ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov"

Transkript

1 Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Munksgaard Danmark i oktober Tóra Dahl (ergoterapeut) og Gunnar Schiøler (læge fra Sundhedsstyrelsen) har forestået oversættelse og afprøvning. Flere danske ergoterapeuter har været involveret i afprøvningen, blandt andet Jette Haugbølle. Klassifikationens danske titel er: International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (1,2). Allerede prøveudgaven vandt indpas tværfagligt og i ergoterapisammenhænge. Interessen for ICF er ikke blevet mindre, nu hvor klassifikationen foreligger i sin færdige udgave og er oversat og afprøvet til dansk Den følgende artikel er en opsummering af udviklingen af ICF, og hvordan klassifikationen anvendes i dag. Med få ændringer undtaget har artiklen været bragt i DSEFNyhedsbrev i marts 2004 Fra ICIDH til ICF Den første WHO klassifikation af funktionsnedsættelse ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps udkom i 1980 (3). Klassifikationen blev undertiden kaldt handicapklassifikationen. ICIDH skulle supplere WHO s sygdomsklassifikation ICD-10 (International Classification of Diseases, 10. udgave) ved at klassificere konsekvenserne af sygdomstilstande. ICIDH blev aldrig oversat til dansk, men blev anvendt internationalt fx i forbindelse med rehabilitering (4). Den manglende danske interesse for en klassifikation af funktionsnedsættelse og handicap hænger måske sammen med, at i Danmark har rehabilitering ikke har været et lægeligt speciale, som det har været internationalt. ICIDH blev kritiseret for, at den bagvedliggende forståelse af funktionsforstyrrelse var præget af biomedicinsk tænkning. Impairments, Disabilities and Handicaps blev defineret som følge af en sygdomstilstand illustreret i fig. 1 som en kausalmodel med envejsudvikling. Klassifikationen blev også kritiseret for kun at fokusere på funktionsnedsættelse og ikke på funktionsevne. Disease or Disorder Impairments Disabilities Handicaps Fig. 1. Illustration af den bagvedliggende forståelse i ICIDH (3). 1

2 Arbejdet med at revidere ICIDH blev påbegyndt i 1993, og i 2000 udkom den danske udgave af ICIDH-2, som den nye klassifikation blev kaldt i afprøvningsperioden (5). Den færdigreviderede klassifikation, ICF, blev udgivet af WHO i dens engelske version i 2001 (1). Klassifikationen har ændret sig fra at være en klassifikation af følger af sygdom til at være en klassifikation af aspekter af helbredstilstanden med fokus på funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Forståelsen af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse er bio-psykosocial. En persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse er bestemt af en kompleks sammenhæng mellem helbredsstiltand og kontekstuelle faktorer, som illustreret i fig. 2 (2). Den dynamiske interaktion mellem kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse og helbredsstilstand påvirkes positivt eller negativt af personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Omfanget af funktionsevnenedsættelse bestemmes ikke absolut af sygdom eller funktionsforstyrrelse men i høj grad af samfundsbestemte og psykosociale muligheder, begrænsninger og holdninger. Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse & anatomi Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Figur 2. Samspillet mellem komponenter i ICF (2) Det overordnede formål med ICF er at tilbyde et fælles (tværfagligt) og standardiseret sprog og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse af helbred og dermed forbundne tilstande. Funktionsevne er et overordnet begreb, der omfatter kroppens funktion (fysiologisk og psykologisk) kroppens anatomi, aktiviteter og deltagelse. Tilsvarende er funktionsevnenedsættelse et overordnet begreb for tab eller nedsættelse af kropslige funktioner og begrænsninger i aktiviteter og deltagelse. Det er kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse, som 2

3 klassificeres. ICF indeholder også en klassifikation af omgivelsesfaktorer, som påvirker den samlede funktionsevne, men ikke nogen klassifikation af personlige faktorer. ICIDH-2 / ICF i ergoterapi Allerede prøveudgaven ICIDH-2 vandt indpas i ergoterapisammenhænge i Danmark og internationalt. Der var tale om en klassifikation og ikke en begrebsmodel eller teori, men forståelsen af samspillet mellem komponenterne i ICIDH-2 svarede til den grundlæggende forståelse i ergoterapifaglige begrebsmodeller, og klassifikationen tilbød et standardiseret sprog, som gav ergoterapeuter mulighed for at kommunikere mere præcist om den ergoterapeutiske intervention og gøre det ergoterapifaglige aktivitetsperspektiv tilgængeligt tværfagligt. Både den norske, danske og amerikanske ergoterapiforening har benyttet klassifikationen som ramme for fagprofil og beskrivelse af ergoterapifaglige ydelser (6,7,8). Tóra Dahl, den ene af de to redaktører som har forestået oversættelse og afprøvning af den danske udgave, er ergoterapeut. Tóra skrev flere artikler i ERGOTERAPEUTEN blandt andet sammen med ergoterapeut Kersti Vik fra Norge (9). De pegede på relevansen af ICIDH-2 i ergoterapeutisk sammenhæng men også på, at der var tale om en klassifikation, som er noget andet end ergoterapifaglige modeller, undersøgelsesredskaber og kundskaber om aktiviteters betydning. Ergoterapifaglig terminologi er blevet påvirket af ICIDH-2 / ICF. I tværfaglig sammenhæng nytter det fx ikke at nøjes med at relatere ergoterapi til aktivitet og ADL, hvis vi skal udtale os præcist om det ergoterapifaglige aktivitetsperspektiv. Den ergoterapifaglige aktivitetsforståelse (som fx differentieringen mellem activity, occupation og occupational performance afspejler) omhandler ikke kun komponenten aktivitet i ICF, men aktivitet og deltagelse i ICF under ét. Denne påvirkning af terminologien fra ICF ses blandt andet i Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (10) og i ERGOTERAPEUTFORENINGENS brochurer om ergoterapi, hvor terminologien aktivitet og deltagelse også bliver anvendt. Der bliver også relateret til ICF i bogen Ergoterapi og børn (11), i Metodebog for hjælpeformidling (12) og i Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter (13). Når der tales om funktionsevne og funktionsevnemetoden i relation til Lov om Social Service 1, er det funktionsevne i den betydning, som defineres i ICF, og tilsvarende er ICF inddraget i videreudviklingen af Fælles sprog (kommunernes redskab til beskrivelse af borgeres funktionsevne og de ydelser, der skal leveres) (14). Fælles sprog II omfatter de elementer af helhedsvurderingen ved visitationen, der begrunder afgørelsen af, hvad kommunen kan iværksætte i relation til den enkelte borger..i Fælles sprog II bliver opdelingen krop, aktivitet og deltagelse fra ICF anvendt (15). Vejle Amt bruger ICF i forbindelse med sygehusenes optræningsplaner til kommunerne (16), og GenoptræningsCentret i Fredericia anvender ICF til visitation, som forståelsesramme for træningen og til at definere indsatsen mere sikkert (17). ICF-terminologi begynder at dukke op på ergoterapeuters behandlingskort, og når der fx skrives monofaglig eller tværfaglig slutstatus. I mange ergoterapeutiske forskningsartikler præciseres nøglebegreber blandt andet også i relation til terminologien i ICF. Ergoterapeutforeningerne i Sverige, Norge og Danmark har udarbejdet et fælles Nordisk ICF-strategipapir. Strategipapiret opfordrer til en bred implementering af ICF i praksis, ledelse, uddannelse og forskning (18 og 3

4 Klassifikationens opbygning og koder I en klassifikation skal alle komponenter være udtømmende beskrevet i en logisk opbygning. ICF er en klassifikation, hvor de byggeklodser, der udgør funktionsevne og funktionsevnenedsættelse defineres mere og mere detaljeret i flere niveauer i et hierarkisk system. Byggeklodsen aktivitet inddeles og defineres fx i en række kapitler (første niveau). Hvert kapitel inddeles og defineres i en række kategorier (andet niveau) som igen inddeles i gradienter. Til hvert niveau hører et bestemt kodningsniveau. Alle faktorer beskrives med såvel positive som negative aspekter med tilhørende koder. I første omgang har interessen for ICF mest drejet sig om de muligheder, det fælles og standardiserede sprog giver for at forbedre kommunikationen tværfagligt og tværsektorielt, samt de muligheder en klassifikation af funktionsevne og begrænsninger i funktionsevne giver sådan at patienters og brugeres situation kan beskrives ved hjælp af en international klassifikation. Men selv om det måske ikke ligger lige for at inddrage en detaljeret kodning i den daglige praksis på nuværende tidspunkt, vil jeg anbefale, at man prøver at kode i forbindelse med uddannelse i ICF. Fx kan man prøve at kode ud fra cases, som var en af de metoder, der blev anvendt i forbindelse med afprøvningen. En sådan øvelse kan give kursusdeltagerne fortrolighed med terminologien og systematikken i klassifikationen. Der er flere formål med ICF ICF er en klassifikation med flere formål. Den er lavet til brug for forskellige faggrupper og i forskellige sektorer. Dens særlige formål er (2 s. 14): - at skabe et videnskabeligt grundlag for forståelse og undersøgelse af helbred og helbredsrelaterede tilstande, resultater og årsager - at tilvejebringe en fælles terminologi til beskrivelse af helbred og helbredsrelaterede funktionstilstande for at forbedre kommunikationen mellem forskellige brugere af klassifikationen som f.eks. professionelle i sundheds- og socialsektoren, forskere, beslutningstagere og offentligheden inklusive personer med nedsat funktionsevne - at gøre det muligt at sammenligne data på tværs af lande, professioner, sektorer og over tid - at give et systematiseret kodesæt til sundhedsinformationssystemer. Alle disse formål påvirker hinanden, og behovet for og anvendelsen af ICF kræver etablering af et relevant og praktisk system, som kan understøtte udformning af sundhedspolitik, kvalitetssikring og effektevaluering i forskellige kulturer. ICF er ikke en vurderingsmetode. Ved hjælp af ICF kan man i systematiseret form beskrive menneskets funktionsevne og funktionsevnebegrænsninger i sammenhæng med helbredstilstand og omgivelsesmæssige og personlige forhold, men ICF er ikke i sig selv en vurderingsmetode eller et undersøgelsesredskab. Det er planen, at WHO skal udvikle vurderingsmetoder knyttet til ICF. Disse vurderingsmetoder vil komme i tre former: en kort version til screeningsformål, en version til dagligt brug for omsorgspersoner og en lang version til brug for detaljerede forskningsformål (2 s. 250). 4

5 ICF er ikke almindeligt dagligt sprog. Fordelen ved at bruge ICF tværfagligt og tværsektorielt er det standardiserede sprog de præcise definitioner, men det kræver, at man har fået sat sig grundigt ind i terminologien. Man kan meget nemt komme til at tillægge begreberne i ICF en privat betydning, fordi ord som funktionsevne, aktivitet, deltagelse, omgivelser med mere indgår i almindeligt sprogbrug. Det kan være styrken ved ICF, at der anvendes almindelige ord. Det kan også være svagheden, hvis man ikke sætter sig grundigt ind i terminologien, for som anført side 11 i klassifikationen (2 ) svarer de begrebsdefinitioner, som anvendes i ICF, ikke altid til betydningen i almindeligt dagligt sprog. Forskellen mellem ICIDH-2 og ICF ICF adskiller sig på flere områder fra ICIDH-2, som er mange ergoterapeuter bekendt. Klassifikationen har været under afprøvning internationalt, hvilket har medført en del ændringer, og den danske oversættelse fremstår også endnu mere gennembearbejdet end prøveudgaven. ICF indeholder flere kapitler med baggrundsstof end prøveudgaven og medtager en række bilag med fx retningslinjer for kodning med ICF, kapitel om ICF og mennesker med funktionsevnenedsættelser, etiske retningslinjer for brugen af ICF og den fremtidige udvikling for ICF. Den reviderede udgave er en håndbog med en læsevenlig opsætning, med gode oversigter og nem at finde rundt i når man har fået sat sig ind i klassifikationens systematik. Definitionen af de overordnede komponenter har ændret sig lidt: Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer (inklusive psykologiske funktioner). Kroppens anatomi er kroppens forskellige dele som organer, lemmer og enkeltdele af disse. Funktionsnedsættelse er problemer i kroppens funktioner eller anatomi som for eksempel en væsentlig afgivelse eller mangel. Aktivitet er en persons udførelse af en opgave eller en handling Deltagelse er en persons involvering i dagliglivet Aktivitetsbegrænsninger er vanskeligheder, som en person kan have med udførelse af aktiviteter Deltagelsesbegrænsning er vanskeligheder, som en person kan opleve ved involvering i dagliglivet Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. I ICIDH-2 blev aktiviteter og deltagelse klassificeret hver for sig. Det har vist sig at være vanskeligt ikke kun for ergoterapeuter at holde aktiviteter og deltagelse skarpt adskilt. I ICF kan aktiviteter og deltagelse betragtes hver for sig eller under ét. Der er kun ét sæt kategorier (eller domæner) for aktiviteter og deltagelse. Aktiviteter og deltagelse kan klassificeres hver for sig eller samlet, men det er ud fra det samme sæt kategorier. Aktiviteter er en persons udførelse af en opgave eller handling, fx at et barn kan gå i skole, men at barnet involverer sig i skoleaktiviteterne eller fritidsaktiviteterne rummer både aktivitet og deltagelse. Den reviderede klassifikation er blevet meget mere håndterlig på området aktiviteter og deltagelse, men man skal fortsat holde ørene stive, når man fordyber sig i gradienterne klassifikationens sidste niveau. Det er her man vurderer grad og omfang. Kategorierne (eller domænerne) i aktiviteter og deltagelse kvalificeres med gradienter for henholdsvis udførelse og kapacitet: 5

6 1. Gradienten for udførelse beskriver, hvad en person gør i sine sædvanlige omgivelser. Da de sædvanlige omgivelser også omfatter en social sammenhæng, kan udførelse også opfattes som involvering i socialt liv og samfundsaktiviteter eller den levede erfaring for personer i den sammenhæng, de aktuelt lever i. Definitionen af deltagelse inddrager begrebet involvering Nogle definitioner af involvering omfatter tage del i, være med i eller være engageret i et område af livet, være accepteret eller have adgang til nødvendige ressourcer ( uddrag fra (2) s. 24). 2. Gradienten for kapacitet beskriver personens evne til at udføre en opgave eller handling. Denne gruppering skal angive den højest mulige funktionsevne, en person kan opnå inden for et givent domæne på et givent tidspunkt. Til vurdering af en persons fulde funktionsevne er der brug for standardiserede omgivelser for at neutralisere den indflydelse forskelle i omgivelserne kan have på personens funktionsevne..på denne måde kan kapacitet udtrykke en persons funktionsevne justeret for omgivelsernes påvirkning. Denne justering må være den samme for alle personer i alle lande for at tillade internationale sammenligninger. (uddrag fra (2) s. 24). Anvendelse af ICF Siden ICIDH blev udgivet første gang i 1980, har klassifikationen været anvendt til forskellige formål for eksempel som - statistisk værktøj i forbindelse med indsamling og registrering af data (f.eks. i befolkningsundersøgelser eller i administrative informationssystemer) - forskningsværktøj - til måling af effekt, livskvalitet eller omgivelsesfaktorers betydning - klinisk værktøj til bedømmelse af behov, til valg af behandling, til bedømmelse af erhvervsevne, rehabilitering, forløbsvurdering og effektevaluering af interventioner ved specifikke tilstande - socialpolitisk værktøj til planlægning af social sikring, i pensions- og bistandssystemer, og til udformning og implementering af nye initiativer - uddannelsesværktøj til udformning af uddannelsesforløb og til at skabe bevidsthed om og sikre udførelse af sociale initiativer (2 s. 14). Ifølge sundhedsstyrelsen (forordet i den danske version) vil det ikke indtil videre være obligatorisk at indberette data registreret med ICF. Mange projekter er allerede i gang for at afprøve de muligheder, klassifikationen tilbyder, og Sundhedsstyrelsen vil opfordre til, at flere bliver sat i gang. Også mulighederne for at supplere diagnoser i journalerne med relevante registreringer af funktionsniveau bør afprøves og udvikles. Først når der foreligger et bredere erfaringsgrundlag, vil landsdækkende analyser og statistikker kunne komme på tale. Det anføres, at ICF tilhører alle, der bruger den. Den er det eneste internationalt accepterede værktøj af sin art. Dens formål er at opnå bedre information om funktionsevne og funktionsevnenedsættelse og opbygge en bred international konsensus. For at sikre ICF s anerkendelse i forskellige nationale og internationale sammenhænge har WHO gjort sig alle anstrengelser for at sikre, at den er brugervenlig og i overensstemmelse med standardiseringsarbejder som fastlagt af International Organization for Standardization (ISO) (2 s. 250). De mulige veje for den fremtidige anvendelse af ICF bliver gennemgået herunder omtales - understøttelse af ICF s anvendelse i de enkelte lande til udvikling af nationale databaser 6

7 - undersøgelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i familier (f.eks. undersøgelse af tredjeparts funktionsevnenedsættelse forårsaget af bestemte andre personers nedsatte funktionsevne) - udvikling af vurderingsmetoder til identifikation og måling - fastlæggelse af praktiske anvendelsesformer ved hjælp af IT-værktøjer og registreringsformularer - yderligere forskning i betydningen af omgivelsesfaktorer for at tilvejebringe den nødvendige detaljering til beskrivelsen af både standardiseret og sædvanlige omgivelser. Anvendelse af ICF i ergoterapi Allerede ICIDH-2 vandt indpas i ergoterapilitteratur og -praksis. ICF er en forbedret udgave, som kan blive en stor hjælp for ergoterapeuter i samarbejdet med patienter og brugere, i det tværfaglige samarbejde, i forbindelse med dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning. Det vil endvidere være relevant at anvende ICF-terminologien i beskrivelser af den ergoterapeutiske indsats i relation til amters og kommuners sundheds- og socialpolitik og forvaltningen. Jeg har hørt ergoterapeuter fortælle, at med ICF er det blevet mere legitimt at sætte menneskers deltagelse i almindelige hverdagsaktiviteter på dagsordenen i tværfaglig sammenhæng. Det er også blevet nemmere at udtrykke sig præcist på en måde, så man bliver hørt, når ICF bliver anvendt som fælles tværfaglig begrebsramme og sprog. Som nævnt begynder ICFterminologien at dukke op på ergoterapeuters behandlingkort, og når der skrives monofaglig eller tværfaglig slutstatus. Der fokuseres på brugerens funktionsevne, og der lægges op til brugerinddragelse, men ICF er normbaseret på den måde, at kroppens funktion og anatomi, aktivitet og deltagelse beskrives i relation til en bestemt standard for det normale. Vurderingen foretages af fagpersonerne. Det er ikke brugerens egen opfattelse som beskrives og kodes, som f.eks. i undersøgelsesredskabet COPM. I ICF klassificeres komponenterne i figur 2 hver for sig med en bagvedliggende forståelse af, at der er et samspil mellem komponenterne. I de ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, der er konstrueret til at udrede kvaliteten af en persons aktivitet og deltagelse (aktivitetsudførelse - occupational performance), er det patientens / brugerens egen opfattelse af, hvordan det fungerer med vigtige daglige aktiviteter, der anføres. Selve den samvirken, der er mellem personens funktioner, omgivelser og aktivitetsmønster kan undersøges og vurderes, fordi den indgår i patientens / brugerens egen opfattelse og vurdering af aktivitet og deltagelse. Det gælder fx det canadiske COPM og nogle af undersøgelsesredskaber indenfor MOHO. Referencer 1. WHO. ICF. International Classification of functioning, disabilities and health. Geneva: WHO, WHO/ Sundhedsstyrelsen. ICF. International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. København: Munksgaard Danmark, WHO. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). Geneva: WHO, Tjørnov J. Ergoterapi. Baggrund og udvikling. København: FADL s Forlag, WHO. ICIDH-2. International Klassifikation af Funktionsevne og Funktionsevnenedsættelse. Dansk udgave til afprøvning. Kort version. København: Sundhedsstyrelsen,

8 6. Ergoterapeutforeningen. Overordnet beskrivelse af de ergoterapifaglige ydelser Ness NE. Helse gjennom aktivitet. Fagprofil og yrkesfunksjoner for ergoterapeuter. Norsk ergoterapeutforbund, American Occupational Therapy Association. The Guide to Occupational Therapy Practice. Special Issue. Am J Occup Ther 1999; 53: Dahl TH, Vik K. ICIDH-2 i praksis: en klassifikation af helbredsrelaterede tilstande. Ergoterapeuten nr. 11/00. (Rettelser i tekst og reference i en udgave af artiklen blev bragt på 10. Borg T, Runge U, Tjørnov J, red. Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. København: Munksgaard Danmark, Andersen MM, Hass I, Quist Lauritzen G, Norling Schmidt R. Ergoterapi og Børn. København: FADL s Forlag, Jensen EM, Jensen L, Schøtt I, Bindslev N. Metodebog i hjælpemiddelformidling. København: Munksgaard Danmark, Danneskiold-Samsøe B, Lund H, Avlund K, red. Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København: Munksgaard Danmark, Scheibel V. Fælles sprog fælles forståelse. ERGOTERAPEUTEN nr. 7/ Kommunernes Landsforening. Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde. København: KL, Maindal L. Vejle Amt bruger ICF. ERGOTERAPEUTEN nr. 5/ Maindal L. Træningen foregår ikke kun i en gymnastiksal. ERGOTERAPEUTEN nr. 5/ ERGOTERAPEUTEN nr. 5/2004 s. 10 8

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, ejjespersen@health.sdu.dk Syddansk Universitet

ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, ejjespersen@health.sdu.dk Syddansk Universitet ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, ejjespersen@health.sdu.dk Syddansk Universitet MarselisborgCentret 2014-05-19 Functioning Funktionsevne Normalitet Disability Health

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 22.april 2014 Side 1 Ref.: aamm E-mail: aamm@eft.dk Direkte tlf:

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Tværfaglige målsætninger i et rehabiliteringsforløb for et barn

Tværfaglige målsætninger i et rehabiliteringsforløb for et barn Tværfaglige målsætninger i et rehabiliteringsforløb for et barn Gå ikke foran mig, måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke bag ved mig, måske vil jeg ikke føre an. Gå ved siden af mig, og vær blot min ven

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Journalen, der skal kunne det hele

Journalen, der skal kunne det hele Elektronisk patientjournal Journalen, der skal kunne det hele Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse. Tanken er, at EPJ skal indeholde de vigtigste oplysninger om patienten

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010.

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Ergoterapifagligt udviklingsarbejde I begyndelsen af 2008 modtog

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Rehabilitering ved demens?

Rehabilitering ved demens? Rehabilitering ved demens? Netværksmøde 17.09.2013 Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Oversættelse af ICF-CY

Oversættelse af ICF-CY Oversættelse af ICF-CY International Children & Classifikation of and Youth Functionig, Version Disability Health Invitation til fagpersoner D. 4. maj 2009 udsendte Sundhedsstyrelsen invitationer til fagpersoner

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

Hvordan hænger genoptræningsplanerne sammen med rehabiliteringsbegrebet?

Hvordan hænger genoptræningsplanerne sammen med rehabiliteringsbegrebet? Master i Rehabilitering August 2006 Syddansk Universitet Hvordan hænger genoptræningsplanerne sammen med rehabiliteringsbegrebet? En kvalitativ analyse af genoptræningsplaner i Fyns Amt. Studerende på

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING HANDICAP OG LIGEBEHANDLING - ET REFLEKSIONSPAPIR DET CENTRALE HANDICAPRÅD UDGIVER DET CENTRALE HANDICAPRÅD BREDGADE 25 SKT. ANNÆ PASSAGE, OPG. F, 4. SAL 1260 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 10 44 TELEFAX 33

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011 Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen Neurorehabiliteringen Ringe En ergoterapeutisk kultur Organisation og ledelse i afdelingen En kontekst Evidensbaseret praksis Motivation og incitamenter

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter December 2010 Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter - herunder beskrivelse af specifikke ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud til kræftpatienter

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII) Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi NOTAT MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Fra sygdom til hverdagsliv

Fra sygdom til hverdagsliv Forskningsprogram: Fra sygdom til hverdagsliv - rehabilitering på Aarhus Universitetshospital Center for forskning i rehabilitering, Klinisk Institut Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital 2010

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdsrettet rehabilitering September 2014 Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor, MD, ph.d. Arbejdsrettet rehabilitering De første erfaringer med Reform af førtidspension og fleksjob tyder på, at der mangler forståelse

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 1 www.regionmidtjylland.dk Forskningschef, professor Claus Vinther Nielsen Sektion for Klinisk Socialmedicin

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Rehabilitering og mennesker med leddegigt i et teoretisk perspektiv. Projektrapport

Rehabilitering og mennesker med leddegigt i et teoretisk perspektiv. Projektrapport Rehabilitering og mennesker med leddegigt i et teoretisk perspektiv Projektrapport Udarbejdet for Gigtforeningen af Helle Damgaard Møller, fysioterapeut, Master i Rehabilitering, med støtte fra Gigtforeningens

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund

Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund 11. August 2015 Uddannelsens udviklingskonference, Brejning Gunner Gamborg gg@etf.dk Udviklingskonference 2015 Gunner Gamborg 2 Min dagsorden i dag 1. Ergoterapeutforeningens

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten.

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt til funktionsevnevurdering af borgere ved udskrivelse fra hospital til fortsat rehabilitering. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere