{Ejnar Bjerre Jørgensen: Gårdhistorie}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{Ejnar Bjerre Jørgensen: Gårdhistorie}"

Transkript

1 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 1 af 9 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Gårdhistorie} Ejstrup by, Hallundbæk, Harild, Hedegaard, Hygild, Krejbjerg, Nybygge, Nygaard, Gludsted, S. Hvilum Ejstrup by. I den gamle jordebog fra Hastrup fra 1651 nævnes der kun 2 gårde i Ejstrup by, der hørte under Hastrup. Den ene gård var fæstet af Christen Pedersen og Niels Madsens enke, den anden havde kun en fæster, Søren Jensen. Desuden ejede Hastrup 6 bol i byen. Bol nr. 1 var fæstet af Søren Kræmmer, bol nr. 2 af Søren Skrædder, bol nr. 3 af Jens Andersen, bol nr. 4 af Kield Pedersen. De sidste 2 bol var begge fæstet af Michel Snedker. Endelig var der et gadehus uden jord, men der er ikke nævnt nogen beboer. D. 29. juni 1654 fik Jørgen Kaas til Hastrup overdraget kongetienden for Ejstrup sogn af Jørgen Rosenkrantz til Kjeldgård. Tienden lød på 15 ørter rug og 5 ørter byg. Jørgen Rosenkrantz havde handlet sig til tienden fra handelsmand Heinrich Møller i København, der igen havde fået den overdraget af hans kgl. majestæt til afdrag på kronens gæld. Skødet til Jørgen Kaas blev udstedt i Odense og bevidnet af Erich Rosenkrantz og Erich Kaas. I Marie Belows pantebreve kan det ses, at den ene gård i Ejstrup havde været pantsat d. 17. marts 1650, og da levede Niels Madsen endnu. Da Jørgen Kaas købte Hastrup i 1651, indløste han pantene, og gårdene blev under Hastrup. Han blev dræbt under krigen i 1658, og den næste jordebog var udgivet af hans enke Karen Grubbe Jørgensdatter i 1661, da jordebøgerne blev indkaldt til forberedelse af matriklen i På den første gård i Ejstrup var Christen Pedersen stadig fæster, men nu sammen med Peder Nielsen, der kunne være Niels Madsens søn. Hartkornet opgives til 12 tdr. 7 skp. 1 fkr. 1 alb. Landgilden var tilsvarende høj, 1 ørte malt, 6 harbopund smør, 1 okse at stalde, 1 svin,1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Søren Jensens fæstegård var øde, dens hartkorn opgives til 6 tdr. 7 skp. 1 fkr. Landgilden var 3 ørter rug, 2 harbopund smør og 1 svin. Et bol var øde, hartkorn Landgilde 2 hbpd. smør. Det var Michel Snedker dobbeltbol. Søren Kræmmer havde htk Landgilde 5 skp. rug og ½ hbpd. smør. Søren Skrædder havde samme htk. og svarede samme landgilde. Jens Andersen var borte, der boede Niels Skrædder med samme htk. og ldg. som de 2 foregående. Kield Pedersen var også borte, og hans bol var øde, ellers havde den samme htk. som de forrige. D. 4. maj 1670 var der skifte på Hastrup efter Jørgen Kaas. Den store gård i Ejstrup blev delt imellem de 2 sønner Hans og Jørgen Grubbe. Hans fik Christen Pedersens halvdel, den skulle også svare 10 skp. gæsterihavre og ½ rigsd. gæsteripenge. Desuden fik Hans Kaas Søren Jensens ødegård, der også skulle svare gæsteri, 1 rigsd. Jørgen Grubbe Kaas fik den anden halvgård, han brugte det gamle fæsternavn Niels Madsens enke i sin jordebog. Den ydede tilsvarende ldg. og gæsteri. Gadehuset var også tilfaldet ham, der står stadig ikke, hvem der boede der, den årlige husleje var 3 mark. De 6 bol nævnes ikke i skiftet, de var kommet fra Hastrup til andre grene i Kaas-familien. 3 af bolene byttede Jørgen G. Kaas sig til igen d. 23. nov Det var hans svoger Gregers Høg til Vang, der havde fået dem, han fik i stedet en gård i Thy. Der var kommet andre fæstere på bolene. Søren Thomsen kan være den samme som Søren Kræmmer, men Jens Vinding og Lille Christen var ialtfald ny. Landgilden var uændret, men de skulle alle 3 betale 12½ mark i penge. D. 23. marts 1679 lånte Jørgen G. Kaas 250 rd. af Anna Margrethe, enke efter forpagter Peder Hansen på Palsgård. Han pantsatte de 3 bol. Søren Thomsen var borte, hans bol var overtaget af Anders Nygård, der ydede ½ hbpd. smør gæsteri. Christen Andersen kunne være Lille Christen, og Jens Vinding slap med 1 hbpd. smør i landgilde. D. 30. juni 1680 udstedte Jørgen G. Kaas et pantebrev til sin bror, og der står Anders Pedersen i stedet for Anders Nygård. I 1682 blev Hans Kaas alene ejer af Hastrup, og d. 18. sept købte han Ejstrups kongetiende af svogeren Knud Gedde, den var ved søskendeskifte tilfaldet Lene Cathrine Kaas. Skødet blev tinglæst på Vrads herredsting d. 22. sept og indført af den tilforordnede herredsskriver Niels Nielsen med egen hånd. Det var ellers Rasmus Christophersen Hundshoved, der var ordinær skriver. D. 23. sept blev skødet læst ved Hastrup birketing og indført af Niels Nielsen, der ser ud til at have været birkefoged på Hastrup. Conrad von Høvelen til Brandholm og hans svigersøn Niels Parsberg signerede skødet. D. 11. marts 1691 solgte Hans Kaas Ejstrup sogns kongetiende til sin bror, der nu boede på Rybjerg. D. 21. sept lod Hans Kaas holde auktion over Hastrup. Højstbydende blev svogeren amtmand Knud Gedde, der havde haft gården i forpagtning siden 1686, med rigsd. D. 15. marts 1697 fik han auktionsskøde udstedt af auktionsdirektørerne i Viborg. Den medfølgende jordebog nævner gårdene i Ejstrup by, de havde i 1688 fået nyt

2 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 2 af 9 hartkorn. Den største gård var nedsat til htk , og den var fæstet af Jens Rasmussøn og Peder Christensøn med uændret afgift. Den anden var nedsat til htk med 2 fæstere, Jacob Sørensøn og Søren Sørensøn, med uændret afgift. Ved købet af jus patronatus til Ejstrup kirke var Hans Kaas blevet ejer af herligheden til anneksgården, anslået til htk Den var fæstet af Jens Madsøn og Søren Pedersøn, der svarede 4 rd. arbejdspenge af herligheden til Hastrup, mens præsten oppebar landgilden. Kirkejordens hartkorn var Jep Sørensen boede på det ene bol med htk Niels Pedersen på det andet med htk Deres landgilde var ens, ½ ørte rug, ½ hbpd. smør og 12½ mk. gæsteri. Anders Pedersen boede nu på Jens Vindings lille bol med htk I gadehuset boede Anders Smed, der betalte 3 mark huspenge. Anders Pedersen supplerede sit udkomme ved at være spillemand. Kirketienden var sat i htk. til 26 tdr. 5 skp. Kongetienden til 26 tdr. 2 skp. D. 30. jan købte Knud Gedde noget gods af Christen Andersen, Vadskærgård. Deriblandt var et bol i Ejstrup by, der var fæstet af Jens Jacobsen, tidligere Maren Vinding, htk , ldg. 1 hbpd. smør, 1 rd. arbejdspenge. D. 11. juni 1699 købte Knud Gedde 2 bol i Ejstrup by af Nicolai Nissen til Rugballegård. Det ene var fæstet af Peder Pedersen, htk , ldg. ½ ørte rug, ½ hbpd. smør, 12½ mk. gæsteri og 1 rd. arbp. Det andet bol var fæstet af Søren Pedersen, htk , samme ldg. 3 måneder før havde Knud Gedde pantsat 2 bol, og det synes at være de samme, selvom han kalder fæsterne Peder Pedersen og Christen Andersen. I 1701 pantsatte han Jens Jacobsens bol og igen i 1703 samme bol. D. 4. apr pantsatte han alt gods til sin søn Fr. Chr. Gedde. I Ejstrup 1 gård med htk , fæstet af Peder Christensen og Peder Ibsgård. 1 gård med htk , fæstet af Anders Christensen og Søren Sørensen. 1 bol, htk , Niels Pedersen. 1 bol, htk , Lauritz Nielsen. 1 bol, htk , Jens Jacobsen. 1 hus uden jord, Maren Holck, huspenge 3 mk. Desuden herligheden af anneksgården. Jep Sørensen var blevet gårdfæster i Bjørnskov. D. 23. febr solgte Knud Gedde Hastrup til Fr. Chr. Gedde. Niels Jensen havde overtaget htk efter Niels Pedersen. Anders Christensen havde htk Søren Pedersen htk Jens Jacobsen htk På anneksgården boede Jens Madsen og Søren Pedersen som før. D. 2. apr var Anders Christensen med htk afløst af Jens Knudsen, og Søren Jensen havde overtaget Niels Pedersens htk D. 27. apr fik Lene Cathrine Kaas sikkerhed for sit tilgodehavende i Hastrup i gårdene i Ejstrup. Den store gård med htk var fæstet af Peder Christensen og Peder Voulund. Den mindre med htk var fæstet af Anders Christensen og Christen Andersen. Anneksgården optræder med sit fulde htk , fæstet af Jens Madsen og Søren Pedersen. Med bolene var der den ændring, at Peder Sørensen havde overtaget Søren Pedersens htk , og Søren Sørensen havde overtaget Lauritz Nielsens htk D. 22. april 1723 fik Ole Krabbe skøde på Hastrup. I Ejstrup by: Kirkejorden Peder Pedersen og Peder Voulund, And. Christensen og Chr. Andersen, Jens Madsen og Søren Pedersen, Lauritz Nielsen, Søren Jensen, Peder Sørensen, Jens Knudsen, Peder Sørensen Spillemand, D. 21. apr pantsatte Ide Sophie Gedde 2 gårde i Ejstrup, And. Christensen og Chr. Andersen, htk , og Peder Sørensen, htk , den sidste er ny, der er muligvis tale om en gård, der er flyttet fra Bjerre. D. 11. apr blev der igen pantsat gods i Ejstrup. Søren Sørensen havde overtaget Peder Sørensens htk , ellers uændret. I Ide Sophie Geddes jordebog fra d. 14. jan har gårdene fået numre: Nr. 10 med htk var fæstet af Anders Pedersen og Peder Voulund. Nr. 1 og 12 var slået sammen, det var anneksgården og kirkejorden, htk , fæstet af Niels Iversen og Peder Christensen. Nr. 4 med htk var fæstet af Christen Andersen og Peder Sørensen. Nr. 11 med htk var fæstet af Lauritz Nielsens enke. Nr. 6 med htk var fæstet af Peder Sørensen Banch. No. 8 med htk var fæstet af Anders Pedersen. Nr. 7 med htk var fæstet af Christen Andersen. Nr. 5 med htk var fæstet af Jens Thomasen. Nr. 3 var delt imellem Peder Sørensen og Lauritz Sørensen, der hver havde htk ½. Nr. 2 med htk var fæstet af Mads Smed. Nr. 9 med htk var fæstet af Mads Skrædder. No. 13 med htk var fæstet af Jens Thomasen, der også havde nr. 5. De sidste 3 steder synes at være en gård, der er delt, da det samlede htk. i jordebogen er ført ud for sig. Een stor gård i Ejstrup by tilhørte, såvidt det kan ses, samtidig Jens J. Bredal på Rørbæk. D. 13. apr pantsatte Ide Sophie Gedde 2 gårde i Ejstrup by. Det var Peder Sørensen Banch og Peder Enevoldsen, htk , og Peder og Lauritz Sørensen, htk Af dem var Peder Enevoldsen på den første gård ny, han var født på Vesterdam i Thyregod sogn i 1727, døbt d. 15. juni, søn af Enevold Nielsen og Hanna Pedersdatter D. 1. maj 1754 solgte Ide Sophie Gedde Hastrup til kommerceråd Leth. Gårdene i Ejstrup nævnes med landgilde og hoveri. Nr. 4, Peder Enevoldsen og Peder Sørensen Banch, htk , 6 rd. 4 mk. 2 dage pløjning, 2 dage møgkørsel, 2 ægter på 5-6 mil. Nr. 1 og 12, Ole Michelsen og Peder Christensen, htk , som forrige. Anneks til Nr. Snede præst, men herligheden tilhørte Hastrup. Nr. 10, Anders Pedersen og Peder Voulund, htk Ldg. 4 rd. og gør fuld

3 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 3 af 9 hoveri. Nr. 11, Niels Michelsen Smed, htk rd. 4 mk. og 1 løb på 4 mil. Nr. 6. Michel Jensen, htk rd. og 1 løb. Nr. 8, Anders Pedersen, htk rd. og 1 løb. Nr. 7, Christen Andersen, htk rd. og 1 løb. Nr. 5, Jens Thomsen, htk rd. og 1 løb. Nr. 3 Peder Sørensen og Lauritz Sørensen, htk Afgift 1 td. sæderug. I Christen Leths jordebog fra d. 29. okt er der et par fejl, Ole Michelsen og Niels Michelsen kaldes begge Nielsen. Amtstuen i Randers bemærker til nr. 5 Jens Thomasen, at hans htk. er sat 1 alb. for højt. D. 7. jan var Søren Andersen blevet fæster på nr. 10 i stedet for Anders Pedersen. Leth opdagede, at han i 2 år havde svaret skat af 2 skp. htk på nr. 9 i Ejstrup by, selvom den tilhørte kromand Peder Schiønning i Nr. Snede. Niels Iversen på nr. 1 og 12 var død i 1746, og der findes et udførligt skifte efter ham, det blev forrettet af birkedommer P. Paaske i Hastrup mølle. Han efterlod sig enken Margaretha Larsdatter og døtrene Dorthe, 4 år, og Inger, 7 år. Hans 2 naboer Peder Christensen og Jens Thomasen var vurderingsmænd. Hans besætning bestod af 2 heste, 4 stude, 2 køer, 1 kvie, 10 får og lam og 1 svin. I 1759 stod Peder Andersen som fæster på nr. 10 i stedet for Peder Voulund, men det kunne være samme mand. Da Anders Nielsen Wong købte Hastrup i 1761, var Peder Sørensen Banch på nr. 4 død, og hans enke var fæster sammen med Peder Enevoldsen. Peder og Lauritz Sørensen havde fået deres afgift sat op til 2 tdr. rug. I Anders Nielsens jordebog i 1764 var de 3 nr. 4,1 og 12 slået sammen til en gård på htk med 4 fæstere, Peder Enevoldsen, Ole Michelsen og Søren Andersen, den sidste i stedet for enken, der kunne være hans mor. I stedet for Peder Christensen står der Peder Michelsen, det kunne være en fejl. Da Bagger overtog Hastrup, delte han straks de 3 gårde i 2 halvgårde hver. Peder Enevoldsen og Søren Andersen fik htk hver af nr. 4. Ole Michelsen og Peder Christensen fik hver htk af nr. 1 og 12. Jens Andersen og Peder Andersen fik hver htk af nr. 10. Bol nr. 7 blev overtaget af Peder Nielsen i stedet for Christen Andersen. Gård nr. 3 blev også delt, Thomas Thomsen og Søren Larsen fik hver htk ½ D. 26. apr købte Anders Bagger en gård i Ejstrup by af Poul Østergård, tidligere ejer af Karstoft. Htk , fæstet af Søren Laursen og Anders Andersen. Købesum 300 rd. dansk kurant. Det jordløse hus nævnes sidst af Leth, da boede Peder Smed der og gav 4 rd. om året. I 1771 er der en større forklaring om gårdene. Peder Enevoldsen var død, hans enke skal have haft fæstet en kort tid, i 1770 var det overtaget af Michel Jensen. På den anden halvdel af nr. 4 boede Søren Andersen. Nr. 1 og 12 var fæstet af Thomas Pedersen og Peder Christensen. Nr. 10 kaldes Østergård, fæstet af Jens og Peder Østergård (Andersen). Niels Michelsen Smed, htk Jacob Madsen havde afløst Michel Jensen på nr. 6, htk Anders Pedersen, uforandret på nr. 8. Nr. 5 og nr. 7 var lagt sammen og fæstet af Niels Jensen med htk En ny gård nr. 3 var opstået af den gård, som Bagger købte af Poul Østergård, den var lagt sammen med den gamle nr. 3 til htk Anders Andersen havde først det halve htk , og Søren Lassen det andet htk , den halvpart beholdt hans enke, da han døde. Anders Andersens blev igen delt, så han fik en fjerdepartsgård med htk ½, og den anden af samme størrelse blev fæstet af Anders Christensen. I 1774 var Ole Michelsen på nr. 6 i stedet for Jacob Madsen, og Anders Pedersens enke boede på nr. 8. De 2 fjerdeparter af nr. 3 var igen lagt sammen, og Poul Thomsen havde overtaget hartkornet Søren Lassens enke var borte, den ny fæster kaldes Peder Bundgård. Anneksgården med geding jorden var solgt til Peder Christensen d. 30. apr for 300 rd. dansk kurant. Htk Den var fæstet af Thomas Pedersen og Thomas Jensen, den sidste var Peder Christensens svigersøn. D. 9. juni 1778 solgte Peder Christensens enke gården tilbage til Anders Bagger, hun hed Karen Jensdatter. Bagger erklærede d. 4. dec. 1780, at han stod til ansvar for skatterne af Thomas Pedersens og Thomas Jensens fæstegårde og ligeledes for de 2 jordløse huse, beboet af tidligere gårdfæster Lauritz Sørensen og Peder Enevoldsens enke. I jordebogen fra d. 11. nov er gård nr. 4 fæstet af Jens Mikkelsen og Jens Pedersen. På nr. 3 havde Hendrik Poulsen og Mads Sørensen afløst Poul Thomsen og Peder Bundgård. Bagger havde egentlig beholdt anneksgården, men Mogens Lottrup gjorde også udlæg i den. I 1788 var Peder Jensen og Anders Pedersen fæstere på nr. 10. Anders Pedersens enke på nr. 8 var borte og afløst af Peder Andersen. Smeden Niels Mikkelsen var også væk, på hans bol boede Mads Pedersen, der også var smed. I 1796 var Jens Pedersen død på nr. 4, og hans enke var fæster af halvgården. Hendrik Poulsen på nr. 3 var afløst af Mikkel Andersen. Sådan var tilstanden, da Jens Schoutrup solgte bøndergodset i Ejstrup by. NB. D. 21. apr købte Ide Sophie Gedde en halv gård i Ejstrup by af Lauritz Nielsen Schophuus på Baastrup. Fæstet af Peder Sørensen og Lars Sørensen. Htk. 1 td. 7 skp. 1 fkr. 2 alb. Købesum 60 rd.

4 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 4 af 9 Peder Christensen i Ejstrup blev d. 9. jan viet til Anne Christensdatter fra Østerdam. Anne var sikkert datter af murermester Christen Christensen i Østerdam. Peder Voulund i Ejstrup blev d. 16. nov viet til enke Gjertrud Sørensdatter i Lønå. Hun var født i 1714 og var datter af Søren Madsen i Lønå. Peder Voulund var blevet enkemand samme år. Hallundbæk. Gården havde i fæstere, Christen Andersen og Anders Christensen. I 1661 nævnes kun Christen Andersen, hans htk. var 8 tdr. 4 skp. 1 alb. I landgilde skulle han årligt yde 2 ørter malt, 3hbpd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. gåsehavre og 2 høns. Ved skiftet på Hastrup d. 4. maj 1670 tilfaldt hovedparten af Hallundbæk Jørgen Grubbe Kaas. Hans Kaas fik kun en lille part, så han kunne tilkomme 3 skp. malt af landgilden. En lille rest må være tilfaldet Lene Cathrine Kaas. Christen Andersen var fæster sammen med en mand, der kaldes Peder Hauffen. I 1688 fik Hallundbæk sit hartk. nedsat til En ny fæster Anders Christensen var fæster af hele gården. Noget af landgilden var også bortfaldet. I 1705 var der igen kommet 2 fæstere, Jens Nielsen og Mads Christensen. Først i 1742 nævnes en ny fæster, Søren Jensen, der var kommet i stedet for Jens Nielsen. I 1752 var der 2 nye fæstere, Peder Sørensen og Jens Nielsen, men den sidste var der kun kort tid, i 1754 var det Peder og Christen Sørensen, antagelig brødre. De fik landgilden afløst af en pengeafgift 13 rd. 2 mk., men de gjorde hoveri som andre fæstebønder. Da Anders Bagger overtog Hastrup, kom Søren Pedersen i stedet for Peder Sørensen, og gården blev delt i 2 lige store dele, hver med htk I 1774 solgte Bagger de 2 halvgårde til fæsterne, Søren Pedersen købte den ene, og en ny fæster, Christen Christensen, købte den anden. Harild. I den ældste jordebog fra Hastrup er der nævnt 2 gårde i Øster Harild. På den ene var Frandz Michelsen fæster, og på den anden var det Madz Tomesen. I 1661 er der igen nævnt 2 gårde, Poul Pedersen var fæster på den første, og Niels Jensen på den anden. De 2 gårde var lige store i htk. 5 tdr. 7 skp. 0 fkr. 0 alb., og landgilden for hver 3 hbpd. smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. I en udlægsforretning hos Henrich Thott nævnes en gård i Nørre Harild med Peder Christensen som fæster. Hartkornet var Det er muligt, at gårdene i Ø. Harild er tilfaldet Lene Cathrine Kaas, for hendes mand Knud Gedde overlod en af dem til landsdommer Bartholin til gælds betaling. Ad omveje fik Knud Gedde skøde på gården igen d. 30. jan. 1699, da var der 2 fæstere, Jens Nielsen og Anders Pedersen, og hartkornet var i 1688 nedsat til D. 11. juni 1699 købte Knud Gedde den anden gård i Ø. Harild af Nicolai Nissen til Rugballegård. Der nævnes også 2 fæstere Søren Pedersen og Anders Pedersen, men det fremgår ikke, om det er den samme Anders Pedersen, der havde en part af begge gårde i fæste. Hartkornet var lidt mindre , og landgilden var 1 svin mindre end for den første gård. I 1706 var der sket en del forandring, Christen Andersen havde afløst Jens Nielsen på den første gård, og den anden gård, som kaldes Mellem Harild i jordebogen, havde 2 nye fæstere, Las Pallisen og Jens Lassen. Fr. Chr. Gedde pantsatte gårdene et par gange, men brugte helt forældede navne på fæsterne i pantebrevene. I 1710 pantsatte han den første gård og havde da de rigtige navne Anders Pedersen og Christen Sørensen. I 1711 pantsatte han den anden, og da havde han også der de rigtige navne Las Pallesen og Jens Lassen. Jordebøgerne fra 1723 og 1739 havde de samme navne, men de er upålidelige, da de ikke var ført a jour. I 1742 blev der indsendt en jordebog til amtstuen, og da hed fæsterne i Ø. Harild Christen Sørensen og Jens Andersen. På den anden gård hed de Palle Larsen og Lars Jensen. Denne gård kaldes i 1754 nr. 1 og havde Palle Larsen og Christen Knudsen som fæstere. Landgilden ydedes i penge med 10 rd. 4 mk. Den ny fæster Christen Knudsen var gift omkring 1744, måske var hans kone fra Harild. Det tyder på, at han var søn af Knud Jacobsen og Margrethe Christensdatter i Ågård. De havde en søn Christen, der var født i 1717 og døbt d. 17. okt. Han havde en bror i Kokborg, der var et par år ældre.

5 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 5 af 9 Da Anders Bagger overtog Hastrup i 1764, delte han Harild nr. 1 i 2 lige store halvgårde med htk ½, og med Palle som fæster på den ene og Christen på den anden. I 1770 var Christen Knudsen afløst af Christen Christensen, der kunne være en søn. Ved nytår 1775 udgik begge halvgårde af Hastrups jordebog, de 2 fæstere var blevet selvejere. Gård nr. 2 i Harild havde d. 1. maj 1754 fået en ny fæster Hans Nielsen, der drev den sammen med Søren Christensen. Også den gård delte Bagger i 2 lige store halvgårde med htk hver, Jonas Eriksen afløste Søren Christensen, og i 1774 købte han både sin halvgård og Palle Lassens. Samme år købte Hans Nielsen sin halvgård. Bagger kaldte gården for Nørre Harild i jordebogen. Lille Harild. D. 7. jan optræder der pludseligt en gård i Hastrups jordebog, Leth kalder den Vester Harild, htk , og den var fæstet af en enke, hvis navn ikke nævnes. Leth skriver, at den for nylig var købt fra Donneruplund sammen med 2 gårde i Rønslunde. I Niels Andersens jordebog fra Donneruplund d. 14. nov var Vester Harild opført med Christen Andersens enke som fæster. Niels Andersen Wong havde d. 29. juli 1740 købt 3 parter i gården af Maren Hansdatter i Vonge, htk. anslået til Fæsterne hed da Anders Christensen og Christen Andersen. Maren Hansdatter kom fra Hopballe mølle, men hun fortæller ikke, hvordan hun havde fået gården, og det er heller ikke fundet, hvordan Niels Andersen fik den sidste fjerdepart. Det tyder på, at det er den gård, som Henrich Thott pantsatte i I 1759 kaldes stedet Neder eller Vester Harild, og enken kaldes Anne Nielsdatter, men i 1761 kalder Anders Nielsen Wong hende Anne Jensdatter. Bagger bruger i 1764 det gamle navn Nørre Harild, da var Christen Sørensen blevet fæster. I 1770 står der Christen Christensen, men i 1775 står der igen Christen Sørensen, og da kaldes stedet Lille Harild. D. 16. aug anfører de Stiernholm på Hastrup, at hele gården er solgt til Christen Sørensen med htk Der er oprettet købekontrakt, men skødet er ikke udstedt, så Hastrup svarer de kgl. skatter til årets udgang NB. D. 25. okt blev ungk. Jens Madsen fra V. Harild viet til pigen Inger Christensdatter, der tjente i Thyregodlund præstegård. Husmand Christen Jensen i V. Harild blev omkring 1845 gift med Ane Cathrine Christensdatter fra Kokborg, datter af hmd. Christen Pedersen og Zidsel Marie Andersdatter. D. 14. aug kvitterede Chr. Jensen for arv, som hans kone havde modtaget. Det var 196 rbd. 47½ sk. efter faderen, 88 rbd. 4 sk. efter farmoder Cathrine Pedersdatter og 79 rbd. 83½ sk. efter moderen, der også havde givet hende 1 dragkiste og en sengs klæder til 30 rdb. En betragtelig arv. Hedegård. D. 25. jan solgte Marie Below Hastrup til oberst Jørgen Kaas, i jordebogen var der intet gods i Hedegård. Det var kommet fra Hastrup ved arv. D. 31. jan skødede Thyge Below til Frøstrup et bol i Hedegård til Corfitz Ulfeld på Mattrup, fæsteren hed Søren Nielsen, og Thyge Below oplyste, at han havde arvet bolet efter sin faster Marie Below på Hastrup. D. 23. jan skødede Henrich Thott og Laurids Below gårde og bol i Hedegård til Jørgen Kaas på Hastrup. 1 gård, Anders Christensens enke. 1 gård, Anders Madsen. 1 gård, Niels Pedersen. 1 gård, Jens Christensen. 1 gård, Jørgen Nielsen. 1 gård, Christen Andersen. 1 gård, Christen Jørgensen. 1 bol, Christen Nielsen. Ialt 7 gårde og 1 bol, også arv efter Marie Below, faster til Laurids og moster til Henrich. D. 26. marts 1661 indleverede Karen Grubbe på Hastrup en jordebog. Niels Pedersens fæstegård med htk var øde. Anders Christensen, senere hans enkes, med samme htk. var øde. Anders Madsens med samme htk. var øde. Jens Christensens, senere Christen Michelsens, nu hans enkes, var øde. Jørgen Nielsens med samme htk. som de andre var øde. Christen Andersens ligeså øde. Christen Jørgensens var beboet og i drift. Christen Nielsens bol var også øde. Krigen havde virkelig været hård ved Hedegård. Hastrup havde fået endnu et bol i Hedegård, det var fæstet af Søren Pedersen, og det var i drift. Gårdene var lige store i htk. Bolene var på htk Hedegård gik igen fra Hastrup ved skiftet i 1670 og måtte købes ind efterhånden. 2 af gårdene, der var fæstet af Laurids Sørensen og Niels Skovsbøl, samt et bol, der var fæstet af Niels Skrædder brugte Knud Gedde til betaling af gæld. D. 30. jan købte han dem tilbage, Laurids Sørensen var borte, der var Las Rasmussen fæster, men Niels Skovsbøl var

6 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 6 af 9 der endnu. Hartkornet på den første gård var , og på den anden efter den ny matr. Niels Madsen Skrædders sted havde fået hartkorn som en gård, D. 11. juni 1699 købte Knud Gedde 4 gårde og 2 bol af Nicolai Nissen, så Hedegård igen var under Hastrup. Gårdene ydede samme landgilde. Mads Christensen, htk Christen Troelsen, htk Mads Vaasted og Andes Pedersen Smed, htk Las Madsen og Søren Svendsen, htk Begge bol var fæstet af salig Mads Skomagers enke, htk Mads Vaasted hed egentlig Mads Christensen. Anders Pedersen Smed blev i 1699 afløst af Peder Christensen. Las Madsen forsvandt og Søren Svendsen blev alene fæster. Niels Pedersen overtog skomagerenkens bol. Bønderne i Hedegård havde i fællesskab græsningen ved Jensøe Land, det gav de 1 lam og 2 høns for om året. D. 23. febr solgte Knud Gedde Hastrup til sin søn Fr. Chr. Gedde. I Hedegård var der sket lidt forandring. Jørgen Andersen og Niels Nielsen var kommet i stedet for Niels Skovsbøl. Mads Nielsen havde afløst Niels Madsen Skrædder. Anders Christensen var kommet i stedet for Mads Vaasted. Svend Sørensen havde efterfulgt Søren Svendsen, og der var kommet en fæster mere på gården, Christen Madsen. Lars Jensen havde overtaget bolet. I 1711 havde Mads Christensen htk Christen Troelsen var borte, Lars Andersen havde Anders Pedersen var borte, Peder Pedersen og Anders Christensen havde Sv. Sørensen og Christen Madsen Lars Jensen boede stadig på bolet. Ellers uændret. I 1713 var Las Rasmussen uændret med Niels Nielsen var alene om Mads Nielsen havde fået Niels Skovsbøl som medfæster af Mads Christensen og Rasmus Larsen havde Lars Andersen Peder Pedersen og Anders Ibsgaard Svend Sørensen, Mads Christensen og Rasmus Larsen delte Lars Jensen havde Da Ole Krabbe overtog Hastrup i 1723, var Niels Skovsbøl borte, og Jørgen Sørensen var sammen med Mads Nielsen på htk Anders Ibsgaard var borte, Niels Rasmussen og Peder Pedersen havde På gården med 3 fæstere var Mads Christensen erstattet af Torben Larsen. I 1735 var Mads Nielsen flyttet over på gården med htk Fra 1741 er der en komplet jordebog. Rasmus Larsen alene på Mads Jepsen havde overtaget Lars Rasmussens htk Las Andersen havde fået Christen Lassen med på htk Jørgen Sørensen og Mads Nielsen afløst af Christen Christensen, Peder Christensen Skrædder og Christen Pedersen på Niels Lassen, Niels Pedersen og Hans Thomasen delte htk Christen Pedersen og Niels Lassen havde afløst de 3 fæstere på Niels Nielsen alene på Lars Jensen delte bolet med Christen Christensen, htk Da Christen Leth købte Hastrup, havde gårdene fået numre. Nr. 1. Rasmus Larsen, Nr. 2. Mads Jepsen, Nr. 3. Christen Lassen, Nr. 4. Peder Christensen, Peder Fuglesang og Niels Pedersen, Nr. 5. Erich Andersen og Peder Christensen, Nr. 6. Hans Thomasen, Christen Christensen og Erich Andersen, Nr. 7. Niels Nielsen, Nr. 8. Erich Halvorsen, Erich Halvorsen var født i Kokborghuse i 1718, søn af snedker Halvor Erichsen og Sara Sørensdatter. Han var gift med sergent Morten Christensens datter Rebecca. I 1755 kom Christen Jensen på nr. 1 i stedet for Rasmus Larsen. På nr. 2 var det Niels Madsen i stedet for Mads Jepsen. Erich Halvorsen flyttede til nr. 6, og Erich Andersen flyttede til nr. 8. De byttede igen plads i Niels Nielsen på nr. 7 blev samme år erstattet af Peder Pedersen. I 1759 var Peder Fuglesang på nr. 4 borte, og Mads Pedersen kommet i stedet. Anders Bagger lavede om på tingene i Nr. 1, 2 og 3 var dog uændrede. Men Peder Christensen fik 1/4 af nr. 4 og ½ af nr. 5, htk ½. Mads Pedersen fik 1/4 af nr. 4, htk ½. Lars Nielsen ½ af nr. 4, htk Erich Andersen ½ af nr. 5 og ½ af nr. 6, htk Hans Thomasen ½ af nr. 6, htk Peder Pedersens enke (Birthe Nielsdatter) nr. 7 med htk Erich Halvorsen, htk D. 11. maj 1770 var Jens Hansen på halvparten af nr. 6 i stedet for Hans Thomasen. Peder Madsen havde overtaget nr. 7 efter Peder Pedersens enke. Peder Pedersen havde overtaget ½ af nr. 5 og 6 efter Erich Andersen. I 1774 havde Lars Christensen overtaget nr. 1 efter Christen Jensen. Bolet nr. 8 var overtaget af Christen Madsen efter Erich Halvorsen. I 1780 havde Poul Thomsen overtaget 1/4 af nr. 4 efter Mads Pedersen. Ellers var der ikke sket noget. Da Chr. Kallager overtog Hastrup i 1784, havde nr. 2 fået ny fæster, Niels Pedersen. I 1788 var Peder Christensen med htk ½ afløst af Anders Pedersen, og Jens Nielsen havde fået htk ½ efter Poul Thomasen. Da Stiernholm i 1796 solgte Hastrup til Jens Schoutrup var tilstanden i Hedegård: 1. Lars Christensen, Niels Pedersen, Christen Lassen, Halvparten af 6 Jens Hansen, Halvparten af 5 og 6 Gamle Peder Pedersen, Nr. 7 Unge Peder Pedersen, Anders Pedersens, Jens Nielsens og Christen Madsens bol må være solgt til fæsterne af Stiernholm. Jens Schoutrup solgte resten, d. 17. juni 1799 ejede Hastrup ikke noget i Hedegård.

7 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 7 af 9 Hygild. Både i 1651 og 1661 nævnes Hygild under Hastrup. Fæsteren hed Jens Jensen, og hans hartkorn var 8 tdr. 3 skp. 1½ alb. Landgilden var 2 ørter malt, 3 hbpd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Ved skiftet i 1670 tilfaldt Hygild Hans Kaas, og Jens Jensen var stadig fæster. Da den ny matrikel kom i 1688 fik Hygild sit hartkorn nedsat til Omtrent samtidig kom der 2 ny fæstere, Christen Andersen og Mads Andersen. De blev i 1705 afløst af Niels Madsen og Torben Lassen. Den sidste blev senere fæster i Hedegård, og Peder Sørensen overtog hans part i Hygild. I 1738 var han fæster alene, men i 1741 fik han Svend Andersen som medfæster. I 1754 var Søren Pedersen og Svend Andersen fæstere. Anders Bagger delte gården i 2 halvgårde, hver med htk , med Søren Pedersen på den ene og Anders Svendsen på den anden. I 1774 var Anders Svendsen død, men hans enke fik lov til at beholde fæstet. I 1777 blev det overtaget af Christen Andersen, men han døde allerede 4 år efter, og hans enke drev gården videre, indtil Morten Pedersen overtog fæstet. På den anden halvgård var det stadig Søren Pedersen, først i 1786 blev han efterfulgt af Mikkel Andersen for en kort tid. Så kom Henrich Poulsen, der havde fæstet, da Jens Schoutrup overtog Hastrup. Krejbjerg. D. 22. maj 1708 blev der holdt auktion over det gods, der havde tilhørt Frederik Hansen i Lille Thorlund. Fr. Chr. Gedde på Hastrup købte 2 gårde i Krejbjerg for 40 rd. pr. td. htk. Den ene fæstet af Peder Madsen, Peder Christensen og Mads Madsen. Htk Den anden fæstet af Peder Madsen og Peder Christensen. Htk Fr. Hansen havde købt gårdene d. 11. aug af kronen, og den kgl. reluitionsret var forbeholdt. I 1715 var de 2 gårde lagt sammen til en gård med Peder Christensen og Peder Madsen som fæstere. Samtidig med at Ole Krabbe døde i 1735, forsvandt gården i Krejbjerg fra Hastrups jordebog. Muligvis er den overflyttet til Bjerre. Nybygge. I 1651 hørte Nybygge ikke under Hastrup, men det havde den selvfølgelig gjort ligesom resten af Tykskov. Henrik Below til Hvidstedgård havde arvet stedet, og d. 31. maj 1653 solgte han Nybygge til Jørgen Kaas. Fæsteren hed Christen Jensen. I 1661 var Søren Christensen fæster, og da opgives hartkornet til , landgilden var 1 ørte rug, 1hbpd. smør og 1 gildvædder. I 1670 tilfaldt Nybygge Jørgen Grubbe Kaas, i 1682 kom den igen til Hans Kaas, i 1688 blev hartkornet nedsat til , og da var Niels Sørensen fæster. I 1696 kaldes fæsteren Niels Pedersen, det kan være en fejl, for i 1705 var det Peder Sørensen, og han nævnes flere gange indtil d. 21. apr Det er dog sandsynligt, at Niels Christensen afløste ham i 1735, men han er først med i jordebogen fra d. 14. jan Landgilden var 2 rd., hoveriet bestod i en ugedag og et årligt løb. I 1777 havde hans søn Christen Nielsen overtaget fæstet, han var gift med Inger Thomasdatter, der døde i Peder Jørgensen fra Tykskovgård overtog fæstet omkring 1785, og Jens Schoutrup solgte Nybygge fra Hastrup. Nygård. Gården er i 1651 opført med 2 fæstere Peder Andersen og Christen Mortensen. De var begge borte i 1661, da var det Peder Nielsen og Christen Christensen. Nygård havde før hørt under Risager i Vester sogn, men d. 5. apr skødede Christopher Giestrup gården til lensmand Christian Holck på Silkeborg, der var gift med Marie Below til Hastrup, som gården blev lagt under. Gården var kommet fra Risager d. 30. jan. 1633, da Abild Bryske lod Frederich Ritz sælge noget af godset. Hartkornet opgives til og landgilden til 2 ørter rug, 3 hbpd. smør, 1 svin og 1 fødenød. I 1670 tilfaldt gården Jørgen Grubbe Kaas, og da skulle fæsterne hedde Peder Andersen og Christen Mortensen. I 1697 var der kun en fæster Christen Christensen, hartkornet var nedsat til I 1705 var Lars Christensen blevet fæster på den halve gård. Det fortsatte til 1723, så kom Michel Christensen i stedet for Chr. Christensen. I 1741 var det igen 2 nye fæstere, der boede på Nygård, Anders Jensen og Peder Christensen. De var der til 1752, så kom Jens Michelsen i stedet for Peder Christensen. Landgilden var kun 2 rd. 2 mk. for begge, men de gjorde fuldt hoveri på Hastrup.

8 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 8 af 9 Anders Jensen døde i 1760, og hans enke var derefter fæster sammen med Jens Michelsen. Da Anders Bagger overtog Hastrup i 1764, blev Niels Jensen fæster i stedet for enken. Samtidig blev Nygård delt, så hver af fæsterne fik htk Noget af hoveriet blev afløst af hoveripenge 4 rd. Da Mogens Lottrup overtog Hastrup i 1781, blev Niels Jensen afløst af Jens Andersen. Både han og Jens Michelsen gik af som fæstere, mens Stiernholm ejede Hastrup, i stedet kom Laurs Jensen og Jens Pedersen, der var fæstere, da Jens Schoutrup solgte Nygård. Gludsted. D. 12. febr solgte Jacob Isach og Samuel de Lima til Margrethe, enke efter Peter von Sprechelsen i Hamborg, 3 gårde i Gludsted: 1. Jørgen Sørensen og Niels Jensen, ldg. 1 td. rug, 3 hbpd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 2½ mk. 2 alb. gæsteri. 2. Oluf Lauridsen og Joen Jensen, samme ldg. 3. Niels Jensen og Jens Pedersen, samme ldg. 4. et hus sammested, beboet af Niels Jensen, 3 mark huspenge. Da birkedommer, møller og ridefoged Peder Paaske i Hastrup mølle døde i 1753, er der i hans bo nævnt 2 gårde i Sdr. Gludsted. De kaldes etatsråd de Lichtenbergs forrige gods, og på den første boede Søren Andersen med htk På den anden med samme htk. Søren Michelsen. De blev vurderet til 25 rd. pr. td, der blev til 146 rd. 5 mk. 4 sk. Omkring Paaskes død kom der 2 ny fæstere, Peder Jørgensen og Søren Jensen, og htk. blev rettet, så gårdene fil 1 alb. mere. Gårdene kaldtes strøgods under N. Karstoft, som Paaske ejede. Kromand Peder Schiønning købte hele godset for 6183 rd., og d. 1. maj 1759 solgte han det til Poul Østergård, men såvidt vides, tog han godset i Ejstrup og Nr. Snede fra forinden. D. 2. aug er der i den samlede jordebog for Rørbæk og Hammergård nævnt 4 steder i Gludsted: 1. Christen Povlsen, htk Kield Pedersen, htk Hans Foged, htk Husmand Peder Smed 1 rd. huspenge. Anders Bagger nævner d. 9. maj 1776 sine fæstere i Gludsted under Hastrup. 1. Jørgen Povlsen, htk /8. 2. Peder Langkiærs enke, htk /8. 3. Thomas Pedersen, htk ½. 4. Peder Svendsen, htk ½. 5. Jens Thomsen, htk. 2 skp. Noget af dette gods lå i Nørre Gludsted. Gården findes ikke i de gamle jordebøger. D. 10. jan solgte handelsmand Henrich Nielsen Holst i København en gård i Gludsted til Hans Kaas. Fæster Søren Andersen. Ldg. 1 fødenød, 1 svin, 1 fdg. smør, 2 mk. 2 sk. 2 alb. gæsteri, 4 skilling brødbagningspenge, 22 skil. spindpenge. Knud Gedde opgav i 1697 htk. til I 1705 var der 2 fæstere Christen Madsen og Jørgen Christensen, den sidste hed nok Jørgen Andersen, det står der flere gange senere. Christen Christensen boede i et hus og betalte 1 rd. årligt. I 1723 var Christen Madsen borte, og Niels Sørensen kommet i stedet, men det ser ud til, at han kun var der kort tid, og at han allerede var afløst af Thomas Jensen. Han døde i 1740, og hans enke havde fæstet et år, så kom Peder Thomsen og Jens Thomsen, og Jørgen Andersen blev erstattet af Povl Jørgensen og kort efter af dennes søn Jørgen Povlsen. Han var der også i 1761 sammen med Peder Thomsen og Kield Thomsen. Jens Thomsen var fæster af en anden halvgård i Gludsted. Anders Bagger delte gården. Jørgen Povlsen fik htk ½. Niels Iversen fik htk /8, og Kield Thomsen htk /8. I 1770 fik Jørgen Povlsen også Niels Iversens part, og Peder Jensen overtog Kields. I 1777 var Peder Jensen død, og hans enke havde fæstet, som hun beholdt, sålænge Bagger var på Hastrup. I 1780 blev Jørgen Povlsens htk. delt igen, han fik den part, som Niels Iversen havde haft, og hans søn Poul Jørgensen fik den store parcel. Mens Mogens Lottrup havde Hastrup, døde Jørgen Povlsen, men hans enke beholdt fæstet. Straks da Stiernholm overtog Hastrup, blev Jørgen Povlsens enke afløst af Peder Jørgensen. I 1788 skrev han kontrakt om køb af gården med htk /8, i 1789 skøde med overtagelse fra nytår Povl Jørgensen skulle samtidig overtage sin fæstegård med htk ½. Peder Jensens enke havde afstået fæstet til Bendt Jørgensen, der ved nytår 1790 overtog stedet med htk ½. Michel Hansen boede i huset, som han købte samtidig. En enkelt gård mere i Gludsted hørte under Hastrup i nogle år. Den havde hørt under Hammergård. Leth købte den på auktion i Horsens d. 18. dec. 1754, htk Fæstere Hans Christensen og Christen Sørensen. Amtstuen mente, at htk. var 1 alb. for højt, og det blev rettet. Gården førtes i jordebogen under Nr. Gludsted. I 1760 kom Jens Thomsen som fæster i stedet for Christen Sørensen. Bagger satte i ny fæstere på gården, Søren Nielsen og Torpen Nielsen. Da Torpen kort efter flyttede til Tykskov, kom Lars Nielsen i stedet. Den tidligere fæster Jens Thomsen fik 2 skp. htk. fra Lars Nielsens part til sin aftægt. I 1777 havde gården fået nr. 1 i Gludsted, og der var 2 nye fæstere, Thomas Pedersen og Peder Svendsen. I 1780, da Bagger gik fallit, havde Thomas Povlsen afløst Peder Svendsen, og Jens Thomsens lille sted var igen lagt under.

9 Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 9 af 9 Christen Christensen boede i det jordløse hus. I 1788 kom Torpen Nielsen tilbage fra Tykskov og overtog Thomas Povlsens halvgård. Både han og Thomas Pedersen skrev kontrakt om køb af deres gårde i 1789 med overtagelse til nytår Htk ½ til hver. Sønder Hvillum. D. 22. maj 1708 købte Fr. Chr. Gedde gården på auktion efter Frederik Hansen i L. Thorlund. Fæsterne hed Jens Christensen og Christen Andersen. Hartkornet var 2 tdr. 3 skp., og prisen var 39 rd. 3 mk. pr. td. Landgilde 1 ørte rug, 1½ hbpd. smør, ½ fødenød, 2 mk. gæsteri, ½ svin, 4 sk. spindepenge. Først i 1742 nævnes der en ny fæster på gården, der var Iver Bertelsen, der havde hele gården i fæste. I 1754 var Christen Sørensen blevet fæster, han betalte 5 rd. i landgilde, gjorde hoveri på Hastrup og 2 ægter på 5 a 6 mil årligt. Omkring 1770 gik Christen Sørensen af som fæster, gården blev delt i 2 lige store halvparter med htk hver. Mads Christensen fik den ene, og Christen Christensen den anden. De fortsatte uændret som fæstere under de forskellige ejere af Hastrup, og de var også med, da Jens Schoutrup overtog godset i 1796, men da han solgte i 1799, var Sdr. Hvillum solgt fra.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe 1 af 5 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe Matr. nr. 2 Rørbæk. Katballe, der tidligere hed Lille Lindet, er en meget gammel fæstegård under Rørbæk. Det er først d. 18.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere