Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening"

Transkript

1 Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

2 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at der opstilles visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er til for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealer i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. Husk at vi selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som øde-lægges. Føler du dig generet af medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboere imellem, henvende dig til vedkommende, inden du retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden Adgang til boligerne Selskabet kan ved ejendomsfunktionæren forlange adgang til boligerne for reparationer af de faste installationer, vandrør, el og lignende. Hvis brug af låsesmed er nødvendig vil beboeren blive pålagt denne omkostning. Affald Af hygiejniske grunde skal alt køkkenaffald være indpakket, bedst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldsskakten. Lågerne til affaldsskakten skal holdes lukkede. Storskrald: Møbler, hårde hvidevarer, elektronisk udstyr og lignende skal stilles i skuret i dertil indrettede sektioner. Og ikke andre steder på ejendommen. Pap skal foldes sammen og i papcontaineren på garagepladsen. Brandbart affald (under 1 m) skal i den store container på garagepladsen. Denne container må ikke bruges til køkkenaffald, aviser/blade, dåseemballage, medicinrester eller andet giftigt affald. Er du i tvivl om, hvor du skal gøre af dit affald bedes du kontakte ejendomsfunk-tionæren.

3 Gladsaxe Kommune har, ved Netto Bagsværd Hovedgade, opsat containere til aviser/blade og glas/flasker. Det henstilles kraftigt til Bakkely s beboere at benytte disse. Benyttelse af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for beboeren at rydde op efter sig, dette gælder også ved grill-pladserne Altaner Altanerne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende ikke virker skæmmende og giver indtryk af et opbevaringsrum. Altankasser må opsættes, såfremt de ikke indebærer fare eller er til gene for andre. Husk at vanding kan gå ud over andre. Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre disse fra altanerne. Af hensyn til brandfare og naboer er det ikke tilladt at grille på altanerne. Overtrædelse medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemål. Der henvises til de opstillede grill på have-arealerne. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trappen, hvor det er til gene for andre. Antenne Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med typegodkendte kabler og stik. Udvendige antenner, loftsantenner og paraboler er ikke tilladt. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Barnevogne, cykler m.m. Cykler, barnevogne, legeredskaber og lignende må kun henstilles på en sådan måde, at de ikke er til gene for andre. Cykling er ikke tilladt i kældergange, på plæner og legepladser eller udenfor egentlige færdselsarealer. Mindre børn må dog gerne bruge børnecykler. Cykelkældre må kun benyttes til opbevaring af brugbare cykler og knallerter.

4 Bilvask Må kun foregå på vaskepladsen ved garagerne. Branddøre og døre med dørpumpe Branddøre skal altid holdes lukket. Døre til kældre, der er forsynet med smæklås, skal altid være lukkede og låst. Døre der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke vedvarende holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller andet dog kan en udluftning i dagtimerne tillades. Forsikring Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger, samt opstemning i kloakrør. Derfor er det meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Forsikring mod skade på 3. mand, som lejer eller dennes husstand kan gøres ansvarlig for, må lejer selv sørge for. Til sådanne skader regnes f.eks. hærværk, som medlemmer af lejers husstand begår. Bemærk: I de senere år har man set eksempler på, at forsikringsselskaber henvender sig til beboerne og påstår, at det sker efter aftale med eller på opfordring af boligorgani-sationen. Dette er ikke korrekt. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid på forhånd modtage skriftlig besked herom. Fravær i længere tid Hvis du skal være væk fra din bolig I længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen). Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn.

5 Fremleje Fremleje af lejemål er ikke tilladt uden tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der medfører opsigelse af lejemål. Ønskes tilladelse om fremleje skal man henvende sig hos KAB s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. Fyrværkeri Fyrværkeri må ikke opbevares eller afbrændes i eller fra bygningerne. Havegrill Ved benyttelse af have-grillene skal der efter brug ryddes op for affald, og madrester på rist skal fjernes. Derudover skal borde og bænke rengøres. Hobbyrum Hobbyrummene skal renholdes og efterlades i pæn stand af brugerne. El- og andet støjende værktøj, må benyttes i tidsrummet: Mandag fredag kl. 08:00-19:00 Lør- søn- og helligdage kl. 10:00-18:00 Husdyr Registrering af, og tilladelse til husdyr foregår på ejendomskontoret. Det er ifølge en beboerafstemning på afdelingsmødet den 24. november 2009 tilladt at holde max. 2 husdyr. Der kan dog aldrig gives tilladelse til at holde følgende hunderacer: Alano, Alapaha Blue Blood Bulldog, Amerikansk Bulldog, Amerikansk Pitbull/StaffordshireTerrier (Amstaff), Pitbull Terrier, Bandog Bullmastif, Boerboel, Bully Kuta, Bull Terrier, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Dogue Brasileiro, Fila Brasileiro, Guatemalan Bull, Terrier, Gull Terrier, Irish Staffordshire Terrier, Neapolitan Mastiff, Perro de Presa Canario, Perrode Presa Mallorquin, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu samt blandinger af de her nævnte racer.

6 Såfremt beboeren ikke kan dokumentere hundens race eller ejendomskontoret er i tvivl om hundens race, kan tilladelse nægtes. De beboere der pr. den 24. november 2009 har mere end 2 husdyr, kan beholde disse indtil ét af dem dør. Luftning af hund på fællesarealerne er forbudt og hunden skal altid føres i snor på ejendommens område Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen. Indeklima Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved ca. 20 gr. Det anbefales at der dagligt luftes ud 2-3 gange og i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op af en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der opstå fugtskader på væggen. Det er lejers ansvar, at boligen er opvarmet, og at der luftes ud så fugtskader kan undgås. Kælderrum Disse rum er indrettet i sikringsrum, som krævet i lovgivningen. Derfor kan rum af denne art kræves ryddet med kort varsel. Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Opbevaring i kælderrum, her henvises til punktet opbevaring. Leg og boldspil Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende våben er forbudt på afdelingens område.

7 Boldspil må foregå i haven og mod garagemuren fra havesiden. Det er ikke tilladt at spille bold op ad husfacaderne og der må ikke spilles bold på garagepladsen, i opgange eller på gangarealer. Se under punktet hærværk. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk. Se under punktet hærværk. Der må ikke kravles på ejendommens garage- og skurtage. Se under punktet hærværk. Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, ved opgangsdøre eller lignende steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til gene for de øvrige beboere. Ordensreglerne skal også kendes af dine børn. Maskiner Maskiner, der kan medføre støjgener for andre beboere, f.eks. vaskemaskine og symaskine, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen i fornødent omfang. El- og andet støjende værktøj, må benyttes i tidsrummet: Mandag fredag kl. 08:00-19:00 Lørdag kl. 10:00-16:00 Søn- og helligdage kl. 10:00-12:00 Arbejde af længere varighed skal foregå på hverdage i tidsrummet kl. 07:00 16:00. Mangler Mangler, skader eller lignende i bebyggelsen vil blive værre, hvis ingen tager sig af dem. Beboerne opfordres til at meddele ejendomsfunktionæren, hvis man opdager sådanne ting. Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at andre beboeres ønske om nattero respekteres. Musik/radio, tv må ikke genere andre beboere mellem kl. 23:00 06:00. Men også om dagen er det rart med fred og ro, derfor er støjende adfærd ikke tilladt.

8 Ophold med megen snak eller støj på trapper, i gadedøre, i kældergange, kan være til gene for andre er ikke tilladt. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 23:00 og før kl. 06:00, eventuelt i form af information til naboer/ seddel i opgangen om, at man holder fest som godt kan trække lidt ud. Musiceren bør dog aldrig foregå for åbne døre og vinduer. Opbevaring Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller garage opbevares eller anvendes ting, der ved lugt, støj eller brandfare er til gene for afdelingen og dens beboere. Parkering Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de dertil anviste steder. Last- (køretøjer over 3 ton) og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet, med mindre man har fået særlig tilladelse. Flisestier er indrettet til gående trafik cykling, knallert og bilkørsel er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at køre bilen op på fliserne for at af- og pålæsse, med mindre man har fået særlig tilladelse. Eventuelle nødvendige efterreparationer af fliser eller græs, pålignes skadevolderen. Garagepladsen må kun benyttes af ejendommens beboere. Reparation af biler, knallerter og motorcykler må kun ske på garagepladsen og må ikke være til gene for andre, Reklamer/skiltning/opklæbning Reklamer og skilte, udover navneskilte, må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. Opklæbning af plakater/klistermærker på bygningsdele er ikke tilladt.

9 Råderet Der findes et særligt råderetsreglement for afdelingen, som beskriver, hvilke særlige ting du må udføre i og udenfor din bolig. Reglementet udleveres hos ejendomsfunktionæren. Tobaksrygning Tobaksrygning er forbudt i kælderarealer og på trappeopgange. Dette gælder også i vaskerierne. Trapper Trapper og reposer skal holdes frie, derfor må flasker, fodtøj, legetøj, aviser og lignende ikke henstilles her. Måtter skal beboerne selv renholde. Vandforbrug Vand er blevet rigtig dyrt. Kontakt omgående ejendomsfunktionæren, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane drypper. Man skal ikke selv betale. Vask og tørring Ejendommen er udstyret med 2 vaskerier. Disse er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Beboerne skal selv være med til at renholde vaskerierne. Der må ikke være husdyr i vaskekælderen af hensyn til renholdelse og allergigener. Vaskes der tøj, tæpper eller lignende med katte-, heste- eller hundehår, skal der vaskes en tom maskine og derefter rengøres med børste og klud. Dette er for at undgå allergigener hos andre. Maskinsvigt skal meddeles til ejendomsfunktionæren. Børn under 15 år må ikke benytte vaskeriet. Tobaksrygning i vaskerierne er forbudt. Øvrige ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskerierne.

10 Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i tidsrummet: Mandag fredag kl. 07:00-20:00 Lørdag kl. 10:00-18:00 Søn- og helligdage kl. 10:00-18:00 Og må kun installeres efter skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. Tørring og luftning af tøj, kan foregå på altaner, i tørrerum og på udendørs tørrestativer.

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse

Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere