GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 68 november Theodor Wiesengrund Adorno ( ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 68 november 2004. Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969):"

Transkript

1 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 68 november 2004 Theodor Wiesengrund Adorno ( ): Det Naturskønne i "Ästhetische Theorie", Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/m 1970 (udg. posthumt (T); findes både en engelsk og en norsk (N) udgave for de ikke-germanofile) Følgesedler til foredrag på afd.6. på Holmen, Fredag d. 12. november 2004, v. Steen Nepper Larsen om Det at forklare involverer, enten man vil det eller ej, at man fører det nye og ukendte tilbage til det bekendte, selvom det bedste ved værkerne stritter imod dette. Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, T/521 & N/605) "Kunsten er anskuelse af det, der ikke kan anskues, begrebslignende uden begreb." (T/148 & N/174) "Som i musikken viser det skønne i naturen sig i et glimt, for straks at forsvinde ved forsøget på at gøre det nagelfast." (T/113 & N/133) I en verden uden fortryllelse er det, uden at den vil indrømme det, en skandale at kunsten faktisk findes, eftersom den efterligner den magi, verden ikke tåler. (T/93 & N/110) LIDT OM VÆRKET Anslaget om kunsten, a. D : En selvfølgelig mangel på selvfølgelighed

2 & livet, tænkningen og tolkningen i en åben uendelighed Filosofi er ikke-referérbar, hvis den er noget værd; ellers er den overflødig Citationslysten er stor hos undertegnede; uimodståelig, dragende, anmassende, magnetiserende Kunstens brod og det radikalt moderne ( det andet ) (T/57f, N/66f & T/53, N/63) Altid normativitet (T/392, N/452) Det endnu-ikke værende og kontrafaktiske (T/12, N/14); mere end det, der findes (T/127, N/150) Ureglementerede erfaringer ( at evne at fornemme mere ved tingene, end de er. (N/143)) Kunsten som ikke-begrebsligt sprog & det intentionsløst sande (N/142) Rystelse (det sublime) og brod (kritik) (T/364, N/ ) Hvis man vil besidde øjeblikket, har man allerede mistet det (Adorno: MM, Afo.72/s.84) Kan begreber be-gribe det, vi gribes af? Det posthume værk ufærdigt redigeret færdigt af andre. Et meget mundtligt værk (dikteret og i proces) Kunsten fælder ingen domme, men er (heller) ikke absolut fri eller forsonet "Ist das denn alles"? (at redde metafysikken) De to Adorno-breve (fra s.627 i den norske) Begyndelsesløshed dass es philosophisch nichts Erstes gibt... (Äth, S.541; do Angehrn); således kan DNS ikke fikseres i et invariant begreb (latterligt, DNS, 61) Det koncentriske, at tænke i konstellationerne, i rækker af delkomplekser ( montieren ; se Schanz s.113) Hver sætning lige langt fra midten (ingen traditionel afhandling/opbygning/hjælp/ definitionssamling...). Det referérbare og det alment kommunikable er som sagt overflødigt. Paratakse som ideal (de frisatte 12 toner) Væk fra de falske hypostaseringer der må tænkes i spændinger (erkendelsesdialektisk) Kunsten og filosofien har brug for hinanden (T/113, N/133) & (T/152, N/179) Mellem substans og subjektivitet mellem materiale, værk og interpretation Begrebsliggørelseskamp: rationaliseringen er endnu ikke rationel Indholdet presser formen frem både for kunsten og for filosofien om den (de har brug for hinanden den første kan ikke tænke; den anden ikke sanse): DSN, s.64m HVORFOR LÆSE DETTE KAPITEL I DETTE VÆRK PÅ DENNE AFDELING? Natur er et af de mest komplicerede og omdiskuterede begreber (vi har). Kan I skrive under på denne definition? Natur (latin): en medfødt eller oprindelig egenskab. konstitution, væsen, sindelag; et lands eller en egns fysiske grundforhold; hvad der eksisterer eller er opstået uden menneskelige indblanding (modsat kultur og kunst); tilværelsens lovbundethed eller orden. Lademanns Leksikon, b.13, Kbh Det prekære forhold: Natur kultur; det givne og det konstruerede; det oprindelige og det tilføjede. At gennemtænke den såkaldt tredje natur de manifeste bio-nik-idéer på Biennalen i Venedig 2004 som et æstetisk-erfaringsmæssigt forhold og ikke kun som et teknisk. Fakse kalkbrud. Et åbent sår? En transformation. En professionel legeplads? Omgangen med kultur-naturen; den råstoftømte natur og videre med det naturskønne ( konstrueret for/til de kommende beboere og brugere). Det naturskønne findes derude som noget, der ikke bare er et landskab og ikke bare er noget potentielt nyttigt; naturen drager og pirrer til kontemplation (desinteresseret dvælen, nyden), korrespondens (eksistentielt

3 vedkommende sanseforbundethed, stemthed) og forestillet (tegn, billede eller værk som mellemform mellem natur an sich og betragtet natur) jvnf. Seel, Steffensen og Oustrup. Og ikke mindst bydes der på mulighed for at tilegne sig en klassiker. EKSKURS OM HEGELS KRITIK AF DET NATURSKØNNE DET MENNESKELIGE SOM ET GEISTIGE TIERREICH & OM ADORNOS REDNING AF DET NATURSKØNNE Hegels ( ) æstetik (forfattet i første fjerdedel af 1800-tallet) drejede sig ikke om en sansernes videnskab, men om kunstfilosofi, om den skønne kunsts filosofiske bidrag til tænkningen (som for den filosofiske æstetiks grundlægger Baumgarten). Kunstværket er ikke et naturprodukt; men skabt af menneskelig virksomhed. Det er mere eller mindre trukket ud af det sanseliges felt, og det har et "Zweck in sich". Det sanselige åndeliggøres med kunsten. Det naturskønne er ikke gennemtrængt af Geist. Mennesket skal vride og tænke sig fri af naturen og lære at "føle sig hjemme i sine verdslige omgivelser." Men da kunstværket er sanselig anskuelse og dermed erkendelse, placeres det i formidlingens centrum, i en midte mellem verden og ånd. Hegel ønsker at afsløre, at al umiddelbarhed allerede selv er noget, der er formidlet (jvnf. senere hen Adorno). På et tidspunkt bliver kunsten overflødig, og den klare filosofi som videnskab kan tage over og se alting klart. Hverken naturen eller kunsten kan i længden forstyrre eller korrigere menneskets selvudfoldelse, hvis det står til Hegel. Kunsten må forstås som de måder, hvorpå den absolutte ånds historisk manifesterer sig. Ånden indbefatter både den endelige-menneskelige ånd og dennes frihed og den guddommelige åndskraft nedlagt i mennesket. Respekten for det religiøses uudgrundelighed viser sig alligevel (også) hos "hypermodernisten", når han skriver, at det er umuligt for mennesket adækvat at fremstile Gud gennem et sanseligt og anskueligt kunstneriske materiale (se også Kröners Lexikon, Stuttgart 1988, s.787). Ifølge Hegel må kunsten må forstås som de måder, hvorpå den absolutte ånds historisk manifesterer sig. Kunsten arbejder lige som religionen for sin egen afskaffelse. Åndsteleologisk historiefilosofi på de største idealistiske emancipationsklinger. Adorno skriver, at Hegel ringeagter det naturskønne (DNS, 56n) og fremhæver idéen som det sande (DNS, 66m) & den subjektivistiske følelses vilkårlighed (67ø). Kun DNS for os ikke som det, der er til for noget andet (DNS, 67ø). Se også videre i N/470f). DNS er kun virkeligt for Hegel i sin undergang, fremhæver Adorno (68m). Hegel ofrer DNS til fordel for den subjektive ånd (69ø). DNS udslettes (68n). Alt dykkes ned og ind i subjektets identitetssfære (69). Der er ikke blot tale om en romantisk modtale; der er langt mere på spil hos & for Adorno. ADORNO SOM ANLEDNING Ikke-intentionalitet (DNS, 71) naturforsoning (DNS, 53) redningslyst (DNS, s.54 n) Endnu-ikke (DNS s.54n); det endnu ikke værende, det mulige (DNS, 65) at værne om det sprogløse (N/353) og det ikke-identiske: Også en evne til at gøre ureglementerede erfaringer ( at evne at fornemme mere ved tingene, end de er., N/567). En værdifri æstetik er nonsens ethvert værk siger: Er jeg ikke god nok? (N ). At kunne negere den egne medbragte smag/konvention; at kunne arbejde med værkets modstand; ikke kun at ville pænheden/harmonien Det tavse værk gennemstruktureret og tæt på naturen; kunsten som ikke-begrebsligt sprog (DNS, 70n) Mellem substans og subjektivitet ingen dialektikfri zone for en selv-konstituerende førstebegyndelse (DNS, 52) Mellem nostalgi (tab) og antropocentrisk, fremskridtsorienteret selvglæde (DNS, s.52m+n) Ikke-vold og historisk erindring (DNS 54, 54) DNS eksisterede ikke, da mennesket var prisgivet naturen (55) erfaring skal der til Det naturgivne og det historiske spiller sammen (DNS, 62) Ikke nok med sentimentalitet og fredede parkanlæg (DNS, 55) Begrebsliggørelseskamp: rationaliseringen er endnu ikke rationel (DNS, s.54n) At lytte til klagerne fra kulturlandskabet (DNS, 55øv) at sanse anderledes i en anden takt Bemærk: Tidsflash (nutid, 54n) og fortidshistorie i ét (naturtvang før samfundstvang, 55 øv) Det naturskønne rører ved et sår (s.51): DNS forsvandt og mennesket blev frit ; DNS blev glemt At søge at sammentænke det kunst- og naturskønne (56øv) til at fange dobbeltheden i fuglesangen; til at løsgøre værket fra subjektet

4 DNS som totalt formidlet (58) og som ideologi (59) en deformeret erfaring Negativitet som vej (58) & som redning At føle naturen kommerciel omsættelighed (59) Sprogets vold og uforstand (60) en nøgle menneskets opgave (som hos Benjamin) Nødvendigheden af bevidsthedens koncentration (60 den kan også være reddende, 67m) og begrebets arbejde ( Negative Dialektik ) barndom, ja men ikke nok (61) Mere end det menneskelige må tale ud af DNS, 62 Ikke repræsentation, men drama (62n) DNS holdt tilbage (63ø) Massificeret bortfald som dannelse (63n) At komme væk fra kitschen (64) det ubestemmelige; det usigelige i naturens sprog (65ø) DNS spor af ikke-identitet (65ø) Kort sagt: Adorno er en anledning til selv at filosofere (videre): at gøre erfaringer med det & at lade sig tiltale/inficere/møde/anfægte af det. Adorno er en invitation til opmærksomt nærvær. Bevidsthedens koncentration & begrebets arbejde (at tænke med kunst; ikke kun om/over kunst Faren for ideologisering og Kommerz & for et refleksagtigt melankolsk-nostalgisk, hjemløst- modernitetskritisk brøl Bemærk: Det naturskønnet bestemmes vel som kunsten som på én gang autonom og som fait social i en knibtang (N19) HVORFOR ÄsTh HVORFOR ET SÅ LANGT, VANSKELIGT, NÆRMEST HERMETISK LUKKET VÆRK? Et hovedværk i den filosofiske æstetiks historie; ja et uomgængeligt, men et utraditionelt værk Som æstetisk teori er det selv (et) æstetisk (værk; form og indhold viser hen til hinanden) Rätselhaft - kan det overhovedet læses og forstås? Mistillid til den almene kommunikérbarhed & til rationalitetens krav om transparens Tæt på grundproblemer inden for æstetiske fag (form/indhold; skøn/hæslig; natur/kultur; subjekt/objekt - "binaritetsskåret"): funktionalisme = saglighed = nytte = sand (ikke nok) Eksplicit tilstedeværelse af arkitektur (Loos), maleri, musik (Beethoven, Berg, Schönberg, Stravinskij) og litteratur (Brecht, Lukacs, Baudelaire, Kafka, Proust, Benjamin etc.) MULIGE KRITIKKER AF VÆRKET - Anke Thyen (foredrag, april 2003 i Kbh.): førkritisk antropologi; hypostaserer en naturalisme (en første-natur); usystematisk og ulogisk sprogbrug; tænker ikke det sociale; ser ikke på integration som andet end negativt; negativt-totaliserende civilisationskritik; ser byttelogik og ækvivalentbytte overalt; den monologiske ener-etik som redning (ingen social solidaritet) eller tiltro til den sociale kommunikation - Bubner (1989): teorien er selv blevet for æstetisk (ønsker mere analytisk ædruelighed) - Habermas: overpotenserer kunstens felt og gør den ikke til kommunikabilitet eller til noget, der blot er i en subjektiv verden; sammenfletter uretmæssigt myte og ratio & logik og retorik; for lidt tiltro til argumentation og kommunikation; Adorno mener, at det Moderne er en æstetisk-normativ kategori og ikke bare en epokalitetsbestemmelse - Er/var ÄsTh tidsbundet & Adorno en avantgarde- og modernitetsteoretiker fra et forgangent årtusinde; har refleksionerne ultimo 60 erne haft deres tid? - Er hans naturbegreb (og tankerne om det naturskønne) for romantiserende, essentialistiske og a-historiske; kompenserende (et positivt spejlbillede af alt, det, han ikke brød sig om)? - Kunstens mundanisering; den(s) pragmatisk-musealt-integrerede-allestedsnærværenhed.? * * * * *

5 Ganske få litteraturreferencer (tilbud til hengivne læseheste) Theodor W. Adorno: - "Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben" (1951), i: Gesammelte Schriften (GS) Band 4, Darmstadt (Dansk oversættelse: Minima Moralia. Refleksioner fra det beskadigede liv, Kbh v. Nina Lautrup-Lansen og Arno Victor Nielsen; anm. af SNL i Filosofi nr.4/2003, s.72-75) - Negative Dialektik, Frankfurt a/m 1982 (1966) - "Ästhetische Theorie" (1970), i: GS Band 7, Darmstadt (På nær afsnittet Det naturskønne dagens tekst - der er at finde i Jørgen Dehs oversættelse i den af Dehs redigerede: Æstetiske teorier. En antologi, Odense 1998 (1995), er Äs. Th. ikke oversat til dansk. Norsk oversættelse: Estetisk teori, Trondheim 1999, v. Arild Linneberg. - Funktionalismus heute (1957) i Ohne Leitbild i Kulturkritik und Gesellschaft I, i: GS Band 10.1, Darmstadt Oprindeligt afholdt som jubilæumstale i forbindelse med Deutsche Werkbunds 50 årsdag i (Dansk oversættelse Funktionalisme i dag i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus 1997, ved Steen Langballe Nielsen) Theodor W. Adorno & Max Horkheimer: "Dialektik der Aufklärung" (1944, 1947), i: GS Band 3, (Dansk oversættelse: Oplysningens dialektik, Filosofiske fragmenter, Kbh v. Per Øhrgaard) Emil Angehrn: "Der endlose Streit", i U. J. Wenzel (Hrsg.): "Vom Ersten und Letzten. Positionen der Metaphysik in der Gegenwartsphilosophie", Frankfurt am Main 1998 Stig Brøgger & Otto Pedersen (red.): "Kunst og filosofi i det 20. århundrede", Kbh Rüdiger Bubner: "Ästhetische Erfahrung", Frankfurt a/m 1989 Jørgen Dehs (red.): "Æstetiske teorier", Odense 1998 (1995, 1984) Poul Ferland: "Det identiske ophævelse i Adornos negative dialektik. Rekonstruktivt og kritisk forsøg på remodernisering af hans tænkning", Århus 2002 Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a/m 1985 Jimmy Zander Hagen: "Filosofisk æstetik. Indføringer og tekster", Kbh G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, Frankfurt a/m 1986 (afholdt f) Dorthe Jørgensen: "Skønhedens metamorfose. De æstetiske idéers historie", Odense 2001 (anm. af SNL i tidsskriftet Filosofi nr.3/sept. 2001) Kröner: "Lexikon der philosophischen Werke", Stuttgart 1988 (artikel om ÄsTh). Steen Nepper Larsen: Genlæsning af Oplysningens dialektik ), i Humanistisk Årbog nr.1, RUC 1985 Steen Nepper Larsen: "En fortolkende opdagelsesrejse i Münchhausens sumpe. Tre essays om kritisk normativitet. J. Habermas, F. Nietzsche og Th. W. Adorno som anledning", RUC 1987 (Institut for Historie og Samfundsforhold, Skriftserie nr. XV; kan lånes på RUCs bibliotek) Steen Nepper Larsen: "Sproget er alles og ingens. Erkendelse og spekulation", Århus 1995 Steen Nepper Larsen: "Filosofi og lyrik. Ligheder og forskelle", i Neal A. Conrad (m.fl., red.): "Perspektiver i nyere dansk litteratur", Kbh Steen Nepper Larsen: Ikke-transparente tanker. Otte refleksioner over Adornos aforisme Huller, i tidsskriftet Kritik nr.165, Kbh Steen Nepper Larsen: Theodor Wiesengrund Adorno og det arkitektoniske (in print), i Carsten Thau & Carsten Juel-Christiansen (red.): Filosofi for arkitekter, Holmen 2004 (2005?) Steen Nepper Larsen: Frankfurterskolen, i Synsfeltet på DR P1, d..23. og Kan høres på nettet via Burkhardt Lindner & W. Martin Lüdke (Hrsg.): "Materialien zur ästhetischen Theorie Th.W.Adornos Konstruktion der Moderne", Frankfurt a/m 1980

6 Adolf Loos: Ornament og forbrydelse (1908), i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus (Fremlagt for Akademischer Verband für Literatur und Musik i Wien i Oversat af Peter K. Westergaard) Poul Lübcke (red.): "Politiken filosofi leksikon", Kbh (1983) Poul Lübcke (red.): Vor tids filosofi. Engagement og forståelse", Kbh (1982) Liv Oustrup: Naturforståelse og natursyn i historisk perspektiv i Jette Hansen-Møller (red.): Mening med landskab. En antologi om natursyn, Kbh (den artikel tager vi op senere!) Henrik Oxvig: Om arkitektur som filosofi, videnskab og kunst, i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus 1997 Sverre Raffnsøe: "Filosofisk æstetik. Jagten på den svigefulde sandhed", Kbh Birgitte Rahbek (red.): "Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år"; Viby 1995 Jan Rosiek: "Maintaining the Sublime. Heidegger and Adorno", Bern (etc.) 2000 Hans-Jørgen Schanz: "Forandring og balance. Refleksioner over metafysik og modernitet, Århus 1990 Thomas E. Schmidt: Mit der Rasierklinge ins Auge, i Die Zeit, , S.37 Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a/m 2003 Esben Steffensen: Naturæstetik og filosofisk hermeneutik, Ph.d.-afhandling, Odense Universitet 1998 Poul Erik Tøjner: "Poetik - at tænke med kunst", Kbh (anm. af SNL i RUC-nyt nr. 13/1990) * * * * * * PS: Via Larsen (SNL, 1997, s ) vil du kunne finde meget mere bibliografisk stof. Det samme gælder, hvis du vælger at konsultere en række filosofiske leksika som f.eks. Historisches Wörterbuch der Philosophie (opslaget om "Ästhetik"). Om dette fremragende leksikon, se mit interview med red. Tilman Borsche i tidsskriftet Asterisk nr.14, DPU, Kbh. 2003, under overskriften: At kende det nyes forældre (gratis erhverveligt via ). Glædende mig til at afholde foredraget, Espergærde, d.10. nov & med venlig hilsen, Steen Nepper Larsen * * * * * Jo større ordene er, desto større er risikoen for, at det falske sniger sig ind i dem. Ernst Bloch, tysk filosof, Man kann die Sprache mit Holzkohle vergleichen, denn sie brennt nur, weil sie schon gebrannt hat, aber um etwas anderes zu sein als kalte Kohle, muss sie ständig von neuem entzündet werden. Peter Sloterdijk: Zur Welt kommen Zur Sprache kommen, Frankfurt a/m 1988, S.152. Kunst ist Schock. Schmerz, Verweigerung. Die Erwartungen des Staates, der sie fördert, kann sie nur enttäuschen. Sie dient nicht der Gesellschaft, sondern nur sich selbst.

7 Thomas E. Schmidt i Die Zeit, februar 2004 Das Kunstwerk...offenbart seinen Betrachters, daß die Wirklichkeit reicher ist als alle Erscheinungen, die wir in der Sprache begrifflichen Erkennens fixieren können...es betont, daß die Wirklichkeit nicht allein als eine Ansammlung von Tatsachen gegeben ist. Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a/m 2003, S.36-37

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 96 december

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 40 November

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

det skabende menneske og mening

det skabende menneske og mening Ledelse det skabende menneske og mening Lennart Nørreklit 2010 Fokus på mennesket Alt kan sættes i og på spil. Ledelse drejer sig om at sætte mennesker ikke ressourcer, teknologi, natur i og på spil. Fra

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 70. november 2005. Den allestedsnærværende og ligegyldig(gørend)e globalisering

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 70. november 2005. Den allestedsnærværende og ligegyldig(gørend)e globalisering GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 70. november

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation kan defineres på mange måder. I denne artikel vil jeg kort skitsere hvad, jeg opfatter som innovation i en undervisningssammenhæng

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Refleksioner over det filosofiske grundlag for social kritik

Refleksioner over det filosofiske grundlag for social kritik Refleksioner over det filosofiske grundlag for social kritik Af Lars Poulsen Introduktion I nyere tid har har forskellige partikularistiske, postmodernistiske og relativistiske strømninger hævdet, at der

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på

Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768 til 1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på H.C. Andersen Ph.d.-afhandling ved Lars Bo Jensen.

Læs mere

Videnskabsteori F2012. - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012

Videnskabsteori F2012. - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012 Videnskabsteori F2012 - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012 Agenda 1. time: introduktion til kurset 2. time: introduktion til faget: Hvad er videnskabsteori? Agenda for 1. time

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Lyd, litteratur og musik

Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Gestus i kunstoplevelsen Birgitte Stougaard pedersen Aarhus Universitetsforlag a Lyd, litteratur og musik Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2008

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION?

SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION? SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION? Socialpædagogik & tidens trend Tidens politisk pædagogik = Tidens pædagogiske politik = Tidens politiske blokpædagogik = Perfektionens pædagogik eller "out-put"

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

6. Kritisk teori. Asger Sørensen

6. Kritisk teori. Asger Sørensen 6. Kritisk teori Asger Sørensen Kritisk teori er som videnskabsteori kendetegnet ved at tildele statskundskab, sociologi og mere generelt samfundsvidenskab en ganske særlig rolle som videnskab. Mens positivismen

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Generel information og anerkendelse af dig selv Den fulde version af e-hæftet indeholder En fortælling fra det virkelige liv...side 2 Hvad er anerkendelse...side

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Evaluering og målstyret undervisning Eksempler med fokus på produkter og observation inkl. drøftelse Øvrige eksempler med forskellige fokuspunkter; mobilisering

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Ideer vi lever på This page intentionally left blank Ideer vi lever på Humanistisk viden i videnssamfundet Redigeret af Finn Collin og Jan Faye Ideer vi lever på Humanistisk viden i videnssamfundet 2008

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere