Kapitel 7. Litteraturgennemgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 7. Litteraturgennemgang"

Transkript

1 Kapitel 7. Litteraturgennemgang 7.1 Indledning og læsevejledning Udgangspunktet var primært at afdække danske befolkningsundersøgelser og lignende store undersøgelser, hvor etniske minoriteter var inkluderet. Da der kun er relativ få danske og skandinaviske undersøgelser, blev litteratursøgningen udvidet til at være en litteratursøgning på PubMed samt en søgning på hjemmesider blandt forskningsinstitutioner o. lign., der kunne tænkes at have beskæftiget sig med etniske minoriteter og sundhed, og de metodiske problemer, der knytter sig til undersøgelser af dette. Litteratursøgningen på PubMed dækker over artikler mv. publiceret mellem 1. januar 1998 og 1. marts 2004, på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Grundet de mange forskellige betegnelser for etniske minoriteter, blev en bred søgestrategi benyttet: (migrant OR refugee OR ethnic OR immigrant OR cross-cultural) AND ( health OR illness OR disease) AND ( ). Mere konkrete søgeord som fx sense of coherence viste sig allerede at være dækket af den bredere søgning. Søgningen på diverse hjemmesider var mindre skematiseret. Søgninger i udvalgte tidsskrifter er sket fortløbende på baggrund af oplysninger fra arbejdsgruppen og fra en konference i Rotterdam. Efter udarbejdelsen af første udkast blev der foretaget en (supplerende) opdatering af litteratursøgningen fra 1. marts 2004 til 1.april Denne indbefatter en opdaterende søgning på Pubmed samt i. I udvælgelsen af litteraturen er der lagt vægt på litteratur og undersøgelser fra lande, hvor indvandrerpopulationen og sundhedsvæsenet ligner forholdene i kriterier der passer på Skandinavien og Holland. En del engelske studier er medtaget på trods af mindre lighed med danske forhold, hvilket skyldes, at engelske studier er mangfoldige og ofte inkluderer en stor undersøgelsespopulation. Amerikansk litteratur er kun medtaget, hvor metodemæssige overvejelser ikke har været specifikke i forhold til kultur eller indvandrerpopulation. Præsentation af litteraturgennemgangen Hver enkelt reference er beskrevet ud fra følgende kriterier: Forfatternavn Titel, med fuldstændig reference Undersøgelsesland, udgivelsesår, undersøgelsesår, artikelsprog og etnicitet Anvendt metode Væsentligste fund og pointer i studiet/artiklen. Al litteratur findes tillige i en elektronisk database (Refman), som kan rekvireres ved henvendelse til instituttet. Databasen såvel almindelige bibliografiske informationer som abstract, resumeer samt relevante links Skematisk litteraturoversigt 117

2 Abdalla K Andersen M Asylansøgende børns sundhedstilstand. 2002;164: Sundhedsvæsenet skal være flerkulturelt. 2003;165: 2002 (1997) asylansøgende børn indkvarteret på Røde Kors-modtagecentre i forskellige nationaliteter. Deltager på konference over temaet "Skal Muhammed og Shirin diagnosticeres og behandles på samme måde som Jens eller Kirsten?" Tværsnitsundersøgelse beskrevet i frekvenser. Børnene blev undersøgt og diagnosticeret af en læge og/eller sygeplejerske. Tolk var tilstede ved forståelsesproblemer. Desuden indgik data fra forældre og børns journaler. Reportage fra konference. 214 børn (59%) havde 306 diagnoser eller symptomer. Tandproblemer var overordnet det hyppigste symptom - ca. halvdelen af børnene havde disse symptomer, på nær de 0-3-årige (13%). Derudover var enuresis det hyppigste symptom hos de 4-7-årige (17%), symptomer fra luftvejene (11%), huden (11%) og øjnene (10%) blandt de årige. De 0-3-årige havde færrest symptomer. Jo ældre børnene var jo flere helbredsproblemer (omvendt for danske børn - tyder på at det er de stærkeste, der tages med). Det samme gælder børn, der er kommet alene og børn, der har været på flugt i mere end 12 måneder, børn, der havde boet i flygtningelejre. 18% var overvægtige, 11% undervægtige. 49% af børnene havde været udsat for minimum et traume. 26% af fædrene og 9% af mødrene havde været udsat for tortur. Mange tolke føler ikke de bliver behandlet med respekt. Nogle tolke kommer fra små indvandrergrupper og deres identitet skal derfor holdes skjult for tredjepart, for at undgå pression. De mangler desuden organisationer og kollegial støtte, da de er freelancere. Tolkeuddannelsen halter pga. nedskæringer - der undervises eksempelvis ikke længere i etik og samfundsforståelse. Der er en undersøgelse i gang ang. psykiatriske patienter fra etniske minoriteter. Foreløbige resultater viser, at de behandles bedst udenfor hospitalerne og at de ofte har flere problemer end de danske patienter. Inden for det psykiatriske område må behandlere tit afvise patienter pga. sprog- eller kulturbarrierer. Dette er ikke ulovligt, men regeringen vil kunne dømmes såfremt retten til sundhed krænkes, hvilket vil kunne ske hvis der eksempelvis ikke oplæres behandlere til at tage sig af en given problemstilling. Nogle behandlere foretrækker et primitivt sprog, hvor de efterhånden lærer at kommunikere med patienten og dermed lærer denne at kende, frem for at bruge tolk. 118

3 Andreasen J Stærk stigning i antallet af retspsykiatriske patienter. 2002;164: Psykisk syge indvandrere og flygtninge, dømt til psykiatrisk behandling på Sct. Hans. Erfaringer via interviews. 40% af patienterne på retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans har anden etnisk baggrund end dansk. Disse er til forskel for de danske patienter sjældent kendt i systemet i forvejen. (fornemmelse - ingen undersøgelser eksisterer). Muligvis pga. uvidenhed om det danske system og at psykisk sygdom er tabubelagt. Bartholdy, Jane Vejle Kommune Bayard-Burfields L, Sundquist J, Johansson S-E Bayard-Burfields L, Sundquist J, Johansson S-E Ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk - i Vejle Kommune "Øjebliksbillede" Ethnicity, self-reported psychiatric illness, and intake of psychotropic drugs in five ethnic groups in Sweden. J Epidemiol Comm Health 2001;55: Self-reported longstanding psychiatric illness and intake of benzodiazepines - A comparison between foreign-born and Swedish-born people. Eur J Pub Health 2000;10: Sverige 2001 (1996) Sverige 2000 ( ) 25 personer over 60 år fra tredje verdenslande, med udenlandsk statsborgerskab. Svarende til knap 1/4 af Vejle Kommunes borgere i denne gruppe indvandrere og flygtninge fra Chile, Iran, Kurdistan, Polen og Tyrkiet. Mellem år svenskere i samme aldersgruppe. Ifht. psykiatrisk sygdom blev personer interviewet i , ang. Benzodiazepiner blev 9352 interviewet i Studiepopulationen, årige, blev opdelt i fem grupper: svenskfødte, finner, folk født i vestlige lande, sydeuropæere og 'andre' (alle former for flygtninge). Semi-struktureret interview med brug af tolk. Typisk enkeltpersoner, men nogle i par. Narrativ analyse samt tematisering og kodning. Face-to-face interviews, oftest på svensk men med spørgsmål skrevet på både svensk og modersmål, om selvrapporteret psykiatrisk sygdom, psykofarmaka indtag og levekår. Logistisk regression. Svarprocent 69%. 8 random samples fra face-to-face interviews udført af Statistics Sweden. Logistisk regression, opdelt på køn pga. af mange kendte interaktioner. Test-retest metode er benyttet til at analysere reliabiliteten af de afhængige variable. Er ikke bekendt med ætiologi og forebyggelsesmuligheder i fht. egne sygdomme. Medfører fx forkert/mangelfuld indtagelse af medicin. Borgerne følte, at der blev brugt for lidt tolk, at sundhedspersonalet skifter for meget, at alting er så besværligt at de hellere vil give op og havde generelt mange psykiske problemer, som de ikke følte de blev hjulpet i fht. Der var en sammenhæng mellem etnicitet og både dårligt selvrapporteret psykiatrisk sygdom og forhøjet indtag af psykofarmaka. Denne sammenhæng forsvandt/blev non-signifikant ved kontrol for alder, køn, ægteskabelig status, akkulturationsniveau, erhvervsstatus og 'følelse af sammenhæng'. Undtaget er iranere i forhold til psykiatrisk sygdom. Ifht. selvrapporteret psykiatrisk sygdom havde kvinder og mænd fra Sydeuropa og mænd (flygtninge) fra 'andre' lande forhøjet risiko efter kontrol for baggrundsvariable (udd., økonomi, social netværk, civilstatus og alder). Baggrundsvariablene kunne heller ikke forklare det øgede brug af benzodiazepiner blandt kvinder (flygtninge) fra 'andre' lande og mandlige finner. 119

4 Beck, A Majumdar, A Estcourt, C Petrak, J Beebe, TJ Davern, ME McAlpine, DD Call, KT Rockwood, TH Bhopal R, Vettini A, Hunt S, Wiebe S, Hanna L, Amos A We don t really have cause to discuss these things, they don t affect us : a collaborative model for developing culturally appropriate sexual health services with the Bangladeshi community of Tower Hamlets Sex Transm Infect 2005;81: Increasing Response Rates in a Survey of Medicaid Enrollees: The Efeect of a Prepaid Monetary Incentive and Mixed Modes (Mail and Telephone) Medical Care 2005;43(4): Review of prevalence data in, and evaluation of methods for cross cultural adaption of, UK surveys on tobacco and alcohol in ethnic minority groups. BMJ 2004;328:76-82 London 2005 (2003) USA 2005 (2003) England 2004 ( ) 58 mænd og kvinder (20-52 år), der enten var født i Bangladesh eller i UK med forældre født i Bangladesh American Indians, afrikanske amerikanere, latinos, Hmongs og somaliere samt en baggrundspopulation med 70% kaukasiere. Studier med asiater og afrikansk-caraibiske. 12 enkelt- og 6 fokusgruppeinterviews. Sprog: deltagernes præference. Enkeltinterviews blev alle udført af en kvindelig forsker, mandlige grupper blev interviewet af en mand med sproglige kvalifikationer. Semistrukturerede interviews, optaget på video og transkriperede. Fænomenologisk analyse. Spørgeskemaundersøgelse med kombineret brug af rykkerbrev og telefonisk opfordring samt 2USD som incitament til at deltage. Review af 18 studier i forhold til om der er benyttet adækvate oversættelsesprocedurer. Kun 9 af de 18 er gennemgået pga. manglende info om de andre. Modeller over god forskning ifht etniske minoriteter. Fire temaer blev omtalt som betydende for adgangen til de offentlige tilbud om oplysning om seksuel sundhed og behandling af seksuelt overførte sygdomme: Fortrolighed, relevansen af servicen (fx at det opfattes som overflødigt, hvis holdningen til sex er, at det ikke findes uden for ægteskabet), problemer med at tale om seksuelle emner (fx er det nødvendigt med læger af samme køn, og for nogle er emnet forbudt - haram) og tidligere erfaringer med forebyggelsestilbud (fx er der et behov for at afpasse tilbuddet de lokale værdier). I forbindelse med undersøgelsen viste det sig svært at rekruttere unge på trods af gode kontakter i lokalsamfundet. Mænd til fokusgruppeinterviews var ligeledes svære at rekruttere, men her hjalp det at have mandlige medarbejdere. Responsraten steg både med rykkerbrevet og endnu en gang med telefonsamtalen. Der var også en lille, men statistisk signifikant forskel mellem de grupper, der havde modtaget 2 USD og dem, der ikke havde. Der var store forskelle de etniske grupper imellem. Den blandede baggrundspopulation havde en responsrate på 69% efter rykker, telefonsamtale og 2 USD (64% for dem, der ikke havde fået penge). Tilsvarende tal havde somaliere en responsrate på 55% (53%). Alle etniske grupper havde lavere responsrate end baggrundspopulationen. Ingen af studierne havde benyttet alle de anbefalede procedurer ifht. oversættelse til andre sprog, dette var heller ikke forventet, da det er meget krævende. Men ud af 12 konkrete retningslinier er der max benyttet 3-4. Ingen af de gennemgåede studier havde valideret deres oversættelse. Ud fra studierne ser det ud til at der i hvert fald for nogle grupper er en tendens til underrapportering af rygning og alkoholvaner, og at spørgeskemaer/spørgsmål skal formuleres bedre ifht målgruppen - brug flere af retningslinierne! 120

5 Bhui K, Bhugra D, Goldberg D Cross-cultural validity of the Amritsar Depression Inventory and the General Health Questionnaire amongst English and Punjabi primary care attenders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2000;35: England 2000 (?) 209 punjabis og 185 engelske patienter hos PL. Udvalgt efter udseende Punjabis er en relativt homogen gruppe med undt. af religion. Forlæns og baglæns oversættelse af de to spørgeskemaer for at ordlyden ikke skulle influere. Pilottestet. De mere ømtålelige spørgsmål blev spurgt om efter demografiske og fysiske helbredsfaktorer. Interviewer læste spørgsmål højt på enten engelsk, punjabi eller mixed. Mange statiske tests. GHQ-12 havde høj validitet i begge grupper. ADI fungerer ligeså godt blandt engelske personer, men dårligere blandt punjabis. Forfatterne giver flere bud på årsagen: 1. ADI er ikke kulturelt invariant. 2. ADI kan være godt blandt punjabis i Indien, men ikke i England pga. akkulturation. 3. At de to instrumenter detekterer forskellige dimensioner af samme sygdom/problem. 4. Tvekulturelle instrumenter risikere at udelukke items, som epidemiologisk set ikke har betydning, men som betyder meget ifht den enkeltes sygdomsforståelse. 121

6 Bhui, K Stansfeld, S Head, J Haines, M Hillier, S Taylor, S Viner, R Booy, R Bhui, K Stansfeld, S McKenzie, K Karlsen, S Nazroo, J Weich, S Cultural identity, acculturation, and mental health among adolescents in east London s multiethnic community J Epidemiol Community Health 2005;59: Racial/Ethnic Discrimination and Common Mental Disorders Among Workers: Finding Form the EMPIRIC Study of Ethnic Minority Groups in the United Kingdom Am J Public Health 2005;95(3): Øst London 2005 (2001) UK 2005 (1998,1999 ) 2790 unge mellem år. Opgjort ved hjælp af selvrapporteret etnicitet i 9 grupper: white UK, whiteother, mixed ethnicity, pakistanere, indere, bangladeshere, black Caribbean, black African samt black British. 20% var født uden for UK, af disse havde 39% opholdt sig i landet i mindre end 5 år. 43,6% af de unge i undersøgelsen var muslimer, 26% var kristne, 21,3% var ikke-troende og resten var hindu, sikh eller andet. 6 etniske grupper er medtaget: white British, black Caribbean, indere, pakistanere, irere og bangladeshere. Alle var i arbejde. Etnicitet er opgjort efter familieoprindelse. Spørgeskemaundersøgelse over styrker og svagheder inden for psykisk sundhed. Statistisk analyse inkl. En del konfoundere, fx boligområde, religion, opholdslængde i UK og indikatorer på SES, er medtaget i undersøgelsen. Responsraten var 84%, med variationer i fht. etnicitet. White-other (72%) og black Caribbean (80,1%) var de eneste grupper under gennemsnittet, indere lå højest (92,5%). Hjemmeinterviews inkl. et klinisk interview i fht. at kunne vurdere alment forekommende psykiske problemer/sygdomme. Intervieweren var matchet på sprog og køn for at øge responsraten. Denne var 68%. Logistisk inkl. gængse konfoundere som køn og alder. Kulturel identitet målt ud fra valg af venner og tøj hænger ikke sammen med etnicitet, men er sandsynligvis en risikofaktor i sig selv. Uafhængig af etnicitet havde integrerede unge (der havde valgt venner fra deres egen og fra en anden etnisk gruppe) færre psykiske problemer end marginaliserede unge (der hverken vælger venner fra egen eller andre etniske grupper). Denne sammenhæng vedblev at være statistisk signifikant efter der blev taget højde for alle medtagne konfoundere. Den beskyttende effekt af at have venner fra egen og en anden kulturel baggrund var størst blandt unge fra Bangladesh. Der var ikke nogen sammenhæng mellem psykisk sundhed og hverken tøjvalg eller religion. Derudover viste undersøgelsen en statistisk ikkesignifikant tendens til, at der var flere unge født uden for UK, der havde psykiske problemer end dem født i UK. Der var statistisk signifikante forskelle ml. de etniske grupper i fht. oplevet diskrimination. I forbindelse med arbejdsmarkedet var det mest black Caribbean, der følte sig diskrimineret, mens flest pakistanere havde en oplevelse af diskrimination i fht. race, sprog eller religion. Der var en sammenhæng mellem alment forekommende psykiske problemer/sygdomme og oplevet diskrimination blandt alle etniske minoriteter. Især bangladeshere havde en signifikant forhøjet risiko ved oplevet diskrimination. Irere havde også en forhøjet risiko, især i forhold til at føle at blive nægtet job pga. etnicitet. 122

7 Billeskov, T Birgens H, Karle H, Güttler F Boelskifte J, Saval PM og Rasmussen KL Overvægt blandt skolebørn i Ishøj Kommune Ugeskr Læger 2005;167(12-13):1380 Videncenter for hæmoglobinsygdomme i Københavns Amt. 1999;161(4):445 Unges viden om prævention og seksualitet gennem 14 år - En undersøgelse blandt Viborg Kommunes 9.- klasser 2002;164: Ishøj 2005 ( og ) (2000) I den første del af undersøgelsen deltog 2550 elever, i anden halvdel Elevernes etniske herkomst er ikke opgivet. Gravide af 'relevant etnisk baggrund' i Københavns Amt. 21 niendeklasser i Viborg. 47 (13%) havde en anden etnisk herkomst en dansk, af disse var 63% ikke europæiske eller amerikanske. Registrering af højde- og vægtmålinger fra Skolesundhedstjenesten. Systematiske undersøgelser af gravide for betatalassæmi og seglcelleanæmi. Spørgeskema. Gentagen survey: 1986, 1997 og Der blev registreret en generel stigning i hyppigheden af overvægt blandt eleverne fra 1999 (9,5%) til 2004 (12,7%). Andelen af overvægtige var størst på skoler med flest dårligt stillede børn, muligvis på skoler med mange tosprogede. Eksempelvis var 20,3% overvægtige på Strandgårdsskolen, hvor 72% var tosprogede. Der var flere overvægtige tosprogede (14%) end danske (7,7%) børn i 1999, og forskellen var blevet større i 2004, hvor henholdsvis 18,6% af de tosprogede og 8,4% af de danske børn var overvægtige. Prævalensen af beta-talassæmi i Københavns Amt var 2,5%, seglcelleanæmi 4%. Påvisning af bærertilstand er for at undgå fødsel af svært syge homozygote børn - behandlingen er knoglemarvstransplantation ellers kun symptomatisk og stærkt økonomisk belastende. Vigtigt ved screening at oplyse om både alvorligheden ved homozygote børn og at bærertilstand er stort set ufarligt og godartet. Der opfordres til opmærksomhed på kulturel baggrund og sproglig formåen. Især drenge af anden etnisk herkomst end dansk havde lav viden, men pigerne lå også lavere end de danske piger. Bøger var hyppigere kilde til viden end blandt danskerne. Skolen var den mest tilkendegivne videnskilde, om end eleverne var utilfredse med formen og udbyttet. 123

8 Breinholdt M Fatal mangel på oversættelser til indvan- drersprog. 2002;164(18): Brunvand L, Brunvatne R Helseproblemer blant innvandrerbarn i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:715-8 Norge 2001 Norsk En praktiserende læge i Brøndby. Sekretariatschef for Nævnet for Etnisk Ligestilling. National programog koordinationsmedarbejder i Foreningen Sex & Samfund. Næstformand i P.L.O. Medarbejder fra Center for Forebyggelse (SST). Indvandrerbørn. Interview Gennemgang af forskellige større og mindre studier, primært fra Skandinavien. Skriftlig sundhedsinformation findes stort set ikke i oversat form. Enkelte oversættelser findes, blandt dem informationsmateriale fra Foreningen Sex & Samfund. De fleste andre har det problem at det er fra medicinalfirmaer og dermed vil informationen bliver blandet sammen med produktet. Ofte er der ligeledes problemer med selve oversættelsen, både sprogligt og kulturelt. Det er vigtigt at have begge dele med og at det udføres af fagfolk, og af mere end een. Nævnet for Etnisk Ligestilling anbefaler at materialet oversættes til 5 eller 8 sprog af følgende: arabisk, bosnisk,, Farsi, Fransk, somail, tyrkisk og urdu. Ved udlevering af materialet skal det gennemgås med lægen, ikke alle er vant til at skriftlig information. Materialet bør således være tosproget, og sådanne skal være med i udarbejdelsen. For at få flere oversættelser foreslås at ved søgning om midler til informationsmateriale skal en del være øremærket oversættelse. Kommunikation og brug af tolk: Brug af prof. tolk er ofte eneste ansvarlige løsning, da mange (over halvdelen) ikke forstår informationer givet på norsk, og nogle læger afstår fra udvidet info. og råd og i stedet skriver flere recepter. Men nogle sygdomme, fx HIV, er så stigmatiserende at familien bør spares for at en fra deres (lille) sproggruppe - tolken - kender til den. Vigtigt at forstå sygdomsforståelsen og ikke kun sproget. Sygdomme ifht. forebyggende helbredsundersøgelse af indv.børn: D-vitaminmangel, infektionssygd., tarmparasitter (kun i Norge), syns- og hørelseundersøgelser. Psykosoc. forhold: flygtningebørn har store behov for prof. hjælp, men også familiesammenførte, idet forventninger fra begge sider sjældent kan opfyldes. Genetik: 30% af pakistanske forældre i Norge er i familie. Der er ingen forskel ml. norske og indvandrerbørn af ikke-konsangvine forældre hvad angår medfødte misdannelser. 124

9 Brøndum E, Lange P, Vestbo J Asthma hos teenagere - En kvalitativ undersøgelse af ønsker og holdninger til sundhedsvæsenets tilbud blandt unge med asthma. 2002;164(47) ( ) 89 med astma, heraf 19 af ikke-dansk afstamning årige fra lungemedicinsk klinik på Hvidovre Hospital, som enten netop var ved at afslutte eller lige havde afsluttet på børneafdelingen. Udvælgelse og oplysninger fra journalmateriale. Spørgeskemaundersøgelse om hvad de unge havde lyst til/brug for. Opfølgende spørgeskema til non-responders. Selvkonstrueret. Gruppeinterview om tid, størrelse/sammensætning, indhold og form af kommende tilbud. Der var 15 drenge og 4 piger med ikke-dansk baggrund, hos 4 drenge havde sprogproblemer medført en ikke-optimal behandling, heraf havde tre dårlig komplians, den sidste middel. Generelt havde de unge med ikke-dansk baggrund dårligere komplians end dem med dansk. Sandsynligvis pga. uvidenhed om sygdommen og manglende viden om god kontaktform til denne gruppe. Meget ringe svarprocent i spørgeskemaundersøgelsen (28/89). 4 med ikke-dansk baggrund svarede. Af besvarelserne var kun 16 udfyldte - 4 af ikkedanskere. En angav sprogproblemer som årsag til ikke at ville deltage i gruppeinterviewet. En havde skrevet at han havde brug for undervisning, han havde ikkedansk baggrund. 7 dukkede op til den aftalte samtale, ca. 8%. 125

10 Bäärnhielm S, Ekblad S Turkish migrant women encountering health care in Stockholm: A qulitative study of somatization and illness meaning. Cult Med Psychiatry 2000;24: Sverige 2000 ( ) 10 tyrkiskfødte kvinder, år. PL har udvalgt dem på baggrund af somatisering. Alle havde en psykiatrisk diagnose. Kvalitative interviews a min. varighed. Åbne og semistrukturerede interviews, flere pr. person. Follow-up interviews efter 1 år. I alt: 5-6 interviews pr. kvinde. Analyse: Grounded theory. Software: Nud.ist rev 4. Interviewguide lavet efter pilotinterviews. Forsøg på at bruge fokusgruppeinterviews til validering, men deltagerne afslog pga. emnets private karakter. Ved åbne interviews fremkom mange 'årsagsforklaringer', men parallelt ifht livsbegivenheder mm. ikke som kausale årsager. Direkte spørgsmål om kausalitet eller sygdomsforståelse blev ikke besvaret, da det ikke blev anset som noget lægmand skulle udtale sig om eller som var af betydning. Det blev nævnt, at lægerne forklarede for lidt og der var flere eksempler på, at tankegangen ikke blev forstået, ex: kvinde for ad vide at hendes dårlige knæ skyldes hendes vægt, men 'hun har jo altid vejet for meget'... Nogle følte, at de blev misforstået og måtte bruge andre ord end vanligt for at undgå det, mens andre havde positive oplevelser af at lære nyt og evaluere gamle forståelser og få nye 'værktøjer'. Flere deltagere gav udtryk for at vide for lidt til at forstå lægen. 'Somatisering' var for de fleste et ukendt fænomen. Tyrkiske læger blev oftest rost, men mest for at være forstående. Kvindernes smerter var oftest ensidige, oftest højre side, hvilket et tidligere studie også har fundet. Det konkluderes, at kvinderne generelt er i gang med en forandringsproces, hvor de er i den ene eller anden sygdomsopfattelse eller midt imellem (eller endda hverken eller), og at øget viden er nødvendig for dem i processen. 126

11 Carballo M, Divino JJ, Zeric D Migration and health in the European Union. Trop Med Int Health 1998 vol. 3(12): Schweiz 1998 Opdateret overblik over resultater fra et review lavet af ICMH i 1997 TB: Stiger blandt indvandrergrupper, men spredes ikke på tværs af grupper. Skyldes dårlige levekår. HIV/AIDS: indvandrere har højere prævalens. Også af STD generelt. CDH: Indvandrere, især sydasiater og folk fra Caraibien, er mere udsatte. Diabetes og fedme er også mere udbredt blandt disse. Cancer: nationalitet såvel som opholdsvarighed og livsstilsfaktorer påvirker incidensen. Indvandrere er ved at nå værtsbefolkningens (høje) niveauer. Fødsler: Der er fundet højere peri- og postnatal dødelighed blandt børn af indvandrere fra Marokko, Tyrkiet, Pakistan og Caraibien. Aborter, uvidenhed om prævention og spontanaborter er højere blandt afrikanske kvinder. Ernæring: Brystmælkserstatning er meget udbredt i nogle indvandrergrupper, og kan give D- vitaminmangel, anæmi, fejlernæring og fedme. Ulykker: Arb.ulykker sker dobbelt så ofte blandt indvandrere. 5-9-årige indvandrerbørn har flere ulykker i trafikken og i hjemmet. Psykosoc. forhold: Angst blandt mødre til indvandrerbørn for at de skal blive for integrerede. Stressrelaterede symptomer er ofte tilstede i den første tid i landet, hvilket kan hæmme integrationen på fx arb.markedet. Muligvis forhøjet risiko for at udvikle misbrug. Der er fundet forhøjet risiko for skizofreni i caraibiske, irske, polske, indiske og pakistanske indvandrere. Tyrkere, marokkanere og sydasiater har højere forekomst af selvmord. 127

12 Carballo M, Nerukar A Migration, Refugees, and Health Risks. Conference Panel Summaries. Emerg Infect Diseases 2001;7(3): Supplement. Global 2001 Referat af konference. Skitse over enkelte sygdomme og deres forekomst blandt indvandrere og flygtninge i forskellige EUlande. Der lægges vægt på at de fleste sygdomme mm. skal forstås ud fra et fattigdomsperspektiv: de kommer fra fattige egne og har fattigdomssygdommene med OG de fleste bor under kummerlige forhold i værtslandet. Chandola T, Jenkinson C Validating Self-rated Health in Different Ethnic Groups. Ethn Health 2000;5(2):151-9 England 2000 ( , 1993, 1994) Selvrapporteret etnisk tilhørsforhold, enten familieafstamning (i The Fourth National Survey of Ethnic Minorities) eller selvklassificeret gruppetilhørsforhold; black, black-british etc. (i the Health Survey for England) årige. Selvvurderet helbred vurderes i fht. mere objektive mål: hypertension, diabetes, hjertekarsygdomme, begrænsende tilstande og besøg hos PL. Logistisk regression. I (de bagvedliggende) undersøgelser er der benyttet etnisk og sprogligt matchede interviewere. I undersøgelserne havde de etniske minoriteter dårligere selvvurderet helbred og større sygelighed. Der er nogen variation i de forskellige grupper mht. sammenhængen ml selvvurderet helbred og de forskellige sygelighedsmål, men da konfidensintervallerne overlapper, menes det ikke at være af signifikant betydning. Interaktioner er ikke signifikante og det konkluderes, at selvvurderet helbred kan benyttes som validt item blandt forskellige etniske grupper. Clarke B, Quarshie W Ethnic Minorities in Social Psychiatry. A Sample of International Resources. Videnscenter for Socialpsykiatri, Global 2002 Litteraturhenvisninger. Indeholder en bibliografi over nyere litteratur om flygtninge, børn og unge, specifikke etniske grupper, epidemiologi, selvmord, oversættere, (gen-)optræning, 'mental health promotion' og primær sundhedstjeneste (PL). Liste over websites, over oversat information, herunder brochurer og videoer (inkl. hvilke sprog), over hvor man kan networke, hvilke tidsskrifter, der er gode inden for området. liste over eksempler fra praksis fordelt på lande, inkl. DK og over danske (etniske) ressourcer. 128

13 Dahl L Transkulturel psykiatri. 2003;165(14): Personale fra Videnscenteret for transkulturel psykiatri samt professor i transkulturel psykologi. Interviews. Etniske minoriteter somatiserer ofte, men det fysiske symptom er indgangen til patienten! Mangelfuldt dansk, mangel på fagspec. tolke og på viden om danske indvandrergrupper. Uddannelsesniveauet er ofte af størst betydning, og altså integrationen i samfundet. Deurell M, Hansen B Dyhr L Er familiesammenførte børn i en risikogruppe, der kræver særlig indsats? 2002;164(1):46-9 Udfordringer i mødet med patienter med anden etnisk baggrund - status og fremtid for almen praksis. 2000;162(46): ( ) familiesammenførte børn, mellem 5,1 og 18,0 år. 25 forskellige nationaliteter, 29,3% fra Somalia. Opholdslængden i var mellem 2 og 24 måneder på undersøgelsestidspunktet. Helbredsinterview med tolkebistand og almen objektiv lægeundersøgelse i forbindelse med indskolingsundersøgelsen for børn i Københavns Kommune. Statusartikel/Erfaring fra praksis 91,2% af børnene blev vurderet til at have en god almen tilstand. 48,6% fik en eller flere diagnoser ved undersøgelsen, herunder fedme (10-11%), TB (5-6%) og anæmi (3%). Hos 50% var der ingen information om evt. tidligere undersøgelser, halvdelen af de resterende var ikke undersøgt inden ankomst til. Eksisterende tolkelovgivning er OK, uddannelse i håndteringen af etniske minoritetspatienter eksisterer på speciallægekursus og selve medicinstudiet. Men gør opmærksom på, at lægerne skal være bedre rustede til at modtage patienter med anden etnisk baggrund evt. gennem mere målrettet uddannelse. Ligeledes opfordres til øget/udvidet brug af tolk og inddragelse af etniske patienter i metodeudvikling af behandling og forebyggelse af sygdomme blandt netop disse patienter. Ege PP Etniske minoriteter og stofmisbrug. 2000;162: Tre danske studier af indvandrere/flygtninge og (mis- )brug. Opsummering af den ringe viden, der er på området Konstaterer at det er uvist hvor mange indvandrere/flygtninge, der (mis-)bruger stoffer. Førstegeneration drikker ikke, men hash, opium og khat anses ikke som rusmidler (som koranen forbyder). De unge 2g'ere drikker ikke ligeså meget som danske unge, men har et forbrug af stoffer lig dem. Årsagerne til at tage stoffer er ligeledes de samme. Behandlingsstederne er ikke kompetente til at tage sig af misbrugerne, og disse bør inkluderes i kommende undersøgelser, da viden om behandlingsbehov og -metoder er ukendte. 129

Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter

Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter 6.1 Introduktion I forbindelse med litteratursøgningen til rapporten om sygdom og sundhed hos indvandrere

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 AMID Working Paper Series 28/2002 Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 Anne Nielsen, Ph.d. Statens Institut for Folkesundhed 1. Etniske minoriteters integration i sundhedsvæsenet Et meget vigtigt

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling

Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling Et registerbaseret studie Karin Helweg-Larsen, Marianne Kastrup Armando Baez, Esben M Flachs Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG

TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG 2 TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG OM DENNE RAPPORT Det grundlæggende opdrag for denne rapport er svare på om det sundhedsfagligt giver det mening at tale om indvandrermedicin. Og det lige så

Læs mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere N O. 8 6. A P R I L 2 0 0 7. 1 5. Å R G A N G Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

Cand.scient.san.publ., PhD, adjunkt. Institut for Folkesundhedsvidenskab. makk@sund.ku.dk

Cand.scient.san.publ., PhD, adjunkt. Institut for Folkesundhedsvidenskab. makk@sund.ku.dk Af Maria Kristiansen Cand.scient.san.publ., PhD, adjunkt Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet makk@sund.ku.dk 9.30 10.00 Hvem

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 27 Syddansk Universitet Sundhedsprofil for socialt udsatte

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

Etniske minoritetsbørn idanmark det første leveår

Etniske minoritetsbørn idanmark det første leveår Etniske minoritetsbørn idanmark det første leveår Rapport nr. 2 fra forløbsundersøgelsen af børn født i1995 Kirsten Just Jeppesen &Anne Nielsen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:5 Etniske minoritetsbørn

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere - Et integrationsperspektiv Garbi Schmidt København 2002 Socialforskningsinstituttet 02:28 Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Køn og overvægt Indhold Indhold Den kønne forskel BMI med forbehold Etik og svær overvægt Fedmegrænsen rykker Mænd og overvægt Ung og køn Nyhedsbrev

Læs mere

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2007 Tekst: Journalist Mette Breinholdt Design: Pia Jensen Tryk: Scanprint

Læs mere

Sundhed på dit sprog en undersøgelse af etnicitet og identitet i en sundhedsfremmende ramme

Sundhed på dit sprog en undersøgelse af etnicitet og identitet i en sundhedsfremmende ramme Sundhed på dit sprog en undersøgelse af etnicitet og identitet i en sundhedsfremmende ramme Integreret speciale i fagene Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Kultur- og Sprogmødestudier Af Sofie Hede

Læs mere