Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 21. marts 2012 kl på Hotel Fortunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 21. marts 2012 kl 18.00 på Hotel Fortunen."

Transkript

1 Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 21. marts 2012 kl på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nyt medlem blev budt velkommen: Thomas Kjærem Nielsen, Dyrehavegårdsvej 9 Pkt 1. Valg af dirigent. Jens Jordahn blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede med de fremmødtes samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Pkt. 2. Formandens beretning. Beretning fra formanden, Annette Hartung: Jeg vil indlede med at mindes vores bestyrelsesmedlem Ebbe Falk- Sørensen, der døde i sommer, kort tid efter sin 80 års fødselsdag. Han var et højt værdsat medlem, klog og altid meget positiv og med stor viden om kvarteret, da han og Tove har boet på Fortunvænget 10 siden Bestyrelsen har holdt ikke færre end 6 møder i årets løb. Der har nemlig været flere store sager, hvor jeg vil starte med at fortælle om to, der især påvirker foreningens økonomi. Den ene drejer sig om, at Lyngby- Taarbæk kommune i efteråret besluttede at hæve betalingen for vejvedligeholdelse fra 38 kr. til 59,50 kr. pr. løbende meter. For os betyder det, at betalingen bliver hævet fra godt kr. til godt kr. altså med godt kr. eller 335 kr. pr parcel. Det fik vi besked om den 10. december 2011, og pengene skulle betales inden den 5. januar i år. Lige som vore naboforeninger for Hvidegårdsparken og Trongårdsparken skrev vi til kommunen og bad om udsættelse med betalingen til efter vores generalforsamling og bad samtidig om en redegørelse for, hvad pengene bliver brugt til. Dette for at sikre, at puljen af betalinger fra de private veje virkelig bliver brugt til vedligehold af de private veje, og kun hertil. Kommunen udsatte fristen til den 15. juni i år og sendte en redegørelse for brugen af pengene. På den baggrund tror vi ikke, vi kan undgå at betale den forhøjede pris. Vi bliver derfor nødt til at opkræve et ekstrakontingent til betaling i april. I øvrigt mangler vi svar fra kommunen på, hvad den nye vejlov betyder. Det har den juridiske konsulenter til at se på, så vi kan ikke vide, om det vil føre til ændring af vejvedligeholdelsen. For at vi kan få mest muligt for pengene, vil bestyrelsen foreslå, at der bliver udpeget et par vejambassadører, som vil holde øje med vej- og fortovsskader, og som vil gå rundt sammen med kommunens folk, når der holdes vejsyn. Anders Kohl har meldt sig som frivillig, men mindst en til skal gerne melde sig. Den anden store udgift, der venter os er til vejtræerne på Fortunparken og Fortunvænget. Da flere af dem skranter, tog bestyrelsen den 19. januar i år kontakt til Henrik Ravn Træpleje, der plantede træerne for 20 år siden. Firmaet sendte straks en mand ud, som så på dem alle sammen med vores kasserer, Gert Schmeltz Pedersen, og mig. Vi var forundrede over, hvor skidt det egentlig står til med træerne. Nogle mistrives, fordi græsset gror helt ind til stammen. Andre (som er efterplantet af et andet firma) er plantet i en lunke, som hæmmer væksten.

2 2 Næsten alle træerne er ifølge fagmanden beskåret uprofessionelt ved en beskæring, der blev udført i 2007 af firmaet Tommy Favrum. Beskæringen var nødvendig, fordi mange træer var begyndt at vokse op i el- ledningerne. Flere firmaer gav tilbud på opgaven, og de sagde alle, at træerne også var lidt syge, men måske kunne reddes ved beskæring. Stig Nilsson, FP12, har forklaret mig, at træerne på Fortunvængets stikveje altid har haft svært ved at vokse. Ifølge ældre beboere er jorden meget hård, fordi der i tidernes morgen blev udlagt stabilgrus til p- pladser til planlagte butikker. Det kan måske forklare, hvorfor to træer ved FV34 er så pjevsede. Ifølge et tilbud fra Henrik Ravn vil det koste kr. at fjerne et træ og plante et nyt på 3-4 m. Hvis 7 træer skal nyplantes, og resten skal udtyndes med kroneløft etc. bliver den samlede udgift nok kr. Bestyrelsen foreslår, at vi allerede i år tager fat på den nødvendige pleje og får den udført successivt og derfor hvert år afsætter mindst kr. til formålet. Det svarer til 128 kr. pr. parcel. Hvis generalforsamlingen er enig heri, kan vi om ønsket indhente et eller flere andre tilbud. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at få beskåret det træ, der står ved Fortunvænget 1, da grenene er ved at vokse op i el- ledningerne. Bortset fra det vil vi ikke få gjort noget ved de træer, der står sammen el- masterne, før de og lamperne er blevet udskiftet. Det vil ifølge Dongs hjemmeside for kabellægning ske i perioden august- oktober For de øvrige træer foreslår bestyrelsen, at vi til efteråret får nyplantet to træer på det østlige fortov af Fortunvængets hovedstrækning. Det ene, som står ud for FV 4 er halvvejs gået ud og kan ikke reddes. Det andet, som står nærmest Fortunparken, har beboerne i Fortunparken 5 selv skåret ind til stammen med den begrundelse, at hovedstammen var flækket i en storm i efteråret. Jeg skal i den forbindelse præcisere, at det ikke er tilladt for beboerne selv at beskære træerne. Det er fastslået i regler fra kommunen, som i 1991 var med til at vælge placeringen af træerne og til at vælge træsorten. Valget faldt på rønnebær af arten sorbus aucuparia, fordi de er forholdsvis slanke og derfor ikke særligt skyggende. Jeg skal straks indrømme, at jeg selv har studset træstammerne forneden et par gange, så de kan stå rent uden vildskud. Det vil jeg fortsat gerne gøre, hvis ingen har noget at indvende derimod. I øvrigt vil vi bede dem, der bor ud for vejtræerne, om at kæle lidt for dem ved at holde jorden omkring stammen fri for græs i en radius på ca. 50 cm, da væksten ellers hæmmes. Nu vi er ved det grønne, så fik jeg i september et anonymt brev med en opfordring til, at beboerne ud til Hjortekærsvej klipper deres hække passende. Da jeg principielt ikke bryder mig om anonyme henvendelser, gjorde jeg ikke noget ved sagen men vil dog gerne nævne problemet og bede dem, der har hække ud mod Hjortekærsvej om at holde dem i rimelig afstand fra fortovsfliserne. Nabo- foreninger Vi har i årets løb haft stor glæde af vores samarbejde med vore nabo- grundejerforeninger, idet vi løbende orienterer hinanden om sager af fælles interesse. Sammen og hver især har vi været til flere møder med borgmester, politikere og embedsmænd, specielt om Dyrehavegård. Her har vi bl.a. givet udtryk for, at vi finder det vigtigt, at gården og markerne bevares som en helhed og fortsat drives som landbrug med både afgrøder og hestefolde. I forbindelse med at forpagtningsaftalen skal fornys i år, ønsker kommunen at hæve forpagtningsafgiften, hvorfor gården gerne skal have øgede indtægter.

3 3 Vi har foreslået, at der hvis det ønskes - gives tilladelse til, at der opføres flere stalde og et ridehus vest for Hjortekærsvej, over for gården. Samtidig har vi pointeret, at det fortsat bør være rimelig billigt at holde hest på Dyrehavegård, sådan som det er nu takket være selvpasning. Vi ønsker altså, at det skal forblive et ridested for almindelige borgere og ikke et fashionabelt center for velhavere, der måske kommer langvejs fra for at nyde gårdens faciliteter og dens nærhed til Dyrehaven. Kommunen er indstillet på at sende forpagtningsaftalen i udbud for at ryste posen og få flere penge i kassen. Vi mener derimod, at man bør starte med at få foretaget en uvildig vurdering af, hvad der vil være et passende niveau for forpagtningen i lyset af de ønsker, man måtte have til gårdens fremtidige drift og tilbud til borgerne. Og at man på den baggrund prøver at få en ny aftale med Jens Drejer før man eventuelt laver et udbud. For det første, fordi man ikke kan vide, hvordan en ny forpagter vil forvalte jord og bygninger, og for det andet fordi vi finder det uanstændigt ikke at forhandle med Jens Drejer først i betragtning af, at han har forpagtet og investeret i gården i 23 år. Grundejerforeningerne har også været involveret i planerne for det plejecenter, hvis etablering kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar i år. Det skal bygges på det frikøbte areal af Dyrehavegårds marker syd og vest for Trongårdsskolen. I første omgang skal der opføres plejeboliger, men senere måske lige så mange til plus et aktivitetscenter og måske også ældreboliger. Desuden har Center Nord ret til at udvide med 2300 etagemeter. Kommunen vil lave en helhedsplan for området - og vil gerne have borgerne med på råd. Derfor var jeg - ligesom andre interessenter i februar til et såkaldt interview på rådhuset for at ytre min mening. Jeg sagde, at jeg som udgangspunkt var meget ked af, at man nu begynder at bygge på Dyrehavegårds marker, som jeg anser for en fantastisk herlighedsværdi for både beboere i området og trafikanter. Men da plejecentret nu engang er vedtaget, var jeg nødt til at forholde mig dertil. Umiddelbart støttede jeg en idé om ikke at bygge på arealet syd for Trongårdsskolen, men lægge alt nybyggeriet på det areal, hvor skolen nu har sportsplads, og flytte sportspladsen over på vestsiden af skolen, så det frie kik mod nord fra Klampenborgvej bevares. Trafikken til og fra plejecentret er et meget væsentligt problem, da det ikke synes muligt at lave en direkte indkørsel fra Klampenborgvej, og det vil være uforsvarligt at lade kørslen ske via Trongårdsparken eller Trongårdsvej. En indkørsel fra Hjortekærsvej, nord for skolen, kan derfor komme i spil. Men intet er afgjort. Foreløbig skal en projektgruppe nu gennemgå alle interessenters synspunkter og lade dem indgå i et oplæg til en indbudt arkitektkonkurrence. I løbet af foråret 2012 vil der blive arrangeret workshops og borgermøde om sagen. Man stiler mod godkendelse af en lokalplan for området i august i år, og plejeboligerne ventes færdige til indflytning i april Arrangementer Traditionen tro havde vi i sommer et nabotræf, nemlig den 19. juni i haven til Fortunparken 34. Som tidligere år havde vi også indbudt Grundejerforeningen ved Fortunen og Omegn, og vi blev omkring 50 voksne og børn. Forsøget med onsdags- legeaftener på Fortunvænget blev fortsat i sommer, men ikke med den helt store deltagelse. Michou, der var initiativtager, vil derfor gerne høre, om søndag eftermiddag måske vil være bedre. Hun mener, legene mest er for børn i 6-9 års alderen, og at der skal være nogle voksne til stede. Interesserede kan kontakte Michou. Hun har også lavet en liste over børnefamilier og vil gerne vide, om den bliver brugt.

4 4 Årets store fest blev holdt den 18. september, da vi fejrede foreningens første 50 år. Det skete ved en sammenkomst i Fortunparken 34 med drinks, kransekage, flag, balloner og delvis sunde slikposer. Forud havde vi uddelt en lille folder om foreningen og dens historie, og i min velkomsttale fortalte jeg mere indgående om områdets udvikling. Interesserede kan læse talen på foreningens hjemmeside under punktet Nyheder, den 18. september Den traditionelle fastelavnsfest blev holdt den 19. februar i år med ca. 40 deltagere. En særlig tak skal her lyde til Charlotte og Jens, som igen stillede deres carport i Fortunparken 26 til rådighed og hjalp med det praktiske. Andet: Den 10. januar i år deltog jeg i et møde om forebyggelse af indbrud, som kommunen havde indbudt til. Fra politiet fortalte Dorthe Kalhauge, hvad vi selv kan gøre for at undgå indbrud. Hun sagde nogenlunde det samme, som da hun var inviteret forud for vores generalforsamling sidste år. Hun fastslog bl.a., at Nabohjælp er noget, der virkelig hjælper når man altså ikke nøjes med at sætte en mærkat op, men virkelig holde øjnene åbne. Det lød så overbevisende, at vi besluttede at opfordre alle beboere til at deltage i operation Nabohjælp. Vi vil derfor inden længe uddele en mærkat til alle husstande med opfordring til at klæbe den op. I øvrigt kan man hos politiet på Ørnegårdsvej låne en lille kuffert med redskaber til at mærke sine ting, så man øger chancen for at få dem tilbage, hvis uheldet skulle ske. Hermed vil jeg slutte beretningen. Bemærkninger til formandens beretning. Henning Bentsen, Fortunparken 28: Spørgsmål om den voldsomme stigning i vejbidrag til kommunen? Kommunen ønsker en mere præcis vejvedtægt og en dækning af de konkrete aktuelle udgifter, således at der bliver tale om en udgiftsneutral ordning. Grundejernes indbetalinger er ikke steget i nogle år, og er derfor blevet utilstrækkelige i forhold til udgifterne. Grundejerforeningen er i kontakt med vore nabo- foreninger, for sammen med dem at sikre at indbetalingerne er rimelige i størrelse og bliver anvendt i vores område. Mogens Larsen, Dyrehavegårdsvej 41: Mente at kommunen var lige lovlig barsk i sin opkrævning af vejbidrag, og ønskede mere gennemsigtighed i de økonomiske forhold på vejbidragsområdet. Det var ønskeligt med en langt mere præcis kontrakt med kommunen om hvad ordningen indebar. Måske er det en mulighed at undersøge andre leverandører (privat firma) af vejvedligeholdelse end kommunen. Udtrykte betænkelighed ved at grundejerforeningen ville blive inddraget i et større ansvarsforhold ved andre ordninger end ved ordningen med kommunen. Vil tage problematikken op i bestyrelsen. Finn Waage Hansen, Fortunparken 9: Ønskede at bestyrelsen undersøgt hvad andre firmaer kunne tilbyde.

5 5 Kirsten Skov Pedersen, Fortunvænget 21: Fandt at vejbelægningen var meget støjende ved bilkørsel. Mente at støjen blev mindre med tiden. Og at problemet herved ville blive løst. Thomas Kjærem Nielsen, Dyrehavegårdsvej 9: Spurgte om vejforbindelsen fra det planlagte plejehjem på Dyrehavegårds jord skulle munde ud i Klampenborgvej? Så vidt vi ved er denne løsning ikke mulig. Den væsentligste hindring var at Vejdirektoratet ikke tillader udmunding af sidevej til gennemfartsvej så tæt på eksisterende trafiklys. (Overordnet regel). Christine Dethlefsen, Fortunparken 2: Spurgte om der var planer om at opføre ridehus overfor hendes parcel på Hjortekæsvej? Måske. Det vides ikke. Men med kommunens ønske om forøgede indtægter fra Dyrehavegård kunne noget lignende komme på tale. Opfordrede grundejerforeningens medlemmer til at kommunikere forhold af almen aktuel interesse til formanden, som derefter ville rundsende informationen til medlemmerne på mail. (f.eks. mistænkelige personer i området, tyveri eller lign.) Pkt.3. Regnskab Regnskabet blev godkendt. Pkt.4. Vederlag til kasserer. Kassererens vederlag blev foreslået uændret på kr. Vedtaget. Pkt.5. Kontingent På grund af forhøjelse af vejbidrag til kommunen samt forøgede udgifter til træpleje blev et ekstra kontingent på 450 kr vedtaget. Betalingen finder sted i april Kontingent på 1300 kr for 2013 bev vedtaget. Pkt.6. Indkomne forslag. Indkomne forslag. Ingen.

6 6 Pkt.7. Valg af bestyrelse. Valgt til bestyrelsen blev: Benny Vestergaard Mikkelsen Dyrehavegårdsvej 33 Anders Kohl Mogens Larsen Thomas Kjærem Nielsen Fortunparken 14 Dyrehavegårdsvej 41 Dyrehavegårdsvej 9 Lisbet Friberg Jensen trak sig ud af bestyrelsesarbejdet, og blev takket varmt for glimrende indsats. Pkt.8. Valg af revisor. Henning Bentsen genvalgtes. Pkt.9. Eventuelt. Georg Christensen, Dyrehavegårdsvej 17: Hvad skal der ske med staldene med ponyudlejning ved Fortunen? Rejsestaldene bevares i nuværende udformning. Forslag til nybygning af ret voldsomme dimensioner er blevet taget af bordet. (Efter velargumenteret forsvar for bevarelse af status quo, ved privat indlæg fra Annette Hartung). Finn Waage Hansen, Fortunparken 9: Beskæring af vore vejtræer. Nuværende gartner Ravn er temmelig dyr. Bestyrelsen opfordres til at indhente flere tilbud. Bestyrelsen: Ønsker drøftelse af spisning i forbindelse med generalforsamlingen? Efter debat, blev det vedtaget at indføre tilmelding til spisningen forud for generalforsamlingen, således at mere præcis bestilling kunne foretages til Hotel Fortunen. Afslutning Dirigenten rettede en varm tak til formanden Annette Hartung for fortrinligt indsats for foreningen. Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, de deltagende grundejere nød godt af en fin buffet med drikkevarer. (35 personer deltog i mødet). Referent: Anders Kohl, Fortunparken 14.

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Sommerfesten i Grønnehave en succes

Sommerfesten i Grønnehave en succes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere