KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET"

Transkript

1 REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 22. marts 2011, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Nikolaj Hawaleschka Stenberg (3.3) valgt. 2. Valg af referent Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st) valgt. 3. Valg af to stemmetællere Martin (3.1) og Simon (7.2) valgt. 4. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterer at Valgmandsforsamlingen (VF) er lovligt indkaldt, da denne er indkaldt mindst seks uger før dens afholdelse. Der er ingen indvendinger mod dagsordenen. Dirigenten bemærker, at 20 valgmænd er mødt op, og at Valgmandsforsamlingen dermed er beslutningsdygtig, da der er quorum. På baggrund af ovenstående godkender VF dagsordenen. 5. Kollegianerrådets beretning Rasmus (9.3) fremlægger og supplerer Kollegianerrådets (KR) beretning, som blev udsendt med 3. indkaldelse. Præsentation af medlemmerne af KR i den forgangne periode o Ordinære medlemmer Forretningsfører Hans Henrik Juhl (7.1) for kollegium 1-9 Optagelsesudvalgsmedlem Mathias Juel Jensen (2.st) for kollegium 1-3 Optagelsesudvalgsmedlem Thorsten Iversen (5.1) for kollegium 4-6 Formand Rasmus Hjort Iversen (9.3) for kollegium 7-9 o Suppleanter Anne Tidemand-Dal (9.st) som suppleant for Hans Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st) som suppleant for Mathias Louise Svane Pedersen (6.st) som suppleant for Thorsten Mads Kamp (8.2) som suppleant for Rasmus Siden sidst Der er ikke meget at bemærke siden sidste VF. KR har modtaget en stigende mængde larmeklager, og ønsker at tage problematikken til diskussion, for at høre til kollegianernes ønsker for KRs praksis på området. Forfalskning af immatrikulationsbekræftelse Kollegierne har opdaget øget snyd med forfalskning af indskrivningspapirerne til brug ved immatrikulation. KR er i færd med at iværksætte en automatiseret, digital immatrikulering i

2 samarbejde med Aarhus Universitet. Snyd med immatrikulationspapirerne vil medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. Martin (3.1) meddeler, at dokumentfalsk er en alvorlig forseelse, og han vil derfor gerne høre om KRs håndtering af kendte dokumentfalsksager. Rasmus (9.3) svarer, at da KR har fået informationerne på baghånden, har KR ikke handlet i henhold til lovgivningen. Han spørger endvidere salen til råds om sanktionering ved sådanne sager. Nikolaj (3.3) mener, at idet forseelsen er lovstridig, bør man politianmelde den kriminelle til videre behandling hos politiet. Jens (9.st) beder KR udrede, hvornår en alumne er lovligt boende ved Kollegierne? Rasmus (9.3) svarer, at så længe man kan udskrive en indskrivningsbekræftelse eller anden anerkendt studietilknytning til Aarhus Universitet og er studieaktiv, anses man i Husordenens 13 som berettiget til at bo på Kollegierne. Pengegave Kollegierne har modtaget en pengegave fra Nordea på 5000,- kr. KR modtager gerne forslag til brug af denne gave. Forslag vil blive overvejet ud fra devisen om, at det skal komme flest muligt beboere til gode. 6. Fremlæggelse af regnskab for 2010 John Andersen, forretningsfører ved Kollegiernes Kontor fremlægger regnskabet for 2010 for at uddybe og supplere bilaget ved 3. indkaldelse. Resultatopgørelsen viser en indtægt på små ,- kr. Spørgsmål til regnskabet for 2010: Rasmus (9.3) beder Forretningsføreren begrunde differencen mellem den budgetterede og faktiske vedligeholdelse? John svarer, at Kollegiernes udgifter til den tidligere medarbejder Tonny optrådte under vedligehold. Efter hans bortgang, frafaldt denne udgiftspost derfor. Mathias (2.st) bemærker, at personaleudgifterne har taget en kraftig stigning fra det budgetterede. John svarer, at differencen skyldes overgangsperioden mellem Inger Møller og Anni Due Hansen, hvor de begge var ansat. 7. Tekniske spørgsmål v/ John Andersen Mona (9.1) spørger, om Kollegierne kan få lavet et hvidt kryds foran cykelkælderen ved kollegium 9 for at undgå, at folk parkerer så cykelkælderen er svært tilgængelig? John oplyser, at det ikke muligt, da vejen er offentligt eje.

3 Martin (3.1) meddeler, at beboerne på kollegium 3.1 har spurgt til volleyballnettet og en eventuel basketballkurv. John svarer, at man har valgt at fjerne volleynettet, da alumnerne har været for dårlige til at rydde det op. Gartnerne vil ikke tage nettet og kurven ned efter beboernes brug, og det forhindrer dem bl.a. i at slå græsset. Hans (7.1) oplyser endvidere, at volleyball og navnlig basketball er til stor gene for de beboere, hvis værelser er placeret ud til spillebanerne. Christian (3.3) spørger ind til udsigterne for køkkenrenoveringerne? John kan oplyse, at kollegium 7 er netop færdiggjort, og nu går håndværkerne igang med kollegium 9. Kollegium 9 bliver renoveret før kollegium 8, fordi kollegium 9 er ældre. Efterfølgende realiseres planerne for kollegium 8. Udsigterne for kollegium 1-3 er usikre grundet den igangværende planlægning af en totalombygning. Mathias (2.st) supplerer, at denne totalombygning af kollegium 1-3 er blevet bestemt i Kollegiernes bestyrelse, hvor KR er i mindretal. Mathilde (4.1) fortæller, at badeværelsesrengøringen er problematisk på 4.1 (og ifølge Berit (1.1) også på 1.1) fordi rengøringspersonalet ikke udfører arbejdet ordentligt. John henstiller til, at kontoret skal meddeles ved dårlig rengøring allerhelst hurtigst muligt. Mathilde (4.1) svarer, at der er blevet indgivet en klage direkte til kontoret. John opfordrer til at benytte den online rengøringsklageformular på Kollegiernes hjemmeside (Praktisk information > Rengøring). Anne (9.st) savner sedler med rengøringsplanerne på de individuelle gange. John vil hænge rengøringsplanerne op, som også kan findes på hjemmesiden (Praktisk information > Rengøring). John har desuden snakket med rengøringspersonalet, og vil indskærpe overfor dem, at de skal overholde den nuværende aftale om hovedrengøringen (afkalkning og desinficering) af baderummene og toiletterne. Elin (4.1) spørger, hvorfor Kollegierne benytter en ekstern medarbejder til gangrydningen? John svarer at man har hyret Kollegiernes rengøringsselskab til opgaven. John synes i øvrigt, at beboernes egenhændige gangrydning har været rimelig, men at forsøget med gratis tørretumbling ikke har afhjulpet problemet med tørrestativer på gangene, hvilket var hensigten. Derfor vil Kollegierne indskærpe håndhævelsen af gangrydningen. John oplyser, at gangrydderne har mandat til at smide alt det skotøj, som er stablet ovenpå andet, til storskrald. Louise (6.st) spørger om det er muligt at få udskiftet bruseslanger og hoveder? John henstiller til at kontakte kontoret med sådanne reparationer.

4 Berit (1.1) spørger til status på tyverisikringen? John har undersøgt prisen for afsikring af dørene. Elektrisk dørlås vil koste Kollegierne 3,3 mio. kr. for en samlet udskiftning, og dertil kommer prisen for udskiftning af de nuværende døre til døre med låse. Opfordrer VF til at diskutere videoovervågning af Kollegierne, da det vil være billigere. Berit (1.1) ønsker blot at udskifte branddørene, og beder John at udspecificere prisen kun herfor. John har undersøgt omstændighederne, og 72 døre skal udskiftes med en dyr omsvejsning grundet dørenes lave profil. Dette sker til en pris à 4000,- kr. pr. stk. (i alt ,- kr.). Rasmus (9.3) indskyder, at KR har ophængt opslag ved indbrud for at holde folk obs på omfanget og skærpe opmærksomheden. Han henskyder den opfordrede videoovervågningsdebat til dagsordenens pkt. 11. Rasmus stiller beder John oplyse, om det er muligt for Kollegierne at blive inkluderet i Aarhus Universitets vagtordning? John meddeler, at Kollegierne godt kan indgå i ordningen, men mener ikke det løser problemet ift. tyveri pga. indbrudstyvenes hurtighed. Hans (7.1) gør opmærksom på, fra egen erfaring, at Kollegierne de facto indgår i Aarhus Universitets vagtordning. Jens (9.st) stiller et spørgsmål til funktionen af varslingsanlægget? John oplyser, at ved brand skal glasset brydes ind og kollegiegangene vil blive alarmeret ved en alarmtone, der ringer på gangene i bygningen. Anlægget alarmerer således IKKE brandvæsenet. Jens (9.st) opfordrer Kollegierne til bedre at skilte med varslingsanlæggenes funktion og samtidig øge volumen, da de på nuværende tidspunkt opleves som meget lydsvage. Christian (3.3) spørger ind til omstændighederne for den seneste tids indbrud. John svarer, at det er usikkert, præcis hvordan de enkelte indbrud er foretaget. Berit (1.1) bemærker, at det formentlig skyldes mængden af nøgler i omløb, og at alumnerne er for venlige til ukritisk at lukke fremmede ind. Hans (7.1) tilføjer, at indbruddene i alle tilfælde ikke har fundet sted ved værelser med aflåste døre og vinduer. Martin (3.1) oplyser, at alle indbrud på kollegium 3 er sket fordi vinduerne og altandørene har været åbne i sommerperioden. Anne (9.st) gør opmærksom på at tyverierne ikke kun foregår om sommeren, men også om vinteren. Desuden udsteder hun en klar opfordring til, at samtlige alumner henvender sig til fremmede, som ønsker adgang til et kollegium, for at adspørge om formålet med deres besøg på stedet.

5 Louise (6.st) beder om at få genetableret ringeklokken foran brandøren i stueetagerne, så gangens beboere kan blive opmærksom på besøgende navnlig fra de andre etager. John vil gerne genetablere ringeklokkens funktion. Mona (9.1) anmoder om at få hængt engelsksprogede vaskeanvisninger op i vaskerummene af hensyn til udvekslingsstudenter. John undersøger det. Rasmus (9.3) oplyser, at tørretumblerne ikke altid producerer varme mens de kører. Anni kan berette at kontoret ikke har modtaget en eneste klage, og opfordrer folk til at klage ved ethvert tilfælde, så håndværkerne kan blive sendt ud. Elin (4.1) mener, at det kan hjælpe at rense fnugfilteret og efterspørger desuden en kost og fejebakke til fnugfilteret. John vil installere udstyr til at rense fnugfiltrene i vaskerummene. Valgmandsforsamlingen suspenderes i 15 minutter for indtagelse af kage. 8. Forslag til ændringer i Husordenen, optagelseskriterier, beboelses- og fraflytningsregler mv. Jf 3.5 stk. C a. Forslag til ændring af Husordenens 13 og 15 Der refereres til forslaget som det fremgår af bilaget til 2. indkaldelse. Forslagsstiller: Lasse Bjerg (7.2). Til forslaget har forslagsstilleren indgivet et ændringsforslag. Rasmus forklarer, at når medicinerne sendes i praktik, har de problemer med immatrikulation og beboelsespligten, som KR i praksis ser bort fra. Forslagsstiller ønsker at udvide denne praksis til at omfatte alle studerende. KR synes ikke om forslaget, fordi stud.med skal i klinik og i øvrigt bebor deres værelser i weekenderne. For alle andre studerende vil KR henstille til fremleje for ikke at undgå komplet ubeboede værelser. Hans gør opmærksom på at den samme praksis bør udvises for ingeniørernes praktikophold, når de indlemmes i AU. Diskussion af og spørgsmål til forslaget Mathilde (4.1) spørger, om andre studerende kan dispensationsansøge i henhold til praksis for medicinernes praktikophold? Hans (7.1) bemærker at KR s hovedinteresse er at have flest muligt værelser beboet til alle tider, og at KR ønsker, at folk således fremlejer deres værelser eller opsiger lejemålet, så andre studerende kan bebo de tomme værelser. Rasmus (9.3) tilføjer at et anciennitetsprincip i øvrigt er sat i kraft ved udformning af prioriteringslister, hvilket forfordeler alumner.

6 Mathilde (4.1) spørger ind til en konkret situation på religionsvidenskab, hvor et praktikophold vil være særdeles nødvendigt for en given disposition af studieønskerne. Hans (7.1) oplyser, at det er et grænseområde hvis studieordningen kræver et praktikophold. KR s primære interesse ligger i at værelset er beboet. Dispensation kan ansøges ved tvungent praktikophold, og ansøgeren kan forvente godkendelse. Martin (3.1) bemærker, at medicinernes situation er således indrettet, at de studerende kun er bortrejst i hverdagene, idet AU betaler de studerendes rejseaktivitet i forbindelse med praktikken. Martin opfordrer alle til at nedstemme forslaget af hensyn til gangenes sociale liv. Elin (4.1) spørger om man kan dispensationsansøge selvom man ikke er underlagt tvang om praktik under uddannelsen? Hans (7.1) svarer, at man altid kan dispensationsansøge. Nikolaj (3.3) oplæser Husordenens 13 og 15 og efterfølgende Lasse Bjergs (7.2) ændringsforslag. Ændringsforslaget ønskes ikke sendt til afstemning af nogen tilstedeværende valgmænd. På baggrund af ovenstående bortfalder ændringsforslaget. i. Ændringsforslag til Forslag til ændring af husordenens 13 og 15 Ændringsforslaget ønskes ikke sendt til afstemning af nogen valgmænd. På baggrund af ovenstående bortfalder ændringsforslaget. b. Forslag til ændring af Husordenens 6 Præsentation af forslag om ændring af Husordenens 6 ved Kollegianerrådet som vedlagt 2. indkaldelse. Der refereres til forslaget som det fremgår af 2. indkaldelse. Forslaget er indgivet for at fastlægge, at køkkenrengøringen skal være rimelig og desuden for at strømline Husordenens 6 med 7. Diskussion af og spørgsmål til forslaget Nikolaj (3.3) beder KR redegøre for de faktiske konsekvenser af ændringen. Hans (7.1) forklarer, at KR ikke ønsker at have muligheden for at tolke forskelligt på 6 og 7 som i bund og grund bør udtrykke samme regel på to lignende områder. Elin (4.1) synes, at det er vigtigt, at rimeligheden af køkkenrengøringen kan bringes til sanktionering ved KR. Simon (7.st) stiller spørgsmålstegn ved omfanget af problematikken ved køkkenrengøringen. Hans (7.1) oplyser, at idet problemet fremadrettet kan indtræffe, bør det derfor foregribes. Martin (3.1) støtter ændringsforslaget af hensyn til en homogen forståelse og tolkning af Husordenens 6 og 7. Jens (9.st) beder KR redegøre for hvornår denne tolkningstvist sidst haft en relevans. Hans (7.1) kan oplyse, at det har haft relevans indenfor det seneste halve års tid.

7 Berit (1.1) spørger hvorfor KR skal inddrages i beslutningen om rimeligheden af et enkelt køkkens rengøring? Anne (9.st) svarer, at KR til enhver tid vil opfordre gangen til at løse problemerne indbyrdes, men i sidste instans skal en overtrædelse af Husordenens paragraffer kunne drages til bedømmelse KR, jf. Husordenens 3. Martin (3.1) har i arkivet fundet eksempler på sager, hvor anciennitetsprincipper har fundet indpas på gangene, således at ældre beboere er frigået af rengøringen. Hvis sådanne kutymer (eller i mildere form) finder indpas, bør KR derfor kunne gribe ind. Elin (4.1) finder det vigtigt at KR kan intervenere objektivt i rimeligheden af en køkkenrengøringsaftale. Nikolaj (3.3) beder KR redegøre, om rådet har tænkt sig at offentliggøre standarder for rimeligheden af en rengøringsordning, eller hvornår er det rimeligt? Mads (8.2) svarer, at gangene selv fastlægger rengøringsprocedurerne og at der derfor er mulighed for alsidige standarder en suverænitet KR bifalder og ønsker at bevare. Jens (9.st) ser gerne at KR udsender en folder til nytilflyttere for at gøre opmærksom på alumnernes lige rettigheder. Mathilde (4.1) mener, at nytilflyttere selv bør tage et personligt ansvar for at opsøge informationer om deres ret til medbestemmelse. Rasmus (9.3) bemærker, at KR har opstillet en regelsamling på hjemmesiden (Praktisk information > Regelsamling). Hans (7.1) synes godt om Jens (9.st) forslag, men finder det irrelevant for diskussionen om ændringsforslaget. Martin (3.1) gør opmærksom på at nytilflyttere modtager folderen Velkommen til Parken ved indflytning. Det er ikke KRs opgave at foregribe gangenes nærdemokrati med en folder om konkrete retningslinjer og muligheder. Hans (7.1) ønsker at få ændringsforslaget sendt til afstemning. Ændringsforslaget sendes til afstemning. Forslaget bliver vedtaget og KR foranstalter ændringen. 9. Diskussion: retningslinjer vedr. støj i forbindelse med fester v/ Kollegianerrådsformanden Rasmus (9.3) beretter, at der heldigvis bliver afholdt mange fester på gangene, men desværre er folk dårlige til at respektere hinandens modstående ønsker. Han opfordrer til at KR benyttes som den allersidste udvej for en strid. Hvis denne udvej bliver valgt, skal klageproceduren jf. Husordenens 18 følges, og klagen skal være møntet på en enkelt, navngiven person. Hans (7.1) oplyser at KR har modtaget en klage rettet mod en Tour des Chambres (TDC), og at parterne i sagen i den forbindelse spurgte ind til KRs retningslinjer for larm til fester. Rasmus (9.3) supplerer, at lyden ved fester på enkeltværelser skal være dæmpet efter midnat, og festen bør i øvrigt henlægges til køkkenet. Rasmus (9.3) spørger ud i salen, hvad folks mening i øvrigt er til dette udgangspunkt?

8 Hans (7.1) udbeder sig desuden alumnernes holdning til KRs praksis for at se strengere på larmeklager ved værelsesfester end ved køkkenfester og i højere grad end ved den kraftigt institutionerede halvårlige begivenhed TDC. Mathilde (4.1) opfordrer folk til at henvende sig til den/de indklagede inden klageren/ne afsender klagen for at gøre opmærksom på deres larmeklage efter festen. Det bør ske af hensyn til, at den/de indklagede ikke nødvendigvis kan erindre en larmeklage, samt at problemet således har mulighed for at blive løst uden KRs involvering. Martin (3.1) bemærker, at da værelserne ikke er bygget lydtætte, må et kollegiums beboere derfor acceptere en vis støj fra naboerne, og over- og underboerne. Ved varslede fester opfordrer Martin (3.1) til at man tager sine forholdsregler. Mathilde (4.1) ønsker et opråb fra KR til alle kollegiegangene om henlæggelse af fester til køkkenet efter midnat, samt en opfordring til større tolerance ved TDC. Mathias (2.st) spørger om der er opbakning hos valgmændene til at henlægge fester til køkkenet og at være mere tolerant under TDC? Martin (3.1) tilføjer, at udstederen/ne af larmevarsler bør udspecificere hvor på gangen, festen finder sted. Mathilde (4.1) ser gerne at TDC-fester også henlægges til køkkenet ved endt tour. Simon (7.st) spørger hvori ræsonnementet ligger for at henlægge festerne til køkkenet efter midnat? Hans (7.1) svarer, at alle gange, med undtagelse af stuerne, har deres køkkener over og under hinanden. Ved henlæggelse af fester generer man dermed færrest muligt alumner. Mathias (1.3) oplyser, at nogle gange har en kultur for at afholde fester op til flere gange om måneden, hvilket skaber problemer for over- og underbeboere. I dette tilfælde vil afhjælpningen være begrænset ved at henlægge festen til køkkenet. Thorsten (5.1) svarer, at såfremt dette finder sted, henstiller KR til at løse problemet ved at bringe festmagerne til en dialog om at tage øget hensyn ved at reducere antallet af fester. Hvis dette er ufrugtbart, bør sagen bringes for KR. Rasmus (9.3) afslutter diskussionen med, at det er KRs opfattelse at de største konflikter opstår under fester ved larmeklager. Personlig tilsvining er modstridende med Husordenens 4 stk. 1, og bør derfor indklages til KR. 10. Valg a. Valg af suppleant for Kollegium 1-3 Kollegianerrådets medlemmer skal forsøge at varetage beboernes interesser overfor bestyrelsen fx ombygning. KR behandler også klager og fremlejesager, arrangerer Sankt Hans-fest, varetager funktionen som optagelsesudvalg, hvor ansøgninger behandles mv. De ordinærer medlemmer af KR honoreres med et beløb der næppe modsvarer det antal timers arbejde, som der lægges i arbejdet. Suppleanten får ikke løn, men

9 betragtes som et reelt medlem i KR; således tæller suppleanternes stemmer på lige fod med de ordinære medlemmers. Dirigenten bemærker at alle valgmænd er berettigede til at stille op. Der er ingen valgmænd, der opstiller til suppleantposten for Kollegium 1-3. KR kan derfor indsupplere senere efter behov. KR indsupplerer Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st). 11. Eventuelt a. TV-overvågning Nikolaj (3.3) opfordrer til en hurtig føling for om folk er for eller imod. Rasmus (9.3) udspecificerer, at videoovervågning ikke er lovligt udenfor Kollegiernes hoveddøre, men derimod indenfor. Jens (9.st) oplyser, at der er få beviser for at videoovervågning har en præventiv effekt. Christian (3.3) finder overvågning ubehageligt. Christian (9.2) bemærker, at elektronisk dørlåsning ikke løser problemet med at almindelig høflighed og hjælpsomhed får lukket fremmede ind. Anne (9.st) opfordrer atter alumnerne til at udvise direkte konfrontation ved altid at spørge til fremmedes ærinder på Kollegierne. Hans (7.1) synes skidt om videoovervågning, men godt om dummy-kameraer. Hans (7.1) tilføjer, at hvis overvågningen alligevel bliver realiseret, bør den være skjult. Elin (4.1) synes dårligt om videoovervågning i bygningerne, og mener at problemet i høj grad skyldes at folk er dårlige til at låse vinduer og døre. Rasmus (9.3) oplyser, at hvis folk får begået indbrud, vil KR meget gerne høre fra dem omkring omstændighederne ved tyveriet. Desuden henstiller Rasmus til KRs bulletiner gennem det seneste stykke tid. Nikolaj (3.3) opsummerer at VF generelt er imod videoovervågning. b. Parkkollegiernes alumneforening Martin (3.1) gør opmærksom på Kollegiernes alumneforening, som gratis tager mod tidligere og nuværende beboere hos Parkkollegiet. Foreningen vil nedsætte et udvalg, hvis formål det er, at øge antallet af studenterboliger på Aarhus Universitet. Foreningen er desværre stadig begrænset i størrelse og søger derfor flere medlemmer til brug for medbestemmelse i Kollegiernes fremtid. c. Deadline for indgivelse af forslag til brugen af pengegave. Rasmus (9.3) tilføjer, at båltaleren ved Sankt Hans-festen i 2010 donerede 3.000,- kr. til gavn for kollegiets beboere. Mathilde (4.1) fremsætter forslaget om en fælles køkkenhave for Kollegiernes alumner. Hun vil eftersende en uddybning af ønsket til KR. Martin (3.1) fremsætter et forslag om at benytte pengene til udsmykning af fælleshuset. Jens (9.st) foreslår en forbedring af fælleslokalerne, der vil indbyde flere beboere til at benytte lokalerne. Eksempelvis kunne man få bygget en lille biograf.

10 Elin (4.1) ønsker et par fodboldmål til brug i parken. Martin (3.1) ønsker at få indbroderet Kollegiernes logo på fanen tilhørende Kollegierne. d. Afsluttende bemærkninger Martin (3.1) udbringer et trefoldigt leve for Kollegierne. Der råbes hurra. Rasmus (9.3) takker for god ro og orden. Valgmandsforsamlingen bliver hævet.

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse.

Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 106 Offentligt Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse. Tove Ditlevsens vej (TDV) har gennem årene udviklet sig til at blive et lidet attraktivt sted

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere