Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff"

Transkript

1 Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff Vejleder: Jørgen Brandt Fysioterapeut, cand.pæd.pæd. Bachelorprojekt i fysioterapi på Professionshøjskolen Sjælland, University College, januar 2008 Dette projekt er udarbejdet af studerende på Professionshøjskolen Sjælland University College, som et led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, ophavsret af Antal tegn: tegn (uden mellemrum)

2 ABSTRACT (DHI) Translation into Danish and test of the Danish version on ten patients with dizziness By: Gry Hallgren and Louise B. Bockhoff. Supervisor: Jørgen Brandt, Physiotherapist, Cand. pæd.pæd. University College Sealand, bachelor project January Contactpersons: Gry Hallgren and Louise B. Bockhoff Background: Chances in the vestibular system is discovered as early as in the forties. At this time degenerative chances in the balance organs in the inner ear, decreased sensibility and proprioception, decreased muscular strength and difficulty in eye movement control, can be registered. is a subjective examination tool, to be used as an index for interventions effects over a given period in vestibular rehabilitation. 2 Purpose:The purpose of this project is to translate and face valid The Dizziness Handicap Inventory (DHI) in order to use it as an examination tool for treatment of vestibular dysfunctions in Denmark. Method: DHI was translated into Danish using the international guidelines, with a two panel translation method, described by Doctor and Physiotherapist Hanne Thorsen in Spørgeskemaer i klinisk forskning fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer. The Danish version of DHI was tested on ten patients with dizziness using semi-structured interviews. Results: The results of the face validity and the Danish translation shows a questionnaire which was well adapted to the Danish language and was relevant for a group of patients with dizziness in Denmark. Conclusion and perspectives: was translated from English to Danish. The Danish version is well adapted into the Danish language and relevant for a group of ten dizziness patients in Denmark. We encourage furthering psychometric investigation. We hope the Danish version of the DHI will be published on www. maalereskaber.dk, and therefore available to physiotherapists in Denmark. Keywords: Dizziness, Vertigo,, Selv-repported handicap, Translation, Validity.

3 RESUMÉ (DHI) Oversættelse til dansk og test af den danske version på ti patienter med svimmelhed Udarbejdet af: Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff. Vejleder: Jørgen Brandt, Lektor, Fysioterapeut, Cand. pæd.pæd. Professionshøjskolen Sjælland University College, professionsbachelorprojekt januar Kontaktpersoner: Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff Baggrund: Forandringerne i det vestibulære system starter allerede i 40-årsalderen. På dette tidspunkt kan der registreres degenerative forandringer i balanceorganerne i ørerne, nedsat følesans og proprioception, nedsat styrke og besvær med at kontrollere øjenbevægelserne. er et subjektivt testredskab, der kan benyttes som indeks for interventionseffekten over en given periode indenfor vestibulær rehabilitering. 3 Formål: Formålet med dette projekt at oversætte og overfladevalidere The Dizziness Handicap Inventory (DHI) således, at det kan benyttes som et test- og vurderingsredskab i forhold til behandlingen af vestibulære dysfunktioner i Danmark. Metode: DHI er oversat i henhold til international udarbejdet to panels oversættelsesmetode, beskrevet af Fysioterapeut og Læge Hanne Thorsen i Spørgeskemaer i klinisk forskning fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer. Herefter overfladevalideret ved individuelle semistrukturerede interviews på ti svimmelhedspatienter. Resultater: Resultaterne fra overfladevalideringen og den danske oversættelsen viser et spørgeskema der for en relevant målgruppe både var sprogligt forståeligt og indholdsmæssigt relevant. Konklusion og perspektivering: Vi har oversat fra engelsk til dansk, således at den er forståelig og indholdsmæssig relevant for en gruppe af ti svimmelhedspatienter. Vi opfordrer til yderligere undersøgelse af den oversatte versions psykometriske egenskaber. Vi ønsker den oversatte version af DHI publiceret på så den bliver tilgængelig for fysioterapeuter i Danmark. Nøgleord: Svimmelhed, Vertigo,, Selv-rapporteret handicap, Oversættelse, Validitet.

4 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af dette bachelorprojekt vil vi gerne takke ophavsmand Professor Gary P. Jacobson fra Vanderbilt University, Nashville USA, for tilladelse til oversættelse af. Desuden en stor tak til Fysioterapeut Lone Schaadt og Fysioterapeut Tom Jørgensen for et godt samarbejde på Faldklinikken Frederiksberg Hospital, under oversættelsen. Desuden vil vi gerne takke Overlæge Marianne Kirchhoff for godkendelse af brug af patienter på Faldklinikken. Vi vil også gerne takke vores kliniske vejleder Jørgen Brandt for god konstruktiv vejledning under hele processen. Derudover en tak til Fysioterapeut Thomas Maribo og Fysioterapeut Marianne Lindahl for råd til oversættelsesproceduren, og Steven Smidt som koordinator i ekspertpanelet. Nicolai Ditlev skal ligeledes have tak for sin hjælp med grafisk design i projektet. Sidst men ikke mindst en stor tak til oversættere, patienter samt korrekturlæsere, uden dem var projektet ikke blevet gennemført. Gry Hallgren Teori afsnit Humanistisk del Metode Oversættelse, Transskribering, databearbejdningsmetode Etik Louise B. Bockhoff Baggrund Teoriafsnit Naturvidenskabelige del Metode Interview The dizziness Handicap inventory Fælles afsnit Resultater Diskussion Konklusion Perspektivering

5 INDHOLD 1. PROBLEMBAGGRUND BAGGRUND PROBLEMATIKKEN VESTIBULÆR R EHABILITERING EMNEVALG SUBJEKTIVE TESTREDSKABER FORMÅL PROBLEMFORMULERING DEFINITIONER METODE FORFORSTÅELSE LITTERATURSØGNING OVERSÆTTELSE Metode Ekspertpanel Lægpanel DATAINDSAMLINGSMETODE PISOD Interview Deltagere Transskribering DATABEARBEJDNINGSMETODE ETISKE OVERVEJELSER TEORI DEN HUMANISTISKE TILGANG Sundhedspsykologi Bio-psyko-social model i forhold til DHI DEN NATURVIDENSKABELIGE TILGANG Det vestibulære apparats funktion DHI i forhold til svimmelhed THE DIZZINESS HANDICAP INVENTORY (DHI) UDVIKLINGEN AF DET ORIGINALE SKEMA

6 7.2 INTERNAL CONSISTENCY AF DHI SAMMENHÆNG MELLEM DHI OG ANTAL SVIMMELHEDSEPISODER, ALDER OG VESTIBULÆR FUNKTION TEST-RETEST RELIABILITET VURDERING AF DHI RESULTATER INTERVIEW OVERSÆTTELSEN DISKUSSION METODE Oversættelse Interview RESULTATER MÅLGRUPPE ETIK PROJEKTET KONKLUSION PERSPEKTIVERING KVALITETSSIKRING MÅLGRUPPE IMPLEMENTERING REFERENCELISTE LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT

7 1. PROBLEMBAGGRUND 1.1 Baggrund Det vestibulære system spiller en vigtig rolle for balancen, fremlagde den islandske fysioterapeut E. Kristindottir på den nordiske forskningskongres i Helsingør den 3. juni Forandringerne i det vestibulære system starter allerede i 40-årsalderen. På dette tidspunkt kan der registreres degenerative forandringer i balanceorganerne i ørerne, nedsat følesans og proprioception, nedsat styrke og besvær med at kontrollere øjenbevægelserne (1). I en række studier fra undersøger forskerne fra Lund sammenhængen mellem ældre, fald og vestibulær asymmetri. De laver et studie med raske ældre (64-92 år) (2), et studie med ældre (65-79 år) der har haft en faldepisode og har pådraget sig en hoftefraktur 1-3 år før studiets start (3), samt et studie med ældre (50 år) der ligeledes har haft en faldepisode og i stedet pådraget sig en håndledsfraktur umiddelbart før studiets start (4). Forskerne finder tegn på vestibulær asymmetri hos 37% af de raske ældre. Hos de ældre, der 1-3 år forinden har pådraget sig en hoftefraktur, er tallet næsten det dobbelte og observeres hos 68%. Endnu højere er det hos de ældre, der umiddelbart før studiets start har pådraget sig en håndledsfraktur, hvor det observeres hos 76% (p<0.001). Dette til trods for, at de benyttede deltagere betragtes som ellers raske ældre og vurderes til at være blandt den helbredsmæssigt bedre del af de ældre, der årligt registres med faldulykker. De argumenterer for, at vestibulære dysfunktioner kan være en stor del af årsagen til den forringede posturale kontrol, der i mange tilfælde fører til fald blandt ældre, og at en intervention bør rettes mod dette(4). Med udgangspunkt i de tre foregående studier udarbejder E. Kristindottir sin afhandling Imbalance and fractures in elderly. Effects of decreased vibration sensation and vestibular asymmetry. som hun disputerede i april Med afhandlingen har E. Kristindottir vist, at sensibiltet i underben og fødder samt den vestibulære funktion har en vigtig rolle i den posturale kontrol. Sensibiliteten viser sig ikke at have en statistisk kolleration med alder, men at ældre med intakt sensibilitet har samme postural kontrol som raske personer år yngre (5). Det er altså ikke nødvendigvis aldersbestemt, hvorvidt en person er i en risiko for at falde, dog ved vi, at degenerative processer, diabetes og vaskulære lidelser hænger sammen med nedsat stabilitet og derfor er ældre i risikogruppen.

8 1.2 Problematikken Et alvorligt symptom, der oftest kendetegner vestibulær dysfunktion, er svimmelhed, og i Danmark har vi ingen registrering af, hvor mange mennesker, der til dagligt lever med svimmelhed. I vores naboland Norge blev der i 2005 lavet en Levekårsundersøkelse for symptomer og medicinforbrug i befolkningen. Resultatet viser, at 9 % af befolkningen lever med svimmelhed, og at 66 % af dem er kvinder. Interessant er det, at 75 % er i den arbejdsdygtige alder (16-66 år). Det er altså langt fra kun ældre der lider af svimmelhed (6;7;8)! Da vi kulturelt ligger meget tæt i norden, benytter vi de norske tal som argumentation for, at problemet eksisterer tilsvarende i Danmark. I begge lande er der dog registreret, hvor mange ældre, der falder og ifølge en undersøgelse udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i 2004 er de ældres fald i hjemmet, på plejehjem eller på gaden et relativt upåagtet problem, selv om denne type ulykke medfører flere sengedage end alle andre ulykker tilsammen ældre over 65 år kommer årligt på skadestuen efter fald, over bliver indlagt, og ca dør årligt af følgerne efter faldet, tre gange så mange som der dør i trafikken (9). Det vurderes, at dette tal kun vil stige i takt med den ændrede aldersfordelingen de kommende år, og dermed kunne medføre en stor økonomisk belastning for vores sundhedsvæsen. Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen i Danmark beskriver fundet af sammenhæng mellem mobiltelefoni og en godartet knude på hørenerven, der kan give svimmelhed og balanceproblemer. Med det mobilforbrug, vi har i Danmark i dag, er det ikke svært at forestille sig, at langt flere med årene kan få disse problemer og i en lang tidligere alder (10). 8 I fagbladet Fysioterapeuten (DK) i maj 2004 er hovedemnet svimmelhed. Svimmelhed kan altid behandles (11) er overskriften på en af artiklerne, og en påstand af Måns Magnusson baseret på mange års erfaringer med behandling af svimmelhed. Måns Magnusson har på Lund Universitetssjukhus sammensat en tværfaglig gruppe til at diagnostisere og behandle svimmelhed med det udgangspunkt at se på balanceforstyrrelsen som en helhed. Måns Magnusson mener, at ældre ofte får at vide, at svimmelhed skyldes åreforkalkninger og forhøjet blodtryk, men at det sjældent er den reelle årsag. I stedet mener han, at opmærksomheden skal rettes mod det vestibulære/balance system. Dertil generel dårlig integration i CNS. Derudover må det psykiske aspekt ikke overses. Ældre, der er svimle, er bange for at falde og indskrænker derfor deres fysiske aktivitet. Men de ældre skal udsættes for aktiviteter, der gør dem svimle, så de lærer at tackle svimmelheden (11). Han arbejder tæt sammen med fysioterapeuter og henviser ofte patienter med henblik på vestibulær rehabiltering (VR).

9 Neuhauser H.K. m.fl. (12) har i Tyskland 2005 foretaget et studie, til formål at finde ud af, hvor stor en del af befolkningen, der lever med svimmelhed som følge af vestibulære problematikker. Ud af næsten 5000 telefoninterview, randomiseret over hele landet, gennemførte 1003 personer et fuldstændig neurologisk interview. Resultatet af undersøgelsen viser, at en fjerdedel af patienter med svimmelhed skyldes en vestibulær problematik med en overvægt af kvinder i denne gruppe. En af årsagerne til dette kan være, at et højere antal af de adspurgte kvinder led af migræne i forhold til de adspurgte mænd. Neuhauser m.fl. finder også ud af, at i gruppen, hvor svimmelheden skyldes et vestibulært problem, opleves 80 % af tilfældende så alvorlige, at det påvirkede de adspurgtes daglige aktiviteter i en sådan grad, at de søger lægehjælp og melder sig syge på deres arbejde. En af konklusionerne i undersøgelsen er derfor, at denne form for svimmelhed er en økonomisk belastning for sundhedsvæsnet. 1.3 Vestibulær rehabilitering Om vestibulær rehabilitering er en effektiv behandlingsform er litterært undersøgt i to bachelorprojekter før vores. Fra sommer juni 2007 blev publiceret et bachelor projekt fra fysioterapeutskolen i København, som et systematisk review over effekten af vestibulær rehabilitering til kroniske svimmelhedspatienter. Metoden i dette projekt har fulgt Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions og har udelukkende brugt studier med en evidensscore over 7/11 og inkluderede kun RCT studier. Projektet konkluderer, at: For patienter med kroniske svimmelhedssymptomer som skyldes unilateral vestibulær dysfunktion, er VR en lovende intervention uden kendte bieffekter. Der er overensstemmelse mellem tilgængelige studier af høj kvalitet om at VR har effekt, men ikke overensstemmende resultater mht. klinisk signifikans. Dette kan forklares ved de mange interventionsmuligheder som VR dækker over og indikerer, at potentialet for VR måske ikke er udtømt gennem de etablerede rehabiliteringsregimer. Selvom der ikke er evidens for at VR er mere effektiv end andre terapiformer til behandling af kroniske svimmelhedssymptomer er der stærk evidens for at effekten er vedvarende længere tid efter at behandlingen er ophørt (13). 9 Et andet bachelorprojekt fra fysioterapeutskolen i Esbjerg i 2004 (14) havde til formål at lave en litterær gennemgang af effekten for VR til perifere vestibulære skader (bilaterale og unilaterale), samt vurdere kendskabet til VR i Danmark. Konklusionen på dette projekt var, at der er god effekt af VR, og at medicinering af patienter med denne form for svimmelhed er med til at forlænge et behandlingsforløb. På dette tidspunkt manglede dog studier, der kunne dokumentere langtidseffekten, men det blev der fundet stærk evidens for i bachelor projektet fra København tre år senere.

10 1.4 Emnevalg Vi har et redskab til at behandle en overset gruppe af patienter i Danmark, men af ukendte årsager er det ikke en del af uddannelsen på landets fysioterapeutskoler eller udbredt blandt danske fysioterapeuter. Vi kontaktede Faldklinikken på Frederiksberg Hospital ved fysioterapeuterne Tom Jørgensen og Lone Schaadt, da de benytter VR som faldforebyggende træning. På faldklinikken har fysioterapeuterne samlet en række objektive test, heriblandt Dynamic Gate Index (DGI) som er oversat til dansk, og hvor et større dansk projekt om validitet af DGI er under udarbejdelse (15). Testningen af patienterne er en stor del af VR, da der løbende er vurdering af patientens niveau i forhold til øvelsesvalg. Testningen bruges samtidig i forhold til patientens forståelse for eget niveau og motivation. De objektive test er dog både tidskrævende og stiller krav til redskaber og lokaler, som faldklinikken ikke har til rådighed. Vi undrede os over, at der alene blev benyttet objektive test, da svimmelhed er en meget subjektiv oplevelse og kan give gode informationer om, hvor problematikken skal findes rent patologisk. Ifølge Tom Jørgensen og Lone Schaadt skyldes dette, at et subjektivt testredskab der kombinerede det psykiske med det funktionelle i forbindelse med svimmelhed, ikke ud fra deres kendskab eksisterede på dansk. De mener, at det vil være relevant med sådan et redskab, ikke mindst, da subjektive test stiller mindre krav til lokaler og redskaber. På den baggrund er det vores opfattelse, at der er et behov for sådan et redskab i Danmark, og vi gik derfor i gang med en søgen efter brugbare redskaber Subjektive testredskaber Der findes en lang række subjektive testredskaber, som bliver i litteraturen bliver brugt til mennesker med svimmelhed. En af de mest kendte er nok SF-36 (16) der er et spørgeskema med 36 spørgsmål, der har fokus på den mere generelle livskvalitet i forbindelse med sygdom. Da vi søger et redskab der mere specifikt er afmålt til mennesker med svimmelhed som følge af en vestibulær dysfunktion opfylder det ikke formålet. The activities-specific balance confidence scale (ABC) er også et ofte brugt redskab, men er udviklet til den ældre del af befolkningen med det formål at objektivere angsten for at falde (17). Da vestibulære problematikker ikke kun omhandler ældre og da vi via den norske Levekårsundersøkelsen kunne konstaterer, at 3 ud af 4 personer der lever med svimmelhed, er i den arbejdsdygtige alder, mener vi ikke at dette testredskab rammer dette projekts målgruppe. Et tredje redskab, vi ofte ser nævnt i litteraturen er Falls Efficacy Scale internationel (FES-I) (18). Tilsvarende ABC er målgruppen ældre der er bange for at falde og samme modargumentation brugte vi til den. Et fjerde redskab The Vertigo symptom scale er udviklet som et spørgeskema der skal

11 vise, hvilke oplevelser den enkelte har haft i forbindelse med svimmelhedsanfald (19). Dette kunne være et interessant og brugbart redskab til at finde årsagen bag svimmelheden, men begrænses dog til meget fysiske oplevelser med svimmelheden. Efter vores vurdering er The vestibular Disorders Activities of Daily Living Scale (20) et rigtig godt bud på det testredskab, der er behov for på dansk. Det har til formål at evaluere på de funktionelle begrænsninger i forhold til vestibulære dysfunktioner og har en høj test/retest reliabilitet. Det er et overskueligt opbygget skema, med hele 10 svarmuligheder til hvert spørgsmål. Det kan helt sikkert benyttes som et vurderingsredskab i forhold til behandlingen af vestibulære dysfunktioner, men mangler efter vores mening det psykiske aspekt. Altså hvordan påvirker svimmelhed den enkelte psykisk, da det psykiske element kan være forklaringen på, hvorfor personen funktionelt er dårlig. Vores valg af testredskab er faldet på det ældste og mest brugte subjektive testredskab i forbindelse med svimmelhed er (DHI) (21). Dette skema tager højde for såvel det fysiske som det psykiske og funktionelle element. DHI er udviklet i slutningen af 1980 erne af Gary P. Jacobson og Craig W. Newman (USA) (22), og er gennem tiden blevet meget anerkendt som vurderingsredskab. 11 En lang række af andre nationer fordelt i hele verden har oversat DHI til deres respektive sprog. Testen er oversat til Norsk, Svensk, Polsk, Spansk, Fransk, Kroatisk, Ungarsk, Hollandsk, Russisk, Brasiliansk, Tyrkisk, Japansk og Kinesisk. 2. FORMÅL Da der ikke på dansk findes et subjektivt redskab til vurdering af svimmelhedspatienter, er formålet med dette projekt at oversætte og overfladevalidere The Dissinezz Handicap Inventory således, at det kan benyttes som et test- og vurderingsredskab i forhold til behandlingen af vestibulære dysfunktioner i Danmark. Vi ønsker, at oversættelsen opnår godkendelse i og publiceres derigennem. 3. PROBLEMFORMULERING Hvorledes fremstår den dansk oversættelse af The dizziness Handicap Inventory således at spørgsmålene - for patienter med svimmelhed på grund af vestibulære dysfunktioner - giver sproglig mening og virker indholdsmæssigt relevant, uden at afvige fra formålet med originalversionen?

12 3.1 Definitioner The dizziness Handicap Inventory: Et spørgeskema der har til formål at undersøge patientens selvopfattelse af eget handicap i forhold til svimmelhed. Oversætte: At oversætte er at omdanne teksten på et sprog (kilden) til et andet (målteksten) (24). Vestibulære dysfunktioner: Abnorm funktion af den vestibulære sans, henholdsvis centralt som perifert. Sproglig mening: At en patient i den tiltænkte målgruppe uanset køn, alder, uddannelse eller social status kan forstå den sproglige formulering af spørgsmålene. Indholdsmæssigt relevant: At en patient i den tiltænkte målgruppe føler, at spørgsmålene er målrettet mod den pågældende lidelse, og de problematikker der kan medfølge. 4. METODE 12 Den metodiske tilgang til dette projekt er kvalitativt, da vi ønsker at undersøge brugbarheden af oversættelsen i forhold til forståelse og indholdsmæssig relevans. Den kvalitative metode er valgt, da vi søger den enkeltes mening i forhold til forståelsen og spørgsmålenes relevans, og den subjektive empiri vil være grundlæggende for validiteten i vores oversættelse. Vi har valgt at oversætte og overfladevalidere i henhold til retningslinjerne beskrevet af Fysioterapeut og Læge Hanne Thorsen i artiklen Spørgeskemaer i klinisk forskning fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer (24) og publiceret via Oversættelsen er godkendt af ophavsmand Gary P. Jacobson (bilag 4). Til overfladevalideringen vil vi benytte semistrukturerede interviews på 10 patienter fra Faldklinikken på Frederiksberg Hospital.

13 Til overfladevalideringen vil vi benytte semistrukturerede interviews på 10 patienter fra Faldklinikken på Frederiksberg Hospital. Vores fremgangsmåde er illustreret i følgende figur: Vores fremgangsmåde er illustreret i følgende figur: TEORI Humanistisk/Naturvidenskab INTERVIEW Indholdsvaliditet RESULTAT PROBLEMFORMULERING OVERSÆTTELSE Ekspertpanel/Lægpanel KONKLUSION 13 Figur 1. Grafisk fremstilling af projekt. Figur 1. Grafisk fremstilling af projekt. 4.1 Forforståelse Vores 4.1 Forforståelse tilgang til dette projekt er individuelt og skal ses ud fra to forskellige menneske- og sygdomssyn. Det har vi hver især forsøgt at beskrive kort: Vores tilgang til dette projekt er individuelt og skal ses ud fra to forskellige menneske- og sygdomssyn. Det har vi hver især forsøgt at beskrive kort: Stud 1 - Jeg anskuer mennesket som bestående af en lang række biologiske processer, der påvirkes og udvikles gennem ydre påvirkninger (miljø). Jeg mener også man kan tale om en indre påvirkning i form af psyken og at denne uden tvivl spiller en rolle, men det er min opfattelse, at også psyken skal ses som et resultat af biologiske processer og lagring, baseret på livets erfaringer og påvirkninger. Min tilgang til mennesker og sygdom er derfor meget naturvidenskabelig. Stud 2 - Jeg arbejder ud fra en holistisk tankegang, hvilket betyder at jeg ser mennesket som en helhed bestående af krop, sind og ånd. De ubalancer og sygdomme, vi kommer ud for, har rødder indenfor alle tre områder, og ofte ligger der en vigtig lære gemt i dem. Ubalancerne skal ikke kun ses som opstået i det enkelte menneske, men ofte også i samspillet med det miljø, det indgår i, f.eks. familie, arbejde, det omgivende samfund og alle dets påvirkninger. Fælles har vi afsluttet vores sidste praktik i region sjælland sygehus øst, hvor vi begge oplevede at mangle redskaber i forhold til svimmelhed, og som udgangspunkt opfattede vi svimmelheden mere som en træningsmæssig hæmsko end et fysioterapeutisk prob-

14 lem. Her stiftede vi for første gang bekendtskab med vestibulær rehabilitering, hvilket vi aldrig i undervisningen havde hørt om, men som vi klinisk oplevede som effektivt. Vores tilgang til dette projekt er derfor, at der findes et effektivt fysioterapeutisk redskab til en problematik, der er overset i Danmark. Vi ved der findes institutter og forskning indenfor dette område i andre lande som Sverige, Norge og USA, der med stor succes har behandlet ud fra dette koncept i en årrække. Vores antagelse er, at et ukendt antal mennesker i Danmark lever med svimmelhed som følge af en vestibulær problematik, og at de ikke får tilbudt den rette fysioterapeutiske behandling. I forhold til DHI, er det vores antagelse, at de enkelte spørgsmål er simple og nemme for lægfolk at forstå, da de ikke er udarbejdet af fagfolk. Vi antager, at skemaet kan benyttes uanset menneskesyn Litteratursøgning Vi har foretaget en bred litteratursøgning via de videnskabelige søgedatabaser PubMed, Cochrane og PEDro. Søgematrix fremgår af bilag 1, 2 og 3. Af anden litteratur søgning har vi benyttet dk, samt via svenske og norske institutter og Vi har derudover benyttet obligatorisk uddannelsesrelateret litteratur og mest af alt benyttet referencesøgning fra artikler. Vi ønsker igennem vores litteratursøgning at dække henholdsvis metode og videnskabsteori, en teoretisk referenceramme samt DHI som vurderingsredskab. Vores søgeord var: Dizziness, Vertigo,, Self-reported handicap, Reliability, Validity, Translation. Vi inkluderede kun artikler på Engelsk, Norsk, Svensk eller Dansk. 4.3 Oversættelse Metode Der findes en lang række metoder til oversættelse af et spørgeskema. Den mest simple er, at projektmageren selv oversætter, eller overgiver oversættelsen til professionelle translatører og derefter anvender spørgeskemaet uden at kontrollere oversættelsens kvalitet. Med kvalitet forstås, om det er let og forståeligt dansk, som ikke kan misforstås af lægfolk, og om de personer/patienter, som senere skal besvare spørgeskemaet, virkelig forstår meningen.

15 Vi ser ofte, at der i faglige tidsskrifter anvendes henvisninger til spørgeskemaer til måling af en behandlingseffekt, men at der sjældent er henvist til, hvordan spørgeskemaet er oversat og afprøvet i den danske population. Mange redaktører af sundhedsfaglige tidsskrifter er efterhånden blevet opmærksomme på disse mangler, og der er ingen tvivl om, at det i fremtiden vil blive krævet, at der redegøres for, hvordan spørgeskemaet er oversat fra originalsproget, og hvordan den oversatte version er afprøvet (24). Vi kontakede Thomas Maribo, redaktør på maaleredskaber.dk, for at få hans vurdering af, hvilken metode han fandt mest anvendelig som oversættelsesprocedure. Han svarede, at så længe oversættelsen er grundigt gennemarbejdet, kan både en metode med og uden tilbageoversættelse benyttes. Han ville personligt anbefale os at bruge metoden, hvor man tilbageoversætter, men at en oversættelse kan blive publiceret på og ved brug af begge metoder (bilag 5). I adskillige oversigtsartikler anbefales en internationalt udbredt metode inden for det sundhedsfaglige område. Denne består af en primær oversættelse, som foretages af flere uafhængige oversættere der skal sammen når til enighed om en version af oversættelsen, der tilbageoversættes til det oprindelige sprog af en uafhængig oversætter. De to versioner af spørgeskemaet - den oprindelige og den tilbageoversatte sammenlignes, og det vurderes, om der er nogen uoverensstemmelser (25). Hvordan ideen om tilbageoversættelse er opstået som kvalitetskontrol vides ikke og mange sprogkyndige undrer sig i høj grad over metoden. Der findes intet klart videnskabeligt grundlag for metoden, og dens udbredte anvendelse inden for det sundhedsfaglige område er derfor begrænset (24). 15 I en anden oversigtsartikel diskuteres yderligere metoder inden for oversættelse. Her argumenteres for, at en detaljeret og gennemarbejdet primær oversættelse er bedre til at spotte de steder, hvor ord er svære at oversætte på grund af kulturelle forskelle og derfor bedre end metoden med tilbageoversættelse. De mener desuden, at når spørgsmålene i spørgeskemaet skal læses og benyttes af lægfolk, bør det også være lægfolk, som oversætter spørgeskemaet, i stedet for oversættere, der i metoder beskrevet med tilbageoversættelse, er højtuddannede og fagligt funderede (25). I en tredje oversigtsartikel diskuteres ligeledes vigtigheden af de kulturelle forskelle. Forfatterne mener, at tilbageoversættelser kan være gode nok, men at de lige præcis til subjektive spørgeskemaer ikke forholder sig til de kulturelle forskelle. Processen i oversættelsesmetoden er aldrig ensrettet, hvert sprog har hver deres måde at få liv ind i et ord, og at ord kan ændre sig i den nye kontekst. Det er derfor en væsentlig pointe, at processen i oversættelsen er vigtigere end selve oversættelsen. De kulturspecifikke dimensioner er også vigtige at forholde sig til, for hvad der er validt i Canada, er nød-

16 N Alder Køn Job/Uddannelse vendigvis ikke validt i England. Derfor er der kulturelt mange etiske overvejelser i oversættelsesproceduren (27). Vi er af den overbevisning, at den bedste metode til at sikre kvaliteten i oversættelsesproceduren, er en primær oversættelse, og ikke en efterfølgende kontrol af en allerede gennemført oversættelse. Vi mener ikke, det giver mening at vurdere en primær oversættelse ud fra en tilbageoversættelse, hvis kvalitet kan variere ligeså meget som den primære oversættelse. Hvordan skal man kunne vurdere, om det er den primære oversættelse eller tilbageoversættelse der er dårlig, hvis den ikke godkendes? I stedet mener vi, at fokus bør rettes mod den primære oversættelse og er enige i, at den i et vist omfang bør oversættes af lægfolk, da vi mener, det sikrer den kulturelle kvalitet. I I artiklen stedet mener Spørgeskemaer vi, at fokus bør rettes i klinisk mod den forskning primære oversættelse fokus på og oversættelse, enige i, at den i tilpasning et vist og afprøvning omfang bør af oversættes fremmedsprogede af lægfolk, da vi spørgeskemaer mener, det sikrer den (24) kulturelle publiceret kvalitet. på beskriver Hanne Thorsen en metode fra The European Group for Quality of Life Assessment and I artiklen Spørgeskemaer i klinisk forskning fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af health Measurement (28), da den i højere grad kontrollerer kvaliteten under hele processen. Metoden fokuserer på en reel tilpasning af spørgeskemaet til det nye sprog og/ fremmedsprogede spørgeskemaer (24) publiceret på beskriver Hanne Thorsen en metode fra The European Group for Quality of Life Assessment and health Measurement (28), da eller den i kultur, højere grad og kontrollerer ikke kun kvaliteten på oversættelsen. under hele processen. For at opnå Metoden dette fokuserer inddrages på en reel lægfolk/ patienter for tilpasning at sikre af sig, spørgeskemaet at spørgeskemaet til det nye sprog fungerer og/eller efter kultur, hensigten. og ikke kun Baseret på oversættelsen. på mange For at års arbejde med opnå metoden dette inddrages og oversættelser lægfolk/ patienter af for utallige at sikre sig, spørgeskemaer at spørgeskemaet til fungerer mere efter end hensigten. 30 sprog, herunder dansk, Baseret anbefales på mange års det arbejde at sammensætte med metoden og et oversættelser ekspertpanel af utallige og et spørgeskemaer panel bestående til mere af end lægfolk. Proceduren 30 sprog, herunder kan dansk, ses på anbefales bilag 6. det at sammensætte et ekspertpanel og et panel bestående af lægfolk. Proceduren kan ses på bilag Ekspertpanel Ekspertpanel Brev til ekspertpanel fremgår fremgår af bilag af 7. bilag 7. n Alder Køn Job/Uddannelse Modersmål År i DK 1 47 Design Director/ Engelsk 11 Master 2 41 Director i Irsk 8 marketing/ Master 3 28 Director, Engelsk/Dansk 28 Strategy/ HHX Akademiøkønom 4 27 Marketing Tysk/Amerikansk 6 Coordinator/ Master Psychology Tabel 1 Ekspertpanel Lægpanel Brev til lægpanel fremgår af bilag 8.

17 Tabel 1 Ekspertpanel Lægpanel Lægpanel Master Psychology Brev Brev til til lægpanel lægpanel fremgår fremgår af bilag af 8. bilag 8. N Alder Køn Job/Uddannelse 1 24 Politibetjent under uddannelse (2. år) Ledende bioanalytiker med 30 års anciennitet i det danske sundhedsvæsen Pensionist. Tidligere ansat i SAS (ufaglært) Nyuddannet jurist Kandidat i fransk og engelsk med oversættelse som speciale. Tabel 2 Lægpanel Dataindsamlingsmetode Dataindsamlingsmetode Interview Interview For at sikrer indholdsvaliditeten i spørgeskemaet skal den danske oversættelse testes for eventuelle sproglige misforståelser på en mindre gruppe af personer, der svare til de personer, som senere skal For besvare at sikrer det. Det indholdsvaliditeten afgørende er, at spørgsmålene, i spørgeskemaet svarkategorierne skal og den eventuelle danske instruktioner oversættelse testes for eventuelle forståelige for sproglige lægfolk og misforståelser ikke kan misforstås på (24). en mindre gruppe af personer, der svare til de personer, Til det som formål senere har vi valgt skal at besvare gennemføre det. 10 Det individuelle afgørende semistrukturerede er, at spørgsmålene, interviews med svarkategorierne personer og der eventuelle lider af svimmelhed instruktioner som følge er af forståelige vestibulære dysfunktioner for lægfolk og ikke kan misforstås (24). Til det formål har vi valgt at gennemføre 10 individuelle semistrukturerede interviews med Ifølge personer Steiner Kvale der er lider et forskningsinterview af svimmelhed en som professionel følge af samtale. vestibulære Forskningsinterviewet dysfunktioner ikke en samtale mellem ligestillede parter, eftersom forskeren definerer og kontrollerer situationen. Det er forskeren, der introducerer interviewemnet og kritisk forfølger deltagerens svar på Ifølge Steiner Kvale er et forskningsinterview en professionel samtale. Forskningsinterviewet er ikke en samtale mellem ligestillede parter, eftersom forskeren definerer og spørgsmålene (29). Med dette udgangspunkt har vi udarbejdet en interviewguide inddelt i temaer med få spørgsmål i hver, der skal sikre strukturen i interviewet. Dertil en række eksempler på kontrollerer situationen. Det er forskeren, der introducerer interviewemnet og kritisk henholdsvis indledende, opfølgende, sonderende og specificerede spørgsmål, som hjælp til forfølger deltagerens svar på spørgsmålene (29). Med dette udgangspunkt har vi udarbejdet Vi har en valgt interviewguide at følge interviewforskningens inddelt i temaer syv stadier, med få beskrevet spørgsmål af Kvale i hver, (30) for der at sikre skal sikre strukturen opfølgning på deltagerens svar. i validiteten interviewet. i interviewet Dertil og en for række at skabe eksempler struktur i en på ellers henholdsvis åben forskningsform. indledende, opfølgende, sonderende 1. Tematisering og specificerede en veldokumenteret spørgsmål, baggrund som hjælp for projektet til opfølgning er beskrevet på før deltagerens vi besluttede os svar. for metodevalg. 2. Design vi har udvalgt gruppen af deltagere ud fra en række kriterier og fået tilsagn fra samtlige deltagere, inden vi påbegyndte interviewene.

18 Vi har valgt at følge interviewforskningens syv stadier, beskrevet af Kvale (30) for at sikre validiteten i interviewet og for at skabe struktur i en ellers åben forskningsform. 1. Tematisering en veldokumenteret baggrund for projektet er beskrevet før vi besluttede os for metodevalg. 2. Design vi har udvalgt gruppen af deltagere ud fra en række kriterier og fået til sagn fra samtlige deltagere, inden vi påbegyndte interviewene. 3. Interview vi har lavet interviewguide, som fremgår af bilag nr Transskribering se afsnit Analyse se afsnit Verificering ved at lave et pilotinterview en uge før de egentlige interview går i gang, forsøger vi at sikre kvaliteten i vores spørgsmål, så vi får svar på det, vi ønsker med interviewet. 7. Rapportering se afsnit 5.4 Interviewene blev foretaget på Faldklinikken på Frederiksberg Hospital i et aflukket rum. Vi var begge til stede, den ene som interviewer og den anden som observatør. Observatørens primære opgave var at notere tøven og særligt kropssprog hos deltageren, og markere dette ud fra det spørgsmål på skemaet, hvor det forekommer. Forud for interviewene havde deltagerne fået udleveret en folder, som det fremgår af bilag nr. 9. De var derudover blevet kontaktet pr. telefon med henblik på en aftale om dato og tidspunkt for det enkelte interview. Deltagerne modtog en kort briefing om det kommende interview, hvorefter de fik udleveret den danske oversættelse af DHI. De havde herefter 10 min. til at læse spørgeskemaet igennem alene. Herefter blev deltageren bedt om at besvare de enkelte spørgsmål og samtidig tænke højt. Intervieweren fulgte interviewguiden, hvis deltageren ikke af sig selv besvarede de temaer, vi havde bestemt for interviewet. De enkelte interviews blev optaget på diktafon Deltagere Da formålet med en overfladevalidering er at teste spørgeskemaets forståelighed, søgte vi efter deltagere, der skulle være et så bredt udsnit af befolkningen som muligt. Vi søgte derfor efter alle aldersgrupper, af begge køn, på forskellige uddannelsesniveauer og med variabel etnisk baggrund. Vi havde følgende inklusionskriterier: Personer med vestibulære dysfunktioner med klager over episodisk svimmelhed. Kan forstå og skrive dansk. Skal have gangfunktion, må dog benytte hjælpemidler som krykkestokke, rollator og lign.

19 Vi havde følgende eksklusionskriterier: Personer der ikke indenfor de sidste seks måneder har oplevet en episode med svimmelhed. Personer der der ikke lider indenfor af demens, sidste seks psykiatriske måneder har lidelser, oplevet en alkohol episode med misbrug, svimmelhed. andre neurologiske Personer der lidelser lider af demens, eller fysiske psykiatriske lidelser, der alkohol påvirker misbrug, aktivitetsniveauet andre neurologiske markant. lidelser eller fysiske lidelser, der påvirker aktivitetsniveauet markant. I samarbejde med fysioterapeuterne på Faldklinikken på Frederiksberg Hospital fandt vi frem I samarbejde til 10 personer, med fysioterapeuterne der opfyldte på Faldklinikken kriterierne. på Frederiksberg Der blev givet Hospital tilladelse fandt vi af frem brugen til 10 af patienter personer, fra der klinikken opfyldte kriterierne. fra projektansvarlige Der blev givet tilladelse Overlæge af brugen Marianne af patienter Kichhoff fra klinikken (bilag fra 10). Deltagerne projektansvarlige i forhold Overlæge til alder Marianne og køn Kichhoff fremgår (bilag af tabel 10). Deltagerne 3. i forhold til alder og køn fremgår af tabel 3. n Alder Køn Tabel 3 Deltagere i feltundersøgelse (alder og køn) Transskribering Transskribering At transskribere vil sige at oversætte fra et talesprog med et regelsæt, til et skriftsprog med et andet regelsæt (31). At transskribere vil sige at oversætte fra et talesprog med et regelsæt, til et skriftsprog I arbejdet med optagelse og transskribering af interview, bør man være særlig opmærksom på, med et andet regelsæt (31). hvordan man foretager interviewet og transskriberingen af dette, da det talte bliver nedskrevet og derfor altid bliver taget ud af en kontekst. Forskellen mellem tale- og skriftsprog betyder, at alle de I arbejdet med optagelse og transskribering af interview, bør man være særlig opmærksom på, hvordan man foretager interviewet og transskriberingen af dette, da det talte emotionelle udtryk, selve stemningen og atmosfæren ikke ekspliciteres i en transskription, hvilket kan være essentielt for en videre tolkning af interviewet. bliver nedskrevet og derfor altid bliver taget ud af en kontekst. Forskellen mellem taleog skriftsprog betyder, at alle de emotionelle udtryk, selve stemningen og atmosfæren ikke ekspliciteres i en transskription, hvilket kan være essentielt for en videre tolkning af interviewet. Endvidere bør man være bevidst om, hvilken rolle eller status, man pålægger det transskriberede interview, da disse ikke er grunddata for interviewforskningen, men blot kunstige konstruktioner af tale til tekst.

20 Der vil i transskriptionsprocessen ofte forekomme en bearbejdning eller tolkning af det talte, hvorved en fra transskriptøren, subjektiv analyse af dataene kan være til stede. Man bør derfor være særlig kritisk ved en gennemlæsning af transskriptionsudskrifterne samt i den efterfølgende analyse (31). Reliabiliteten i en transskribering kan sikres ved hjælp af klare instruktioner om transskriptionsprocedurer og -formål. I forhold til reliabiliteten har vi taget udgangspunkt i S. Kvale (32), der skriver, at en god reliabilitet er udtryk for forskningsresultaternes konsistens. For at sikre os en god reliabilitet har vi benyttet interviewguide, der indebærer en ensartet konsistens og ligeledes valgt at bruge rollefordeling som interviewer og observatør. Ifølge Kvale er der ikke er nogen sand og objektiv transformation fra mundtlig til skriftlig form. Derfor valgte vi at udvikle vores egne specifikke retningslinier (se nedenfor) for vores transskriptionsprocedure, som vi fandt mest anvendelig til vores formål. 20 Validiteten, altså hvor gyldigt eller relevant et interview er, kan være svært at vurdere. Dette kan dog afhænge af måden, hvorpå samtalen transskriberes. Med andre ord drejer validitet sig om, hvorvidt kvalitativt forskningsinterview kan føre til gyldig videnskabelig viden (32). I et forsøg på at sikre validiteten har vi valgt at intervieweren transskriberer interviewet, hvorefter observatøren gennemlæser transskriberingen sideløbende med afspilning på diktafon, som en kontrol for transskriberingsfejl. Her tilføjes desuden relevante pauser og følelsesudtryk Vi har udarbejdet følgende retningslinjer for transskriberingen: Ubetydelige ord og lyde bliver taget ud som for eksempel hmm og øh, da de ingen betydning har for udsagnet, med mindre det er et udtryk for tøven. I det tilfælde gør vi opmærksom på dette. Når samtalen bevæger sig for langt fra emnet bliver dette taget ud. Pauser bliver frasorteret, med mindre observatør har markeret pausen som relevant. Følelsesudtryk bliver medtaget som for eksempel et grin eller suk. Bekræftende sætninger fra interviewer medtages ikke. Interviewers sætninger markeres med rødt. Vi transskriberer flydende samtale i 10 individuelle semistrukturerede interviews og efterfølgende meningskondensering af relevante dele af indholdet.

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Spørgeskemaer i klinisk forskning

Spørgeskemaer i klinisk forskning Spørgeskemaer i klinisk forskning Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer Hanne Thorsen, seniorforsker, fysioterapeut, læge, ph.d., Institut for Folke sundhedsvidenskab,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere