NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom"

Transkript

1 NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert en lang række spørgsmål. Med vores håndbog har vi forsøgt at samle svar på mange af disse. Finder du ikke svar, eller føler du, at der mangler vigtige informationer eller finder du forkerte oplysninger i håndbogen, er du meget velkommen til at maile til Fodbold ungdoms formand. Se adresselisten på hjemmesiden. Børneattest Inden du kan starte som træner/leder, skal du udfylde en børneattest. Det er lovpligtigt for foreninger at indhente børneattester på trænere, hjælpere og ledere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Børneattesten hentes på NBSIF s hjemmeside under formularer. Udfyldt børneattest afleveres/mailes til Fodbold ungdoms formand sammen med tlf.nr., mailadr. samt oplysning om hvilken årgang man er tilknyttet. Nøgler Efter aflevering af udfyldt børneattest vil du få udleveret en nøgle, som passer til boldrum og omklædningsrum. Trænergoder Som fast træner i Fodbold ungdom vil du få kontingentet retur på dit/dine egne børn, som du træner, i form af Trænergodtgørelse. Endvidere vil du få mulighed for at vælge trænertøj, såfremt dette er en del af klubbens aktuelle sponsoraftaler. Bogen Aldersrelateret træning udleveres til alle trænere, som en hjælp i forbindelse med træningen. Ovennævnte gælder ikke for hjælpetrænere, som kun sporadisk er tilknyttet en årgang. Værdigrundlag Nr. Bjært Strandhuse Idrætsforening er et attraktivt og trygt samlingssted for et bredt udbud af fritidsaktiviteter i lokalsamfundet. Vi bygger på: Et forpligtende fællesskab blandt alle medlemmer, ledere, forældre og trænere Frivilligt arbejde Breddeidræt Håndbog udg. 8 1

2 Vi lægger vægt på: Det er sjovt at være med Foreningslivet er præget af åben dialog, en god omgangstone, tolerance og ligeværd Der er et godt samarbejde, herunder forældresamarbejde, med fælles ansvar og gensidig respekt Skabe kvalitet og engagement, samt viljen til at give alle i foreningen gode oplevelser, både sportsligt og socialt Alle har mulighed for indflydelse Organisation i Fodbold ungdom Fodbold ungdom ledes af en formand, som har fast plads i vores hovedforening Nr. Bjært Strandhuse Idrætsforening. Formanden deltager endvidere i forskellige eksterne sammenhænge. Formanden udgør sammen med næstformanden, sekretæren og repræsentanter for de enkelte hovedområder (11-mands, 7-mands, 5-mands, 3-mands / piger) m.fl. ungdomsudvalget, som mødes efter behov og drøfter overordnede problemstillinger for Fodbold ungdom. På alle årgange (piger og drenge) findes en årgangsansvarlig, som repræsenterer årgangen på et halvårligt møde. De årgangsansvarlige har blandt andet ansvaret for, at der på alle årgange findes en opdateret medlemsliste. Alle, som deltager i årgangens aktiviteter, er registreret i Conventus og betaler kontingent. For nærmere om Conventus se hovedforeningens hjemmeside. Komplet liste over alle trænere/ledere i Fodbold ungdom vedligeholdes af formanden og mailes ud til alle trænere/ledere i Fodbold ungdom ca. 3 gange pr. år eller efter behov. Ændringer til listen indrapporteres løbende til formanden. I Fodbold ungdom har vi en række Ungdomshjælpetrænere, som typisk er teenagere i skolealderen. Disse ungdomshjælpetrænere aflønnes ud fra devisen om, at de lige så godt kan hjælpe til i en idrætsforening som sortere flasker i et supermarked. Ungdomshjælpetrænere under 18 år må dog ikke have selvstændigt holdansvar eller være alene med spillerne til kamp og lignende. Retningslinjer for aflønning af Ungdomshjælpetrænere kan rekvireres hos formanden. Baner + vedligehold NBSIF fodbold råder over i alt 9 fodboldbaner + nogle grønne områder i forbindelse med banerne, som med fordel kan bruges til opvarmning, tekniske øvelser mv. Oversigt over banerne kan hentes på hjemmesiden. Bane 2 er klubbens kunstgræsbane. Gode græs-fodboldbaner kommer ikke af sig selv. Det kræver, at alle fodboldtrænere afvikler træningen på en sådan måde, at vi - så vidt som det er muligt - skåner målfelter mv. Derfor har vi i NBSIF formuleret et regelsæt, som alle skal følge. Vigtigst er her at flytte mål efter hver træning og kamp, da skolebørn og andre ellers hurtigt slider græsset i målfelterne væk. Regelsættet kan læses på hjemmesiden. Håndbog udg. 8 2

3 Vores opvisningsbane, som fortrinsvis skal bruges af vores bedste 11-mands hold på de enkelte årgange, kræver ekstra opmærksomhed. Opvarmning bør ske på det grønne areal mod Kobbelskoven. Vores kunstgræsbane har sit eget regelsæt, som kan findes på hjemmesiden og ses på skiltning ved banen. Vi har også besluttet, at cykler ikke må forefindes på banerne samt at hunde skal holdes i snor. Alle trænere og ledere bedes hjælpe med at håndhæve dette. Bolde + materialer Træningsmaterialer, bolde mv. findes i vore 2 boldrum, som ligger dels ved indgangen til omklædningsrummet ifm. gymnastiksalen (boldrum 1) og i skurvognen mellem bane 2 Kunstgræsbanen og bane 3 Opvisningsbanen (boldrum 2). Skurvognen deles med seniorafdelingen. Ved behov for/ønske om nye bolde og andet materiale kontaktes den materialeansvarlige. Se trænerlisten. Vask af overtrækstrøjer og rengøring/fejning af boldrum/skurvogn er et fællesansvar. Træningstider, banefordeling Træningstider og banefordeling på græs besluttes for 1 år ad gangen (sommer/sommer). Gældende fordeling kan ses på opslagstavle ved omklædningsrummene samt på hjemmesiden. Ved fordeling af træningstider kan der opstå overlap, som betyder, at opvarmning mv. ikke kan foregå på egen træningsbane. Endvidere vil placering af turneringskampe på træningsbanerne kunne medføre, at træningen må flyttes til de grønne arealer efter bane 9 banen længst væk. Træningstider på kunstgræs er gældende fra primo oktober til primo april. Spillesæt Fodbold ungdom har indgået en aftale med NIKE og Sport Direct, som betyder, at alle NBSIF-hold skal spille i NIKE-tøj fra Sport Direct. Ligeledes er det besluttet, hvilke spillesæt klubben anvender som standard. Kontakt formanden for yderligere oplysninger. For så vidt angår trøjesponsorering er dette meget velkomment, så længe trøjesponsorerne ikke er i nogen form for konkurrence med vore hovedsponsorer, hvis en sådan forefindes. Undlad i øvrigt at trykke navn på spillesættene, da de gerne skal kunne holde til flere sæsoner evt. andre årgange. Erfaringen viser, at dette giver store problemer, når spillere stopper, skifter hold eller skifter årgang. Spilletrup/Nye spillere og frafald Den årgangsansvarlige sikrer, at alle aktive deltagere har registreret sig i Conventus og betaler kontingent. Håndbog udg. 8 3

4 Kontingentsatser besluttes af ungdomsudvalget og kan findes på Fodbold ungdoms hjemmeside. Kontingent betales via vores hjemmeside under Fodbold Ungdom / Tilmelding og betaling. Ønskes spillercertifikat ved udmeldelse kontaktes kassereren, som sikrer sig, at der ikke er kontingentrestance. Er dette tilfældet, kan spilleren ikke få udleveret et spillercertifikat og således ikke starte i ny klub, før beløbet er betalt. Oprykning af spillere til anden årgang Fodbold ungdom ønsker, så vidt det er muligt, at fastholde de bedste spillere i klubben. Dette kan betyde, at det i visse tilfælde er hensigtsmæssigt at lade de allerbedste spillere deltage på en højere årgang. En beslutning om flytning til højere årgang skal dog ske i enighed mellem de involverede trænere og forældre. Det besluttede regelsæt kan læses på hjemmesiden. Kampafvikling Afvikling af turneringskampe/stævner indebærer en række ekstraopgaver. Ved omklædningsrummene er opsat en tavle, hvorpå kampbane og omklædningsrum skal skrives, sådan at modstanderne kan finde rundt. Hvilken kampbane, det enkelte hold er blevet tildelt, kan ses på sedlen, som hænger på opslagstavlen ved omklædningsrummene. I de mindste rækker (til og med U12) sørger holdene selv for dommere. Fra U13 er der påsat sorte dommere, som skal modtages på en god måde. Trænerne skal sørge for, at der er låst op til de specielle dommer-omklædningsrum samt orientere dommeren om den aktuelle kampbane. Trænerne sørger for ekstra bolde til modstandernes opvarmning, hjørneflag som findes i skurvognen, overtrækstrøjer (specielt ved kampe, som afvikles i stævneform) mv. Spilles kampen på bane 3 skal resultattavlen benyttes. Fjernbetjening befinder sig i postkassen umiddelbart indenfor døren i boldskuret. Alle hold skal udfylde et kampkort med alle deltagende spillere. Kopi afleveres til modstanderholdet og original lægges i den lille kasse mærket kampkort, som forefindes i boldrummet ved omklædningsrummet ved gymnastiksalen. Forinden skal resultater indrapporteres til DBU s resultatservice. Telefonnummer står på holdkortet. Det kræver ekstra opmærksomhed at holde skolen og vore omklædningsrum rene. Beskidte støvler må ikke tages på i omklædningsrummene, og efter træning/kamp skal alle støvler tages af udenfor. Børster og vandhaner forefindes. Omklædningsrummene (også dem, som udeholdene har benyttet) skal fejes og rengøres. I vintersæsonen deltager klubben i DBU JYLLAND s indefodbold-turneringer med et af årgangen fastlagt antal hold. Kampene afvikles i henhold til DBU JYLLAND s regelsæt for indendørs turningen Håndbog udg. 8 4

5 i haller udvalgt af DBU JYLLAND, hvor det er de deltagende hold som på skift står for turneringsafviklingen. Arrangørklubberne skal således stille dommere og betjene tidtagerbordet. Stævner En del af kontingentbetalingen går til Kommunemesterskabet, som afvikles den første week-end i januar måned. Deltagelse i stævner ud over Kommunemesterskabet er mod forældrebetaling. Fodbold ungdom har gode traditioner med deltagelse i et sommerstævne. På forårsmødet med alle årgangsansvarlige udvælges 1-2 foretrukne stævner. Så vidt muligt er det ønskeligt, at flere hold tager til samme stævne ad hensyn til forældredeltagelse. Videreuddannelse/kurser Alle trænere har mulighed for at videreuddanne sig på DBU s kurser. Yderligere info om uddannelsesmulighederne kan ses på DBU s hjemmeside eller via kontakt til Fodbold ungdoms kursuskoordinator. NBSIF arrangerer også med jævne mellemrum forskellige dagskurser (førstehjælp m.v.) Samarbejdsklubber På både pige- og drengesiden deltager NBSIF i forskellige klubsamarbejder. NBSIF har vurderet, at dette er hensigtsmæssigt både for eliten og bredden. Klubbens erfaringer med klubsamarbejde er særdeles positive. Yderligere oplysninger om klubsamarbejde kan fås hos formanden eller læses på Fodbold ungdoms hjemmeside. Kampfordeler Fodbold ungdom har en fast kampfordeler, som koordinerer alle turneringskampe udendørs. Ligeledes står kampfordeleren for al kommunikation med DBU i forbindelse med kampflytninger, dommerpåsætning, aflysninger mv. Kampfordeleren tildeler alle hold en eller flere baner til stævner og kamp. Diverse informationer fra kampfordeleren sendes pr. mail til den årgangsansvarlige eller placeres i brevbakkerne i boldrummet ved omklædningsrummet ved gymnastiksalen. Indendørs sæson Ligeledes har Fodbold ungdom en indekoordinator, som varetager lignende opgaver i relation til indendørssæsonen. Træningstider for indendørs sæsonen besluttes på efterårsmødet med alle årgangsansvarlige. Hvis skolens gymnastiksal bruges ved træning indendørs, så hænger nøglen til gymnastiksalen i boldrummet ved omklædningsrummet ved gymnastiksalen. HUSK at hænge nøglen på plads igen efter brug. Håndbog udg. 8 5

6 Bolde og materialer til indendørssæsonen opbevares i skabe i rummet mellem hal 1 og hal 2. De 2 oppustelige bander samt blæseren opbevares i de sidste blå kasser til venstre i hal 1. Forældremøder Fodbold ungdom anbefaler, at der på alle årgange holdes 1-2 forældremøder pr. år. Disse møder har karakter af informations- og dialogmøder og har vist sig som en god anledning til at få flere forældre involveret i klubben eller på den enkelte årgang. Cafeteriet/mødelokaler Ved cafeteriet forefindes et mødelokale, som kan bookes i cafeteriet til forældremøder og lign. Ligeledes bookes kaffe/te til møderne. Dette betales af Fodbold ungdom. Klubbens cafeteria kan kun fungere, hvis alle hold bakker op derom, så det er naturligvis ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikke i hverken cafeteriet eller omklædningsrummene. Ønskes andre arrangementer i klubben med f.eks. spisning, så kontakt cafeteriet. Træningslejr i klubben / Besøg af venskabsklub Ved ønsket om ovennævnte arrangementer kontaktes formanden i god tid for evt. leje af hal og overnatning. Forplejning bestilles i cafeteriet. Bande-sponsorering Til såvel opvisningsbanen som kunstgræsbanen ønsker klubben at sælge bandereklamer. For yderligere information om bandereklamer kontaktes formanden for NBSIF eller Fodbold ungdoms formand. Diverse Hjemmesiden for Fodbold ungdom er for alle trænere og medlemmer/forældre. Al nyhedsstof / billeder mailes til formanden, som står for opdatering / vedligeholdelse af denne. Ajourført pr af Lisbeth Wolfson Formand Fodbold Ungdom i NBSIF Håndbog udg. 8 6

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013 TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013-1 - Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2012/13 Snart skal dommernes fløjter igen lyde som sød musik i vore øre. Driblinger, mål og grønne trøjer bliver en del af vores hverdag,

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere