KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET"

Transkript

1 REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 22. marts 2011, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Nikolaj Hawaleschka Stenberg (3.3) valgt. 2. Valg af referent Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st) valgt. 3. Valg af to stemmetællere Martin (3.1) og Simon (7.2) valgt. 4. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterer at Valgmandsforsamlingen (VF) er lovligt indkaldt, da denne er indkaldt mindst seks uger før dens afholdelse. Der er ingen indvendinger mod dagsordenen. Dirigenten bemærker, at 20 valgmænd er mødt op, og at Valgmandsforsamlingen dermed er beslutningsdygtig, da der er quorum. På baggrund af ovenstående godkender VF dagsordenen. 5. Kollegianerrådets beretning Rasmus (9.3) fremlægger og supplerer Kollegianerrådets (KR) beretning, som blev udsendt med 3. indkaldelse. Præsentation af medlemmerne af KR i den forgangne periode o Ordinære medlemmer Forretningsfører Hans Henrik Juhl (7.1) for kollegium 1-9 Optagelsesudvalgsmedlem Mathias Juel Jensen (2.st) for kollegium 1-3 Optagelsesudvalgsmedlem Thorsten Iversen (5.1) for kollegium 4-6 Formand Rasmus Hjort Iversen (9.3) for kollegium 7-9 o Suppleanter Anne Tidemand-Dal (9.st) som suppleant for Hans Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st) som suppleant for Mathias Louise Svane Pedersen (6.st) som suppleant for Thorsten Mads Kamp (8.2) som suppleant for Rasmus Siden sidst Der er ikke meget at bemærke siden sidste VF. KR har modtaget en stigende mængde larmeklager, og ønsker at tage problematikken til diskussion, for at høre til kollegianernes ønsker for KRs praksis på området. Forfalskning af immatrikulationsbekræftelse Kollegierne har opdaget øget snyd med forfalskning af indskrivningspapirerne til brug ved immatrikulation. KR er i færd med at iværksætte en automatiseret, digital immatrikulering i

2 samarbejde med Aarhus Universitet. Snyd med immatrikulationspapirerne vil medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. Martin (3.1) meddeler, at dokumentfalsk er en alvorlig forseelse, og han vil derfor gerne høre om KRs håndtering af kendte dokumentfalsksager. Rasmus (9.3) svarer, at da KR har fået informationerne på baghånden, har KR ikke handlet i henhold til lovgivningen. Han spørger endvidere salen til råds om sanktionering ved sådanne sager. Nikolaj (3.3) mener, at idet forseelsen er lovstridig, bør man politianmelde den kriminelle til videre behandling hos politiet. Jens (9.st) beder KR udrede, hvornår en alumne er lovligt boende ved Kollegierne? Rasmus (9.3) svarer, at så længe man kan udskrive en indskrivningsbekræftelse eller anden anerkendt studietilknytning til Aarhus Universitet og er studieaktiv, anses man i Husordenens 13 som berettiget til at bo på Kollegierne. Pengegave Kollegierne har modtaget en pengegave fra Nordea på 5000,- kr. KR modtager gerne forslag til brug af denne gave. Forslag vil blive overvejet ud fra devisen om, at det skal komme flest muligt beboere til gode. 6. Fremlæggelse af regnskab for 2010 John Andersen, forretningsfører ved Kollegiernes Kontor fremlægger regnskabet for 2010 for at uddybe og supplere bilaget ved 3. indkaldelse. Resultatopgørelsen viser en indtægt på små ,- kr. Spørgsmål til regnskabet for 2010: Rasmus (9.3) beder Forretningsføreren begrunde differencen mellem den budgetterede og faktiske vedligeholdelse? John svarer, at Kollegiernes udgifter til den tidligere medarbejder Tonny optrådte under vedligehold. Efter hans bortgang, frafaldt denne udgiftspost derfor. Mathias (2.st) bemærker, at personaleudgifterne har taget en kraftig stigning fra det budgetterede. John svarer, at differencen skyldes overgangsperioden mellem Inger Møller og Anni Due Hansen, hvor de begge var ansat. 7. Tekniske spørgsmål v/ John Andersen Mona (9.1) spørger, om Kollegierne kan få lavet et hvidt kryds foran cykelkælderen ved kollegium 9 for at undgå, at folk parkerer så cykelkælderen er svært tilgængelig? John oplyser, at det ikke muligt, da vejen er offentligt eje.

3 Martin (3.1) meddeler, at beboerne på kollegium 3.1 har spurgt til volleyballnettet og en eventuel basketballkurv. John svarer, at man har valgt at fjerne volleynettet, da alumnerne har været for dårlige til at rydde det op. Gartnerne vil ikke tage nettet og kurven ned efter beboernes brug, og det forhindrer dem bl.a. i at slå græsset. Hans (7.1) oplyser endvidere, at volleyball og navnlig basketball er til stor gene for de beboere, hvis værelser er placeret ud til spillebanerne. Christian (3.3) spørger ind til udsigterne for køkkenrenoveringerne? John kan oplyse, at kollegium 7 er netop færdiggjort, og nu går håndværkerne igang med kollegium 9. Kollegium 9 bliver renoveret før kollegium 8, fordi kollegium 9 er ældre. Efterfølgende realiseres planerne for kollegium 8. Udsigterne for kollegium 1-3 er usikre grundet den igangværende planlægning af en totalombygning. Mathias (2.st) supplerer, at denne totalombygning af kollegium 1-3 er blevet bestemt i Kollegiernes bestyrelse, hvor KR er i mindretal. Mathilde (4.1) fortæller, at badeværelsesrengøringen er problematisk på 4.1 (og ifølge Berit (1.1) også på 1.1) fordi rengøringspersonalet ikke udfører arbejdet ordentligt. John henstiller til, at kontoret skal meddeles ved dårlig rengøring allerhelst hurtigst muligt. Mathilde (4.1) svarer, at der er blevet indgivet en klage direkte til kontoret. John opfordrer til at benytte den online rengøringsklageformular på Kollegiernes hjemmeside (Praktisk information > Rengøring). Anne (9.st) savner sedler med rengøringsplanerne på de individuelle gange. John vil hænge rengøringsplanerne op, som også kan findes på hjemmesiden (Praktisk information > Rengøring). John har desuden snakket med rengøringspersonalet, og vil indskærpe overfor dem, at de skal overholde den nuværende aftale om hovedrengøringen (afkalkning og desinficering) af baderummene og toiletterne. Elin (4.1) spørger, hvorfor Kollegierne benytter en ekstern medarbejder til gangrydningen? John svarer at man har hyret Kollegiernes rengøringsselskab til opgaven. John synes i øvrigt, at beboernes egenhændige gangrydning har været rimelig, men at forsøget med gratis tørretumbling ikke har afhjulpet problemet med tørrestativer på gangene, hvilket var hensigten. Derfor vil Kollegierne indskærpe håndhævelsen af gangrydningen. John oplyser, at gangrydderne har mandat til at smide alt det skotøj, som er stablet ovenpå andet, til storskrald. Louise (6.st) spørger om det er muligt at få udskiftet bruseslanger og hoveder? John henstiller til at kontakte kontoret med sådanne reparationer.

4 Berit (1.1) spørger til status på tyverisikringen? John har undersøgt prisen for afsikring af dørene. Elektrisk dørlås vil koste Kollegierne 3,3 mio. kr. for en samlet udskiftning, og dertil kommer prisen for udskiftning af de nuværende døre til døre med låse. Opfordrer VF til at diskutere videoovervågning af Kollegierne, da det vil være billigere. Berit (1.1) ønsker blot at udskifte branddørene, og beder John at udspecificere prisen kun herfor. John har undersøgt omstændighederne, og 72 døre skal udskiftes med en dyr omsvejsning grundet dørenes lave profil. Dette sker til en pris à 4000,- kr. pr. stk. (i alt ,- kr.). Rasmus (9.3) indskyder, at KR har ophængt opslag ved indbrud for at holde folk obs på omfanget og skærpe opmærksomheden. Han henskyder den opfordrede videoovervågningsdebat til dagsordenens pkt. 11. Rasmus stiller beder John oplyse, om det er muligt for Kollegierne at blive inkluderet i Aarhus Universitets vagtordning? John meddeler, at Kollegierne godt kan indgå i ordningen, men mener ikke det løser problemet ift. tyveri pga. indbrudstyvenes hurtighed. Hans (7.1) gør opmærksom på, fra egen erfaring, at Kollegierne de facto indgår i Aarhus Universitets vagtordning. Jens (9.st) stiller et spørgsmål til funktionen af varslingsanlægget? John oplyser, at ved brand skal glasset brydes ind og kollegiegangene vil blive alarmeret ved en alarmtone, der ringer på gangene i bygningen. Anlægget alarmerer således IKKE brandvæsenet. Jens (9.st) opfordrer Kollegierne til bedre at skilte med varslingsanlæggenes funktion og samtidig øge volumen, da de på nuværende tidspunkt opleves som meget lydsvage. Christian (3.3) spørger ind til omstændighederne for den seneste tids indbrud. John svarer, at det er usikkert, præcis hvordan de enkelte indbrud er foretaget. Berit (1.1) bemærker, at det formentlig skyldes mængden af nøgler i omløb, og at alumnerne er for venlige til ukritisk at lukke fremmede ind. Hans (7.1) tilføjer, at indbruddene i alle tilfælde ikke har fundet sted ved værelser med aflåste døre og vinduer. Martin (3.1) oplyser, at alle indbrud på kollegium 3 er sket fordi vinduerne og altandørene har været åbne i sommerperioden. Anne (9.st) gør opmærksom på at tyverierne ikke kun foregår om sommeren, men også om vinteren. Desuden udsteder hun en klar opfordring til, at samtlige alumner henvender sig til fremmede, som ønsker adgang til et kollegium, for at adspørge om formålet med deres besøg på stedet.

5 Louise (6.st) beder om at få genetableret ringeklokken foran brandøren i stueetagerne, så gangens beboere kan blive opmærksom på besøgende navnlig fra de andre etager. John vil gerne genetablere ringeklokkens funktion. Mona (9.1) anmoder om at få hængt engelsksprogede vaskeanvisninger op i vaskerummene af hensyn til udvekslingsstudenter. John undersøger det. Rasmus (9.3) oplyser, at tørretumblerne ikke altid producerer varme mens de kører. Anni kan berette at kontoret ikke har modtaget en eneste klage, og opfordrer folk til at klage ved ethvert tilfælde, så håndværkerne kan blive sendt ud. Elin (4.1) mener, at det kan hjælpe at rense fnugfilteret og efterspørger desuden en kost og fejebakke til fnugfilteret. John vil installere udstyr til at rense fnugfiltrene i vaskerummene. Valgmandsforsamlingen suspenderes i 15 minutter for indtagelse af kage. 8. Forslag til ændringer i Husordenen, optagelseskriterier, beboelses- og fraflytningsregler mv. Jf 3.5 stk. C a. Forslag til ændring af Husordenens 13 og 15 Der refereres til forslaget som det fremgår af bilaget til 2. indkaldelse. Forslagsstiller: Lasse Bjerg (7.2). Til forslaget har forslagsstilleren indgivet et ændringsforslag. Rasmus forklarer, at når medicinerne sendes i praktik, har de problemer med immatrikulation og beboelsespligten, som KR i praksis ser bort fra. Forslagsstiller ønsker at udvide denne praksis til at omfatte alle studerende. KR synes ikke om forslaget, fordi stud.med skal i klinik og i øvrigt bebor deres værelser i weekenderne. For alle andre studerende vil KR henstille til fremleje for ikke at undgå komplet ubeboede værelser. Hans gør opmærksom på at den samme praksis bør udvises for ingeniørernes praktikophold, når de indlemmes i AU. Diskussion af og spørgsmål til forslaget Mathilde (4.1) spørger, om andre studerende kan dispensationsansøge i henhold til praksis for medicinernes praktikophold? Hans (7.1) bemærker at KR s hovedinteresse er at have flest muligt værelser beboet til alle tider, og at KR ønsker, at folk således fremlejer deres værelser eller opsiger lejemålet, så andre studerende kan bebo de tomme værelser. Rasmus (9.3) tilføjer at et anciennitetsprincip i øvrigt er sat i kraft ved udformning af prioriteringslister, hvilket forfordeler alumner.

6 Mathilde (4.1) spørger ind til en konkret situation på religionsvidenskab, hvor et praktikophold vil være særdeles nødvendigt for en given disposition af studieønskerne. Hans (7.1) oplyser, at det er et grænseområde hvis studieordningen kræver et praktikophold. KR s primære interesse ligger i at værelset er beboet. Dispensation kan ansøges ved tvungent praktikophold, og ansøgeren kan forvente godkendelse. Martin (3.1) bemærker, at medicinernes situation er således indrettet, at de studerende kun er bortrejst i hverdagene, idet AU betaler de studerendes rejseaktivitet i forbindelse med praktikken. Martin opfordrer alle til at nedstemme forslaget af hensyn til gangenes sociale liv. Elin (4.1) spørger om man kan dispensationsansøge selvom man ikke er underlagt tvang om praktik under uddannelsen? Hans (7.1) svarer, at man altid kan dispensationsansøge. Nikolaj (3.3) oplæser Husordenens 13 og 15 og efterfølgende Lasse Bjergs (7.2) ændringsforslag. Ændringsforslaget ønskes ikke sendt til afstemning af nogen tilstedeværende valgmænd. På baggrund af ovenstående bortfalder ændringsforslaget. i. Ændringsforslag til Forslag til ændring af husordenens 13 og 15 Ændringsforslaget ønskes ikke sendt til afstemning af nogen valgmænd. På baggrund af ovenstående bortfalder ændringsforslaget. b. Forslag til ændring af Husordenens 6 Præsentation af forslag om ændring af Husordenens 6 ved Kollegianerrådet som vedlagt 2. indkaldelse. Der refereres til forslaget som det fremgår af 2. indkaldelse. Forslaget er indgivet for at fastlægge, at køkkenrengøringen skal være rimelig og desuden for at strømline Husordenens 6 med 7. Diskussion af og spørgsmål til forslaget Nikolaj (3.3) beder KR redegøre for de faktiske konsekvenser af ændringen. Hans (7.1) forklarer, at KR ikke ønsker at have muligheden for at tolke forskelligt på 6 og 7 som i bund og grund bør udtrykke samme regel på to lignende områder. Elin (4.1) synes, at det er vigtigt, at rimeligheden af køkkenrengøringen kan bringes til sanktionering ved KR. Simon (7.st) stiller spørgsmålstegn ved omfanget af problematikken ved køkkenrengøringen. Hans (7.1) oplyser, at idet problemet fremadrettet kan indtræffe, bør det derfor foregribes. Martin (3.1) støtter ændringsforslaget af hensyn til en homogen forståelse og tolkning af Husordenens 6 og 7. Jens (9.st) beder KR redegøre for hvornår denne tolkningstvist sidst haft en relevans. Hans (7.1) kan oplyse, at det har haft relevans indenfor det seneste halve års tid.

7 Berit (1.1) spørger hvorfor KR skal inddrages i beslutningen om rimeligheden af et enkelt køkkens rengøring? Anne (9.st) svarer, at KR til enhver tid vil opfordre gangen til at løse problemerne indbyrdes, men i sidste instans skal en overtrædelse af Husordenens paragraffer kunne drages til bedømmelse KR, jf. Husordenens 3. Martin (3.1) har i arkivet fundet eksempler på sager, hvor anciennitetsprincipper har fundet indpas på gangene, således at ældre beboere er frigået af rengøringen. Hvis sådanne kutymer (eller i mildere form) finder indpas, bør KR derfor kunne gribe ind. Elin (4.1) finder det vigtigt at KR kan intervenere objektivt i rimeligheden af en køkkenrengøringsaftale. Nikolaj (3.3) beder KR redegøre, om rådet har tænkt sig at offentliggøre standarder for rimeligheden af en rengøringsordning, eller hvornår er det rimeligt? Mads (8.2) svarer, at gangene selv fastlægger rengøringsprocedurerne og at der derfor er mulighed for alsidige standarder en suverænitet KR bifalder og ønsker at bevare. Jens (9.st) ser gerne at KR udsender en folder til nytilflyttere for at gøre opmærksom på alumnernes lige rettigheder. Mathilde (4.1) mener, at nytilflyttere selv bør tage et personligt ansvar for at opsøge informationer om deres ret til medbestemmelse. Rasmus (9.3) bemærker, at KR har opstillet en regelsamling på hjemmesiden (Praktisk information > Regelsamling). Hans (7.1) synes godt om Jens (9.st) forslag, men finder det irrelevant for diskussionen om ændringsforslaget. Martin (3.1) gør opmærksom på at nytilflyttere modtager folderen Velkommen til Parken ved indflytning. Det er ikke KRs opgave at foregribe gangenes nærdemokrati med en folder om konkrete retningslinjer og muligheder. Hans (7.1) ønsker at få ændringsforslaget sendt til afstemning. Ændringsforslaget sendes til afstemning. Forslaget bliver vedtaget og KR foranstalter ændringen. 9. Diskussion: retningslinjer vedr. støj i forbindelse med fester v/ Kollegianerrådsformanden Rasmus (9.3) beretter, at der heldigvis bliver afholdt mange fester på gangene, men desværre er folk dårlige til at respektere hinandens modstående ønsker. Han opfordrer til at KR benyttes som den allersidste udvej for en strid. Hvis denne udvej bliver valgt, skal klageproceduren jf. Husordenens 18 følges, og klagen skal være møntet på en enkelt, navngiven person. Hans (7.1) oplyser at KR har modtaget en klage rettet mod en Tour des Chambres (TDC), og at parterne i sagen i den forbindelse spurgte ind til KRs retningslinjer for larm til fester. Rasmus (9.3) supplerer, at lyden ved fester på enkeltværelser skal være dæmpet efter midnat, og festen bør i øvrigt henlægges til køkkenet. Rasmus (9.3) spørger ud i salen, hvad folks mening i øvrigt er til dette udgangspunkt?

8 Hans (7.1) udbeder sig desuden alumnernes holdning til KRs praksis for at se strengere på larmeklager ved værelsesfester end ved køkkenfester og i højere grad end ved den kraftigt institutionerede halvårlige begivenhed TDC. Mathilde (4.1) opfordrer folk til at henvende sig til den/de indklagede inden klageren/ne afsender klagen for at gøre opmærksom på deres larmeklage efter festen. Det bør ske af hensyn til, at den/de indklagede ikke nødvendigvis kan erindre en larmeklage, samt at problemet således har mulighed for at blive løst uden KRs involvering. Martin (3.1) bemærker, at da værelserne ikke er bygget lydtætte, må et kollegiums beboere derfor acceptere en vis støj fra naboerne, og over- og underboerne. Ved varslede fester opfordrer Martin (3.1) til at man tager sine forholdsregler. Mathilde (4.1) ønsker et opråb fra KR til alle kollegiegangene om henlæggelse af fester til køkkenet efter midnat, samt en opfordring til større tolerance ved TDC. Mathias (2.st) spørger om der er opbakning hos valgmændene til at henlægge fester til køkkenet og at være mere tolerant under TDC? Martin (3.1) tilføjer, at udstederen/ne af larmevarsler bør udspecificere hvor på gangen, festen finder sted. Mathilde (4.1) ser gerne at TDC-fester også henlægges til køkkenet ved endt tour. Simon (7.st) spørger hvori ræsonnementet ligger for at henlægge festerne til køkkenet efter midnat? Hans (7.1) svarer, at alle gange, med undtagelse af stuerne, har deres køkkener over og under hinanden. Ved henlæggelse af fester generer man dermed færrest muligt alumner. Mathias (1.3) oplyser, at nogle gange har en kultur for at afholde fester op til flere gange om måneden, hvilket skaber problemer for over- og underbeboere. I dette tilfælde vil afhjælpningen være begrænset ved at henlægge festen til køkkenet. Thorsten (5.1) svarer, at såfremt dette finder sted, henstiller KR til at løse problemet ved at bringe festmagerne til en dialog om at tage øget hensyn ved at reducere antallet af fester. Hvis dette er ufrugtbart, bør sagen bringes for KR. Rasmus (9.3) afslutter diskussionen med, at det er KRs opfattelse at de største konflikter opstår under fester ved larmeklager. Personlig tilsvining er modstridende med Husordenens 4 stk. 1, og bør derfor indklages til KR. 10. Valg a. Valg af suppleant for Kollegium 1-3 Kollegianerrådets medlemmer skal forsøge at varetage beboernes interesser overfor bestyrelsen fx ombygning. KR behandler også klager og fremlejesager, arrangerer Sankt Hans-fest, varetager funktionen som optagelsesudvalg, hvor ansøgninger behandles mv. De ordinærer medlemmer af KR honoreres med et beløb der næppe modsvarer det antal timers arbejde, som der lægges i arbejdet. Suppleanten får ikke løn, men

9 betragtes som et reelt medlem i KR; således tæller suppleanternes stemmer på lige fod med de ordinære medlemmers. Dirigenten bemærker at alle valgmænd er berettigede til at stille op. Der er ingen valgmænd, der opstiller til suppleantposten for Kollegium 1-3. KR kan derfor indsupplere senere efter behov. KR indsupplerer Aksel Boesen Lindbo Larsen (3.st). 11. Eventuelt a. TV-overvågning Nikolaj (3.3) opfordrer til en hurtig føling for om folk er for eller imod. Rasmus (9.3) udspecificerer, at videoovervågning ikke er lovligt udenfor Kollegiernes hoveddøre, men derimod indenfor. Jens (9.st) oplyser, at der er få beviser for at videoovervågning har en præventiv effekt. Christian (3.3) finder overvågning ubehageligt. Christian (9.2) bemærker, at elektronisk dørlåsning ikke løser problemet med at almindelig høflighed og hjælpsomhed får lukket fremmede ind. Anne (9.st) opfordrer atter alumnerne til at udvise direkte konfrontation ved altid at spørge til fremmedes ærinder på Kollegierne. Hans (7.1) synes skidt om videoovervågning, men godt om dummy-kameraer. Hans (7.1) tilføjer, at hvis overvågningen alligevel bliver realiseret, bør den være skjult. Elin (4.1) synes dårligt om videoovervågning i bygningerne, og mener at problemet i høj grad skyldes at folk er dårlige til at låse vinduer og døre. Rasmus (9.3) oplyser, at hvis folk får begået indbrud, vil KR meget gerne høre fra dem omkring omstændighederne ved tyveriet. Desuden henstiller Rasmus til KRs bulletiner gennem det seneste stykke tid. Nikolaj (3.3) opsummerer at VF generelt er imod videoovervågning. b. Parkkollegiernes alumneforening Martin (3.1) gør opmærksom på Kollegiernes alumneforening, som gratis tager mod tidligere og nuværende beboere hos Parkkollegiet. Foreningen vil nedsætte et udvalg, hvis formål det er, at øge antallet af studenterboliger på Aarhus Universitet. Foreningen er desværre stadig begrænset i størrelse og søger derfor flere medlemmer til brug for medbestemmelse i Kollegiernes fremtid. c. Deadline for indgivelse af forslag til brugen af pengegave. Rasmus (9.3) tilføjer, at båltaleren ved Sankt Hans-festen i 2010 donerede 3.000,- kr. til gavn for kollegiets beboere. Mathilde (4.1) fremsætter forslaget om en fælles køkkenhave for Kollegiernes alumner. Hun vil eftersende en uddybning af ønsket til KR. Martin (3.1) fremsætter et forslag om at benytte pengene til udsmykning af fælleshuset. Jens (9.st) foreslår en forbedring af fælleslokalerne, der vil indbyde flere beboere til at benytte lokalerne. Eksempelvis kunne man få bygget en lille biograf.

10 Elin (4.1) ønsker et par fodboldmål til brug i parken. Martin (3.1) ønsker at få indbroderet Kollegiernes logo på fanen tilhørende Kollegierne. d. Afsluttende bemærkninger Martin (3.1) udbringer et trefoldigt leve for Kollegierne. Der råbes hurra. Rasmus (9.3) takker for god ro og orden. Valgmandsforsamlingen bliver hævet.

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT AF VALGMANDSFORSAMLINGEN, EFTERÅR 2011 Tirsdag d. 20. september 2011, kl. 19.00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Nikolaj H. Stenberg 2. Valg af referent Anne Tidemand-Dal

Læs mere

Tirsdag d. 21. september 2010, kl i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6

Tirsdag d. 21. september 2010, kl i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 21. september 2010, kl. 19.00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Ida Sander (5,3) valgt 2. Valg af referent Mathias Juel Jensen (2,st.)

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET Valgmandsforsamling, 15. september 2015 1) Valg af dirigent Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm, 7, st. Vrist er valgt. Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt og budgettet i rette tid.

Læs mere

Valgmandsforsamling, tirsdag den 7. marts 2006, kl. 19.30 i fælleshuset ved Kollegium 6

Valgmandsforsamling, tirsdag den 7. marts 2006, kl. 19.30 i fælleshuset ved Kollegium 6 Valgmandsforsamling, tirsdag den 7. marts 2006, kl. 19.30 i fælleshuset ved Kollegium 6 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Godkendelse af dagsorden. 4) Kollegianerrådets beretning, vedlagt 3.

Læs mere

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt.

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt. Vedtægter for beboerrådet på Ravnsbjerg Kollegiet 23. november 2011 1 Formål Beboerrådet ved Ravnsbjerg Kollegiet har til opgave at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift efter

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS Dato: 26. maj 2014 kl. 19.00 Sted: Fælleslokalet Til stede: Rikke, Rune, Sofie, Kauri, Sigrid og 3 beboere Information: Bilag 1, beslutningsnotat

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Deltagere: ca. 90 beboere (82 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian Pedersen,

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet 1. Valg af dirigent Tanja 2. Valg af referent Helene 7, 3, 13 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af valgmandsforsamlingen, den 13. september 2004

Referat af valgmandsforsamlingen, den 13. september 2004 Referat af valgmandsforsamlingen, den 13. september 2004 1 Valg af dirigent. 2 Valg af referent. 3 Godkendelse af dagsorden. 4 Kollegianerrådets beretning (vedlagt 3. indkaldelse), herunder orientering

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE TIRSDAG DEN 13.

REFERAT FRA BEBOERMØDE TIRSDAG DEN 13. REFERAT FRA BEBOERMØDE TIRSDAG DEN 13. NOVEMBER 2012 1. Formalia. I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. I Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Referat Bestyrelsesmøde Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer PTX 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Katja og Katrine er valgt 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 1. Formalia I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets rettidighed:

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Beboermøde 25. september 2014

Beboermøde 25. september 2014 Beboermøde 25. september 2014 Til stede: Lizette 11.2.4, Ramesh 9.1.2, Peter 11.1.4, Nina 7.4.2, Nicoline 11.1.2, Zenia 7.2.3, Julie 11.5.2, Tina 13.0.4, Troels 7.2.4, Majken 7.2.4, Malene 5.3.3, Sussi

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET Side 1 af 8 REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 18. september 2012, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Mikkel (5.1) indstilles: Valgt Er mødet lovligt indkaldt?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Dato Mandag den 7. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 11 lejemål Fra fsb: Anne Warrer Poulsen (ref)

Læs mere

Referat fra Christiansbjerg Kollegiets beboermøde 30/4 2013

Referat fra Christiansbjerg Kollegiets beboermøde 30/4 2013 Antal fremmødte: 13 eksl. bestyrelsens 3 medlemmer Valg af dirigent og referent Dirigent: Christina Referent: Camilla Budget gennemgang + godkendelse Bestyrelsen har hos kollegiekontoret godkendt budgettet

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset

Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset Om Beboerrådet Grønjordskollegiets Beboerråd er til for at varetage beboernes interesser i kollegiets bestyrelse samt for at hjælpe med

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere

19.05.2014 20:00 22:00 DAMAGERVEJ 12M

19.05.2014 20:00 22:00 DAMAGERVEJ 12M Bestyrelsesmøde REFERAT 19.05.2014 20:00 22:00 DAMAGERVEJ 12M MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Mads Hauberg Almindeligt bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på Damager

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 20. marts 2012, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 1. Valg af dirigent Emil Mikkelsen indstilles: Valgt Er mødet lovligt indkaldt? - quorumkrav

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Academic Economists in North America (DAEiNA), d. 14. april 2012

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Academic Economists in North America (DAEiNA), d. 14. april 2012 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Academic Economists in North America (DAEiNA), d. 14. april 2012 Tilstedeværende: Torben Andersen, Bo E. Honoré, Niels- Hugo Blunch, Rasmus Jørgensen, Nikolaj

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere