Generalforsamling, Nim Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling, Nim Idrætsforening"

Transkript

1 Generalforsamling, Nim Idrætsforening Mandag den 28/1-2013, kl Sted: Nim Multihus 1) Valg af dirigent Vagn Pedersen valgt Vagn konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet 2) Formand samt afdelingsformænd aflægger beretning Formandens beretning Stor tak til alle de aktive og frivillige. Der er i 2012 iværksat forskellige initiativer, som der løbende følges op på. Bestyrelsen har i 2012 været ung, der har været en god dialog og mange ideer. Der har været forskellige opstartsudfordringer i multihuset låsesystem, opsætning af redskaber, kommunikation med skolen mv. Der er gjort en stor indsats i lokalsamfundet for at sikre inventar til multihuset, bl.a. Henrik Madsen og Carsten Thrue har bidraget hertil. Der pågår stadig et stort arbejde hermed. Når vejret bliver bedre tages der hul på Nim bjerge. Der arbejdes pt. på et sæt spilleregler omkring hvordan multihuset skal bruges. Slogan mennesker i bevægelse, forstår formanden som: Nim i bevægelse, vi bor i et vækstområde, vi er en befolkning i bevægelse (vi er aktive), vi er en forening i bevægelse (vi skal løbende tilpasse foreningen lokalsamfundets behov). Da bestyrelsen begyndte arbejdet i 2012 var det med et ønske om at opstarte 2-3 nye idrætsgrene, hvilket vi har nået: håndbold, badminton, springgymnastik. Gamle kendte aktiviteter har fået et boom. Mange børnefodboldhold er rykket ind i vinterhalvåret. Gymnastikopvisningen kommer snart en gammel og vigtig tradition i foreningen et symbol på sammenhold i samfundet og foreningen. Det går rigtig godt med at få frivillige til at støtte op om foreningen tak for det! Klubhuset er ved at blive lukket ned. Vi er opmærksomme på at der fortsat er brug for el, vand mv. Stor medlemsfremgang. I 2012: 344 deltagere. Børn, unge med tilknytning til Nim skole og Nim børnehus og deres forældre er i flertal. Vi arbejder på at finde aktiviteter der kan tiltrække det grå guld. 1

2 Kontingent: har været til diskussion på næsten alle bestyrelsesmøder. Vi søger at ligge os fast på en enhedspris for børn og voksne. Et kontingent, som giver fri adgang til de forskellige hold har også været på tale, men en god løsning er ikke fundet endnu. Det vil der fortsat blive arbejdet på i Opfordring til at bruge conventus, hvilket letter kassererens arbejde meget. Kommunikation: bestyrelsen har i 2012 haft et fast punkt omkring formidling af bestyrelsens beslutninger. Der er kommunikeret via opslagstavle og hjemmeside. Hjemmesiden er opdateret og blevet mere bruger venlig. Kirkebladet er ikke blevet udnyttet i 2012, hvilket vi har modtaget kritik af. Vi har taget kritikken til os og vil i 2013 forsøge at sikre input til kirkebladet til deadline. Kommunikation og dialog mellem de forskellige foreninger i byen skal fortsat styrkes. Tak til kollegerne i bestyrelsen. Kommentar til beretningen: husk at benytte standeren i byen. Arrangementsudvalget Skt Hans i 2012 kunne man som noget nyt bestille madkurve. Det var en stor succes, som vil blive gentaget. Crewparty: i november en hyggelig aften Badmintonudvalget Afdelingen er udvidet i 2012 med et voksenhold med træner med 12 deltagere + et forældre/barn hold. Det fungerer rigtig fint. Et ønske er en børnetræner i Indefodbold I vinterhalvåret har en del børnehold benyttet multihuset. 2 hold træner i Brædstrup og deltager i DGI turnering, som går godt. Halstørrelsen gør at hold, som skal spille turneringer har behov for at træne i Brædstrup. Det er svært at få plads i Brædstrup, så det er vigtigt at vi fortsat holder os til. Fodboldudvalget 6 børnehold, 1oldboys og 1 serie 6. Det har været svært at få spillere til serie 6, men der er gjort en stor indsats blandt spillere og trænere for at skaffe spillere. I forbindelse med byfesten blev der spillet børneturneringskampe. Mere end 100 spillere spillede i løbet af 3 timer. Omklædningen er flyttet til multihuset. I samarbejde med AC Horsens er arrangeret træner kurser mv. Der har været indløbsdrenge og piger inde til AC Horsens kampe, kontrollører mv. Gymnastikudvalget Gymnastikopvisningen 2012 gik fint. Vi prøvede 2 nye tiltag af, begge med succes: konferencier og besøg af Lunds springhold. Vi havde udfordringer med at finde trænere til alle de hold, som vi normalt har. Derfor har der i år ikke været så mange børnehold som vanligt. Til gengæld er Forældre/barn kommet til bage og vi har som noget nyt et springhold. Alle voksen hold har rekord 2

3 deltagerantal og springholdet er en stor succes med 40 børn. Vi valgte ved sæson start at investere kr. i redskaber, primært til springholdet et sats, som viste sig at være det rigtige. Pt. arbejder vi nu på gymnastikopvisningen og er begyndt at se frem mod den næste sæson. Håndboldudvalget Dette er den første sæson med håndbold. 2 hold - U6 og U8, 18 børn pr hold. Der er knald på. U6 arbejder på at få de grundlæggende ting på plads. U8 har været til 2 stævner og har vundet stort set alle kampe. Børnene er glade, leger godt med det, selv de mest aktive drenge kan blive kørt trætte på en håndboldbane. Trænerne tilkendegiver at hvis deres børn vil spille næste år, så er de også trænere. Kommentar: hvad gør vi på sigt? Træning i Bræstrup eller Lund? Svar: det vil nok være løsningen. Løbeudvalget 3 store hold og 1 børnehold. 60 deltagere når flest og aldrig mindre end 40. I 2012 er det lykkes bedre med fastholdelse. Man har deltaget i flere løb sammen - Brædstrup, Horsens, Lillebælt halv maraton. I vinterhalvåret er der uformel træning om lørdagen og om onsdagen. Det er fantastisk så mange der er med i løbeafdelingen. Tennisudvalget Samarbejdet med Brædstrup Tennis klub er fortsat i i 2012 har 2 børn trænet i Brædstrup. Herudover en del anparter. En 2-3 henvendelse fra folk der gerne vil prøve at spille tennis det har de fået lov til. Bestyrelsen har lavet et oplæg til det nye tennisudvalg: renovering af tennisbanen og afvikling af anparter og nøgle- og booking system som i hallen. It, hjemmeside 2012 har været et begivenhedsrigt år. Conventus bliver mere og mere brugt og systemets booking - modul er taget i brug. Systemets billetsalgsmodul er klar til at blive taget i brug, og vil blive testet i forbindelse med herrefrokosten. Ny tidsstyret hjemmeside hvor det nyeste ligger øverst og det ældste med tiden falder ud. Sponsorudvalget Et magert sponsor-indtægtsår. Sponsorater til multihuset er prioriteret. I 2013 giver vi fuldgas igen. Vi har en ny tøjaftale med Hummel. Spillesættene vil overgå til aftale når de trænger til fornyelse/udskiftning. 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse I 2011 havde vi et overskud på knap kr. og i 2012 et underskud på knap kr. Kasseren løb regnskabet igennem og forklarede de væsentlige forskelle fra 2011 til Kommentarer: 3

4 - 2 nye kasserer i 2012, den ene afløste den anden midtvejs. Et flot stykke arbejde. Et stort regnskab at komme igennem. - Hvorfor er der brugt dobbelt så mange penge på el og vand? De udendørs haner er flere gange blevet tændt og forladt med stort vandspild til følge. Der er iværksat korrigerende handlinger. 4) Indkomne forslag De indkomne er kommet fra bestyrelsen. Forslag A, Vedtægtsændringer (herunder tennisafdeling, formål og navn) 3, første sætning; Som medlem aktiv eller passiv kan optages enhver person der vedkender sig disse vedtægter.... 4, stk 1b: Stemmeberettiget er alle fremmødte medlemmer, der ved generalforsamlingens afholdelse er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 30 dage. Som stemmeberettigede anses endvidere trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer, der har været aktive i det foregående år samt forældre til børn under 16 år, der indenfor det sidste år har været medlemmer i foreningen. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 4, stk 3: Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i en lokal avis eller tidsskrift, der som minimum udgives i Nim, Underup og Føvling sogne eller på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal ske med angivelse af motiveret dagsorden. Der blev udtrykt lidt bekymring over forslaget, men det blev vedtaget 4, stk 4 Afstemning ved valg til formand, kasserer og bestyrelse skal være skriftlig. Afstemning ved forslag kan være skriftlige, såfremt begæret af 1 medlem. I tilfælde af stemmelighed ved valgene, foretages der straks lodtrækning af generalforsamlingens dirigent. 4, stk 5a: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller hvis 25% af de stemmeberettigede, jf. 4, stk. 1b fremsender skriftligt ønske derom med motiveret dagsorden til formanden for bestyrelsen. 5 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 8 stk 1a og 1b 4

5 Stk. 1a Stk. 1b Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5-9 medlemmer, dog således at et flertal af medlemmerne er fyldt 18 år. slettet 8 stk 2b Generalforsamlingen foreslår ændring: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer, dog således at et flertal af medlemmerne er fyldt 18 år. Er dette ikke muligt kan bestyrelsen bestå af ned til 5 medlemmer. Herefter vedtaget Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. Til udvalg er medlemmer uden for bestyrelsen valgbare, dog skal formanden for udvalget være medlem af bestyrelsen. slettes Der blev udtrykt en del bekymring om hvorvidt ændringen vil betyde at bestyrelsen mister forbindelsen til udvalgene. Bestyrelsen uddybede bl.a. at et udvalg uden bestyrelsesmedlem vil få en kontaktperson i bestyrelsen således at der vil være en direkte forbindelse mellem bestyrelse og udvalg. 10 Stk. 1a Til foreningens ophævelse og ændring af denne bestemmelse ( 10) kræves der stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger fra mindst 2/3 af de fremmødte der er stemmeberettigede. Disse generalforsamlinger skal afholdes med fra 10 til 20 dages mellemrum. Stk. 1b Sidst indkaldte generalforsamling vedrørende ophævelsen afgør, hvad foreningens midler skal gå til, idet midlerne dog tilfalder foreninger og/eller klubber med lign. formål i Nim, Underup og Føvling sogne eller andre almennyttige velgørende formål. 10 stk 1a, 1b: forslag droppes. Forslag A vedtaget med justeringer ( 8 stk 1a og 10) Forslag B, Tennis afdelingen 3, 2. afsnit slettes for ikke at have afdelings-specifikke bestemmelser i vedtægterne. I tennisafdelingen optages maksimalt 7o husstandsmedlemsskaber. Husstandsmedlemskab opnås enten ved erhvervelse af et indskudsbevis samt betaling af et dertil hørende årligt kontingent eller ved betaling af almindeligt årligt kontingent. Personer, der ejer et indskudsbevis, har fortrinsret til medlemskab af tennisafdelingen. Indskudsbeviserne er frit omsættelige. Et indskudsbevis kan dog højst handles en gang årligt. Handler skal straks meddeles klubbens bestyrelse. For benyttelse af en hel tennisbane kræves 2 medlemsskaber. Forslag B, vedtaget Forslag C, Formål og navn 5

6 Formål 2 Det er foreningens formål, at fremme almindelig folkelig oplysning samt ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Navn 1 Foreningens navn er; Foreningen Nim. Foreningen er hjemmehørende i Horsens Kommune og er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. DGI og Horsens Kommune støtter forslaget. 1 der blev udtrykt stor bekymring for forslaget. Det blev sat til skriftlig afstemning: flertal stemmer imod. 6 for og 15 imod 2 - vedtaget Tennisanparter Bestyrelsen ønsker at overtage tennisanparter: vedtaget Klubhus Bestyrelsen ønsker opbakning til at rive klubhuset ned. Klubhuset har slidt. Og koster årligt en del penge. Det vil hvis det bliver vedtaget, blive opsat en passende erstatning der overvejes bl.a. en dobbeltcarport med skur, med indbygget strøm og vand. Forslag vedtaget. 5) Valg af formand for 1 år Nicolaj Nielsen genvalgt stort tillykke 6) Valg af kasserer for 1 år Jacob Snedker opstiller og valgt stort tillykke 7) Valg af bestyrelse med suppleanter Valg til bestyrelse Merete Gjerløv: modtager ikke genvalg Pia Kjær Øulee: modtager genvalg Minna Thrue: modtager genvalg 6

7 John Kjærgaard: modtager genvalg Susanne la Cour: modtager genvalg Michael Stormborg: modtager valg Minna, John, Susanne, Michael og Pia valgt stort tillykke Suppleanter Michael Andersen: valgt Allan Pilgaard: valgt Per Jensen: genvalgt 8) Valg af revisor og revisorsuppleant Kenneth Bo Nielsen: genvalgt Suppleant Pernille R Olsen: valgt 9) Eventuelt Tennis: Svend, Linda, Allan vil gerne deltage i Tennis udvalget. John vil gerne være kontaktperson. Villy: godt at der sker så meget. Men ærgerligt at de ældre bliver hægtet af. Mange ældre går ikke på internettet, og får derfor glip af mange informationer. Kan vi gøre noget for at få dem med. Nicolaj tilbyder dialog og samarbejde om hvordan vi kan komme i kontakt med målgruppen og hvilke aktiviteter der kunne være attraktive. Svend og 5 øvrige spiller badminton og havde problemer med at få betalt kontingent, sandsynligt pga. elektroniske udfordringer. Svend vil gerne være bindeled mellem det hurtige og det langsomme Nim. De 6 badmintonspillere er kede af at skulle booke samme tid hver uge. Kan de ikke få en fast bookning? 7

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere