Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling"

Transkript

1 Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

2 Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen Dagsorden og forslagsret Spørgsmål forud for generalforsamlingen Anvendelse af andre sprog end dansk Møde ved fuldmægtig Vedtagelseskravene for elektronisk generalforsamling Generalforsamlingens afholdelse Møde- og stemmeret Afstemninger Ejeraftaler Ejernes beslutningsret Ifølge gældende ret udøver aktionærerne deres indflydelse på selskabet gennem generalforsamlingen, som forudsætningsvis afholdes som et fysisk møde. På generalforsamlingen træffes de beslutninger, som efter aktieselskabsloven er henlagt til aktionærernes beslutning, samt de beslutninger som ikke specifikt henhører under selskabets ledelse. Generalforsamlingen kan ikke selv udvirke de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen, idet udførelsen heraf tilkommer selskabets ledelse. I Loven fastholdes udgangspunktet om det fysiske møde (generalforsamlingen) som det forum, hvor ejerne træffer beslutninger. Loven viderefører ejernes mulighed for konkret at træffe beslutninger under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige ejere er enige herom. Som noget nyt giver Loven yderligere mulighed for, at ejerne kan træffe beslutninger generelt under fravigelse af lovens regler om form og frister, hvis det fremgår af vedtægterne. Dette betyder, at vedtægterne kan indeholde bestemmelse om, at ejernes beslutningsret ikke skal udøves på en fysisk generalforsamling, men på anden vis, således som det alene er tilfældet for anpartsselskaber i dag. Beslutningen om at indsætte en vedtægtsbestemmelse, der fraviger et eller flere formkrav i Loven, skal træffes enstemmigt. Hvis en sådan bestemmelse efterfølgende skal ændres eller ophæves, stilles der alene krav om sædvanlig 2/3 vedtægtsmajoritet. Kapitalejere, der tilsammen ejer mere end 10 procent af kapitalen, kan dog altid kræve, at der konkret afholdes generalforsamling ved fysisk fremmøde, uanset at vedtægterne måtte indeholde en bestemmelse om, at beslutninger i selskabet træffes på anden vis. Ekstraordinær generalforsamling Grænsen for hvornår en aktionær kan kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling er nedsat. Aktionærer, der ejer 5 pct. (før 10 pct.) af selskabets kapital eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, eller som er tillagt ret hertil i vedtægterne, skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Som hidtil kan enhver anpartshaver kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

3 Side 3 Indkaldelse til Generalforsamling Frist for indkaldelse Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan. Indkaldelse skal foretages tidligst 4 uger, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 2 uger før generalforsamlingen. For aktieselskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked skal indkaldelse foretages tidligst 5 uger, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsesmåde Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Det fremgår af Loven, at indkaldelse til generalforsamling kan ske via selskabets hjemmeside. Beslutningen om indkaldelse via selskabets hjemmeside skal fremgå af vedtægterne, og beslutningen samt ændringer heri træffes ved sædvanlig vedtægtsmajoritet. Både indkaldelse til ordinær generalforsamling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske via selskabets hjemmeside. Uanset ovenstående skal indkaldelse i aktieselskaber ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Hvor der er truffet beslutning om elektronisk kommunikation kan indkaldelse ske via . For så vidt angår ihændehaveraktier skal indkaldelsen ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. I henhold til reglerne om elektronisk kommunikation kan vedtægterne som hidtil bestemme, at indkaldelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system skal erstattes af elektronisk underretning af den enkelte aktionær eksempelvis via . Uanset om der tillige sker indkaldelse på en af ovenstående måder, skal indkaldelse i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, altid ske via selskabets hjemmeside. Omkostningerne i forbindelse med indkaldelsen afholdes af selskabet. Indkaldelsens indhold For så vidt angår aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, foreskriver Loven, at indkaldelsen til generalforsamlingen ud over oplysninger om tid, sted samt dagsorden m.v., skal indeholde; 1) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, 3) registreringsdatoen, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, 4) angivelse af, hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst af de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen herunder beslutningsforslag eller bemærkninger til dagsordens punkter kan fås, og

4 Side 4 5) angivelse af den internetadresse, hvor en række nærmere oplistede oplysninger gøres tilgængelige, jf. nedenfor. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, omfatter aktionærernes ret til at stille spørgsmål herunder en eventuel frist herfor, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt, navnlig de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, og en angivelse af, hvilke kommunikationsmidler aktieselskabet accepterer i forbindelse med elektronisk meddelelse om udpegelse af fuldmægtige, og procedurerne for stemmeafgivning pr. brev eller ad elektronisk vej. Aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal derudover i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusiv dagen for dens afholdelse, gøre en række oplysninger tilgængelige på deres hjemmeside. Som minimum skal følgende oplysninger gøres tilgængelige; 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktiekasse, hvis kapitalselskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser, 3) de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, og 5) i givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Hvis disse formularer, af tekniske årsager ikke kan gøres tilgængelige på internettet, oplyser kapitalselskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender kapitalselskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne herfor bæres af kapitalselskabet. Efter Loven kan det centrale ledelsesorgan i selskaber, der er genstand for et fjendtligt overtagelsestilbud indkalde generalforsamlingen med forkortet varsel på mindst 2 uger for at opnå generalforsamlingens godkendelse af foranstaltninger, der har til formål at lægge hindringer i vejen for et tilbud. Tilsvarende frist gælder for indkaldelse til generalforsamling med henblik på vedtagelse af vedtægtsændringer i forlængelse af gennemført overtagelsestilbud. Udsendes indkaldelse til generalforsamling med hjemmel i disse bestemmelser senere end 3 uger før generalforsamlingen, afkortes den sammenhængende periode på 3 uger, hvor selskabet skal offentliggøre ovenstående oplysninger på sin hjemmeside tilsvarende. De nye bestemmelser om indkaldelse, der særligt gælder børsnoterede selskaber, implementerer art. 5, stk. 3, art. 11 og art. 5, stk. 4 i direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber ("direktivet om visse aktionærrettigheder") i dansk ret.

5 Side 5 Dagsorden og forslagsret Efter gældende regler har enhver aktionær ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Hvorvidt et forslag kan blive optaget på dagsordenen afgøres af bestyrelsen. Reglen har været kritiseret for at medføre usikkerhed for aktionærkredsen på grund af reglens manglende klarhed over, hvornår et forslag skal fremsættes for at blive optaget på dagsordenen. I aktieselskaber har aktionærerne krav på, at skriftlige forslag, der indleveres senest 6 uger før generalforsamlingen, optages på dagsordenen. Hvis et forslag modtages senere end 6 uger før generalforsamlingen kan det centrale ledelsesorgan afvise forslaget, medmindre det centrale ledelsesorgan skønner, at det kan nå at få forslaget optaget på dagsordenen. Mindst 8 uger før generalforsamlingen afholdes skal aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, offentliggøre datoen for afholdelsen af generalforsamlingen samt tidspunktet for den seneste fremsættelse af forslag til dagsordenspunkter for ejerne, medmindre begge tidspunkter fremgår af vedtægterne. Af bemærkningerne til Loven fremgår, at en angivelse i vedtægterne om f.eks. at generalforsamlingen afholdes den første mandag i april med en angivelse af seneste tidspunkt for indlevering af forslag, er tilstrækkelig. Spørgsmål forud for generalforsamlingen I Betænkningen anfører Moderniseringsudvalget, at adgangen til at stille og få afklaret spørgsmål forud for generalforsamlingen som udgangspunkt er en fordel for både selskabet og kapitalejere. Adgangen til at stille spørgsmål forud for generalforsamlingen skal dog ikke erstatte eller påvirke den almindelige ret for kapitalejerne til at stille spørgsmål og føre en fri diskussion på selve generalforsamlingen. Efter Loven kan det centrale ledelsesorgan beslutte, at kapitalejerne kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen inden udløbet af en frist, som optages i vedtægterne. Det centrale ledelsesorgan kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer. Bestemmelsen gælder for alle typer generalforsamlinger og ikke blot som hidtil i forbindelse med elektroniske generalforsamlinger. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen skal spørgsmål og svar gøres tilgængelige for samtlige ejere senest ved generalforsamlingens begyndelse. Har kapitalselskabet modtaget et større antal skriftlige spørgsmål, vil kapitalselskabet eksempelvis kunne samle besvarelserne i en»avis«, som uddeles til kapitalejerne. Anvendelse af andre sprog end dansk Den gældende aktie- og anpartsselskabslov indeholder ingen regler, der fastsætter, i hvilket omfang generalforsamlingen kan afholdes på andre sprog end dansk. Spørgsmålet om anvendelse af andre sprog end dansk på generalforsamlingen herunder vedtagelseskravene for en sådan beslutning har derfor hidtil været uafklaret. En begrænsning i adgangen til at afholde generalforsamlingen på andre sprog end dansk har dog implicit fulgt af anmeldelsesbekendtgørelsens 3, der stiller krav om, at dokumenter, der anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal være affattet på dansk eller vedlagt en autoriseret dansk oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversættelsen og

6 Side 6 original dokumentet har den danske oversættelse hidtil haft forrang. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dog i praksis tilladt indlevering af anmeldelsespligtige dokumenter på svensk og norsk, ligesom styrelsen har haft mulighed for at dispensere for sprogkravet overfor filialer af udenlandske virksomheder. Denne dispensationsmulighed er dog aldrig blevet anvendt i praksis. I henhold til Loven er udgangspunktet, at generalforsamlingen afholdes på dansk. Tilsvarende gælder, at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen som udgangspunkt skal udarbejdes på dansk. Afholdelse af generalforsamlingen på et andet sprog end dansk med samtidig simultantolkning til og fra dansk, kan besluttes med simpelt flertal. En beslutning herom kan optages i vedtægterne. Hvis beslutningen indføres i vedtægterne, kræver dette ikke særskilt beslutning på generalforsamlingen. Efter Loven kan svensk, norsk og engelsk besluttes som generalforsamlingssprog uden brug af simultantolkning til og fra dansk med simpelt stemmeflertal. Beslutningen kan optages i vedtægterne, uden at dette kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Tilsvarende kan det vedtages med simpelt stemmeflertal, at generalforsamlingsdokumenter skal udarbejdes på svensk, norsk eller engelsk. Beslutningen kan optages i vedtægterne. Såfremt generalforsamlingen skal afholdes på andre sprog end dansk uden simultantolkning, skal der efter Loven sondres mellem bestemmelser indført ved stiftelsen og senere ændringer. For så vidt angår nystiftede selskaber skal det fremgå af vedtægterne, såfremt generalforsamlingen afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk. Derudover gælder der ikke særlige vedtagelseskrav. Da beslutningen fremgår af vedtægterne, er hensynet til de fremtidige aktionærer tilgodeset, idet aktionærer der ikke føler sig trygge ved sproget, kan undlade at erhverve aktier i selskabet. Hvis selskabet imidlertid ikke er født med en sådan bestemmelse, kræves der til indførelse af et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk at mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede del af selskabskapitalen tilslutter sig forslaget, idet beslutningen skal optages i vedtægterne. Kapitalejere, der modsætter sig indførelsen af en sådan vedtægtsbestemmelse, kan forlange sig indløst af selskabet. Tilsvarende vedtagelseskrav med mulighed for indløsning gælder for beslutning om at udarbejde generalforsamlingsdokumenter på andre sprog end end dansk, svensk, norsk eller engelsk. For at skabe parallelitet mellem reglerne om sprog på generalforsamlingen og i interne dokumenter samt de krav, der efterfølgende gælder for dokumenter, der skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indeholder Loven hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler for sproget i dokumenter, der indsendes til dokumentation i forbindelse med anmeldelser i selskabet. Moderniseringsudvalget har anbefalet, at det gøres muligt at anmelde dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på svensk, norsk og engelsk uden oversættelse. Denne parallelitet mindsker risikoen for uoverensstemmelse mellem de beslutninger, som bliver truffet på generalforsamlingen, og de oplysninger som senere fremgår af anmeldelsen og registreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

7 Side 7 Dette vil betyde, at et selskab kan indlevere originale vedtægter på engelsk til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden samtidig at indlevere en oversættelse af disse til dansk. Møde ved fuldmægtig Efter gældende ret har aktionæren ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Loven ophæver 12-måneders kravet, og der kan således kan gives tidsubegrænsede fuldmagter. En fuldmagt skal dog til enhver tid kunne tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved en henvendelse til selskabet. Det er samtidig i bemærkningerne til Loven præciseret, at aftalelovens almindelige regler om fuldmagter finder anvendelse på fuldmagter i selskabsforhold. For fuldmagter til selskabets ledelse gælder der dog stadig en begrænsning på 12 måneder, ligesom fuldmagten kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Bestemmelsen er opretholdt i Loven, idet man ønsker at styrke det aktive ejerskab samt modvirke, at ejerne giver ledelsen blanco-fuldmagt til at stemme for forslag, som i realiteten er ukendte for ejerne, og som kan stride i mod ejernes interesser. Det er i Loven præciseret, at ejere kan udpege og tilbagekalde fuldmagten ad elektronisk vej. Aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Disse selskaber skal desuden tilbyde mindst én metode, hvorpå den elektroniske underretning kan ske. Endvidere må udpegelsen af en fuldmægtig, underretningen af kapitalselskabet om udpegelsen, tilbagekaldelsen af fuldmagten og udstedelse af eventuelle stemmeinstrukser til fuldmægtigen i aktieselskaber, hvis aktier er optaget på et reguleret marked, kun være underlagt de formelle krav, der er nødvendige for at sikre identifikation af aktionæren og fuldmægtigen samt sikre, at indholdet af stemmeinstrukserne verificeres og kun i et omfang, hvor de står i et rimeligt forhold til disse mål. I modsætning til i dag giver Loven også en fuldmægtig ret til at møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Hidtil har retten til at møde på generalforsamlingen med en rådgiver været forbeholdt ejeren. Vedtagelseskravene for elektronisk generalforsamling Loven viderefører de gældende regler om afholdelse af delvis og fuldstændig elektronisk generalforsamling. Majoritetskravene for indførelse af fuldstændige elektroniske generalforsamlinger er efter Loven ændret til de krav, som gælder for almindelige vedtægtsændringer, dvs. 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Loven afskaffer således bestemmelsen i aktieselskabslovens 78, stk. 2, hvorefter et mindretal, der repræsenterer 25 % af selskabets samlede stemmeberettigede kapital kan blokere for beslutningen. Generalforsamlingens afholdelse Loven indeholder en præciseret bestemmelse om dirigentens rolle på generalforsamlingen. Af Loven fremgår, at dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil,

8 Side 8 herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og, om nødvendigt, bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Loven indeholder desuden en særlig regel for aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. For hver beslutning, der træffes på generalforsamlingen i sådanne selskaber, skal selskabet som minimum fastslå; 1) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, 2) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, 3) det samlede antal gyldige stemmer, 4) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og, 5) når det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Bestemmelsen har til formål at skabe mere åbenhed omkring beslutningsprocessen i disse selskaber, og forpligtelsen følger af direktivet om visse aktionærrettigheder. Bestemmelsen kan dog fraviges, hvis ingen af aktionærerne ønsker en fuldstændig redegørelse for afstemningen. Er dette tilfældet, er det alene nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning. Selskabet skal offentliggøre afstemningsresultaterne på sin hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingen. Møde- og stemmeret For aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, indføres en såkaldt registreringsdato. Registreringsdatoen har til formål definitivt at afgøre, hvorvidt aktionæren kan stemme på en nylig erhvervet aktiepost ved en forestående generalforsamling. Det har navnlig været et problem for udenlandske aktionærer, at mange selskaber har opereret med en noteringsfrist, hvorefter erhververen ikke har kunnet stemme på generalforsamlingen, hvis aktierne ikke har været noteret i aktiebogen eller erhververen har dokumenteret sin erhvervelse på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen. Noteringsfristen har betydet, at mange udenlandske aktionærer gennemgående har fået noteret deres navn i aktiebogen for sent til at kunne stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen har således navnlig til formål at forbedre forholdene på det danske aktiemarked for udenlandske investorer. Registreringsdatoen fastsættes i Loven til en uge før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægterne kan desuden bestemme, at en aktionærs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til aktieselskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele, den pågældende råder over, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke indført i ejerbogen. Hvis aktieselskabet ikke har modtaget meddelelse om erhvervelsen senest på registreringsdatoen, kan stemmeretten ikke udøves for kapitalandelene på generalforsamlingen. Kapitalandelene har dog som udgangspunkt repræsentationsret på generalforsamlingen.

9 Side 9 I øvrige aktieselskaber kan vedtægterne bestemme, at der skal gælde en registreringsdato og en frist for anmeldelse af deltagelse på generalforsamling i overensstemmelse med de regler der gælder for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Afstemninger Loven giver mulighed for, at ejerne kan stemme skriftligt forud for generalforsamlingen. Skriftlig stemmeafgivelse må kun underlægges de krav og begrænsninger, der er nødvendige for at sikre identifikation af ejerne og kun for så vidt de står i rimeligt forhold til dette mål. Retten til at brevstemme følger af direktivet om visse aktionærrettigheder for så vidt angår selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, men er i Loven gjort generel. Loven kodificerer gældende ret, hvorefter en kapitalejer skal stemme samlet på sine aktier, medmindre andet er beskrevet i vedtægterne. Det fremgår dog af Loven, at en aktionær som i erhvervsmæssig sammenhæng handler på vegne af andre fysiske og juridiske personer (klienter), har ret til at udøve sine stemmerettigheder i tilknytning til nogle af aktierne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med udøvelsen af stemmerettighederne i tilknytning til andre aktier. Loven indeholder en sproglig modernisering af aktieselskabslovens 79, hvis indhold er videreført i Loven. Med moderniseringen er der ikke tilsigtet materielle ændringer. Stemmereglerne er imidlertid gjort ens for både aktie- og anpartsselskaber, idet aktieselskabslovens regler om afstemninger er videreført i Loven. Dette har navnlig betydning for anpartsselskaber idet: 1) der (gen)indføres et dobbeltmajoritetskrav for vedtægtsændringer, 2) lovens deklaratoriske vedtagelseskrav for vedtægtsændringer alene kan skærpes i vedtægterne, og 3) de indgribende vedtægtsændringer i anpartsselskabslovens 34, stk. 1, ikke længere kræver enstemmighed, men kan vedtages med mindst 9/10 flertal efter regler svarende til aktieselskabslovens 79, stk. 2. Ejeraftaler Loven indeholder en ny og central bestemmelse om aktionær- og anpartshaveroverenskomster (i Loven kaldet "ejeraftaler"). Af bestemmelsen fremgår, at ejeraftaler ikke er bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Loven tilsigter at skabe klarhed om ejeraftalers retlige status i forhold til kapitalselskabet samt en entydig rangorden blandt de selskabsretlige retskilder. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen udgøres denne rangorden af selskabslovgivningen efterfulgt af kapitalselskabets vedtægter og først herefter følger en eventuel ejeraftale. Ejeraftalen må således ikke stride imod selskabslovgivningen og vedtægterne for selskabet. Ifølge forarbejderne er det dog muligt i ejeraftalen at vedtage, at ejeraftalen i det indbyrdes forhold mellem ejerne aftaleretligt skal have forrang i forhold til selskabets vedtægter.

10 Side 10 Ejeraftalen er ikke bindende for selskabet, og selskabet kan derfor heller ikke tiltræde en ejeraftale. Dette betyder, at en eventuel overtrædelse af aftalen alene skal bedømmes efter de almindelige aftaleretlige regler om misligholdelse. En overtrædelse af en ejeraftale, der har udmøntet sig i en selskabsretlig beslutning, vil således ikke påvirke beslutningens selskabsretlige gyldighed. For så vidt angår aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, suppleres den selskabsretlige regulering af ejeraftaler med den kapitalmarkedsretlige regulering.

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Meddelelse nr. 4-2010 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2010.03.03 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere