Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning"

Transkript

1 Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Telefax: Titel: Støjisolering af boliger mod vejtrafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Dato: Oktober 2004 Redaktion : Christian Sauer Jens Chr. Probst med bistand af Acoustica-Carl Bro as Layout : Tina Dilling Petersen Copyright : Vejdirektoratet Oplag : 150 stk Tryk : Vejdirektoratet, Anlægsområdet ISBN : (Elektronisk udgave) (CD-ROM) Udgiver: Vejdirektoratet Denne og andre rapporter kan bestilles hos: Schultz Information - Herstedvang Albertslund tlf.: fax:

3 Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning Forudsætninger og principper Baggrund Støjkortlægning og udvælgelse af boliger Administration af en tilskudsordning Inddeling af boliger i tilskudszoner Vejdirektoratets tilskudsordning Andre tilskudsordninger Krav til støjisoleringens virkning Retningslinier for, hvilke rum der kan isoleres med tilskud Typiske tvivlstilfælde beboelsesrum / ikke-beboelsesrum De involverede parter Tilskudsgiveren Boligejeren Støjkonsulenten Håndværkeren Lejere i udlejningsejendomme Støjsioleringen trin for trin Tidsplan og budget Tidsplan Budget Dokumentoversigt og dokumenter nr Appendiks - Beregningsmodel 3

6

7 Forord I denne vejledning beskrives, hvorledes Vejdirektoratets tilskudsordning til støjisolering af boliger mod vejtrafikstøj tilrettelægges og administreres. Vejledningen er udarbejdet som led i Vejdirektoratets støjindsats. Procedurer og fremgangsmåder i tilskudsordningen, som de er beskrevet i vejledningen, vil dog lige så vel kunne bruges af amter, kommuner og andre, som ønsker at inddrage støjisolering af boliger som en del af indsatsen mod vejtrafikstøj. Vejledningen indgår i en række af publikationer, som Vejdirektoratet har udgivet om støjbekæmpelse. I sammenhæng med nærværende vejledning er det særligt følgende udgivelser, der kan have interesse: - Støjskærme. Eksempler og erfaringer. Rapport nr Vejdirektoratet - August Støjskærme. Projektering. Rapport nr Vejdirektoratet - August Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader. Vejledning for boligejere. Rapport nr Vejdirektoratet - Marts Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader. Informationspjece - Vejdirektoratet - Marts Typekataloger. Aktuelle VD Støjskærme. Vejdirektoratet Støjskærme. Eksempler og erfaringer - II. Tillæg. Rapport nr Vejdirektoratet - Oktober Støjskærme. Eksempler og erfaringer, Typekataloger. CD - Vejdirektoratet 2004 Vejdirektoratets publikationer kan fås ved henvendelse til Schultz Information, (se kolofon), eller downloades fra under - "Bibliotek" - "Digitale publikationer". Der er til brug for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning udarbejdet et EDB-program med de nødvendige databaser og beregningsprocedurer. Programmets lydtekniske data og lydtekniske beregningsmetoder svarer til dem, der er benyttet ved Banedanmarks tilskudsordning. EDB-programmet kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratets Planlægningsafdeling tlf Banedanmarks (tidl. Banestyrelsen) tilskudsordning findes beskrevet i publikationen: - Støjprojektet Lydisolering - Tekniske Løsninger. DSB og Acoustica, 2. udgave Banedanmarks publikation kan downloades fra Banedanmarks hjemmeside under Publikationer 5

8 Indledning Støjisolering af boligers facader kan medvirke til at mindske de indendørs gener fra vejtrafikstøj. Med vedtagelse af lov nr. 946 af 20. december 1999 er ligningsloven ændret, således at er der åbnet mulighed for at yde skattefrit tilskud til boligejere til støjisolering mod vejtrafikstøj. Tilskud til støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn og støjisolering mod togstøj langs udvalgte strækninger af det danske jernbanenet har allerede i mange år været skattefri. Med lovændringen i 1999 er der åbnet mulighed for, at der også kan gøres en indsats, når det gælder boliger, som er belastet af vejtrafikstøj. I nærværende vejledning beskrives i detaljer, hvorledes Vejdirektoratets tilskudsordning til støjisolering mod vejtrafikstøj udformes og administreres. Målgruppen er Vejdirektoratet, amter og kommuner samt andre beslutningstagere og rådgivere, der beskæftiger sig med støjdæmpende foranstaltninger mod vejtrafikstøj. I vejledningen er i vid udstrækning benyttet de praktiske erfaringer, der er gjort i forbindelse med allerede kendte tilskudsordninger for støjisolering mod flystøj og togstøj. Vejledningen er inddelt i fire kapitler: Kapitel 1, der beskriver de overordnede beslutninger, der må træffes, og de principper, der må fastlægges, før en tilskudsordning kan iværksættes. Disse omfatter: - Forudsætninger og baggrund - Hvilke boliger, der kan tilbydes tilskud til støjisolering - Principper for beregning af tilskud - Administration af tilskudsordningen Kapitel 2, der gennemgår roller og ansvar for de forskellige implicerede parter. Disse er: - Tilskudsgiveren (f.eks. Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Beboerne i udlejningsejendomme 6

9 Kapitel 3 handler om den praktiske udførelse af støjisoleringen trin for trin, startende med de første henvendelser til boligejeren og afsluttende med kontrol af det færdige arbejde og udbetaling af tilskud. Til kapitlet hører en række dokumenter, som er paradigmaer for breve, rapporter m.m., der normalt vil indgå i et typisk sagsforløb. Disse findes bagerst i vejledningen sammen med en dokumentoversigt (side 33). Kapitel 4 indeholder et forslag til tidsplan for et støjisoleringsprojekt, og en overslagsmæssig metode til udarbejdelse af et budget. Vejledningen har et appendiks med beskrivelse af en model til beregning af lydtransmission udefra ind gennem facaden. Der er tale om en sammenfatning af den mere detaljerede beskrivelse i Banedanmarks publikation Støjprojektet - Lydisolering - Tekniske Løsninger. Vejdirektoratet har ladet udarbejde et EDB-program, som kan benyttes til administration og beregninger i forbindelse med en tilskudsordning. Programmet er i Microsoft Access og fås på en CD, der endvidere indeholder paradigmaer for breve, skemaer samt nærværende vejledning m.v. 7

10 1. Forudsætninger og principper 1.1 Baggrund Mange mennesker bor i områder, hvor vejtrafikstøjen er generende og i nogle tilfælde kan være en psykisk og fysisk belastning. Ca boliger i Danmark er belastet med vejstøj over grænseværdien for nye boliger på 55 db (decibel). Heraf er ca boliger stærkt støjbelastede (over 65 db). Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan vejtrafikstøj ved længere tids påvirkning føre til egentlige stressrelaterede helbredsproblemer. På baggrund af det store antal støjbelastede boliger opstillede regeringen i maj 1990 i sin»transporthandlingsplan 1990«en målsætning om, at» støjniveauet i boliger, der er belastet med mere end 55 db, så vidt muligt skal nedbringes, så højst boliger i år 2010 er belastet med lydtrykniveauer over 65 db«. I regeringens trafikpolitiske redegørelse»trafik 2005«i 1993 står blandt andet om støjbekæmpelse, at» målsætningen skal skærpes, så højst boliger er belastet med et støjniveau over 65 db i år 2010«. Regeringen nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe, der udarbejdede forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik, som med sine analyser af virkemidler er et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. I 2003 blev der indgået et trafikpolitisk forlig mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. I fortsættelse heraf blev der i 2004 indgået aftale mellem forligsparterne, om at der skulle afsættes godt 100 mio. kr. over en årrække til støjsdæmpende foranstaltninger langs det eksisterende statsvejnet m.v. Den hidtidige indsats til afhjælpning af støjgener langs eksisterende veje er hovedsageligt sket i form af opsætning af støjskærme og anlæg af jordvolde. I mange situationer er sådan støjafskærmning dog ikke mulig, f.eks. ved veje, hvor der er direkte overkørsler. Ved etageboliger vil en skærm typisk kun beskytte de nederste etager. Støjafskærmning kan desuden på nogle steder være en uforholdsmæssig dyr løsning i forhold til antallet af boliger, som skal beskyttes. Dette gælder især ved spredt villabebyggelse. I disse tilfælde er det en bedre løsning at støjisolere boligernes facade for at opnå acceptable støjforhold indendørs. Løsningen er ikke ideel, da den jo ikke nedbringer støjen på udendørsarealer. Facadeisolering mod støj er i dag et almindeligt anvendt virkemiddel. 1.2 Støjkortlægning og udvælgelse af boliger til støjisolering Det er en afgørende forudsætning for en støjisoleringsordnings succes, at der ligger en saglig og enkel procedure til grund for udvælgelse af de boliger, der skal tilbydes tilskud til støjisolering. 8

11 Det er erfaringen fra tidligere gennemførte tilskudsordninger, at der ofte har været klager fra utilfredse boligejere, hvis bolig lå netop uden for tilskudszonerne, eller som mente sig placeret i en for lav tilskudszone. Her er det vigtigt at kunne dokumentere, at ingen er blevet forfordelt. Udgangspunktet for udvælgelse af boliger, der skal tilbydes tilskud til støjisolering, bør altid være en støjkortlægning af boligområderne. Normalt er der tale om en beregnet kortlægning, men i særlige tilfælde kan målinger være aktuelle. Vejtrafikstøj beregnes efter den fælles nordiske beregningsmetode, som er beskrevet i Vejdirektoratets/Miljøstyrelsens rapport nr. 178/1998. Ved beregningerne bør der tages hensyn til den forventede udvikling i trafikken. Resultatet af støjkortlægningen skal være så detaljeret, at det er muligt at aflæse støjbelastningen ved den mest støjbelastede facade ved alle de boliger, der potentielt kan blive omfattet af tilskudsordningen. Den beregnede støjbelastning er L Aeq,24h i frit felt. Refleksionsbidrag fra husets egen facade indgår således ikke. Vejtrafikstøj måles og beregnes som L Aeq,24h, som er det energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau på døgnbasis for et årsmiddeldøgn. Erfaringer og systematiske undersøgelser har vist, at der er god sammenhæng mellem L Aeq,24h og den subjektivt opfattede genevirkning af vejtrafikstøj. Fritfeltsværdien ved husets facade afgør, om husets ejer skal tilbydes tilskud til støjisolering, samt i hvilken tilskudszone, huset er placeret i. 1.3 Administration af en tilskudsordning I 1980-erne og 1990-erne har der været forskellige offentlige tilskudsordninger, hvor boligejere kunne opnå et begrænset tilskud til energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelsesarbejder. Ordningerne blev administreret af kommunerne, der udbetalte tilskuddene, når boligejeren kunne fremvise en kvitteret regning fra en håndværker. I de fleste af ordningerne var der således ikke nogen teknisk forhåndsvurdering eller efterkontrol af projekterne. Ansvaret var helt overladt til boligejeren og håndværkeren. For disse arbejder har systemet fungeret udmærket, fordi der helt overvejende var tale om arbejder, hvor projekteringen var minimal og naturligt en del af håndværkerens arbejdsområde. 9

12 I de senere energispareordninger, hvor tilskuddet var større, krævede man, af hensyn til projektets indhold, at en energikonsulent godkendte projektet. På tilsvarende måde bør støjisolering af boliger mod trafikstøj projekteres og kontrolleres af teknikere med særlig indsigt i lydforhold. Disse teknikere kaldes støjkonsulenter. Ud over at sikre at støjisoleringen udføres forsvarligt, vil støjkonsulenterne vil også med fordel kunne bidrage til, at tilskuddenes effekt og anvendelse dokumenteres. I såvel Miljøstyrelsens som Banedanmarks tilskudsordninger har den praktiske administration af tilskudsordningen, dvs. kontakt med boligejerne, projektering og kontrol været varetaget af støjkonsulenten. Styrelserne har dog stået for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud efter indstilling fra støjkonsulenten. I kapitel 3 vil et støjisoleringsprojekt blive beskrevet fra start til slut. 1.4 Inddeling af boliger i tilskudszoner I dette afsnit gennemgås eksempler på, hvorledes et støjbelastet boligområde kan inddeles i tilskudszoner. Gennemgangen tager udgangspunkt i Vejdirektoratets model for vejtrafikstøj, som er beskrevet i Rapport nr. 79 fra Banedanmarks model, som benyttes i forbindelse med støjisolering langs jernbanerne og Miljøstyrelsens model, som blev benyttet i forbindelse med støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn i Kastrup vil dog også blive kort beskrevet. De tre modeller ligner hinanden meget og opfylder kravet om at være enkle og sagligt begrundede. Der er dog små forskelle, som kan bruges som inspiration, når en konkret tilskudsordning skal planlægges. Fælles for de tre modeller er, at tilskud kun ydes til lovlig helårsbeboelse. Sommerhuse, erhvervsejendomme, offentlige kontorer m.m. er således ikke omfattet af tilskudsordningerne. 10

13 I alle tre modeller falder de støjbelastede boliger indenfor én af tre tilskudszoner: Zone I : Zone II: Zone III: De mest støjbelastede boliger Mellemzone De mindst støjbelastede boliger Tilskuddet gradueres efter støjbelastningen på samme måde i de tre modeller: Zone I : Zone II: Zone III: Tilskuddet udgør 90% af håndværkerudgifterne Tilskuddet udgør 75% af håndværkerudgifterne Tilskuddet udgør 50% af håndværkerudgifterne Der gives dog ikke tilskud til ubegrænset store håndværkerudgifter, som det vil fremgå af de følgende afsnit Vejdirektoratets tilskudsordning Vejdirektoratet har i sin publikation»støjbekæmpelse langs statsvejene Mål og strategi«, Rapport nr. 79 fra august 1999, beskrevet de overordnede retningslinier for den tilskudsordning til støjisolering, som benyttes når støjbelastede boliger langs statsvejene tilbydes tilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen og fremgår af skemaet nedenfor. Tilskudszone Støjbelastning Maks. håndværkerudgift inkl. moms pr. bolig Tilskud heraf Zone I 70 db < L Aeq,24h kr ,- 90% Zone II 65 db < L Aeq,24h < 70 db kr ,- 75% Zone III 60 db < L Aeq,24h < 65 db kr ,- 50% Som det ses af skemaet henføres boligerne til tre tilskudszoner efter støjbelastning på den mest støjbelastede facade. Tilskuddet beregnes af håndværkerudgiften inkl. moms. Den maksimale tilskudsberettiget håndværkerudgift pr. bolig er reguleret efter byggeomkostningsindekset for boliger, der pr. 2. kvartal 2004 var 102,4 svarende til kr Boliger i tilskudszone III belastet med et trafikstøjniveau på mellem 60 db og 65 db tilbydes dog kun tilskud til støjisolering, når disse er beliggende i et boligområde, hvor der i øvrigt er boliger med en støjbelastning, L Aeq,24h, på over 65 db (tilskudszone I eller II). 11

14 1.4.2 Andre tilskudsordninger Banedanmark har siden 1987 løbende haft tilskudsordninger for støjisolering af støjbelastede boliger langs banelinierne. Boligerne henføres også i denne ordning til tre tilskudszoner efter støjbelastningens størrelse, L Aeq,24h, på den mest støjbelastede facade. Støjgrænserne for tilskudszonerne er 5 db højere end de tilsvarende grænser for vejtrafikstøj. Det skyldes, at togstøj subjektivt virker mindre generende end vejtrafikstøj, hvorfor grænsen for acceptable niveauer udendørs er højere. Miljøstyrelsen forestod i en tilskudsordning til støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn i Kastrup. Boligerne blev fordelt på tre tilskudszoner efter støjbelastningen på den mest støjbelastede facade. Støjgrænserne for tilskudszonerne er som for togstøj 5 db højere end for vejtrafikstøj. Dog opgøres flystøjbelastning med en særlig måleenhed, L DEN (Day, Evening, Night Level). 1.5 Krav til støjisoleringens virkning Når en offentlig myndighed giver tilskud til støjisolering, må der stilles krav om, at det indendørs støjniveau rent faktisk reduceres, ellers vil der blot være tale om tilskud til bygningsvedligeholdelse. For at sikre, at der opnås en reduktion af det indendørs støjniveau, skal ét eller flere af følgende krav være opfyldt: - Krav 1 Støjisoleringen skal reducere den indendørs støjbelastning med mindst 5 db. Dette krav sikrer, at beboerne oplever en mærkbar forbedring af forholdene. Forbedringen kan normalt opnås med rimelige omkostninger. - Krav 2 Støjisoleringen skal mindst kompensere for den stigning i det indendørs støjniveau, som en evt. nybygning/ændring på vejen giver anledning til. Dette krav er normalt lettere at opfylde end krav 1. Hvis der er tale om en kapacitetsudvidelse af en eksisterende vej, er stigningen i støjbelastning sjældent mere 12

15 end 3-5 db. Kriteriet virker logisk, når det skal forklares for naboerne støjisoleringen kompenserer for den øgede gene, hverken mere eller mindre. Ved nyanlæg af f.eks. veje nær boligområder, der ikke tidligere har været væsentlig belastet med trafikstøj, kan kravet være vanskeligere at opfylde og bør i det mindste ses i sammenhæng med krav 3. - Krav 3 Støjisoleringen skal nedbringe den indendørs støjbelastning fra trafikstøjen til under 30 db. Dette krav tilgodeser det ideelle mål, nemlig at bringe husets isoleringsniveau op på højde med de krav, der stilles til nybyggeri i Bygningsreglementet. Kravet er imidlertid næsten umuligt at opfylde for bygninger, hvor den udendørs støjbelastning er større end 70 db, og selv med en støjbelastning på 65 db kan det være meget kostbart at imødekomme. Normalt vil det i vejtrafiksammenhænge være rimeligt at lægge sig fast på, at krav 1 skal være opfyldt. Til krav 1 skal dog bemærkes, at der i allerede gennemførte tilskudsordninger ofte er set huse, som i forvejen var ganske velisolerede, og hvor det derfor krævede meget omfattende foranstaltninger at reducere det indendørs niveau med 5 db. I sådanne tilfælde har en mindre reduktion end 5 db kunnet accepteres, hvis det kunne godtgøres, at forbedringen bragte opholdsrummet til enten at opfylde krav 2 eller krav 3. Ud over de nævnte krav gælder desuden følgende hovedregel: Alle de foreskrevne støjisolerende foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde støjkravet i et opholdsrum, skal gennemføres, hvis der skal ydes tilskud. Dette kan bedst beskrives med et eksempel: Et opholdsrum i en bolig har to vinduer ud mod vejen. Gennem begge vinduer transmitteres vejstøj ind i opholdsrummet, og begge vinduer skal forbedres for at opfylde de opstillede krav til forbedring. Af en eller anden grund, måske for at spare penge, ønsker boligejeren kun at lade det ene vindue forbedre. Dette er ikke tilladt, for så opfyldes kravet til forbedring ikke, og han vil derfor ikke kunne få tilskud til støjisoleringen. 13

16 1.6 Retningslinier for, hvilke rum der kan isoleres med tilskud Generelt for de eksisterende tilskudsordninger gælder, at de rum, der kan isoleres med tilskud, skal være godkendte som beboelsesrum. Endvidere gælder, at rummene før støjisoleringen skal have en indendørs trafikstøjbelastning på over 30 db. Denne værdi er hentet fra Bygningsreglementet og er baseret på erfaringer fra omfattende beboerundersøgelser. Disse viser, at hvis L Aeq,24h indendørs er lavere end 30 db, vil de fleste mennesker opfatte lydniveauet som tilfredsstillende. Hvis den indendørs støjbelastning er lavere end 30 db, enten fordi rummet allerede er isoleret, eller fordi rummet ligger delvist afskærmet for trafikstøjen, er der således ikke behov for yderligere støjisolering. Vejdirektoratets tilskudsordning vedrører følgende typer rum: - Stuer - Soverum - Værelser og kamre - Køkkenalrum/spisekøkken, hvis det har en sådan størrelse, at det af Vejdirektoratet vurderes at kunne bruges til længerevarende ophold ud over madlavning. For de øvrige tilskudsordninger kan det nævnes, at køkkener i Miljøstyrelsens ordning med Københavns Lufthavn kun blev isoleret med tilskud, hvis det var spisekøkkener eller køkken/alrum. I Banedanmarks ordning er køkkener generelt omfattet. Følgende rumtyper kan ikke isoleres med tilskud: - Badeværelser - Bryggers - Kælderrum - Loftsrum - Forstuer - Gang og entré - Inddækkede terrasser 1.7 Typiske tvivlstilfælde beboelsesrum / ikke-beboelsesrum Der vil i praksis altid vise sig en række tvivlstilfælde, hvor det er vanskeligt at afgøre om et rum er berettiget til at blive støjisoleret med tilskud. Det gælder især køkkener, forstuer og inddækkede terrasser, men også kælderrum og loftsrum, som kan være indrettet og benyttet til beboelse uden nødvendig tilladelse hertil. Følgende eksempler illustrerer problemstillingerne: 14

17 Eksempel: Loftsrum eller kælderrum indrettet til beboelse Hvis der er tvivl om et rums status, f.eks. et loftsrum, der er indrettet og benyttes til beboelse, må boligejeren afkræves dokumentation i form af en bygningsattest eller en BBR meddelelse, der viser at rummet lovligt kan benyttes som beboelse. Ellers må rummet afvises, idet det ikke er et beboelsesrum. Eksempel: Inddækket terrasse inddraget i stuen Eksemplet omhandler en inddækket terrasse, som benyttes som udestue. Rummet er varmeisoleret og opvarmet, og ejeren har fjernet dør og måske også vinduer mellem terrassen og den bagvedliggende stue. Der er en betydelig lydtransmission til stuen via den inddækkede terrasse, således at forbedring af de øvrige vinduer, som ikke vender ud mod terrassen, ikke vil have nogen synderlig effekt. Principielt må boligejeren ikke fjerne døre og vinduer ud til terrassen uden at have byggetilladelse til det. Har boligejeren en tilladelse, kan den inddækkede terrasse betragtes som en del af stuen og kan isoleres med tilskud. Foreligger der ingen tilladelse, må det meddeles boligejeren, at der ikke kan gives tilskud til isolering hverken af den inddækkede terrasse eller af den bagvedliggende stue. Eksempel: Inddækket terrasse, foran stue Der er udført en inddækning af terrassen foran dør og vinduer til stuen. Dør og vinduer sidder stadig i facaden og boligejeren vil gerne have dem skiftet. En inddækket terrasse vil typisk nedsætte støjbelastningen på husfacaden med db og gør dermed yderligere støjisolering overflødig. Ved vurderingen er det imidlertid vigtigt at undersøge inddækningens bygningsmæssige kvalitet. Hvis der er udført en håndværksmæssig forsvarlig inddækning, som tydeligvis vil forblive en del af huset, og som derfor blivende vil beskytte facaden mod støj, må boligejerens anmodning afvises. I mange tilfælde er der imidlertid tale om relativt ringe, selvbestaltede inddækninger med nødtørftigt opsatte plastikplader. Sådanne inddækninger vil ofte blive fjernet, om ikke før, så når huset skifter ejer. I sådanne tilfælde vil det være rimeligt at betragte inddækningen som ikke eksisterende. Med en sådan vurdering kan den bagvedliggende stue støjisoleres med tilskud under forudsætning af, at eksisterende dør og vinduer ikke yder tilstrækkelig lydreduktion. 15

18 Eksempel: Køkken eller entré med forbindelse til stue. Der kan også være tale om ikke-tilskudsberettigede rum, hvorigennem der transmitteres væsentlig støj til beboelsesrum, f.eks. via en entré med åben forbindelse til en stue. Ofte er døren mellem entré og stue eller mellem et lille køkken og stuen fjernet, og lydtransmissionen via dette naborum til en stue kan have betydning for støjniveauet i stuen. I princippet kan støjproblemet i stuen løses ved at etablere en ny indvendig dør. Det vil imidlertid ikke være rimeligt at påtvinge boligejeren denne løsning, hvis den er uønsket. Som pragmatisk løsning tilbydes derfor, at der ydes et tilskudsbeløb til udskiftning af hoveddøren eller køkkenvinduet. Svarende til, hvad det i værste fald vil koste at genetablere den indvendige dør. I tilfælde, hvor entré eller gang er i åben forbindelse med et opholdsrum, opfattes entré og opholdsrum som et samlet opholdsrum. 16

19 2. De involverede parter I en tilskudsordning til støjisolering vil der være 4 eller 5 parter: - Tilskudsgiveren (Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Lejerne i udlejningsejendomme Parternes roller og væsentlige opgaver er kort gennemgået i de følgende afsnit. 2.1 Tilskudsgiveren Tilskudsgiveren er normalt en offentlig myndighed, typisk Vejdirektoratet, et amt eller en kommune. Tilskudsgiver er den formelt øverste ansvarlige og skal have udpeget en kontaktperson, til hvem boligejere og andre kan henvende sig, også med eventuelle klager. Tilskudsgiver er øverste klageinstans. Men en boligejer, der måtte være utilfreds med tilskudsgivers afgørelse, har naturligvis de normale retslige muligheder for at klage. Tilskudsgiver træffer de økonomiske dispositioner, dvs. giver tilsagn om tilskud og udbetaler tilskud. Forud for igangsætning af ordningen udarbejdes et budget baseret på forventet tilslutningsandel fra boligejere i det berørte område. Tilskudsgiver engagerer og honorerer normalt et støjkonsulentfirma til at varetage den praktiske del af ordningens administration. 2.2 Boligejeren Det er boligejerens egen afgørelse, om han ønsker at benytte sig af tilbuddet om tilskud. Vælger boligejeren ikke at benytte tilbuddet inden for den tidsfrist, der er fastsat af tilskudsgiver, kan der ikke senere opnås tilskud. Dette gælder også for fremtidige ejere af ejendommen. Boligejeren skal selv sørge for at overholde tidsfrister for tilskudsordningen. Hvis fristerne overskrides, kan boligejeren risikere at miste retten til tilskud. Boligejeren skal selv finde og indgå kontrakt med håndværkere. Boligejeren skal også selv stå for tilsyn under arbejdet. Boligejeren kan dog engagere en arkitekt eller ingeniør til at bistå sig. Honoraret til denne er tilskudsberettiget som en del af håndværkerudgifterne (se side 25). 17

20 Boligejeren er ansvarlig for at indhente evt. tilladelser fra byggemyndigheder, forsikringsselskaber m.m. Når der er tale om en udlejningsejendom, er boligejeren ansvarlig for at orientere lejerne og give dem de fornødne varsler om arbejdet. Boligejeren er ansvarlig for at betale håndværkeren. 2.3 Støjkonsulenten Støjkonsulenten varetager den praktiske administration af tilskudsordningen for tilskudsgiver. Det betyder typisk, at støjkonsulenten udarbejder samtlige breve, nogle i støjkonsulentens eget navn og andre som forlæg til tilskudsgivers breve. Støjkonsulenten besigtiger boligerne og udarbejder støjisoleringsbeskrivelser. Støjkonsulenten er ansvarlig for, at de foreslåede foranstaltninger giver den forud fastlagte forbedring af de indendørs støjforhold. Støjkonsulenten skal svare på spørgsmål fra boligejer og håndværker efter besigtigelsen. Tilskudsordningen betyder, at tilskudsgiver kontakter en stor borgergruppe inden for en meget kort tidsperiode. Dette kræver, at støjkonsulenten, som repræsenterer tilskudsgiver, i høj grad må yde brugerservice for at få forløbet til at glide så glat som muligt. Dog skal støjkonsulenten afgrænse sine ydelser, så der ikke er tale om direkte byggerådgivning for boligejeren. Boligejeren må i givet fald engagere sin egen rådgiver. Støjkonsulenten kontrollerer håndværkernes tilbud til boligejeren. Støjkonsulenten er ansvarlig for, at det projekt, der ydes tilsagn om tilskud til, er i overensstemmelse med støjisoleringsbeskrivelsen, evt. med godkendte ændringer. Støjkonsulenten kontrollerer det færdige arbejde med hensyn til den i tilbuddet angivne mængde og kvalitet, men støjkonsulenten fører ikke tilsyn, medens isoleringsarbejdet udføres. 2.4 Håndværkeren Håndværkeren skal afgive sit tilbud til boligejeren i henhold til de beskrivelser og betingelser, som er angivet i støjisoleringsbeskrivelsen. Tilbuddet skal være til fast pris og tid. Håndværkerens kontrakt og kontakt er direkte med boligejeren, som ved ethvert andet arbejde for en privat boligejer. 18

21 Håndværkeren skal være professionelt og momsregistreret inden for byggebranchen. Boligejeren er i visse tilfælde selv håndværker og kan selv byde på isoleringsarbejdet, hvis de foranstående betingelser opfyldes. 2.5 Lejere i udlejningsejendomme I udlejningsejendomme, som kan støjisoleres med tilskud, har lejerne i de berørte lejligheder i princippet ingen indflydelse på, om ejeren af boligen vil benytte sig af tilskudsordningen eller ej. Lejerne har i sammenhæng med tilskudsordningen ingen formelle forpligtelser eller kontakter med tilskudsordningens øvrige parter. Al kontakt til håndværkere, støjkonsulent og tilskudsgiver sker via boligejeren eller dennes administrator. Lejerne har dog krav på at blive behørigt varslet af udlejer i forbindelse med støjisoleringsarbejdets gennemførelse på linie med øvrige arbejder, som udlejer påtænker eller forestår. 19

22 3. Støjisoleringen trin for trin I dette kapitel vil de forskellige trin i Vejdirektoratets støjisoleringsordning blive gennemgået kronologisk. I forløbet vil der optræde de samme parter, som er nævnt i kapitel 2. - Tilskudsgiveren (Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Lejere i udlejningsejendomme Det er forudsat, at tilskudsordningen administreres, således at de nødvendige beregninger foretages ved hjælp af det EDB-program, som Vejdirektoratet har ladet udvikle. Til programmet hører en række dokumenter, som er listet og gengivet bagerst i denne projektvejledning, se under "Dokumentoversigt" side 33. Programmet er baseret på Visual Basic og Acces database. Trin 1 : Registrering Når et givet område er blevet støjkortlagt, og det er besluttet at tilbyde tilskud til støjisolering, er første trin, at der oprettes en database med stamoplysninger om boligerne. Indgangsnøglen til databasen er boligens BBR nr., hvis format er: Kommunenr: (3 cifre) Ejendomsnr. (6 cifre) Bygningsnr. (3 cifre). Eks. : Dette format gælder for parcelhuse og ejerlejligheder. For udlejningsejendomme suppleres BBR nr. med et fortløbende løbenr. til de lejligheder, der er omfattet af ordningen. Dette løbenr. tildeles af støjkonsulenten og kan således ikke findes i kommunens BBR-register. Løbenummeret er nødvendigt for at kunne adskille de forskellige lejligheder i ejendommen. Formatet for lejelejlighederne bliver dermed f.eks A1, A2 osv. Til hvert BBR nr. knyttes nu følgende oplysninger: - Områdebetegnelse (kan være et vejnr. eller et områdenavn) - Boligens postadresse 20

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax.

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER

Læs mere

Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere

Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere Støjbekæmpelse langs statsvejene Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere Rapport nr. 225 Marts 2001 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postbox 1569 1020 København K Telefon:

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Banedanmark Miljø & Energi Vasbygade 10 2450 København SV www.banedanmark.dk

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING FOR BOLIGEJERE RAPPORT 366-2010 TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998)

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Lev livet lunere Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af Ballerup Boligselskab Råderetskatalog Egebjerggård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 9 Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere