Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling"

Transkript

1 Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

2 Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen Dagsorden og forslagsret Spørgsmål forud for generalforsamlingen Anvendelse af andre sprog end dansk Møde ved fuldmægtig Vedtagelseskravene for elektronisk generalforsamling Generalforsamlingens afholdelse Møde- og stemmeret Afstemninger Ejeraftaler Ejernes beslutningsret Ifølge gældende ret udøver aktionærerne deres indflydelse på selskabet gennem generalforsamlingen, som forudsætningsvis afholdes som et fysisk møde. På generalforsamlingen træffes de beslutninger, som efter aktieselskabsloven er henlagt til aktionærernes beslutning, samt de beslutninger som ikke specifikt henhører under selskabets ledelse. Generalforsamlingen kan ikke selv udvirke de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen, idet udførelsen heraf tilkommer selskabets ledelse. I Loven fastholdes udgangspunktet om det fysiske møde (generalforsamlingen) som det forum, hvor ejerne træffer beslutninger. Loven viderefører ejernes mulighed for konkret at træffe beslutninger under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige ejere er enige herom. Som noget nyt giver Loven yderligere mulighed for, at ejerne kan træffe beslutninger generelt under fravigelse af lovens regler om form og frister, hvis det fremgår af vedtægterne. Dette betyder, at vedtægterne kan indeholde bestemmelse om, at ejernes beslutningsret ikke skal udøves på en fysisk generalforsamling, men på anden vis, således som det alene er tilfældet for anpartsselskaber i dag. Beslutningen om at indsætte en vedtægtsbestemmelse, der fraviger et eller flere formkrav i Loven, skal træffes enstemmigt. Hvis en sådan bestemmelse efterfølgende skal ændres eller ophæves, stilles der alene krav om sædvanlig 2/3 vedtægtsmajoritet. Kapitalejere, der tilsammen ejer mere end 10 procent af kapitalen, kan dog altid kræve, at der konkret afholdes generalforsamling ved fysisk fremmøde, uanset at vedtægterne måtte indeholde en bestemmelse om, at beslutninger i selskabet træffes på anden vis. Ekstraordinær generalforsamling Grænsen for hvornår en aktionær kan kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling er nedsat. Aktionærer, der ejer 5 pct. (før 10 pct.) af selskabets kapital eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, eller som er tillagt ret hertil i vedtægterne, skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Som hidtil kan enhver anpartshaver kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

3 Side 3 Indkaldelse til Generalforsamling Frist for indkaldelse Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan. Indkaldelse skal foretages tidligst 4 uger, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 2 uger før generalforsamlingen. For aktieselskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked skal indkaldelse foretages tidligst 5 uger, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsesmåde Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Det fremgår af Loven, at indkaldelse til generalforsamling kan ske via selskabets hjemmeside. Beslutningen om indkaldelse via selskabets hjemmeside skal fremgå af vedtægterne, og beslutningen samt ændringer heri træffes ved sædvanlig vedtægtsmajoritet. Både indkaldelse til ordinær generalforsamling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske via selskabets hjemmeside. Uanset ovenstående skal indkaldelse i aktieselskaber ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Hvor der er truffet beslutning om elektronisk kommunikation kan indkaldelse ske via . For så vidt angår ihændehaveraktier skal indkaldelsen ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. I henhold til reglerne om elektronisk kommunikation kan vedtægterne som hidtil bestemme, at indkaldelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system skal erstattes af elektronisk underretning af den enkelte aktionær eksempelvis via . Uanset om der tillige sker indkaldelse på en af ovenstående måder, skal indkaldelse i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, altid ske via selskabets hjemmeside. Omkostningerne i forbindelse med indkaldelsen afholdes af selskabet. Indkaldelsens indhold For så vidt angår aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, foreskriver Loven, at indkaldelsen til generalforsamlingen ud over oplysninger om tid, sted samt dagsorden m.v., skal indeholde; 1) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, 3) registreringsdatoen, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, 4) angivelse af, hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst af de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen herunder beslutningsforslag eller bemærkninger til dagsordens punkter kan fås, og

4 Side 4 5) angivelse af den internetadresse, hvor en række nærmere oplistede oplysninger gøres tilgængelige, jf. nedenfor. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, omfatter aktionærernes ret til at stille spørgsmål herunder en eventuel frist herfor, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt, navnlig de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, og en angivelse af, hvilke kommunikationsmidler aktieselskabet accepterer i forbindelse med elektronisk meddelelse om udpegelse af fuldmægtige, og procedurerne for stemmeafgivning pr. brev eller ad elektronisk vej. Aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal derudover i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusiv dagen for dens afholdelse, gøre en række oplysninger tilgængelige på deres hjemmeside. Som minimum skal følgende oplysninger gøres tilgængelige; 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktiekasse, hvis kapitalselskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser, 3) de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, og 5) i givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Hvis disse formularer, af tekniske årsager ikke kan gøres tilgængelige på internettet, oplyser kapitalselskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender kapitalselskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne herfor bæres af kapitalselskabet. Efter Loven kan det centrale ledelsesorgan i selskaber, der er genstand for et fjendtligt overtagelsestilbud indkalde generalforsamlingen med forkortet varsel på mindst 2 uger for at opnå generalforsamlingens godkendelse af foranstaltninger, der har til formål at lægge hindringer i vejen for et tilbud. Tilsvarende frist gælder for indkaldelse til generalforsamling med henblik på vedtagelse af vedtægtsændringer i forlængelse af gennemført overtagelsestilbud. Udsendes indkaldelse til generalforsamling med hjemmel i disse bestemmelser senere end 3 uger før generalforsamlingen, afkortes den sammenhængende periode på 3 uger, hvor selskabet skal offentliggøre ovenstående oplysninger på sin hjemmeside tilsvarende. De nye bestemmelser om indkaldelse, der særligt gælder børsnoterede selskaber, implementerer art. 5, stk. 3, art. 11 og art. 5, stk. 4 i direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber ("direktivet om visse aktionærrettigheder") i dansk ret.

5 Side 5 Dagsorden og forslagsret Efter gældende regler har enhver aktionær ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Hvorvidt et forslag kan blive optaget på dagsordenen afgøres af bestyrelsen. Reglen har været kritiseret for at medføre usikkerhed for aktionærkredsen på grund af reglens manglende klarhed over, hvornår et forslag skal fremsættes for at blive optaget på dagsordenen. I aktieselskaber har aktionærerne krav på, at skriftlige forslag, der indleveres senest 6 uger før generalforsamlingen, optages på dagsordenen. Hvis et forslag modtages senere end 6 uger før generalforsamlingen kan det centrale ledelsesorgan afvise forslaget, medmindre det centrale ledelsesorgan skønner, at det kan nå at få forslaget optaget på dagsordenen. Mindst 8 uger før generalforsamlingen afholdes skal aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, offentliggøre datoen for afholdelsen af generalforsamlingen samt tidspunktet for den seneste fremsættelse af forslag til dagsordenspunkter for ejerne, medmindre begge tidspunkter fremgår af vedtægterne. Af bemærkningerne til Loven fremgår, at en angivelse i vedtægterne om f.eks. at generalforsamlingen afholdes den første mandag i april med en angivelse af seneste tidspunkt for indlevering af forslag, er tilstrækkelig. Spørgsmål forud for generalforsamlingen I Betænkningen anfører Moderniseringsudvalget, at adgangen til at stille og få afklaret spørgsmål forud for generalforsamlingen som udgangspunkt er en fordel for både selskabet og kapitalejere. Adgangen til at stille spørgsmål forud for generalforsamlingen skal dog ikke erstatte eller påvirke den almindelige ret for kapitalejerne til at stille spørgsmål og føre en fri diskussion på selve generalforsamlingen. Efter Loven kan det centrale ledelsesorgan beslutte, at kapitalejerne kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen inden udløbet af en frist, som optages i vedtægterne. Det centrale ledelsesorgan kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer. Bestemmelsen gælder for alle typer generalforsamlinger og ikke blot som hidtil i forbindelse med elektroniske generalforsamlinger. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen skal spørgsmål og svar gøres tilgængelige for samtlige ejere senest ved generalforsamlingens begyndelse. Har kapitalselskabet modtaget et større antal skriftlige spørgsmål, vil kapitalselskabet eksempelvis kunne samle besvarelserne i en»avis«, som uddeles til kapitalejerne. Anvendelse af andre sprog end dansk Den gældende aktie- og anpartsselskabslov indeholder ingen regler, der fastsætter, i hvilket omfang generalforsamlingen kan afholdes på andre sprog end dansk. Spørgsmålet om anvendelse af andre sprog end dansk på generalforsamlingen herunder vedtagelseskravene for en sådan beslutning har derfor hidtil været uafklaret. En begrænsning i adgangen til at afholde generalforsamlingen på andre sprog end dansk har dog implicit fulgt af anmeldelsesbekendtgørelsens 3, der stiller krav om, at dokumenter, der anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal være affattet på dansk eller vedlagt en autoriseret dansk oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversættelsen og

6 Side 6 original dokumentet har den danske oversættelse hidtil haft forrang. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dog i praksis tilladt indlevering af anmeldelsespligtige dokumenter på svensk og norsk, ligesom styrelsen har haft mulighed for at dispensere for sprogkravet overfor filialer af udenlandske virksomheder. Denne dispensationsmulighed er dog aldrig blevet anvendt i praksis. I henhold til Loven er udgangspunktet, at generalforsamlingen afholdes på dansk. Tilsvarende gælder, at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen som udgangspunkt skal udarbejdes på dansk. Afholdelse af generalforsamlingen på et andet sprog end dansk med samtidig simultantolkning til og fra dansk, kan besluttes med simpelt flertal. En beslutning herom kan optages i vedtægterne. Hvis beslutningen indføres i vedtægterne, kræver dette ikke særskilt beslutning på generalforsamlingen. Efter Loven kan svensk, norsk og engelsk besluttes som generalforsamlingssprog uden brug af simultantolkning til og fra dansk med simpelt stemmeflertal. Beslutningen kan optages i vedtægterne, uden at dette kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Tilsvarende kan det vedtages med simpelt stemmeflertal, at generalforsamlingsdokumenter skal udarbejdes på svensk, norsk eller engelsk. Beslutningen kan optages i vedtægterne. Såfremt generalforsamlingen skal afholdes på andre sprog end dansk uden simultantolkning, skal der efter Loven sondres mellem bestemmelser indført ved stiftelsen og senere ændringer. For så vidt angår nystiftede selskaber skal det fremgå af vedtægterne, såfremt generalforsamlingen afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk. Derudover gælder der ikke særlige vedtagelseskrav. Da beslutningen fremgår af vedtægterne, er hensynet til de fremtidige aktionærer tilgodeset, idet aktionærer der ikke føler sig trygge ved sproget, kan undlade at erhverve aktier i selskabet. Hvis selskabet imidlertid ikke er født med en sådan bestemmelse, kræves der til indførelse af et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk at mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede del af selskabskapitalen tilslutter sig forslaget, idet beslutningen skal optages i vedtægterne. Kapitalejere, der modsætter sig indførelsen af en sådan vedtægtsbestemmelse, kan forlange sig indløst af selskabet. Tilsvarende vedtagelseskrav med mulighed for indløsning gælder for beslutning om at udarbejde generalforsamlingsdokumenter på andre sprog end end dansk, svensk, norsk eller engelsk. For at skabe parallelitet mellem reglerne om sprog på generalforsamlingen og i interne dokumenter samt de krav, der efterfølgende gælder for dokumenter, der skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indeholder Loven hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler for sproget i dokumenter, der indsendes til dokumentation i forbindelse med anmeldelser i selskabet. Moderniseringsudvalget har anbefalet, at det gøres muligt at anmelde dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på svensk, norsk og engelsk uden oversættelse. Denne parallelitet mindsker risikoen for uoverensstemmelse mellem de beslutninger, som bliver truffet på generalforsamlingen, og de oplysninger som senere fremgår af anmeldelsen og registreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

7 Side 7 Dette vil betyde, at et selskab kan indlevere originale vedtægter på engelsk til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden samtidig at indlevere en oversættelse af disse til dansk. Møde ved fuldmægtig Efter gældende ret har aktionæren ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Loven ophæver 12-måneders kravet, og der kan således kan gives tidsubegrænsede fuldmagter. En fuldmagt skal dog til enhver tid kunne tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved en henvendelse til selskabet. Det er samtidig i bemærkningerne til Loven præciseret, at aftalelovens almindelige regler om fuldmagter finder anvendelse på fuldmagter i selskabsforhold. For fuldmagter til selskabets ledelse gælder der dog stadig en begrænsning på 12 måneder, ligesom fuldmagten kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Bestemmelsen er opretholdt i Loven, idet man ønsker at styrke det aktive ejerskab samt modvirke, at ejerne giver ledelsen blanco-fuldmagt til at stemme for forslag, som i realiteten er ukendte for ejerne, og som kan stride i mod ejernes interesser. Det er i Loven præciseret, at ejere kan udpege og tilbagekalde fuldmagten ad elektronisk vej. Aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Disse selskaber skal desuden tilbyde mindst én metode, hvorpå den elektroniske underretning kan ske. Endvidere må udpegelsen af en fuldmægtig, underretningen af kapitalselskabet om udpegelsen, tilbagekaldelsen af fuldmagten og udstedelse af eventuelle stemmeinstrukser til fuldmægtigen i aktieselskaber, hvis aktier er optaget på et reguleret marked, kun være underlagt de formelle krav, der er nødvendige for at sikre identifikation af aktionæren og fuldmægtigen samt sikre, at indholdet af stemmeinstrukserne verificeres og kun i et omfang, hvor de står i et rimeligt forhold til disse mål. I modsætning til i dag giver Loven også en fuldmægtig ret til at møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Hidtil har retten til at møde på generalforsamlingen med en rådgiver været forbeholdt ejeren. Vedtagelseskravene for elektronisk generalforsamling Loven viderefører de gældende regler om afholdelse af delvis og fuldstændig elektronisk generalforsamling. Majoritetskravene for indførelse af fuldstændige elektroniske generalforsamlinger er efter Loven ændret til de krav, som gælder for almindelige vedtægtsændringer, dvs. 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Loven afskaffer således bestemmelsen i aktieselskabslovens 78, stk. 2, hvorefter et mindretal, der repræsenterer 25 % af selskabets samlede stemmeberettigede kapital kan blokere for beslutningen. Generalforsamlingens afholdelse Loven indeholder en præciseret bestemmelse om dirigentens rolle på generalforsamlingen. Af Loven fremgår, at dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil,

8 Side 8 herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og, om nødvendigt, bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Loven indeholder desuden en særlig regel for aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. For hver beslutning, der træffes på generalforsamlingen i sådanne selskaber, skal selskabet som minimum fastslå; 1) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, 2) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, 3) det samlede antal gyldige stemmer, 4) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og, 5) når det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Bestemmelsen har til formål at skabe mere åbenhed omkring beslutningsprocessen i disse selskaber, og forpligtelsen følger af direktivet om visse aktionærrettigheder. Bestemmelsen kan dog fraviges, hvis ingen af aktionærerne ønsker en fuldstændig redegørelse for afstemningen. Er dette tilfældet, er det alene nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning. Selskabet skal offentliggøre afstemningsresultaterne på sin hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingen. Møde- og stemmeret For aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, indføres en såkaldt registreringsdato. Registreringsdatoen har til formål definitivt at afgøre, hvorvidt aktionæren kan stemme på en nylig erhvervet aktiepost ved en forestående generalforsamling. Det har navnlig været et problem for udenlandske aktionærer, at mange selskaber har opereret med en noteringsfrist, hvorefter erhververen ikke har kunnet stemme på generalforsamlingen, hvis aktierne ikke har været noteret i aktiebogen eller erhververen har dokumenteret sin erhvervelse på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen. Noteringsfristen har betydet, at mange udenlandske aktionærer gennemgående har fået noteret deres navn i aktiebogen for sent til at kunne stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen har således navnlig til formål at forbedre forholdene på det danske aktiemarked for udenlandske investorer. Registreringsdatoen fastsættes i Loven til en uge før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægterne kan desuden bestemme, at en aktionærs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til aktieselskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele, den pågældende råder over, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke indført i ejerbogen. Hvis aktieselskabet ikke har modtaget meddelelse om erhvervelsen senest på registreringsdatoen, kan stemmeretten ikke udøves for kapitalandelene på generalforsamlingen. Kapitalandelene har dog som udgangspunkt repræsentationsret på generalforsamlingen.

9 Side 9 I øvrige aktieselskaber kan vedtægterne bestemme, at der skal gælde en registreringsdato og en frist for anmeldelse af deltagelse på generalforsamling i overensstemmelse med de regler der gælder for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Afstemninger Loven giver mulighed for, at ejerne kan stemme skriftligt forud for generalforsamlingen. Skriftlig stemmeafgivelse må kun underlægges de krav og begrænsninger, der er nødvendige for at sikre identifikation af ejerne og kun for så vidt de står i rimeligt forhold til dette mål. Retten til at brevstemme følger af direktivet om visse aktionærrettigheder for så vidt angår selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, men er i Loven gjort generel. Loven kodificerer gældende ret, hvorefter en kapitalejer skal stemme samlet på sine aktier, medmindre andet er beskrevet i vedtægterne. Det fremgår dog af Loven, at en aktionær som i erhvervsmæssig sammenhæng handler på vegne af andre fysiske og juridiske personer (klienter), har ret til at udøve sine stemmerettigheder i tilknytning til nogle af aktierne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med udøvelsen af stemmerettighederne i tilknytning til andre aktier. Loven indeholder en sproglig modernisering af aktieselskabslovens 79, hvis indhold er videreført i Loven. Med moderniseringen er der ikke tilsigtet materielle ændringer. Stemmereglerne er imidlertid gjort ens for både aktie- og anpartsselskaber, idet aktieselskabslovens regler om afstemninger er videreført i Loven. Dette har navnlig betydning for anpartsselskaber idet: 1) der (gen)indføres et dobbeltmajoritetskrav for vedtægtsændringer, 2) lovens deklaratoriske vedtagelseskrav for vedtægtsændringer alene kan skærpes i vedtægterne, og 3) de indgribende vedtægtsændringer i anpartsselskabslovens 34, stk. 1, ikke længere kræver enstemmighed, men kan vedtages med mindst 9/10 flertal efter regler svarende til aktieselskabslovens 79, stk. 2. Ejeraftaler Loven indeholder en ny og central bestemmelse om aktionær- og anpartshaveroverenskomster (i Loven kaldet "ejeraftaler"). Af bestemmelsen fremgår, at ejeraftaler ikke er bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Loven tilsigter at skabe klarhed om ejeraftalers retlige status i forhold til kapitalselskabet samt en entydig rangorden blandt de selskabsretlige retskilder. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen udgøres denne rangorden af selskabslovgivningen efterfulgt af kapitalselskabets vedtægter og først herefter følger en eventuel ejeraftale. Ejeraftalen må således ikke stride imod selskabslovgivningen og vedtægterne for selskabet. Ifølge forarbejderne er det dog muligt i ejeraftalen at vedtage, at ejeraftalen i det indbyrdes forhold mellem ejerne aftaleretligt skal have forrang i forhold til selskabets vedtægter.

10 Side 10 Ejeraftalen er ikke bindende for selskabet, og selskabet kan derfor heller ikke tiltræde en ejeraftale. Dette betyder, at en eventuel overtrædelse af aftalen alene skal bedømmes efter de almindelige aftaleretlige regler om misligholdelse. En overtrædelse af en ejeraftale, der har udmøntet sig i en selskabsretlig beslutning, vil således ikke påvirke beslutningens selskabsretlige gyldighed. For så vidt angår aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, suppleres den selskabsretlige regulering af ejeraftaler med den kapitalmarkedsretlige regulering.

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S V E D T Æ G T E R for GYLDENDAL A/S Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på generalforsamlingen den 20. april 2010 og bestyrelsesmøde den 18. april 2013 Første

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S I henhold til vedtægternes 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse lørdag, den 20. marts 2010 kl. 13.00 i Skælskør Badminton

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Den nye lovgivnings betydning for afholdelse af generalforsamlinger. Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel

Den nye lovgivnings betydning for afholdelse af generalforsamlinger. Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel Den nye lovgivnings betydning for afholdelse af generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel 01. Disposition 01. Disposotion Disposition 1. Disposition 2. Selskabsloven nye emner, begreber og

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S Side 1 af 12 Head Office Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S 1 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er BRØDRENE HARTMANN A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 3/2010 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K Kontaktperson Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

Ad pkt. 2. Forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye struktur ændring af 1, 2 og 12.

Ad pkt. 2. Forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye struktur ændring af 1, 2 og 12. INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag,

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S, CVR nr. 19 56 02 01. Fredag den 29. oktober 2010 klokken 14:00.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 ( Selskabet ) Indkaldelse til ordinær

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere