Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421"

Transkript

1 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier, batterier og storskrald. Folder om genbrugsordningen fås hos ejendomsfunktionæren. Affald skal desuden for at undgå lugt altid være indpakket og poserne altid være lukkede. Fyld derfor ikke mere i containeren, end der er plads til. ANTENNER: Udvendige antenner af enhver form må ikke opsættes.

2 BAD OG TOILET: For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. HUSK: eengangsbleer, hygiejnebind, vat, avispapir m.v. må ikke kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meddeles til ejendomsfunktionæren. BEPLANTNINGER: Alle vil gerne bo i pæne omgivelser. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne, både store og små, i det daglige vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. BOREMASKINER M.V.: Da brugen af boremaskiner i bygningsdele er til stærk gene for naboerne, må boremaskiner kun benyttes mellem kl og Slagboremaskine kan lånes i max. 24 timer hos ejendomsfunktionæren. CAMPINGVOGNE: Campingvogne, trailere og både må kun parkeres i afdelingen i forbindelse med klargøring i max 8 dage. Der er mulighed for at leje en p-plads langs skoven til langtidsparkering af campingvogn eller trailer. Udlejning sker efter venteliste princippet. CYKLER: Cykling på stierne må kun foregå under hensyntagen til gående trafik. Cykler må ikke henstilles således, at de er til gene for andre. DØRE: Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker el. lign. Alle aflåselige døre skal låse efter brugen. Husk jævnligt at smøre hængsler og beslag. EJENDOMSFUNKTIONÆREN: Ejendomsfunktionæren er ansat af boligforeningen og dermed af dig til at varetage en række praktiske ting vedr. afdelingens drift. Der er ham, du skal henvende dig til, når nogle af de fælles ting er gået i stykker eller ikke fungerer, som de skal. Hos ham vil du også kunne hente yderligere råd og vejledning.

3 Når han skal træffes, er du velkommen til at aflevere en besked i brevkassen ved hans opholdsrum eller at henvende dig på boligforeningens kontor, der vil bringe beskeden videre. Endvidere er ejendomsfunktionæren ansat til at påse, at nærværende og lignende bestemmelser i boligoverenskomsten overholdes til gavn for alle. Det er derfor ham, der vil påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op - det er en del af hans arbejde, som vi i fællesskab har pålagt ham at udføre. Ejendomsfunktionærens træffetid er fra kl på alle hverdage, og hans tlf. nr. er EL: Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens elinstallationer. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles ejendomsfunktionæren. HUSK: aldrig at bore i lodret linie under lampested. ERHVERV: Uden boligforeningens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne samt andre lejede lokaler. FORSIKRINGER: Afdelingen har tegnet en kollektiv forsikring, der dækker brand, storm og vandskade. Vandskade på møbler, tæpper o.a. som følge af rør-, radiator- og akvariesprængninger samt skader på egne ruder dækkes ikke af afdelingens forsikring. Derfor opfordres du til at tegne indboforsikring, samt glas og kummeforsikring. FORURENING: Kommer du eller dine børn til at forurene bygninger eller fællesarealer, har du selv pligt til at sørge for rengøring, eks. glasskår, olie o. lign. FRAVÆR: Såfremt du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette andre herom. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve.

4 FÆLLESAREALER: På såvel det udendørs som det indendørs fællesareal må intet henstilles i en længere periode. Ejendomsfunktionæren kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene. FÆRDSEL: Al færdsel på afdelingens interne veje og parkeringsarealer skal foregå med allerstørste forsigtighed. GÆSTEVÆRELSE: Gæsteværelse i fælleshuset ved "Blåbærhusene" kan lejes til overnatninger. Yderligere oplysninger fås hos nøglepersonen. HAVER: Såfremt der i bebyggelsen hører have til den enkelte bolig, er beboerne pligtige til at sørge for at haven fremtræder pæn og velvedligeholdt. Hækken skal være klippet senest 15. juli. Hækhøjde 1,30 m. Ved fraflytning kan det tillades, at beboerne medtager supplerende beplantning, som er plantet for egen regning. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter, må bedene bringes i orden, så haven afleveres i velvedligeholdt stand. Haven vil sammen med den øvrige del af lejemålet blive synet ved fraflytning. Såfremt haven fremtræder misligholdt, vil arbejdstimerne for istandsættelsen påhvile den fraflyttede lejer. HUSDYR: Husdyr er tilladt i afdelingen. På betingelse af, at der oprettes husdyrkontrakt - og at de anførte regler overholdes. Man bør ikke have sin hund el. kat til at gå frit rundt. Kontakt kontoret for yderligere oplysninger. Der er forbud mod at holde kamp-/muskelhunde samt gadekryds, hvor en af disser iblandt. Ved tvivlsspørgsmål skal hundeejer fremvise en attest fra en dyrlæge, at der ikke er kamp-/muskelhund blandet i hunden. Nogle af de mest kendte racer er bl.a. Amerikansk Bulldog, Amerikanst Staffordshire Terrier (Amstaff), Boerboel, Bull Terrier, Bullmastif, Cane Corso,

5 Centralasisatisk Ovtchakra, Dobermann, Dogo Argentino, Engelsk Bulldog, Fila Braseliero, Great Japanese Dog, Kaukasisk Ovtchakra, Pitt Bull, Rottweiler, Tosa. HÅRDE HVIDEVARER: For at få det fulde udbytte af de installerede hårde hvidevarer opfordrer vi til, at du sætter dig ind i de udleverede brugsanvisninger. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med ejendomsfunktionæren. INDKØBSVOGNE: Henstilling af indkøbsvogne i afdelingen er ikke tilladt, og man opfordres til at bringe vognene tilbage omgående efter endt anvendelse. KNALLERTKØRSEL: Knallertkørsel på afdelingens stier, fortove og grønne områder er ikke tilladt. Gør dine børn opmærksom på disse bestemmelser. Det medvirker til at øge sikkerheden - specielt for børnene og afdelingens ældre beboere. LASTBILER M.V.: Parkering af motorkøretøjer over kg i afdelingen er forbudt. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. LEG: Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på bygningerne eller beskadige de grønne arealer. Børns leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler o. lign. er meget farligt og må ikke finde sted på afdelingens områder. Ligeledes er boldspil ikke tilladt mellem husene, med i stedet opfordres der til at bruge de grønne områder. Legetøj skal fjernes fra stierne før mørkets frembrud. LEGEREDSKABER: De opsatte legeredskaber bør behandles med omtanke, således at alle kan få glæde af dem. LYS: Fejl på lysinstallationen bedes omgående meddelt ejendomsfunktionæren.

6 MUSIK: Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager, musikinstrumenter o. lign. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. I de sene aftentimer bør du vise særlig hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde (fester o. lign.) bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med "støj". NAVNESKILTE: Hvor navneskilt er opsat, må ingen andre type anvendes. Hold altid navneskiltet ajourført. NØGLER: Ejendomsfunktionæren har en ekstra nøgle, som kan benyttes, såfremt din egen bortkommer. Du vil blive opkrævet et gebyr, såfremt ejendomsfunktionæren skal låse op efter endt arbejdstid. Ekstra nøgle kan bestilles hos ejendomsfunktionæren eller på boligforeningens kontor. OPVASKEMASKINE: Installationer må kun udføres af autoriseret installatør. Der skal fremsendes ansøgning til Arbejdernes Byggeforening før arbejdet iværksættes. Se i øvrigt hårde hvidevarer. PARKERING: Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Vedr. parkering af last- og campingvogne - se under disse afsnit. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområderne. REDSKABSRUM: Hold altid dit redskabsrum aflåst, uanset om rummet benyttes. SKADEDYR: Observerer du skadedyr af enhver art (eks. rotter, kakerlakker o. lign.), skal dette omgående meddeles ejendomsfunktionæren.

7 SKOVHUSET: Skovhuset kan lejes til fester o. lign. for et rimeligt beløb. Ved beboeraktiviteter betales ingen leje. Husorden for Skovhuset fås hos nøglepersonen. 1-salen kan lånes af beboernes børn til leg og andet på forældrenes ansvar. SNEFALD: Hjælp ejendomsfunktionæren, så snerydning kan foretages bedst muligt. Dette gøres ved at parkere hensigtsmæssigt samt friholde stier og fortove for cykler m.v. STØJ: Vis hensyn. Undgå støjende adfærd, som kan virke generende for andre. TEKNISKE INSTALLATIONER: Er der fejl i de tekniske installationer, meddeles dette omgående til ejendomsfunktionæren, da reparationer kun må foretages af autoriserede installatører. TILBYGNINGER: Såfremt du ønsker at opføre udestue, drivhus, halvtag o. lign. skal du fremsende skriftlig ansøgning til Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1. Arbejdet må ikke påbegyndes før skriftlig godkendelse foreligger. TRAFIK: Vis altid hensyn i forbindelse med trafik på de interne boligveje, parkeringspladsen m.v. TØJTØRRING: Tøjtørring må ikke foretages på radiatorer. UDLUFTNING: For at undgå emdannelser og dermed følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling må du sørge for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Ved langvarig udluftning bør der lukkes for radiatorerne. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler.

8 VASKEMASKINE: Installation af vaskemaskine i lejligheden må kun udføres af autoriseret installatør. Se i øvrigt under hårde hvidevarer. VASKERIER: Ved benyttelse af afdelingens vaskerier - følg da nøje de opsatte brugsanvisninger. Det er ikke tilladt personer under 15 år at færdes i vaskehuset uden opsyn af voksne. Vaskerierne er beregnet for beboerne, og det er ikke tilladt at vaske for familie og venner. I tilfælde af fejl ved maskinerne skal dette omgående meddeles ejendomsfunktionæren. VASKEPLADS 1 plads til rådighed. ÆNDRING AF LEJLIGHEDEN: Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Husordenen er vedtaget på afdelingsmøde den 23. marts Ændret:

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere