I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser"

Transkript

1 I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April

2 Indhold: 1. Indledning s Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s Mentorfunktion s Mentorernes erfaring med at fylde rollen ud s Mentorernes forklaring på at ordningen har virket s Konklusion og perspektiver på erfaringer med mentorfunktionen s Kompetenceudviklingsforløb for faglærere s Eksempler på deltagernes udbytte af kurserne s Deltagernes kommentarer og forslag s Konklusion og perspektiver på erfaringer med kompetenceudviklingsforløb s. 15 2

3 1. Indledning Projektet er et pilotprojekt, der skal sætte fokus på virkningen af støtteforanstaltninger til unge i overgangen til ungdomsuddannelse samt kompetenceudvikling for faglærere. Ifølge projektbeskrivelsen er formålet: At dokumentere hvad der virker i forhold til fastholdelse af særligt udsatte unge i ungdomsuddannelse. At gøre dette i et samarbejde med relevante parter såsom de unge selv, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervsskoler, EGU elle produktionsskoler. Projektet er støttet af Industriens Fond. Transitten er en afdeling i Skolen Sputnik for særlig belastede unge. De unge fra Transitten, der indgår i projektet udvælges, fordi de tilhører den gruppe af unge, der er hårdest udfordret i forhold til at navigere i en ungdomsuddannelse. Det er unge, som er truet i forhold til ungdomskriminalitet, misbrug m.m. Projektet har ifølge projektbeskrivelsen en række komponenter, som skal bidrage til fastholdelse af denne gruppe unge i overgangen til en ungdomsuddannelse. Nærværende evaluering vedrører projektets erfaringer med: Mentorfunktion Kompetenceudviklingsforløb for faglærere. 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde Ved projektets afslutning foreligger der dokumentation udarbejdet af projektledelsen (se boks 1). Her opgøres blandt andet status for de kvantitative mål for projektet i forhold til hvor mange unge, der er fastholdt i overgangen til ungdomsuddannelse, og hvor mange faglærere, der har deltaget i kurser. Derudover siger dokumenterne noget om projektledelsens vurdering af projektets succes og udfordringer. Som supplement til denne dokumentation, er nærværende evaluering udarbejdet af en ekstern evaluator. Formålet med evalueringen er at få forklaringer på hvorfor og hvordan de enkelte elementer i projektet virkede eller ikke virkede efter hensigten. Evalueringens data er indsamles gennem et fokusgruppeinterview med tre mentorer og telefoninterviews med ni faglærere, fra henholdsvis en erhvervsskole, en produktionsskole og en efterskole, der har deltaget i det udbudte kursus. Mentorer og faglærere har givet deres bud på, hvad der har været godt, og hvad der kan udvikles i fremtidige forløb, hvor der sættes ind med mentorordninger og kompetenceud- viklende kurser for at støtte udsatte unge i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse eller job. På baggrund af projektledelsens dokumentation og evalueringens data besvarer evalueringen følgende spørgsmål: 3

4 Hvordan oplever mentorerne at deres mentorrolle bidrager til at fastholde de unge i overgangen fra transitten til en ungdomsuddannelse? Hvordan oplever faglærerne, at kurset har bidraget til at de, som undervisere på modtagerinstitutionerne, kan være med til at fastholde meget udsatte unge i uddannelserne i den svære opstartsfase? Hvordan kan erfaringerne fra projektet bruges i den fremtidige indsats for at fastholde meget sårbare unge i opstartsperioden i en ungdomsuddannelse? Boks 1. Dokumenter fra projektet Ø Projektansøgning: I transit mod uddannelse Et samarbejdsprojekt mellem særligt 10. klasses tilbud i Skolen Sputnik, Ungdommens Uddannelsesvejledning og erhvervsskoler. Ø Første statusrapport vedr. projekt I transit mod uddannelse, september 2013 Ø Anden statusrapport vedr. projekt I transit mod uddannelse, november 2013 Ø Tredje statusrapport vedr. projekt I transit mod uddannelse, januar 2014 Ø Indhold til program for kursus/kompetenceudvikling, maj 2013 Ø Fordeling af timer til uddannelse til de pågældende uddannelsessteder, maj 2013 Ø Indbydelse til mentor- introduktionsmøde 11. juni 2013 Ø Funktionsbeskrivelse for mentorer i sputnik, maj Ø Indhold til program for kursus/kompetenceudviklingsforløb for mentorer (4 x 3 timer) Ø Diplom for uddannelse som mentor Ø Kvalificerede mentorer kan fastholde unge i uddannelse notat. 3. Mentorfunktion Denne komponent indebærer afprøvning af forstærket mentorordning med 4 timers adgang til en mentor om ugen per ung i overgangsperioden, hvor de unge bliver optaget og starter på en ungdomsuddannelse. Der har været ansat syv mentorer. De to af de syv er faglærere på de steder, hvor de unge skal hen på en efterskole og på teknisk skole i Silkeborg. Pga. timetallet (4 timer per uge) er gruppen af mentorer sammensat både af fagfolk, der i forvejen arbejder med de unge og af studerende uden erfaring med målgruppen men med andre kompetencer, der er forsøgt matchet med de behov og interesser den enkelte unge har. De mentorer, der ikke i forvejen har erfaring med målgruppen har deltaget i et kursus- og supervisionsforløb a 4 x 3 timer. Der er udarbejdet en jobbeskrivelse til mentorerne, hvor det fremgår, at de både skal være til rådighed samt opsøgende i forhold til den unge, hvis der er behov for det. Det er formuleret som 4

5 et delmål for projektet, at den enkelte mentor ved den unges start på ungdomsuddannelsen har opnået den unges tillid, hvilket er forudsætningen for, at de kan yde den nødvendige støtte. Når unge starter op på en ungdomsuddannelse foregår som regel ved, at den skole den unge kommer fra sender en skriftlig udtalelse til den ny ungdomsuddannelse, og eleven modtager et brev fra ungdomsuddannelsen om hvor og hvornår, de skal møde op. Det er ifølge Sputniks erfaring ikke tilstrækkelig til at sikre, at de unge fra Transitten i Sputnik møder op på det nye sted. Derfor afprøves det i projektet, hvordan en forstærket mentorordning kan støtte eleven i at møde op og komme godt i gang på en ny ungdomsuddannelse. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at målet med indsatsen med mentorer, er, at der ved projektets afslutning er ni unge, der er startet på og fastholdt i en ungdomsuddannelse. Ifølge projektlederens dokumentation blev der tilknyttet mentorer til i alt 15 unge, hvoraf 14 er begyndt og fastholdt i en ungdomsuddannelse. Hermed har projektet indfriet sit kvantitative succeskriterium. Fra mentorernes logbøger opsummerer projektlederen i et notat en række eksempler på, hvilken udvikling nogle af de unge har været igennem i projektperioden: Boks 2. Citater fra mentorernes logbøger om de unge. En dreng der er omsorgsvigtet, udadreagerende, var ligeglad med andre og andres ting, var kriminel, var psykisk syg og havde flere gange været indlagt på psykiatrisk afdeling. I kraft af mentorens dygtige arbejde er drengen fastholdt i uddannelse, går i lektiecafe, tilfører sin nye klasse noget positivt, deltaget i udstillinger og er nu begyndt at løbetræne for at kunne komme til at gå til crossfitt. En meget skrøbelig og bange pige med en diagnose påbegyndte sin uddannelse meget utryg og turde næsten ingenting selv. Pigen blev ved hjælp af mentoren gjort tryg i sine uddannelsesomgivelser og tog i høj grad læring til sig. Men der manglede noget for pigen i fritiden. Pigen ønskede sig inderligt en hund. Hun fik hunden og går nu op i den med liv og sjæl og er ud over at passe sin uddannelse nu også begyndt at gå til hundetræning med den. Pigen ville aldrig tidligere have turdet møde nye fremmede mennesker, men hun er blevet så tryg og vundet så meget selvtillid, at hun ved det første teoretiske møde i hundetræningen der varede fire timer, turde tage ordet flere gange og spørge, ligesom hun blandede sig i debatten. Hun har nu fået meget mod på livet og tør se det i øjnene. En meget usikker dreng fremtræder nu mere selvsikker og udtrykker glæde over det positive indhold han har fået i sit liv, hvor uddannelse/arbejde /træning har afløst meget af den ensomhed og usikkerhed, som tidligere har fyldt meget i hans liv. Drengen har formået at tilegne sig evner, der gør ham i stand til at fungere på arbejdsmarkedet og i foreningslivet. En dreng ryger rigtig meget hash og har svært ved at overholde aftaler og svært ved at fastholdes på forpligtelser. I kraft af samarbejdet med mentoren lykkes det at fastholde drengen 5

6 på uddannelsen og samtidig få ham til at indgå i et samarbejde omkring et forløb hos U-turn (afvænning). Desuden har drengen nu fået overskud til at få et fritidsjob som rengøringsmedarbejder. Som han selv udtrykker det jeg er jo ikke nogen gadedreng længere. Drengen har ønsker og mål for fremtiden. Han vil gerne blive maler. Kilde: Kvalificerede mentorer kan fastholde unge i uddannelse men det skal være de rette mentorer, notat udarbejdet af projektlederne. I det følgende ser evalueringen på, hvordan tre af mentorerne oplever, at deres mentorrolle har bidraget til at fastholde de unge i overgangen fra transitten til en ungdomsuddannelse. De fortæller, hvordan de har grebet rollen an og hvorfor de tror, at det i vidt omfang har virket efter hensigten. Endelig kommer de med enkelte forslag til, hvordan modellen kan videreudvikles. De har hver især været mentor for to unge, og deres erfaringer vedrører derfor seks af de i alt 15 unge, der har indgået i projektet: 3.1 Mentorernes erfaring med rollen. De tre mentorer bidrager med vidt forskellige eksempler på deres mentor forløb med unge i projektet. Til trods herfor er de enige om, at de har gjort en væsentlig forskel for de unge, de har været mentorer for ved at støtte dem i en positiv retning i forhold til videre uddannelse. De svarer også enstemmigt, at de gerne vil være mentorer igen, hvis de blev spurgt, og at det i projektet er lykkedes at skabe en relation mellem dem og de unge, som for den unge udgør en voksenrelation, der er ny og væsentlig for den unges fastholdelse i uddannelse. På introduktionsmødet for mentorerne fik de udleveret en liste med 16 punkter der beskriver, hvad der blev forventet af mentorer i projektet. Af punkt 12 fremgår det, at mentorernes rolle kan være: coach, sparringspartner, døråbner, facilitator, rollemodel, rådgiver, positiv kritiker, indpisker, praktisk hjælper, inspirator, mægler, videreformidler, rummelig m.m. Med mentorernes egne formuleringer har mentorrollen blandt andet bestået i at stå til rådighed som: En velkendt relation, som følger fra A til B og skaber kontinuitet. Fx er der ofte udskiftning i hvilke lærere, der forestår undervisningen på en ny uddannelsesinstitution, men når en mentor for eksempel den første uge følger eleven til skole og evt. mødes igen efter skole for at snakke om, hvad der er sket, udgør hun en velkendt relation for den unge, der skaber kontinuitet. Et forbillede. Fx var en af mentorerne et forbillede for en ung ved at vise ham, hvordan han ved at planlægge og strukturere sin tid selv klarede at gå i skole og tage en uddannelse samtidig med, at han nåede at gå til sport og at se sine venner. Den unge havde vendt om på sin døgnrytme og parkeret sine drømme. Mentoren såede spirer i forhold til at vende tilbage til en livsrytme, der 6

7 åbnede mulighed for at den unge blev mere ambitiøs i forhold til sin egen fremtid fx at tro på at han kunne gennemføre en uddannelse og samtidig have tid til computerspil. En der åbner nye døre. Fx ved at gribe de sprækker, hvor den unge signalerer en interesse eller et engagement og ved at introducerer til verdener, der hidtil har været ukendt for den unge det kan være inden for sport og kultur; det kan bestå i at tage de unge med til nye steder og introducere dem til andre virkeligheder, så de bliver inspireret eller kommer til at se mere nuanceret på tingene. En der guider den unge til mere realistiske forestillinger om egne mål og muligheder, og derved forebygger yderligere eksklusion og nederlag. Fx ville en af de unge skifte skole, fordi han ikke mente skolen udfordrede ham nok. Mentoren fik afværget det ved at eleven i første omgang lod sig udfordre ved at deltage i lektiecafe. En ung ville efter en uge i et nyt job som reklameomdeler bede om lønforhøjelse. Mentoren fik forklaret, at det nok ville være det samme som at bede om at miste jobbet igen. Et talerør eller oversætter for den unge i tilfælde, hvor de unges kommunikation med lærere eller myndighedspersoner holder op med at fungere. Den rolle er mentorerne fx indgået i på nogle af overgangsmøderne mellem skole og den nye uddannelse. Mentorerne fortæller, at selvom UU- vejlederen og andre myndighedspersoner er venlige og imødekommende, sker der det, at den unge lukker ned, når de træder ind i et rum, hvor de uanset intentionerne ofte bliver positioneret som en sag. Her kan mentorerne løsne op, fordi de unge oplever, at de både psykisk og bogstaveligt sidder på deres side af bordet, og bidrager til, at den unges perspektiv kommer med i målbeskrivelsen. Et andet eksempel på oversætterrollen foregår løbende fx i forhold til den uddannelse den unge er startet på. Fx var der en ung, der gik hjem, når der var en længere pause i skoledagen. Her var den ny uddannelse uforstående overfor, at den unge gik hjem og oplevede det som pjæk, og mentoren måtte formidle, at den unge oplevede, at dagen var slut, og at de blev nødt til at være meget eksplicitte om at der også var mødepligt til timer, der lå efter længere pauser. Noget helt tredje - en uden for systemet og hverken lærer eller forældre eller kommunal myndighedsperson. Det tredje markeres fx ved at mentorerne indgår i aktiviteter, der er rammesat af de unge. En af mentorerne har spist mange is med en elev og imens talt om dagligdags ting som idoler og kærester. De har også gået til hundetræning. En anden har gået i biografen og på vandpibebar med en ung, og dér haft gode snakke der skabte tillid. For en af mentorerne var den afgørende tillidshandling, at hun af sig selv mødte op med blomster til elevens translokation. 3.2 Mentorernes forklaring på at ordningen har virket efter hensigten Rammesætningen omkring mentorordningen har ifølge de tre været afgørende for, at de har kunnet udfylde mentorrollen, så det gjorde en forskel for de unge. Af betydning fremhæver de: 7

8 1. Forberedelse af mentorerne til opgaven 2. Udvælgelse i forhold til personlighed 3. Frihed og en høj grad af tillid til, at den enkelte mentor kan indholdsdefinere opgaven i forhold til den unges behov 4. To ankerpersoner, der har stået til rådighed med råd og vejledning i hele forløbet. 5. Fleksibelt timetal på gennemsnitligt 4 timer, som kan variere fra uge til uge. 6. Et økonomiske rådighedsbeløb, der ikke skal ansøges om men afrapporteres med bilag I det følgende udfoldes mentorernes erfaringer på disse punkter. Ad 1. Forberedelse af mentorerne Forberedelsen bestod i et introduktionsmøde og 12 timers kursus fordelt på fire dage. Introduktionsmødet fandt sted 11. juni og kurserne i september To af de mentorer, der indgik i evalueringen, havde med stort udbytte deltaget i de planlagte kurser, der skulle forberede mentorerne til opgaven. Den tredje havde ikke haft mulighed for at deltage, idet han var fuldtidsstuderende, og kurserne havde ligget på et tidspunkt, hvor hans studie lige startede op, og derfor var han nødt til at prioritere det. Han havde til gengæld haft et møde med den unges lærer på Sputnik, hvilket havde været meget frugtbart i forhold til at forstå den unges reaktioner og at få ideer til konstruktive måder at etablere en god relation på til netop denne unge. Fra kurserne fremhæver de to mentorer, at de i samarbejdet med de unge særligt har trukket på viden om: 1. Afgræsning af relationen. Selvom det er en udfordring i praksis gav kurset ideer til, hvordan mentorerne kan afgrænse relationen både indholdsmæssigt og tidsmæssigt, så mentorrollen kan løses indenfor de gennemsnitlige 4 timer per uge, der er til rådighed. fx i forhold til hvor meget mentorerne bør gå ind i /ikke gå ind i elevens følelsesliv eller hvordan de skal reagere på for eksempel at få viden om, at den unge har gjort noget ulovligt. 2. Konflikthåndtering. Hvordan man kan forudse en konflikt, læse retorikken i en konflikt som hjælp til at tale konflikten ned. 3. Tolkeredskaber. For eksempel hvordan mentorerne kunne aflæse en afvisning fra en ung som noget helt andet end det den umiddelbart er udtryk for. 4. Metoder til at styrke de unges selvværd. Det refererede til introduktionen til narrative, systemiske metoder herunder, hvordan en mentor kan forsøge at fastholde og fortykke den unges fortællinger om situationer, hvor han/hun anerkender egne kvaliteter og talenter. 5. De andre mentorers erfaringer. Erfaringsudvekslingen mentorer imellem oplevede mentorerne meget udbytterig. 8

9 Mentorernes forslag til videreudvikling af introduktionen: Kurserne kunne med fordel ligge før sommerferien, inden mentorerne gik i gang med opgaven. Erfaringsudvekslingen som i så fald ikke giver mening på kurserne, fordi mentorerne endnu ikke er i gang, ville med fordel kunne finde sted fx på et månedligt møde fx tre gange over de tre måneder mentorordningen løber. De fleste unge ønskede ikke selv at have en mentor, og mentorerne oplevede derfor, at det første møde var meget afgørende. Derfor kan der med fordel gøres meget ud af at lærer, og projektleder sammen med mentor planlægger det første møde mellem mentor og den unge. Det første møde oplevede mentorerne var meget afgørende for, hvor lang tid det tager at opbygge en relation. Det første møde kunne med fordel ligge allerede i starten af maj, så det var muligt at etablere en relation til de unge inden sommerferien, hvilket var et delmål for projektet. Det lykkedes i nogle tilfælde og ikke i andre i sagens natur ikke i de tilfælde hvor det kun lykkedes mentor at møde den unge en enkelt gang inden sommerferien. Kurserne kunne med fordel indeholde en introduktion til de kommunale systemer, der er bygget op omkring de unge, som mentorerne skal indgå i fx. i forbindelse med samtaler med UU- vejlederne. I den trykte udgave af programmet indgår dette punkt, men mentorerne har alligevel ikke følt sig helt klædt på til at møde det kommunale system. Konkret information til UU- vejlederen fra Sputnik om at mentoren er tilknyttet i en bestemt periode og gensidige kontaktinformationer, vil være en hjælp i samarbejdet. En mentor understreger, at hans egen uvidenhed om det kommunale system til gengæld havde den positive effekt, at han kunne sætte sig ind i, hvorfor det kan virke lammende på nogle unge fx at indgå i møder, når der er 7-8 professionelle omkring bordet, der forholder sig til dem som sagen. Kurserne kunne med fordel indeholde strategier for, hvordan man praktisk og etisk kan komme ordentligt ud af en mentorordning. Mentorerne har tænkt meget på dette spørgsmål, og de taler under interviewet om, at det kan være en fordel forud for afslutningen at aftale en bestemt afgrænset aktivitet eller forløb med den unge, der markerer afslutningen på forløbet. Den mentor, der på interviewtidspunktet havde afsluttet sine forløb, havde gjort det klart for de unge, at de altid var velkomne til at kontakte igen. Ad 2. Udvælgelse i forhold til personlighed Mentorerne er håndplukket til opgaven blandt Sputnik ansattes netværk af tidligere kolleger eller tidligere ansatte i Sputnik. Mentorerne mener, at det har betydet, at der med stor omhu er tænkt i personer, der matcher de unge, der har haft brug for en mentor, og at en del af successen med at fastholde de unge i de uddannelser, de er startet på, skyldes denne tilgang. En del af matchet har 9

10 indebåret, at drenge har fået mandlige mentorer og pigerne kvindelige mentorer. Det mener mentorerne har været nødvendigt. Af den funktionsbeskrivelse mentorerne har fået udleveret fremgår det, at en mentor i projektet skal have en række personlige og faglige kvalifikationer. Det indebærer karakteristisk som: pligtopfyldende, ansvarlig, arbejde professionelt, kende egne begrænsninger, empati, nærvær, rummelighed, modenhed, kan lytte og anerkende mange slags problemer, evne til at kommunikere konstruktivt, løsningsorienteret. Derudover skal mentorerne gerne have kendskab til grundlæggende psykologi, ungdomskultur, forskellige diagnoser, misbrugsproblematikker, samtale- og lytteteknik samt mægling og konfliktløsning. De mentorer, der indgår i evalueringen har meget forskellige profiler. Der indgår en kunstner, en jurastuderende og en lærerstuderende. Ad 3. Frihed og en høj grad af tillid til, at den enkelte mentor kan indholdsdefinere opgaven i forhold til den unges behov. Mentorerne understreger, at sammen med den brede definition af deres rolle, som gav vide rammer for at indholdsdefinere opgaven, var projektledernes tillid til, at de kunne løfte opgaven afgørende for den succes, de har haft med at støtte de unge i at fortsætte i den uddannelse, de blev indskrevet i. Tilliden medførte, at de turde nytænke og handle ud fra en intuition om, hvad der var godt for den unge uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt sådan en aktivitet lå inden for rammerne af mentorrollen. Ad 4. To ankerpersoner, der har stået til rådighed med råd og vejledning i hele forløbet. De to projektledere lod fra starten mentorerne vide, at de stod til rådighed 24 timer i døgnet. Mentorerne siger, at det gav en tryghed i forhold til opgaven, at de havde sådan en livline til personer, der kendte de unge. Nogle af mentorerne har løbende benyttet sig af råd og vejledning fra projektlederne. I et tilfælde handlede det om problemer med at etablere den første kontakt, hvor rådet var at alliere sig med UU- vejlederen, og få denne til at sætte mødet i stand. Det fungerede efter hensigten. Ad 5. Fleksibelt timetal på gennemsnitligt 4 timer, som kan variere fra uge til uge. Det har ifølge mentorerne været afgørende, at mentortimerne kunne bruges fleksibelt. I nogle uger har der været brug for 16 timer i andre for stort set kun en sms kontakt eller et møde over en kop kaffe. I perioder med mange UU- vejledermøder, sagsbehandlermøder, møder på den unges skole osv. er timetallet løbet op. En af mentorerne fortæller, at der i en periode, hvor den unge ville skippe skolen også blev bevilget flere timer, så han kunne arbejde over. Det vigtigste var ikke at tabe den unge på gulvet. 10

11 Mentorerne er enige om, at 4 timer umiddelbart rækker langt, og at de har oplevet, at de kunne nå meget sammen med de unge inden for den ramme. Ad 6. Et økonomiske rådighedsbeløb, der ikke skal ansøges om men afrapporteres med bilag. Mentorerne og de unge har haft et månedligt rådighedsbeløb på 1000 kr. Det har muliggjort, at mentorerne har kunnet opbygge relationer med de unge gennem aktiviteter, de kunne lide som fx at gå i biografen, på kaffebar, vandpibebar eller hundetræning. Beløbet har været rigeligt og er af eleverne blevet oplevet som en motiverende luksus. 3.3 Konklusioner og perspektiver på erfaringer med mentorfunktion De rammer der har været for mentorfunktionen i projektet har medført, at alle unge i projektet på nær én er fastholdt i overgangen fra Skolen Sputnik til nye uddannelsestilbud. Evaluator vurderer på baggrund af de indsamlede data, at ordningen er en succes, som andre uddannelsesinstitu- tioner kan lade sig inspirere af. Hvordan kan erfaringerne fra projektet bruges i den fremtidige indsats for at fastholde meget sårbare unge i opstartsperioden på en ungdomsuddannelse? I nærværende evaluering formidles mentorernes karakteristik af den rolle, de har praktiseret og de kommer med forslag til mindre justeringer i forbindelse med opstartsfase og ophør af ordningen samt til de kurser, der introducerede dem til opgaven. Derved foreligger der ved projektets afslutning en dokumentation, der kan bruges som videreudvikling af ordningen i Sputnik regi og som afsæt for etablering af lignende mentorordninger i kommuner og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der er behov for individuelle løsninger til unge med meget forskellige behov. For eksempel fremgår det af kapitel 2 8, i Forslag til Lov om kombineret Ungdomsuddannelse (Udkast til høring, 19. Marts 2014), at den enkelte elev, der er indskrevet på en kombineret ungdomsuddannelse skal have udpeget en kontaktperson. Af 8, stk. 5 fremgår det, at Undervisningsministeriet kan fastsætte regler om kontaktpersonernes opgaver, forløbsplan og kompetencevurdering. Da målgruppen til ny kombineret ungdomsuddannelse må formodes at have et vist sammenfald med de unge, der går i Transitten på Skolen Sputnik, kan de positive erfaringer Sputnik har gjort sig i dette projekt bidrage til, hvordan sådan en ordning med kontaktordninger kan rammesættes. 4. Kompetenceudviklingsforløb for faglærere Denne komponent i projektet indebærer kurser for grupper af faglærer på de institutioner, hvor de unge optages. Disse kurser skal øge deltagernes kompetencer til fagligt såvel som relationelt at møde udsatte unge på en måde, der bidrager til at fastholde de unge på uddannelsen. 11

12 Kompetenceudviklingsforløbene er udviklet på baggrund af lignende kurser afholdt af Sputniks kompetencecenter for erhvervsskolelærere. Det har været mere omfattende kurser, end der er timer til i dette projekt. De tidligere kurser er evalueret, og i den forbindelse er der i dette projekt lagt op til, at kurserne skal målrettes den konkrete ungdomsuddannelse og modtagerinstitutionerne skal have mulighed for at komme med ønsker til indholdet af dele af kurset. Samtidig har det vist sig, at de unge skal starte på fire forskellige ungdomsuddannelser, hvilket betyder, at der skal udbydes kursus til ni forskellige lærerkollegier på ni ungdoms- uddannelsesinstitutioner. Derfor bliver der færre timer end planlagt til det enkelte forløb. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at målet med denne indsats er, at der ved projektets afslutning er ca. 80 faglærere, der har gennemgået kurset, og at de deltagende lærere oplever, at de fremover vil være bedre rustet til at imødekomme gruppen af udsatte unge, så de fastholdes i uddannelsen. Som nævnt er ni institutioner inviteret til at få afholdt et gratis kursusforløb. I alt har fem uddannelsesinstitutioner deltaget med ansatte i et kursusforløb over 2-3 gange hver. I alt har ca. 90 ansatte på de deltagende institutioner gennemgået kurset. Det har ifølge projektlederen været en stor udfordring, at få uddannelsesinstitutioner til at sige ja tak til et gratis og veltilrettelagt kursus om, hvordan uddannelsesinstitutioner kan styrke deres indsats for at fastholde meget udsatte unge i nye uddannelser. Kurserne var primært planlagt som et tilbud til lærere på tekniske skoler. Bortset fra et 10. klasses center på en erhvervsskole har det trods tilbagevendende henvendelser ikke været muligt, at få erhvervsskoler i tale. Dette er fremhævet i projektledernes statusrapporter, hvor det også fremgår, at en erhvervsskole begrundede skolens nej tak til kurset med, at de ikke havde tid til at komme på kursus, da de havde så mange problematiske unge, som de ikke anede hvad de skulle stille op med. Et sådant svar på et tilbud, der vedrører et presserende problem, kan næsten ikke tolkes som andet end en institution, der står så meget med ryggen mod muren, at de end ikke kan tage imod hjælp til at finde nye løsninger. De to hovedkomponenter i projektet 1) mentorer og 2) kurser for faglærere har samme mål med at støtte og fastholde en meget udsat gruppe unge i opstartsfasen på en ungdomsuddannelse. De to komponenter supplerer hinanden, idet den første komponent understøtter den enkelte unge i pilotprojektet og den anden komponent støtter en mere langsigtet udvikling i de organisationer, der skal tage imod de unge. I pilotprojektet afprøves de to komponenter sideløbende, men er ikke direkte forbundet, da der ikke nødvendigvis vil være et sammenfald mellem hvilke lærere på ungdomsuddannelserne, der underviser de konkrete unge i projektet, og de lærere, der deltager i kurserne, og da kurserne tidsmæssigt i projektet vil falde, efter de unge er startet på uddannelserne. Derfor kan der ikke evalueres på en umiddelbar sammenhæng mellem opkvalificeringsindsatsen og fastholdelsen af de konkrete unge, der indgår i pilotprojektet. Derimod kan der evalueres på, hvordan lærerne på de institutioner, der har sagt ja, tak til kursustilbuddet, oplever at kurset har bidraget til, at de kan være med til at fastholde meget udsatte unge i uddannelserne i den svære opstartsfase. 12

13 I alt har 9 deltagere fra tre forskellige uddannelsesinstitutioner deltaget i evalueringen gennem deltagelse i individuelle telefoninterview. Det er lærere fra henholdsvis en produktionsskole og en efterskole og en erhvervsskole, der havde oprettet et 10. klasses tilbud, hvor mange af de unge der blev visiteret, viste sig at have store sociale problemer. Interviewene blev gennemført i februar 2014 og tog mellem 20 og 30 minutter. Interviewene tog afsæt i følgende spørgeguide: Boks 3. Spørgsmål til faglærere, der har deltaget i kompetenceudviklingsforløb Hvad er det for en type institution/uddannelsessted, du arbejder på? Hvad er din stillingsbeskrivelse? og uddannelsesbaggrund? Hvor længe har du arbejdet i den type institution? Hvad er det for udfordringer med udsatte unge, der betød at I som ansatte på din institution/uddannelsessted tænkte, at I kunne have gavn af et kursus om udsatte unge? Har kurset relevans for nogle af de udfordringer, du oplever med udsatte unge? Kan tænkningen om det systemiske og narrative omsættes til din relation til de unge i hverdagen/undervisningen? Hvad har du især tænkt tilbage på fra kurset? Er der en situation, du kan tænke på, hvor du mener, at du har handlet anderledes, fordi du kunne trække på noget fra kurset? Er det en tænkning, du kunne tænke dig at lære mere om? Valgte du selv at gå på kurset? Hvor mange var I på kursus? Var jeres leder med? Andet? 4.1 Eksempler fra deltagernes udbytte af kurserne De interviewede faglærere giver en række eksempler på, hvordan de helt konkret har handlet på nye måder i deres praksis, som konsekvens af kurserne. Det vedrører fx de dele af kurserne, der handler om: Tidlig reaktion, når der er tegn på, at den unge har det dårligt og betydningen af at følge den unge helt til dørs i overgangsfasen: En lærer, der havde været ansat på skolen i 5 år, fortalte, at hun efter kurset konsekvent var begyndt at ringe til de unge, når de udeblev uden at sende afbud, og at institutionens leder efter kurset var begyndt at informere og inddrage forældrene tidligere, når de oplevede noget ikke fungerer for den unge. Den samme lærer havde med kurset fået skærpet sin opmærksomhed på, hvor vigtigt det var, at følge elever i afklaringsforløb helt til dørs med en ansøgning. Hvor skolen hidtil har vægtet information om forskellige uddannelsesmuligheder, om åbent hus på uddannelsesinstitutioner 13

14 m.v. var det med kurset blevet tydeligere for dem, hvor vigtigt det var at gå helt ind i udfyldning af ansøgningsskemaer m.v. Efter kurset har hun også prioriteret at følge de unge, så de kunne aflevere deres ansøgninger personligt. Ny viden om læring og autisme: En lærer fortæller om en episode med en dreng med spastiske lammelser og autisme, som skulle være med til at rydde op, og da hun beder drengen om at vride karkluden spørger han: Kan jeg det? Hun svarer, at det kan han, for det har de tidligere gjort sammen ude i køkkenet. Ved at minde ham om situationen i køkkenet genkalder han sig, at det kan han godt. Tidligere ville hun have tænkt, at drengens spørgsmål var et forsøg på at undgå at deltage i oprydningen, hvor hun nu har fået strategier til at guide ham til at erindre, at det er en færdighed han har. En anden lærer fortæller, at hun efter kurset er gået ind i at støtte en elev i at strukturere tingene langt mere end tidligere fx ved at give konkrete forslag til videre handling også selv om eleven ikke selv har efterspurgt det. Lærerens oplevelse er, at mere stuktur har givet eleven mere ro og læreren tror, at eleven føler sig mere forstået. At få nye ord på egen praksis, hvilket gør det lettere at tale med kolleger og forstå hvorfor noget virker og andet ikke virker. En lærer, der har undervist i 16 år fik med kurset blik for behovet for at udvikle samarbejde med kolleger omkring en fælles pædagogisk linjen på hans egen arbejdsplads så det blev tydeligere (pædagogisk begrundet red.) hvorfor lærerne fx håndterer konflikter, som de gør. Samme lærer udtrykte på linje med flere af de andre lærere, at kurset hjalp til at sætte ord på en praksis de i et vist omfang allerede udførte. Nogle fremhævede den systematiske tilgang til en konflikt som en metode de i et vist omfang genkendte, men nu havde fået fælles sprogbrug omkring. Om narrativ tilgang - at gøre tynde historie tykkere. Flere lærere nævnte, at de havde fået vigtig ny viden og nye metoder med tilgangen med at gøre tynde historier tykke. Det kan fx bestå i at identificere og minde eleven om egenskaber, handlinger eller situationer, der styrker den unges positive selvopfattelse. På én af skolerne havde de gjort det til et fast punkt på personalemødet at arbejde med, hvordan de kunne hjælpe enkelte elever med at gøre tynde historier tykkere. En lærer fortæller fx at hun har en elev som hele tiden siger det forstår jeg ikke det har jeg aldrig lært jeg kan ikke huske noget. I stedet for at påpege, at han har lært og burde kunne huske, satte hun sig efter kurset ned med den unge, og fandt frem til situationer, hvor den unge kunne huske, han havde lært noget nyt og fandt derfor en vej til, hvordan de kunne gøre, så det virkede for ham. Det skabte en anden kontakt og mindskede efterfølgende konflikterne. At undervisningsdifferentiere så alle elever oplever, at de får en oplevelse af mestring. En lærer fortæller om en elev, der var meget forstyrrende for undervisningen, og ekstrem svært at få til at deltage i noget som helst. På kurset blev hun mindet om, at det er demotiverende at blive udfordret for meget. Efterfølgende satte hun andre mål for ham, hvilket medførte at han også fik 14

15 udfordringer han kunne løfte, hvilket gav ham mod på også at gå i gang med noget, han ikke umiddelbart vidste han kunne finde ud af. Anerkendelse i stedet for hjemsendelse. En anden lærer fortalte om en dreng, der havde svært ved at opføre sig ordentlig overfor de andre elever, og som ofte endte med at blive sendt hjem fra undervisningen. På kurset fik lærerene blik for, at hans adfærd kunne være udtryk for et stor behov for anerkendelse, som han imidlertid aldrig opnåede, fordi han valgte en strategi, der havde den modsatte effekt. Med inspiration fra kurset indførte lærerenen et pointsystem, hvor han mistede point, når der opstod konflikter og bevarede sine point, når han undgik konflikterne. Det gav ham et redskab til at holde fast i en mere acceptabel social adfærd. 4.2 Kommentarer og forslag til udvikling af kurserne. Samtlige interviewede roste kursusholderne meget for god og veltilrettelagt undervisning, åbenhed overfor kursisternes spørgsmål, stort engagement og dygtighed, som gav flere af deltagerne lyst til at lære mere, og konkret blev fulgt op på to af institutionerne med dialog og konkret samarbejde mellem kolleger med brug af udleverede materialer. En erfaren lærer gav udtryk for, at den skepsis, han var mødt op med, måtte han pakke sammen. Lærerne fortæller blandt andet at kursusholderne var begejstrede, inspirerede, kompetente og engagerede og at kurserne var utroligt spændende og udbytterige. Flere af de interviewede foreslog, at der ved afslutningen af kurset blev talt om, hvordan deltagerne efter kurserne kunne arbejde videre med det, der har været talt om på kurset. På de kurser, hvor ledelsen ikke deltog, fremhævede lærerne, at det kunne have været ønskeligt, for at sikre en opfølgning. På enkelte skoler havde Sputnik indvilget i at forkorte kurserne, fordi ledelsen ikke mente, at de kunne afsætte den tid kurserne oprindelig var planlagt til at tage. Her opfordrede deltagerne Sputnik til at holde fast i, at kurset krævede den oprindeligt udbudte tid, da de flere gange oplevede, at der var væsentlig viden eller temaer, de måtte lade ligge, fordi tiden ikke rakte. På tværs af institutionstyper understregede flere af de interviewede lærere, at de kun i et vist omfang kunne lade sig inspirere af Sputniks pædagogiske praksis, fordi de oplevede, at de havde en helt anden normering og derfor for eksempel ikke havde samme mulighed for at gå fra med en elev i en konfliktsituation, som de eksempler, de blev præsenteret for fra Sputnik, lagde op til. På erhvervsskolen fremhævede lærerne, at den måde, der på kurserne var blevet talt om nødvendigheden af at fastholde de unge i det, de var i, ikke gav mening for dem. Her mente lærerne, at der ER unge, de ikke skal fastholde i uddannelsen for enhver pris. De understregede, at der for dem nødvendigvis måtte være en forskel mellem metoder og mål i Sputnik, som de betragtede som en socialpædagogisk institution, mens de betragtede erhvervsskolen som et uddannelsessted. 15

16 4.3 Konklusion og perspektiver på kompetenceudviklingsforløb for faglærere På tværs af interviewene med lærere fra henholdsvis produktionsskoler, efterskoler og 10. klassestilbud på en erhvervsskole er tilbagemeldingen på udbyttet af kurserne overordnet meget positiv i den betydning, at det har medført refleksioner over egen praksis og for de flestes vedkommende påvirket faglærernes handlinger i relationen til de unge i hverdagen. Sputniks kurser har for deltagerne sat betydningen af undervisernes relation til den enkelte unge og den enkelte unge identitetsudvikling i fokus. Mange af lærerne siger, at kursernes indhold på mange måder ikke var nyt stof for dem. Det er stof, der for nogles vedkommende genkendes fra en læreruddannelse, mens andre genkender tilgange fra deres egen praksis, uden at de nødvendigvis har anvendt den begrebsverden, de blev introduceret til på kurserne. Samtidig siger flere af lærerene, at det har haft betydning for deres videre praksis dels at blive mindet om og få konkrete metoder til at tage den enkelte unges personlige historie og perspektiv til indtægt i al kommunikation og handling, og dels som kolleger at få tilbudt en fælles sprogbrug omkring en sådan pædagogisk tilgang til unge i uddannelse. Deltagerne oplever derudover, at de har fået konkrete redskaber til fx at udvikle positive relationer med de unge. De er blevet præsenteret for en ny bogudgivelse fra Sputnik, der indeholder skabeloner, der kan anvendes blandt andet til samtaler med elever. Flere af lærerne har efterfølgende anvendt skabelonerne til enten elev- eller forældresamtaler og fundet dem meget anvendelige. På baggrund af de eksempler, der er fremkommet, konkluderer evaluator, at kurserne er et bidrag til at skabe faglig debat og nye handlinger på de institutioner, der har ansatte på kurset på en måde, der kan bidrage til de unges trivsel og læring og dermed fastholdelse i uddannelsen. Hvordan kan erfaringerne fra projektet derudover bruges i den fremtidige indsats for at fastholde sårbare unge i opstartsperioden i en ungdomsuddannelse? Udfordringen for projektet har været at få inddraget erhvervsskolerne, hvilket står i skærende kontrast til at netop erhvervsskolerne er udfordret af høje frafaldsprocenter, og derfor må antages at have behov for at afsøge forskellige pædagogiske tilgange til fastholdelse af unge med personlige og sociale problemer. I udtalelserne fra de erhvervsskolelærere, der blev interviewet, ligger der en interessant skelnen mellem uddannelse og specialpædagogik. Lærerne fra erhvervsskolerne ser på deres egen praksis som uddannelse og karakteriserer Sputniks tilgang til undervisning og læring som specialpædagogik. Det er evaluators bud, at denne skelnen, og den forståelse den er udtryk for, rammer centralt i forhold til de udfordringer erhvervsskoler generelt står overfor i forhold til fastholdelse af udsatte unge. Det er blandt andet en diskussion om, hvorvidt det overhovedet er muligt at tale om faglighed og kompetenceudvikling adskilt fra spørgsmål om relationer og 16

17 identitetsudvikling, som er i fokus i Sputniks kurser (For en uddybning af denne diskussion se fx Illeris (Red.) 2014: Læring i konkurrencestaten, kapløb eller bæredygtighed). Evaluator vurderer på baggrund af faglærernes udtalelser om kurserne, at erfaringerne fra Sputniks kurser i høj grad kan have et perspektiv i forhold til erhvervsskolernes behov for at opbygge mere kapacitet til at fastholde udsatte unge i uddannelse. Jævnfor aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014, hvor det fremgår, at der skal ske en opkvalificering af lærernes pædagogiske kompetencer jf. afsnit Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer. Det fremgår af aftaleteksten side 38, at I indsatsen skal der lægges vægt på, at kompetenceudviklingen tager afsæt i lærernes og skolernes daglige pædagogiske og faglige udfordringer, og at resultaterne af kompetenceudviklingen anvendes i videreudvikling af skolernes faglige og pædagogiske praksis. Den case- baserede tilgang med afsæt i lærerne egen praksis var netop det, de deltagende erhvervsskolelærere, fremhævede som meget brugbart ved Sputniks kursus. Derfor mener evaluator, at der er interessante perspektiver i at integrere erfaringerne fra Sputniks kurser i den forestående efteruddannelsesindsats af erhvervsskolelærere. Evalueringen er med reference til projektlederne Anne Berglund og Rene Laursen, Skolen Sputnik udarbejdet af Lene Timm, uddannelses- og evalueringskonsulent, Glad Fonden. 17

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

den reflekterende mentor

den reflekterende mentor den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af mentorordninger den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere