Dansk Tarokforbund ISBN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8"

Transkript

1 DANSK TAROKFORBUND 2011

2 Dansk Tarokforbund Nærværende Spillevejledning for Dansk Tarok er udgivet marts Tegninger og kortkunst er udført af Lise Andersen, overlærer ved Blovstrød Skole i Allerød Kommune. Produktion: ENEVOLDSEN KOMMUNIKATION, Gydevang 20 C, 3450 Allerød. ISBN: Ansvarlig for spillevejledningens indhold og layout: A. Knud Andersen, Østervang 2, Blovstrød, 3450 Allerød. Telefon: Udgivelsen her er udarbejdet med udgangspunkt i en spillevejledning, som formanden for VLK Aarhus, Bent Agger, forelagde ved revisionens begyndelse i oktober Den oprindelige, overskuelige opbygning er stort set bevaret. Visse dele er sprogligt tydeliggjort, og nye afsnit er indføjet. Et samarbejde har været præget af en løbende vurdering af ændringer eventuelt med forslag til rettelser og efterfølgende accepteret af Christian Lerche, Den Kgl. Tarokklub, samt Bent Agger, Vestre Landsdelskommandos Tarokklub. Ønskes indgående beskrivelser af tarokspillet, henvises til hjemmesiden Her findes kopi af flere af de ældre udgivelser, der er oplistet øverst på heftets side 3 som bilag til Dansk Tarokforbunds Spillevejledning. Heftets sponsor: Den Kongelige Tarokklub, formidlet af formanden, Lensgreve Christian Lerche-Lerchenborg.

3 Dansk Tarokforbund Marts 2011 (Kortvifte: 4 konger pagat + skusen) Dansk Dansk Tarokforbunds Tarokforbunds Spillevejledning Spillevejledning Denne gennemgang af retningslinjerne for Dansk Tarok under Dansk Denne Tarokforbund gennemgang er af fortrinsvis retningslinjerne beregnet for for Dansk begyndere. Tarok under Dansk Tarokforbund er fortrinsvis beregnet for begyndere. Klubber kan have mindre afvigelser i forhold til dette regelsæt. Klubber kan have mindre afvigelser forhold til dette regelsæt. Vejledningen er tilstræbt opbygget således, at den følger et spil fra Vejledningen start til slutningen, er tilstræbt og opbygget undervejs således, gennemgås at den spillets følger regler. et spil Reglerne fra start til suppleres slutningen, med og anvisninger undervejs på gennemgås, hvordan begyndere spillets regler. kan komme Reglerne i gang suppleres med med at spille anvisninger tarok og på, dygtiggøre hvordan sig begyndere ved at følge kan beskrivelsen komme gang af med tarokspillets at spille tarok grundlæggende og dygtiggøre idé. sig Måske ved vil at følge man få beskrivelsen lyst til at finde af tarokspillets flere finesser grundlæggende beskrevet i bredere idé. Måske publikationer vil man om få lyst tarok. til at Et finde udvalg flere vil kunne finesser findes beskrevet på forbundets bredere hjemmeside. publikationer om tarok. Et udvalg vil kunne findes på forbundets hjemmeside. Citat fra en gammel omtale af Tarok: Citat fra en gammel omtale af Tarok: Prøv det og efter en tid kommer begejstringen! Prøv det og efter en tid kommer begejstringen! 1 1 1

4 Indholdsoversigt 1. Gennemgang af kortene og tilbehør...side 3 Regler for anvendelse af Skusen / Sciesen Spillets formål Spillets start Meldinger Betaling for meldinger Vurdering af kortene Lægning af skat Selve spillet Betaling under spillet Betaling efter spillet Nolospillet Konsekvenser ved fejl Tælling af tarokker Dansk Tarokforbunds Bestyrelse / Tilsluttede Klubber Vedtægt for Dansk Tarokforbund Dansk Tarokforbunds Hjemmeside:

5 Indholdet i dette hefte baserer sig på disse tidligere udgivelser: Jacob Christian Bendz, ca. 1840, O. Olfeldt, 1960, Emil Wolff, 1889, Poul Jensen, formentlig 1968, R. L. Borch, 1920, Bent Agger, 1970, J. V. V. Hermansen, 1926, Hans J. Møller, 1988, J. V. V. Hermansen, 1943, A. Knud Andersen, Gennemgang af kortene og andet tilbehør Tarokspillet består af 78 kortblade, nemlig 21 trumfer, kaldet tarokker, et specielt kort, kaldet skusen / sciesen samt 56 farvekort, 14 kort i hver farve. a. Tarokkerne er mærket med deres værdi fra 1 til 21. (1) Pagaten Tarok 1 kaldes pagaten, den mindste tarok. Sidste stik på dette kort kaldes at ultimére pagaten. (2) Tarok 21 Denne tarok er det højeste kort i spillet. (3) Skusen / Sciesen Et joker-lignende kort, som benævnes således: I Jylland foretrækkes Sciesen, på Sjælland benævnes kortet Skusen. Beskrivelse på side

6 b. Skusen / Sciesen anvendes efter følgende regler: Den kan aldrig tage stik hjem, den kan efter behag anvendes som tarok eller farvekort, den må ikke anvendes i næstsidste stik, den medregnes som tarok ved tarok- og matadormeldinger, den regnes ikke som tarok ved lægning af skat, den må ikke lægges i skaten. Den kan forlanges udspillet eller tilspillet som tredjesidste kort af enhver af de to modspillere, men en spiller, der kalder på skusen/sciesen i tredjesidste udspil, og denne tidligere er anvendt, betaler 20 point i hver kop. Spilles skusen/sciesen ud f.eks. som spar og kan den spiller, der sidder næst udspilleren, ikke bekende, spørger han baghånden, om denne har spar. Svares ja, betragtes kortet på bordet som en spar, og der reageres derefter. Svares nej, kan spørgeren omdøbe udspillet til den farve, der passer ham bedst eller han kan overlade dåbsretten til baghånden. Dette gælder også i forbindelse med sidste stik. Kastes i tankeløshed et kort til den således udspillede skus/ scies, går dåbsretten over til baghånden, såfremt denne ikke har den forlangte farve. For tarok-partier, hvori der spilles med optælling, gælder: Den, der har skusen/sciesen på hånden, tager den hjem i sin stikbunke, såfremt den bruges senest i tredjesidste stik. Falder den først i sidste stik, tilfalder skusen/sciesen den spiller, der får dette stik. c. Farvekortene Hver farve har et kort, man kun møder i tarok: Cavallen (C) Den er tredje-højeste kort i hver farve. 4 1

7 Farvekortene Farvekortene er er præ- prægeget som som andre andre kort, kort, men men værdierne værdierne ses ses her: her: Sorte Sorte farver: farver: Røde Røde farver: farver: d. d. Kopper Kopper Til Til spillet spillet anvendes anvendes en en kongekop kongekop og og en en pagatkop, pagatkop, f.eks. f.eks. to to skåle skåle af af passende passende størrelse. størrelse. De De skal skal være være så så forskellige, forskellige, at at de de ikke ikke kan kan forveksles. forveksles. Kongekoppen Kongekoppen bør bør være være den den fornemste. fornemste. Forslag Forslag til til placering placering af af kopperne kopperne på på spillebordet: spillebordet: 3 spillere: spillere: Kopperne Kopperne står står konstant konstant på på den den tomme tomme plads. plads. 4 spillere: spillere: Kopperne Kopperne står står på på oversidderens oversidderens plads. plads. Før Før næste næste spil spil flyttes flyttes de de én én plads plads mod mod uret. uret. De De to to koppers koppers indbyrdes indbyrdes placering placering fastholdes fastholdes i alle alle spil. spil. Klubber Klubber kan kan have have lokale lokale ordninger. ordninger. Forud Forud for for taroktræf taroktræf bør bør der der aftales aftales fælles fælles retningslinier retningslinier for for dagen. dagen. e. e. Jetons Jetons Hver Hver spiller spiller skal skal have have et et sæt sæt jetons, jetons, helst helst i en en fra fra mod- modspillernespillernes afvigende afvigende farve, farve, således således at at spillerne spillerne ved ved spillets spillets afslutning afslutning har har let let ved ved at at opgøre opgøre tab tab eller eller gevinst. gevinst. Erfaringsmæssigt Erfaringsmæssigt er er et et normalt normalt jeton-sæt jeton-sæt tilstrækkeligt tilstrækkeligt suppleret suppleret f.eks. f.eks. med med udgåede udgåede mønter mønter eller eller andet. andet. Disse Disse jetons jetons sættes sættes da da til til et et større større antal antal point. point p 5 p p I øvrigt: øvrigt: Nogle Nogle klubber klubber har har været været heldige heldige at at støde støde på på jetons jetons i æsker æsker med med pålydende pålydende point, point, ganske ganske som som om om de de er er fremstillet fremstillet til til kortspillet kortspillet tarok. tarok. 5 5

8 2. Spillets formål at ultimere, at hindre andre i at ultimere, at trække en spiller bagud, at få sidste stik, at få sine ultimokort hjem og at få størst mulig tælling.* * Spillerne kan beslutte at undlade optælling. a. ad at ultimere At ultimere vil sige at få sidste stik på et ultimokort. Ultimokortene er pagaten og kongerne, og en ultimo benævnes henholdsvis pagat-ultimo og konge-ultimo. At der kan ultimeres, kan skyldes gode kort, ultimatorens dygtighed, held, men oftest fejl i modspillet. Den spiller, der ultimerer, honoreres fra hver spiller med: 45 point for en pagat-ultimo og 40 point for en konge-ultimo. Og han må tømme den tilsvarende ultimo-kop. b. ad at hindre andre i at ultimere Det er i denne forbindelse en gentleman-regel, at ingen spiller må indlade sig på forsøg på ultimering, hvis han derved kan blive årsag til, at en anden ultimerer. Og: En hæderlig tarokspiller vælger at gå bagud, hvis denne handling efter mislykket magtspil er hans eneste mulighed i slutspillet for at hindre en anden i at ultimere. I overensstemmelse med foranstående er det en selvfølge, at ingen plejer små private interesser på trods af risikoen for en andens ultimo. Når alle ultimokort er gået eller man selv har resten kan man naturligvis ikke bebrejdes at pleje sine egne interesser. c. ad at trække en spiller bagud Ved bagud forstås tab af et ultimokort (pagat eller konge) i sidste stik, idet besidderen ikke får stikket hjem. 6 6

9 Årsagen til, at en spiller går bagud herunder navnlig trækkes bagud er som regel letsindigt spil fra denne spillers side, for eksempel ved at han bruger sit ultimokort så sent i spillet, at han ikke mere får mulighed for at skaffe sig af med det før i sidste stik. En sådan blottelse vil den drevne modspiller altid være rede til at benytte. Den spiller, der går bagud, betaler til hver modspiller: 45 point for en pagat-bagud, og 40 point for en konge-bagud. Og han skal fordoble den tilsvarende kop. Teoretisk er det muligt, at to spillere samtidig går bagud på konger, mens den tredje ultimérer pagaten eller en konge! d. ad at få sidste stik (men uden ultimo) Dette har navnlig sin fordel derved, at der betales relativt godt med 20 point fra hver modspiller. Det viser sig i øvrigt i praksis, at den spiller, som almindeligvis vælger at opgive en usikker ultimo-chance til fordel for sidste stik, i det lange løb vil tage en god part af gevinsten. Med hensyn til spil på sidste stik gælder det samme som for forsøg på ultimo, at der ikke må tages nogen chance, som indebærer en risiko for, at en anden spiller ultimerer. e. ad at få sine ultimokort hjem (konger / pagat) Dette har sin betydning derved, at besidderen i modsat fald kommer til at betale for dem (5 point for hvert ultimokort til hver af modspillerne samt 5 point i den tilsvarende kop, altså i alt 15 point). Derudover vil han miste tællepoint. Den spiller, som får sin pagat hjem, honoreres med 5 point fra hver medspiller. f. ad at få størst mulig tælling Dette bør kun være et mål, som en spiller sætter sig, når han ikke har andre muligheder i sine kort, og kun, hvis han ikke derved kommer til at hjælpe en anden til en ultimo. (Man kan efter aftale vælge at undlade optællingen. En sådan beslutning medfører erfaringsvis, at spillet i endnu højere grad koncentreres om det væsentligste i tarok: Ultimo / at hindre ultimo / trække bagud / sidste stik). 7 7

10 3. Spillets start a. Antallet af spillere og deres placering Til et tarokparti hører normalt 4 spillere, men der kan dog også være 3 eller 5 på partiet. 3 spillere: Alle deltager i spillet med ét sæt kort. 4 spillere: Den, der sidder over for kortgiveren, blander til næste spil og lægger talon en til venstre for sig. Alternativ: Spilleren til højre for kortgiveren er oversidder. Denne blander til næste spil, får taget af til venstre og giver kort i tre bunker, parat til næste spil. Kortgiveren har nu god tid til at lægge skat efter nøje overvejelse. 5 spillere: Spillerne nærmest kortgiver deltager i spillet. De to oversiddere sidder ved siden af hinanden. Mens der spilles, forbereder de næste spil den ene giver kort og lægger skat, og den anden har forinden taget af. Generelle regler: Der trækkes lod om plads ved bordet. Oversiddere må ikke blande sig i spillet. Bemærk: Man skal bekende kulør, så længe man har farven. Derefter skal der bruges tarok, når renonce-farven spilles. Har en anden spiller forinden stukket med tarok, er man frit stillet, om man vil stikke over eller anvende en mindre tarok. b. Betaling ved start Selve partiet starter med, at der funderes, dvs. at hver spiller også oversiddere lægger 20 point i hver kop. c. Kortgivning Forud for alle spil betaler kortgiveren 5 point i hver kop. Når kortene er blandet, tages der af, og der gives mod uret med 5 kort i hvert kast og med 8 kort i sidste kast til kortgiveren. En spiller, der efter endt kortgivning konstaterer renonce i tarok (skus/scies regnes ved denne fordeling ikke som tarok), har ret til, men ikke pligt til at forlange omgivning måske ser han en mulighed for at spille nolo? Der betales ikke nye 5 point ved en sådan omgivning. 8 8

11 d. Lægning i skaten Når kortgiver har meldt Rigtigt, og alle har sikret sig at have modtaget kort, ordnes kortene på hånden, og kortgiver skal lægge 3 kort i skaten: Konger, pagat, skus/scies og tarok 21 må ikke lægges. Man må kun lægge tarok, hvis dette medfører renonce i tarok (skusen/sciesen regnes her ikke som tarok). Antal lagte tarokker skal oplyses på forlangende. Kort, som indgår i meldinger, må ikke lægges. Bliver dette nødvendigt, skal en sådan handling oplyses. 4. Meldinger Hver spiller skal oplyse visse kortkombinationer: a. Tarokmeldinger Har en spiller 10 eller flere tarokker, skal dette meldes med angivelse af, om pagaten indgår (skusen/sciesen tæller her som tarok). Eksempelvis: 10 uden = 10 tarokker uden pagaten 12 med = 12 tarokker med pagaten. b. Matadormeldinger Har en hånd kortene tarok 21 + pagaten + skusen/sciesen, meldes der 3 matadorer/store. Hvis spilleren desuden har tarok 20, meldes 4 matadorer/store, og så videre. c. Overfyldte meldinger (kaldes også Sprøjtemeldinger) Hvis en spiller har alle konger + skusen/sciesen eller alle fire billedkort i en farve + skusen/sciesen, meldes der overfyldte konger eller f.eks. overfyldte hjerter. d. Fulde (hele) meldinger Hvis en spiller har alle konger (men ikke skus/scies) eller alle billedkort i en farve (stadig uden skus/scies), meldes fulde konger eller eksempelvis fulde ruder. e. Halve meldinger Hvis en spiller har tre konger + skusen/sciesen, meldes halve konger, mangler ruder (f.eks.). Har en spiller tre billedkort i samme farve + skusen/ sciesen, meldes halve klør, mangler damen (f.eks.). 9 9

12 f. Forhold ved forkerte eller manglende meldinger, der ikke er opdaget og rettet inden første udspil 1. Hvis en spiller melder en kombination, han ikke har, (f.eks. en halv melding uden at have skusen/ sciesen), skal han betale 40 point i hver kop. 2. Hvis en spiller undlader at oplyse om en pligtig melding, skal han betale 40 point i hver kop. I begge ovennævnte tilfælde gælder, at spilleren har pligt til at oplyse om fejlen, så snart han opdager den. Spillet fortsætter, men spilleren kan ikke ultimere, og betaling, der er modtaget for meldinger, tilbagebetales. 5. Betaling for meldinger Tarokmeldinger: 10 med / uden 10 point 11 med / uden med / uden 20 - og så videre. Matadormeldinger: 3 matadorer ( store ) 10 point 4 matadorer ( store ) 15-5 matadorer ( store ) 20 - og så videre. Overfyldte / Sprøjtemeldinger: 15 point Fulde / Hele meldinger: 10 point Halve meldinger: 5 point 6. Vurdering af kortene Efter at kortene er ordnet det vil sige samlet i farver og rækkefølge dannes et billede af kortenes spilleværdi. Væsentlige faktorer, der bør påvirke disse overvejelser, er: de andre spilleres meldinger, tarokkernes antal og størrelse, farvekortene som helhed og antal mulige indkomstkort, tilstedeværelsen af en pisk = mindst seks kort i en farve. 10 1

13 Ad andres meldinger Såfremt en modspiller har afgivet en melding, der oplyser, at han er i besiddelse af et ultimo-kort (f.eks. 10 med eller halve hjerter uden caval, må det naturligvis påvirke vurderingen. Især gælder, at den spiller, som melder om et stort antal tarokker (med eller uden pagat), bør anses som stærkspiller, og egne kort sammenholdt med, hvad den anden modspiller har bør vurderes i lyset heraf. (Hvis der for eksempel er meldt 11 med, og man selv har 4 tarokker, er det klart, at den anden modspiller har 7 tarokker, hvorfor spillet må spilles således, at man hjælper og aldrig tvinger tarokker fra den anden modspiller = makkeren). Ad tarokkernes antal og størrelse Hvis en spiller har 4 tarokker, og der ikke er meldt tarokmelding hos nogen, er det klart, at de resterende tarokker sidder fordelt med 9 hos hver af de to øvrige spillere. Spilleren med de 4 tarokker bør lægge sit spil sådan, at han ikke rammer den ene af disse spillere énsidigt. Hvis en spiller har 7 tarokker, og der ikke er tarokmelding hos nogen, sidder tarokkerne fordelt hos de andre spillere således: 7 8 tarokker eller 6 9 tarokker, hvorfor spillet i hvert fald indledningsvis bør lægges an på at føre modspillet. Tarokkernes størrelse spiller en væsentlig rolle ved vurderingen, idet de hvis de er små nemt kan trækkes og dermed normalt ikke kan få nogen reel indflydelse på spillet. Ad farvekortene som helhed Farvekortene bør vurderes som en helhed efter antallet af forventede indstikkere, idet det må huskes, at det kun er, når man kommer ind og kan bestemme, hvilken farve der skal spilles, at man har reel indflydelse på spillet. Ad tilstedeværelsen af en pisk Det efterses, hvorvidt der findes en pisk, hvorved forstås seks eller flere kort i samme farve

14 Slagkraft for en pisk er: en 5-farve vil kunne slå 1 tarok ud, en 6-farve vil kunne slå 4 tarokker ud, en 7-farve vil kunne slå 7 tarokker ud, en 8-farve vil kunne slå 10 tarokker ud. Kombinationen af tarokker + én pisk, således at de tilsammen udgør i alt 16 kort, er normalt en forudsætning for at kunne ultimere. 7. Lægning af skat (Se også punkt 3 d, side 9). Kortgiveren der lægger skat skal betale 5 point i hver kop, men han får jo også 28 kort, hvoraf han skal lægge 3. Fordelen ved at lægge skat er: kortene kan afpasses efter den rolle, man agter at spille, og man er ene om at vide, hvilke kort der mangler i spillet. a. Som stærkspiller Er man stærk i tarok har for eksempel 10 eller 11 tarokker men ikke nogen egentlig pisk, kan man ofte med fordel lægge af sine længste farver i den hensigt at gøre alle farver omtrent lige stærke, og da trække modspillernes tarokker ud ved at spille tarok (det kaldes at tarokkére). Hvis man derimod har en pisk, vil det være klogest at beholde den, hvis man forventer, at den kan føres til bunds. b. Som holdespiller Har man en pisk, bør denne så godt som altid holdes ubeskåret, og af de andre farver bør man lægge således, at de bliver så dækkede eller så godt rustet mod en andens pisk som muligt. Altså lægges flest af den næstlængste farve. c. Som svagspiller Hvis der er en mulighed for, at man kan komme til at overtage modspillet, skal der lægges efter samme princip, som holdespilleren iagttager. Hvis kortene derimod har en sådan beskaffenhed, at man aldeles sikkert er svag mand uden mulighed for at spille nolo da bør man som regel lægge tre kort af sin længste farve, eller måske to af den længste og én af den næstlængste

15 Svagspilleren bør ikke falde for fristelsen til at lægge sig renonce i en farve for at fange kongen, eller lægge fra en kort farve for at få pagaten hjem, idet dette vil forrykke balancen mellem de to andre og dermed øge muligheden for en ultimo. 8. Selve spillet a. Der gives kort mod uret med 5 kort i hvert kast. Kortgiveren får de sidste 8 kort. Alle er ansvarlige for at have modtaget det korrekte antal. Når kortgiveren har lagt tre kort i skaten, startes melderunden i pligtig rækkefølge: Kortgiver, forhånd, baghånd. Forhånden spiller ud mod uret. b. Stærkspilleren For at en spiller kan tillade sig at optræde som sådan, må han være mindst lige så stærk som den stærkeste af de to andre. Han vil ofte føre sin pisk for at tvinge tarokker fra modspillerne og dermed åbne mulighed for en ultimo eller i hvert fald sidste stik. c. Modspillet Hvis en spiller således fører sin pisk og i øvrigt ikke viser tegn på venskab, bør de to andre etablere et modspil, som hindrer, at den stærke spiller ultimerer. Den af de to modspillere, der har de fleste tarokker og de bedste indstikskort, må tage ansvar for at føre modspillet, hjulpet af den anden, og fortsætte, indtil han måske er blevet ramt så hårdt, at den, der tidligere var svagspiller, må overtage modspillet. (1) Holdespilleren Holdespilleren må føre modspillet mod stærkspilleren på en sådan måde, at det bliver vanskeligt for denne at ultimere. Til dette har han lov til at regne med mindst neutralitet fra makkerens side og når det er nødvendigt også en støtte hvis han ved at gå med sine ultimo-kort viser makkeren, at han ikke pønser på at ultimere

16 (2) Svagspilleren Svagspilleren bør hjælpe holdespilleren, der har vist sine gode hensigter ved at gå med sine ultimo-kort. Han spiller holdespillerens farve og undgår at spille en farve, som kræver, at holdespilleren skal bruge tarok. Når alle ultimokort er gået, har den svage spiller ingen forpligtelser i forhold til de øvrige spillere. d. Anvendelse af skusen/sciesen Muligheder for anvendelse af skusen/sciesen: Bidrage til at skaffe indehaveren et ekstra stik. Hvis for eksempel spilleren har en caval anden i en farve, som spilles ud med konge og dame, kan han ved anvendelse af skusen/sciesen skaffe sig en indstikker. Bruges som tarok, både ved udspil og ved tilspil, og bruges til at drive en konge ud, som er det eneste kort tilbage i en farve. Hvis for eksempel kongens indehaver har 6 kort i farven mod angriberens 5, kan angriberen føre sin farve til bunds, hvorefter den af modspillerne, der har skusen/ sciesen, kan spille den ud i kongefarven, hvorved kongen bliver drevet ud. 9. Betaling under spillet a. For pagaten Den, der i spillets løb får sin pagat hjem, honoreres med 5 point af hver af de andre deltagende spillere. Den, der i spillets løb mister sin pagat, betaler 5 point til hver af de andre spillere og lægger desuden 5 point i pagatkoppen. b. For konge Bliver en konge stukket, betales 5 point til hver af de andre spillere, og der lægges desuden 5 point i kongekoppen. 10. Betaling efter spillet a. For tout Den, spiller, der gennemfører en tout (alle 25 stik), belønnes med 80 point fra hver af de deltagende spillere og med retten til at tømme begge kopper. (Der foreligger ingen oplysninger om, at sensationen tout nogen sinde er forekommet i tarok!)

17 .. b. For ultimo 1. Pagat-ultimo: 45 point fra hver + pagatkop. 2. Konge-ultimo: 40 point fra hver + kongekop. Når en kop er tømt, skal der funderes med 20 point på ny af alle deltagere ved bordet. Ultimator er ansvarlig for manglende fundering. c. For at gå bagud 1. Pagat-bagud: 45 p til hver + fordobling af pagatkop. 2. Konge-bagud: 40 p til hver + fordobling af kongekop. d. For at få sidste stik: 20 point fra hver. Betales der for at få sidste stik, når et spil slutter med en bagud? Ingen af de ti vejledninger, der er oplistet foroven på side 3 i dette hefte, anfører undtagelse fra at betale for sidste stik ved bagud. Alligevel har det gennem tiden været sædvane at undlade at betale for sidste stik, når andre afslutninger på spillet indgår, f.eks. bagud. Dansk Tarokforbund forholder sig i dette nyformulerede regelsæt til, at spillere i suveræne klubber kan træffe lokale afgørelser, blot disse ikke strider mod væsentlige, almene regler for Dansk Tarok. Men: Før et taroktræf mellem klubber starter, afgøres det, hvordan arrangementet afvikles m.h.t. kombinationen bagud / sidste stik. e. For nolo: 25 point fra hver. f. For tælling (Man kan efter aftale vælge at undlade optællingen. En sådan beslutning medfører erfaringsvis, at spillet i endnu højere grad koncentreres om det væsentligste i tarok: Ultimo / hindre ultimo / trække bagud / sidste stik). Pointværdien er som følger: For hvert stik 1 point, i alt 26 p For hver konge dame caval knægt pagat tarok skus/scies I alt i spillet 78 p 15 15

18 g. Betaling (eller gevinst) efter tællingen point taber 25 p spiller lige op point vinder 5 p Forslag: Kun de to spillere, som ikke er kortgivere til næste spil, tæller point i deres stikbunke. Eksempel: Den ene opgør sin tælling til 39 p den anden sin til 19 p. Ifølge tabellen ovenfor skal den første modtage 15 p, mens den anden skal betale 5 p. Altså skal kortgiveren betale 10 p en uretfærdighed på 5 p, som kan indkasseres i pagat-koppen eller måske modsvares senere? 11. Nolospillet Nolo at undgå stik indgår som en melding i l hombre og whist. I tarok meldes nolo ikke, men kan opstå under spillet. En nolo kan forekomme, når to stærke spillere kæmper så koncentreret, at det for sent går op for dem, at den tredje kan slutte spillet uden stik. Dette uheld sker yderst sjældent, når drevne spillere mødes. En bevidst nolo, som røbes undervejs i spillet, kan sjældent gennemføres mod to dygtige modspillere. Kortfordelingen skal være ekstremt fordelagtig, og råder man ikke over skusen/ sciesen, er muligheden for succes yderst ringe

19 AFVÆRGE-NOLO spilles som makkerspil mellem to svage spillere, når meldinger afslører så stor styrke hos tredje-manden, at en ultimo synes uundgåelig. Dette makkerskab udmøntes ved, at én spiller hjælper den anden til at gennemføre en nolo, og så snart melderunden er overstået, begynder de to makkere hver for sig at overveje, hvilken rolle de kan klare. Men som i alle andre forhold i tarok kan aftaler ikke træffes direkte, kun indirekte, oplyst gennem spillets forløb, dog eventuelt støttet af indbyrdes meldinger. Gennemføres en nolo, kan en ultimo ikke vindes. Men den, der vinder sin nolo, og én af de øvrige spillere kan gå bagud. Vindes en nolo, betales efter sædvane ikke for sidste stik. Optælling bortfalder ved vunden nolo, altså er skaten ikke et stik. En vunden nolo betales med 25 point fra de andre spillere. I øvrigt: Øverst på side 3 her i heftet findes en liste over bøger, hvori der bringes mere detaljerede anvisninger på væsentlige finesser ved nolo-spillet. 12. Konsekvenser ved fejl Forkert kortgivning: Ønsker kortgiveren at give på ny, betales i hver kop 5 point Forkert antal kort efter første udspil: Spillet standser. Når det er afgjort, hvem der har begået fejlen, (ved kortgivning eller på anden vis), betaler den skyldige i hver kop point Forkerte eller manglende meldinger: Spillet fortsætter, men den, der har fejlet, kan ikke ultimere og tilbagebetaler modtagne beløb samt bøder i hver kop 40 point (Fejl kan rettes, hvis dette sker før første udspil). Kulørsvigt: Spillet standser, og den, der har svigtet kulør, betaler i hver kop.. 40 point Forkert lagt skat: Hvis anden hånd (forhånden) har afgivet melding, kan fejlen ikke rettes. Spillet standser, og der bødes i hver kop. 40 point Fejlagtigt forlangt skus: Der betales i hver kop.. 20 point 17 17

20 : Gråzone Hvis en spiller begår en af følgende type fejl, kan den ikke rettes, hvis blot én af de øvrige spillere forlanger spillet standset. Der kastes mere end ét kort på bordet: Denne fejl har sjældent betydning, hvis handlingen foregår i ca. den første tredjedel af spillet, men kan have alvorlige konsekvenser, hvis handlingen sker i slutningen af et spil. I så fald kan spillet forlanges standset, og der betales i hver kop 40 point Baghånden kaster et kort, inden mellemhånden har lagt til: Denne handling vil kunne give mellemhånden en fordel, fordi bordet fanger. Derfor må handlingen give udspilleren ret til (men ikke pligt til) at forlange spillet standset med en efterfølgende bod i hver kop på.. 40 point Et par eksempler på kritisabel etik Udtalelser eller kropssprog, der kan påvirke spillets resultat. Tøven med at bekende kulør med sidste kort i en farve. En sådan adfærd er uacceptabel og bør imødegås ved klar påtale. Problemer af denne art kan ikke klares ved idømmelse af bøder! 13. Tælling af tarokker Da det er nødvendigt til enhver tid at være klar over, hvor mange tarokker der er gået, anføres her et par hjælperegler: Den simpleste måde er naturligvis at tælle alle tarokker, samtidig med at de viser sig. En anden måde er kun at tælle de tarokker, som falder fra de andre to spillere, og da man jo ved, hvor mange tarokker man selv havde, da spillet startede, er det et forholdsvis simpelt regnestykke at gøre op, hvor mange tarokker der er tilbage på de to hænder tilsammen. Uanset hvilken af ovennævnte tælleregler, der anvendes, gælder følgende gode råd: Tæl ikke tarokkerne, før de ligger på bordet. Husk at tælle skusen/sciesen som tarok (tæl til 22). I nogle af de bøger om tarok, der er oplistet foroven på side 3 i dette hefte, beskrives mere avancerede tællemetoder

21 Dansk Tarokforbunds Bestyrelse 2010/11 Formand: Ole Brun Madsen, Hougårdsvej 31, 8220 Brabrand Telefon: Næstfm.: Gerner Nielsen, Hyacintvej 7, 9800 Hjørring Telefon: Kasserer: Børge Jørgensen, Prinsessegade 20D, 7000 Fredericia Telefon: Sekretær: A. Knud Andersen, Østervang 2, Blovstrød, 3450 Allerød Telefon: Christian Lerche, Lerchenborg Gods, 4400 Kalundborg Telefon: Ole Stevns, Dannebrogsgade 56, 9700 Brønderslev Telefon: Oversigt over tilsluttede klubber, marts 2011 Blovstrød Tarokklub Formand: Svend Graumann, Merianvej 18, 2900 Hellerup Telefon: Den Kongelige Tarokklub Formand: Christian Lerche, Lerchenborg Gods, 4400 Kalundborg Telefon: Fredericia Fæstnings Tarokklub Formand: Ingvert Terkildsen, Skovagervænget 19, 7000 Fredericia Telefon: Hjørring Tarokklub Formand: Gerner Nielsen, Hyacintvej 7, 9800 Hjørring Telefon: VLK Vestre Landsdelskommandos Tarokklub Aarhus Formand: Bent Agger, Parkvej 56, 8920 Randers NV Telefon: Aalborg Garnisons Tarokklub Formand: Bruno Schnoor, Th. Stauningsvej 7, 9210 Aalborg SØ Telefon:

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

TAROK REGLER OG VEJLEDNING

TAROK REGLER OG VEJLEDNING 1 HANS J MØLLER Tarokspillets nøglekort TAROK REGLER OG VEJLEDNING Fire mænd sad omring bordet med den grønne filtflade stilheden i rummet var fortættet Af og til bevægede en hånd sig langsomt, når et

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere