Dansk Tarokforbund ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8"

Transkript

1 DANSK TAROKFORBUND 2011

2 Dansk Tarokforbund Nærværende Spillevejledning for Dansk Tarok er udgivet marts Tegninger og kortkunst er udført af Lise Andersen, overlærer ved Blovstrød Skole i Allerød Kommune. Produktion: ENEVOLDSEN KOMMUNIKATION, Gydevang 20 C, 3450 Allerød. ISBN: Ansvarlig for spillevejledningens indhold og layout: A. Knud Andersen, Østervang 2, Blovstrød, 3450 Allerød. Telefon: Udgivelsen her er udarbejdet med udgangspunkt i en spillevejledning, som formanden for VLK Aarhus, Bent Agger, forelagde ved revisionens begyndelse i oktober Den oprindelige, overskuelige opbygning er stort set bevaret. Visse dele er sprogligt tydeliggjort, og nye afsnit er indføjet. Et samarbejde har været præget af en løbende vurdering af ændringer eventuelt med forslag til rettelser og efterfølgende accepteret af Christian Lerche, Den Kgl. Tarokklub, samt Bent Agger, Vestre Landsdelskommandos Tarokklub. Ønskes indgående beskrivelser af tarokspillet, henvises til hjemmesiden Her findes kopi af flere af de ældre udgivelser, der er oplistet øverst på heftets side 3 som bilag til Dansk Tarokforbunds Spillevejledning. Heftets sponsor: Den Kongelige Tarokklub, formidlet af formanden, Lensgreve Christian Lerche-Lerchenborg.

3 Dansk Tarokforbund Marts 2011 (Kortvifte: 4 konger pagat + skusen) Dansk Dansk Tarokforbunds Tarokforbunds Spillevejledning Spillevejledning Denne gennemgang af retningslinjerne for Dansk Tarok under Dansk Denne Tarokforbund gennemgang er af fortrinsvis retningslinjerne beregnet for for Dansk begyndere. Tarok under Dansk Tarokforbund er fortrinsvis beregnet for begyndere. Klubber kan have mindre afvigelser i forhold til dette regelsæt. Klubber kan have mindre afvigelser forhold til dette regelsæt. Vejledningen er tilstræbt opbygget således, at den følger et spil fra Vejledningen start til slutningen, er tilstræbt og opbygget undervejs således, gennemgås at den spillets følger regler. et spil Reglerne fra start til suppleres slutningen, med og anvisninger undervejs på gennemgås, hvordan begyndere spillets regler. kan komme Reglerne i gang suppleres med med at spille anvisninger tarok og på, dygtiggøre hvordan sig begyndere ved at følge kan beskrivelsen komme gang af med tarokspillets at spille tarok grundlæggende og dygtiggøre idé. sig Måske ved vil at følge man få beskrivelsen lyst til at finde af tarokspillets flere finesser grundlæggende beskrevet i bredere idé. Måske publikationer vil man om få lyst tarok. til at Et finde udvalg flere vil kunne finesser findes beskrevet på forbundets bredere hjemmeside. publikationer om tarok. Et udvalg vil kunne findes på forbundets hjemmeside. Citat fra en gammel omtale af Tarok: Citat fra en gammel omtale af Tarok: Prøv det og efter en tid kommer begejstringen! Prøv det og efter en tid kommer begejstringen! 1 1 1

4 Indholdsoversigt 1. Gennemgang af kortene og tilbehør...side 3 Regler for anvendelse af Skusen / Sciesen Spillets formål Spillets start Meldinger Betaling for meldinger Vurdering af kortene Lægning af skat Selve spillet Betaling under spillet Betaling efter spillet Nolospillet Konsekvenser ved fejl Tælling af tarokker Dansk Tarokforbunds Bestyrelse / Tilsluttede Klubber Vedtægt for Dansk Tarokforbund Dansk Tarokforbunds Hjemmeside:

5 Indholdet i dette hefte baserer sig på disse tidligere udgivelser: Jacob Christian Bendz, ca. 1840, O. Olfeldt, 1960, Emil Wolff, 1889, Poul Jensen, formentlig 1968, R. L. Borch, 1920, Bent Agger, 1970, J. V. V. Hermansen, 1926, Hans J. Møller, 1988, J. V. V. Hermansen, 1943, A. Knud Andersen, Gennemgang af kortene og andet tilbehør Tarokspillet består af 78 kortblade, nemlig 21 trumfer, kaldet tarokker, et specielt kort, kaldet skusen / sciesen samt 56 farvekort, 14 kort i hver farve. a. Tarokkerne er mærket med deres værdi fra 1 til 21. (1) Pagaten Tarok 1 kaldes pagaten, den mindste tarok. Sidste stik på dette kort kaldes at ultimére pagaten. (2) Tarok 21 Denne tarok er det højeste kort i spillet. (3) Skusen / Sciesen Et joker-lignende kort, som benævnes således: I Jylland foretrækkes Sciesen, på Sjælland benævnes kortet Skusen. Beskrivelse på side

6 b. Skusen / Sciesen anvendes efter følgende regler: Den kan aldrig tage stik hjem, den kan efter behag anvendes som tarok eller farvekort, den må ikke anvendes i næstsidste stik, den medregnes som tarok ved tarok- og matadormeldinger, den regnes ikke som tarok ved lægning af skat, den må ikke lægges i skaten. Den kan forlanges udspillet eller tilspillet som tredjesidste kort af enhver af de to modspillere, men en spiller, der kalder på skusen/sciesen i tredjesidste udspil, og denne tidligere er anvendt, betaler 20 point i hver kop. Spilles skusen/sciesen ud f.eks. som spar og kan den spiller, der sidder næst udspilleren, ikke bekende, spørger han baghånden, om denne har spar. Svares ja, betragtes kortet på bordet som en spar, og der reageres derefter. Svares nej, kan spørgeren omdøbe udspillet til den farve, der passer ham bedst eller han kan overlade dåbsretten til baghånden. Dette gælder også i forbindelse med sidste stik. Kastes i tankeløshed et kort til den således udspillede skus/ scies, går dåbsretten over til baghånden, såfremt denne ikke har den forlangte farve. For tarok-partier, hvori der spilles med optælling, gælder: Den, der har skusen/sciesen på hånden, tager den hjem i sin stikbunke, såfremt den bruges senest i tredjesidste stik. Falder den først i sidste stik, tilfalder skusen/sciesen den spiller, der får dette stik. c. Farvekortene Hver farve har et kort, man kun møder i tarok: Cavallen (C) Den er tredje-højeste kort i hver farve. 4 1

7 Farvekortene Farvekortene er er præ- prægeget som som andre andre kort, kort, men men værdierne værdierne ses ses her: her: Sorte Sorte farver: farver: Røde Røde farver: farver: d. d. Kopper Kopper Til Til spillet spillet anvendes anvendes en en kongekop kongekop og og en en pagatkop, pagatkop, f.eks. f.eks. to to skåle skåle af af passende passende størrelse. størrelse. De De skal skal være være så så forskellige, forskellige, at at de de ikke ikke kan kan forveksles. forveksles. Kongekoppen Kongekoppen bør bør være være den den fornemste. fornemste. Forslag Forslag til til placering placering af af kopperne kopperne på på spillebordet: spillebordet: 3 spillere: spillere: Kopperne Kopperne står står konstant konstant på på den den tomme tomme plads. plads. 4 spillere: spillere: Kopperne Kopperne står står på på oversidderens oversidderens plads. plads. Før Før næste næste spil spil flyttes flyttes de de én én plads plads mod mod uret. uret. De De to to koppers koppers indbyrdes indbyrdes placering placering fastholdes fastholdes i alle alle spil. spil. Klubber Klubber kan kan have have lokale lokale ordninger. ordninger. Forud Forud for for taroktræf taroktræf bør bør der der aftales aftales fælles fælles retningslinier retningslinier for for dagen. dagen. e. e. Jetons Jetons Hver Hver spiller spiller skal skal have have et et sæt sæt jetons, jetons, helst helst i en en fra fra mod- modspillernespillernes afvigende afvigende farve, farve, således således at at spillerne spillerne ved ved spillets spillets afslutning afslutning har har let let ved ved at at opgøre opgøre tab tab eller eller gevinst. gevinst. Erfaringsmæssigt Erfaringsmæssigt er er et et normalt normalt jeton-sæt jeton-sæt tilstrækkeligt tilstrækkeligt suppleret suppleret f.eks. f.eks. med med udgåede udgåede mønter mønter eller eller andet. andet. Disse Disse jetons jetons sættes sættes da da til til et et større større antal antal point. point p 5 p p I øvrigt: øvrigt: Nogle Nogle klubber klubber har har været været heldige heldige at at støde støde på på jetons jetons i æsker æsker med med pålydende pålydende point, point, ganske ganske som som om om de de er er fremstillet fremstillet til til kortspillet kortspillet tarok. tarok. 5 5

8 2. Spillets formål at ultimere, at hindre andre i at ultimere, at trække en spiller bagud, at få sidste stik, at få sine ultimokort hjem og at få størst mulig tælling.* * Spillerne kan beslutte at undlade optælling. a. ad at ultimere At ultimere vil sige at få sidste stik på et ultimokort. Ultimokortene er pagaten og kongerne, og en ultimo benævnes henholdsvis pagat-ultimo og konge-ultimo. At der kan ultimeres, kan skyldes gode kort, ultimatorens dygtighed, held, men oftest fejl i modspillet. Den spiller, der ultimerer, honoreres fra hver spiller med: 45 point for en pagat-ultimo og 40 point for en konge-ultimo. Og han må tømme den tilsvarende ultimo-kop. b. ad at hindre andre i at ultimere Det er i denne forbindelse en gentleman-regel, at ingen spiller må indlade sig på forsøg på ultimering, hvis han derved kan blive årsag til, at en anden ultimerer. Og: En hæderlig tarokspiller vælger at gå bagud, hvis denne handling efter mislykket magtspil er hans eneste mulighed i slutspillet for at hindre en anden i at ultimere. I overensstemmelse med foranstående er det en selvfølge, at ingen plejer små private interesser på trods af risikoen for en andens ultimo. Når alle ultimokort er gået eller man selv har resten kan man naturligvis ikke bebrejdes at pleje sine egne interesser. c. ad at trække en spiller bagud Ved bagud forstås tab af et ultimokort (pagat eller konge) i sidste stik, idet besidderen ikke får stikket hjem. 6 6

9 Årsagen til, at en spiller går bagud herunder navnlig trækkes bagud er som regel letsindigt spil fra denne spillers side, for eksempel ved at han bruger sit ultimokort så sent i spillet, at han ikke mere får mulighed for at skaffe sig af med det før i sidste stik. En sådan blottelse vil den drevne modspiller altid være rede til at benytte. Den spiller, der går bagud, betaler til hver modspiller: 45 point for en pagat-bagud, og 40 point for en konge-bagud. Og han skal fordoble den tilsvarende kop. Teoretisk er det muligt, at to spillere samtidig går bagud på konger, mens den tredje ultimérer pagaten eller en konge! d. ad at få sidste stik (men uden ultimo) Dette har navnlig sin fordel derved, at der betales relativt godt med 20 point fra hver modspiller. Det viser sig i øvrigt i praksis, at den spiller, som almindeligvis vælger at opgive en usikker ultimo-chance til fordel for sidste stik, i det lange løb vil tage en god part af gevinsten. Med hensyn til spil på sidste stik gælder det samme som for forsøg på ultimo, at der ikke må tages nogen chance, som indebærer en risiko for, at en anden spiller ultimerer. e. ad at få sine ultimokort hjem (konger / pagat) Dette har sin betydning derved, at besidderen i modsat fald kommer til at betale for dem (5 point for hvert ultimokort til hver af modspillerne samt 5 point i den tilsvarende kop, altså i alt 15 point). Derudover vil han miste tællepoint. Den spiller, som får sin pagat hjem, honoreres med 5 point fra hver medspiller. f. ad at få størst mulig tælling Dette bør kun være et mål, som en spiller sætter sig, når han ikke har andre muligheder i sine kort, og kun, hvis han ikke derved kommer til at hjælpe en anden til en ultimo. (Man kan efter aftale vælge at undlade optællingen. En sådan beslutning medfører erfaringsvis, at spillet i endnu højere grad koncentreres om det væsentligste i tarok: Ultimo / at hindre ultimo / trække bagud / sidste stik). 7 7

10 3. Spillets start a. Antallet af spillere og deres placering Til et tarokparti hører normalt 4 spillere, men der kan dog også være 3 eller 5 på partiet. 3 spillere: Alle deltager i spillet med ét sæt kort. 4 spillere: Den, der sidder over for kortgiveren, blander til næste spil og lægger talon en til venstre for sig. Alternativ: Spilleren til højre for kortgiveren er oversidder. Denne blander til næste spil, får taget af til venstre og giver kort i tre bunker, parat til næste spil. Kortgiveren har nu god tid til at lægge skat efter nøje overvejelse. 5 spillere: Spillerne nærmest kortgiver deltager i spillet. De to oversiddere sidder ved siden af hinanden. Mens der spilles, forbereder de næste spil den ene giver kort og lægger skat, og den anden har forinden taget af. Generelle regler: Der trækkes lod om plads ved bordet. Oversiddere må ikke blande sig i spillet. Bemærk: Man skal bekende kulør, så længe man har farven. Derefter skal der bruges tarok, når renonce-farven spilles. Har en anden spiller forinden stukket med tarok, er man frit stillet, om man vil stikke over eller anvende en mindre tarok. b. Betaling ved start Selve partiet starter med, at der funderes, dvs. at hver spiller også oversiddere lægger 20 point i hver kop. c. Kortgivning Forud for alle spil betaler kortgiveren 5 point i hver kop. Når kortene er blandet, tages der af, og der gives mod uret med 5 kort i hvert kast og med 8 kort i sidste kast til kortgiveren. En spiller, der efter endt kortgivning konstaterer renonce i tarok (skus/scies regnes ved denne fordeling ikke som tarok), har ret til, men ikke pligt til at forlange omgivning måske ser han en mulighed for at spille nolo? Der betales ikke nye 5 point ved en sådan omgivning. 8 8

11 d. Lægning i skaten Når kortgiver har meldt Rigtigt, og alle har sikret sig at have modtaget kort, ordnes kortene på hånden, og kortgiver skal lægge 3 kort i skaten: Konger, pagat, skus/scies og tarok 21 må ikke lægges. Man må kun lægge tarok, hvis dette medfører renonce i tarok (skusen/sciesen regnes her ikke som tarok). Antal lagte tarokker skal oplyses på forlangende. Kort, som indgår i meldinger, må ikke lægges. Bliver dette nødvendigt, skal en sådan handling oplyses. 4. Meldinger Hver spiller skal oplyse visse kortkombinationer: a. Tarokmeldinger Har en spiller 10 eller flere tarokker, skal dette meldes med angivelse af, om pagaten indgår (skusen/sciesen tæller her som tarok). Eksempelvis: 10 uden = 10 tarokker uden pagaten 12 med = 12 tarokker med pagaten. b. Matadormeldinger Har en hånd kortene tarok 21 + pagaten + skusen/sciesen, meldes der 3 matadorer/store. Hvis spilleren desuden har tarok 20, meldes 4 matadorer/store, og så videre. c. Overfyldte meldinger (kaldes også Sprøjtemeldinger) Hvis en spiller har alle konger + skusen/sciesen eller alle fire billedkort i en farve + skusen/sciesen, meldes der overfyldte konger eller f.eks. overfyldte hjerter. d. Fulde (hele) meldinger Hvis en spiller har alle konger (men ikke skus/scies) eller alle billedkort i en farve (stadig uden skus/scies), meldes fulde konger eller eksempelvis fulde ruder. e. Halve meldinger Hvis en spiller har tre konger + skusen/sciesen, meldes halve konger, mangler ruder (f.eks.). Har en spiller tre billedkort i samme farve + skusen/ sciesen, meldes halve klør, mangler damen (f.eks.). 9 9

12 f. Forhold ved forkerte eller manglende meldinger, der ikke er opdaget og rettet inden første udspil 1. Hvis en spiller melder en kombination, han ikke har, (f.eks. en halv melding uden at have skusen/ sciesen), skal han betale 40 point i hver kop. 2. Hvis en spiller undlader at oplyse om en pligtig melding, skal han betale 40 point i hver kop. I begge ovennævnte tilfælde gælder, at spilleren har pligt til at oplyse om fejlen, så snart han opdager den. Spillet fortsætter, men spilleren kan ikke ultimere, og betaling, der er modtaget for meldinger, tilbagebetales. 5. Betaling for meldinger Tarokmeldinger: 10 med / uden 10 point 11 med / uden med / uden 20 - og så videre. Matadormeldinger: 3 matadorer ( store ) 10 point 4 matadorer ( store ) 15-5 matadorer ( store ) 20 - og så videre. Overfyldte / Sprøjtemeldinger: 15 point Fulde / Hele meldinger: 10 point Halve meldinger: 5 point 6. Vurdering af kortene Efter at kortene er ordnet det vil sige samlet i farver og rækkefølge dannes et billede af kortenes spilleværdi. Væsentlige faktorer, der bør påvirke disse overvejelser, er: de andre spilleres meldinger, tarokkernes antal og størrelse, farvekortene som helhed og antal mulige indkomstkort, tilstedeværelsen af en pisk = mindst seks kort i en farve. 10 1

13 Ad andres meldinger Såfremt en modspiller har afgivet en melding, der oplyser, at han er i besiddelse af et ultimo-kort (f.eks. 10 med eller halve hjerter uden caval, må det naturligvis påvirke vurderingen. Især gælder, at den spiller, som melder om et stort antal tarokker (med eller uden pagat), bør anses som stærkspiller, og egne kort sammenholdt med, hvad den anden modspiller har bør vurderes i lyset heraf. (Hvis der for eksempel er meldt 11 med, og man selv har 4 tarokker, er det klart, at den anden modspiller har 7 tarokker, hvorfor spillet må spilles således, at man hjælper og aldrig tvinger tarokker fra den anden modspiller = makkeren). Ad tarokkernes antal og størrelse Hvis en spiller har 4 tarokker, og der ikke er meldt tarokmelding hos nogen, er det klart, at de resterende tarokker sidder fordelt med 9 hos hver af de to øvrige spillere. Spilleren med de 4 tarokker bør lægge sit spil sådan, at han ikke rammer den ene af disse spillere énsidigt. Hvis en spiller har 7 tarokker, og der ikke er tarokmelding hos nogen, sidder tarokkerne fordelt hos de andre spillere således: 7 8 tarokker eller 6 9 tarokker, hvorfor spillet i hvert fald indledningsvis bør lægges an på at føre modspillet. Tarokkernes størrelse spiller en væsentlig rolle ved vurderingen, idet de hvis de er små nemt kan trækkes og dermed normalt ikke kan få nogen reel indflydelse på spillet. Ad farvekortene som helhed Farvekortene bør vurderes som en helhed efter antallet af forventede indstikkere, idet det må huskes, at det kun er, når man kommer ind og kan bestemme, hvilken farve der skal spilles, at man har reel indflydelse på spillet. Ad tilstedeværelsen af en pisk Det efterses, hvorvidt der findes en pisk, hvorved forstås seks eller flere kort i samme farve

14 Slagkraft for en pisk er: en 5-farve vil kunne slå 1 tarok ud, en 6-farve vil kunne slå 4 tarokker ud, en 7-farve vil kunne slå 7 tarokker ud, en 8-farve vil kunne slå 10 tarokker ud. Kombinationen af tarokker + én pisk, således at de tilsammen udgør i alt 16 kort, er normalt en forudsætning for at kunne ultimere. 7. Lægning af skat (Se også punkt 3 d, side 9). Kortgiveren der lægger skat skal betale 5 point i hver kop, men han får jo også 28 kort, hvoraf han skal lægge 3. Fordelen ved at lægge skat er: kortene kan afpasses efter den rolle, man agter at spille, og man er ene om at vide, hvilke kort der mangler i spillet. a. Som stærkspiller Er man stærk i tarok har for eksempel 10 eller 11 tarokker men ikke nogen egentlig pisk, kan man ofte med fordel lægge af sine længste farver i den hensigt at gøre alle farver omtrent lige stærke, og da trække modspillernes tarokker ud ved at spille tarok (det kaldes at tarokkére). Hvis man derimod har en pisk, vil det være klogest at beholde den, hvis man forventer, at den kan føres til bunds. b. Som holdespiller Har man en pisk, bør denne så godt som altid holdes ubeskåret, og af de andre farver bør man lægge således, at de bliver så dækkede eller så godt rustet mod en andens pisk som muligt. Altså lægges flest af den næstlængste farve. c. Som svagspiller Hvis der er en mulighed for, at man kan komme til at overtage modspillet, skal der lægges efter samme princip, som holdespilleren iagttager. Hvis kortene derimod har en sådan beskaffenhed, at man aldeles sikkert er svag mand uden mulighed for at spille nolo da bør man som regel lægge tre kort af sin længste farve, eller måske to af den længste og én af den næstlængste

15 Svagspilleren bør ikke falde for fristelsen til at lægge sig renonce i en farve for at fange kongen, eller lægge fra en kort farve for at få pagaten hjem, idet dette vil forrykke balancen mellem de to andre og dermed øge muligheden for en ultimo. 8. Selve spillet a. Der gives kort mod uret med 5 kort i hvert kast. Kortgiveren får de sidste 8 kort. Alle er ansvarlige for at have modtaget det korrekte antal. Når kortgiveren har lagt tre kort i skaten, startes melderunden i pligtig rækkefølge: Kortgiver, forhånd, baghånd. Forhånden spiller ud mod uret. b. Stærkspilleren For at en spiller kan tillade sig at optræde som sådan, må han være mindst lige så stærk som den stærkeste af de to andre. Han vil ofte føre sin pisk for at tvinge tarokker fra modspillerne og dermed åbne mulighed for en ultimo eller i hvert fald sidste stik. c. Modspillet Hvis en spiller således fører sin pisk og i øvrigt ikke viser tegn på venskab, bør de to andre etablere et modspil, som hindrer, at den stærke spiller ultimerer. Den af de to modspillere, der har de fleste tarokker og de bedste indstikskort, må tage ansvar for at føre modspillet, hjulpet af den anden, og fortsætte, indtil han måske er blevet ramt så hårdt, at den, der tidligere var svagspiller, må overtage modspillet. (1) Holdespilleren Holdespilleren må føre modspillet mod stærkspilleren på en sådan måde, at det bliver vanskeligt for denne at ultimere. Til dette har han lov til at regne med mindst neutralitet fra makkerens side og når det er nødvendigt også en støtte hvis han ved at gå med sine ultimo-kort viser makkeren, at han ikke pønser på at ultimere

16 (2) Svagspilleren Svagspilleren bør hjælpe holdespilleren, der har vist sine gode hensigter ved at gå med sine ultimo-kort. Han spiller holdespillerens farve og undgår at spille en farve, som kræver, at holdespilleren skal bruge tarok. Når alle ultimokort er gået, har den svage spiller ingen forpligtelser i forhold til de øvrige spillere. d. Anvendelse af skusen/sciesen Muligheder for anvendelse af skusen/sciesen: Bidrage til at skaffe indehaveren et ekstra stik. Hvis for eksempel spilleren har en caval anden i en farve, som spilles ud med konge og dame, kan han ved anvendelse af skusen/sciesen skaffe sig en indstikker. Bruges som tarok, både ved udspil og ved tilspil, og bruges til at drive en konge ud, som er det eneste kort tilbage i en farve. Hvis for eksempel kongens indehaver har 6 kort i farven mod angriberens 5, kan angriberen føre sin farve til bunds, hvorefter den af modspillerne, der har skusen/ sciesen, kan spille den ud i kongefarven, hvorved kongen bliver drevet ud. 9. Betaling under spillet a. For pagaten Den, der i spillets løb får sin pagat hjem, honoreres med 5 point af hver af de andre deltagende spillere. Den, der i spillets løb mister sin pagat, betaler 5 point til hver af de andre spillere og lægger desuden 5 point i pagatkoppen. b. For konge Bliver en konge stukket, betales 5 point til hver af de andre spillere, og der lægges desuden 5 point i kongekoppen. 10. Betaling efter spillet a. For tout Den, spiller, der gennemfører en tout (alle 25 stik), belønnes med 80 point fra hver af de deltagende spillere og med retten til at tømme begge kopper. (Der foreligger ingen oplysninger om, at sensationen tout nogen sinde er forekommet i tarok!)

17 .. b. For ultimo 1. Pagat-ultimo: 45 point fra hver + pagatkop. 2. Konge-ultimo: 40 point fra hver + kongekop. Når en kop er tømt, skal der funderes med 20 point på ny af alle deltagere ved bordet. Ultimator er ansvarlig for manglende fundering. c. For at gå bagud 1. Pagat-bagud: 45 p til hver + fordobling af pagatkop. 2. Konge-bagud: 40 p til hver + fordobling af kongekop. d. For at få sidste stik: 20 point fra hver. Betales der for at få sidste stik, når et spil slutter med en bagud? Ingen af de ti vejledninger, der er oplistet foroven på side 3 i dette hefte, anfører undtagelse fra at betale for sidste stik ved bagud. Alligevel har det gennem tiden været sædvane at undlade at betale for sidste stik, når andre afslutninger på spillet indgår, f.eks. bagud. Dansk Tarokforbund forholder sig i dette nyformulerede regelsæt til, at spillere i suveræne klubber kan træffe lokale afgørelser, blot disse ikke strider mod væsentlige, almene regler for Dansk Tarok. Men: Før et taroktræf mellem klubber starter, afgøres det, hvordan arrangementet afvikles m.h.t. kombinationen bagud / sidste stik. e. For nolo: 25 point fra hver. f. For tælling (Man kan efter aftale vælge at undlade optællingen. En sådan beslutning medfører erfaringsvis, at spillet i endnu højere grad koncentreres om det væsentligste i tarok: Ultimo / hindre ultimo / trække bagud / sidste stik). Pointværdien er som følger: For hvert stik 1 point, i alt 26 p For hver konge dame caval knægt pagat tarok skus/scies I alt i spillet 78 p 15 15

18 g. Betaling (eller gevinst) efter tællingen point taber 25 p spiller lige op point vinder 5 p Forslag: Kun de to spillere, som ikke er kortgivere til næste spil, tæller point i deres stikbunke. Eksempel: Den ene opgør sin tælling til 39 p den anden sin til 19 p. Ifølge tabellen ovenfor skal den første modtage 15 p, mens den anden skal betale 5 p. Altså skal kortgiveren betale 10 p en uretfærdighed på 5 p, som kan indkasseres i pagat-koppen eller måske modsvares senere? 11. Nolospillet Nolo at undgå stik indgår som en melding i l hombre og whist. I tarok meldes nolo ikke, men kan opstå under spillet. En nolo kan forekomme, når to stærke spillere kæmper så koncentreret, at det for sent går op for dem, at den tredje kan slutte spillet uden stik. Dette uheld sker yderst sjældent, når drevne spillere mødes. En bevidst nolo, som røbes undervejs i spillet, kan sjældent gennemføres mod to dygtige modspillere. Kortfordelingen skal være ekstremt fordelagtig, og råder man ikke over skusen/ sciesen, er muligheden for succes yderst ringe

19 AFVÆRGE-NOLO spilles som makkerspil mellem to svage spillere, når meldinger afslører så stor styrke hos tredje-manden, at en ultimo synes uundgåelig. Dette makkerskab udmøntes ved, at én spiller hjælper den anden til at gennemføre en nolo, og så snart melderunden er overstået, begynder de to makkere hver for sig at overveje, hvilken rolle de kan klare. Men som i alle andre forhold i tarok kan aftaler ikke træffes direkte, kun indirekte, oplyst gennem spillets forløb, dog eventuelt støttet af indbyrdes meldinger. Gennemføres en nolo, kan en ultimo ikke vindes. Men den, der vinder sin nolo, og én af de øvrige spillere kan gå bagud. Vindes en nolo, betales efter sædvane ikke for sidste stik. Optælling bortfalder ved vunden nolo, altså er skaten ikke et stik. En vunden nolo betales med 25 point fra de andre spillere. I øvrigt: Øverst på side 3 her i heftet findes en liste over bøger, hvori der bringes mere detaljerede anvisninger på væsentlige finesser ved nolo-spillet. 12. Konsekvenser ved fejl Forkert kortgivning: Ønsker kortgiveren at give på ny, betales i hver kop 5 point Forkert antal kort efter første udspil: Spillet standser. Når det er afgjort, hvem der har begået fejlen, (ved kortgivning eller på anden vis), betaler den skyldige i hver kop point Forkerte eller manglende meldinger: Spillet fortsætter, men den, der har fejlet, kan ikke ultimere og tilbagebetaler modtagne beløb samt bøder i hver kop 40 point (Fejl kan rettes, hvis dette sker før første udspil). Kulørsvigt: Spillet standser, og den, der har svigtet kulør, betaler i hver kop.. 40 point Forkert lagt skat: Hvis anden hånd (forhånden) har afgivet melding, kan fejlen ikke rettes. Spillet standser, og der bødes i hver kop. 40 point Fejlagtigt forlangt skus: Der betales i hver kop.. 20 point 17 17

20 : Gråzone Hvis en spiller begår en af følgende type fejl, kan den ikke rettes, hvis blot én af de øvrige spillere forlanger spillet standset. Der kastes mere end ét kort på bordet: Denne fejl har sjældent betydning, hvis handlingen foregår i ca. den første tredjedel af spillet, men kan have alvorlige konsekvenser, hvis handlingen sker i slutningen af et spil. I så fald kan spillet forlanges standset, og der betales i hver kop 40 point Baghånden kaster et kort, inden mellemhånden har lagt til: Denne handling vil kunne give mellemhånden en fordel, fordi bordet fanger. Derfor må handlingen give udspilleren ret til (men ikke pligt til) at forlange spillet standset med en efterfølgende bod i hver kop på.. 40 point Et par eksempler på kritisabel etik Udtalelser eller kropssprog, der kan påvirke spillets resultat. Tøven med at bekende kulør med sidste kort i en farve. En sådan adfærd er uacceptabel og bør imødegås ved klar påtale. Problemer af denne art kan ikke klares ved idømmelse af bøder! 13. Tælling af tarokker Da det er nødvendigt til enhver tid at være klar over, hvor mange tarokker der er gået, anføres her et par hjælperegler: Den simpleste måde er naturligvis at tælle alle tarokker, samtidig med at de viser sig. En anden måde er kun at tælle de tarokker, som falder fra de andre to spillere, og da man jo ved, hvor mange tarokker man selv havde, da spillet startede, er det et forholdsvis simpelt regnestykke at gøre op, hvor mange tarokker der er tilbage på de to hænder tilsammen. Uanset hvilken af ovennævnte tælleregler, der anvendes, gælder følgende gode råd: Tæl ikke tarokkerne, før de ligger på bordet. Husk at tælle skusen/sciesen som tarok (tæl til 22). I nogle af de bøger om tarok, der er oplistet foroven på side 3 i dette hefte, beskrives mere avancerede tællemetoder

21 Dansk Tarokforbunds Bestyrelse 2010/11 Formand: Ole Brun Madsen, Hougårdsvej 31, 8220 Brabrand Telefon: Næstfm.: Gerner Nielsen, Hyacintvej 7, 9800 Hjørring Telefon: Kasserer: Børge Jørgensen, Prinsessegade 20D, 7000 Fredericia Telefon: Sekretær: A. Knud Andersen, Østervang 2, Blovstrød, 3450 Allerød Telefon: Christian Lerche, Lerchenborg Gods, 4400 Kalundborg Telefon: Ole Stevns, Dannebrogsgade 56, 9700 Brønderslev Telefon: Oversigt over tilsluttede klubber, marts 2011 Blovstrød Tarokklub Formand: Svend Graumann, Merianvej 18, 2900 Hellerup Telefon: Den Kongelige Tarokklub Formand: Christian Lerche, Lerchenborg Gods, 4400 Kalundborg Telefon: Fredericia Fæstnings Tarokklub Formand: Ingvert Terkildsen, Skovagervænget 19, 7000 Fredericia Telefon: Hjørring Tarokklub Formand: Gerner Nielsen, Hyacintvej 7, 9800 Hjørring Telefon: VLK Vestre Landsdelskommandos Tarokklub Aarhus Formand: Bent Agger, Parkvej 56, 8920 Randers NV Telefon: Aalborg Garnisons Tarokklub Formand: Bruno Schnoor, Th. Stauningsvej 7, 9210 Aalborg SØ Telefon:

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet Tarok 7309 Tarok-spillet Kort Tarok spilles med et kortspil, der har 78 blade. Bladene er fordelt med 14 på hver af fire farver, to sorte, klør ( ) og spar ( ), og to røde, ruder ( ) og hjerter ( ). Ud

Læs mere

Særlige udtryk ved tarok 2 Spillerne 3 Kortene 3 Kortgivning 6 Meldinger 6 Betalinger 9 Hvad tarokspillet går ud på 12 Lægning af skat 13

Særlige udtryk ved tarok 2 Spillerne 3 Kortene 3 Kortgivning 6 Meldinger 6 Betalinger 9 Hvad tarokspillet går ud på 12 Lægning af skat 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Blad SPILLETS REGLER 2 Særlige udtryk ved tarok 2 Spillerne 3 Kortene 3 Kortgivning 6 Meldinger 6 Betalinger 9 Hvad tarokspillet går ud på 12 Lægning af skat 13 SELVE SPILLET Indledning

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

S P I L L E R E G L E R Særlige udtryk ved tarok TAROK: trumf. Mindste tarok (T1) har betegnelsen PAGATEN. SKUSEN: et jokerlignende kort beskrevet i

S P I L L E R E G L E R Særlige udtryk ved tarok TAROK: trumf. Mindste tarok (T1) har betegnelsen PAGATEN. SKUSEN: et jokerlignende kort beskrevet i S P I L L E R E G L E R Særlige udtryk ved tarok TAROK: trumf. Mindste tarok (T1) har betegnelsen PAGATEN. SKUSEN: et jokerlignende kort beskrevet i et senere afsnit. CAVAL: ( C) et ekstra billedkort,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Særlige udtryk ved tarokken. Hvor højt spiller man? 4 Spillerne. Kortene 5 Kortgivning 6 Meldinger 7 Betalinger 8

INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Særlige udtryk ved tarokken. Hvor højt spiller man? 4 Spillerne. Kortene 5 Kortgivning 6 Meldinger 7 Betalinger 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Særlige udtryk ved tarokken. Hvor højt spiller man? 4 Spillerne. Kortene 5 Kortgivning 6 Meldinger 7 Betalinger 8 Betalinger før spillet 8 Betalinger under spillet 9 Betalinger

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

INDHOLD Første afdeling Om spillet i almindelighed. Anden afdeling Specielle regler og bestemmelser

INDHOLD Første afdeling Om spillet i almindelighed. Anden afdeling Specielle regler og bestemmelser INDHOLD Første afdeling Om spillet i almindelighed 1. Hvorledes tarok adskiller sig fra andre kortspil 2 2. Kortene 2 3. Kortgivningen 3 4. Ecarteringen. 4 5. Meldingen 4 6. Almindelige regler 6 7. Gevinst

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

TAROK ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE

TAROK ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE TAROK ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE INDHOLD Wolff, tarok, 1899 Side 1 Indledning 3 2 Kortene og kortgivning 4 3 Ecarteringen 5 4 Meldingen 6 5 Almindelige Regler 8 6 Spillet

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf.

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf. WHIST Regler Antal spillere pr. bord: 4 Kortgivning Der benyttes et spil kort med 55 blade inklusiv 3 jokere. Der gives kort med uret, 13 kort til hver spiller samt 3 byttere, der placeres midt på bordet.

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer.

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer. Vedtægter for Tækkelauget 1 Navn Foreningens navn er Tækkelauget. 2 Formål Tækkelaugets formål er at samle virksomheder, der arbejder inden for tækkefaget og værne om medlemmernes økonomiske, faglige og

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere