Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling den 29. maj 2012"

Transkript

1 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158, hvilket desværre medførte at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, se nedenfor. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog herefter Henning Svane som dirigent, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelsen og regnskabet var sendt ud til tiden. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen desværre ikke var beslutningsdygtig, da der ifølge vedtægterne skal være mindst en 1/5 af foreningens andelshavere til stede, hvilket svarer til 32. Ved vedtægtsændringer skal der være et fremmøde på mindst 2/3 af foreningens andelshavere, hvilket svarer til 105. På baggrund af dette blev punkterne på dagsordenen gennemgået og diskuteret uden vedtagelse. ---<>--- Vedtagelsen af punkterne på dagsordenen kunne først ske på den ekstra ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt mandag den 4. juni i Kimer Klubben. Beslutningsreferatet for den ekstra ekstraordinære generalforsamling skal ses i forlængelse af dette referat. 2. Formandens beretning Sidste år talte vi om... TILSTANDSRAPPORT At den var meget omfattende. At de første arbejder var sat i værk, bl.a. er der foretaget reparation af fortov på Tycho Brahes Allé, noget el er repareret, der er lavet en ny trappe på Tycho Brahes Allé samt nogle andre mindre opgaver. Resten arbejder vi stadig på, da vi vil prioritere opgaverne, både af hensyn til omfanget, vigtigheden og økonomien. Vi forventer først, at der kommer mere gang i arbejderne senere 1

2 på året 2012 eller i En del af rapportens indhold er kosmetiske ting, som vi ikke vil ofre penge på lige nu. SNE Efter nogle år med store mængder sne, fik vi henstillinger om at undersøge mulighederne for at forhindre problemerne med sne hængende ud over tagrenderne, store istapper og smeltende sne med vandskader til følge. Vi har nu monteret snefang på flere dele af taget, hvilket skal holde mere på sneen, og forhindre at vi får de store mængder hængende ud over kanterne samt mindske risikoen for istapper. På halvdelen af 4. sals altanerne har vi desuden monteret tjærepap fra overkanten af altanen og op til sternbrættet således, at den smeltende sne ikke kan trænge ind i stenene men løber ned over glastagene i stedet. RYGNING PÅ TRAPPER Det blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011, at rygning ikke var tilladt på trapperne, og beboerne har jo nok set skiltene på dørene. Så nu mangler vi blot, at skodderne og andet skidt ikke længere smides på trappen ORDENSREGLER Ved generalforsamlingen 2011 bad vi om at få indleveret ændringsforslag med henblik på at få ordensreglerne opdateret, der kom 2 stk., hvoraf begge er skrevet ind og dermed aktiveret. Vi tolker det derfor således, at andelshaverne accepterer de nuværende ordensregler, hvorfor de selvfølgelig også skal efterkommes. Det betyder f.eks. at alt som er sat på altanerne i form af flyttekasser, stiger, høje tøjstativer - eller udluftning af sengetøj, dvs. ting som rager op over brøstningen bliver fjernet ik! Det opdaterede sæt ordensregler vil blive omdelt til alle andelshavere i nær fremtid. I året der er gået har vi arbejdet med VASKERI Vi har besluttet at udskifte vores tre tørretumblere med nye, som varmer ved brug af gas, da de på sigt er mere økonomiske i drift. Samtidig har vi fornyet betalingsanlægget, og udskiftet vaskekortet, som vi har haft nogle problemer med, med en lille, blå brik. Den blå brik er langt billigere i indkøb, og dermed også billigere at skifte ud ved fejl eller hvis den bortkommer. 2

3 SALG Fra 1. januar tog vi det nye el-eftersyn i brug, hvilket medfører, at der ved salg foretages et større eftersyn end tidligere, og prisen er selvfølgelig også ændret. Der er ligeledes strammet op på proceduren for syn på vvs. Under forslag har vi et ønske om at salg fremover sker pr. den 1. og med fraflytning pr. den 15. måneden før, og vi opfordrer jer til at sige ja til denne ændring, dels af administrative årsager, og dels for at give andelshaverne tid til at selv udbedre evt. fundne fejl og mangler ved syn. Samtidig skal jeg anmode de kommende sælgere - som tager kontakt til en ejendomsmægler - om at give de rigtige informationer, f.eks. aftalt pris eller allerhelst lade mægleren kontakte mig fra start. På den måde kan vi undgå nogle af de problemer, vi indtil nu er stødt på. Husk at vi som bestyrelse jo også prøver at hjælpe jer med at sælge jeres lejlighed. VANDSKADER Efter de mange vandskader i kældrene har vi spurgt vidt og bredt for at finde ud af, hvad der kan gøres til forebyggelse af fremtidige vandproblemer. Vi har bl.a. spurgt vores forsikringsselskab, Gjensidige men de er meget tilbageholdende, for de vil jo helst ikke kunne drages til ansvar. De har dog lovet at komme med en liste over mulige tiltag. Samtidigt har vi kontakt til kloakfirma med henblik på bortledning af vand i større mængder. Som forebyggelse af oversvømmelse i kældrene har vi fremskaffet paller til kælderrummene således, at jeres ting kan komme et stykke op fra gulvet og dermed stå lidt mere sikkert. Har I ikke hentet nogle endnu, kan det stadig nås ved kontakt til viceværten. FORSIKRING Da vi gennem de sidste par år har haft uforholdsmæssigt mange skader, fik vi i foråret en præmiestigning på ca. 66 %, en stigning som ikke umiddelbart kunne accepteres. Der blev klaget til direktøren og forklaret, at vi altid gør hvad vi kan for at sikre vores ejendom bedst muligt og nogle af de skader der har været, har vi været totalt uforskyldte i. Men der har dog også været nogle skader, som er opstået med baggrund i direkte tåbeligheder eller manglende omtanke. Dialogen med forsikringsselskabet er endt med en stigning på ca. 25 % og med en øget selvrisiko, som er blevet sat til kr ,00 pr. skade. Det betyder, at vi fremover vil gå meget mere ind i sagerne og se på, hvad årsagen har været. Dette fordi vi fremover vil pålægge andelshaveren betalingen af selvrisikoen (fremsat som forslag på denne generalforsamling), såfremt der er tale om manglende egen vedligeholdelse, uforsigtighed, uansvarlighed eller lignende. Hvis vi bliver uenige, vil vi evt. lade en ekspert fra forsikringsselskabet afgøre spørgsmålet. Dette skulle gerne lede til større forsigtighed og opmærksomhed omkring ting, som måske kan blive årsag til en skade - og derved foranledige til at det bliver udbedret INDEN skaden opstår. 3

4 GÆSTEBOLIG Efter nogle år med god anvendelse har vi givet gæsteboligen en lille malerisk opstramning, så den atter fremstår pæn og imødekommende og lige til at leje ud. KIMER KLUBBEN Sidste år blev der nedsat et aktivitetsudvalg, som i årets løb har forsøgt sig med diverse arrangementer både i og udenfor klubben, men desværre har opbakningen fra beboerne til disse arrangementer været meget minimal. Aktivitetsudvalget vil dog prøve i yderligere en sæson før håndklædet kastes i ringen. PORTE Vi har fået nogle tilbud på nye porte, men de firmaer, som har været her og set på det, har foreslået en slags garageporte, dvs. vandrette lameller som ruller op, men det skal vi ikke have, så vi arbejder videre med at finde den rigtige løsning. GITRE Da der har været indbrud i bl.a. Kimer Klubben, har vi arbejdet på at montere gitre ud for de vinduer, som går ned til kældergange, vaskeri, Kimer Klubben og cykelkældre. Men det er svært at finde en løsning som både kan holde uindbudte gæster ude og som samtidigt er pæn. Vi prøver derfor at finde den mest skånsomme løsning. STORE STEN PÅ TYCHO BRAHES ALLÉ Da det flere gange er blevet observeret, at der er kørt biler henover fortovet, er der nu blevet lagt tre store sten for at forhindre denne bilkørsel. Det er jo dybt uansvarligt, og tænk hvis der samtidig kommer en beboer ud fra en opgang? Lige nu og i den nærmeste fremtid arbejder vi på Opgaver fra tilstandsrapporten Forebyggelse mod kraftige regnskyl og grundvandstigning Nye elektriske porte En sikring for kældervinduer for at undgå indbrud Og så er vi i gang med at indhente priser på maling af vinduer Formanden sluttede sin beretning med en tak for et godt samarbejde i året som er gået til: vores vicevært, til de beboere, som giver en hånd med i det daglige, og ikke mindst til bestyrelsen. 4

5 3. Regnskab Regnskabet blev af kassereren gennemgået i hovedpunkter, og væsentlige afvigelser i forhold til budgettet blev yderligere uddybet. Regnskabet, også kaldet årsrapporten er i år sat op på en lidt anderledes måde, hvilket skyldes et ønske fra Erhvervsstyrelsen om mere gennemskuelighed i andelsboligforeningers regnskaber. Fremover vil det blive lettere at sammenligne forskellige foreninger og nøgletal - med hinanden. Dette til brug for eksempelvis nye købere, ejendomsmæglere og banker. Det skal bemærkes, at der har indsneget sig en fejl på s. 18 i årsrapporten. Andelskronens værdi vil altid beregnes fra den 1. juni til den 31. maj året efter og det uanset hvilken dato generalforsamlingen afholdes. Andelskronen er igen i år blevet sat til et beløb af 9.700,00 kr. pr. m². Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 4. Forslag 1) Vedtægtsændringer, v/bestyrelsen 7, stk. 3 Overdragelsen af lejligheden skal ske hurtigst muligt pr. den 1. eller 15. i måneden. Ændres til: Overdragelsen af lejligheden skal ske hurtigst muligt pr. den 1. i måneden & med fraflytning senest pr. den 15. måneden før. 9, stk. 5 I overdragelsessummen kan bestyrelsen tilbageholde indtil kr ,00 til sikkerhed for udbedring af evt. mangler, som bestyrelsen har konstateret. Ændres til: I overdragelsessummen kan bestyrelsen tilbageholde indtil kr ,00 til sikkerhed for udbedring af evt. fejl / mangler, som er konstateret i forbindelse med bl.a. EL & VVS eftersyn eller af bestyrelsen. ---<>--- Der blev fra salen stillet spørgsmål til, hvorfor der skal tilbageholdes så mange penge? Svar: For det første står der i ændringsteksten indtil kr ,00, hvilket betyder at det i langt de fleste tilfælde aldrig vil blive nødvendigt. For det andet har vi indtil nu været nødt til at tilbageholde hele salgssummen, hvis de kr , 00 ikke har været nok, og det er jo rigtig dumt. 5

6 2) Selvrisiko ved bygningsforsikring, v/bestyrelsen Hvis det kan konstateres, at andelshaveren i forbindelse med en skade har handlet culpøst (dvs. forsætligt / groft uagtsomt / manglende egen vedligeholdelse / uforsigtighed /uansvarlighed og lignende), hæfter andelshaveren for betaling af den til enhver tid værende selvrisiko i forbindelse med bygningsforsikringen pt. kr ,00. Der var ingen spørgsmål til dette punkt. 3) Gæld v/bestyrelsen Bemyndigelse til omlægning af boligforeningens gæld samt evt. en forøgelse af gælden til max. 35 mill. kr. Der var ingen spørgsmål til dette punkt. 5. Budget Budgettet blev gennemgået ved kasserer Palle Pedersen, og der var ingen spørgsmål til det. 6. Valg til bestyrelsen Næstformand Willie Kentved var villig til genvalg for en periode af 2 år. Kasserer Palle Pedersen var villig til genvalg for en periode af 2 år. Sekretær Annemarie Bönnelycke var villig til genvalg for en periode af 2 år. Som suppleant til bestyrelsen, var Michael Mogensen villig til genvalg for en periode af 1 år. 7. Valg af revision Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S blev af bestyrelsen foreslået genvalgt. 8. Eventuelt BESTYRELSEN I FREMTIDEN Sidste år meddelte formanden Helge Mogensen, at han senest når han fylder 70 år trækker sig tilbage, men bl.a. på grund af helbred, vil dette blive fremrykket til om tre år (2015). Dvs. at formanden sidder denne periode ud samt max en periode til, svarende til to år. Desuden ønsker næstformand, Willie Kentved og kasserer, Palle Pedersen ligeledes at trække sig tilbage indenfor de kommende valgperioder, næstformanden først pga. alder. 6

7 Helt konkret betyder det at der om seks år fra nu skal sidde tre nye medlemmer i bestyrelsen. Derudover mangler vi allerede dags dato en 2. suppleant. Hvis der findes nogen i foreningen, som skulle have lyst til at indgå i dette bestyrelsesarbejde, som i øvrigt er honorarlønnet, vil vi derfor opfordre jer til at komme ud af busken og i første omgang få en uformel snak med os omkring de kommende ledige poster, bestyrelsesopgaver, forventninger, mødefrekvens m.m. ---<>--- Generalforsamlingen sluttede kl i god ro og orden. Bestyrelsen 7

8 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th København S Referat af ekstraordinær samt ekstra ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2012 Til den ekstraordinære generalforsamling kl i Kimer Klubben var der fremmødt 21 andelshavere ud af i alt 158, hvilket medførte at denne generalforsamling heller ikke var beslutningsdygtig, da der skal være 2/3 af medlemmerne til stede. Ved den ekstra ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt et kvarter senere, kl , var generalforsamlingen nu beslutningsdygtig, og der kunne vedtages med simpelt flertal. Her var der 23 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henning Svane blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som herefter blev vedtaget. 3. Regnskab Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev vedtaget. 4. Forslag 1) Vedtægtsændringer, v/bestyrelsen Der blev stillet det samme spørgsmål som ved den ordinære generalforsamling. Se svaret ovenfor på s. 5. Herefter blev forslaget vedtaget. 2) Selvrisiko ved bygningsforsikring, v/bestyrelsen Der var ingen spørgsmål til dette forslag, som herefter blev vedtaget. 3) Gæld v/bestyrelsen Der blev stillet spørgsmål om hvor meget gælden var før? 8

9 Svar: Dette punkt er med på hver eneste generalforsamling, og betyder i praksis at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at kunne agere økonomisk, hvis der sker noget uforudset. Forslaget blev herefter vedtaget. 5) Budget Der var ingen spørgsmål til budgettet, som herefter blev vedtaget. 6) Valg til bestyrelsen Næstformand Willie Kentved blev genvalgt for en periode af 2 år. Kasserer Palle Pedersen blev genvalgt for en periode af 2 år. Sekretær Annemarie Bönnelycke blev genvalgt for en periode af 2 år. Suppleant til bestyrelsen, Michael Mogensen blev genvalgt for en periode af 1 år. 7) Valg af revision Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S blev genvalgt. 8) Eventuelt SALG Der blev spurgt til hvordan det går med salg af lejligheder i øjeblikket? Svar: Det går dårligt. Vi skal nok afvente lidt endnu, og se hvad der sker politisk på den front. ---<>--- Den ekstra ekstraordinære generalforsamling sluttede kl i god ro og orden. Bestyrelsen Bestyrelsen er herefter: Formand: Næstformand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Sekretær: Helge Mogensen Willie Kentved Palle Pedersen Nico Danielsen Annemarie Bönnelycke 9

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere