Grundejerforeningen Mejsevej: Referat Generalforsamling Torsdag den 15. marts 2012 for året 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Mejsevej: Referat Generalforsamling Torsdag den 15. marts 2012 for året 2011"

Transkript

1 Grundejerforeningen Mejsevej: Referat Generalforsamling Torsdag den 15. marts 2012 for året Valg af dirrigent. Bestyrelsen foreslår Christoffer Schröder. Generalforsamlingens lovlighed. Vælge stemmetællere, der kan forudses relativ mange afstemninger, derfor. Christoffer valgt til dirigent. Generalforsamlingen lovligt indkaldt Bestyrelsens beretning: Først vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, samt takke alle der har ydet frivillig indsats i årets løb. Gødskning af planter i plantebælte, fortovsrensning og festudvalget. Tak for indsatsen til alle. I januar fik vi pr. mail besked om at Bumpet ved indkørslen til Mejsevej vil blive rettet, samt at betondæksler i den grønne kile vil blive udskiftet til jerndæksler i niveau med græsset, når det blev forår og vejret var passende. Den 1. uge i juli blev kloakdækslerne i den grønne kile skiftet. Bumpet blev rettet den 19 januar Vi fik en indsigelse i forhold til punkter på generalforsamlingen, de var af en sådan karakter at bestyrelsen så sig nødsaget til at tage kontakt til en advokat, vi valgte firmaet Advodan p.g.a. de har udformet foreningens vedtægter. Det vil jeg ikke gå nærmere ind i, da alle kender svaret fra advokaten, samt forløbet af generalforsamlingen. Advokaten blev spurgt på generalforsamlingen angående kontingentgæld til grundejerforeningen ved tvangsauktion, advokaten kunne ikke svare umiddelbar, og svaret fik vi primo april. "Citat" -En tvangsauktion har indbygget den problematik for grundejerforeningen, at alle krav mod ejendommen bortfalder, såfremt disse ikke opnår dækning på tvangsauktionen. citat slut. (er skrevet i referatet fra bestyrelsesmødet den 13. april 2011). Der har været et Kriminalpræventivt møde den 27. april med sikringskoordinator Peter Anker Nielsen Sydsjælland og Lolland-Falster politi. Et godt møde for dem der kom. På mødet blev det pointeret at nabohjælp samt opsyn, og en god indbrudssikring, bestående af gode låse samt spærbare vinduer er meget væsentlige for at undgå indbrud. Den 15. maj blev alle planterne på fællesarealerne gødet ved fælles hjælp. Det gik meget fint, og tog kortere tid end forventet, ca. 1 times arbejde, græsset i fællesarealet blev på et senere tidspunkt også gødet. Bagefter var der en forfriskning + wienerbrød.

2 Vi skal gerne have gødet i dette forår også, så husk at skrive jer på sedlen der ligger fremme. Datoen er fastlagt (lørdag den 14. april kl. 10 i carporten ved nr. 28). Der er kommet reel klarhed over grundejernes forpligtigelser, ud over det der er kendt i forvejen. Vejbrøndenes renholdelse og sugning af sandfang, er vores opgave, samt at holde frit løb i de drænrør der løber igennem området er også grundejernes ansvar, det vil sige, når regnvands afløb er koblet på drænledningen overgår ansvaret til Næstved kommune nedstrøms som det hedder. Den sugning af brønde har vi i bestyrelsen besluttet er mest logisk at placere under grundejerforeningen, derfor er det på som punkt i budgettet for driften. Vi har konstateret at Vejfonden ikke har nogen beskrivelse, fondsmidlerne kan ikke røres før der er en beskrivelse af hvad fonden skal bruges til, så den har vi udformet, og den er til drøftelse og beslutning i aften. Vi har fået doneret en bærbar computer til foreningens brug af Michael, vi har så indkøbt en bærbar printer (Canon Pixma ip100), nu er vi ikke afhængig af private computere og printere med hvad der er af risiko ved dette. Mange tak for computeren Michael. Det formelle med ejerskab af hjemmeside er kommet på plads, nu er det Grundejerforeningen der har ejerskabet. Hjemmesiden er blevet omformuleret af Kenneth, Vi synes den er blevet rigtig god. Hvis der er nogen der er utilfredse med de fotos der kan kaldes personlige, der ikke ønskes på hjemmesiden så meddel det til bestyrelsen, så vil de blive fjernet, for når billederne er på hjemmesiden er de i det offentlige rum. Efter forespørgsel fra nogle grundejere har vi fået svar fra Næstved kommune vedrørende jordflytning. Mejsevej er udtaget af områdeklassificeringen pr. oktober Det betyder, at der ikke er anmeldepligt på jordflytning fra Mejsevej. For god ro og ordens skyld gør Næstved kommune os opmærksom på den generelle pligt til at kontakte kommunen hvis der flyttes jord, der lugter/er misfarvet/ser mærkelig ud stadig gælder. - Plantebæltet og de andre fællesarealer er ingen losseplads for affald. - Vi er forpligtiget til at passe og vedligeholde plantebæltet. Derfor vil der ske en optælling af manglende planter i plantebæltet og ske genplantnig af de samme sorter som de udgåede, med den forskel, at nærmest Drosselvej vil de udgåede planter blive erstattes med, Glansbladet Dværgmispel, den samme plante der er ind mod vores haver. (I stedet for Hvidtjørn og vild syren).

3 Hvis optællingen bliver over ca. 200 stk. vil vi overveje at hyre lønnet hjælp til formålet. Vi er blevet oplyst om at 2012 er det sidste år Hede Danmark kan klippe græsset mellem planterne, år 2013 bliver plantebæltet for tæt til at de kan følge den rutine de har brugt indtil nu. - Bekæmpelse af ukrudt ved hjælp Pesticider. Bestemmelsen i lokalplanen 10.3 er ikke gældende, bestemmelsen må simpelthen ikke stå i lokalplanen. Det har den umiddelbare betydning at bestyrelsens plan om at bekæmpe ukrudt langs kantsten har taget en uventet drejning. Vi må godt bekæmpe ukrudtet ved hjælp af pesticider, det gælder også på grundene, men vi skal respektere bskyttelseszonerne omkring vandboringen vestlig for Sorøvej. Der er ingen forbud mod etablering af lokal nedsivning af regnvand via faskine eller regnbed i beskyttelseszonen. Man må ikke etablere et jordvarmeanlæg inden for beskyttelseszonen på 50 meter fra boring. For jordvarmeboring gælder, at der skal minimum holdes 300 meters afstand til drikkevandsboring. For mere præcise oplysninger. Kontakt Natur- og Vandkontoret -team grundvand på mail: 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab. Der blev stillet spørgsmål til inkassoomkostninger og udgifter til fællesareal.. 4. Forslag til behandling. A - Etablering af vigelinier. (Hajtænder) Vigepligtsregler. Pris: kr. inkl moms For at øge trafiksikkerhedenfor cyklister, fodgængere og bilister etableres hajtænder ved alle "biveje". Der er indhentet tilladelse fra kommune. Anlægsudgift iflg. indhentet tilbud ca kr som financieres af vejfonden. Forslagsstiller Jan Jensen

4 Hajtænder for 6 imod 48 B - Vejfonden- 36 ja og 16 nej stemmer Beskrivelse af vejfondens formål samt navneændring til Fællesfond. Berørte områder: Veje - Fortove - Grønne områder Asfaltering af boligvejene, herunder påkrævet løftning af vejriste - kloakdæksler og kantsten og reetablering af eventuel afmærkning. Omkostninger ved reparation af fortove ud over det der anses for grundejers pligt, dækkes kun hvis der ikke kan findes skadevolder og efter generalforsamlingsbeslutning. De af Grundejerforeningen etablerede genstande f.eks.: Borde, bænke, skilte og aktivitetsredskaber, repareres og fornys efter behov. Undtagen er: Al reparation af områder - elementer hvor skaden kan henvises til konkrete skadevoldere, samt skader efter fortovsparkering, der for øvrigt ikke er tilladt efter Næstved kommunes parkeringsbekendtgørelse. Betales af skadevolder - grundejer. C - 2 forslag til henlæggelse i fonden. C-1 Forslag vedr vej overføres fra kassebeholdningen til vejfonden som en henlæggelse således at vejfonden herefter vil være på kr. For 24 imod 30 2 Alle opkrævninger/henlæggelser til vejfonden stopper herefter straks. For 15 imod 39 3 Nye henlæggelser til vejfond genoptages først igen om ca 16-20år. Trækkes 4 Der foretages løbende en vurdering af vejens tilstand med henblik på fornyet opkrævning/henlæggelse til vejfond. Trækkes Forslagsstiller Jan Jensen C- 2 Forslag til behandling på generalforsmling 2012.

5 Det forslås hermed at flytte kr ,- fra kassebeholdningen til vejfonde, samtidig med at den årlige overførsel til vejfonden nedsættes til kr ,- indtil denne når et indestående på kr ,- Ved ovenstående opnås to ting. En større opsparing i vejfonden, uden at dræne kassebeholdningen - så der stadig er et vist økonomisk råderum, og en kontingentbesparelse på kr. 250,- pr. parcel, beregnet på 40 parceller For 34 imod 18 blanke 2 Forslagsstiller Lars Jensen D - Ansøgning om optagelse af vejanlæg som offentlig vej. Som det sikkert er bekendt, fremgår det af lokalplanen for området, at grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse og drift af de veje, fælles arealer og anlæg, der ikke overtages som offentlige. Det betyder, at der er mulighed for at beslutte, at veje indenfor området enten skal være private fællesveje, der skal vedligeholdes af grundejerforeningen (grundejerne) eller skal optages som offentlige veje, der vedligeholdes af kommunen. Vejene i de kommunale udstykninger blev typisk optaget som offentlige veje, medens veje i private udstykninger evt. kunne optages som offentlige veje efter ansøgning fra grundejerforeningen i området. I det konkrete tilfælde er det en kommunal udstykning, hvor der fra tiden før kommunesammenlægningen, var et udokumenteret tilsagn om at optage Drosselvej som offentlig vej i lighed med f.eks. Spurvevej. Det er denne aftale, der er effektueret. Skal vi forstå din mail som et ønske fra grundejerforeningen om, at vejanlægget på Mejsevej også optages som offentlig vej? Hvis det er tilfældet, vil vi meget gerne have det bekræftet, da sagen i givet fald skal sendes til politisk afgørelse hos Vejbestyrelsen (Teknisk Udvalg/Byrådet). For 50 imod 4 E - Deltagerbetaling i forbindelse med Grundejerforenings arrangementer. Forslag Fester Udgifter til vej fester mv financieres ved egenbetaling. Begrundelsen er at under halvdelen af foreningens medlemmer deltager i arrangementerne. For 15 imod 39 Forslagsstiller Jan Jensen- For 45 Imod 9 F - Indkøb af nyt festtelt. Bilag Det nuværende festtelt er i en sådan forfatning at det trænger til at blive skiftet ud G - Vedtægtsændringer: Overført fra sidste års generalforsamling. Det er vedtægtsændringer fra sidste år der efter anmodning bliver

6 genfremsat. Der er afstemning for hvert ændringsforslag. Det fremgår ret klart af bilaget hvad ændringerne er G 1 - Vedtægtsændring nr. 1: Ændringerne er skrevet i kursiv 9 pkt. 3 har i dag følgende ordlyd: Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til samtlige medlemmer. Varslet til en generalforsamling skal være mindst 2 og højest 6 uger. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt angive, hvorvidt der er tale om en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Med indkaldelsen skal følge de forslag, der agtes fremsat under generalforsamlingen, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling det reviderede årsregnskab. 9 pkt. 3 ønskes ændret til: Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til samtlige medlemmer. Anden information fra bestyrelsen kan sendes elektronisk. Varslet til en generalforsamling skal være mindst 2 og højest 6 uger. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt angive, hvorvidt der er tale om en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Med indkaldelsen skal følge de forslag, der agtes fremsat under generalforsamlingen, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling det reviderede årsregnskab, samt forslag til budget for det kommende år. Der bortfalder skriftet umiddelbar efter punkt 9. Eventuelt Følgende: Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år skal følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. For 46 blank 8 G 2 - Vedtægtsændring nr.2: 9 efter pkt. 9 tilføjes følgende. Ny 9 pkt. 10: Kun foreningens medlemmer der har indbetalt skyldig kontingent er valgbare og har stemmeret. Blev stemt ved håndsoprækning og der var flere for, men ikke nok så det skal på ekstraordinært generalforsamling G 3 - Vedtægtsændring nr. 3: 19 pkt. 2 har i dag følgende ordlyd: Medlemmerne betaler kontingent helårligt den l. april. Indbetalingerne finder sted på den af bestyrelsen fastsatte måde.

7 19 pkt. 2 ønskes ændret til: Medlemmerne betaler kontingent helårligt den 1. oktober Indbetalingerne finder sted på den af bestyrelsen fastsatte måde. Blev stemt ved håndsoprækning og der var flere for, men ikke nok så det skal på ekstraordinært generalforsamling 5. Bestyrelsens forslag til budget for næste år, samt fastsættelse af kontingent 2.300,00 kr. Budgettet skal ændres til hensættelse af kr ,00 på vejfonden istedet for kr ,00 således at kontingent bliver nedsat med kr. 250,00 til kr ,00 Godkendt 6. Valg af formand. Olav modtager genvalg Olav blev valgt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Elna modtager ikke genvalg. Jan modtager ikke genvalg. Suppleanter er på valg hvert år. Glenne og Brian Sode Kutymen er at bestyrelsessupleanter gerne må deltage i bestyrelsensmøder uden stemmeret, de er herved opdateret i bestyrelsens arbejde. 1. Bestyrelsesmedlem Jens 2. Bestyrelsesmedlem Stefan 1. Supleant Brian 2. Supleant Gleen

8

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2010 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf. 58 52 66 20 e-mail: jbss@stofanet.dk Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere