HANDLEPLAN Lokalrådet i Frederikshavns kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune"

Transkript

1 HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rammerne for Lokalrådets arbejde Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende arbejde SSP-udvalget som det ledende og koordinerende niveau SSP-netværksgrupper fordelt på 4 distrikter det udførende niveau PSP- og KSP-samarbejdet 5 5. Fokusområder for Nordjyllands Politi Indsats mod kriminelle bander, utilpassede unge belastede boligområder Indsats mod indbrud i privat beboelse, fritidshuse og virksomheder Indsats mod overgreb mod børn (socialsøgning) De unges misbrug og færden i nattelivet Indsats for at styrke færdselssikkheden Fokusområder for indsatser i Frederikshavn kommune..7 2

3 1. Indledning Handleplanen 2014 for Lokalrådet i Frederikshavn kommune er omdrejningspunktet for kriminalitetsbekæmpelsen og det kriminalitetsforbyggende arbejde i Frederikshavn kommune. Den sikrer udmøntningen af de overordnede rammer og mål, som er fastlagt i Kredsrådets samarbejdsplan I de følgende afsnit beskrives rammerne for Lokalrådets arbejde, Lokalrådets sammensætning, det kriminalitetsforbyggende arbejde, kredsdækkende og lokale fokusområder Rammerne for Lokalrådets arbejde Kredsrådet er det strategiske forum for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand for rådet, hvor også borgmestrene i politikredsens 9 kommuner indgår. Samarbejdsplanen 2014 er i Kredsrådet fastlagt som den overordnede ramme for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og borgere. Samarbejdsplanen indeholder en række indsats- og kriminalitetsområder, som aktuelt er særlige relevante for samarbejdet i Nordjylland. Handleplanen for 2014 i Frederikshavn Kommune er fastlagt af Lokalrådet, som herved har udmøntet Kredsrådets Samarbejdsplan 2014 i forhold til indsatsen i Frederikshavn Kommune. Handleplanen sætter rammen for samarbejdet mellem Lokalpoliti Frederikshavn og lokalsamfundet i Handleplanen er godkendt af Lokalrådets medlemmer i december Handleplanen er et dynamisk værktøj, som i løbet af året kan suppleres og justeres, hvis Lokalrådet finder det relevant i forhold til f.eks. kriminalitetsudviklingen. 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune Lokalrådet i Frederikshavns Kommune består af følgende 6 medlemmer: 2 repræsentanter fra den kommunale ledelsesgruppe, 1 repræsentant fra SSP, 1 repræsentant fra Kriminalforsorgen og 2 ledelsesrepræsentanter fra Lokalpoliti Frederikshavn. Lokalpolitilederen er formand for lokalrådet, mens lederen af Forebyggelse, Nær- og Landpoliti er sekretær. De 6 faste medlemmer kan ad hoc suppleres med yderligere repræsentanter fra lokalsamfundet, politiet eller kommunen. Der afholdes ordinært møde hvert kvartal. Møderne i 2. og 4. kvartal suppleres med hele SSP-udvalget. Ud over de ordinære møder kan der efter behov afholdes møder til drøftel- 3

4 se af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder redegør formanden for Lokalrådet blandt andet om nyt fra Kredsrådet, kriminalitetsstatistikker- og tendenser samt andre informationer, der måtte være relevante for Lokalrådets arbejde. Til brug for sin redegørelse trækker formanden for Lokalrådet på Nordjyllands Politis afdeling Operativ Planlægning og Analyse (OPA) med henblik på dybere analyse af udvalgte kriminalitetsområder, som skiller sig ud. Formanden trækker endvidere på Nordjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat for hele tiden at fastholde en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Nordjyllands Politi og alle 9 kommuner. Lokalrådets møde i 3. kvartal suppleres ad hoc med en repræsentant fra det Kriminalpræventive Sekretariat med henblik på orientering og koordinering fra sekretariatet. Ovennævnte suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger og evt. andre ad hoc medlemmers vurderinger, drøfter Lokalrådet på den baggrund behovet for nødvendige tilpasninger og evt. iværksættelse af helt nye tiltag. 4. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Nordjyllands Politi skal samarbejde med lokalsamfundet om en fremadrettet, koordineret og bredspektret kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i forhold til de unge er SSP-samarbejdet. Den forebyggende indsats skal imidlertid strække sig fra vugge til grav, og alle aktører, der har indflydelse på kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages herunder blandt andet pårørende, psykiatrien, bolig- og grundejerforeninger samt fritids- og sportsklubber. SSP-organiseringen i Frederikshavn kommune er opdelt i 2 niveauer: 4.1 SSP-udvalget som det ledende og koordinerende niveau. SSP-udvalget består af: 1 ungdomskonsulent (formand) 2 repræsentanter fra politiet, 1 afdelingsleder i Center for undervisning og tværgående ungeindsats, 1 repræsentant fra Familierådgivningen, 1 SSP-konsulent, 1 repræsentant fra Ungdomsskolen, 1 ledelsesrepræsentant fra fritids- og ungdomsklubberne, 1 ledelsesrepræsentant fra skolerne, 1 ledelsesrepræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Frederikshavn. SSP-udvalget skal udmønte de overordnede beslutninger, der træffes af Lokalrådet omkring det generelle og specifikke kriminalpræventive samarbejde, og det skal ligeledes udvikle og være ansvarlig for kommunikationen i samarbejdet med nedennævnte netværksgrupper. SSP-udvalget træffer beslutninger om kriminalpræventivt samarbejde i kommunen, ligesom de uddelegerer kompetencer, så der hurtigt og smidigt kan 4

5 handles på de opgaver, der skal løses. Der afrapporteres løbende på iværksatte handleplaner til Lokalrådet, således at der til hvert Lokalrådsmøde kan gives en status på udpegede indsatsområder. 4.2 SSP-netværksgrupper fordelt på 4 distrikter det udførende niveau. Netværksgrupperne består af: 1 SSP-konsulent (kontaktperson), 2 repræsentanter fra politiet, 1 repræsentant fra bo- hjemmestøtten 1 SSP-lærer for hver skole, 1 repræsentant fra distriktets fritidsklubber, 1 repræsentant fra Familierådgivningen, 1 repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Frederikshavn. Netværksgrupperne skal være ansvarlige for det konkrete kriminalpræventive arbejde. De skal opbygge og udvikle en forebyggelseskultur, således at der til stadighed indsamles oplysninger om børn og unge, hvis adfærdsnormer er ved at udvikle sig i uheldig retning. Netværksgrupperne skal udtænke konkrete forslag til handling og reaktion på de indsamlede oplysninger. Herunder yde råd og vejledning til børn og unge med tilknytning til eget område/skole. SSP Frederikshavn har udarbejdet: Handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet med angivelse af konkrete forebyggelsestiltag. Handlingsplanen er tilgængelig via 4.3 PSP- og KSP-samarbejdet. I 2010 har Nordjyllands Politi i samarbejde med kommunerne og Region Nordjylland iværksat et samarbejde mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorgen (PSP-samarbejdet) med henblik på en målrettet forebyggende indsats overfor socialt udsatte personer. Initiativet skal sikre, at disser borgere får bedst mulig hjælp. Samtidig skal PSP-samarbejdet forebygge, at de udsatte borgere ikke udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. KSP-samarbejdet er etableret i efteråret 2012 og møderne ligger i umiddelbar forlængelse af PSP møderne. Kriminalforsorgen er mødeleder og psykiatrien deltager ikke i dette møde, hvor kriminalforsorgen, politiet og socialforvaltningen skaber rammerne for en koordineret indsats overfor personer, der skal løslades. Formålet er at sikre, at de pågældende hjælpes videre i deres nye tilværelse og forbygge recidiv. Samarbejdet i både PSP og KSP-regi videreføres i 2014 i lokalt samarbejdsfora med kvartalsvise møder, hvor konkrete sager og initiativer og drøftes. 5

6 5. Fokusområder for Nordjyllands Politi 2014 Med baggrund i den nationale- og lokale strategi for politiets operative indsats i 2014, og kredsrådets samarbejdsplan 2014 er nedennævnte fokusområder udpeget som særligt aktuelle og samarbejdsrelevante i forhold til kommuner og det øvrige lokalsamfund: Indsats mod kriminelle bander, utilpassede unge og belastede boligområder, Indsats mod indbrud i privat beboelse, fritidshuse og virksomheder, Indsats mod overgreb mod børn (Socialsøgning), Indsats mod de unges misbrug og færden i nattelivet, og Indsats for at styrke færdselssikkerheden. Samarbejdet på disse fælles fokusområder kan ikke alene omfatte den præventive indsats, men også politiets efterforskning og strafforfølgning, hvor dette er relevant. For hvert af disse områder er der ved Nordjyllands Politi udarbejdet operationsplaner, hvori der er beskrevet omfang og mål for de enkelte indsatser. Disse operationsplaner tilpasses lokalt med inddragelse af relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger m.v. 5.1 Indsats mod kriminelle bander, utilpassede unge belastede boligområder Frederikshavn kommune er stadig ikke belastet af egentlig bander, men der træffes af og til bandemedlemmer i festmiljøet. Området moniteres løbende og følges tæt. Der sættes hurtigt og konsekvent ind ved antræffelse af bandemedlemmer, og der er fokus på at udfinde egnede kandidater til exit-forløb via Nordjylland Politis exit-enhed. Lokalrådet har ikke identificeret boligområder, som kan karakteriseres som særligt belastede med behov for en styrket politimæssig og kommunal indsats. Der er via OPA igangsat en SUB analyse af Provst Dreslers Vej for at konstatere, om der er en forhøjet kriminalitetsrate, som kræver særlig opmærksomhed og målrettede initiativer. 5.2 Indsats mod indbrud i privat beboelse, fritidshuse og virksomheder. I 2013 faldt indbruddene i Frederikshavn kommune i privat beboelse med ca. 10% - svarende til 251 anmeldelser, i fritidshuse med ca. 65% - svarende til 130 anmeldelser og i erhverv med ca. 37% - svarende til 275 anmeldelser i forhold til gennemsnittet for Området moniteres løbende med et stærkt analytisk fokus. For at fastholde den positive udvikling har Lokalpolitiet indgået en partnerskabsaftale med Frederikshavn kommune omkring mobilisering af udvalgte medarbejdergrupper i en forebyggende indbrudsindsats. Målet er at reducere antallet af indbrud i privat beboelse gennem fokus på situationen omkring indbrud (hvor svært kan vi gøre det for gerningsmanden), fokus på adgang til lokaliteterne (ikke friste gerningsmanden) samt fokus på at gøre gerningsmanden/mændene mindre motiveret til at begå indbrud. Udvalgte medarbejdergrupper udstyres med et actioncard med indbrudsrelevante opmærksomhedspunkter, som kommunes medarbejdere opfordres til at være opmærksomme på, når de kører rundt i kommunen. 6

7 Sammen med politiets sikringsrådgiver iværksættes samtidig en udstilling/åben rådgivning på Frederikshavn Rådhus med fokus på sikring af egen bolig, projekt Nabohjælp samt en general borgerorientering omkring den samlede forebyggende indbrudsindsats. Projektet iværksættes primo februar 2014 og løber frem til udgangen af Indsats mod overgreb mod børn (socialsøgning). Nordjyllands Politi har i 2013 indgået aftale med alle kommuner om, hvorledes information omkring socialt belastede familier, som udfindes vis politiets søgeværktøj til kriminalitetsanalyse (Socialsøgning), videreformidles til kommunerne. Politiets udfærdiger socialrapport omkring udfundne fokuspersoner. Socialrapporten fremsendes til kommunen til anvendelse for kommunes videre sagsbehandling. Nordjyllands Politi vil i 2014 fortsat i samarbejde med Rigspolitiet og kommunerne udvikle på anvendelsen af søgeværktøjet. Formålet med samarbejdet er på et så tidligt stadie som overhovedet muligt at gribe ind fra myndighedernes side i tilfælde, hvor børn lider overlast, herunder også at optimere mulighederne for at undgå at sociale sager udvikler sig til straffesager. 5.4 De unges misbrug og færden i nattelivet. Dette kredsdækkende fokusområde er også lokalt fokusområde. De seneste 3 år har Nordjyllands Politi konsekvent grebet ind overfor den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet i form af overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer og overtrædelser af restaurationsloven. Det er ikke lokalrådets opfattelse, at der er brug for yderligere tiltag, da der er et godt og velfungerede samarbejde mellem politi, restauratører og dørmænd. Indsatsen fortsætter uændret og med samme kontroltryk i Indsats for at styrke færdselssikkerheden. Med baggrund i en samlet trafiksikkerhedsanalyse for Nordjyllands Politi, der belyser de lokale udfordringer sammenholdt med eventuelle borgerhenvendelser, planlægges og iværksættes færdselsindsatser i overensstemmelse hermed med fokus på for høj hastighed, spiritus, narkotika og medicin, uopmærksomhed, manglende sele- og hjelmbrug samt cyklister og knallertfører. Den lokale færdselsundervisning på skoler, cyklistprøver og knallertkontroller på bl.a. ungdomsuddannelserne fastholdes på samme niveau i Fokusområder for indsatser i Frederikshavn kommune Som beskrevet i samarbejdsplanen har Kredsrådet udpeget en række fælles fokusområder, jf. punkt 5. Ud fra lokale forhold har Lokalrådet herudover besluttet også i 2014 at fastholde følgende indsatsområder i SSP-regi: Indsats i forhold til skoletrivsel, herunder skilsmissegrupper God skoletrivsel er afgørende for børns sociale udvikling og læring. Undersøgelser peger på, at flertallet af eleverne på klassetrin trives godt eller nogenlunde godt, hvorimod 7

8 at der på 9. klassetrin kun er halvt så mange elever, der trives godt som på 4. og 5. klassetrin. Der sker en stor personlig udvikling med det enkelte barn, men også sorg og tab f.eks. en skilsmisse kan medføre dårlig skoletrivsel i form af øget fravær, risiko for kriminalitet m.m. Flere undersøgelser har vist, at forældrenes støtte og engagement gør en stor forskel for skolebørns trivsel. Derfor sættes der fokus på den gode skoletrivsel og de forhold, som kan have en negativ indflydelse på en god skoletrivsel. Indsats mod mobning og brug af digitale medier, Mobning kan i skoleforløbet for de involverede parter være starten på en uheldig udvikling og adfærd, der kan få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte. Indsatsen fastholdes i 2014 med særlig fokus på mobning via digitale medier sms, mms, mail, facebook, twitter m.fl. Informationen vedrørende digitale medier omfatter også selve omgangen med de digitale medier og omgangen med andre profiler på disse medier, således børnene også lærer at passe på sig selv derinde. Ydermere skal forældrene klædes på til at vide mere om, hvordan de bedst interesserer sig for deres børns færden på disse medier. Indsats mod misbrug af narkotika, spiritus og andre rusmidler samt vold, Børn og unges brug af narkotika, spiritus og andre rusmidler medfører ofte en uhensigtsmæssigt adfærd i form af mobning og vold, der kan medvirke til at skabe utryghed blandt andre børn og unge, og er desuden i høj grad medvirkende til at unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Erfaringsmæssigt er gerningsmand til vold og eller offer ofte påvirket af alkohol eller stoffer. Det ligger derfor naturligt at koble indsatsen omkring misbrug af narkotika, spiritus og andre rusmidler sammen med indsats mod vold. I 2013 faldt volden ca. 25% svarende til 74 anmeldelser i Frederikshavn kommune i.f.t. gennemsnittet Denne positive udvikling søges fastholdt med fokus på samtale i stedet for vold. Indsatsen i 2014 udvides med forældre coaching, hvor 12 personer uddannes til at coache forældrepar, som har problemer med børn og unges misbrug. Der henvises til Handlingsplan for forebyggelse af misbrug blandt unge 2011 med angivelse af konkrete handlinger ved mistanke eller konstatering af misbrug af stoffer af en ung under 18 år. Handlingsplanen er tilgængelig via Indsats i forhold til børn med ADHD og udadreagerende børn Børn med ADHD og udadreagerende børn er langt mere udsatte overfor at komme ud i kriminalitet (47% mod 2%, Søren Dahlsgaard ph.d. 2002) Forældre træning er en af de indsatser, der har påvist effekt, da ændring i deres håndtering af barnet giver adfærdsændring hos barnet. Der er i 2013 gennemført kursus for forældre til ADHD børn med henblik på at motivere dem og give dem de rette redskaber i forhold til ADHD børns behov. Der er desuden gennemført en forebyggende indsats i kommunes folkeskoler og kursus for de personaler, der i særlig grad har med børnene og ADHD at gøre. Med baggrund i de positive erfaringer fortsætter indsatsen i 2014 og implementeres i familierådgivningen. Frank Olsen Lokalrådet Frederikshavn kommune 8

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst

Læs mere