ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov"

Transkript

1 Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Munksgaard Danmark i oktober Tóra Dahl (ergoterapeut) og Gunnar Schiøler (læge fra Sundhedsstyrelsen) har forestået oversættelse og afprøvning. Flere danske ergoterapeuter har været involveret i afprøvningen, blandt andet Jette Haugbølle. Klassifikationens danske titel er: International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (1,2). Allerede prøveudgaven vandt indpas tværfagligt og i ergoterapisammenhænge. Interessen for ICF er ikke blevet mindre, nu hvor klassifikationen foreligger i sin færdige udgave og er oversat og afprøvet til dansk Den følgende artikel er en opsummering af udviklingen af ICF, og hvordan klassifikationen anvendes i dag. Med få ændringer undtaget har artiklen været bragt i DSEFNyhedsbrev i marts 2004 Fra ICIDH til ICF Den første WHO klassifikation af funktionsnedsættelse ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps udkom i 1980 (3). Klassifikationen blev undertiden kaldt handicapklassifikationen. ICIDH skulle supplere WHO s sygdomsklassifikation ICD-10 (International Classification of Diseases, 10. udgave) ved at klassificere konsekvenserne af sygdomstilstande. ICIDH blev aldrig oversat til dansk, men blev anvendt internationalt fx i forbindelse med rehabilitering (4). Den manglende danske interesse for en klassifikation af funktionsnedsættelse og handicap hænger måske sammen med, at i Danmark har rehabilitering ikke har været et lægeligt speciale, som det har været internationalt. ICIDH blev kritiseret for, at den bagvedliggende forståelse af funktionsforstyrrelse var præget af biomedicinsk tænkning. Impairments, Disabilities and Handicaps blev defineret som følge af en sygdomstilstand illustreret i fig. 1 som en kausalmodel med envejsudvikling. Klassifikationen blev også kritiseret for kun at fokusere på funktionsnedsættelse og ikke på funktionsevne. Disease or Disorder Impairments Disabilities Handicaps Fig. 1. Illustration af den bagvedliggende forståelse i ICIDH (3). 1

2 Arbejdet med at revidere ICIDH blev påbegyndt i 1993, og i 2000 udkom den danske udgave af ICIDH-2, som den nye klassifikation blev kaldt i afprøvningsperioden (5). Den færdigreviderede klassifikation, ICF, blev udgivet af WHO i dens engelske version i 2001 (1). Klassifikationen har ændret sig fra at være en klassifikation af følger af sygdom til at være en klassifikation af aspekter af helbredstilstanden med fokus på funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Forståelsen af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse er bio-psykosocial. En persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse er bestemt af en kompleks sammenhæng mellem helbredsstiltand og kontekstuelle faktorer, som illustreret i fig. 2 (2). Den dynamiske interaktion mellem kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse og helbredsstilstand påvirkes positivt eller negativt af personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Omfanget af funktionsevnenedsættelse bestemmes ikke absolut af sygdom eller funktionsforstyrrelse men i høj grad af samfundsbestemte og psykosociale muligheder, begrænsninger og holdninger. Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse & anatomi Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Figur 2. Samspillet mellem komponenter i ICF (2) Det overordnede formål med ICF er at tilbyde et fælles (tværfagligt) og standardiseret sprog og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse af helbred og dermed forbundne tilstande. Funktionsevne er et overordnet begreb, der omfatter kroppens funktion (fysiologisk og psykologisk) kroppens anatomi, aktiviteter og deltagelse. Tilsvarende er funktionsevnenedsættelse et overordnet begreb for tab eller nedsættelse af kropslige funktioner og begrænsninger i aktiviteter og deltagelse. Det er kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse, som 2

3 klassificeres. ICF indeholder også en klassifikation af omgivelsesfaktorer, som påvirker den samlede funktionsevne, men ikke nogen klassifikation af personlige faktorer. ICIDH-2 / ICF i ergoterapi Allerede prøveudgaven ICIDH-2 vandt indpas i ergoterapisammenhænge i Danmark og internationalt. Der var tale om en klassifikation og ikke en begrebsmodel eller teori, men forståelsen af samspillet mellem komponenterne i ICIDH-2 svarede til den grundlæggende forståelse i ergoterapifaglige begrebsmodeller, og klassifikationen tilbød et standardiseret sprog, som gav ergoterapeuter mulighed for at kommunikere mere præcist om den ergoterapeutiske intervention og gøre det ergoterapifaglige aktivitetsperspektiv tilgængeligt tværfagligt. Både den norske, danske og amerikanske ergoterapiforening har benyttet klassifikationen som ramme for fagprofil og beskrivelse af ergoterapifaglige ydelser (6,7,8). Tóra Dahl, den ene af de to redaktører som har forestået oversættelse og afprøvning af den danske udgave, er ergoterapeut. Tóra skrev flere artikler i ERGOTERAPEUTEN blandt andet sammen med ergoterapeut Kersti Vik fra Norge (9). De pegede på relevansen af ICIDH-2 i ergoterapeutisk sammenhæng men også på, at der var tale om en klassifikation, som er noget andet end ergoterapifaglige modeller, undersøgelsesredskaber og kundskaber om aktiviteters betydning. Ergoterapifaglig terminologi er blevet påvirket af ICIDH-2 / ICF. I tværfaglig sammenhæng nytter det fx ikke at nøjes med at relatere ergoterapi til aktivitet og ADL, hvis vi skal udtale os præcist om det ergoterapifaglige aktivitetsperspektiv. Den ergoterapifaglige aktivitetsforståelse (som fx differentieringen mellem activity, occupation og occupational performance afspejler) omhandler ikke kun komponenten aktivitet i ICF, men aktivitet og deltagelse i ICF under ét. Denne påvirkning af terminologien fra ICF ses blandt andet i Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (10) og i ERGOTERAPEUTFORENINGENS brochurer om ergoterapi, hvor terminologien aktivitet og deltagelse også bliver anvendt. Der bliver også relateret til ICF i bogen Ergoterapi og børn (11), i Metodebog for hjælpeformidling (12) og i Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter (13). Når der tales om funktionsevne og funktionsevnemetoden i relation til Lov om Social Service 1, er det funktionsevne i den betydning, som defineres i ICF, og tilsvarende er ICF inddraget i videreudviklingen af Fælles sprog (kommunernes redskab til beskrivelse af borgeres funktionsevne og de ydelser, der skal leveres) (14). Fælles sprog II omfatter de elementer af helhedsvurderingen ved visitationen, der begrunder afgørelsen af, hvad kommunen kan iværksætte i relation til den enkelte borger..i Fælles sprog II bliver opdelingen krop, aktivitet og deltagelse fra ICF anvendt (15). Vejle Amt bruger ICF i forbindelse med sygehusenes optræningsplaner til kommunerne (16), og GenoptræningsCentret i Fredericia anvender ICF til visitation, som forståelsesramme for træningen og til at definere indsatsen mere sikkert (17). ICF-terminologi begynder at dukke op på ergoterapeuters behandlingskort, og når der fx skrives monofaglig eller tværfaglig slutstatus. I mange ergoterapeutiske forskningsartikler præciseres nøglebegreber blandt andet også i relation til terminologien i ICF. Ergoterapeutforeningerne i Sverige, Norge og Danmark har udarbejdet et fælles Nordisk ICF-strategipapir. Strategipapiret opfordrer til en bred implementering af ICF i praksis, ledelse, uddannelse og forskning (18 og 3

4 Klassifikationens opbygning og koder I en klassifikation skal alle komponenter være udtømmende beskrevet i en logisk opbygning. ICF er en klassifikation, hvor de byggeklodser, der udgør funktionsevne og funktionsevnenedsættelse defineres mere og mere detaljeret i flere niveauer i et hierarkisk system. Byggeklodsen aktivitet inddeles og defineres fx i en række kapitler (første niveau). Hvert kapitel inddeles og defineres i en række kategorier (andet niveau) som igen inddeles i gradienter. Til hvert niveau hører et bestemt kodningsniveau. Alle faktorer beskrives med såvel positive som negative aspekter med tilhørende koder. I første omgang har interessen for ICF mest drejet sig om de muligheder, det fælles og standardiserede sprog giver for at forbedre kommunikationen tværfagligt og tværsektorielt, samt de muligheder en klassifikation af funktionsevne og begrænsninger i funktionsevne giver sådan at patienters og brugeres situation kan beskrives ved hjælp af en international klassifikation. Men selv om det måske ikke ligger lige for at inddrage en detaljeret kodning i den daglige praksis på nuværende tidspunkt, vil jeg anbefale, at man prøver at kode i forbindelse med uddannelse i ICF. Fx kan man prøve at kode ud fra cases, som var en af de metoder, der blev anvendt i forbindelse med afprøvningen. En sådan øvelse kan give kursusdeltagerne fortrolighed med terminologien og systematikken i klassifikationen. Der er flere formål med ICF ICF er en klassifikation med flere formål. Den er lavet til brug for forskellige faggrupper og i forskellige sektorer. Dens særlige formål er (2 s. 14): - at skabe et videnskabeligt grundlag for forståelse og undersøgelse af helbred og helbredsrelaterede tilstande, resultater og årsager - at tilvejebringe en fælles terminologi til beskrivelse af helbred og helbredsrelaterede funktionstilstande for at forbedre kommunikationen mellem forskellige brugere af klassifikationen som f.eks. professionelle i sundheds- og socialsektoren, forskere, beslutningstagere og offentligheden inklusive personer med nedsat funktionsevne - at gøre det muligt at sammenligne data på tværs af lande, professioner, sektorer og over tid - at give et systematiseret kodesæt til sundhedsinformationssystemer. Alle disse formål påvirker hinanden, og behovet for og anvendelsen af ICF kræver etablering af et relevant og praktisk system, som kan understøtte udformning af sundhedspolitik, kvalitetssikring og effektevaluering i forskellige kulturer. ICF er ikke en vurderingsmetode. Ved hjælp af ICF kan man i systematiseret form beskrive menneskets funktionsevne og funktionsevnebegrænsninger i sammenhæng med helbredstilstand og omgivelsesmæssige og personlige forhold, men ICF er ikke i sig selv en vurderingsmetode eller et undersøgelsesredskab. Det er planen, at WHO skal udvikle vurderingsmetoder knyttet til ICF. Disse vurderingsmetoder vil komme i tre former: en kort version til screeningsformål, en version til dagligt brug for omsorgspersoner og en lang version til brug for detaljerede forskningsformål (2 s. 250). 4

5 ICF er ikke almindeligt dagligt sprog. Fordelen ved at bruge ICF tværfagligt og tværsektorielt er det standardiserede sprog de præcise definitioner, men det kræver, at man har fået sat sig grundigt ind i terminologien. Man kan meget nemt komme til at tillægge begreberne i ICF en privat betydning, fordi ord som funktionsevne, aktivitet, deltagelse, omgivelser med mere indgår i almindeligt sprogbrug. Det kan være styrken ved ICF, at der anvendes almindelige ord. Det kan også være svagheden, hvis man ikke sætter sig grundigt ind i terminologien, for som anført side 11 i klassifikationen (2 ) svarer de begrebsdefinitioner, som anvendes i ICF, ikke altid til betydningen i almindeligt dagligt sprog. Forskellen mellem ICIDH-2 og ICF ICF adskiller sig på flere områder fra ICIDH-2, som er mange ergoterapeuter bekendt. Klassifikationen har været under afprøvning internationalt, hvilket har medført en del ændringer, og den danske oversættelse fremstår også endnu mere gennembearbejdet end prøveudgaven. ICF indeholder flere kapitler med baggrundsstof end prøveudgaven og medtager en række bilag med fx retningslinjer for kodning med ICF, kapitel om ICF og mennesker med funktionsevnenedsættelser, etiske retningslinjer for brugen af ICF og den fremtidige udvikling for ICF. Den reviderede udgave er en håndbog med en læsevenlig opsætning, med gode oversigter og nem at finde rundt i når man har fået sat sig ind i klassifikationens systematik. Definitionen af de overordnede komponenter har ændret sig lidt: Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer (inklusive psykologiske funktioner). Kroppens anatomi er kroppens forskellige dele som organer, lemmer og enkeltdele af disse. Funktionsnedsættelse er problemer i kroppens funktioner eller anatomi som for eksempel en væsentlig afgivelse eller mangel. Aktivitet er en persons udførelse af en opgave eller en handling Deltagelse er en persons involvering i dagliglivet Aktivitetsbegrænsninger er vanskeligheder, som en person kan have med udførelse af aktiviteter Deltagelsesbegrænsning er vanskeligheder, som en person kan opleve ved involvering i dagliglivet Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. I ICIDH-2 blev aktiviteter og deltagelse klassificeret hver for sig. Det har vist sig at være vanskeligt ikke kun for ergoterapeuter at holde aktiviteter og deltagelse skarpt adskilt. I ICF kan aktiviteter og deltagelse betragtes hver for sig eller under ét. Der er kun ét sæt kategorier (eller domæner) for aktiviteter og deltagelse. Aktiviteter og deltagelse kan klassificeres hver for sig eller samlet, men det er ud fra det samme sæt kategorier. Aktiviteter er en persons udførelse af en opgave eller handling, fx at et barn kan gå i skole, men at barnet involverer sig i skoleaktiviteterne eller fritidsaktiviteterne rummer både aktivitet og deltagelse. Den reviderede klassifikation er blevet meget mere håndterlig på området aktiviteter og deltagelse, men man skal fortsat holde ørene stive, når man fordyber sig i gradienterne klassifikationens sidste niveau. Det er her man vurderer grad og omfang. Kategorierne (eller domænerne) i aktiviteter og deltagelse kvalificeres med gradienter for henholdsvis udførelse og kapacitet: 5

6 1. Gradienten for udførelse beskriver, hvad en person gør i sine sædvanlige omgivelser. Da de sædvanlige omgivelser også omfatter en social sammenhæng, kan udførelse også opfattes som involvering i socialt liv og samfundsaktiviteter eller den levede erfaring for personer i den sammenhæng, de aktuelt lever i. Definitionen af deltagelse inddrager begrebet involvering Nogle definitioner af involvering omfatter tage del i, være med i eller være engageret i et område af livet, være accepteret eller have adgang til nødvendige ressourcer ( uddrag fra (2) s. 24). 2. Gradienten for kapacitet beskriver personens evne til at udføre en opgave eller handling. Denne gruppering skal angive den højest mulige funktionsevne, en person kan opnå inden for et givent domæne på et givent tidspunkt. Til vurdering af en persons fulde funktionsevne er der brug for standardiserede omgivelser for at neutralisere den indflydelse forskelle i omgivelserne kan have på personens funktionsevne..på denne måde kan kapacitet udtrykke en persons funktionsevne justeret for omgivelsernes påvirkning. Denne justering må være den samme for alle personer i alle lande for at tillade internationale sammenligninger. (uddrag fra (2) s. 24). Anvendelse af ICF Siden ICIDH blev udgivet første gang i 1980, har klassifikationen været anvendt til forskellige formål for eksempel som - statistisk værktøj i forbindelse med indsamling og registrering af data (f.eks. i befolkningsundersøgelser eller i administrative informationssystemer) - forskningsværktøj - til måling af effekt, livskvalitet eller omgivelsesfaktorers betydning - klinisk værktøj til bedømmelse af behov, til valg af behandling, til bedømmelse af erhvervsevne, rehabilitering, forløbsvurdering og effektevaluering af interventioner ved specifikke tilstande - socialpolitisk værktøj til planlægning af social sikring, i pensions- og bistandssystemer, og til udformning og implementering af nye initiativer - uddannelsesværktøj til udformning af uddannelsesforløb og til at skabe bevidsthed om og sikre udførelse af sociale initiativer (2 s. 14). Ifølge sundhedsstyrelsen (forordet i den danske version) vil det ikke indtil videre være obligatorisk at indberette data registreret med ICF. Mange projekter er allerede i gang for at afprøve de muligheder, klassifikationen tilbyder, og Sundhedsstyrelsen vil opfordre til, at flere bliver sat i gang. Også mulighederne for at supplere diagnoser i journalerne med relevante registreringer af funktionsniveau bør afprøves og udvikles. Først når der foreligger et bredere erfaringsgrundlag, vil landsdækkende analyser og statistikker kunne komme på tale. Det anføres, at ICF tilhører alle, der bruger den. Den er det eneste internationalt accepterede værktøj af sin art. Dens formål er at opnå bedre information om funktionsevne og funktionsevnenedsættelse og opbygge en bred international konsensus. For at sikre ICF s anerkendelse i forskellige nationale og internationale sammenhænge har WHO gjort sig alle anstrengelser for at sikre, at den er brugervenlig og i overensstemmelse med standardiseringsarbejder som fastlagt af International Organization for Standardization (ISO) (2 s. 250). De mulige veje for den fremtidige anvendelse af ICF bliver gennemgået herunder omtales - understøttelse af ICF s anvendelse i de enkelte lande til udvikling af nationale databaser 6

7 - undersøgelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i familier (f.eks. undersøgelse af tredjeparts funktionsevnenedsættelse forårsaget af bestemte andre personers nedsatte funktionsevne) - udvikling af vurderingsmetoder til identifikation og måling - fastlæggelse af praktiske anvendelsesformer ved hjælp af IT-værktøjer og registreringsformularer - yderligere forskning i betydningen af omgivelsesfaktorer for at tilvejebringe den nødvendige detaljering til beskrivelsen af både standardiseret og sædvanlige omgivelser. Anvendelse af ICF i ergoterapi Allerede ICIDH-2 vandt indpas i ergoterapilitteratur og -praksis. ICF er en forbedret udgave, som kan blive en stor hjælp for ergoterapeuter i samarbejdet med patienter og brugere, i det tværfaglige samarbejde, i forbindelse med dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning. Det vil endvidere være relevant at anvende ICF-terminologien i beskrivelser af den ergoterapeutiske indsats i relation til amters og kommuners sundheds- og socialpolitik og forvaltningen. Jeg har hørt ergoterapeuter fortælle, at med ICF er det blevet mere legitimt at sætte menneskers deltagelse i almindelige hverdagsaktiviteter på dagsordenen i tværfaglig sammenhæng. Det er også blevet nemmere at udtrykke sig præcist på en måde, så man bliver hørt, når ICF bliver anvendt som fælles tværfaglig begrebsramme og sprog. Som nævnt begynder ICFterminologien at dukke op på ergoterapeuters behandlingkort, og når der skrives monofaglig eller tværfaglig slutstatus. Der fokuseres på brugerens funktionsevne, og der lægges op til brugerinddragelse, men ICF er normbaseret på den måde, at kroppens funktion og anatomi, aktivitet og deltagelse beskrives i relation til en bestemt standard for det normale. Vurderingen foretages af fagpersonerne. Det er ikke brugerens egen opfattelse som beskrives og kodes, som f.eks. i undersøgelsesredskabet COPM. I ICF klassificeres komponenterne i figur 2 hver for sig med en bagvedliggende forståelse af, at der er et samspil mellem komponenterne. I de ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, der er konstrueret til at udrede kvaliteten af en persons aktivitet og deltagelse (aktivitetsudførelse - occupational performance), er det patientens / brugerens egen opfattelse af, hvordan det fungerer med vigtige daglige aktiviteter, der anføres. Selve den samvirken, der er mellem personens funktioner, omgivelser og aktivitetsmønster kan undersøges og vurderes, fordi den indgår i patientens / brugerens egen opfattelse og vurdering af aktivitet og deltagelse. Det gælder fx det canadiske COPM og nogle af undersøgelsesredskaber indenfor MOHO. Referencer 1. WHO. ICF. International Classification of functioning, disabilities and health. Geneva: WHO, WHO/ Sundhedsstyrelsen. ICF. International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. København: Munksgaard Danmark, WHO. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). Geneva: WHO, Tjørnov J. Ergoterapi. Baggrund og udvikling. København: FADL s Forlag, WHO. ICIDH-2. International Klassifikation af Funktionsevne og Funktionsevnenedsættelse. Dansk udgave til afprøvning. Kort version. København: Sundhedsstyrelsen,

8 6. Ergoterapeutforeningen. Overordnet beskrivelse af de ergoterapifaglige ydelser Ness NE. Helse gjennom aktivitet. Fagprofil og yrkesfunksjoner for ergoterapeuter. Norsk ergoterapeutforbund, American Occupational Therapy Association. The Guide to Occupational Therapy Practice. Special Issue. Am J Occup Ther 1999; 53: Dahl TH, Vik K. ICIDH-2 i praksis: en klassifikation af helbredsrelaterede tilstande. Ergoterapeuten nr. 11/00. (Rettelser i tekst og reference i en udgave af artiklen blev bragt på 10. Borg T, Runge U, Tjørnov J, red. Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. København: Munksgaard Danmark, Andersen MM, Hass I, Quist Lauritzen G, Norling Schmidt R. Ergoterapi og Børn. København: FADL s Forlag, Jensen EM, Jensen L, Schøtt I, Bindslev N. Metodebog i hjælpemiddelformidling. København: Munksgaard Danmark, Danneskiold-Samsøe B, Lund H, Avlund K, red. Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København: Munksgaard Danmark, Scheibel V. Fælles sprog fælles forståelse. ERGOTERAPEUTEN nr. 7/ Kommunernes Landsforening. Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde. København: KL, Maindal L. Vejle Amt bruger ICF. ERGOTERAPEUTEN nr. 5/ Maindal L. Træningen foregår ikke kun i en gymnastiksal. ERGOTERAPEUTEN nr. 5/ ERGOTERAPEUTEN nr. 5/2004 s. 10 8

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version ICF-CY International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version Historisk baggrund for ICF-CY: 2001: WHO godkender og publicerer det internationale klassifikationsredskab

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Status over ICF i Danmark

Status over ICF i Danmark Status over ICF i Danmark Af projekt- og udviklingskonsulent Mette Svarre, MarselisborgCentret Efter at den danske ICF vejledning nu har eksisteret i halvt år, vil jeg her forsøge at give et overblik over,

Læs mere

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term 1 af 5 16-12-2013 09:12 Artikler 15 artikler. inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng social inklusion inklusion (formidlingsterm) inklusion, hvor en person

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant Evaluering af journal Indhold 1. Stamoplysninger 1.a Henvisningsdiagnose 2. Oplysninger ifm. konkret patientkontakt 2.a Undersøgelse 2.b Klinisk ræsonnering 2.c Mål på alle ICF niveauer Kropsniveau Aktivitetsniveau

Læs mere

sagsbehandling helhedsvurdering borgerens hverdagsliv den faglige vurdering personlig faktor 1 af :46 Artikler 16 artikler.

sagsbehandling helhedsvurdering borgerens hverdagsliv den faglige vurdering personlig faktor 1 af :46 Artikler 16 artikler. 1 af 5 15-01-2015 13:46 Artikler 16 artikler. sagsbehandling offentlig forvaltning, der består i at varetage en myndighedssag helhedsvurdering se myndighedsudredning I Fælles sprog II bruges betegnelsen

Læs mere

Side 1 af 5 16 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv mestring Foretrukken term coping adfærd, hvor en person bevidst eller ubevidst mindsker sin sandsynlighed

Læs mere

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health ICF i praksis Udarbejdet af arbejdsgruppe i Forskning og Udvikling, DEFACTUM 1, maj 2016 Her sætter vi fokus på den konkrete brug af ICF i en dansk praksis. ICF blev i 2001 godkendt i WHO, som en international

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

ICF fordele og ulemper i en tværfaglig kommunal kontekst

ICF fordele og ulemper i en tværfaglig kommunal kontekst ICF fordele og ulemper i en tværfaglig kommunal kontekst Udviklingskonsulent Tina Holm Velfærd Baggrund Hvad en dagsorden i Roskilde Kommune lige nu Hvor er ICF synlig og usynlig? Erhvervet hjerneskade

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Parallelsession B3: Tværfaglig og tværorganisatorisk e-sundhed Fælles Sprog III (FSIII) E-sundhedsobservatoriet 3. Oktober 2014 Ulla Lund Eskildsen Projektleder Fælles Sprog III, KL Kompleksitet!! Hvordan

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Om handicapforståelser og rehabilitering

Om handicapforståelser og rehabilitering Om handicapforståelser og rehabilitering Handicap og rehabilitering 1 Rehabilitering 1 Funktionsevne 1 Komponenterne i ICF 2 Handicap 3 Det medicinske handicapbegreb 4 Det medicinske handicapbegreb og

Læs mere

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d.

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d. Evaluering af rehabilitering metoder og erfaringer Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 20. April 2016 Jesper Buchholdt Gjørup Thomas Maribo Merete Tonnesen Hanne Søndergaard www.defactum.dk Følg os på

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Et pilot- og udviklingsprojekt Version 29.01.13_endelig Et samarbejdsprojekt:

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Ulla Lund Eskildsen, MI. Projektleder FSIII ule@kl.dk Fælles Sprog III (FSIII) Terminologi Tilstand FÆLLES SPROG Symptom

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne 2013 Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Forord. August 2012 Tanja Thor Møller og Lotte Petersen. Forord 13 INDHOLD

Forord. August 2012 Tanja Thor Møller og Lotte Petersen. Forord 13 INDHOLD Forord Udviklingen inden for neurorehabilitering er i hastig fremdrift. Forskning i hjernens plasticitet har tilført viden om betydningen af konstant påvirkning ud fra devisen use it or loose it. Metoder,

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Temadag om ICF CY. Århus, d. 30-06-2006

Temadag om ICF CY. Århus, d. 30-06-2006 Temadag om ICF CY Århus, d. 30-06-2006 Onsdag d. 21.6.2006 var 70 deltagere (børneterapeuter, pædagoger og andre fagfolk med interesse for ICF CY) samlet til temadag afholdt af MarselisborgCentret og Småbørnscentret

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

ICF-baseret afklaring

ICF-baseret afklaring ICF-baseret afklaring På Instituttet for Blinde og Svagsynede arbejder vi ud fra ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). I denne rapport er de

Læs mere

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X Obligatorisk litteraturliste Vinter 0 0 Andersen IV, Lauritzen G, Stokholm G. Ergoterapi og børn udvikling, aktivitet og deltagelse. København, Munksgaard, Arendt M & Rosenberg K. N (red); Kognitiv terapi,

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven.

104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven. Ordliste 85-ydelser: Bostøtte eller støttetimer. 104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven. Abstrahere: At se bort fra. ACT: Forkortelse for Assertive Community Treatment. En helhedsorienteret

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF ICF som referenceramme AU-centrets erfaringer med brug af ICF Formål med ophold på AU- centret Revalidering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. Målgruppe: Yngre med erhvervet hjerneskade. Ydelse:

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Klinisk ræsonnering. Clinical reasonning. Modul 6 erg509. Anne Karin Petersen Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt Efteråret 2010

Klinisk ræsonnering. Clinical reasonning. Modul 6 erg509. Anne Karin Petersen Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt Efteråret 2010 Klinisk ræsonnering Clinical reasonning Modul 6 erg509 Anne Karin Petersen Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt Efteråret 2010 Indhold i denne præsentation Hvad er klinisk ræsonnering

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hvordan udvælger vi målgruppen?

Hvordan udvælger vi målgruppen? Hvordan udvælger vi målgruppen? Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Oplæg på ERFA-møde på MarselisborgCentret den 23. november 2011 om monitorering og kvalitetssikring af patientuddannelse

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Ergoterapi, viden, abduktion og profession

Ergoterapi, viden, abduktion og profession Ergoterapi, viden, abduktion og profession 1 Det moderne samfund producerer professioner Funktionel differentiering som en særlig effektiv måde at løse samfundsmæssige problemer. Specialisering Arbejdsdeling

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII N OTA T NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII Under udviklingen af Fælles Sprog III (FSIII), blev Servicelovens 83a vedrørende rehabiliteringsforløb vedtaget i Folketinget. 1 Forud for loven fik FSIII projektet

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Årskursus Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter Svendborg, 12. november 2012 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk At borgeren oplever Målet med FSIII At der er sammenhæng, helhed

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Kvalitetssikring af ergoterapifaglig vurdering af apopleksipatienter udvikling af elektronisk læringsmateriale

Kvalitetssikring af ergoterapifaglig vurdering af apopleksipatienter udvikling af elektronisk læringsmateriale Kvalitetssikring af ergoterapifaglig vurdering af apopleksipatienter udvikling af elektronisk læringsmateriale Bevillingsnr. PP1/12-1, PP 1 14 3 og SRF 1 14-13 Formål At kvalitetssikre de ergoterapeutiske

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Page 1 of 7 34 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv forebyggelse resultat, hvor sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker er forhindret

Læs mere

Mobil januar Høringssvar: Voksenhandicap Gentænkt

Mobil januar Høringssvar: Voksenhandicap Gentænkt Psykologpraksis Neuropsykolog Grethe Pedersen Mobil 40591647 gp@grethep.dk www.grethep.dk 23. januar 2017 Århus Kommune Voksenhandicap social@aarhus.dk Høringssvar: Voksenhandicap Gentænkt Jeg har med

Læs mere

Når en borger får muskelsvind

Når en borger får muskelsvind Når en borger får muskelsvind Resumé Muskelsvind er en række forskellige sygdomme med mange og komplicerede følger for borgerens hverdagsliv. Sygdommene er sjældne, varer hele livet og stiller store krav

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Implementering af ICF på baggrund af projektet ICF anvendt som kommunikationsog kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle

Implementering af ICF på baggrund af projektet ICF anvendt som kommunikationsog kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle Implementering af ICF på baggrund af projektet ICF anvendt som kommunikationsog kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Center for Sundhed og træning, Århus Rehabilitering

Læs mere

ICF I DANSK ERGOTERAPI En kritisk teoretisk sammenligning med CMOP E. Bachelorprojekt Gr A. Abstract

ICF I DANSK ERGOTERAPI En kritisk teoretisk sammenligning med CMOP E. Bachelorprojekt Gr A. Abstract Abstract The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is a controversial tool amongst occupational therapists who are divided as to ICFs usability in the occupational profession

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Baggrund for det nationale PRO-arbejde Aftalt i ØA for

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere