Hvad hedder skärmsläckare, actionrulle og nakenfis på dansk?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad hedder skärmsläckare, actionrulle og nakenfis på dansk?"

Transkript

1 neyti (www.islenskan.is/islenska _til_alls.pdf) Kirchmeier-Andersen, Sabine (2008): Hvad skal der blive af dansk? Politiken, 15. oktober, Málmørk. Álit um almennan málpolitikk. Tórshavn: Málstevnunevndin og Mentamálaráðið Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. Stockholm: Kulturdepartementet Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. Oslo: Kultur- og Kyrkjedepartementet men ordet. Rekommandationer fra Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse. Nuuk: Oqaasileriffik Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi. Oslo: Språkrådet Sprog på spil. Et udspil til en dansk sprogpolitik. København: Kulturministeriet Sprog til tiden. Rapport fra sprogudvalget. København: Kulturministeriet Tandefeldt, Marika (2003): Tänk om Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken. Värna språken förslag till språklag. Stockholm: Kulturdepartementet Hvad hedder skärmsläckare, actionrulle og nakenfis på dansk? Om den nye svensk danske ordbog Af Pernille Folkmann Indledning Den nysgerrige person, der slår op i Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Ellen Hartmanns nu 50 år gamle Svensk dansk Ordbog for at få svar på, hvad skärmsläckare (dansk: screensaver), actionrulle (dansk: actionfilm) og nakenfis (dansk: nøgen person, især brugt om børn) betyder, får ikke svar på sine spørgsmål. Ordene er ikke med i ordbogen, hvilket er et udtryk for, at verden og følgelig det sprog, der beskriver den, har forandret sig meget på et halvt århundrede. Ud over skärmsläckare, actionrulle og nakenfis er heller ikke loppis (dansk: loppemarked), dator (dansk: computer) og mejla (dansk: maile) med i ordbogen, for at tage nogle få andre eksempler. Derimod kan man få at vide, hvad forkarl (dansk: (fragt)kusk), simgördel (dansk: svømmebælte) og känselborst (dansk: følehår) betyder. Det er ord, som alle kendetegner et ældre sprogbrug, og som er sjældent brugte i dag. Oversættere, der oversætter fra svensk til dansk, danske studerende, der læser faglitteratur på svensk, ansatte i private og offentlige virksomheder med kontakter til Sverige er nogle eksempler på personer, der har behov for en stor svensk dansk ordbog, der tager udgangspunkt i et moderne svensk sprog. En sådan ordbog er under udarbejdelse ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) i København. Redaktionen består af 8 BUDSTIKKEN

2 ledende redaktør Kjeld Kristensen, seniorredaktør Else Bojsen, redaktør Liisa Theilgaard og denne artikels forfatter, redaktør Pernille Folkmann. Her i artiklen vil denne ordbog, Svensk Dansk Ordbog, blive præsenteret nærmere. Ordbogsprojektets baggrund Arbejdet med Svensk Dansk Ordbog begyndte i 2004 som et pilotprojekt finansieret af den sprogpolitiske referencegruppe under Nordisk Ministerråd. I den indledende fase udarbejdede Kjeld Kristensen redaktionsreglerne. De består dels af retningslinjer for, hvordan ord udvælges til ordbogen, dels af regler for, hvilken type information ordbogsartiklerne skal indeholde. Derefter begyndte selve arbejdet med skrivning af artikler, og nu fem år senere er der skrevet ca ordbogsartikler. Værket forventes at indeholde ca opslagsord, når det engang er færdigredigeret (formentligt til efteråret 2009). Derefter følger et omfattende arbejde med at kontrollere, supplere og redigere ordbogsdatabasen, inden værket kan udgives i bogtrykt form på Politikens Forlag. Hvis arbejdet følger planen, vil bogen udkomme engang i slutningen af 2010 eller begyndelsen af Ordbogsprojektet koster et sted mellem fem og seks millioner kroner, penge der for størstedelens vedkommende kommer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Også nordiske midler, fra Nordplus Sprog under Nordisk Ministerråd samt Nordisk Kulturfond, har gjort Svensk Dansk Ordbog mulig. Hvem er ordbogen beregnet for? Hvem ordbogen er beregnet for, er et spørgsmål, der er relevant på flere måder. Spørgsmålet har betydning for, hvilke ord, BUDSTIKKEN Pernille Folkmann (f. 1973) er cand.mag. i dansk og arbejder som redaktør på Svensk Dansk Ordbog. I sit studium har hun fokuseret på sproghistorie, dansk som andetsprog og sociolingvistik. Inden hun begyndte at arbejde på Svensk Dansk Ordbog, arbejdede hun som adjunkt i dansk på Lunds Universitet. Hun er tosproget med dansk og svensk, da hun er vokset op i Sverige med danske forældre. der skal indgå i ordbogen, og det har betydning for, hvordan ordbogsartiklerne er bygget op (fx i forhold til, hvilken type af information, der kommer med, og hvordan den bliver præsenteret). På DSL s hjemmeside står der i den korte præsentation af Svensk Dansk Ordbog: Målgruppen skal være bred og vil i sagens natur især omfatte danskere med behov for at få oplysninger om svenske ord og udtryk; det er, foruden en stor almenhed, danske indvandrere i Sverige, skoleelever, studerende, oversættere og ansatte i offentlige og private virksomheder med svenskdanske interesser. Som det ses i præsentationen, er ordbogen først og fremmest tiltænkt danskere eller dansktalende, dvs. brugere med dansk som 9

3 modersmål. Det viser sig på flere måder, men mest konkret kommer det til udtryk ved, at den er alfabetiseret efter det danske alfabet og ikke det svenske. Forskellen mellem de to alfabeter handler om å ets placering. I det svenske alfabet kommer å før ä og ö, mens det i det danske er placeret til sidst, dvs. efter æ og ø. Denne måde at alfabetisere på er tænkt som en hjælp for den danske bruger. Det er et punkt, som ordbogen kan blive kritiseret på, fordi den danske alfabetisering kan være en hindring for en svensk bruger, eller en dansk bruger, der er fortrolig med det svenske alfabet. Derfor skal der informeres tydeligt om denne alfabetiseringspraksis. Også på andre måder kan man se, at ordbogen mest er beregnet for dansktalende, fx ved at information om udtale og bøjning kun gives ved det svenske opslagsord. Følgende artikel fra ordbogen behandler det svenske ord potatis: potatis [puˈtɒ:tis] sb. -en, -ar, -arna (ofte med kollektiv betydn.) kartoffel (Solanum tuberosum); skala potatis skrælle kartofler, odla potatis dyrke kartofler, kupa potatis hyppe kartofler; potatischips, potatisgratäng; het potatis (ovfø.) varm kartoffel; färsk potatis el. färskpotatis nye kartofler; ha satt sin sista potatis (dagl.) have gjort noget dumt el. forkert så man ikke må være med længere; han måste betale sin gigantiska spelskuld, annars har han satt sin sista potatis; plocka potatis grave kartofler op; tage kartofler op; stekt potatis brasede kartofler; Inden jeg gør rede for indholdet i ordbogsartiklen, skal det understreges, at de artikler, der præsenteres her i teksten, ikke har fået deres endelige struktur og deres endelige format endnu. I den færdige trykte ordbog vil de se anderledes ud, men de vil indeholde de samme informationer. I artiklen potatis gives der en ækvivalent: kartoffel. En ækvivalent er det målsprogsord (i dette tilfælde dansk), der i betydning, stil osv. svarer bedst til kildesprogsordet (i dette tilfælde det svenske opslagsord). Information om udtale og bøjning gives kun ved det svenske potatis og ikke ved ækvivalenten kartoffel. Det betyder, at en svensker, der bruger ordbogen, når vedkommende skriver en dansk tekst, bliver nødt til at supplere med en dansk ordbog for at få information om det danske ords bøjning. Brugeren skal også have et godt kendskab til dansk, da der ikke gives nærmere information om, hvordan de danske ækvivalenter bruges. I parentesen foran ækvivalenten står der ofte med kollektiv betydn.; det henviser til opslagsordet potatis. Redaktionssproget, dvs. det sprog, som i ordbogen bruges til at give forskellige typer af information om et ords betydning eller anvendelsesmuligheder, er dansk. I artiklen gives tre sprogbrugseksempler, skala potatis, odla potatis og kupa potatis. Sprogbrugseksemplerne kan have citatlignende karakter, men i netop denne artikel er de meget korte og har mere karakter af faste forbindelser, dvs. de viser ord, der typisk forekommer sammen med opslagsordet. I artiklen er alle eksemplerne oversat til dansk, men det er ikke altid, de oversættes. Når de er gennemskuelige for en dansk bruger, oversættes de ikke. Det kan ses i artiklen kämpig: kämpig [ˈɕɛm:pig]adj.-t,-a (dagl.) besværlig, drøj; hon har haft en kämpig tid; Også på den måde tages der mest hensyn til en dansk bruger. Men hvis Svensk Dansk Ordbog engang i fremtiden bliver udgivet 10 BUDSTIKKEN

4 elektronisk på nettet, vil der være mulighed for at linke de danske ækvivalenter til Den Danske Ordbog (bind 1 6, ), der vil udkomme som onlineordbog i den nærmeste fremtid. Det vil betyde, at Svensk Dansk Ordbog i højere grad vil kunne bruges af svensktalende, da de dermed får information om de danske ækvivalenters udtale og bøjning og bedre kan danne sig en opfattelse af ordenes konstruktionsmuligheder gennem den information, der gives i Den Danske Ordbog. Redaktørerne arbejder så vidt muligt efter følgende princip: Spar på ækvivalenterne og prøv i stedet at finde dét danske ord, der bedst svarer til det svenske opslagsord. Færre ækvivalenter er tænkt som en hjælp til fx oversættere, der oversætter fra svensk til dansk, men gør det også nemmere for svensktalende at bruge ordbogen. Efter at det på forskellige måder er vist, hvordan Svensk Dansk Ordbog i højere grad henvender sig til danskere, kan man spørge: hvilke danskere? I indledningen til denne artikel nævnes oversættere, studerende og ansatte i offentlige og private virksomheder. Kendetegnende for flere af de omtalte brugere er, at de i langt de fleste tilfælde vil søge information om moderne svenske ord, og det er også meningen, at ordbogen først og fremmest skal være en ordbog over moderne svensk. Man kan også tænke sig, at ordbogen vil blive brugt i danskundervisningen i gymnasiet, hvor der i dag stadig læses norske og svenske tekster. Det kan også være ældre svenske tekster, der læses, og det har redaktørerne været bevidste om. Derfor er der også taget nogle ældre ord med; fx dagakarl (dansk: daglejer) og lemmalytt (dansk: lemlæstet). Brugeren skal være vant til at bruge ordbøger og kende de almindelige regler for, BUDSTIKKEN hvordan ordbøger er bygget op. Fx skrives ordets bøjning ikke helt ud i tilfældet med potatis. Det forventes at brugeren ud fra informationen -en, -ar, -arna kan regne ud, at det hedder potatisen i bestemt form ental, potatisar i ubestemt form flertal og potatisarna i bestemt form flertal. Som lydskrift bruges en modificeret form af IPA (international phonetic alphabet), og det er ikke ved alle ord, udtale angives. Der, hvor brugeren ud fra kendte korrespondanceregler mellem dansk og svensk udtale kan regne udtalen ud (fx ved substantivet jacka (dansk: jakke), verbet mobba (dansk: mobbe) og substantivet gaffel (dansk: gaffel)) angives udtalen ikke. Når redaktørerne skønner, at brugeren måske ikke kender den danske ækvivalent, informeres der om dennes betydning inden for en parentes efter ækvivalenten; det kan ses i artiklen påla: påla vb. -r, -de, -t pilotere (: ramme pæle ned i jorden for at forstærke underlaget for en bygnings fundament); Hvilke ord skal indgå i ordbogen? Der findes ikke nogen orddatabase, der indeholder ca moderne svenske ord, der er interessante ud fra et dansk perspektiv. Med interessante ud fra et dansk perspektiv menes foruden ord, der er helt forskellige i de to sprog, også ord, der kan virke ens, men som i betydning, bøjning eller udtale er forskellige. Et eksempel på et ord, hvor bøjningen er anderledes, er substantivet demokrati (dansk: demokrati). I svensk er det et fælleskønsord og hedder i bestemt form ental demokratin, mens det i dansk er et intetkønsord og hedder i samme form demokratiet. Et eksempel på et ord, hvor udtalen 11

5 er anderledes, er substantivet alternativ (dansk: alternativ). I svensk kommer hovedtrykket på sidste stavelse [alterna'tiv], mens det kommer på anden stavelse i dansk [al'ternativ]. Disse to ord, demokrati og alternativ, er meget almindelige i svensk, men de er også interessante, og dermed oplagte kandidater til ordbogen, på grund af forskellene i bøjning og udtale. Senere i artiklen vil jeg gøre rede for nogle ord, der ligner hinanden, men som betyder noget helt forskelligt. Det har været nødvendigt at skabe en ny orddatabase, og det, vi har gjort i tilfældet med Svensk Dansk Ordbog, er, at vi har taget udgangspunkt i en eksisterende stor svensk ordbog, nemlig Nationalencyklopedins ordbok (bind 1 3, ), forkortet NEO, som indeholder omkr opslagsord. Da Svensk Dansk Ordbog skal indeholde en del færre artikler, gennemgås alle ord i NEO, og ved hvert ord tages der stilling til, om det skal med eller ej. Afgørende for, om et ord kommer med, er på den ene side, hvor almindeligt det er i svensk, og på den anden side, om det er interessant ud fra et dansk perspektiv. Vi bruger følgende metode til at finde ud af, hvor almindeligt et ord er: Dels undersøger vi, om det findes i andre ordbøger, både svenske modersmålsordbøger og svensk danske ordbøger, dels undersøger vi, hvor mange forekomster der findes af ordet i en stor svensk tekstbank (Språkbanken ved Göteborgs Universitet). Det sidstnævnte kaldes en frekvensundersøgelse eller en frekvensmåling. Nogle ord vil være oplagte, fx potatis, mens det for mange andres vedkommende er et skøn, om de skal med. Flere ord er ens i svensk og dansk, fx mange fremmedord. Hvis et svensk ord, ud over at det ligner det danske, også er sjældent i svensk, vil det højst sandsynligt ikke blive taget med i ordbogen. Hvad kendetegner ordbogsartiklerne i Svensk Dansk Ordbog? I præsentationen af Svensk Dansk Ordbog på DSL s hjemmeside står: Det er tanken at ordbogen skal oplyse bredt om svensk sprog sådan at den ikke blot kan løse brugerens specifikke problem med dette eller hint bestemte svenske ord eller udtryk, men også give den interesserede bruger yderligere oplysninger [om svensk sprog]. I den tidligere nævnte artikel potatis oplyses der bredt om svensk på flere måder. Ud over de tre korte sprogbrugseksempler skala potatis, odla potatis og kupa potatis, gives der i artiklen også to førsteledssammensætninger: potatischips og potatisgratäng. Både eksemplerne og førsteledssammensætningerne er tænkt som en hjælp til at få en bedre fornemmelse af opslagsordets betydning. Sidst i artiklen optræder en række forskellige typer af faste forbindelser. Det er grupper af ord, der typisk forekommer sammen, fx het potatis og färsk potatis, og de placeres sidst i ordbogsartiklen, når redaktøren mener, at de er ekstra interessante ud fra et dansk svensk perspektiv. Nogle typer af faste forbindelser er ens i dansk og svensk, og hvis redaktøren ikke vil fremhæve dem, men dog have dem med i artiklen, medtages de som sprogbrugseksempler. Det kan ses i artiklen potatis. Under nogle opslagsord, fx eld, öga og verbet vara, forekommer mange faste udtryk, og det er netop i medtagelsen af dem, at Svensk Dansk Ordbog har sin største styrke. For netop forskellige typer af faste forbindelser kan skabe problemer i mødet mellem dansk og svensk. En anden måde, hvorpå der oplyses bredt om svensk, er, at der i artiklerne informeres om synonymer til opslagsordet. Det kan ses i 12 BUDSTIKKEN

6 artiklen nattduksbord: nattduksbord [ˈnat:ɵks-] sb. -et, -, -en natbord; SYN (mindre alm.) nattygsbord, nattbord Det er interessant, at der findes et synonym til nattduksbord, der ligner den danske ækvivalent natbord, nemlig nattbord. Synonymerne har også den funktion, at de skal hjælpe brugeren med at indkredse opslagsordets betydning. Informationen i parentesen mindre alm. er en forkortelse for mindre almindeligt og skal forstås sådan, at de præsenterede synonymer ikke er lige så almindelige i svensk som opslagsordet. Lumske ligheder og falske venner Noget, der er interessant i forskellen mellem svensk og dansk, er de ord, der ligner hinanden, men betyder noget helt forskelligt; fx betyder det svenske ord glass is på dansk, og ikke glas, som man umiddelbart skulle tro. Disse lumske ligheder eller falske venner, som de kaldes i sprogvidenskaben, gives der også information om i ordbogen. I Svensk Dansk Ordbog ser artiklen om glass således ud: glass [ˈglas:] sb., betydn. 1: -en, -er, -erna, betydn. 2: -en, -ar, -arna 1. is (: dessertis); da. glas hedder glas på sv.; jordgubbar och glass, en härlig efterrätt jordbær og is, en herlig dessert; 2. is (: ispind, isvaffel); barnen fick var sin stor glass glasskiosk BUDSTIKKEN Under betydning ét står da. glas hedder glas på sv.. Det skal gøre brugeren opmærksom på, at det, som han/hun måske tror, at opslagsordet betyder på dansk, nemlig glas, i stedet hedder glas på svensk. Det behøver imidlertid ikke kun at handle om ord, der gennemgående betyder noget forskelligt som i tilfældet med glass, det kan også handle om delvis lumske ligheder, hvor der ikke er betydningssammenfald hele vejen igennem mellem opslagsordet og ækvivalenten. Det kan ses i følgende artikel: originell [ɔrigiˈnɛl:] el. [ɔriji-]; adj. -t, -a original (: usædvanlig, kreativ); da. original (: oprindelig) hedder ursprunglig på sv.; hon hittade en originell lösning på problemet; Efter ækvivalenten original står der usædvanlig, kreativ inden for en parentes. Det giver brugeren information om, hvilken betydning af det danske original, det er, som svarer til opslagsordet originell. Videre står der da. original (: oprindelig) hedder ursprunglig på sv.. Det giver information om, at det danske ord original i betydningen oprindeligt hedder noget andet på svensk, nemlig ursprunglig. I ordbogen vil der også være meget længere og på nogle punkter mere interessante artikler end fremvist her. Desværre kan ikke alt komme med i en artikel som denne, hvorfor fokus har været på nogle kortere ordbogsartikler, der skal vise nogle af de forskellige typer af informationer, man kan finde i Svensk Dansk Ordbog. Den læser, hvis interesse er blevet vakt for alle de spændende og interessante forskelle, der er mellem svensk og dansk, må kigge nærmere i ordbogen den dag, den udkommer. Forhåbentlig vil brugeren få hjælp til at løse sit specifikke problem, fx hvad skärmsläckare, actionrulle og nakenfis hedder på dansk, men også, som det er intentionen, få lidt mere at vide om svensk. 13

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Praktikrapport: Gyldendals ordbogsafdeling

Praktikrapport: Gyldendals ordbogsafdeling Praktikrapport: Gyldendals ordbogsafdeling 1. Indledning I perioden primo september til ultimo december 2005 var jeg i ulønnet praktik ved Gyldendals ordbogsafdeling. I disse fire måneder kom jeg fast

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg Nyt fra Sprognævnet 2000/1 marts Indhold Artikler Nationalsprogene i EU Stednavne i 1999 - nyt og typisk Historien om et bogstav. Om Æ, æ Pest og kolera Spørgsmål og svar Nordisk Interessent - om igen!

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Islands Universitet Ord i nord Efterår 2010 Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Alma Sigurðardóttir almas@hi.is Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Formål 1.3 Disposition

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere