverne på 17

18 de 6 delområder ovenfor, er fordelingen på skal og kan for det samlede center opgjort til 88,5 % skal opgaver, og 11,5 % kan opgaver. I alt 33,5 4,3 37,8 Heraf Økonomi- og Planudvalget ,0 2,8 24,8 Heraf Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ,5 1,5 13,0 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet. 18

19 Center for Skoler Udvalg: område: Center: Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Skoler Nummer: Lovgivning Opdeling i delopgaver og fordeling af udgift på hhv. og 1. Administration og støttefunktion Løn og personaleforhold: Administration af løn- og personaleforhold for medarbejdere i Center for Skoler, samt skoleledelser (hvis ikke denne administration ligger på skolerne) Drift Økonomi Administration af fællesudgifter for skoler/sfo Bogføring og betalinger af regninger på fællesniveau lægning og budgetopfølgninger Økonomi- og aktivitetstal Kontoplan mv. Regnskaber SFO administration herunder af ledere Skoleadministration herunder af ledere og vicere Demografi og prognoser Administration af det mellemkommunale område Diverse: Sekretærfunktion for diverse udvalg (Samfund og & Skole, Skolerådet mv.) Arkivering og e-doc og post. Statistikker og indberetning til ministerier Visitation til CVI 1,7 0,2 0,5 2,2 0,2 19

20 Brugerinstruktør Konsulentfunktion til skolerne Sagsfremstillinger, herunder besvarelse af politikerspørgsmål Indkøb Administration af PAU-elever Elevadministration ved indskrivning mv. Administration af frit skolevalg herunder opkrævning og betalinger Administration af Område MED Administration af klagesager mv. Tilskud til privatskoler, privatskolers SFO m.v. Fordeling af udgift på og 1,9 0,5 2,4 I alt 1,9 0,5 2,4 Summen i I alt giver det samlede budget for opgaverne i skemaet 20

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration...2 10.642 Politisk organisation...2 10.645 Administrativ organisation...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...13 10.648 Erhvervsudvikling

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012

AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012 AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012 ØKONOMI: Opgaveområde Generelt: Overordnet organisering af økonomiområdet Økonomiopgaverne i (BA) er organiseret

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere