Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune"

Transkript

1 Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen. Handlingsplanen er udarbejdet af lokalrådet i Silkeborg kommune og har til formål at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne i Silkeborg gennem forebyggelse og bekæmpe kriminalitet. Medlemmerne af lokalrådet i Silkeborg er: Lokalpolitileder Claus Nørgaard, Silkeborg lokalpoliti (formand). Direktør Jens Peter Hegelund, Silkeborg kommune (næstformand). Børn- og familiechef Ken Engedal, Silkeborg kommune. SSP-konsulent Jørgen Petersen, Silkeborg kommune. Politikommissær John Toft, Silkeborg lokalpoliti. Politikommissær Merete Norring, Silkeborg lokalpoliti. Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende kommunens og politiets forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudvikling, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet. Lokalrådet skal skabe sammenhæng mellem Kredsrådets og de forskellige lokale samarbejdsfora, der her kriminalpræventiv indvirkning. Eksempelvis SSP-samarbejdet og det udførende niveau i kommunen. Lokalrådet drøfter og beslutter, hvordan samarbejdet kan inddrages i de fokus- og indsatsområder, som nævnes i handlingsplanen. Lokalrådet mødes mindst 4 gange om året. Relevante ressourcepersoner deltager i rådsmøderne når det skønnes hensigtsmæssigt for belysning af særlige områder. I øvrigt henvises til forretningsordenen for Lokalrådet i Silkeborg kommune. Planen er opdelt i 2 hovedafsnit. Det første afsnit beskriver en lang række indsatser, som vi i fællesskab prioriterer. Kendetegnene for disse indsatser er, at de løses igennem den daglige normaldrift med de samarbejdsrelationer, som er nødvendige for den konkrete indsats. Andet hovedafsnit er de særligt prioriterede indsatsområder, som lokalrådet i fællesskab har udpeget. Der er tale om udfordringer, som der vil være særligt fokus på i Fokus- og indsatsområder for 2012:

2 Kapitel 1: Det løbende samarbejde: 1. Analyse af lokalrådet og underliggende niveauers mulighed for at løse opgaverne i samarbejdsplanen for Lokalrådet skal analysere, vurdere og konkludere, om de opgaver, som samarbejdsplanen 2012 og fremefter indeholder, kan løses effektivt i den nuværende struktur med underliggende niveauer. Herunder om der er behov for at ændre struktur, organisering og eventuelt om der er behov for en ny beskrivelse af roller og kompetencer. Deadline 1. december Ansvarlig: Jens Peter Hegelund og Claus Nørgaard. 2. Den kriminalpræventive og sundhedsfremmende indsats. Der iværksættes en løbende kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge som opdeles i Den generelle indsats Den specifikke indsats, og Den individorienterede indsats Politi og kommune moniterer udviklingen og iværksætter nødvendige tiltag i tværfagligt samarbejde og relevante netværk. Den overordnende koordinering sker løbende gennem SSP styregruppen. a) Projekt Ung trivsel i Alderslyst: Silkeborg kommune afvikler projektet i perioden Projektets formål er at mindske antallet af unge, der bliver tiltrukket af og fastholdt i et kriminelt miljø. Indsatsen er primært rettet mod årige i boligområdet Resedavej/Lupinvej, men med hele Sølystskolens distrikt som indsatsområde. SSP samarbejdet skal understøtte projektet. Politiet vil ligeledes understøtte projektet ved et øget fokus på området gennem monitering af kriminalitetsbilledet i Alderslyst. Deadline: Flerårig indsats. Ansvarlig: Projektleder hos Silkeborg kommunen. b) Nærmiljøprojekter på Arendalsvej og i Thorning: Silkeborg kommune afvikler projekterne i perioden Projekterne er igangsat med henblik på at skabe sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i det lokale miljø. Formålet er at forbedre borgernes sundhedshandlekompetence, sundhedsadfærd og generelle trivsel, og derudover at styrke sammenhængskraften og netværksdannelsen i lokalområdet. Deadline: Flerårig indsats. Ansvarlig: Projektledere hos Silkeborg kommune. c) Indsats mod spirende bandemiljøer og unge kriminelle:

3 SSP samarbejdet skal tidligst muligt identificere enkelt unge og grupper, som er i særlig risiko for at blive tilknyttet et bandemiljø eller en rockerklub. I samarbejde mellem kommune, politi og andre relevante samarbejdspartnere skal der laves individuelle handleplaner for disse personer for at undgå dannelse af bander og hindre rekruttering til rockermiljøet. Silkeborg kommune har uddannet en medarbejder, som vil kunne spotte og håndtere tegn på radikalisering blandt unge. SSP og den særligt uddannede medarbejder vil i løbet af 2012 afholde en fælleskommunal temadag om radikalisering. Målet er at udbrede kendskab til emnet hos kommunale medarbejdere og andre interesserede med berøringsflad til unge. Deadline: Fortløbende. Ansvarlig: SSP styregruppen. d) Indsats mod rockere og bandemedlemmer, herunder exit-programmer I lokalrådets ansvarsområde findes grupperinger og enkeltpersoner, som støtter grupper i det etablerede rockermiljø. Justitsministeriet har lanceret et exitprogram for rocker- /bandemedlemmer, som ønsker at bryde ud af rocker-/bandemiljøet. I den forbindelse har kredsrådet oprettet en exitenhed, som skal styrke samarbejdet og målrettet indsatsen mellem offentlige myndigheder, når enkeltpersoner ønsker at forlade miljøet. Lokalrådet vil løbende drøfte emnet for at fastholde en lokal forankring omkring identificering af mulige emner til exitprogrammer. Deadline: Fortløbende. Ansvarlig: Lokalrådet. e) PSP samarbejdet Det gode og tætte samarbejde omkring PSP skal fortsættes PSP styregruppen skal udvide dialogen med PSP operativgruppen. Deadline. Løbende indsats Ansvarlig. Styregruppen PSP 3. Færdselspræventiv indsats. Silkeborg er nordisk cykelby. Politiet og kommunen vil fortsat sætte fokus på det færdselspræventive samarbejde og fortsætte indsatsen fra Det indebærer, at politiet og kommunen i samarbejde med skolerne gennemfører uddannelse af skolepatruljer på alle relevante skoler i kommunen. Der gennemføres cyklistprøver og cykelkontroller på alle skoler i kommunen.

4 Kommunen og politiets vejsagsbehandler drøfter løbende konkrete problemstillinger vedr. vejtekniske problemstillinger som fx farlig skoleveje mv. Deadline. Flerårig indsats. Ansvarlig: Silkeborg kommune og Silkeborg Lokalpoliti 4. Borgervendt kriminalitet e) Vold Indsatsen omkring vold og utryghedsskabende adfærd håndteres i de særlige indsatser vedr. Trygt natteliv og i indsatsen vedr. samlivsrelaterede vold. Deadline: Løbende indsats Ansvarlig: Politiets ansvarlige og Silkeborg kommune f) Jalousidrab og samlivsrelaterede forbrydelser Politiet moniterer løbende på antallet af husspektakler i familierne. På baggrund af moniteringen skal der vurderes på konkrete indsatser i familierne. Indsatsen skal fortsættes i Ordningen omfatter hjemmebesøg hvor både politiet og kommunen kan være til stede for at planlægge en helhedsorienteret plan til støtte og vejledning. Deadline. Løbende indsats. Ansvarlig: Kontaktpersoner hos politiet og Silkeborg kommune. g) Æresrelaterede forbrydelser Der etableres et formelt samarbejdsfora med repræsentanter fra kommune og politi, således at mistanke eller konkrete sager håndteres fra start i koordinationsgruppen jf. samarbejdsaftalen. Deadline: Løbende indsats. Ansvarlig: Kontaktpersoner hos politiet og Silkeborg kommune. 5. Projekt Trygt natteliv. Formålet er at sikre trygge rammer for gæsterne i nattelivet i Silkeborg kommune. Herunder at nedbringe antallet af voldshandlinger og episoder med ulovlige stoffer. Projektet blev startet i 2010 for at sikre trygge rammer for gæsterne i nattelivet i Silkeborg kommune og herunder nedbringe antallet af voldshandlinger og episoder med ulovlige stoffer. Der er oprettet en restauratørforening, ligesom værtshusenes personale løbende søges kompetenceudviklet i forhold til narko, konfliktløsning mm. Projektet vil fortsat søge at sikre en positiv vækst i restauratørforeningen og en øget forankring af netværket. Der skal særligt arbejdes med at ændre udskænkningskulturen, således at der ikke serveres alkohol for mindreårige, og at der ikke sker fri udskænkning for et fast beløb. Der skal ligeledes særligt arbejdes med at sikre, at rocker- og bandemedlemmer nægtes adgang til byens restaurationer. Deadline: Løbende indsats. Ansvarlig: Styregruppen for Trygt natteliv.

5 Kapitel 2: Særlige indsatsområder i Indbrud i privat beboelse Formålet med dette indsatsområde er at sikre en bred fremadrettet helhedsløsning i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud i beboelse. Lokalrådet er ansvarlig for, at kommune og politi løbende samarbejdes om at forebygge og bekæmpe indbrud. I 2011 blev indsatsen mod indbrud intensiveret. Samarbejdet mellem kommune og politi var medvirkende til at sikre, at antallet af indbrud i 2011 blev nedbragt med 5,8 % set i forhold til antallet i Det er lokalrådets opfattelse, at et bredt funderet samarbejde fortsat vil have en gavnlig effekt for såvel forebyggelsen som bekæmpelsen af indbrud i beboelse. Samarbejdet skal omfatte følgende særlige aktiviteter i 2012: Silkeborg kommune og Kriminalforsorgen indledte i 2011 forhandlinger om samarbejdet den gode løsladelse fra fængsel til frihed. Samarbejdets formål er at bryde den kriminelle levebane. Den endelige aftale om samarbejdet forventes underskrevet i Deadline: Aftalen forventes underskrevet og samarbejdet iværksat inden udgangen af Ansvarlige: Projektdeltagerne fra Silkeborg kommune og politiet. Konceptet tyv hold dig væk blev i 2011 introduceret for kommunes udfarende personale. I 2012 skal konceptet søges udbredt til Post Danmark samt flere beboer- og grundejerforeninger, således at opmærksomheden på mistænkelige forhold i beboelsesområder forstærkes og indbrud hindres. Deadline: 1. december 2012 Ansvarlig: Kontaktpersoner hos politiet og kommunen. Opfølgning: Lokalrådet vil løbende følge udviklingen. 2. SSP+ en kriminalpræventiv indsats rettet mod unge mellem 16 og 25 år Der eksisterer i dag et etableret og stærkt SSP samarbejde, hvor kommune, skole og politi samarbejder om at forebygge kriminalitet blandt unge i folkeskolealderen. Vi ønsker at styrke indsatsen overfor de unge, som er på vej ind i voksenalderen. Indsatsen vil omfatte 2 spor: En generel kriminalpræventiv indsats rettet mod faldgrupper som eksempelvis ludomani, hasarderet kørsel og narkotika. Indsatsen forventes at omfatte et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne. en individorienteret indsats rettet mod enkeltpersoner, som er på vej ud i en kriminel livsstil. Indsatsen forventes at omfatte et fast mødefora mellem kommunen, ungdomsuddannelsesinstitutionerne, kriminalforsorgen og politiet. Deadline: 1. december 2012

6 Ansvarlig: Den projektansvarlige hos politiet. Opfølgning: Lokalrådet vil løbende følge udviklingen.

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere