GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 68 november Theodor Wiesengrund Adorno ( ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 68 november 2004. Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969):"

Transkript

1 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 68 november 2004 Theodor Wiesengrund Adorno ( ): Det Naturskønne i "Ästhetische Theorie", Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/m 1970 (udg. posthumt (T); findes både en engelsk og en norsk (N) udgave for de ikke-germanofile) Følgesedler til foredrag på afd.6. på Holmen, Fredag d. 12. november 2004, v. Steen Nepper Larsen om Det at forklare involverer, enten man vil det eller ej, at man fører det nye og ukendte tilbage til det bekendte, selvom det bedste ved værkerne stritter imod dette. Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, T/521 & N/605) "Kunsten er anskuelse af det, der ikke kan anskues, begrebslignende uden begreb." (T/148 & N/174) "Som i musikken viser det skønne i naturen sig i et glimt, for straks at forsvinde ved forsøget på at gøre det nagelfast." (T/113 & N/133) I en verden uden fortryllelse er det, uden at den vil indrømme det, en skandale at kunsten faktisk findes, eftersom den efterligner den magi, verden ikke tåler. (T/93 & N/110) LIDT OM VÆRKET Anslaget om kunsten, a. D : En selvfølgelig mangel på selvfølgelighed

2 & livet, tænkningen og tolkningen i en åben uendelighed Filosofi er ikke-referérbar, hvis den er noget værd; ellers er den overflødig Citationslysten er stor hos undertegnede; uimodståelig, dragende, anmassende, magnetiserende Kunstens brod og det radikalt moderne ( det andet ) (T/57f, N/66f & T/53, N/63) Altid normativitet (T/392, N/452) Det endnu-ikke værende og kontrafaktiske (T/12, N/14); mere end det, der findes (T/127, N/150) Ureglementerede erfaringer ( at evne at fornemme mere ved tingene, end de er. (N/143)) Kunsten som ikke-begrebsligt sprog & det intentionsløst sande (N/142) Rystelse (det sublime) og brod (kritik) (T/364, N/ ) Hvis man vil besidde øjeblikket, har man allerede mistet det (Adorno: MM, Afo.72/s.84) Kan begreber be-gribe det, vi gribes af? Det posthume værk ufærdigt redigeret færdigt af andre. Et meget mundtligt værk (dikteret og i proces) Kunsten fælder ingen domme, men er (heller) ikke absolut fri eller forsonet "Ist das denn alles"? (at redde metafysikken) De to Adorno-breve (fra s.627 i den norske) Begyndelsesløshed dass es philosophisch nichts Erstes gibt... (Äth, S.541; do Angehrn); således kan DNS ikke fikseres i et invariant begreb (latterligt, DNS, 61) Det koncentriske, at tænke i konstellationerne, i rækker af delkomplekser ( montieren ; se Schanz s.113) Hver sætning lige langt fra midten (ingen traditionel afhandling/opbygning/hjælp/ definitionssamling...). Det referérbare og det alment kommunikable er som sagt overflødigt. Paratakse som ideal (de frisatte 12 toner) Væk fra de falske hypostaseringer der må tænkes i spændinger (erkendelsesdialektisk) Kunsten og filosofien har brug for hinanden (T/113, N/133) & (T/152, N/179) Mellem substans og subjektivitet mellem materiale, værk og interpretation Begrebsliggørelseskamp: rationaliseringen er endnu ikke rationel Indholdet presser formen frem både for kunsten og for filosofien om den (de har brug for hinanden den første kan ikke tænke; den anden ikke sanse): DSN, s.64m HVORFOR LÆSE DETTE KAPITEL I DETTE VÆRK PÅ DENNE AFDELING? Natur er et af de mest komplicerede og omdiskuterede begreber (vi har). Kan I skrive under på denne definition? Natur (latin): en medfødt eller oprindelig egenskab. konstitution, væsen, sindelag; et lands eller en egns fysiske grundforhold; hvad der eksisterer eller er opstået uden menneskelige indblanding (modsat kultur og kunst); tilværelsens lovbundethed eller orden. Lademanns Leksikon, b.13, Kbh Det prekære forhold: Natur kultur; det givne og det konstruerede; det oprindelige og det tilføjede. At gennemtænke den såkaldt tredje natur de manifeste bio-nik-idéer på Biennalen i Venedig 2004 som et æstetisk-erfaringsmæssigt forhold og ikke kun som et teknisk. Fakse kalkbrud. Et åbent sår? En transformation. En professionel legeplads? Omgangen med kultur-naturen; den råstoftømte natur og videre med det naturskønne ( konstrueret for/til de kommende beboere og brugere). Det naturskønne findes derude som noget, der ikke bare er et landskab og ikke bare er noget potentielt nyttigt; naturen drager og pirrer til kontemplation (desinteresseret dvælen, nyden), korrespondens (eksistentielt

3 vedkommende sanseforbundethed, stemthed) og forestillet (tegn, billede eller værk som mellemform mellem natur an sich og betragtet natur) jvnf. Seel, Steffensen og Oustrup. Og ikke mindst bydes der på mulighed for at tilegne sig en klassiker. EKSKURS OM HEGELS KRITIK AF DET NATURSKØNNE DET MENNESKELIGE SOM ET GEISTIGE TIERREICH & OM ADORNOS REDNING AF DET NATURSKØNNE Hegels ( ) æstetik (forfattet i første fjerdedel af 1800-tallet) drejede sig ikke om en sansernes videnskab, men om kunstfilosofi, om den skønne kunsts filosofiske bidrag til tænkningen (som for den filosofiske æstetiks grundlægger Baumgarten). Kunstværket er ikke et naturprodukt; men skabt af menneskelig virksomhed. Det er mere eller mindre trukket ud af det sanseliges felt, og det har et "Zweck in sich". Det sanselige åndeliggøres med kunsten. Det naturskønne er ikke gennemtrængt af Geist. Mennesket skal vride og tænke sig fri af naturen og lære at "føle sig hjemme i sine verdslige omgivelser." Men da kunstværket er sanselig anskuelse og dermed erkendelse, placeres det i formidlingens centrum, i en midte mellem verden og ånd. Hegel ønsker at afsløre, at al umiddelbarhed allerede selv er noget, der er formidlet (jvnf. senere hen Adorno). På et tidspunkt bliver kunsten overflødig, og den klare filosofi som videnskab kan tage over og se alting klart. Hverken naturen eller kunsten kan i længden forstyrre eller korrigere menneskets selvudfoldelse, hvis det står til Hegel. Kunsten må forstås som de måder, hvorpå den absolutte ånds historisk manifesterer sig. Ånden indbefatter både den endelige-menneskelige ånd og dennes frihed og den guddommelige åndskraft nedlagt i mennesket. Respekten for det religiøses uudgrundelighed viser sig alligevel (også) hos "hypermodernisten", når han skriver, at det er umuligt for mennesket adækvat at fremstile Gud gennem et sanseligt og anskueligt kunstneriske materiale (se også Kröners Lexikon, Stuttgart 1988, s.787). Ifølge Hegel må kunsten må forstås som de måder, hvorpå den absolutte ånds historisk manifesterer sig. Kunsten arbejder lige som religionen for sin egen afskaffelse. Åndsteleologisk historiefilosofi på de største idealistiske emancipationsklinger. Adorno skriver, at Hegel ringeagter det naturskønne (DNS, 56n) og fremhæver idéen som det sande (DNS, 66m) & den subjektivistiske følelses vilkårlighed (67ø). Kun DNS for os ikke som det, der er til for noget andet (DNS, 67ø). Se også videre i N/470f). DNS er kun virkeligt for Hegel i sin undergang, fremhæver Adorno (68m). Hegel ofrer DNS til fordel for den subjektive ånd (69ø). DNS udslettes (68n). Alt dykkes ned og ind i subjektets identitetssfære (69). Der er ikke blot tale om en romantisk modtale; der er langt mere på spil hos & for Adorno. ADORNO SOM ANLEDNING Ikke-intentionalitet (DNS, 71) naturforsoning (DNS, 53) redningslyst (DNS, s.54 n) Endnu-ikke (DNS s.54n); det endnu ikke værende, det mulige (DNS, 65) at værne om det sprogløse (N/353) og det ikke-identiske: Også en evne til at gøre ureglementerede erfaringer ( at evne at fornemme mere ved tingene, end de er., N/567). En værdifri æstetik er nonsens ethvert værk siger: Er jeg ikke god nok? (N ). At kunne negere den egne medbragte smag/konvention; at kunne arbejde med værkets modstand; ikke kun at ville pænheden/harmonien Det tavse værk gennemstruktureret og tæt på naturen; kunsten som ikke-begrebsligt sprog (DNS, 70n) Mellem substans og subjektivitet ingen dialektikfri zone for en selv-konstituerende førstebegyndelse (DNS, 52) Mellem nostalgi (tab) og antropocentrisk, fremskridtsorienteret selvglæde (DNS, s.52m+n) Ikke-vold og historisk erindring (DNS 54, 54) DNS eksisterede ikke, da mennesket var prisgivet naturen (55) erfaring skal der til Det naturgivne og det historiske spiller sammen (DNS, 62) Ikke nok med sentimentalitet og fredede parkanlæg (DNS, 55) Begrebsliggørelseskamp: rationaliseringen er endnu ikke rationel (DNS, s.54n) At lytte til klagerne fra kulturlandskabet (DNS, 55øv) at sanse anderledes i en anden takt Bemærk: Tidsflash (nutid, 54n) og fortidshistorie i ét (naturtvang før samfundstvang, 55 øv) Det naturskønne rører ved et sår (s.51): DNS forsvandt og mennesket blev frit ; DNS blev glemt At søge at sammentænke det kunst- og naturskønne (56øv) til at fange dobbeltheden i fuglesangen; til at løsgøre værket fra subjektet

4 DNS som totalt formidlet (58) og som ideologi (59) en deformeret erfaring Negativitet som vej (58) & som redning At føle naturen kommerciel omsættelighed (59) Sprogets vold og uforstand (60) en nøgle menneskets opgave (som hos Benjamin) Nødvendigheden af bevidsthedens koncentration (60 den kan også være reddende, 67m) og begrebets arbejde ( Negative Dialektik ) barndom, ja men ikke nok (61) Mere end det menneskelige må tale ud af DNS, 62 Ikke repræsentation, men drama (62n) DNS holdt tilbage (63ø) Massificeret bortfald som dannelse (63n) At komme væk fra kitschen (64) det ubestemmelige; det usigelige i naturens sprog (65ø) DNS spor af ikke-identitet (65ø) Kort sagt: Adorno er en anledning til selv at filosofere (videre): at gøre erfaringer med det & at lade sig tiltale/inficere/møde/anfægte af det. Adorno er en invitation til opmærksomt nærvær. Bevidsthedens koncentration & begrebets arbejde (at tænke med kunst; ikke kun om/over kunst Faren for ideologisering og Kommerz & for et refleksagtigt melankolsk-nostalgisk, hjemløst- modernitetskritisk brøl Bemærk: Det naturskønnet bestemmes vel som kunsten som på én gang autonom og som fait social i en knibtang (N19) HVORFOR ÄsTh HVORFOR ET SÅ LANGT, VANSKELIGT, NÆRMEST HERMETISK LUKKET VÆRK? Et hovedværk i den filosofiske æstetiks historie; ja et uomgængeligt, men et utraditionelt værk Som æstetisk teori er det selv (et) æstetisk (værk; form og indhold viser hen til hinanden) Rätselhaft - kan det overhovedet læses og forstås? Mistillid til den almene kommunikérbarhed & til rationalitetens krav om transparens Tæt på grundproblemer inden for æstetiske fag (form/indhold; skøn/hæslig; natur/kultur; subjekt/objekt - "binaritetsskåret"): funktionalisme = saglighed = nytte = sand (ikke nok) Eksplicit tilstedeværelse af arkitektur (Loos), maleri, musik (Beethoven, Berg, Schönberg, Stravinskij) og litteratur (Brecht, Lukacs, Baudelaire, Kafka, Proust, Benjamin etc.) MULIGE KRITIKKER AF VÆRKET - Anke Thyen (foredrag, april 2003 i Kbh.): førkritisk antropologi; hypostaserer en naturalisme (en første-natur); usystematisk og ulogisk sprogbrug; tænker ikke det sociale; ser ikke på integration som andet end negativt; negativt-totaliserende civilisationskritik; ser byttelogik og ækvivalentbytte overalt; den monologiske ener-etik som redning (ingen social solidaritet) eller tiltro til den sociale kommunikation - Bubner (1989): teorien er selv blevet for æstetisk (ønsker mere analytisk ædruelighed) - Habermas: overpotenserer kunstens felt og gør den ikke til kommunikabilitet eller til noget, der blot er i en subjektiv verden; sammenfletter uretmæssigt myte og ratio & logik og retorik; for lidt tiltro til argumentation og kommunikation; Adorno mener, at det Moderne er en æstetisk-normativ kategori og ikke bare en epokalitetsbestemmelse - Er/var ÄsTh tidsbundet & Adorno en avantgarde- og modernitetsteoretiker fra et forgangent årtusinde; har refleksionerne ultimo 60 erne haft deres tid? - Er hans naturbegreb (og tankerne om det naturskønne) for romantiserende, essentialistiske og a-historiske; kompenserende (et positivt spejlbillede af alt, det, han ikke brød sig om)? - Kunstens mundanisering; den(s) pragmatisk-musealt-integrerede-allestedsnærværenhed.? * * * * *

5 Ganske få litteraturreferencer (tilbud til hengivne læseheste) Theodor W. Adorno: - "Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben" (1951), i: Gesammelte Schriften (GS) Band 4, Darmstadt (Dansk oversættelse: Minima Moralia. Refleksioner fra det beskadigede liv, Kbh v. Nina Lautrup-Lansen og Arno Victor Nielsen; anm. af SNL i Filosofi nr.4/2003, s.72-75) - Negative Dialektik, Frankfurt a/m 1982 (1966) - "Ästhetische Theorie" (1970), i: GS Band 7, Darmstadt (På nær afsnittet Det naturskønne dagens tekst - der er at finde i Jørgen Dehs oversættelse i den af Dehs redigerede: Æstetiske teorier. En antologi, Odense 1998 (1995), er Äs. Th. ikke oversat til dansk. Norsk oversættelse: Estetisk teori, Trondheim 1999, v. Arild Linneberg. - Funktionalismus heute (1957) i Ohne Leitbild i Kulturkritik und Gesellschaft I, i: GS Band 10.1, Darmstadt Oprindeligt afholdt som jubilæumstale i forbindelse med Deutsche Werkbunds 50 årsdag i (Dansk oversættelse Funktionalisme i dag i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus 1997, ved Steen Langballe Nielsen) Theodor W. Adorno & Max Horkheimer: "Dialektik der Aufklärung" (1944, 1947), i: GS Band 3, (Dansk oversættelse: Oplysningens dialektik, Filosofiske fragmenter, Kbh v. Per Øhrgaard) Emil Angehrn: "Der endlose Streit", i U. J. Wenzel (Hrsg.): "Vom Ersten und Letzten. Positionen der Metaphysik in der Gegenwartsphilosophie", Frankfurt am Main 1998 Stig Brøgger & Otto Pedersen (red.): "Kunst og filosofi i det 20. århundrede", Kbh Rüdiger Bubner: "Ästhetische Erfahrung", Frankfurt a/m 1989 Jørgen Dehs (red.): "Æstetiske teorier", Odense 1998 (1995, 1984) Poul Ferland: "Det identiske ophævelse i Adornos negative dialektik. Rekonstruktivt og kritisk forsøg på remodernisering af hans tænkning", Århus 2002 Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a/m 1985 Jimmy Zander Hagen: "Filosofisk æstetik. Indføringer og tekster", Kbh G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, Frankfurt a/m 1986 (afholdt f) Dorthe Jørgensen: "Skønhedens metamorfose. De æstetiske idéers historie", Odense 2001 (anm. af SNL i tidsskriftet Filosofi nr.3/sept. 2001) Kröner: "Lexikon der philosophischen Werke", Stuttgart 1988 (artikel om ÄsTh). Steen Nepper Larsen: Genlæsning af Oplysningens dialektik ), i Humanistisk Årbog nr.1, RUC 1985 Steen Nepper Larsen: "En fortolkende opdagelsesrejse i Münchhausens sumpe. Tre essays om kritisk normativitet. J. Habermas, F. Nietzsche og Th. W. Adorno som anledning", RUC 1987 (Institut for Historie og Samfundsforhold, Skriftserie nr. XV; kan lånes på RUCs bibliotek) Steen Nepper Larsen: "Sproget er alles og ingens. Erkendelse og spekulation", Århus 1995 Steen Nepper Larsen: "Filosofi og lyrik. Ligheder og forskelle", i Neal A. Conrad (m.fl., red.): "Perspektiver i nyere dansk litteratur", Kbh Steen Nepper Larsen: Ikke-transparente tanker. Otte refleksioner over Adornos aforisme Huller, i tidsskriftet Kritik nr.165, Kbh Steen Nepper Larsen: Theodor Wiesengrund Adorno og det arkitektoniske (in print), i Carsten Thau & Carsten Juel-Christiansen (red.): Filosofi for arkitekter, Holmen 2004 (2005?) Steen Nepper Larsen: Frankfurterskolen, i Synsfeltet på DR P1, d..23. og Kan høres på nettet via Burkhardt Lindner & W. Martin Lüdke (Hrsg.): "Materialien zur ästhetischen Theorie Th.W.Adornos Konstruktion der Moderne", Frankfurt a/m 1980

6 Adolf Loos: Ornament og forbrydelse (1908), i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus (Fremlagt for Akademischer Verband für Literatur und Musik i Wien i Oversat af Peter K. Westergaard) Poul Lübcke (red.): "Politiken filosofi leksikon", Kbh (1983) Poul Lübcke (red.): Vor tids filosofi. Engagement og forståelse", Kbh (1982) Liv Oustrup: Naturforståelse og natursyn i historisk perspektiv i Jette Hansen-Møller (red.): Mening med landskab. En antologi om natursyn, Kbh (den artikel tager vi op senere!) Henrik Oxvig: Om arkitektur som filosofi, videnskab og kunst, i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus 1997 Sverre Raffnsøe: "Filosofisk æstetik. Jagten på den svigefulde sandhed", Kbh Birgitte Rahbek (red.): "Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år"; Viby 1995 Jan Rosiek: "Maintaining the Sublime. Heidegger and Adorno", Bern (etc.) 2000 Hans-Jørgen Schanz: "Forandring og balance. Refleksioner over metafysik og modernitet, Århus 1990 Thomas E. Schmidt: Mit der Rasierklinge ins Auge, i Die Zeit, , S.37 Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a/m 2003 Esben Steffensen: Naturæstetik og filosofisk hermeneutik, Ph.d.-afhandling, Odense Universitet 1998 Poul Erik Tøjner: "Poetik - at tænke med kunst", Kbh (anm. af SNL i RUC-nyt nr. 13/1990) * * * * * * PS: Via Larsen (SNL, 1997, s ) vil du kunne finde meget mere bibliografisk stof. Det samme gælder, hvis du vælger at konsultere en række filosofiske leksika som f.eks. Historisches Wörterbuch der Philosophie (opslaget om "Ästhetik"). Om dette fremragende leksikon, se mit interview med red. Tilman Borsche i tidsskriftet Asterisk nr.14, DPU, Kbh. 2003, under overskriften: At kende det nyes forældre (gratis erhverveligt via ). Glædende mig til at afholde foredraget, Espergærde, d.10. nov & med venlig hilsen, Steen Nepper Larsen * * * * * Jo større ordene er, desto større er risikoen for, at det falske sniger sig ind i dem. Ernst Bloch, tysk filosof, Man kann die Sprache mit Holzkohle vergleichen, denn sie brennt nur, weil sie schon gebrannt hat, aber um etwas anderes zu sein als kalte Kohle, muss sie ständig von neuem entzündet werden. Peter Sloterdijk: Zur Welt kommen Zur Sprache kommen, Frankfurt a/m 1988, S.152. Kunst ist Schock. Schmerz, Verweigerung. Die Erwartungen des Staates, der sie fördert, kann sie nur enttäuschen. Sie dient nicht der Gesellschaft, sondern nur sich selbst.

7 Thomas E. Schmidt i Die Zeit, februar 2004 Das Kunstwerk...offenbart seinen Betrachters, daß die Wirklichkeit reicher ist als alle Erscheinungen, die wir in der Sprache begrifflichen Erkennens fixieren können...es betont, daß die Wirklichkeit nicht allein als eine Ansammlung von Tatsachen gegeben ist. Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a/m 2003, S.36-37

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 96 december

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på

Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på H.C. Andersen Ph.d.-afhandling ved Lars Bo Jensen.

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 51 december 2001. Kunsten som hvid dværg. Kasper Nefer Olsen

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 51 december 2001. Kunsten som hvid dværg. Kasper Nefer Olsen GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 51 december

Læs mere

Walter Benjamin som litteraturkritiker Annelise Ballegaard Petersen

Walter Benjamin som litteraturkritiker Annelise Ballegaard Petersen Walter Benjamin som litteraturkritiker Annelise Ballegaard Petersen For ca. 30 år siden holdt jeg på dette sted et oplæg, hvori Walter Benjamin indgik og det var mit første møde med ham. Jeg analyserede

Læs mere

Lykken, livet, filosofien og pengene - prolegomena til en undersøgelse af penge som antropologisk paradigme

Lykken, livet, filosofien og pengene - prolegomena til en undersøgelse af penge som antropologisk paradigme Lykken, livet, filosofien og pengene - prolegomena til en undersøgelse af penge som antropologisk paradigme By Kasper Lysemose University of Aarhus Ich sorge mich, und in mir steht das Haus - Rilke 1 Abstract.

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Dansk Filosofisk Selskab, DFS, har blandt andet til formål at udbrede filosofisk interesse og forståelse i samfundet. Meningen med nærværende tidsskrift, Filosofiske

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Et nyt kategorisk imperativ?

Et nyt kategorisk imperativ? DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Et nyt kategorisk imperativ? En filosofisk undersøgelse af udtrykket Aldrig igen! Af Ditte Marie Munch-Hansen Afdeling for Filosofi Institut for Medier,

Læs mere

Der er noget på spil - tanker om kreativitet

Der er noget på spil - tanker om kreativitet Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright 2010 2010, Vol. 1, side 57-68 Steen Nepper Larsen Der er noget på spil - tanker om kreativitet Steen Nepper Larsen (SNL), lektor v. GNOSIS,

Læs mere

Frankfurterskolens Normative Ambition

Frankfurterskolens Normative Ambition Frankfurterskolens Normative Ambition - et forsøg på en kritisk interpretation Studerende: Eskil Andreas Halberg, eah, Forvaltningsstudiet: modul K1 Vejleder: Christel Stormhøj Aflevering: 20.12.07 Eksamen:

Læs mere

Lars Christiansens foredrag d. 5. oktober 2013 på Rønshovedmødet

Lars Christiansens foredrag d. 5. oktober 2013 på Rønshovedmødet Lars Christiansens foredrag d. 5. oktober 2013 på Rønshovedmødet For et par uger siden hørte jeg en dansk skuespiller, filminstruktør og tidligere teaterdirektør i et kulturprogram på P1. Han talte meget

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 15/16 Februar 2000. Arkitekturens sted som begivenhed.

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 15/16 Februar 2000. Arkitekturens sted som begivenhed. GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 15/16 Februar

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Det naturlige menneske på godt og ondt

Det naturlige menneske på godt og ondt Det naturlige menneske på godt og ondt Antropologisk realisme og utopikritik af Kasper Støvring E t af de store filosofiske spørgsmål igennem tiderne har været, om mennesket er udrustet med en medfødt

Læs mere

Har De set den tyske professors toner? Om Chladnis klangfigurer og Ørsteds musikæstetik

Har De set den tyske professors toner? Om Chladnis klangfigurer og Ørsteds musikæstetik MUSIK & FORSKNING 28 2003 SØREN MØLLER SØRENSEN Har De set den tyske professors toner? Om Chladnis klangfigurer og Ørsteds musikæstetik I min tid som elev i en kommuneskole i en københavnsk forstad i 1960erne

Læs mere

To skridt frem og et tilbage -

To skridt frem og et tilbage - To skridt frem og et tilbage - artibus ad summum donec venere cacumen. Tanken om det ubrudte og ubrydelige fremskridt og perfektionen af menneskenes levevilkår, den stadig stigende viden om og beherskelse

Læs mere

smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven

smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 2 Smike Käszner Das Kant an sich Interview med en god ven Oversat fra tysk af Kasper David Friedrich

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Dannelse og refleksivitet

Dannelse og refleksivitet Den tyske professor i pædagogik, Thomas Ziehe, gæster Danmark og DPU i maj måned. I dette telefoninterview advarer han imod tomme pædagogiske buzz-words, mens han genfortolker dannelsestanken og slår til

Læs mere

Biologismer. Jes Fabricius Møller. Jes Fabricius Møller. Biologismer. Other. University of Copenhagen, 2003. Danish.

Biologismer. Jes Fabricius Møller. Jes Fabricius Møller. Biologismer. Other. University of Copenhagen, 2003. Danish. Biologismer Jes Fabricius Møller To cite this version: Jes Fabricius Møller. Biologismer. Other. University of Copenhagen, 2003. Danish. HAL Id: tel-00271548 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00271548

Læs mere

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 40 November

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Etisk refleksion og handlingsetik

Etisk refleksion og handlingsetik Etisk refleksion og handlingsetik Projektet, som det er blevet præsenteret, tangerer ikke blot andre internationale undersøgelser vedrørende etik og sygepleje, men placerer sig samtidig inden for et etisk

Læs mere

(Beck-) mellem Bürger og Bourriaud

(Beck-) mellem Bürger og Bourriaud (Beck-) mellem Bürger og Bourriaud En litteraturhistorisk avantgardediskussion forsøgt applikeret på Claus Beck-Nielsen (1963-2001) (2003) Afsluttende fri skriftlig eksamensopgave i Litteraturhistorie

Læs mere

Rasmussen, T. H. (2002). Legens poetik. Platon og Aristoteles om leg. Psyke & Logos Årg. 23, nr. 2 (pp. 360-380).

Rasmussen, T. H. (2002). Legens poetik. Platon og Aristoteles om leg. Psyke & Logos Årg. 23, nr. 2 (pp. 360-380). Rasmussen, T. H. (2002). Legens poetik. Platon og Aristoteles om leg. Psyke & Logos Årg. 23, nr. 2 (pp. 360-380). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 4 Præsentation af artiklerne... 7 Jan Ifversen: Hvad er begrebshistorie?... 10 Jeppe Nevers: Demokratibegrebets

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere