Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning"

Transkript

1 Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Telefax: Titel: Støjisolering af boliger mod vejtrafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Dato: Oktober 2004 Redaktion : Christian Sauer Jens Chr. Probst med bistand af Acoustica-Carl Bro as Layout : Tina Dilling Petersen Copyright : Vejdirektoratet Oplag : 150 stk Tryk : Vejdirektoratet, Anlægsområdet ISBN : (Elektronisk udgave) (CD-ROM) Udgiver: Vejdirektoratet Denne og andre rapporter kan bestilles hos: Schultz Information - Herstedvang Albertslund tlf.: fax:

3 Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning Forudsætninger og principper Baggrund Støjkortlægning og udvælgelse af boliger Administration af en tilskudsordning Inddeling af boliger i tilskudszoner Vejdirektoratets tilskudsordning Andre tilskudsordninger Krav til støjisoleringens virkning Retningslinier for, hvilke rum der kan isoleres med tilskud Typiske tvivlstilfælde beboelsesrum / ikke-beboelsesrum De involverede parter Tilskudsgiveren Boligejeren Støjkonsulenten Håndværkeren Lejere i udlejningsejendomme Støjsioleringen trin for trin Tidsplan og budget Tidsplan Budget Dokumentoversigt og dokumenter nr Appendiks - Beregningsmodel 3

6

7 Forord I denne vejledning beskrives, hvorledes Vejdirektoratets tilskudsordning til støjisolering af boliger mod vejtrafikstøj tilrettelægges og administreres. Vejledningen er udarbejdet som led i Vejdirektoratets støjindsats. Procedurer og fremgangsmåder i tilskudsordningen, som de er beskrevet i vejledningen, vil dog lige så vel kunne bruges af amter, kommuner og andre, som ønsker at inddrage støjisolering af boliger som en del af indsatsen mod vejtrafikstøj. Vejledningen indgår i en række af publikationer, som Vejdirektoratet har udgivet om støjbekæmpelse. I sammenhæng med nærværende vejledning er det særligt følgende udgivelser, der kan have interesse: - Støjskærme. Eksempler og erfaringer. Rapport nr Vejdirektoratet - August Støjskærme. Projektering. Rapport nr Vejdirektoratet - August Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader. Vejledning for boligejere. Rapport nr Vejdirektoratet - Marts Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader. Informationspjece - Vejdirektoratet - Marts Typekataloger. Aktuelle VD Støjskærme. Vejdirektoratet Støjskærme. Eksempler og erfaringer - II. Tillæg. Rapport nr Vejdirektoratet - Oktober Støjskærme. Eksempler og erfaringer, Typekataloger. CD - Vejdirektoratet 2004 Vejdirektoratets publikationer kan fås ved henvendelse til Schultz Information, (se kolofon), eller downloades fra under - "Bibliotek" - "Digitale publikationer". Der er til brug for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning udarbejdet et EDB-program med de nødvendige databaser og beregningsprocedurer. Programmets lydtekniske data og lydtekniske beregningsmetoder svarer til dem, der er benyttet ved Banedanmarks tilskudsordning. EDB-programmet kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratets Planlægningsafdeling tlf Banedanmarks (tidl. Banestyrelsen) tilskudsordning findes beskrevet i publikationen: - Støjprojektet Lydisolering - Tekniske Løsninger. DSB og Acoustica, 2. udgave Banedanmarks publikation kan downloades fra Banedanmarks hjemmeside under Publikationer 5

8 Indledning Støjisolering af boligers facader kan medvirke til at mindske de indendørs gener fra vejtrafikstøj. Med vedtagelse af lov nr. 946 af 20. december 1999 er ligningsloven ændret, således at er der åbnet mulighed for at yde skattefrit tilskud til boligejere til støjisolering mod vejtrafikstøj. Tilskud til støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn og støjisolering mod togstøj langs udvalgte strækninger af det danske jernbanenet har allerede i mange år været skattefri. Med lovændringen i 1999 er der åbnet mulighed for, at der også kan gøres en indsats, når det gælder boliger, som er belastet af vejtrafikstøj. I nærværende vejledning beskrives i detaljer, hvorledes Vejdirektoratets tilskudsordning til støjisolering mod vejtrafikstøj udformes og administreres. Målgruppen er Vejdirektoratet, amter og kommuner samt andre beslutningstagere og rådgivere, der beskæftiger sig med støjdæmpende foranstaltninger mod vejtrafikstøj. I vejledningen er i vid udstrækning benyttet de praktiske erfaringer, der er gjort i forbindelse med allerede kendte tilskudsordninger for støjisolering mod flystøj og togstøj. Vejledningen er inddelt i fire kapitler: Kapitel 1, der beskriver de overordnede beslutninger, der må træffes, og de principper, der må fastlægges, før en tilskudsordning kan iværksættes. Disse omfatter: - Forudsætninger og baggrund - Hvilke boliger, der kan tilbydes tilskud til støjisolering - Principper for beregning af tilskud - Administration af tilskudsordningen Kapitel 2, der gennemgår roller og ansvar for de forskellige implicerede parter. Disse er: - Tilskudsgiveren (f.eks. Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Beboerne i udlejningsejendomme 6

9 Kapitel 3 handler om den praktiske udførelse af støjisoleringen trin for trin, startende med de første henvendelser til boligejeren og afsluttende med kontrol af det færdige arbejde og udbetaling af tilskud. Til kapitlet hører en række dokumenter, som er paradigmaer for breve, rapporter m.m., der normalt vil indgå i et typisk sagsforløb. Disse findes bagerst i vejledningen sammen med en dokumentoversigt (side 33). Kapitel 4 indeholder et forslag til tidsplan for et støjisoleringsprojekt, og en overslagsmæssig metode til udarbejdelse af et budget. Vejledningen har et appendiks med beskrivelse af en model til beregning af lydtransmission udefra ind gennem facaden. Der er tale om en sammenfatning af den mere detaljerede beskrivelse i Banedanmarks publikation Støjprojektet - Lydisolering - Tekniske Løsninger. Vejdirektoratet har ladet udarbejde et EDB-program, som kan benyttes til administration og beregninger i forbindelse med en tilskudsordning. Programmet er i Microsoft Access og fås på en CD, der endvidere indeholder paradigmaer for breve, skemaer samt nærværende vejledning m.v. 7

10 1. Forudsætninger og principper 1.1 Baggrund Mange mennesker bor i områder, hvor vejtrafikstøjen er generende og i nogle tilfælde kan være en psykisk og fysisk belastning. Ca boliger i Danmark er belastet med vejstøj over grænseværdien for nye boliger på 55 db (decibel). Heraf er ca boliger stærkt støjbelastede (over 65 db). Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan vejtrafikstøj ved længere tids påvirkning føre til egentlige stressrelaterede helbredsproblemer. På baggrund af det store antal støjbelastede boliger opstillede regeringen i maj 1990 i sin»transporthandlingsplan 1990«en målsætning om, at» støjniveauet i boliger, der er belastet med mere end 55 db, så vidt muligt skal nedbringes, så højst boliger i år 2010 er belastet med lydtrykniveauer over 65 db«. I regeringens trafikpolitiske redegørelse»trafik 2005«i 1993 står blandt andet om støjbekæmpelse, at» målsætningen skal skærpes, så højst boliger er belastet med et støjniveau over 65 db i år 2010«. Regeringen nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe, der udarbejdede forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik, som med sine analyser af virkemidler er et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. I 2003 blev der indgået et trafikpolitisk forlig mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. I fortsættelse heraf blev der i 2004 indgået aftale mellem forligsparterne, om at der skulle afsættes godt 100 mio. kr. over en årrække til støjsdæmpende foranstaltninger langs det eksisterende statsvejnet m.v. Den hidtidige indsats til afhjælpning af støjgener langs eksisterende veje er hovedsageligt sket i form af opsætning af støjskærme og anlæg af jordvolde. I mange situationer er sådan støjafskærmning dog ikke mulig, f.eks. ved veje, hvor der er direkte overkørsler. Ved etageboliger vil en skærm typisk kun beskytte de nederste etager. Støjafskærmning kan desuden på nogle steder være en uforholdsmæssig dyr løsning i forhold til antallet af boliger, som skal beskyttes. Dette gælder især ved spredt villabebyggelse. I disse tilfælde er det en bedre løsning at støjisolere boligernes facade for at opnå acceptable støjforhold indendørs. Løsningen er ikke ideel, da den jo ikke nedbringer støjen på udendørsarealer. Facadeisolering mod støj er i dag et almindeligt anvendt virkemiddel. 1.2 Støjkortlægning og udvælgelse af boliger til støjisolering Det er en afgørende forudsætning for en støjisoleringsordnings succes, at der ligger en saglig og enkel procedure til grund for udvælgelse af de boliger, der skal tilbydes tilskud til støjisolering. 8

11 Det er erfaringen fra tidligere gennemførte tilskudsordninger, at der ofte har været klager fra utilfredse boligejere, hvis bolig lå netop uden for tilskudszonerne, eller som mente sig placeret i en for lav tilskudszone. Her er det vigtigt at kunne dokumentere, at ingen er blevet forfordelt. Udgangspunktet for udvælgelse af boliger, der skal tilbydes tilskud til støjisolering, bør altid være en støjkortlægning af boligområderne. Normalt er der tale om en beregnet kortlægning, men i særlige tilfælde kan målinger være aktuelle. Vejtrafikstøj beregnes efter den fælles nordiske beregningsmetode, som er beskrevet i Vejdirektoratets/Miljøstyrelsens rapport nr. 178/1998. Ved beregningerne bør der tages hensyn til den forventede udvikling i trafikken. Resultatet af støjkortlægningen skal være så detaljeret, at det er muligt at aflæse støjbelastningen ved den mest støjbelastede facade ved alle de boliger, der potentielt kan blive omfattet af tilskudsordningen. Den beregnede støjbelastning er L Aeq,24h i frit felt. Refleksionsbidrag fra husets egen facade indgår således ikke. Vejtrafikstøj måles og beregnes som L Aeq,24h, som er det energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau på døgnbasis for et årsmiddeldøgn. Erfaringer og systematiske undersøgelser har vist, at der er god sammenhæng mellem L Aeq,24h og den subjektivt opfattede genevirkning af vejtrafikstøj. Fritfeltsværdien ved husets facade afgør, om husets ejer skal tilbydes tilskud til støjisolering, samt i hvilken tilskudszone, huset er placeret i. 1.3 Administration af en tilskudsordning I 1980-erne og 1990-erne har der været forskellige offentlige tilskudsordninger, hvor boligejere kunne opnå et begrænset tilskud til energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelsesarbejder. Ordningerne blev administreret af kommunerne, der udbetalte tilskuddene, når boligejeren kunne fremvise en kvitteret regning fra en håndværker. I de fleste af ordningerne var der således ikke nogen teknisk forhåndsvurdering eller efterkontrol af projekterne. Ansvaret var helt overladt til boligejeren og håndværkeren. For disse arbejder har systemet fungeret udmærket, fordi der helt overvejende var tale om arbejder, hvor projekteringen var minimal og naturligt en del af håndværkerens arbejdsområde. 9

12 I de senere energispareordninger, hvor tilskuddet var større, krævede man, af hensyn til projektets indhold, at en energikonsulent godkendte projektet. På tilsvarende måde bør støjisolering af boliger mod trafikstøj projekteres og kontrolleres af teknikere med særlig indsigt i lydforhold. Disse teknikere kaldes støjkonsulenter. Ud over at sikre at støjisoleringen udføres forsvarligt, vil støjkonsulenterne vil også med fordel kunne bidrage til, at tilskuddenes effekt og anvendelse dokumenteres. I såvel Miljøstyrelsens som Banedanmarks tilskudsordninger har den praktiske administration af tilskudsordningen, dvs. kontakt med boligejerne, projektering og kontrol været varetaget af støjkonsulenten. Styrelserne har dog stået for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud efter indstilling fra støjkonsulenten. I kapitel 3 vil et støjisoleringsprojekt blive beskrevet fra start til slut. 1.4 Inddeling af boliger i tilskudszoner I dette afsnit gennemgås eksempler på, hvorledes et støjbelastet boligområde kan inddeles i tilskudszoner. Gennemgangen tager udgangspunkt i Vejdirektoratets model for vejtrafikstøj, som er beskrevet i Rapport nr. 79 fra Banedanmarks model, som benyttes i forbindelse med støjisolering langs jernbanerne og Miljøstyrelsens model, som blev benyttet i forbindelse med støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn i Kastrup vil dog også blive kort beskrevet. De tre modeller ligner hinanden meget og opfylder kravet om at være enkle og sagligt begrundede. Der er dog små forskelle, som kan bruges som inspiration, når en konkret tilskudsordning skal planlægges. Fælles for de tre modeller er, at tilskud kun ydes til lovlig helårsbeboelse. Sommerhuse, erhvervsejendomme, offentlige kontorer m.m. er således ikke omfattet af tilskudsordningerne. 10

13 I alle tre modeller falder de støjbelastede boliger indenfor én af tre tilskudszoner: Zone I : Zone II: Zone III: De mest støjbelastede boliger Mellemzone De mindst støjbelastede boliger Tilskuddet gradueres efter støjbelastningen på samme måde i de tre modeller: Zone I : Zone II: Zone III: Tilskuddet udgør 90% af håndværkerudgifterne Tilskuddet udgør 75% af håndværkerudgifterne Tilskuddet udgør 50% af håndværkerudgifterne Der gives dog ikke tilskud til ubegrænset store håndværkerudgifter, som det vil fremgå af de følgende afsnit Vejdirektoratets tilskudsordning Vejdirektoratet har i sin publikation»støjbekæmpelse langs statsvejene Mål og strategi«, Rapport nr. 79 fra august 1999, beskrevet de overordnede retningslinier for den tilskudsordning til støjisolering, som benyttes når støjbelastede boliger langs statsvejene tilbydes tilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen og fremgår af skemaet nedenfor. Tilskudszone Støjbelastning Maks. håndværkerudgift inkl. moms pr. bolig Tilskud heraf Zone I 70 db < L Aeq,24h kr ,- 90% Zone II 65 db < L Aeq,24h < 70 db kr ,- 75% Zone III 60 db < L Aeq,24h < 65 db kr ,- 50% Som det ses af skemaet henføres boligerne til tre tilskudszoner efter støjbelastning på den mest støjbelastede facade. Tilskuddet beregnes af håndværkerudgiften inkl. moms. Den maksimale tilskudsberettiget håndværkerudgift pr. bolig er reguleret efter byggeomkostningsindekset for boliger, der pr. 2. kvartal 2004 var 102,4 svarende til kr Boliger i tilskudszone III belastet med et trafikstøjniveau på mellem 60 db og 65 db tilbydes dog kun tilskud til støjisolering, når disse er beliggende i et boligområde, hvor der i øvrigt er boliger med en støjbelastning, L Aeq,24h, på over 65 db (tilskudszone I eller II). 11

14 1.4.2 Andre tilskudsordninger Banedanmark har siden 1987 løbende haft tilskudsordninger for støjisolering af støjbelastede boliger langs banelinierne. Boligerne henføres også i denne ordning til tre tilskudszoner efter støjbelastningens størrelse, L Aeq,24h, på den mest støjbelastede facade. Støjgrænserne for tilskudszonerne er 5 db højere end de tilsvarende grænser for vejtrafikstøj. Det skyldes, at togstøj subjektivt virker mindre generende end vejtrafikstøj, hvorfor grænsen for acceptable niveauer udendørs er højere. Miljøstyrelsen forestod i en tilskudsordning til støjisolering mod flystøj omkring Københavns Lufthavn i Kastrup. Boligerne blev fordelt på tre tilskudszoner efter støjbelastningen på den mest støjbelastede facade. Støjgrænserne for tilskudszonerne er som for togstøj 5 db højere end for vejtrafikstøj. Dog opgøres flystøjbelastning med en særlig måleenhed, L DEN (Day, Evening, Night Level). 1.5 Krav til støjisoleringens virkning Når en offentlig myndighed giver tilskud til støjisolering, må der stilles krav om, at det indendørs støjniveau rent faktisk reduceres, ellers vil der blot være tale om tilskud til bygningsvedligeholdelse. For at sikre, at der opnås en reduktion af det indendørs støjniveau, skal ét eller flere af følgende krav være opfyldt: - Krav 1 Støjisoleringen skal reducere den indendørs støjbelastning med mindst 5 db. Dette krav sikrer, at beboerne oplever en mærkbar forbedring af forholdene. Forbedringen kan normalt opnås med rimelige omkostninger. - Krav 2 Støjisoleringen skal mindst kompensere for den stigning i det indendørs støjniveau, som en evt. nybygning/ændring på vejen giver anledning til. Dette krav er normalt lettere at opfylde end krav 1. Hvis der er tale om en kapacitetsudvidelse af en eksisterende vej, er stigningen i støjbelastning sjældent mere 12

15 end 3-5 db. Kriteriet virker logisk, når det skal forklares for naboerne støjisoleringen kompenserer for den øgede gene, hverken mere eller mindre. Ved nyanlæg af f.eks. veje nær boligområder, der ikke tidligere har været væsentlig belastet med trafikstøj, kan kravet være vanskeligere at opfylde og bør i det mindste ses i sammenhæng med krav 3. - Krav 3 Støjisoleringen skal nedbringe den indendørs støjbelastning fra trafikstøjen til under 30 db. Dette krav tilgodeser det ideelle mål, nemlig at bringe husets isoleringsniveau op på højde med de krav, der stilles til nybyggeri i Bygningsreglementet. Kravet er imidlertid næsten umuligt at opfylde for bygninger, hvor den udendørs støjbelastning er større end 70 db, og selv med en støjbelastning på 65 db kan det være meget kostbart at imødekomme. Normalt vil det i vejtrafiksammenhænge være rimeligt at lægge sig fast på, at krav 1 skal være opfyldt. Til krav 1 skal dog bemærkes, at der i allerede gennemførte tilskudsordninger ofte er set huse, som i forvejen var ganske velisolerede, og hvor det derfor krævede meget omfattende foranstaltninger at reducere det indendørs niveau med 5 db. I sådanne tilfælde har en mindre reduktion end 5 db kunnet accepteres, hvis det kunne godtgøres, at forbedringen bragte opholdsrummet til enten at opfylde krav 2 eller krav 3. Ud over de nævnte krav gælder desuden følgende hovedregel: Alle de foreskrevne støjisolerende foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde støjkravet i et opholdsrum, skal gennemføres, hvis der skal ydes tilskud. Dette kan bedst beskrives med et eksempel: Et opholdsrum i en bolig har to vinduer ud mod vejen. Gennem begge vinduer transmitteres vejstøj ind i opholdsrummet, og begge vinduer skal forbedres for at opfylde de opstillede krav til forbedring. Af en eller anden grund, måske for at spare penge, ønsker boligejeren kun at lade det ene vindue forbedre. Dette er ikke tilladt, for så opfyldes kravet til forbedring ikke, og han vil derfor ikke kunne få tilskud til støjisoleringen. 13

16 1.6 Retningslinier for, hvilke rum der kan isoleres med tilskud Generelt for de eksisterende tilskudsordninger gælder, at de rum, der kan isoleres med tilskud, skal være godkendte som beboelsesrum. Endvidere gælder, at rummene før støjisoleringen skal have en indendørs trafikstøjbelastning på over 30 db. Denne værdi er hentet fra Bygningsreglementet og er baseret på erfaringer fra omfattende beboerundersøgelser. Disse viser, at hvis L Aeq,24h indendørs er lavere end 30 db, vil de fleste mennesker opfatte lydniveauet som tilfredsstillende. Hvis den indendørs støjbelastning er lavere end 30 db, enten fordi rummet allerede er isoleret, eller fordi rummet ligger delvist afskærmet for trafikstøjen, er der således ikke behov for yderligere støjisolering. Vejdirektoratets tilskudsordning vedrører følgende typer rum: - Stuer - Soverum - Værelser og kamre - Køkkenalrum/spisekøkken, hvis det har en sådan størrelse, at det af Vejdirektoratet vurderes at kunne bruges til længerevarende ophold ud over madlavning. For de øvrige tilskudsordninger kan det nævnes, at køkkener i Miljøstyrelsens ordning med Københavns Lufthavn kun blev isoleret med tilskud, hvis det var spisekøkkener eller køkken/alrum. I Banedanmarks ordning er køkkener generelt omfattet. Følgende rumtyper kan ikke isoleres med tilskud: - Badeværelser - Bryggers - Kælderrum - Loftsrum - Forstuer - Gang og entré - Inddækkede terrasser 1.7 Typiske tvivlstilfælde beboelsesrum / ikke-beboelsesrum Der vil i praksis altid vise sig en række tvivlstilfælde, hvor det er vanskeligt at afgøre om et rum er berettiget til at blive støjisoleret med tilskud. Det gælder især køkkener, forstuer og inddækkede terrasser, men også kælderrum og loftsrum, som kan være indrettet og benyttet til beboelse uden nødvendig tilladelse hertil. Følgende eksempler illustrerer problemstillingerne: 14

17 Eksempel: Loftsrum eller kælderrum indrettet til beboelse Hvis der er tvivl om et rums status, f.eks. et loftsrum, der er indrettet og benyttes til beboelse, må boligejeren afkræves dokumentation i form af en bygningsattest eller en BBR meddelelse, der viser at rummet lovligt kan benyttes som beboelse. Ellers må rummet afvises, idet det ikke er et beboelsesrum. Eksempel: Inddækket terrasse inddraget i stuen Eksemplet omhandler en inddækket terrasse, som benyttes som udestue. Rummet er varmeisoleret og opvarmet, og ejeren har fjernet dør og måske også vinduer mellem terrassen og den bagvedliggende stue. Der er en betydelig lydtransmission til stuen via den inddækkede terrasse, således at forbedring af de øvrige vinduer, som ikke vender ud mod terrassen, ikke vil have nogen synderlig effekt. Principielt må boligejeren ikke fjerne døre og vinduer ud til terrassen uden at have byggetilladelse til det. Har boligejeren en tilladelse, kan den inddækkede terrasse betragtes som en del af stuen og kan isoleres med tilskud. Foreligger der ingen tilladelse, må det meddeles boligejeren, at der ikke kan gives tilskud til isolering hverken af den inddækkede terrasse eller af den bagvedliggende stue. Eksempel: Inddækket terrasse, foran stue Der er udført en inddækning af terrassen foran dør og vinduer til stuen. Dør og vinduer sidder stadig i facaden og boligejeren vil gerne have dem skiftet. En inddækket terrasse vil typisk nedsætte støjbelastningen på husfacaden med db og gør dermed yderligere støjisolering overflødig. Ved vurderingen er det imidlertid vigtigt at undersøge inddækningens bygningsmæssige kvalitet. Hvis der er udført en håndværksmæssig forsvarlig inddækning, som tydeligvis vil forblive en del af huset, og som derfor blivende vil beskytte facaden mod støj, må boligejerens anmodning afvises. I mange tilfælde er der imidlertid tale om relativt ringe, selvbestaltede inddækninger med nødtørftigt opsatte plastikplader. Sådanne inddækninger vil ofte blive fjernet, om ikke før, så når huset skifter ejer. I sådanne tilfælde vil det være rimeligt at betragte inddækningen som ikke eksisterende. Med en sådan vurdering kan den bagvedliggende stue støjisoleres med tilskud under forudsætning af, at eksisterende dør og vinduer ikke yder tilstrækkelig lydreduktion. 15

18 Eksempel: Køkken eller entré med forbindelse til stue. Der kan også være tale om ikke-tilskudsberettigede rum, hvorigennem der transmitteres væsentlig støj til beboelsesrum, f.eks. via en entré med åben forbindelse til en stue. Ofte er døren mellem entré og stue eller mellem et lille køkken og stuen fjernet, og lydtransmissionen via dette naborum til en stue kan have betydning for støjniveauet i stuen. I princippet kan støjproblemet i stuen løses ved at etablere en ny indvendig dør. Det vil imidlertid ikke være rimeligt at påtvinge boligejeren denne løsning, hvis den er uønsket. Som pragmatisk løsning tilbydes derfor, at der ydes et tilskudsbeløb til udskiftning af hoveddøren eller køkkenvinduet. Svarende til, hvad det i værste fald vil koste at genetablere den indvendige dør. I tilfælde, hvor entré eller gang er i åben forbindelse med et opholdsrum, opfattes entré og opholdsrum som et samlet opholdsrum. 16

19 2. De involverede parter I en tilskudsordning til støjisolering vil der være 4 eller 5 parter: - Tilskudsgiveren (Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Lejerne i udlejningsejendomme Parternes roller og væsentlige opgaver er kort gennemgået i de følgende afsnit. 2.1 Tilskudsgiveren Tilskudsgiveren er normalt en offentlig myndighed, typisk Vejdirektoratet, et amt eller en kommune. Tilskudsgiver er den formelt øverste ansvarlige og skal have udpeget en kontaktperson, til hvem boligejere og andre kan henvende sig, også med eventuelle klager. Tilskudsgiver er øverste klageinstans. Men en boligejer, der måtte være utilfreds med tilskudsgivers afgørelse, har naturligvis de normale retslige muligheder for at klage. Tilskudsgiver træffer de økonomiske dispositioner, dvs. giver tilsagn om tilskud og udbetaler tilskud. Forud for igangsætning af ordningen udarbejdes et budget baseret på forventet tilslutningsandel fra boligejere i det berørte område. Tilskudsgiver engagerer og honorerer normalt et støjkonsulentfirma til at varetage den praktiske del af ordningens administration. 2.2 Boligejeren Det er boligejerens egen afgørelse, om han ønsker at benytte sig af tilbuddet om tilskud. Vælger boligejeren ikke at benytte tilbuddet inden for den tidsfrist, der er fastsat af tilskudsgiver, kan der ikke senere opnås tilskud. Dette gælder også for fremtidige ejere af ejendommen. Boligejeren skal selv sørge for at overholde tidsfrister for tilskudsordningen. Hvis fristerne overskrides, kan boligejeren risikere at miste retten til tilskud. Boligejeren skal selv finde og indgå kontrakt med håndværkere. Boligejeren skal også selv stå for tilsyn under arbejdet. Boligejeren kan dog engagere en arkitekt eller ingeniør til at bistå sig. Honoraret til denne er tilskudsberettiget som en del af håndværkerudgifterne (se side 25). 17

20 Boligejeren er ansvarlig for at indhente evt. tilladelser fra byggemyndigheder, forsikringsselskaber m.m. Når der er tale om en udlejningsejendom, er boligejeren ansvarlig for at orientere lejerne og give dem de fornødne varsler om arbejdet. Boligejeren er ansvarlig for at betale håndværkeren. 2.3 Støjkonsulenten Støjkonsulenten varetager den praktiske administration af tilskudsordningen for tilskudsgiver. Det betyder typisk, at støjkonsulenten udarbejder samtlige breve, nogle i støjkonsulentens eget navn og andre som forlæg til tilskudsgivers breve. Støjkonsulenten besigtiger boligerne og udarbejder støjisoleringsbeskrivelser. Støjkonsulenten er ansvarlig for, at de foreslåede foranstaltninger giver den forud fastlagte forbedring af de indendørs støjforhold. Støjkonsulenten skal svare på spørgsmål fra boligejer og håndværker efter besigtigelsen. Tilskudsordningen betyder, at tilskudsgiver kontakter en stor borgergruppe inden for en meget kort tidsperiode. Dette kræver, at støjkonsulenten, som repræsenterer tilskudsgiver, i høj grad må yde brugerservice for at få forløbet til at glide så glat som muligt. Dog skal støjkonsulenten afgrænse sine ydelser, så der ikke er tale om direkte byggerådgivning for boligejeren. Boligejeren må i givet fald engagere sin egen rådgiver. Støjkonsulenten kontrollerer håndværkernes tilbud til boligejeren. Støjkonsulenten er ansvarlig for, at det projekt, der ydes tilsagn om tilskud til, er i overensstemmelse med støjisoleringsbeskrivelsen, evt. med godkendte ændringer. Støjkonsulenten kontrollerer det færdige arbejde med hensyn til den i tilbuddet angivne mængde og kvalitet, men støjkonsulenten fører ikke tilsyn, medens isoleringsarbejdet udføres. 2.4 Håndværkeren Håndværkeren skal afgive sit tilbud til boligejeren i henhold til de beskrivelser og betingelser, som er angivet i støjisoleringsbeskrivelsen. Tilbuddet skal være til fast pris og tid. Håndværkerens kontrakt og kontakt er direkte med boligejeren, som ved ethvert andet arbejde for en privat boligejer. 18

21 Håndværkeren skal være professionelt og momsregistreret inden for byggebranchen. Boligejeren er i visse tilfælde selv håndværker og kan selv byde på isoleringsarbejdet, hvis de foranstående betingelser opfyldes. 2.5 Lejere i udlejningsejendomme I udlejningsejendomme, som kan støjisoleres med tilskud, har lejerne i de berørte lejligheder i princippet ingen indflydelse på, om ejeren af boligen vil benytte sig af tilskudsordningen eller ej. Lejerne har i sammenhæng med tilskudsordningen ingen formelle forpligtelser eller kontakter med tilskudsordningens øvrige parter. Al kontakt til håndværkere, støjkonsulent og tilskudsgiver sker via boligejeren eller dennes administrator. Lejerne har dog krav på at blive behørigt varslet af udlejer i forbindelse med støjisoleringsarbejdets gennemførelse på linie med øvrige arbejder, som udlejer påtænker eller forestår. 19

22 3. Støjisoleringen trin for trin I dette kapitel vil de forskellige trin i Vejdirektoratets støjisoleringsordning blive gennemgået kronologisk. I forløbet vil der optræde de samme parter, som er nævnt i kapitel 2. - Tilskudsgiveren (Vejdirektoratet, amt eller kommune) - Boligejeren - Støjkonsulenten - Håndværkeren - Lejere i udlejningsejendomme Det er forudsat, at tilskudsordningen administreres, således at de nødvendige beregninger foretages ved hjælp af det EDB-program, som Vejdirektoratet har ladet udvikle. Til programmet hører en række dokumenter, som er listet og gengivet bagerst i denne projektvejledning, se under "Dokumentoversigt" side 33. Programmet er baseret på Visual Basic og Acces database. Trin 1 : Registrering Når et givet område er blevet støjkortlagt, og det er besluttet at tilbyde tilskud til støjisolering, er første trin, at der oprettes en database med stamoplysninger om boligerne. Indgangsnøglen til databasen er boligens BBR nr., hvis format er: Kommunenr: (3 cifre) Ejendomsnr. (6 cifre) Bygningsnr. (3 cifre). Eks. : Dette format gælder for parcelhuse og ejerlejligheder. For udlejningsejendomme suppleres BBR nr. med et fortløbende løbenr. til de lejligheder, der er omfattet af ordningen. Dette løbenr. tildeles af støjkonsulenten og kan således ikke findes i kommunens BBR-register. Løbenummeret er nødvendigt for at kunne adskille de forskellige lejligheder i ejendommen. Formatet for lejelejlighederne bliver dermed f.eks A1, A2 osv. Til hvert BBR nr. knyttes nu følgende oplysninger: - Områdebetegnelse (kan være et vejnr. eller et områdenavn) - Boligens postadresse 20

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere