Spilleregler for. Lotto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for. Lotto"

Transkript

1 Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014

2 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden de 7 vindertal udtrækkes endvidere 1 tillægstal. I tilknytning til Lotto trækningen trækkes der fra og med den 25. oktober 2014 i en selvstændig elektronisk ekstra lodtrækning tillige lod om 1 x kr. blandt alle gevinstgivende rækker. 2. Lotto kan spilles hos Danske Lotteri Spils forhandlere via terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system. Endvidere kan Lotto spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Lotto, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via hjemmesiden Det er en betingelse for deltagelse i spil via at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på I nærværende spilleregler forstås ved "spil via alle former for etablering af spil, der kræver, at spilleren tiltræder netspilsvilkårene. De spilleregler, der gælder særligt for Lotto etableret via vil være angivet med understreget tekst. Såfremt en spilleregel kun gælder for spil via forhandleren, vil dette fremgå af spillereglen. Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås hos forhandleren eller via Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren. 3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af og kan fås ved henvendelse til Kundecentret. 4. Kun de Lotto-rækker, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system skulle forhindre, at et spil gennemføres. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb eller på anden måde. 5. Det er som udgangspunkt de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale ITsystem, der er gældende. Er der imidlertid fejl i de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, ophæver Danske Lotteri Spil spillet, såfremt spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige. Er der fejl i de oplysninger, der angives på spillerens kvittering, og dette ikke er forårsaget af en fejlagtig registrering af oplysninger i Danske Spil koncernens centrale IT-system, ophæver Danske Lotteri Spil spillet, såfremt spilleren vidste eller burde vide, at de oplysninger, der var angivet på kvitteringen, var fejlagtige.

3 Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. på tekst-tv, plakater, plakater og andet materiale hos forhandlere, internetbannere mv. hos samarbejdspartnere o.l. Spillemyndigheden 6. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Lotto. Spillemåder 7. Lotto kan etableres på følgende måder: a) Den udfyldte kupon indlæses af forhandleren i terminalen. Ved etablering af Lotto gennem Danske Lotteri Spils terminaler skal Danske Lotteri Spils officielle kuponer benyttes, jf. dog punkt 7 b). b) Spilleren anmoder forhandleren om at få udskrevet et ønsket antal Lotto-rækker valgt af en tilfældighedsgenerator ("LynLotto"). c) I dele af dagligvarehandlen kan Lotto spilles som LynLotto direkte ved kasselinjen i forbindelse med det øvrige dagligvarekøb og vil fremgå af den udskrevne kassebon. d) Som anpartsspil, der udelukkende kan spilles hos forhandlerne. e) Via Se endvidere spillevejledningen på bagsiden af kuponerne. Lotto-spillet 8. På Lotto-kuponen er angivet 10 felter, som hver indeholder tallene fra 1 til og med 36. Spilleren skal ved afkrydsning blandt tallene fra 1 til 36 markere, hvilke tal spilleren ønsker at spille. Spilles der LynLotto, vælges de 7 tal af en tilfældighedsgenerator. På viser Lottokuponen ét felt ad gangen. Hvert felt indeholder tallene fra 1 til og med En række består af 7 tal udvalgt blandt tallene fra 1 til og med 36. På en kupon markeres en række ved at afkrydse 7 af de 36 tal i et felt. Det mindste beløb, der kan spilles for pr. kupon, svarer til indskudsbeløbet for to rækker. Indskudsbeløbet pr. række fremgår af kuponen. 10. Danske Lotteri Spils Lotto-systemkupon anvendes til at spille udvalgte matematiske systemer, reducerede systemer eller chancesystemer. Når spilleren har valgt de tal, som spilleren ønsker at spille, krydses de af i feltet, som indeholder tallene 1 til 36. Herefter vælger og afkrydser spilleren et af de systemer, som er angivet på kuponen. Der kan kun spilles ét system pr. kupon. Enkeltrækkerne i de reducerede systemer eller chancesystemer dannes i overensstemmelse med en udskrivningsnøgle. Det autoriserede eksemplar af udskrivningsnøglen opbevares af Spillemyndigheden.

4 11. Hvis spilleren vælger at spille LykkeLotto, skal det ske ved anvendelse af Danske Lotteri Spils lykkekupon. Spilleren skal vælge mindst 1 og maksimalt 6 lykketal, som krydses af på kuponen i feltet, som indeholder tallene 1 til 36, hvorefter det eller de resterende tal genereres tilfældigt af en tilfældighedsgenerator. Spilleuge 12. Lotto kan spilles for én spilleuge ad gangen eller for flere efter hinanden følgende spilleuger efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser. Flerugersspil markeres ved afkrydsning på kuponen, ved at anmode forhandleren om et sådant spil eller ved markering på den elektroniske kupon ved spil via Anpartsspil, jf. punkt 7 c, kan dog kun etableres for en uge ad gangen. 13. Et Lotto-spil gælder altid for den spilleuge, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den spilleuge, hvori spillet deltager, angives på kvitteringen, jf. punkt 14. Flerugers Lotto gælder altid fortløbende fra og med den spilleuge, hvortil det er registreret. De spilleuger, hvori flerugersspillet deltager, fremgår af kvitteringen. Kvitteringen 14. Ved etableringen af spillet udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige oplysninger til entydig identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis. Ved spil via registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller. 15. Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Lotteri Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til offentliggørelse af spilkvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier. Ved spil via skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. Annullering af spil 16. Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal det ske samme dag, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev etableret. Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for annullering. Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Anpartsspil kan ikke annulleres.

5 Ved spil via kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet. Trækningen 17a. Trækningen af Lotto tallene foretages af Danske Lotteri Spil under opsyn af Spillemyndigheden. 17b. Den ekstra lodtrækning om 1 x kr. blandt alle gevinstgivende rækker foretages af Danske Lotteri Spil. Den ekstra lodtrækning foretages fra og med trækningen 25. oktober a. Trækningsrækkefølgen for Lotto er altid 1. vindertal, 2. vindertal, 3. vindertal, 4. vindertal, 5. vindertal, 6. vindertal, 7. vindertal og derefter tillægstallet. 18b. I tilknytning til Lotto trækningen trækkes i en selvstændig elektronisk ekstra lodtrækning om 1 x kr. blandt alle gevinstgivende rækker. 19a. Ethvert Lotto tal, der er udtrukket, skal godkendes af Spillemyndigheden, der altid har den endelige afgørelse af, hvilket udtrukket tal der er gældende. Hvis et udtrukket tal ikke godkendes af Spillemyndigheden, er eventuelle efterfølgende udtrukne tal ugyldige. Spillemyndigheden godkender afslutningsvis trækningsresultatet, jf. punkt 20a. 19b. Spillemyndigheden fører tilsyn med ethvert trækningsresultat af den ekstra lodtrækning om 1 x kr. og har altid den endelige afgørelse af, hvilket trækningsresultat der er gældende. 20a. Lottotrækningen finder normalt sted ved hjælp af en lodtrækningsmaskine. I denne maskine trækkes ét tal ad gangen, og et tal er trukket, når en nummereret kugle er fanget af fangrøret. Det er Spillemyndigheden, der endeligt afgør, om en nummereret kugle er fanget af fangrøret. Fangrøret er det cylinderformede rør, der sidder midt i lodtrækningsmaskinens diamantformede kammer, og som ved sugning har mulighed for at fange de nummererede kugler, som pustes rundt i kammeret. Der kan aldrig trækkes mere end ét tal ad gangen. Såfremt der skulle forekomme funktionsfejl i lodtrækningsmaskinen, afgør Spillemyndigheden, om lodtrækningsmaskinen fortsat skal anvendes, eller der skal foretages en manuel lodtrækning. 20b. Den ekstra lodtrækning om 1 x kr. finder sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt procedure. 21. Trækningen af Lotto tal foretages om lørdagen i tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 22, med mindre andet bestemmes af Danske Lotteri Spil efter aftale med Spillemyndigheden. Den ekstra lodtrækning om 1 x kr. foretages umiddelbart herefter. 22. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre Lotto-spillet under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer Danske Lotteri Spil sammen med Spillemyndigheden, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, kan spillerne efter Danske Lotteri Spils nærmere anvisning mod

6 aflevering af kvitteringen benytte det erlagte indskudsbeløb som hel eller delvis betaling i en senere spilleuge. Gevinstberegning 23. I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter mv. anvendes mindst 45 % af den samlede indskudssum til gevinster. 24. Den samlede gevinstsum deles i fem præmiepuljer med: 50,0 % som 1. præmie til rækker, der indeholder 7 vindertal. 6,0 % som 2. præmie til rækker, der indeholder 6 vindertal og tillægstallet. 3,0 % som 3. præmie til rækker, der indeholder 6 vindertal. 6,5 % som 4. præmie til rækker, der indeholder 5 vindertal. 34,5 % som 5. præmie til rækker, der indeholder 4 vindertal. På den enkelte række kan der kun vindes én præmie. 25. Fra den i punkt 24 angivne fordeling af den samlede gevinstsum gælder følgende undtagelser: a) Såfremt gevinsterne i en højere præmiepulje bliver mindre end i en lavere pulje, slås puljerne sammen, og beløbet deles ligeligt mellem de gevinstgivende rækker i disse puljer. b) Såfremt der ikke forekommer gevinstgivende rækker i en præmiepulje, eller gevinsterne ikke udgør mindst 5 kr. pr. række, overføres puljens gevinstbeløb til en Lottoopsparingspulje. Midlerne i Lottoopsparingspuljen udloddes i forbindelse med en senere trækning til, f.eks. supplering af 1.præmiepuljen i den følgende eller en senere spilleuge, bortlodning mellem gevinstgivende kvitteringer/rækker, bortlodning mellem alle spillere eller ved foranstaltning af en ekstra trækning. Danske Lotteri Spil fastsætter hvornår midlerne anvendes. Midlerne i Lottoopsparingspuljen udloddes i forbindelse med trækninger i de tre efterfølgende kvartaler. c) Fra og med trækningen den 25. oktober 2014 foretages en ekstralodtrækning blandt alle gevinstgivende rækker om 1 million kroner. 26. Alle gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af gevinstafgift (jf. punkt 28), nedad til nærmeste hele kronebeløb. De pågældende ørebeløb henføres til en speciel ørefond for Lotto. Midlerne i ørefonden anvendes til udbetaling af eventuelle gevinster, som godkendes efter klage, samt efter Danske Lotteri Spils nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfælde til f.eks. supplering af en eller flere præmiepuljer i en spilleuge, til bortlodning mellem gevinstgivende kvitteringer/rækker eller ved foranstaltning af en ekstra trækning. 27. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en gevinstoversigt med oplysninger om udtrukne tal, antallet af gevinster samt oplysninger om præmiestørrelser m.v. Gevinster på kr. og derover kan ændres i indtil tre uger regnet fra trækningsdagen som følge af en af Danske Lotteri Spil godkendt klage, jf. punkt 41.

7 Gevinstafgift 28. I henhold til lov om afgifter af spilskal der betales en afgift til staten på 15 % af det beløb, hvormed en gevinst overstiger 200 kr. Afgiften fradrages gevinsten inden udbetalingen. Danske Lotteri Spil beregner og afregner gevinstafgiften til skattemyndighederne. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat. Gevinstudbetaling 29. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler fremgår af nærværende punkt samt punkterne Ved spil via tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Endvidere gælder de regler for gevinstudbetaling, der fremgår af netspilsvilkårene. Danske Lotteri Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. Oplysning herom fås hos forhandleren eller via 30. Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler påhviler det spilleren, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Dette kan ske ved henvendelse til en forhandler. Forhandleren indlæser kvitteringen i terminalen. Når kvitteringen er indlæst, registreres gevinsten som udbetalt i Danske Spil koncernens centrale IT-system, og kvitteringen er dermed ikke længere gevinstbærende. Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få terminalens udskrift herom udleveret. 31. Hvis den samlede gevinst på en kvittering er: a) mindre end kr., udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til spilleren. Forhandleren beholder kvitteringen som dokumentation for udbetalingen. b) kr. og op til kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 31 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til et pengeinstitut eller anden pengeformidler, med hvilken Danske Lotteri Spil har en aftale om udbetaling af gevinster. c) kr. og derover, henviser forhandleren altid spilleren til et pengeinstitut eller anden pengeformidler, med hvilken Danske Lotteri Spil har en aftale om udbetaling af gevinster. 32. Pengeinstituttet eller pengeformidleren udbetaler umiddelbart gevinster på op til kr. Er gevinstbeløbet på kr. eller derover, foretages udbetalingen af Danske Lotteri Spil. Af hensyn til eventuelle klager vil gevinster på kr. og derover dog først blive udbetalt mellem tre og fire uger efter trækningsdagen. Når spilleren henvises til et pengeinstitut eller anden pengeformidler i henhold til punkt 31 b) eller 31 c), udskriver forhandleren et gevinstbevis, der udleveres til vinderen sammen med den annullerede kvittering. Gevinstbeviset er et ihændehaverbevis, som sammen med kvitteringen skal benyttes ved gevinstudbetalingen.

8 Forhandleren, pengeinstituttet eller pengeformidleren kan til enhver tid vælge at udbetale gevinsten ved check. Såfremt udbetalingen sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet. Sker udbetaling gennem et pengeinstitut eller anden pengeformidler, er denne endvidere berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation i henhold til pengeinstituttets eller pengeformidlerens almindelige regler herom. 33. Kopi, fotokopi, telefax og lignende af kvittering eller gevinstbevis kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 34. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes aldrig pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er ødelagt eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 35. De ovennævnte beløbsgrænser kan, for den enkelte eller for alle forhandlere, til enhver tid og uden varsel ændres af Danske Lotteri Spil. 36. Bliver Danske Lotteri Spil og/eller Spillemyndigheden klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage i henhold til punkt 41, kan Danske Lotteri Spil og/eller Spillemyndigheden suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget. Der kan hverken rejses krav mod Danske Lotteri Spil eller Spillemyndigheden i forbindelse med ændringer af det gevinstgivende resultat. 37. Danske Lotteri Spil har indført et spilkort, der giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres til en af spilleren valgt konto i et pengeinstitut. Der er fastsat særlige regler for denne udbetalingsmåde, og disse regler er et supplement til nærværende spilleregler. Spilkortet kan ikke anvendes ved anpartsspil. 38. Gevinster udbetales med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den, som er i besiddelse af gyldig kvittering eller gevinstbevis, jf. dog punkt 39. Den, der udbetaler gevinsten, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på kvitteringen/gevinstbeviset og navn og adresse på den person, der indløser kvitteringen/gevinstbeviset. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks. Spærring for udbetaling 39. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en kvittering/et gevinstbevis, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller

9 hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter trækningsdagen. Det er en betingelse for at gennemføre en spærring, at det pågældende spil/kvitteringen entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Hvis ejerforholdet vedrørende spillet/kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af kvitteringen/gevinstbeviset. Forældelse 40. Ved spil købt via en forhandler, og hvor gevinsten er mindre end 200 kr. pr. kvittering, skal spilleren henvende sig til forhandleren for udbetaling senest 90 dage efter trækningsdagen. Hvor gevinsten er 200 kr. og derover pr. kvittering skal henvendelse ske til forhandleren senest et år efter trækningsdagen. Et gevinstbevis skal præsenteres til udbetaling i et pengeinstitut senest et år efter trækningsdagen. Ved spil købt via skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst. Klageadgang 41. Klager vedrørende gevinster på beløb under 200 kr. skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest 90 dage efter trækningsdagen. Klager vedrørende gevinstbeløb på 200 kr. eller derover skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest et år efter trækningsdagen. Et særligt skema til hjælp ved indgivelse af klager kan udleveres af forhandleren, ved henvendelse til Kundecentret eller hentes via De involverede parter får skriftlig meddelelse om afgørelsens indhold. Eventuel udbetaling af gevinster starter snarest efter endelig afgørelse af klagen. Såfremt spilleren får medhold i en klage vedrørende en 1. præmie, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til, såfremt klagen var fremkommet og endeligt afgjort inden for fristen på tre uger, jf. punkt 27. Offentliggørelse 42. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Danske Lotteri Spil A/S

10 Korsdalsvej Brøndby Kundecenter tlf

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler VISA/Dankort

Brugerregler VISA/Dankort DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge Dampfærgevej 28 2100 København Ø Tlf.: +45 33 36 62 00 Fax: +45 33 36 62 40 E-mail: info@dnb.dk Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 1 2 Hvad kan

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere