HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012"

Transkript

1 1 Referat af ordinær generalforsamling søndag den 18. marts 2012, klokken For første gang afholdtes generalforsamlingen i Thorasmindes udmærkede lokaler på Laurentsvej nummer 9 i Bagsværd. Lokalerne kunne nok let have rummet 30 deltagere, men der mødte kun 14 personer repræsenterende 11 parceller. De var til gengæld interesserede og aktive. Før man tog hul på dagsordenen, udspandt der sig en livlig snak om indbrud og tyveri. Endelig løsning på det problem nåede man ikke. Punkt 1, Valg af dirigent Formanden Michael Bo Jensen bød velkommen og næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt til dirigent. Punkt 2, Formandens beretning Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2011 er vedlagt som bilag. På given foranledning afslutter formanden sin beretning med at besvare det ofte stillede spørgsmål: Hvorfor skal vi være medlem af grundejerforeningen og hvad gør den for mig? Diskussion af formandens beretning J. Johansen (Haspegårdsvej 95) meddelte, at han ikke havde modtaget nogen reaktion fra kommunen på en henvendelse om, at han under passage i bil af motorvejsbroen på Klausdalsbrovej i vinteren var ude for at få et læs sne ned på bilen fra snerydningsmaskiner på motorvejsbroen. Det kan helt klart føre til farlige situationer, men om myndighederne har draget omsorg for at det ikke kan gentage sig er uvist på nuværende tidspunkt. V. Jespersen (Hjortevænget 26) udtrykte glæde over udfaldet af skoledistriktsagen og interesse for at deltage aktivt i foreningens arbejde. H. Børresen (Krogshøjvej 163) gjorde opmærksom på, at kommunens henstilling om begrænset anvendelse af faste hegn ikke følges i nævneværdig grad. V. Jespersen (Hjortevænget 26) tilføjede at man på planteskoler kan købe hækplanter i stor størrelse til priser, der kan konkurrere med priserne på faste hegn, således at det ikke burde være prishensyn, der afgjorde om man valgte et levende eller et fast hegn. M. og B. Eksing (Haspegårdsvej 47) gjorde opmærksom på at der findes forskellige regelsæt for hvordan adskillelse af overfladevand og spildevand skal ske, afhængig af jordbundsforholdene på stedet. Omkostningerne ved etablering af en adskillelse kan variere fra til kr. Det vides ikke om kommunen har planer om at påligne husejere, der ikke skiller de to typer vand, en ekstra afgift. Formanden supplerede med et råd om at søge vejledning hos kommunen, inden man går i gang med at få etableret en adskillelse. V. Jespersen (Hjortevænget 26) foreslog at man i grundejerforeningen samlede erfaringer om og løsninger til praktiske problemer, som kunne have almen interesse. Formanden tilbød i den forbindelse at man sendte sådanne erfaringer/løsninger til grundejerforeningen på mailadressen hvorefter bidraget vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside V. Jespersen foreslog at man som alternativ til lokalerne i Thorasminde kunne spørge pejehjemmene om de havde lokaler som vi kunne anvende til fremtidige generalforsamlinger. Der syntes dog at være bred enighed om at lokalerne i Thorasminde var udmærkede. Herefter blev formandens beretning godkendt. Punkt 3, kassererens beretning V. Jespersen (Hjortevænget 26) havde et spørgsmål om, hvad foreningen sparer op til? Formanden kunne oplyse at man bl.a. havde en ide om at der skulle afholdes noget omkring foreningens 100 års jubilæum 3. september Et forslag om at punktet gaver og porto blev opsplittet i 2 selvstændige poster blev taget til efterretning. Herefter blev regnskabet godkendt. Punkt 4, kontingentet for 2013

2 2 Foreslag om fastholdelse af kontingent på 50,- kr pr. parcel blev vedtaget. Punkt 5, forslag fra bestyrelsen Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen. Punkt 6, Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Punkt 7, valg Formand: Michael Bo Jensen, Vibevænget 113, genvalgt for 2 år Som ny kasserer blev Jørn Johansen, Haspegårdsvej 95, valgt for 1 år det sidste af Kirsten Christensens toårige periode. Bestyrelsesmedlemmerne Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, og Jørgen Valeur Rosenbeck- Hansen, Hjortevænget 19, blev begge genvalgt for 2 år. Første suppleant til bestyrelsen: Vibeke Jespersen, Hjortevænget 26, valgt for 1 år. Anden suppleant til bestyrelsen: Jane Hansen, Hjortevænget 49, valgt for 1 år. Revisor: Birgitte Nørrelund, Vibevænget 115, valgt for 2 år. Revisorsuppleant: Henning Børresen, Krogshøjvej 163, valgt for 1 år. Punkt 8 eventuelt V. Jespersen (Hjortevænget 26) fremsatte et forslag om diverse sociale arrangementer såsom en vejfest og et loppemarked specielt med børnetøj, fordi små børn nu atter er en større del af Haspegårdskvarteret og de unge mødre kunne have gavn af at lære hinanden at kende. Flere støttede forslaget, men formanden udtrykte betænkeligheder, fordi spørgsmålet om sociale arrangementer tidligere har været oppe og erfaringen har været at ingen meldte sig til at udføre det praktiske arbejde i forbindelse med sådanne arrangementer. Hertil kommer at vi fik afslag fra politiet på en ansøgning om at måtte afspærre et vejafsnit i den anledning.men skulle der være opbakning til gennemførelse af et sådant arrangement var holdningen blandt de fremmødte positiv til forslaget. Et andet ofte tilbageværende problem er parkeringen af erhvervs-og private køretøjer, som blokerer fortovet så det er umuligt at passere med for eksempel en barnevogn. Det kan ofte føre til farlige situationer, når man skal bugsere sig uden om køretøjerne. Problemet er vanskeligt at komme til livs og beror i høj grad på de pågældendes forståelse og erkendelse af problemet. Med venlig hilsen Jørgen Valeur Rosenbeck-Hansen Referent Flemming Yssing Hansen Dirigent

3 Bilag til Haspegårdens Generalforsamling Formandens beretning Velkommen til Haspegårdens Generalforsamling Vi holder generalforsamlingen et nyt sted i år, og det er desværre ikke med vores gode vilje. Men der er kommet nye ejere på Buddinge Hovedgade og de nye ejere vil ikke udlåne forsamlingssalen mere. Som Grundejerforening uden eget fælleslokale kan det knibe med at finde et fornuftigt sted for afholdelse af generalforsamling. Vi kan godt nok låne lokaler på skoler og bibliotek, men de er ikke til rådighed søndag formiddag, ligesom de hurtigt kan komme til at virke for store og kolde i forhold til det antal vi normalt kan samle til vores generalforsamling. Vi har lagt vægt på at det helst skulle ligge tæt på vores kvarter, hvilket man må sige Torasminde gør, samtidig med at det er et hyggeligt sted. Af samme årsag er vi i år gået bort fra vores store morgenbord, da vi lige ville se lokaliterne an. Men der er stillet kaffe, the, øl og vand, som I er velkomne til at tage undervejs. Så må vi se hvad vi kan finde ud af til næste år. Den nuværende bestyrelse, der består af Kirsten (kasserer), Flemming (næstformand), Jørgen (sekretær) Abbas (bestyrelsesmedlem) og jeg selv som formand, har været samlet 5 gange siden sidste generalforsamling. Herudover har vi deltaget i det årlige møde mellem grundejerforeingerne og byrådet, ligesom jeg, i min egenskab af sekretær i Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe har deltaget i Sammenslutningens forretningsudvalgsmøder samt i Sammenslutningens årlige møde med forvaltningen. Det årlige møde mellem foreningerne og byrådet finder i øvrigt sted den 7. maj, og vi vil selvfølgelig igen i år deltage dette. Er der derfor spørgsmål I kunne tænke jer vi skal tage med, så er det altså nu og frem til den 8. april I skal stille dem. 8. april er sidste frist for at de kan blive medtaget til mødet. Krisen kradser og det berører også Haspegårdskvarteret. Det kommer til udtryk ved, at huse, der sættes til salg, ligger længere end tidligere og at udbuddet af huse til salg i området generelt er større end normalt. Uden at vide det med sikkerhed vil jeg også gætte på at krisen påvirker salgspriserne i negativ retning Dette til trods for, at Gladsaxe Kommune er en af de få kommuner, der har formået at fastholde salgspriserne på et rimeligt niveau. Måske er dette også forklaringen på at vi fortsat ser et svagt faldende medlemstal. Sidste år var vi 226 medlemmer. Dette er i år faldet til 219. Novo Nordisk A/S Siden sidste år er byggeriet af Novo Nordisk nye administrationsbygning blevet godkendt og byggeriet er kommet i gang. Byggeriet foregår på hjørnet af Smørmosevej og Krogshøjvej og ligger således ganske tæt på vores boligkvarter. Det kan ikke undgås at det giver de omkringboende gener i form af støj og måske også rystelser. Primært mens spunsarbejdet står på. Beboere, ligesom foreningen, er blevet varslet om spunsarbejdet som vil pågå frem til slutningen af marts. Herefter vil spunsarbejdet være afsluttet og de konstante bump som vi lige nu har glæde skulle dermed være forbi. Buslinierne 42 og 43. Som nævnt sidste år var der en ny busplan under udarbejdelse. Busplanen, med de deraf ændrede linier i Gladsaxe, blev besluttet af Byrådet den 6. april 2011, med virkning fra Omlægningen medfører bl.a. en nedlæggelse af linje 42 og 43. Som erstatning for linje 42, omlægges buslinje 165, så der efter Værebroparken køres til Bagsværd Station, retur ad Vadstrupvej og ad Krogshøjvej til Gladsaxe Trafikplads, hvor der bliver endestation. Kørselsomfanget bliver tre afgange i timen i myldretiden, to afgange i timen i dagtimerne og én afgang i timen om aftenen. Omlægningen indebærer, at vi nu får busbetjening om aftenen. Som erstatning for linje 43 omlægges buslinje 68, så denne efter Buddinge Station kører som den nuværende linje 43, ad Klausdalsbrovej og Buddinge Hovedgade til Bagsværd Station, herefter videre ad Bindeleddet Bagsværdvej Bagsværd Hovedgade tilbage til Bagsværd Station. Bestyrelsen har i forbindelse med busomlægningen gjort kommunen opmærksom på de forringelser busbetjeningen i Haspegårdskvarteret gennem tiden har været udsat for, herunder den manglende busbetjening om aftenen. Men vi må også se i øjene at der skal spares alle vegne, så alt i alt tror jeg vi kan være tilfredse med omlægningen der trods alt giver os øget frekvens i myldretiden samt aftenbetjening. Fjernvarme. 3

4 4 Fjernvarme er en god varmekilde og kommunen arbejder på at få denne udbredt i Gladsaxe. Mange husejere står over for udskiftning af gamle olie- eller gasfyr, gamle olietanke o.s.v. og det er derfor særligt interessant for disse hvornår fjernvarmen kommer. Det ville jo være ærgerligt at investere i nyt fyr for måske om ganske få år at få tilbudt fjernvarme. Bl.a. derfor havde vi spørgsmål om Gladsaxe s fjernvarmeplaner med på sidste års møde mellem grundejerforeningerne og Byrådet. Her havde kommunen et større indlæg om fjernvarmeplaner og heraf fremgik det, at det i første omgang drejede sig om udbredelse af fjernvarme til industri, større beboelsesejendomme og dernæst rækkehusområderne, men næppe parcelhusområderne i de første mange år. Fjernvarmen kan allerede nu tilbydes rækkehuse, som ligger ved ledningsnettet, og 2015 har været på tale for udbredelse af fjernvarmen i visse parcelhusområder. Men den egentlige udbygningsplan laves først her i 2012 med politisk behandling planlagt i til september Vi håber så, at der åbnes for en reel udbredelse i parcelhusområderne. Bortskaffelse af regnvand. De mange kraftige regnskyl med deraf følgende oversvømmede veje og kældre, har sat skub i kommunens ideer for håndtering af dette. Visionerne handler nu meget om vand f.eks. om separatkloakering af vejvand. Til nu er der dog kun tale om løse ideer til hvordan man i øvrigt kan håndtere vand i forbindelse med regnvejr. Elementer i mulige foranstaltninger er bl.a. faskiner, små søer, og undgåelse af store flise- og eller stenbelægninger i haverne med forbedret afløb udenom kloakkerne som en slags genanvendelse af regnvand. Som parcelhusejer er det derfor værd at notere sig, at de værdifulde grønne områder som kan optage regnvandet i kommunen især findes i netop parcelhusområderne, og det måske er værd at tænke på dette inden der laves stenbelægning i hele forhaven eller kæmpe terasser i baghaven. Et kpnkret tiltag som kommunen har iværksat, er etablering af faskiner til bortskaffelse af regnvand. Omlægger man sine tagbrønde så regnvandet i stedet ledes ud i faskiner, er det muligt at få den oprindelige kloaktilslutningsafgift refunderet. Det kræver dog at man får en godkendt vand- og kloakmester til at tilslutte tagnedløbet til faskinen. Beløbet, man kan få refunderet, er ca kr. Går man med planer om at omlægge sine tagnedløb til faskiner skal man kontakte Kommunen for yderligere information og vejledning. Affaldsplan. Ny affaldsplan står foran vedtagelse. Den vil sandsynligvis medføre mere sortering af husholdningsaffaldet, flere beholdere herunder også beholdere til storskrald samt færre afhentninger af storskrald. Vi kan sortere nok så meget til storskraldsafhentning, men vi er ikke herrer over, hvordan affaldet videre bliver håndteret. Nyt er også, at papir og pap nu kan afleveres i samme fraktion skønt det i alle årene har været ekstremt vigtigt at holde det adskilt. Man kan godt sidde tilbage med den følelse, at jo mere besværligt man kan gøre det for borgerne, jo bedre er ordningerne. Men uanset hvad vi synes om det, så ser det ud til at vi ikke slipper for mere affaldssortering ved kilden, og dermed for flere affaldsstativer/containerne i forhaven (og sandsynligvis også køkkenet). Skoledistrikter. I slutningen af 2011 påtænkte Kommunen en ændring af skoledistrikterne. Dette ville have betydet at børnene i Haspegårdskvarteret med et slag ville blive tilknyttet Værebro Skole. Desværre kom vi som Grundejerforening meget sent ind i forløbet, men vi fik afgivet et høringssvar og støttede dermed op om den række af forældre der i kvarteret havde startet en underskriftindsamling mod flytningen. Flytningen ville bl.a. have betydet at skolevejen for Haspegårdskvarterets børn var blevet længere og langt mere farlig end den eksisterende. Til vores store glæde lyttede Kommunen til os, og kvarterets børn fik lov at beholde deres nuværende skoler Bagsværd og Gladsaxe Skole. Trafiklys Krogshøjvej/Klausdalsbrovej. På sidste års generalforsamling blev der stillet et spørgsmål om vi ikke kunne få gjort noget ved lyssignalet i krydset Krogshøjvej/Klausdalsbrovej, da det specielt i myldretiden er indrettet meget uhensigtmæssigt, hvilket ofte gør det umuligt at komme ud på Klausdalsbrovej. Vi har forelagt kommunen problemet, men uden det store held. Det viser sig at de to lyskryds, det ved Motorvejsafkørslen på Klausdalsbrovej og det ved Krogshøjvej, har hver sin ejer. Det ved Krogshøjvej er ejet af Gladsaxe Kommune mens det ved Mottorvejen er eget af Vejdirektoratet. Dette gør at man ikke umiddelbart kan få de 2 lyskryds gjort intelligente så de arbejder sammen. Kommunen har dog lovet at se på problemet og vi følger op på det. Afslutning. Så er vi ved at være ved vejs ende, og her vil jeg prøve at afslutte med at besvare et spørgsmål, vi ofte får fra

5 5 Grundejerne, i vores område. Hvorfor skal vi være medlem og hvad gør Grundejerforeningen for mig? Spørgsmålet kommer selvfølgelig fordi den enkelte grundejer ikke føler at vi gør noget for lige netop ham/hende. Som udgangspunkt synes jeg måske det er et lidt forkert perspektiv at se det i. Spørgsmålet burde rettelig være: hvad gør Grundejerforeningen for os? For det første håber jeg at nærværende beretning besvarer noget af spørgsmålet. Dernæst mener jeg, at man overordnet set, skal bakke op om sin Grundejerforening, alene set ud fra en forsikringsmæssig betragtning, Nemlig noget man har men aldrig håber at få brug for. Grundejerforeningen kan betragtes som en stødpude overfor Kommunen i fald de skulle få gode ideer som f.eks. ændring af skoledistrikter, privatisering af veje og vejbelysning o.s.v. Det at vi har en Grundejerforening, det gør os i stand til at være medlem af Sammenslutningen og her sammen med andre Grundejerforeninger at støtte Sammenslutningen i sit arbejde overfor Kommunen. På denne måde vil vi alt andet lige stå stærkere i de overordnede spørgsmål end hvis den enkelte parcelhusejer stod alene. Grundejerforeningen arbejder også på mange andre områder som måske ikke er så synlige i lokalområdet. Sammen med Sammenslutningen sker der en række tiltag overfor Kommunen som vedrører Gladsaxe generelt. Det kan være emner som Firmaers Skiltning på f.eks. Søborg Hovedgade samt forskønnelse af denne. Mange fortove er ufremkommelige pga. butikkernes skiltning, stader og lignende på fortovene. Det betyder, at kørestole og barnevogne må benytte cykelsti eller kørebane. Det er et emne som ofte er oppe med forvaltningen. For at få forbedret disse forhold, har vi bl.a. foreslået at forvaltningen at de indleder et samarbejde med handelsstandsforeningerne om problemerne. Gladsaxe er udnævnt til årets trafiksikkerhedsby og råder derfor over en investering på 13 mio. kr. de næste 3 år. Der vil blive investeret i fysiske tiltag, f.eks. ombygning af kryds, afprøvning af nye tiltag/metoder, kampagner og holdningsbearbejdning. Også her vil vi som medlem af Sammenslutningen være med til at påvirke, hvilke tiltag der skal gøres. Endelig er der alle de andre ting som dukker op: snerydning, ændrede busplaner, affaldsplan, vandafledningsplan, udbygning af fjernvarme, forbedring af sambejdet mellem forvaltning og grundejerforeningerne og meget mere. Alle ting hvor Grundejerforeningens arbejde måske ikke er så synligt set med den enkelte Grundejers øjne, men det er ting der, sammen med Sammenslutningen, bruges rigtig meget tid på. Og endelig. Et medlemsskab af vores grundejerforening koster 50 kr. pr år. Det er billigt, så det burde ikke afholde nogen fra ikke at støtte deres lokale grundejerforening. Jo flere vi er jo større stemme har vi. Jeg tror det var ordene, så til sidst har jeg kun at takke den siddende bestyrelse for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Det letter altid arbejdet betydeligt når man i en forening også synes, at det er hyggeligt at mødes i bestyrelsen. Og det har det så afgjort været i det forløbne år. Tak.

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere