Betingelser for salg af storparceller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for salg af storparceller"

Transkript

1 Betingelser for salg af storparceller Marienhoffvej 28A Matr.nr. 3ho Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Sagsid 12/ Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004, om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af storparceller. Syddjurs Kommune benævnes herefter sælger. Alle salg sker efter en indledende budrunde, og sælger har ret til at vælge det bud, som efter saglige kriterier passer bedst, og behøver således ikke at vælge det højeste bud. Sælger kan ligeledes afvise alle bud, da sælger ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. Et bud betragtes som værende givet, når en underskrevet tilbudsblanket eller lignende kommer sælger i hænde. Bud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Uanset om grunden udbydes til en fast pris eller vejledende pris, må tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den udbudte (evt. vejledende) pris. Grunden overdrages som den er og forefindes og som beset af køber. Køber har haft mulighed for at foretage besigtigelse. 2. Rettigheder og forpligtelser Grunden sælges som storparcel og må alene anvendes til at bygge boliger på i henhold til den gældende lokalplan. Skulle noget i disse betingelser afvige fra den gældende lokalplan, er det altid lokalplanen der er gældende. Grunden overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger; især gøres der opmærksom på, at køber bør undersøge tinglyste rettigheder og byrder (servitutter, deklarationer mv.). Der henvises til de oplysninger, som er registreret om grunden i tingbogen, samt til oversigten på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Køber forpligter sig til at bebygge grunden, så byggeri skal være påbegyndt senest 3 år fra overtagelsesdagen og være færdiggjort senest 4 år fra overtagelsesdagen. Færdiggørelse forstås i denne forbindelse som færdigmeldt til 1/7

2 Syddjurs Kommune. Såfremt køber ikke opfylder byggepligten inden for de nævnte frister, er sælger berettiget til at forlange grunden tilbageskødet til købsprisen. Dette er en ret for sælger og ikke en pligt. Køber afholder samtlige udgifter i forbindelse med tilbageskødning. Grunden må ikke uden sælges accept videresælges i ubebygget stand. Der henvises i øvrigt til eventuelt tinglyst deklaration om byggepligt, tilbageskødning mv., hvor der kan være fastsat mere detaljerede vilkår. Køber accepterer, at Syddjurs Kommune kan tinglyse yderligere byrder på grunden i form af deklaration/servitut om byggepligt, betingelser for videresalg og tilbagekøbsret i op til 6 måneder efter overtagelsen, såfremt sådan deklaration/servitut ikke allerede er tinglyst. 3. Byggemodning Storparcellen er byggemodnet frem til stamvej med el, vand, varme og kloak. Den interne byggemodning på storparcellen, samt alle tilslutningsafgifter foretages og bekostes af køber. Hvis sælger efter aftale med forsyningsselskaberne har betalt for tilslutningsafgifter, opkræver sælger efterfølgende disse særskilt hos køber. Køber forpligter sig til at indhente alle de for den supplerende byggemodning nødvendige tilladelser. Køber bærer det fulde ansvar for beskadigelser af vej, beplantning, grønne arealer mv., som måtte fremkomme ved opgravning, transport eller lignende i forbindelse med købers byggeri på grunden. Sælger er berettiget til at udføre nødvendig reetablering på købers regning. 4. Jordbundsforhold Grunden sælges uden ansvar for sælger med hensyn til undergrundens beskaffenhed og grundens egnethed til bebyggelse. Hvis der er foretaget foreløbige jordbundsundersøgelser på udstykningen, har køber haft mulighed for at gøre sig bekendt med rapporten herom, hvis en sådan er udarbejdet. Køber er bekendt med, at der er tale om punktvis udtagne prøver, som ikke kan påregnes at være repræsentative for funderingsforholdene på hele udstykningen eller det pågældende delareal. Køber accepterer, at der ikke over for sælger kan gøres krav gældende på 2/7

3 erstatning eller på forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis det konstateres, at der er behov for ekstrafundering, pilotering eller lignende, inden grunden kan bebygges. Ved ekstrafundering forstås her fundering, der skal finde sted 1 meter under grundens eksisterende terræn. Køber har dog mulighed for indenfor en frist af 3 uger fra underskrevet købsaftale for egen regning at indhente en geoteknisk rapport. Hvis køber ved den udarbejdede rapport dokumenterer, at der er behov for ekstrafundering eller pilotering ved bebyggelse af sædvanlig karakter, og at omkostningerne hertil overstiger 10% af købesummen og minimum kr., er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger inden 3 uger regnet fra det tidspunkt, hvor købers rapport samt erklæring om at ville hæve handlen er kommet til sælgers kundskab erklærer at ville bære de dokumenterede, anslåede omkostninger, der overstiger 10% af købesummen og minimum kr. Sælger er berettiget til at lade rapporten, herunder omkostningsberegningen, gennemgå af egne teknikere eller sagkyndig konsulent. Såfremt handlen hæves på baggrund af undersøgelser som beskrevet ovenfor, forpligter køber sig til hurtigst muligt at rydde grunden og stille den til disposition for sælger. Sælger er berettiget til at tilbageholde købesummen, indtil dette er sket. Såfremt køber ikke overholder denne forpligtelse, er sælger berettiget til at lade arbejdet udføre for købers regning. Køber accepterer, at der ikke kan gøres krav gældende imod sælger som følge af forsinkelse af planlagt byggeri mv. ved foretagelse af yderligere jordbundsundersøgelser. Køber kan ligeledes ikke gøre krav gældende om eventuelt manglende bæredygtighed. Købers eventuelle udgifter til foretagelse af undersøgelse af grunden er sælger uvedkommende. 5. Dræn I det omfang sælger er bekendt med eksistensen af drænledninger på grunden, er de markeret på det kortmateriale, der indgår i udbudsmaterialet. Køber forpligter sig til at respektere eksisterende drænledninger, herunder drænledninger som ikke er markeret på kortmaterialet. De eksisterende drænledninger må ikke afbrydes midlertidigt eller permanent i forbindelse med arbejdet på grunden. Såfremt byggeriet nødvendiggør omlægning eller nyanlæggelse af drænledninger, skal der udarbejdes et projekt herfor, som skal godkendes af Syddjurs Kommune. Alle eventuelle omkostninger i denne forbindelse er sælger uvedkommende. 3/7

4 6. Arkæologi Køber accepterer, at der ikke over for sælger kan gøres krav gældende på erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen for forsinkelser, omkostninger eller begrænsninger i udnyttelse af grunden som følge af uforudsete og ikke opdagede arkæologiske forhold. 7. Jordforurening Sælger oplyser, at der tidligere har været råstofgrav i området, og at grunden har været kortlagt som forurenet. I 2010 har Region Midtjylland udtaget matriklen af kortlægningen med begrundelsen, at det påviste indhold af tungmetaller og oliekomponenter efter gældende kvalitetskriterier betegnes som lettere forurenet. Lettere forurenet jord bliver ikke kortlagt jf. jordforureningsloven. Grunden overdrages uden ansvar for sælger for forurening på grunden. Hvis grunden tidligere har været anvendt som landbrugsjord, er den normalt ikke kortlagt efter jordforureningsloven, og der er dermed ikke fundet anledning til at foretage undersøgelser for forurening. Køber accepterer således, at der ikke over for sælger kan gøres krav gældende på erstatning eller på forholdsmæssigt afslag i købesummen for forsinkelser, omkostninger eller begrænsninger i udnyttelsen af grunden som følge af ikke opdagede forureningsforekomster eller købers foranstaltning af forureningsundersøgelser. Opmærksomheden henledes særskilt på den ændring i lov om forurenet jord, som med virkning fra kategoriserer jord beliggende i byzone som jord, der kan være lettere forurenet. Dermed kan jorden være omfattet af lovændringen. For køber betyder dette konkret, at der skal ske anmeldelse i henhold til lovens 50 ved opgravning og flytning af jord. Information mv. findes på under erhvervsaffald. Bygherre har altid pligt til at standse bygge- og anlægsarbejde, hvis de støder på nye hidtil ukendte forureninger og ligeledes kontakte kommunens miljøafdeling. Direkte kontakt til jord bør minimeres. 8. Sælgers oplysninger Sælger oplyser, at der ikke på grunden findes fredsskov eller fredskovpligtigt areal. Sælger erklærer, at der ikke verserer miljø- eller erstatningssager vedrørende grunden samt, at der sælger bekendt ikke på noget tidspunkt er stillet krav 4/7

5 eller givet påbud i henhold til miljølovgivningen, som ikke er efterkommet. Sælger oplyser, at der ikke påhviler grunden gæld vedrørende vej, vand, kloak, fortov, rensningsanlæg eller øvrige anlæg. Sælger oplyser, at matriklen i forbindelse med handlen skal endeligt udstykkes. 9. Overtagelse Overtagelse sker efter nærmere aftale mellem tilbudsgiver og sælger, dog senest 2 måneder efter sælgers accept af købstilbud. Overtagelsesdagen er skæringsdag for udgifter og indtægter vedrørende det solgte. Køber udfærdiger refusionsopgørelse med overtagelsesdagen som skæringsdag. Saldoen heraf berigtiges kontant 10 dage efter påkrav. Køber er ansvarlig for, at alle terminsydelser samt ejendomsskatter, der forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, uanset om opkrævning måtte være fremkommet. Er grunden ikke selvstændigt vurderet, beregnes skatter og afgifter, indtil selvstændig beskatning sker, forholdsmæssigt ud fra stamparcellens areal. Endeligt skøde signeres senest dagen før overtagelsesdagen. 10. Købesummen Købesummen forfalder på overtagelsesdagen. Købesummen erlægges ved indbetaling til Syddjurs Kommunes konto i Djurslands Bank, så købesummen i sin helhed er til sælgers disposition senest på overtagelsesdagen: Reg.nr.: 7320, konto nr.: Købesummen forrentes fra forfaldsdagen til betaling sker med årlig rente svarende til Nationalbankens officielle referencesats med et tillæg på 7%. Grunden overtages fri for pantegæld. 11. Omkostninger Køber forestår udarbejdelse og tinglysning af skøde og afholder omkostningerne ved dette. 5/7

6 Desuden afholder køber omkostninger til udarbejdelse af refusionsopgørelse, jf. pkt. 9. Køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med endelig udstykning af matriklen. I det omfang der har medvirket advokat/rådgiver, afholder hver part egne omkostninger hertil. 12. Særlige vilkår Handlen vedrører en storparcel og er ikke omfattet af krav om fortrydelsesret. BILAG 01 Kort 02 Tingbogsattest 03 Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Servitut lyst Ejendomsoplysningsskema 16 Skattebillet Jordforureningsattest 6/7

7 18 Blanket til afgivelse af bud 19 Deklaration om byggepligt 20 Oversigt over anslåede tilslutningsafgifter 7/7

8 COWI GIS Målforhold 1:1133 Dato 15/ Signaturforklaring

9 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :51:02 EJENDOM: Adresse: Marienhoffvej 28A 8550 Ryomgård Samlet areal: m2 Heraf vej: m2 Appr.dato: Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0003cc Areal: m2 Heraf vej: m2 Retskreds: 0066 Appr.dato: Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0003ho Areal: 2622 m2 Heraf vej: 530 m2 Retskreds: 0066 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Landbrugsejendom ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst f s v a Midtdjurs Kommune tillige(3ff)3gg,3gh,3gi,3gk,3gq 3GT,3FS,3FU,3DS,3HH,3HI,3HK,3HL,3HM, 3HO

10 DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 0 / 1

11 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst akt L 319 f s v a Midtdjurs Kommune Adkomsten vedr. 3CQ,3CR DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ:

12 Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om vandværk mv, Vedr 3CC, (142/356) DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om sammenlægning mv, Vedr 3CC DOKUMENT:

13 Dato/løbenummer: Prioritet: 3 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 10 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_V-I_613 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, tilladelse til at udstykke mv, Vedr 3CC DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_V-I_345 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, byggepligt, tilbagekøb, Vedr 3CC DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 84 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_V-I_613 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, byggepligt ellers evt tilbageskødning mv, Vedr 3CC DOKUMENT:

14 Dato/løbenummer: Prioritet: 6 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 32 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_V-I_613 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fællesantenneanlæg, Vedr 3CC DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Vedr 3HO DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 29 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_L-I_321 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om transformerstation mv, kabeltrace vedr.3al DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 OGSÅ LYST PÅ:

15 Antal: 10 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_V-I_613 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om ændr. af arealanvendelse evt. bebebyggelse mv vedr. 3CC DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 10 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 37 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 66_AA-I_317 TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Dok. om fjernvarme/anlæg m.v. vedr.3cc DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 21 TEKNISKE ANLÆG: Andet El / vand / varme / gas FÆRDSEL: Vejret PÅTALEBERETTIGET: Navn: SYDDJURS SPILDEVAND A/S CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT:

16 Dato/løbenummer: Prioritet: 12 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 33 LEDNINGER: Forsyning / afløb PÅTALEBERETTIGET: Navn: SYDDJURS SPILDEVAND A/S CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0706 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 66_V-I_613

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :47:30 EJENDOM: Adresse: Nordlyvej Ryomgård Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0002az Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0001xs Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0002cl FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Kolind By, Kolind Matrikelnummer: 0013d FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

75 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Stadionvej Hornslet Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0009f Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0010c FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Århusvej Rønde Landsejerlav: Ugelbølle By, Mørke Matrikelnummer: 0011f FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Tendrup Møllevej Hornslet Landsejerlav: Tendrup By, Hornslet Matrikelnummer: 0001n Landsejerlav: Tendrup By, Hornslet Matrikelnummer: 0008b Landsejerlav: Tendrup By, Hornslet Matrikelnummer: 0001f Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0006fk FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer:

76 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Skolevej 10A 8410 Rønde Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0038cq Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0004iy Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0002c Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0004mg Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0004mh Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0038ah FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

77 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Løgtenvej Hornslet Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0004ep Landsejerlav: Tendrup By, Hornslet Matrikelnummer: 0002h Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0004et Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0004es Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0004er Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0004eq FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

78 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Nimtofte By, Nimtofte Matrikelnummer: 0005bq FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0009ek FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Elsegårdevej Ebeltoft Landsejerlav: Ebeltoft Markjorder Matrikelnummer: 0020bn FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

79 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Industrivej Ryomgård Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0001aaø FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Hornbjergvej Hornslet Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0050 Landsejerlav: Tendrup By, Hornslet Matrikelnummer: 0005cl Landsejerlav: Tendrup By, Hornslet Matrikelnummer: 0005a Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0004u FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

80 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0007ll Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0007dæ FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Marienhoffvej 28A 8550 Ryomgård Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0003ho Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0003cc FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

81 Landsejerlav: Elsegårde, Ebeltoft Jorder Matrikelnummer: 0017d Landsejerlav: Boeslum By, Dråby Matrikelnummer: 0023p FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0002il Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0002la Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0002lb Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0002lc FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Østeralle Ebeltoft Landsejerlav: Ebeltoft Markjorder Matrikelnummer: 0003eb FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

82 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Hornslet By, Hornslet Matrikelnummer: 0009ay FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Thorsager By, Thorsager Matrikelnummer: 0008aa Landsejerlav: Thorsager By, Thorsager Matrikelnummer: 0008ab FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0003ki Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene

83 Matrikelnummer: 0003kk Landsejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene Matrikelnummer: 0003kl Adresse: Egelunden Rønde Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0009by Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0002b Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0009ab Landsejerlav: Rønde By, Bregnet Matrikelnummer: 0009a FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Tendrup By, Hornslet Matrikelnummer: 0001i FØLGENDE SERVITUTTER Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: SERVITUT: TEKNISKE ANLÆG: Andet

84 FÆRDSEL: SERVITUT TEKST: El / vand / varme / gas Vejret Deklaration om regnvandsbassiner, tekniske anlæg, vejadgang mv Pkt. 1 Det skal tåles, at der er anbragt regnvandsbassiner, tekniske anlæg, arbejds- og færdselsarealer samt vejadgange på ejendommene, således som vist på de vedhæftede rids. Regnvandsbassiner med dertil hørende tekniske bygværker er vist med grøn skravering, tekniske anlæg er vist med blå farve, arbejds- og færdselsarealer er vist med orange farve og vejadgange er vist med gul farve. Pkt. 2 Anlæggene skal henligge uforstyrret, og der skal gives anlægsejeren ret til ef-tersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder, herunder også udskiftninger og ændringer af anlæg, i det omfang, anlægsejeren skønner det nødvendigt. Pkt. 3 Anlægsejeren har ret til fri og uhindret færdsel over de på vedhæftede rids med gult og orange viste arealer i forbindelse med anlæggenes drift, eftersyn, reparation- eller vedligeholdelsesarbejder. Det med orange viste areal må endvidere benyttes som arbejdsareal, herunder også til midlertidigt oplag. Pkt. 4 På de deklarerede arealer må der ikke bebygges, foretages gravearbejder, beplantes med træer eller buske eller finde anden benyttelse sted, der kan være til gene for an-læggene eller adgangen til disse. Anlægsejeren kan di-spensere herfra og fastsætter da vilkårene herfor. I samme areal må intet iværksættes, der kan være til hinder eller skade for eftersyn, reparationeller vedligeholdelsesarbejder. Pkt. 4a For så vidt angår matr.nr. 3eb Ebeltoft Markjorder er det, på trods af bestemmelsen i pkt. 4., aftalt mellem anlægsejeren og grundejeren, at arealet er indrettet med beplantning og stier. Pkt. 5 Der må tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Anlægsejeren er pligtig til snarest efter arbejdets afslutning at retablere opgravede arealer.

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010.

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010. Opmålingsdistrikt 95 04 Måleblad Ifølge lovbekendtgørelse nr. 494 af 12.6.2003 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere