Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning"

Transkript

1 Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Telefax: Titel: Støjisolering af boliger mod vejtrafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Dato: Oktober 2004 Redaktion : Christian Sauer Jens Chr. Probst med bistand af Acoustica-Carl Bro as Layout : Tina Dilling Petersen Copyright : Vejdirektoratet Oplag : 150 stk Tryk : Vejdirektoratet, Anlægsområdet ISBN : (Elektronisk udgave) (CD-ROM) Udgiver: Vejdirektoratet Denne og andre rapporter kan bestilles hos: Schultz Information - Herstedvang Albertslund tlf.: fax:

3 Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning Forudsætninger og principper Baggrund Støjkortlægning og udvælgelse af boliger Administration af en tilskudsordning Inddeling af boliger i tilskudszoner Vejdirektoratets tilskudsordning Andre tilskudsordninger Krav til støjisoleringens virkning Retningslinier for, hvilke rum der kan isoleres med tilskud Typiske tvivlstilfælde beboelsesrum / ikke-beboelsesrum De involverede parter Tilskudsgiveren Boligejeren Støjkonsulenten Håndværkeren Lejere i udlejningsejendomme Støjsioleringen trin for trin Tidsplan og budget Tidsplan Budget Dokumentoversigt og dokumenter nr Appendiks - Beregningsmodel 3

6

7 Forord I denne vejledning beskrives, hvorledes Vejdirektoratets tilskudsordning til støjisolering af boliger mod vejtrafikstøj tilrettelægges og administreres. Vejledningen er udarbejdet som led i Vejdirektoratets støjindsats. Procedurer og fremgangsmåder i tilskudsordningen, som de er beskrevet i vejledningen, vil dog lige så vel kunne bruges af amter, kommuner og andre, som ønsker at inddrage støjisolering af boliger som en del af indsatsen mod vejtrafikstøj. Vejledningen indgår i en række af publikationer, som Vejdirektoratet har udgivet om støjbekæmpelse. I sammenhæng med nærværende vejledning er det særligt følgende udgivelser, der kan have interesse: - Støjskærme. Eksempler og erfaringer. Rapport nr Vejdirektoratet - August Støjskærme. Projektering. Rapport nr Vejdirektoratet - August Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader. Vejledning for boligejere. Rapport nr Vejdirektoratet - Marts Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader. Informationspjece - Vejdirektoratet - Marts Typekataloger. Aktuelle VD Støjskærme. Vejdirektoratet Støjskærme. Eksempler og erfaringer - II. Tillæg. Rapport nr Vejdirektoratet - Oktober Støjskærme. Eksempler og erfaringer, Typekataloger. CD - Vejdirektoratet 2004 Vejdirektoratets publikationer kan fås ved henvendelse til Schultz Information, (se kolofon), eller downloades fra under - "Bibliotek" - "Digitale publikationer". Der er til brug for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning udarbejdet et EDB-program med de nødvendige databaser og beregningsprocedurer. Programmets lydtekniske data og lydtekniske beregningsmetoder svarer til dem, der er benyttet ved Banedanmarks tilskudsordning. EDB-programmet kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratets Planlægningsafdeling tlf Banedanmarks (tidl. Banestyrelsen) tilskudsordning findes beskrevet i publikationen: - Støjprojektet Lydisolering - Tekniske Løsninger. DSB og Acoustica, 2. udgave Banedanmarks publikation kan downloades fra Banedanmarks hjemmeside under Publikationer 5

8 Indledning Støjisolering af boligers facader kan medvirke til at mindske de indendørs gener fra vejtrafikstøj. Med vedtagelse af lov nr. 946 af 20. december 1999 er ligningsloven ændret, således at er der åbnet mulighed for at yde skattefrit tilskud til boligejere til støjisolering mod vejtrafikstøj. Tilskud til støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn og støjisolering mod togstøj langs udvalgte strækninger af det danske jernbanenet har allerede i mange år været skattefri. Med lovændringen i 1999 er der åbnet mulighed for, at der også kan gøres en indsats, når det gælder boliger, som er belastet af vejtrafikstøj. I nærværende vejledning beskrives i detaljer, hvorledes Vejdirektoratets tilskudsordning til støjisolering mod vejtrafikstøj udformes og administreres. Målgruppen er Vejdirektoratet, amter og kommuner samt andre beslutningstagere og rådgivere, der beskæftiger sig med støjdæmpende foranstaltninger mod vejtrafikstøj. I vejledningen er i vid udstrækning benyttet de praktiske erfaringer, der er gjort i forbindelse med allerede kendte tilskudsordninger for støjisolering mod flystøj og togstøj. Vejledningen er inddelt i fire kapitler: Kapitel 1, der beskriver de overordnede beslutninger, der må træffes, og de principper, der må fastlægges, før en tilskudsordning kan iværksættes. Disse omfatter: - Forudsætninger og baggrund - Hvilke boliger, der kan tilbydes tilskud til støjisolering - Principper for beregning af tilskud - Administration af tilskudsordningen Kapitel 2, der gennemgår roller og ansvar for de forskellige implicerede parter. Disse er: - Tilskudsgiveren (f.eks. Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Beboerne i udlejningsejendomme 6

9 Kapitel 3 handler om den praktiske udførelse af støjisoleringen trin for trin, startende med de første henvendelser til boligejeren og afsluttende med kontrol af det færdige arbejde og udbetaling af tilskud. Til kapitlet hører en række dokumenter, som er paradigmaer for breve, rapporter m.m., der normalt vil indgå i et typisk sagsforløb. Disse findes bagerst i vejledningen sammen med en dokumentoversigt (side 33). Kapitel 4 indeholder et forslag til tidsplan for et støjisoleringsprojekt, og en overslagsmæssig metode til udarbejdelse af et budget. Vejledningen har et appendiks med beskrivelse af en model til beregning af lydtransmission udefra ind gennem facaden. Der er tale om en sammenfatning af den mere detaljerede beskrivelse i Banedanmarks publikation Støjprojektet - Lydisolering - Tekniske Løsninger. Vejdirektoratet har ladet udarbejde et EDB-program, som kan benyttes til administration og beregninger i forbindelse med en tilskudsordning. Programmet er i Microsoft Access og fås på en CD, der endvidere indeholder paradigmaer for breve, skemaer samt nærværende vejledning m.v. 7

10 1. Forudsætninger og principper 1.1 Baggrund Mange mennesker bor i områder, hvor vejtrafikstøjen er generende og i nogle tilfælde kan være en psykisk og fysisk belastning. Ca boliger i Danmark er belastet med vejstøj over grænseværdien for nye boliger på 55 db (decibel). Heraf er ca boliger stærkt støjbelastede (over 65 db). Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan vejtrafikstøj ved længere tids påvirkning føre til egentlige stressrelaterede helbredsproblemer. På baggrund af det store antal støjbelastede boliger opstillede regeringen i maj 1990 i sin»transporthandlingsplan 1990«en målsætning om, at» støjniveauet i boliger, der er belastet med mere end 55 db, så vidt muligt skal nedbringes, så højst boliger i år 2010 er belastet med lydtrykniveauer over 65 db«. I regeringens trafikpolitiske redegørelse»trafik 2005«i 1993 står blandt andet om støjbekæmpelse, at» målsætningen skal skærpes, så højst boliger er belastet med et støjniveau over 65 db i år 2010«. Regeringen nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe, der udarbejdede forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik, som med sine analyser af virkemidler er et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. I 2003 blev der indgået et trafikpolitisk forlig mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. I fortsættelse heraf blev der i 2004 indgået aftale mellem forligsparterne, om at der skulle afsættes godt 100 mio. kr. over en årrække til støjsdæmpende foranstaltninger langs det eksisterende statsvejnet m.v. Den hidtidige indsats til afhjælpning af støjgener langs eksisterende veje er hovedsageligt sket i form af opsætning af støjskærme og anlæg af jordvolde. I mange situationer er sådan støjafskærmning dog ikke mulig, f.eks. ved veje, hvor der er direkte overkørsler. Ved etageboliger vil en skærm typisk kun beskytte de nederste etager. Støjafskærmning kan desuden på nogle steder være en uforholdsmæssig dyr løsning i forhold til antallet af boliger, som skal beskyttes. Dette gælder især ved spredt villabebyggelse. I disse tilfælde er det en bedre løsning at støjisolere boligernes facade for at opnå acceptable støjforhold indendørs. Løsningen er ikke ideel, da den jo ikke nedbringer støjen på udendørsarealer. Facadeisolering mod støj er i dag et almindeligt anvendt virkemiddel. 1.2 Støjkortlægning og udvælgelse af boliger til støjisolering Det er en afgørende forudsætning for en støjisoleringsordnings succes, at der ligger en saglig og enkel procedure til grund for udvælgelse af de boliger, der skal tilbydes tilskud til støjisolering. 8

11 Det er erfaringen fra tidligere gennemførte tilskudsordninger, at der ofte har været klager fra utilfredse boligejere, hvis bolig lå netop uden for tilskudszonerne, eller som mente sig placeret i en for lav tilskudszone. Her er det vigtigt at kunne dokumentere, at ingen er blevet forfordelt. Udgangspunktet for udvælgelse af boliger, der skal tilbydes tilskud til støjisolering, bør altid være en støjkortlægning af boligområderne. Normalt er der tale om en beregnet kortlægning, men i særlige tilfælde kan målinger være aktuelle. Vejtrafikstøj beregnes efter den fælles nordiske beregningsmetode, som er beskrevet i Vejdirektoratets/Miljøstyrelsens rapport nr. 178/1998. Ved beregningerne bør der tages hensyn til den forventede udvikling i trafikken. Resultatet af støjkortlægningen skal være så detaljeret, at det er muligt at aflæse støjbelastningen ved den mest støjbelastede facade ved alle de boliger, der potentielt kan blive omfattet af tilskudsordningen. Den beregnede støjbelastning er L Aeq,24h i frit felt. Refleksionsbidrag fra husets egen facade indgår således ikke. Vejtrafikstøj måles og beregnes som L Aeq,24h, som er det energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau på døgnbasis for et årsmiddeldøgn. Erfaringer og systematiske undersøgelser har vist, at der er god sammenhæng mellem L Aeq,24h og den subjektivt opfattede genevirkning af vejtrafikstøj. Fritfeltsværdien ved husets facade afgør, om husets ejer skal tilbydes tilskud til støjisolering, samt i hvilken tilskudszone, huset er placeret i. 1.3 Administration af en tilskudsordning I 1980-erne og 1990-erne har der været forskellige offentlige tilskudsordninger, hvor boligejere kunne opnå et begrænset tilskud til energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelsesarbejder. Ordningerne blev administreret af kommunerne, der udbetalte tilskuddene, når boligejeren kunne fremvise en kvitteret regning fra en håndværker. I de fleste af ordningerne var der således ikke nogen teknisk forhåndsvurdering eller efterkontrol af projekterne. Ansvaret var helt overladt til boligejeren og håndværkeren. For disse arbejder har systemet fungeret udmærket, fordi der helt overvejende var tale om arbejder, hvor projekteringen var minimal og naturligt en del af håndværkerens arbejdsområde. 9

12 I de senere energispareordninger, hvor tilskuddet var større, krævede man, af hensyn til projektets indhold, at en energikonsulent godkendte projektet. På tilsvarende måde bør støjisolering af boliger mod trafikstøj projekteres og kontrolleres af teknikere med særlig indsigt i lydforhold. Disse teknikere kaldes støjkonsulenter. Ud over at sikre at støjisoleringen udføres forsvarligt, vil støjkonsulenterne vil også med fordel kunne bidrage til, at tilskuddenes effekt og anvendelse dokumenteres. I såvel Miljøstyrelsens som Banedanmarks tilskudsordninger har den praktiske administration af tilskudsordningen, dvs. kontakt med boligejerne, projektering og kontrol været varetaget af støjkonsulenten. Styrelserne har dog stået for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud efter indstilling fra støjkonsulenten. I kapitel 3 vil et støjisoleringsprojekt blive beskrevet fra start til slut. 1.4 Inddeling af boliger i tilskudszoner I dette afsnit gennemgås eksempler på, hvorledes et støjbelastet boligområde kan inddeles i tilskudszoner. Gennemgangen tager udgangspunkt i Vejdirektoratets model for vejtrafikstøj, som er beskrevet i Rapport nr. 79 fra Banedanmarks model, som benyttes i forbindelse med støjisolering langs jernbanerne og Miljøstyrelsens model, som blev benyttet i forbindelse med støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn i Kastrup vil dog også blive kort beskrevet. De tre modeller ligner hinanden meget og opfylder kravet om at være enkle og sagligt begrundede. Der er dog små forskelle, som kan bruges som inspiration, når en konkret tilskudsordning skal planlægges. Fælles for de tre modeller er, at tilskud kun ydes til lovlig helårsbeboelse. Sommerhuse, erhvervsejendomme, offentlige kontorer m.m. er således ikke omfattet af tilskudsordningerne. 10

13 I alle tre modeller falder de støjbelastede boliger indenfor én af tre tilskudszoner: Zone I : Zone II: Zone III: De mest støjbelastede boliger Mellemzone De mindst støjbelastede boliger Tilskuddet gradueres efter støjbelastningen på samme måde i de tre modeller: Zone I : Zone II: Zone III: Tilskuddet udgør 90% af håndværkerudgifterne Tilskuddet udgør 75% af håndværkerudgifterne Tilskuddet udgør 50% af håndværkerudgifterne Der gives dog ikke tilskud til ubegrænset store håndværkerudgifter, som det vil fremgå af de følgende afsnit Vejdirektoratets tilskudsordning Vejdirektoratet har i sin publikation»støjbekæmpelse langs statsvejene Mål og strategi«, Rapport nr. 79 fra august 1999, beskrevet de overordnede retningslinier for den tilskudsordning til støjisolering, som benyttes når støjbelastede boliger langs statsvejene tilbydes tilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen og fremgår af skemaet nedenfor. Tilskudszone Støjbelastning Maks. håndværkerudgift inkl. moms pr. bolig Tilskud heraf Zone I 70 db < L Aeq,24h kr ,- 90% Zone II 65 db < L Aeq,24h < 70 db kr ,- 75% Zone III 60 db < L Aeq,24h < 65 db kr ,- 50% Som det ses af skemaet henføres boligerne til tre tilskudszoner efter støjbelastning på den mest støjbelastede facade. Tilskuddet beregnes af håndværkerudgiften inkl. moms. Den maksimale tilskudsberettiget håndværkerudgift pr. bolig er reguleret efter byggeomkostningsindekset for boliger, der pr. 2. kvartal 2004 var 102,4 svarende til kr Boliger i tilskudszone III belastet med et trafikstøjniveau på mellem 60 db og 65 db tilbydes dog kun tilskud til støjisolering, når disse er beliggende i et boligområde, hvor der i øvrigt er boliger med en støjbelastning, L Aeq,24h, på over 65 db (tilskudszone I eller II). 11

14 1.4.2 Andre tilskudsordninger Banedanmark har siden 1987 løbende haft tilskudsordninger for støjisolering af støjbelastede boliger langs banelinierne. Boligerne henføres også i denne ordning til tre tilskudszoner efter støjbelastningens størrelse, L Aeq,24h, på den mest støjbelastede facade. Støjgrænserne for tilskudszonerne er 5 db højere end de tilsvarende grænser for vejtrafikstøj. Det skyldes, at togstøj subjektivt virker mindre generende end vejtrafikstøj, hvorfor grænsen for acceptable niveauer udendørs er højere. Miljøstyrelsen forestod i en tilskudsordning til støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn i Kastrup. Boligerne blev fordelt på tre tilskudszoner efter støjbelastningen på den mest støjbelastede facade. Støjgrænserne for tilskudszonerne er som for togstøj 5 db højere end for vejtrafikstøj. Dog opgøres flystøjbelastning med en særlig måleenhed, L DEN (Day, Evening, Night Level). 1.5 Krav til støjisoleringens virkning Når en offentlig myndighed giver tilskud til støjisolering, må der stilles krav om, at det indendørs støjniveau rent faktisk reduceres, ellers vil der blot være tale om tilskud til bygningsvedligeholdelse. For at sikre, at der opnås en reduktion af det indendørs støjniveau, skal ét eller flere af følgende krav være opfyldt: - Krav 1 Støjisoleringen skal reducere den indendørs støjbelastning med mindst 5 db. Dette krav sikrer, at beboerne oplever en mærkbar forbedring af forholdene. Forbedringen kan normalt opnås med rimelige omkostninger. - Krav 2 Støjisoleringen skal mindst kompensere for den stigning i det indendørs støjniveau, som en evt. nybygning/ændring på vejen giver anledning til. Dette krav er normalt lettere at opfylde end krav 1. Hvis der er tale om en kapacitetsudvidelse af en eksisterende vej, er stigningen i støjbelastning sjældent mere 12

15 end 3-5 db. Kriteriet virker logisk, når det skal forklares for naboerne støjisoleringen kompenserer for den øgede gene, hverken mere eller mindre. Ved nyanlæg af f.eks. veje nær boligområder, der ikke tidligere har været væsentlig belastet med trafikstøj, kan kravet være vanskeligere at opfylde og bør i det mindste ses i sammenhæng med krav 3. - Krav 3 Støjisoleringen skal nedbringe den indendørs støjbelastning fra trafikstøjen til under 30 db. Dette krav tilgodeser det ideelle mål, nemlig at bringe husets isoleringsniveau op på højde med de krav, der stilles til nybyggeri i Bygningsreglementet. Kravet er imidlertid næsten umuligt at opfylde for bygninger, hvor den udendørs støjbelastning er større end 70 db, og selv med en støjbelastning på 65 db kan det være meget kostbart at imødekomme. Normalt vil det i vejtrafiksammenhænge være rimeligt at lægge sig fast på, at krav 1 skal være opfyldt. Til krav 1 skal dog bemærkes, at der i allerede gennemførte tilskudsordninger ofte er set huse, som i forvejen var ganske velisolerede, og hvor det derfor krævede meget omfattende foranstaltninger at reducere det indendørs niveau med 5 db. I sådanne tilfælde har en mindre reduktion end 5 db kunnet accepteres, hvis det kunne godtgøres, at forbedringen bragte opholdsrummet til enten at opfylde krav 2 eller krav 3. Ud over de nævnte krav gælder desuden følgende hovedregel: Alle de foreskrevne støjisolerende foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde støjkravet i et opholdsrum, skal gennemføres, hvis der skal ydes tilskud. Dette kan bedst beskrives med et eksempel: Et opholdsrum i en bolig har to vinduer ud mod vejen. Gennem begge vinduer transmitteres vejstøj ind i opholdsrummet, og begge vinduer skal forbedres for at opfylde de opstillede krav til forbedring. Af en eller anden grund, måske for at spare penge, ønsker boligejeren kun at lade det ene vindue forbedre. Dette er ikke tilladt, for så opfyldes kravet til forbedring ikke, og han vil derfor ikke kunne få tilskud til støjisoleringen. 13

16 1.6 Retningslinier for, hvilke rum der kan isoleres med tilskud Generelt for de eksisterende tilskudsordninger gælder, at de rum, der kan isoleres med tilskud, skal være godkendte som beboelsesrum. Endvidere gælder, at rummene før støjisoleringen skal have en indendørs trafikstøjbelastning på over 30 db. Denne værdi er hentet fra Bygningsreglementet og er baseret på erfaringer fra omfattende beboerundersøgelser. Disse viser, at hvis L Aeq,24h indendørs er lavere end 30 db, vil de fleste mennesker opfatte lydniveauet som tilfredsstillende. Hvis den indendørs støjbelastning er lavere end 30 db, enten fordi rummet allerede er isoleret, eller fordi rummet ligger delvist afskærmet for trafikstøjen, er der således ikke behov for yderligere støjisolering. Vejdirektoratets tilskudsordning vedrører følgende typer rum: - Stuer - Soverum - Værelser og kamre - Køkkenalrum/spisekøkken, hvis det har en sådan størrelse, at det af Vejdirektoratet vurderes at kunne bruges til længerevarende ophold ud over madlavning. For de øvrige tilskudsordninger kan det nævnes, at køkkener i Miljøstyrelsens ordning med Københavns Lufthavn kun blev isoleret med tilskud, hvis det var spisekøkkener eller køkken/alrum. I Banedanmarks ordning er køkkener generelt omfattet. Følgende rumtyper kan ikke isoleres med tilskud: - Badeværelser - Bryggers - Kælderrum - Loftsrum - Forstuer - Gang og entré - Inddækkede terrasser 1.7 Typiske tvivlstilfælde beboelsesrum / ikke-beboelsesrum Der vil i praksis altid vise sig en række tvivlstilfælde, hvor det er vanskeligt at afgøre om et rum er berettiget til at blive støjisoleret med tilskud. Det gælder især køkkener, forstuer og inddækkede terrasser, men også kælderrum og loftsrum, som kan være indrettet og benyttet til beboelse uden nødvendig tilladelse hertil. Følgende eksempler illustrerer problemstillingerne: 14

17 Eksempel: Loftsrum eller kælderrum indrettet til beboelse Hvis der er tvivl om et rums status, f.eks. et loftsrum, der er indrettet og benyttes til beboelse, må boligejeren afkræves dokumentation i form af en bygningsattest eller en BBR meddelelse, der viser at rummet lovligt kan benyttes som beboelse. Ellers må rummet afvises, idet det ikke er et beboelsesrum. Eksempel: Inddækket terrasse inddraget i stuen Eksemplet omhandler en inddækket terrasse, som benyttes som udestue. Rummet er varmeisoleret og opvarmet, og ejeren har fjernet dør og måske også vinduer mellem terrassen og den bagvedliggende stue. Der er en betydelig lydtransmission til stuen via den inddækkede terrasse, således at forbedring af de øvrige vinduer, som ikke vender ud mod terrassen, ikke vil have nogen synderlig effekt. Principielt må boligejeren ikke fjerne døre og vinduer ud til terrassen uden at have byggetilladelse til det. Har boligejeren en tilladelse, kan den inddækkede terrasse betragtes som en del af stuen og kan isoleres med tilskud. Foreligger der ingen tilladelse, må det meddeles boligejeren, at der ikke kan gives tilskud til isolering hverken af den inddækkede terrasse eller af den bagvedliggende stue. Eksempel: Inddækket terrasse, foran stue Der er udført en inddækning af terrassen foran dør og vinduer til stuen. Dør og vinduer sidder stadig i facaden og boligejeren vil gerne have dem skiftet. En inddækket terrasse vil typisk nedsætte støjbelastningen på husfacaden med db og gør dermed yderligere støjisolering overflødig. Ved vurderingen er det imidlertid vigtigt at undersøge inddækningens bygningsmæssige kvalitet. Hvis der er udført en håndværksmæssig forsvarlig inddækning, som tydeligvis vil forblive en del af huset, og som derfor blivende vil beskytte facaden mod støj, må boligejerens anmodning afvises. I mange tilfælde er der imidlertid tale om relativt ringe, selvbestaltede inddækninger med nødtørftigt opsatte plastikplader. Sådanne inddækninger vil ofte blive fjernet, om ikke før, så når huset skifter ejer. I sådanne tilfælde vil det være rimeligt at betragte inddækningen som ikke eksisterende. Med en sådan vurdering kan den bagvedliggende stue støjisoleres med tilskud under forudsætning af, at eksisterende dør og vinduer ikke yder tilstrækkelig lydreduktion. 15

18 Eksempel: Køkken eller entré med forbindelse til stue. Der kan også være tale om ikke-tilskudsberettigede rum, hvorigennem der transmitteres væsentlig støj til beboelsesrum, f.eks. via en entré med åben forbindelse til en stue. Ofte er døren mellem entré og stue eller mellem et lille køkken og stuen fjernet, og lydtransmissionen via dette naborum til en stue kan have betydning for støjniveauet i stuen. I princippet kan støjproblemet i stuen løses ved at etablere en ny indvendig dør. Det vil imidlertid ikke være rimeligt at påtvinge boligejeren denne løsning, hvis den er uønsket. Som pragmatisk løsning tilbydes derfor, at der ydes et tilskudsbeløb til udskiftning af hoveddøren eller køkkenvinduet. Svarende til, hvad det i værste fald vil koste at genetablere den indvendige dør. I tilfælde, hvor entré eller gang er i åben forbindelse med et opholdsrum, opfattes entré og opholdsrum som et samlet opholdsrum. 16

19 2. De involverede parter I en tilskudsordning til støjisolering vil der være 4 eller 5 parter: - Tilskudsgiveren (Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Lejerne i udlejningsejendomme Parternes roller og væsentlige opgaver er kort gennemgået i de følgende afsnit. 2.1 Tilskudsgiveren Tilskudsgiveren er normalt en offentlig myndighed, typisk Vejdirektoratet, et amt eller en kommune. Tilskudsgiver er den formelt øverste ansvarlige og skal have udpeget en kontaktperson, til hvem boligejere og andre kan henvende sig, også med eventuelle klager. Tilskudsgiver er øverste klageinstans. Men en boligejer, der måtte være utilfreds med tilskudsgivers afgørelse, har naturligvis de normale retslige muligheder for at klage. Tilskudsgiver træffer de økonomiske dispositioner, dvs. giver tilsagn om tilskud og udbetaler tilskud. Forud for igangsætning af ordningen udarbejdes et budget baseret på forventet tilslutningsandel fra boligejere i det berørte område. Tilskudsgiver engagerer og honorerer normalt et støjkonsulentfirma til at varetage den praktiske del af ordningens administration. 2.2 Boligejeren Det er boligejerens egen afgørelse, om han ønsker at benytte sig af tilbuddet om tilskud. Vælger boligejeren ikke at benytte tilbuddet inden for den tidsfrist, der er fastsat af tilskudsgiver, kan der ikke senere opnås tilskud. Dette gælder også for fremtidige ejere af ejendommen. Boligejeren skal selv sørge for at overholde tidsfrister for tilskudsordningen. Hvis fristerne overskrides, kan boligejeren risikere at miste retten til tilskud. Boligejeren skal selv finde og indgå kontrakt med håndværkere. Boligejeren skal også selv stå for tilsyn under arbejdet. Boligejeren kan dog engagere en arkitekt eller ingeniør til at bistå sig. Honoraret til denne er tilskudsberettiget som en del af håndværkerudgifterne (se side 25). 17

20 Boligejeren er ansvarlig for at indhente evt. tilladelser fra byggemyndigheder, forsikringsselskaber m.m. Når der er tale om en udlejningsejendom, er boligejeren ansvarlig for at orientere lejerne og give dem de fornødne varsler om arbejdet. Boligejeren er ansvarlig for at betale håndværkeren. 2.3 Støjkonsulenten Støjkonsulenten varetager den praktiske administration af tilskudsordningen for tilskudsgiver. Det betyder typisk, at støjkonsulenten udarbejder samtlige breve, nogle i støjkonsulentens eget navn og andre som forlæg til tilskudsgivers breve. Støjkonsulenten besigtiger boligerne og udarbejder støjisoleringsbeskrivelser. Støjkonsulenten er ansvarlig for, at de foreslåede foranstaltninger giver den forud fastlagte forbedring af de indendørs støjforhold. Støjkonsulenten skal svare på spørgsmål fra boligejer og håndværker efter besigtigelsen. Tilskudsordningen betyder, at tilskudsgiver kontakter en stor borgergruppe inden for en meget kort tidsperiode. Dette kræver, at støjkonsulenten, som repræsenterer tilskudsgiver, i høj grad må yde brugerservice for at få forløbet til at glide så glat som muligt. Dog skal støjkonsulenten afgrænse sine ydelser, så der ikke er tale om direkte byggerådgivning for boligejeren. Boligejeren må i givet fald engagere sin egen rådgiver. Støjkonsulenten kontrollerer håndværkernes tilbud til boligejeren. Støjkonsulenten er ansvarlig for, at det projekt, der ydes tilsagn om tilskud til, er i overensstemmelse med støjisoleringsbeskrivelsen, evt. med godkendte ændringer. Støjkonsulenten kontrollerer det færdige arbejde med hensyn til den i tilbuddet angivne mængde og kvalitet, men støjkonsulenten fører ikke tilsyn, medens isoleringsarbejdet udføres. 2.4 Håndværkeren Håndværkeren skal afgive sit tilbud til boligejeren i henhold til de beskrivelser og betingelser, som er angivet i støjisoleringsbeskrivelsen. Tilbuddet skal være til fast pris og tid. Håndværkerens kontrakt og kontakt er direkte med boligejeren, som ved ethvert andet arbejde for en privat boligejer. 18

21 Håndværkeren skal være professionelt og momsregistreret inden for byggebranchen. Boligejeren er i visse tilfælde selv håndværker og kan selv byde på isoleringsarbejdet, hvis de foranstående betingelser opfyldes. 2.5 Lejere i udlejningsejendomme I udlejningsejendomme, som kan støjisoleres med tilskud, har lejerne i de berørte lejligheder i princippet ingen indflydelse på, om ejeren af boligen vil benytte sig af tilskudsordningen eller ej. Lejerne har i sammenhæng med tilskudsordningen ingen formelle forpligtelser eller kontakter med tilskudsordningens øvrige parter. Al kontakt til håndværkere, støjkonsulent og tilskudsgiver sker via boligejeren eller dennes administrator. Lejerne har dog krav på at blive behørigt varslet af udlejer i forbindelse med støjisoleringsarbejdets gennemførelse på linie med øvrige arbejder, som udlejer påtænker eller forestår. 19

22 3. Støjisoleringen trin for trin I dette kapitel vil de forskellige trin i Vejdirektoratets støjisoleringsordning blive gennemgået kronologisk. I forløbet vil der optræde de samme parter, som er nævnt i kapitel 2. - Tilskudsgiveren (Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Lejere i udlejningsejendomme Det er forudsat, at tilskudsordningen administreres, således at de nødvendige beregninger foretages ved hjælp af det EDB-program, som Vejdirektoratet har ladet udvikle. Til programmet hører en række dokumenter, som er listet og gengivet bagerst i denne projektvejledning, se under "Dokumentoversigt" side 33. Programmet er baseret på Visual Basic og Acces database. Trin 1 : Registrering Når et givet område er blevet støjkortlagt, og det er besluttet at tilbyde tilskud til støjisolering, er første trin, at der oprettes en database med stamoplysninger om boligerne. Indgangsnøglen til databasen er boligens BBR nr., hvis format er: Kommunenr: (3 cifre) Ejendomsnr. (6 cifre) Bygningsnr. (3 cifre). Eks. : Dette format gælder for parcelhuse og ejerlejligheder. For udlejningsejendomme suppleres BBR nr. med et fortløbende løbenr. til de lejligheder, der er omfattet af ordningen. Dette løbenr. tildeles af støjkonsulenten og kan således ikke findes i kommunens BBR-register. Løbenummeret er nødvendigt for at kunne adskille de forskellige lejligheder i ejendommen. Formatet for lejelejlighederne bliver dermed f.eks A1, A2 osv. Til hvert BBR nr. knyttes nu følgende oplysninger: - Områdebetegnelse (kan være et vejnr. eller et områdenavn) - Boligens postadresse 20

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere