KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET"

Transkript

1 REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 22. marts 2011, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Nikolaj Hawaleschka Stenberg (3.3) valgt. 2. Valg af referent Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st) valgt. 3. Valg af to stemmetællere Martin (3.1) og Simon (7.2) valgt. 4. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterer at Valgmandsforsamlingen (VF) er lovligt indkaldt, da denne er indkaldt mindst seks uger før dens afholdelse. Der er ingen indvendinger mod dagsordenen. Dirigenten bemærker, at 20 valgmænd er mødt op, og at Valgmandsforsamlingen dermed er beslutningsdygtig, da der er quorum. På baggrund af ovenstående godkender VF dagsordenen. 5. Kollegianerrådets beretning Rasmus (9.3) fremlægger og supplerer Kollegianerrådets (KR) beretning, som blev udsendt med 3. indkaldelse. Præsentation af medlemmerne af KR i den forgangne periode o Ordinære medlemmer Forretningsfører Hans Henrik Juhl (7.1) for kollegium 1-9 Optagelsesudvalgsmedlem Mathias Juel Jensen (2.st) for kollegium 1-3 Optagelsesudvalgsmedlem Thorsten Iversen (5.1) for kollegium 4-6 Formand Rasmus Hjort Iversen (9.3) for kollegium 7-9 o Suppleanter Anne Tidemand-Dal (9.st) som suppleant for Hans Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st) som suppleant for Mathias Louise Svane Pedersen (6.st) som suppleant for Thorsten Mads Kamp (8.2) som suppleant for Rasmus Siden sidst Der er ikke meget at bemærke siden sidste VF. KR har modtaget en stigende mængde larmeklager, og ønsker at tage problematikken til diskussion, for at høre til kollegianernes ønsker for KRs praksis på området. Forfalskning af immatrikulationsbekræftelse Kollegierne har opdaget øget snyd med forfalskning af indskrivningspapirerne til brug ved immatrikulation. KR er i færd med at iværksætte en automatiseret, digital immatrikulering i

2 samarbejde med Aarhus Universitet. Snyd med immatrikulationspapirerne vil medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. Martin (3.1) meddeler, at dokumentfalsk er en alvorlig forseelse, og han vil derfor gerne høre om KRs håndtering af kendte dokumentfalsksager. Rasmus (9.3) svarer, at da KR har fået informationerne på baghånden, har KR ikke handlet i henhold til lovgivningen. Han spørger endvidere salen til råds om sanktionering ved sådanne sager. Nikolaj (3.3) mener, at idet forseelsen er lovstridig, bør man politianmelde den kriminelle til videre behandling hos politiet. Jens (9.st) beder KR udrede, hvornår en alumne er lovligt boende ved Kollegierne? Rasmus (9.3) svarer, at så længe man kan udskrive en indskrivningsbekræftelse eller anden anerkendt studietilknytning til Aarhus Universitet og er studieaktiv, anses man i Husordenens 13 som berettiget til at bo på Kollegierne. Pengegave Kollegierne har modtaget en pengegave fra Nordea på 5000,- kr. KR modtager gerne forslag til brug af denne gave. Forslag vil blive overvejet ud fra devisen om, at det skal komme flest muligt beboere til gode. 6. Fremlæggelse af regnskab for 2010 John Andersen, forretningsfører ved Kollegiernes Kontor fremlægger regnskabet for 2010 for at uddybe og supplere bilaget ved 3. indkaldelse. Resultatopgørelsen viser en indtægt på små ,- kr. Spørgsmål til regnskabet for 2010: Rasmus (9.3) beder Forretningsføreren begrunde differencen mellem den budgetterede og faktiske vedligeholdelse? John svarer, at Kollegiernes udgifter til den tidligere medarbejder Tonny optrådte under vedligehold. Efter hans bortgang, frafaldt denne udgiftspost derfor. Mathias (2.st) bemærker, at personaleudgifterne har taget en kraftig stigning fra det budgetterede. John svarer, at differencen skyldes overgangsperioden mellem Inger Møller og Anni Due Hansen, hvor de begge var ansat. 7. Tekniske spørgsmål v/ John Andersen Mona (9.1) spørger, om Kollegierne kan få lavet et hvidt kryds foran cykelkælderen ved kollegium 9 for at undgå, at folk parkerer så cykelkælderen er svært tilgængelig? John oplyser, at det ikke muligt, da vejen er offentligt eje.

3 Martin (3.1) meddeler, at beboerne på kollegium 3.1 har spurgt til volleyballnettet og en eventuel basketballkurv. John svarer, at man har valgt at fjerne volleynettet, da alumnerne har været for dårlige til at rydde det op. Gartnerne vil ikke tage nettet og kurven ned efter beboernes brug, og det forhindrer dem bl.a. i at slå græsset. Hans (7.1) oplyser endvidere, at volleyball og navnlig basketball er til stor gene for de beboere, hvis værelser er placeret ud til spillebanerne. Christian (3.3) spørger ind til udsigterne for køkkenrenoveringerne? John kan oplyse, at kollegium 7 er netop færdiggjort, og nu går håndværkerne igang med kollegium 9. Kollegium 9 bliver renoveret før kollegium 8, fordi kollegium 9 er ældre. Efterfølgende realiseres planerne for kollegium 8. Udsigterne for kollegium 1-3 er usikre grundet den igangværende planlægning af en totalombygning. Mathias (2.st) supplerer, at denne totalombygning af kollegium 1-3 er blevet bestemt i Kollegiernes bestyrelse, hvor KR er i mindretal. Mathilde (4.1) fortæller, at badeværelsesrengøringen er problematisk på 4.1 (og ifølge Berit (1.1) også på 1.1) fordi rengøringspersonalet ikke udfører arbejdet ordentligt. John henstiller til, at kontoret skal meddeles ved dårlig rengøring allerhelst hurtigst muligt. Mathilde (4.1) svarer, at der er blevet indgivet en klage direkte til kontoret. John opfordrer til at benytte den online rengøringsklageformular på Kollegiernes hjemmeside (Praktisk information > Rengøring). Anne (9.st) savner sedler med rengøringsplanerne på de individuelle gange. John vil hænge rengøringsplanerne op, som også kan findes på hjemmesiden (Praktisk information > Rengøring). John har desuden snakket med rengøringspersonalet, og vil indskærpe overfor dem, at de skal overholde den nuværende aftale om hovedrengøringen (afkalkning og desinficering) af baderummene og toiletterne. Elin (4.1) spørger, hvorfor Kollegierne benytter en ekstern medarbejder til gangrydningen? John svarer at man har hyret Kollegiernes rengøringsselskab til opgaven. John synes i øvrigt, at beboernes egenhændige gangrydning har været rimelig, men at forsøget med gratis tørretumbling ikke har afhjulpet problemet med tørrestativer på gangene, hvilket var hensigten. Derfor vil Kollegierne indskærpe håndhævelsen af gangrydningen. John oplyser, at gangrydderne har mandat til at smide alt det skotøj, som er stablet ovenpå andet, til storskrald. Louise (6.st) spørger om det er muligt at få udskiftet bruseslanger og hoveder? John henstiller til at kontakte kontoret med sådanne reparationer.

4 Berit (1.1) spørger til status på tyverisikringen? John har undersøgt prisen for afsikring af dørene. Elektrisk dørlås vil koste Kollegierne 3,3 mio. kr. for en samlet udskiftning, og dertil kommer prisen for udskiftning af de nuværende døre til døre med låse. Opfordrer VF til at diskutere videoovervågning af Kollegierne, da det vil være billigere. Berit (1.1) ønsker blot at udskifte branddørene, og beder John at udspecificere prisen kun herfor. John har undersøgt omstændighederne, og 72 døre skal udskiftes med en dyr omsvejsning grundet dørenes lave profil. Dette sker til en pris à 4000,- kr. pr. stk. (i alt ,- kr.). Rasmus (9.3) indskyder, at KR har ophængt opslag ved indbrud for at holde folk obs på omfanget og skærpe opmærksomheden. Han henskyder den opfordrede videoovervågningsdebat til dagsordenens pkt. 11. Rasmus stiller beder John oplyse, om det er muligt for Kollegierne at blive inkluderet i Aarhus Universitets vagtordning? John meddeler, at Kollegierne godt kan indgå i ordningen, men mener ikke det løser problemet ift. tyveri pga. indbrudstyvenes hurtighed. Hans (7.1) gør opmærksom på, fra egen erfaring, at Kollegierne de facto indgår i Aarhus Universitets vagtordning. Jens (9.st) stiller et spørgsmål til funktionen af varslingsanlægget? John oplyser, at ved brand skal glasset brydes ind og kollegiegangene vil blive alarmeret ved en alarmtone, der ringer på gangene i bygningen. Anlægget alarmerer således IKKE brandvæsenet. Jens (9.st) opfordrer Kollegierne til bedre at skilte med varslingsanlæggenes funktion og samtidig øge volumen, da de på nuværende tidspunkt opleves som meget lydsvage. Christian (3.3) spørger ind til omstændighederne for den seneste tids indbrud. John svarer, at det er usikkert, præcis hvordan de enkelte indbrud er foretaget. Berit (1.1) bemærker, at det formentlig skyldes mængden af nøgler i omløb, og at alumnerne er for venlige til ukritisk at lukke fremmede ind. Hans (7.1) tilføjer, at indbruddene i alle tilfælde ikke har fundet sted ved værelser med aflåste døre og vinduer. Martin (3.1) oplyser, at alle indbrud på kollegium 3 er sket fordi vinduerne og altandørene har været åbne i sommerperioden. Anne (9.st) gør opmærksom på at tyverierne ikke kun foregår om sommeren, men også om vinteren. Desuden udsteder hun en klar opfordring til, at samtlige alumner henvender sig til fremmede, som ønsker adgang til et kollegium, for at adspørge om formålet med deres besøg på stedet.

5 Louise (6.st) beder om at få genetableret ringeklokken foran brandøren i stueetagerne, så gangens beboere kan blive opmærksom på besøgende navnlig fra de andre etager. John vil gerne genetablere ringeklokkens funktion. Mona (9.1) anmoder om at få hængt engelsksprogede vaskeanvisninger op i vaskerummene af hensyn til udvekslingsstudenter. John undersøger det. Rasmus (9.3) oplyser, at tørretumblerne ikke altid producerer varme mens de kører. Anni kan berette at kontoret ikke har modtaget en eneste klage, og opfordrer folk til at klage ved ethvert tilfælde, så håndværkerne kan blive sendt ud. Elin (4.1) mener, at det kan hjælpe at rense fnugfilteret og efterspørger desuden en kost og fejebakke til fnugfilteret. John vil installere udstyr til at rense fnugfiltrene i vaskerummene. Valgmandsforsamlingen suspenderes i 15 minutter for indtagelse af kage. 8. Forslag til ændringer i Husordenen, optagelseskriterier, beboelses- og fraflytningsregler mv. Jf 3.5 stk. C a. Forslag til ændring af Husordenens 13 og 15 Der refereres til forslaget som det fremgår af bilaget til 2. indkaldelse. Forslagsstiller: Lasse Bjerg (7.2). Til forslaget har forslagsstilleren indgivet et ændringsforslag. Rasmus forklarer, at når medicinerne sendes i praktik, har de problemer med immatrikulation og beboelsespligten, som KR i praksis ser bort fra. Forslagsstiller ønsker at udvide denne praksis til at omfatte alle studerende. KR synes ikke om forslaget, fordi stud.med skal i klinik og i øvrigt bebor deres værelser i weekenderne. For alle andre studerende vil KR henstille til fremleje for ikke at undgå komplet ubeboede værelser. Hans gør opmærksom på at den samme praksis bør udvises for ingeniørernes praktikophold, når de indlemmes i AU. Diskussion af og spørgsmål til forslaget Mathilde (4.1) spørger, om andre studerende kan dispensationsansøge i henhold til praksis for medicinernes praktikophold? Hans (7.1) bemærker at KR s hovedinteresse er at have flest muligt værelser beboet til alle tider, og at KR ønsker, at folk således fremlejer deres værelser eller opsiger lejemålet, så andre studerende kan bebo de tomme værelser. Rasmus (9.3) tilføjer at et anciennitetsprincip i øvrigt er sat i kraft ved udformning af prioriteringslister, hvilket forfordeler alumner.

6 Mathilde (4.1) spørger ind til en konkret situation på religionsvidenskab, hvor et praktikophold vil være særdeles nødvendigt for en given disposition af studieønskerne. Hans (7.1) oplyser, at det er et grænseområde hvis studieordningen kræver et praktikophold. KR s primære interesse ligger i at værelset er beboet. Dispensation kan ansøges ved tvungent praktikophold, og ansøgeren kan forvente godkendelse. Martin (3.1) bemærker, at medicinernes situation er således indrettet, at de studerende kun er bortrejst i hverdagene, idet AU betaler de studerendes rejseaktivitet i forbindelse med praktikken. Martin opfordrer alle til at nedstemme forslaget af hensyn til gangenes sociale liv. Elin (4.1) spørger om man kan dispensationsansøge selvom man ikke er underlagt tvang om praktik under uddannelsen? Hans (7.1) svarer, at man altid kan dispensationsansøge. Nikolaj (3.3) oplæser Husordenens 13 og 15 og efterfølgende Lasse Bjergs (7.2) ændringsforslag. Ændringsforslaget ønskes ikke sendt til afstemning af nogen tilstedeværende valgmænd. På baggrund af ovenstående bortfalder ændringsforslaget. i. Ændringsforslag til Forslag til ændring af husordenens 13 og 15 Ændringsforslaget ønskes ikke sendt til afstemning af nogen valgmænd. På baggrund af ovenstående bortfalder ændringsforslaget. b. Forslag til ændring af Husordenens 6 Præsentation af forslag om ændring af Husordenens 6 ved Kollegianerrådet som vedlagt 2. indkaldelse. Der refereres til forslaget som det fremgår af 2. indkaldelse. Forslaget er indgivet for at fastlægge, at køkkenrengøringen skal være rimelig og desuden for at strømline Husordenens 6 med 7. Diskussion af og spørgsmål til forslaget Nikolaj (3.3) beder KR redegøre for de faktiske konsekvenser af ændringen. Hans (7.1) forklarer, at KR ikke ønsker at have muligheden for at tolke forskelligt på 6 og 7 som i bund og grund bør udtrykke samme regel på to lignende områder. Elin (4.1) synes, at det er vigtigt, at rimeligheden af køkkenrengøringen kan bringes til sanktionering ved KR. Simon (7.st) stiller spørgsmålstegn ved omfanget af problematikken ved køkkenrengøringen. Hans (7.1) oplyser, at idet problemet fremadrettet kan indtræffe, bør det derfor foregribes. Martin (3.1) støtter ændringsforslaget af hensyn til en homogen forståelse og tolkning af Husordenens 6 og 7. Jens (9.st) beder KR redegøre for hvornår denne tolkningstvist sidst haft en relevans. Hans (7.1) kan oplyse, at det har haft relevans indenfor det seneste halve års tid.

7 Berit (1.1) spørger hvorfor KR skal inddrages i beslutningen om rimeligheden af et enkelt køkkens rengøring? Anne (9.st) svarer, at KR til enhver tid vil opfordre gangen til at løse problemerne indbyrdes, men i sidste instans skal en overtrædelse af Husordenens paragraffer kunne drages til bedømmelse KR, jf. Husordenens 3. Martin (3.1) har i arkivet fundet eksempler på sager, hvor anciennitetsprincipper har fundet indpas på gangene, således at ældre beboere er frigået af rengøringen. Hvis sådanne kutymer (eller i mildere form) finder indpas, bør KR derfor kunne gribe ind. Elin (4.1) finder det vigtigt at KR kan intervenere objektivt i rimeligheden af en køkkenrengøringsaftale. Nikolaj (3.3) beder KR redegøre, om rådet har tænkt sig at offentliggøre standarder for rimeligheden af en rengøringsordning, eller hvornår er det rimeligt? Mads (8.2) svarer, at gangene selv fastlægger rengøringsprocedurerne og at der derfor er mulighed for alsidige standarder en suverænitet KR bifalder og ønsker at bevare. Jens (9.st) ser gerne at KR udsender en folder til nytilflyttere for at gøre opmærksom på alumnernes lige rettigheder. Mathilde (4.1) mener, at nytilflyttere selv bør tage et personligt ansvar for at opsøge informationer om deres ret til medbestemmelse. Rasmus (9.3) bemærker, at KR har opstillet en regelsamling på hjemmesiden (Praktisk information > Regelsamling). Hans (7.1) synes godt om Jens (9.st) forslag, men finder det irrelevant for diskussionen om ændringsforslaget. Martin (3.1) gør opmærksom på at nytilflyttere modtager folderen Velkommen til Parken ved indflytning. Det er ikke KRs opgave at foregribe gangenes nærdemokrati med en folder om konkrete retningslinjer og muligheder. Hans (7.1) ønsker at få ændringsforslaget sendt til afstemning. Ændringsforslaget sendes til afstemning. Forslaget bliver vedtaget og KR foranstalter ændringen. 9. Diskussion: retningslinjer vedr. støj i forbindelse med fester v/ Kollegianerrådsformanden Rasmus (9.3) beretter, at der heldigvis bliver afholdt mange fester på gangene, men desværre er folk dårlige til at respektere hinandens modstående ønsker. Han opfordrer til at KR benyttes som den allersidste udvej for en strid. Hvis denne udvej bliver valgt, skal klageproceduren jf. Husordenens 18 følges, og klagen skal være møntet på en enkelt, navngiven person. Hans (7.1) oplyser at KR har modtaget en klage rettet mod en Tour des Chambres (TDC), og at parterne i sagen i den forbindelse spurgte ind til KRs retningslinjer for larm til fester. Rasmus (9.3) supplerer, at lyden ved fester på enkeltværelser skal være dæmpet efter midnat, og festen bør i øvrigt henlægges til køkkenet. Rasmus (9.3) spørger ud i salen, hvad folks mening i øvrigt er til dette udgangspunkt?

8 Hans (7.1) udbeder sig desuden alumnernes holdning til KRs praksis for at se strengere på larmeklager ved værelsesfester end ved køkkenfester og i højere grad end ved den kraftigt institutionerede halvårlige begivenhed TDC. Mathilde (4.1) opfordrer folk til at henvende sig til den/de indklagede inden klageren/ne afsender klagen for at gøre opmærksom på deres larmeklage efter festen. Det bør ske af hensyn til, at den/de indklagede ikke nødvendigvis kan erindre en larmeklage, samt at problemet således har mulighed for at blive løst uden KRs involvering. Martin (3.1) bemærker, at da værelserne ikke er bygget lydtætte, må et kollegiums beboere derfor acceptere en vis støj fra naboerne, og over- og underboerne. Ved varslede fester opfordrer Martin (3.1) til at man tager sine forholdsregler. Mathilde (4.1) ønsker et opråb fra KR til alle kollegiegangene om henlæggelse af fester til køkkenet efter midnat, samt en opfordring til større tolerance ved TDC. Mathias (2.st) spørger om der er opbakning hos valgmændene til at henlægge fester til køkkenet og at være mere tolerant under TDC? Martin (3.1) tilføjer, at udstederen/ne af larmevarsler bør udspecificere hvor på gangen, festen finder sted. Mathilde (4.1) ser gerne at TDC-fester også henlægges til køkkenet ved endt tour. Simon (7.st) spørger hvori ræsonnementet ligger for at henlægge festerne til køkkenet efter midnat? Hans (7.1) svarer, at alle gange, med undtagelse af stuerne, har deres køkkener over og under hinanden. Ved henlæggelse af fester generer man dermed færrest muligt alumner. Mathias (1.3) oplyser, at nogle gange har en kultur for at afholde fester op til flere gange om måneden, hvilket skaber problemer for over- og underbeboere. I dette tilfælde vil afhjælpningen være begrænset ved at henlægge festen til køkkenet. Thorsten (5.1) svarer, at såfremt dette finder sted, henstiller KR til at løse problemet ved at bringe festmagerne til en dialog om at tage øget hensyn ved at reducere antallet af fester. Hvis dette er ufrugtbart, bør sagen bringes for KR. Rasmus (9.3) afslutter diskussionen med, at det er KRs opfattelse at de største konflikter opstår under fester ved larmeklager. Personlig tilsvining er modstridende med Husordenens 4 stk. 1, og bør derfor indklages til KR. 10. Valg a. Valg af suppleant for Kollegium 1-3 Kollegianerrådets medlemmer skal forsøge at varetage beboernes interesser overfor bestyrelsen fx ombygning. KR behandler også klager og fremlejesager, arrangerer Sankt Hans-fest, varetager funktionen som optagelsesudvalg, hvor ansøgninger behandles mv. De ordinærer medlemmer af KR honoreres med et beløb der næppe modsvarer det antal timers arbejde, som der lægges i arbejdet. Suppleanten får ikke løn, men

9 betragtes som et reelt medlem i KR; således tæller suppleanternes stemmer på lige fod med de ordinære medlemmers. Dirigenten bemærker at alle valgmænd er berettigede til at stille op. Der er ingen valgmænd, der opstiller til suppleantposten for Kollegium 1-3. KR kan derfor indsupplere senere efter behov. KR indsupplerer Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st). 11. Eventuelt a. TV-overvågning Nikolaj (3.3) opfordrer til en hurtig føling for om folk er for eller imod. Rasmus (9.3) udspecificerer, at videoovervågning ikke er lovligt udenfor Kollegiernes hoveddøre, men derimod indenfor. Jens (9.st) oplyser, at der er få beviser for at videoovervågning har en præventiv effekt. Christian (3.3) finder overvågning ubehageligt. Christian (9.2) bemærker, at elektronisk dørlåsning ikke løser problemet med at almindelig høflighed og hjælpsomhed får lukket fremmede ind. Anne (9.st) opfordrer atter alumnerne til at udvise direkte konfrontation ved altid at spørge til fremmedes ærinder på Kollegierne. Hans (7.1) synes skidt om videoovervågning, men godt om dummy-kameraer. Hans (7.1) tilføjer, at hvis overvågningen alligevel bliver realiseret, bør den være skjult. Elin (4.1) synes dårligt om videoovervågning i bygningerne, og mener at problemet i høj grad skyldes at folk er dårlige til at låse vinduer og døre. Rasmus (9.3) oplyser, at hvis folk får begået indbrud, vil KR meget gerne høre fra dem omkring omstændighederne ved tyveriet. Desuden henstiller Rasmus til KRs bulletiner gennem det seneste stykke tid. Nikolaj (3.3) opsummerer at VF generelt er imod videoovervågning. b. Parkkollegiernes alumneforening Martin (3.1) gør opmærksom på Kollegiernes alumneforening, som gratis tager mod tidligere og nuværende beboere hos Parkkollegiet. Foreningen vil nedsætte et udvalg, hvis formål det er, at øge antallet af studenterboliger på Aarhus Universitet. Foreningen er desværre stadig begrænset i størrelse og søger derfor flere medlemmer til brug for medbestemmelse i Kollegiernes fremtid. c. Deadline for indgivelse af forslag til brugen af pengegave. Rasmus (9.3) tilføjer, at båltaleren ved Sankt Hans-festen i 2010 donerede 3.000,- kr. til gavn for kollegiets beboere. Mathilde (4.1) fremsætter forslaget om en fælles køkkenhave for Kollegiernes alumner. Hun vil eftersende en uddybning af ønsket til KR. Martin (3.1) fremsætter et forslag om at benytte pengene til udsmykning af fælleshuset. Jens (9.st) foreslår en forbedring af fælleslokalerne, der vil indbyde flere beboere til at benytte lokalerne. Eksempelvis kunne man få bygget en lille biograf.

10 Elin (4.1) ønsker et par fodboldmål til brug i parken. Martin (3.1) ønsker at få indbroderet Kollegiernes logo på fanen tilhørende Kollegierne. d. Afsluttende bemærkninger Martin (3.1) udbringer et trefoldigt leve for Kollegierne. Der råbes hurra. Rasmus (9.3) takker for god ro og orden. Valgmandsforsamlingen bliver hævet.

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET Side 1 af 8 REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 18. september 2012, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Mikkel (5.1) indstilles: Valgt Er mødet lovligt indkaldt?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 1. Formalia I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets rettidighed:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Referat Bestyrelsesmøde Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset

Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset Om Beboerrådet Grønjordskollegiets Beboerråd er til for at varetage beboernes interesser i kollegiets bestyrelse samt for at hjælpe med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

I vedligeholdelsesplanen er der sat penge af til nye entredøre, kr. 1,6 mill.

I vedligeholdelsesplanen er der sat penge af til nye entredøre, kr. 1,6 mill. Ekstraordinært beboermøde d.21031 enogyve lejemål er repræsenteret. Ad 1.Valg af dirigent og referent. Søren Høgsberg valgt som dirigent Lise Ryde valgt som referent. Ad 2: Michael Andersen, teknisk chef,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

2. Fratrædende/tiltrædende bestyrelsesmedlemmer Carina 108 og Lene 202 fratræder

2. Fratrædende/tiltrædende bestyrelsesmedlemmer Carina 108 og Lene 202 fratræder 1. Formalia- velkomst og deltager Fremmødte: Anders 119, Martin 104, Søren 111, Lene (tidl. 202), samt suppleanter Ole 114 og Randi 219. Fraværende: Carina (tidl. 108), Jeanet (suppleant, 002). 2. Fratrædende/tiltrædende

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 07.05.2013 20:00 22:40 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais sandal Nissen Normal Forening af kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER DELTAGERE

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Chr. X Kollegiet d. 5/9 2012

Referat fra generalforsamling på Chr. X Kollegiet d. 5/9 2012 Referat fra generalforsamling på Chr. X Kollegiet d. 5/9 2012 Dagsorden: 1. Formandens beretning 2. Information 3. Økonomi 4. Fremtidige arrangementer 5. Eventuelt 6. Valg af nyt kollegieråd 7. Kollegierådets

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere