VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST"

Transkript

1 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for velstandsudviklingen frem mod 2030 for de 34 OECD-lande. Fremskrivningen viser, at Danmark står til at få en gennemsnitlig årlig potentiel vækst på 1,6 pct. Det er den 6. laveste vækst ud af 34 OECD-lande og væsentlig lavere end i f.eks. Sverige (2,6 pct.) og Finland (2,0 pct.). Det danske Finansministerium skønner den gennemsnitlige årlige potentielle vækst til knap 1,4 pct. for perioden OECD skønner også over niveauet for BNP pr. indbygger i Her er der taget højde for udviklingen i købekraftspariteter og befolkningsudvikling. Fremskrivningen finder, at den 10. plads Danmark i 2012 har på velstandsranglisten også er opretholdt i Det fremgår dog, at hvor vi i 2012 ligger 0-4 pct. fra landene placeret som nr. 5-9, så ligger vi i 2030 betydelig længere væk fra nr. 5-9 (6-12 pct. lavere velstand). Og vi ligger tæt på landene med en forventet velstandsplacering som nr Sverige forventes i 2030 at ligge som nr. 6, når man opgør BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret. Det skyldes, at Sverige forventes at have et velstandsniveau, der er ca. 9 pct. højere end det danske. Såfremt vi i Danmark i 2030, som følge af øget produktivitet, havde et velstandsniveau svarende til Sverige, vil det svare til en ekstra månedsløn til beskæftigede danskere. For en sygeplejerske vil det betyde en indkomstfremgang på ca kr. om året, for en folkeskolelærer kr. og for en sosu-medhjælper vil det være knap kr. Den øgede produktivitet kan nås gennem reformer, der reducerer selskabsskatten, reducerer marginalskatten på arbejde og fjerner konkurrencehæmmende reguleringer for erhvervslivet. BNP pr. indbygger kan også øges ved at gennemføre reformer, der øger beskæftigelsen, herunder reformer af dagpenge, kontanthjælp, efterløn mv. OECD har fremlagt en prognose for velstandsudviklingen frem mod 2030 for de 34 OECD-lande. Fremskrivningen viser, at Danmark står til at få en gennemsnitlig årlig potentiel vækst på 1,6 pct. Det er den 6. laveste økonomiske BNP-vækst ud af de 34 OECD-lande frem mod Væksten står således til at være betydeligt lavere end OECD-gennemsnittet på 2,2 pct., og den er også lavere end i Sverige (2,6 pct.), Norge (2,1 pct.) og Finland (2,0 pct.), jf. figur 1. OECD s fremskrivning af BNP for Danmark frem til 2030 ligger lidt højere end Finansministeriets skøn for Danmarks BNP-vækst frem mod Hvor OECD skønner en vækst på 1,6 pct. årligt, skønner Finansministeriet en potentiel vækst på 1,4 pct. årligt for samme periode 1. Hvis man i stedet for OECDs vækstprognose for Danmark tager udgangspunkt i Finansministeriets, fås et 5 pct. lavere BNP pr. indbygger i I Finansministeriet antager man en faldende Nordsøproduktion fremadrettet. Der er mulighed for delvist at kompensere her via nye former for forekomster i undergrunden, primært skiffergas CEPOS Landgreven 3, København K

2 Korrigeres væksten for befolkningsudviklingen, udgør den danske gennemsnitlige årlige potentielle BNP-vækst 1,3 pct. frem mod Det er lavere end OECD-gennemsnittet (1,7 pct.) og lavere end i Sverige (2,0 pct.) og Finland (1,7 pct.). Norge får en lavere vækst end Danmark, da de har en høj befolkningsvækst, jf. figur 2. I ovenstående to figurer er der taget udgangspunkt i mængdeudviklingen i BNP (dvs. hvor mange goder produceres der) over tid. Hvis man skal måle og sammenligne velstanden mellem lande, tages der traditionelt udgangspunkt i BNP i årets priser, ligesom der tages hensyn til, hvor mange varer og tjenester, der kan købes for BNP i de enkelte lande. Det sker ved købekraftskorrektioner, hvor der tages hensyn til forskelle i prisniveauer i forskellige lande. Når der korrigeres for købekraftsudvikling, forventes Danmark i 2030 at have et velstandsniveau, BNP pr. capita købekraftskorrigeret, der er det 10. højeste i OECD. Det er samme placering som i dag, hvor vi også ligger nr. 10. Så selv om OECD forventer, at Danmark frem mod 2030 får en relativ lav mængdeudvikling i BNP, så opretholder vi vores placering på velstandsranglisten. Det bemærkes dog, at hvor vi i 2012 ligger meget tæt på landene med placeringen 5-9 (0-4 pct. efterslæb), så ligger vi i 2030 betydeligt længere væk fra nr. 5-9 (6-12 pct. lavere velstand). I 2

3 2030 ligger vi tættere på landene med en forventet velstandsplacering som nr (3-6 pct.). Når Danmark ikke falder yderligere ned ad velstandsranglisten på trods af den lave økonomiske vækst, skyldes det bl.a., at købekraftskorrektionen delvist kompenserer for den lave forventede realvækst. Historisk har der været en tendens til, at bytteforholdet (eksportpriser i forhold til importpriser) er vokset kraftigere for Danmark end for mange andre lande, herunder Sverige. Den typiske forklaring er, at prisen på medicin (som Danmark blandt andet eksporterer) stiger relativt meget, mens prisen på elektroniske forbrugsgoder (mobiltelefoner, pc er, fjernsyn) vokser svagere. Det betyder, at vi kan importere mere over tid for en given eksportvækst. Fortsætter denne udvikling, vil det give en velstandsgevinst, der ikke fanges af mængdeudviklingen i BNP 2. 9 pct. lavere velstand end Sverige i 2030 Det bemærkes, at den danske velstand pr. capita i 2030 skønnes at være knap 9 pct. lavere end den svenske i Sverige ventes i 2030 at ligge nr. 6 med et velstandsniveau, der udgør 86 pct. af det amerikanske velstandsniveau, hvor det danske velstandsniveau på en 10. plads udgør 79 pct. af det amerikanske. Sammenlignet med USA mister Danmark også velstandsniveau frem mod 2030, selvom vi beholder 10. pladsen. I 2012 udgjorde det danske velstandsniveau 84 pct. af det amerikanske, men i 2030 udgør det danske velstandsniveau 79 pct. Se tabel 1. Såfremt den danske velstand i som følge af f.eks. øget produktivitet - kom op på svensk niveau (dvs. et løft på ca. 9 pct.), ville det nogenlunde svare til, at alle beskæftigede fik en ekstra månedsløn. For en sygeplejerske ville det betyde en indkomstfremgang på ca kr. om året, for en folkeskolelærer kr. og for en sosu-medhjælper ville det være knap kr. Se tabel 2. Såfremt det danske BNP skal øges med 9 pct. frem mod 2030, svarer det til et løft i den årlige vækst med ½ pct.point om året til 1,8 pct. (fra 1,3 pct. i OECDS prognose). Det ville stort set svare til den gennemsnitlig årlige vækst i perioden , hvor væksten pr. capita var på ca. 1,9 pct. 2 Det skal bemærkes, at man også kan opgøre velstand ud fra BNI, Bruttonationalindkomsten. I dette udtryk indgår bl.a. formueindkomst (netto) fra udlandet samt løn (netto) til danskere optjent i udlandet. Da vi har opbygget en stor udlandsformue gennem de løbende overskud på betalingsbalancens løbende poster, er der i dag en stor formueindkomst (bl.a. renter og aktieudbytter), som trækker BNI pr. indbygger op i forhold til mange andre lande. CEPOS er ikke bekendt med, at der foreligger fremskrivninger fra OECD om BNI pr. indbygger. Det vil i givet fald være usikkert at skønne over hvordan formuen placeres fremadrettet og ikke mindst skønne over afkastet heraf. 3

4 Velstand kan øges gennem øget produktivitet eller gennem flere i arbejde Hvis velstanden frem mod 2030 skal øges med 9 pct., kan det ske gennem øget produktivitet eller øget beskæftigelse. Produktiviteten kan øges ved, at man sænker kapitalskatter f.eks. selskabsskatten. Det gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i nye maskiner og teknologi, hvilket medfører, at danske medarbejdere kan producere mere pr. time. Det øger lønnen. Alternativt kan der fjernes reguleringer mv. for erhvervslivet, hvilket også øger produktiviteten. Desuden kan indkomsten øges ved, at man er i arbejde en større del af livet, eller fordi man arbejder flere timer samt mere produktivt. Dette kan fremmes via reformer af dagpenge, kontanthjælp og skat, så det for den enkelte bliver mere attraktivt at arbejde. Hvis fremgangen i BNP pr. capita skal håndteres alene gennem reformer, der øger beskæftigelsen, svarer det til, at beskæftigelsen skal vokse strukturelt med ca personer. Studie: Reduktion i marginalskat til US-niveau kan øge indkomster med 20 pct. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Claus Thustrup Kreiner og Jakob Roland Munch har i en undersøgelse 3 fundet, at lavere marginalskat har større effekt på arbejdsudbuddet end det Finansministeriet ligger til grund. I undersøgelsen tager man højde for, at lavere marginalskat øger tilskyndelsen til at skifte til et bedre betalt job, hvilket øger produktiviteten. De konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at hvis man sænker de danske marginalskatter til det amerikanske niveau, så vil indkomsten vokse med ca. 20 pct. Også andre studier af effekter af lavere marginalskat finder betydeligt større positive effekter end det Finansministeriet ligger til 3 Claus Thustrup Kreiner, Jakob Roland Munch & Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Taxation and the Long Run Allocation of Labor: Theory and Danish Evidence, IZA DP No. 8246, Juni

5 grund. Det gælder bl.a. et studie af de Økonomisk Vismænd fra (Dansk Økonomi, efterår 2011) og af Chetty (2010) 5. Desuden kan produktiviteten øges ved, at uddannelsesniveauet hæves via bedre folkeskole, gymnasie og universiteter samt bedre incitamenter til at tage uddannelser, der giver høj løn (dvs. høj produktivitet). Det skal dog bemærkes, at man ikke kan forvente nævneværdige effekter på velstanden i 2030, fordi der er en lang indfasning af disse potentielle uddannelsesgevinster. Finansministeriet forventer f.eks., at opfyldelse af uddannelsesmålsætningerne 6 har negative effekter på BNP frem til 2025, fordi flere er i uddannelse og færre i job. I 2080 er effekten slået fuldt igennem, og BNP løftes med 3/4 pct. Med Finansministeriets prognose for væksten går DK fra en 10. til en 13.plads i 2030 Hvis man i stedet for OECDs vækstprognose for Danmark (1,64 pct. årligt) tager udgangspunkt i Finansministeriets lidt mere negative prognose (1,36 pct. årligt), fås et 5 pct. lavere BNP pr. capita i Det vil betyde, at Danmark på velstandsranglisten falder fra en 10. plads til en 13. plads i 2030, da vi givet fald bliver overhalet af Tyskland, Canada og Belgien. 4 Dansk Økonomi, efterår Chetty, Friedman, Olsen og Pistaferri, Adjustment costs, firm responses, and labor supply elasticities, CAM working paper no , marts Jf. Finansredegørelse Uddannelsesmålsætningerne er, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse, mens 25 pct. af ungdomsårgangene skal gennemføre en lang videregående uddannelse. 5

6 Bilag 6

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere