ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov"

Transkript

1 Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Munksgaard Danmark i oktober Tóra Dahl (ergoterapeut) og Gunnar Schiøler (læge fra Sundhedsstyrelsen) har forestået oversættelse og afprøvning. Flere danske ergoterapeuter har været involveret i afprøvningen, blandt andet Jette Haugbølle. Klassifikationens danske titel er: International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (1,2). Allerede prøveudgaven vandt indpas tværfagligt og i ergoterapisammenhænge. Interessen for ICF er ikke blevet mindre, nu hvor klassifikationen foreligger i sin færdige udgave og er oversat og afprøvet til dansk Den følgende artikel er en opsummering af udviklingen af ICF, og hvordan klassifikationen anvendes i dag. Med få ændringer undtaget har artiklen været bragt i DSEFNyhedsbrev i marts 2004 Fra ICIDH til ICF Den første WHO klassifikation af funktionsnedsættelse ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps udkom i 1980 (3). Klassifikationen blev undertiden kaldt handicapklassifikationen. ICIDH skulle supplere WHO s sygdomsklassifikation ICD-10 (International Classification of Diseases, 10. udgave) ved at klassificere konsekvenserne af sygdomstilstande. ICIDH blev aldrig oversat til dansk, men blev anvendt internationalt fx i forbindelse med rehabilitering (4). Den manglende danske interesse for en klassifikation af funktionsnedsættelse og handicap hænger måske sammen med, at i Danmark har rehabilitering ikke har været et lægeligt speciale, som det har været internationalt. ICIDH blev kritiseret for, at den bagvedliggende forståelse af funktionsforstyrrelse var præget af biomedicinsk tænkning. Impairments, Disabilities and Handicaps blev defineret som følge af en sygdomstilstand illustreret i fig. 1 som en kausalmodel med envejsudvikling. Klassifikationen blev også kritiseret for kun at fokusere på funktionsnedsættelse og ikke på funktionsevne. Disease or Disorder Impairments Disabilities Handicaps Fig. 1. Illustration af den bagvedliggende forståelse i ICIDH (3). 1

2 Arbejdet med at revidere ICIDH blev påbegyndt i 1993, og i 2000 udkom den danske udgave af ICIDH-2, som den nye klassifikation blev kaldt i afprøvningsperioden (5). Den færdigreviderede klassifikation, ICF, blev udgivet af WHO i dens engelske version i 2001 (1). Klassifikationen har ændret sig fra at være en klassifikation af følger af sygdom til at være en klassifikation af aspekter af helbredstilstanden med fokus på funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Forståelsen af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse er bio-psykosocial. En persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse er bestemt af en kompleks sammenhæng mellem helbredsstiltand og kontekstuelle faktorer, som illustreret i fig. 2 (2). Den dynamiske interaktion mellem kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse og helbredsstilstand påvirkes positivt eller negativt af personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Omfanget af funktionsevnenedsættelse bestemmes ikke absolut af sygdom eller funktionsforstyrrelse men i høj grad af samfundsbestemte og psykosociale muligheder, begrænsninger og holdninger. Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse & anatomi Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Figur 2. Samspillet mellem komponenter i ICF (2) Det overordnede formål med ICF er at tilbyde et fælles (tværfagligt) og standardiseret sprog og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse af helbred og dermed forbundne tilstande. Funktionsevne er et overordnet begreb, der omfatter kroppens funktion (fysiologisk og psykologisk) kroppens anatomi, aktiviteter og deltagelse. Tilsvarende er funktionsevnenedsættelse et overordnet begreb for tab eller nedsættelse af kropslige funktioner og begrænsninger i aktiviteter og deltagelse. Det er kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse, som 2

3 klassificeres. ICF indeholder også en klassifikation af omgivelsesfaktorer, som påvirker den samlede funktionsevne, men ikke nogen klassifikation af personlige faktorer. ICIDH-2 / ICF i ergoterapi Allerede prøveudgaven ICIDH-2 vandt indpas i ergoterapisammenhænge i Danmark og internationalt. Der var tale om en klassifikation og ikke en begrebsmodel eller teori, men forståelsen af samspillet mellem komponenterne i ICIDH-2 svarede til den grundlæggende forståelse i ergoterapifaglige begrebsmodeller, og klassifikationen tilbød et standardiseret sprog, som gav ergoterapeuter mulighed for at kommunikere mere præcist om den ergoterapeutiske intervention og gøre det ergoterapifaglige aktivitetsperspektiv tilgængeligt tværfagligt. Både den norske, danske og amerikanske ergoterapiforening har benyttet klassifikationen som ramme for fagprofil og beskrivelse af ergoterapifaglige ydelser (6,7,8). Tóra Dahl, den ene af de to redaktører som har forestået oversættelse og afprøvning af den danske udgave, er ergoterapeut. Tóra skrev flere artikler i ERGOTERAPEUTEN blandt andet sammen med ergoterapeut Kersti Vik fra Norge (9). De pegede på relevansen af ICIDH-2 i ergoterapeutisk sammenhæng men også på, at der var tale om en klassifikation, som er noget andet end ergoterapifaglige modeller, undersøgelsesredskaber og kundskaber om aktiviteters betydning. Ergoterapifaglig terminologi er blevet påvirket af ICIDH-2 / ICF. I tværfaglig sammenhæng nytter det fx ikke at nøjes med at relatere ergoterapi til aktivitet og ADL, hvis vi skal udtale os præcist om det ergoterapifaglige aktivitetsperspektiv. Den ergoterapifaglige aktivitetsforståelse (som fx differentieringen mellem activity, occupation og occupational performance afspejler) omhandler ikke kun komponenten aktivitet i ICF, men aktivitet og deltagelse i ICF under ét. Denne påvirkning af terminologien fra ICF ses blandt andet i Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (10) og i ERGOTERAPEUTFORENINGENS brochurer om ergoterapi, hvor terminologien aktivitet og deltagelse også bliver anvendt. Der bliver også relateret til ICF i bogen Ergoterapi og børn (11), i Metodebog for hjælpeformidling (12) og i Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter (13). Når der tales om funktionsevne og funktionsevnemetoden i relation til Lov om Social Service 1, er det funktionsevne i den betydning, som defineres i ICF, og tilsvarende er ICF inddraget i videreudviklingen af Fælles sprog (kommunernes redskab til beskrivelse af borgeres funktionsevne og de ydelser, der skal leveres) (14). Fælles sprog II omfatter de elementer af helhedsvurderingen ved visitationen, der begrunder afgørelsen af, hvad kommunen kan iværksætte i relation til den enkelte borger..i Fælles sprog II bliver opdelingen krop, aktivitet og deltagelse fra ICF anvendt (15). Vejle Amt bruger ICF i forbindelse med sygehusenes optræningsplaner til kommunerne (16), og GenoptræningsCentret i Fredericia anvender ICF til visitation, som forståelsesramme for træningen og til at definere indsatsen mere sikkert (17). ICF-terminologi begynder at dukke op på ergoterapeuters behandlingskort, og når der fx skrives monofaglig eller tværfaglig slutstatus. I mange ergoterapeutiske forskningsartikler præciseres nøglebegreber blandt andet også i relation til terminologien i ICF. Ergoterapeutforeningerne i Sverige, Norge og Danmark har udarbejdet et fælles Nordisk ICF-strategipapir. Strategipapiret opfordrer til en bred implementering af ICF i praksis, ledelse, uddannelse og forskning (18 og 3

4 Klassifikationens opbygning og koder I en klassifikation skal alle komponenter være udtømmende beskrevet i en logisk opbygning. ICF er en klassifikation, hvor de byggeklodser, der udgør funktionsevne og funktionsevnenedsættelse defineres mere og mere detaljeret i flere niveauer i et hierarkisk system. Byggeklodsen aktivitet inddeles og defineres fx i en række kapitler (første niveau). Hvert kapitel inddeles og defineres i en række kategorier (andet niveau) som igen inddeles i gradienter. Til hvert niveau hører et bestemt kodningsniveau. Alle faktorer beskrives med såvel positive som negative aspekter med tilhørende koder. I første omgang har interessen for ICF mest drejet sig om de muligheder, det fælles og standardiserede sprog giver for at forbedre kommunikationen tværfagligt og tværsektorielt, samt de muligheder en klassifikation af funktionsevne og begrænsninger i funktionsevne giver sådan at patienters og brugeres situation kan beskrives ved hjælp af en international klassifikation. Men selv om det måske ikke ligger lige for at inddrage en detaljeret kodning i den daglige praksis på nuværende tidspunkt, vil jeg anbefale, at man prøver at kode i forbindelse med uddannelse i ICF. Fx kan man prøve at kode ud fra cases, som var en af de metoder, der blev anvendt i forbindelse med afprøvningen. En sådan øvelse kan give kursusdeltagerne fortrolighed med terminologien og systematikken i klassifikationen. Der er flere formål med ICF ICF er en klassifikation med flere formål. Den er lavet til brug for forskellige faggrupper og i forskellige sektorer. Dens særlige formål er (2 s. 14): - at skabe et videnskabeligt grundlag for forståelse og undersøgelse af helbred og helbredsrelaterede tilstande, resultater og årsager - at tilvejebringe en fælles terminologi til beskrivelse af helbred og helbredsrelaterede funktionstilstande for at forbedre kommunikationen mellem forskellige brugere af klassifikationen som f.eks. professionelle i sundheds- og socialsektoren, forskere, beslutningstagere og offentligheden inklusive personer med nedsat funktionsevne - at gøre det muligt at sammenligne data på tværs af lande, professioner, sektorer og over tid - at give et systematiseret kodesæt til sundhedsinformationssystemer. Alle disse formål påvirker hinanden, og behovet for og anvendelsen af ICF kræver etablering af et relevant og praktisk system, som kan understøtte udformning af sundhedspolitik, kvalitetssikring og effektevaluering i forskellige kulturer. ICF er ikke en vurderingsmetode. Ved hjælp af ICF kan man i systematiseret form beskrive menneskets funktionsevne og funktionsevnebegrænsninger i sammenhæng med helbredstilstand og omgivelsesmæssige og personlige forhold, men ICF er ikke i sig selv en vurderingsmetode eller et undersøgelsesredskab. Det er planen, at WHO skal udvikle vurderingsmetoder knyttet til ICF. Disse vurderingsmetoder vil komme i tre former: en kort version til screeningsformål, en version til dagligt brug for omsorgspersoner og en lang version til brug for detaljerede forskningsformål (2 s. 250). 4

5 ICF er ikke almindeligt dagligt sprog. Fordelen ved at bruge ICF tværfagligt og tværsektorielt er det standardiserede sprog de præcise definitioner, men det kræver, at man har fået sat sig grundigt ind i terminologien. Man kan meget nemt komme til at tillægge begreberne i ICF en privat betydning, fordi ord som funktionsevne, aktivitet, deltagelse, omgivelser med mere indgår i almindeligt sprogbrug. Det kan være styrken ved ICF, at der anvendes almindelige ord. Det kan også være svagheden, hvis man ikke sætter sig grundigt ind i terminologien, for som anført side 11 i klassifikationen (2 ) svarer de begrebsdefinitioner, som anvendes i ICF, ikke altid til betydningen i almindeligt dagligt sprog. Forskellen mellem ICIDH-2 og ICF ICF adskiller sig på flere områder fra ICIDH-2, som er mange ergoterapeuter bekendt. Klassifikationen har været under afprøvning internationalt, hvilket har medført en del ændringer, og den danske oversættelse fremstår også endnu mere gennembearbejdet end prøveudgaven. ICF indeholder flere kapitler med baggrundsstof end prøveudgaven og medtager en række bilag med fx retningslinjer for kodning med ICF, kapitel om ICF og mennesker med funktionsevnenedsættelser, etiske retningslinjer for brugen af ICF og den fremtidige udvikling for ICF. Den reviderede udgave er en håndbog med en læsevenlig opsætning, med gode oversigter og nem at finde rundt i når man har fået sat sig ind i klassifikationens systematik. Definitionen af de overordnede komponenter har ændret sig lidt: Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer (inklusive psykologiske funktioner). Kroppens anatomi er kroppens forskellige dele som organer, lemmer og enkeltdele af disse. Funktionsnedsættelse er problemer i kroppens funktioner eller anatomi som for eksempel en væsentlig afgivelse eller mangel. Aktivitet er en persons udførelse af en opgave eller en handling Deltagelse er en persons involvering i dagliglivet Aktivitetsbegrænsninger er vanskeligheder, som en person kan have med udførelse af aktiviteter Deltagelsesbegrænsning er vanskeligheder, som en person kan opleve ved involvering i dagliglivet Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. I ICIDH-2 blev aktiviteter og deltagelse klassificeret hver for sig. Det har vist sig at være vanskeligt ikke kun for ergoterapeuter at holde aktiviteter og deltagelse skarpt adskilt. I ICF kan aktiviteter og deltagelse betragtes hver for sig eller under ét. Der er kun ét sæt kategorier (eller domæner) for aktiviteter og deltagelse. Aktiviteter og deltagelse kan klassificeres hver for sig eller samlet, men det er ud fra det samme sæt kategorier. Aktiviteter er en persons udførelse af en opgave eller handling, fx at et barn kan gå i skole, men at barnet involverer sig i skoleaktiviteterne eller fritidsaktiviteterne rummer både aktivitet og deltagelse. Den reviderede klassifikation er blevet meget mere håndterlig på området aktiviteter og deltagelse, men man skal fortsat holde ørene stive, når man fordyber sig i gradienterne klassifikationens sidste niveau. Det er her man vurderer grad og omfang. Kategorierne (eller domænerne) i aktiviteter og deltagelse kvalificeres med gradienter for henholdsvis udførelse og kapacitet: 5

6 1. Gradienten for udførelse beskriver, hvad en person gør i sine sædvanlige omgivelser. Da de sædvanlige omgivelser også omfatter en social sammenhæng, kan udførelse også opfattes som involvering i socialt liv og samfundsaktiviteter eller den levede erfaring for personer i den sammenhæng, de aktuelt lever i. Definitionen af deltagelse inddrager begrebet involvering Nogle definitioner af involvering omfatter tage del i, være med i eller være engageret i et område af livet, være accepteret eller have adgang til nødvendige ressourcer ( uddrag fra (2) s. 24). 2. Gradienten for kapacitet beskriver personens evne til at udføre en opgave eller handling. Denne gruppering skal angive den højest mulige funktionsevne, en person kan opnå inden for et givent domæne på et givent tidspunkt. Til vurdering af en persons fulde funktionsevne er der brug for standardiserede omgivelser for at neutralisere den indflydelse forskelle i omgivelserne kan have på personens funktionsevne..på denne måde kan kapacitet udtrykke en persons funktionsevne justeret for omgivelsernes påvirkning. Denne justering må være den samme for alle personer i alle lande for at tillade internationale sammenligninger. (uddrag fra (2) s. 24). Anvendelse af ICF Siden ICIDH blev udgivet første gang i 1980, har klassifikationen været anvendt til forskellige formål for eksempel som - statistisk værktøj i forbindelse med indsamling og registrering af data (f.eks. i befolkningsundersøgelser eller i administrative informationssystemer) - forskningsværktøj - til måling af effekt, livskvalitet eller omgivelsesfaktorers betydning - klinisk værktøj til bedømmelse af behov, til valg af behandling, til bedømmelse af erhvervsevne, rehabilitering, forløbsvurdering og effektevaluering af interventioner ved specifikke tilstande - socialpolitisk værktøj til planlægning af social sikring, i pensions- og bistandssystemer, og til udformning og implementering af nye initiativer - uddannelsesværktøj til udformning af uddannelsesforløb og til at skabe bevidsthed om og sikre udførelse af sociale initiativer (2 s. 14). Ifølge sundhedsstyrelsen (forordet i den danske version) vil det ikke indtil videre være obligatorisk at indberette data registreret med ICF. Mange projekter er allerede i gang for at afprøve de muligheder, klassifikationen tilbyder, og Sundhedsstyrelsen vil opfordre til, at flere bliver sat i gang. Også mulighederne for at supplere diagnoser i journalerne med relevante registreringer af funktionsniveau bør afprøves og udvikles. Først når der foreligger et bredere erfaringsgrundlag, vil landsdækkende analyser og statistikker kunne komme på tale. Det anføres, at ICF tilhører alle, der bruger den. Den er det eneste internationalt accepterede værktøj af sin art. Dens formål er at opnå bedre information om funktionsevne og funktionsevnenedsættelse og opbygge en bred international konsensus. For at sikre ICF s anerkendelse i forskellige nationale og internationale sammenhænge har WHO gjort sig alle anstrengelser for at sikre, at den er brugervenlig og i overensstemmelse med standardiseringsarbejder som fastlagt af International Organization for Standardization (ISO) (2 s. 250). De mulige veje for den fremtidige anvendelse af ICF bliver gennemgået herunder omtales - understøttelse af ICF s anvendelse i de enkelte lande til udvikling af nationale databaser 6

7 - undersøgelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i familier (f.eks. undersøgelse af tredjeparts funktionsevnenedsættelse forårsaget af bestemte andre personers nedsatte funktionsevne) - udvikling af vurderingsmetoder til identifikation og måling - fastlæggelse af praktiske anvendelsesformer ved hjælp af IT-værktøjer og registreringsformularer - yderligere forskning i betydningen af omgivelsesfaktorer for at tilvejebringe den nødvendige detaljering til beskrivelsen af både standardiseret og sædvanlige omgivelser. Anvendelse af ICF i ergoterapi Allerede ICIDH-2 vandt indpas i ergoterapilitteratur og -praksis. ICF er en forbedret udgave, som kan blive en stor hjælp for ergoterapeuter i samarbejdet med patienter og brugere, i det tværfaglige samarbejde, i forbindelse med dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning. Det vil endvidere være relevant at anvende ICF-terminologien i beskrivelser af den ergoterapeutiske indsats i relation til amters og kommuners sundheds- og socialpolitik og forvaltningen. Jeg har hørt ergoterapeuter fortælle, at med ICF er det blevet mere legitimt at sætte menneskers deltagelse i almindelige hverdagsaktiviteter på dagsordenen i tværfaglig sammenhæng. Det er også blevet nemmere at udtrykke sig præcist på en måde, så man bliver hørt, når ICF bliver anvendt som fælles tværfaglig begrebsramme og sprog. Som nævnt begynder ICFterminologien at dukke op på ergoterapeuters behandlingkort, og når der skrives monofaglig eller tværfaglig slutstatus. Der fokuseres på brugerens funktionsevne, og der lægges op til brugerinddragelse, men ICF er normbaseret på den måde, at kroppens funktion og anatomi, aktivitet og deltagelse beskrives i relation til en bestemt standard for det normale. Vurderingen foretages af fagpersonerne. Det er ikke brugerens egen opfattelse som beskrives og kodes, som f.eks. i undersøgelsesredskabet COPM. I ICF klassificeres komponenterne i figur 2 hver for sig med en bagvedliggende forståelse af, at der er et samspil mellem komponenterne. I de ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, der er konstrueret til at udrede kvaliteten af en persons aktivitet og deltagelse (aktivitetsudførelse - occupational performance), er det patientens / brugerens egen opfattelse af, hvordan det fungerer med vigtige daglige aktiviteter, der anføres. Selve den samvirken, der er mellem personens funktioner, omgivelser og aktivitetsmønster kan undersøges og vurderes, fordi den indgår i patientens / brugerens egen opfattelse og vurdering af aktivitet og deltagelse. Det gælder fx det canadiske COPM og nogle af undersøgelsesredskaber indenfor MOHO. Referencer 1. WHO. ICF. International Classification of functioning, disabilities and health. Geneva: WHO, WHO/ Sundhedsstyrelsen. ICF. International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. København: Munksgaard Danmark, WHO. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). Geneva: WHO, Tjørnov J. Ergoterapi. Baggrund og udvikling. København: FADL s Forlag, WHO. ICIDH-2. International Klassifikation af Funktionsevne og Funktionsevnenedsættelse. Dansk udgave til afprøvning. Kort version. København: Sundhedsstyrelsen,

8 6. Ergoterapeutforeningen. Overordnet beskrivelse af de ergoterapifaglige ydelser Ness NE. Helse gjennom aktivitet. Fagprofil og yrkesfunksjoner for ergoterapeuter. Norsk ergoterapeutforbund, American Occupational Therapy Association. The Guide to Occupational Therapy Practice. Special Issue. Am J Occup Ther 1999; 53: Dahl TH, Vik K. ICIDH-2 i praksis: en klassifikation af helbredsrelaterede tilstande. Ergoterapeuten nr. 11/00. (Rettelser i tekst og reference i en udgave af artiklen blev bragt på 10. Borg T, Runge U, Tjørnov J, red. Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. København: Munksgaard Danmark, Andersen MM, Hass I, Quist Lauritzen G, Norling Schmidt R. Ergoterapi og Børn. København: FADL s Forlag, Jensen EM, Jensen L, Schøtt I, Bindslev N. Metodebog i hjælpemiddelformidling. København: Munksgaard Danmark, Danneskiold-Samsøe B, Lund H, Avlund K, red. Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København: Munksgaard Danmark, Scheibel V. Fælles sprog fælles forståelse. ERGOTERAPEUTEN nr. 7/ Kommunernes Landsforening. Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde. København: KL, Maindal L. Vejle Amt bruger ICF. ERGOTERAPEUTEN nr. 5/ Maindal L. Træningen foregår ikke kun i en gymnastiksal. ERGOTERAPEUTEN nr. 5/ ERGOTERAPEUTEN nr. 5/2004 s. 10 8

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE MARY LAW SUE BAPTISTE ANNE CARSWELL MARY ANN McCOLL HELENE POLATAJKO NANCY POLL CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Oversat af Ane Andersen Ulla Ross Jytte Tjørnov Eva Wæhrens 2000 Revideret af Anette

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Ergoterapeuters oplevelser med brug af COPM i forhold til forældres handlekompetencer CVSU, Center for Videregående

Læs mere

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Marts 2015 National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 7 udvalgte indsatser National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA)

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) af sygemeldte med længerevarende smertegener fra bevægeapparatet. Jørgen Kilsgaard, Kiropraktor, MPH (1) David Sherson, Cand.Med., Speciallæge (2) Ute

Læs mere

HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER

HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER DANISH VERSION ISBN 88-85936-26-1 EMPOWERING USERS THROUGH ASSISTIVE TECHNOLOGY HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER Vejledning for undervisere EUROPEAN COMMISSION DG XIII Telematics

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune

Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune MASTERAFHANDLING Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling, MHH,

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere