Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling"

Transkript

1 Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

2 Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen Dagsorden og forslagsret Spørgsmål forud for generalforsamlingen Anvendelse af andre sprog end dansk Møde ved fuldmægtig Vedtagelseskravene for elektronisk generalforsamling Generalforsamlingens afholdelse Møde- og stemmeret Afstemninger Ejeraftaler Ejernes beslutningsret Ifølge gældende ret udøver aktionærerne deres indflydelse på selskabet gennem generalforsamlingen, som forudsætningsvis afholdes som et fysisk møde. På generalforsamlingen træffes de beslutninger, som efter aktieselskabsloven er henlagt til aktionærernes beslutning, samt de beslutninger som ikke specifikt henhører under selskabets ledelse. Generalforsamlingen kan ikke selv udvirke de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen, idet udførelsen heraf tilkommer selskabets ledelse. I Loven fastholdes udgangspunktet om det fysiske møde (generalforsamlingen) som det forum, hvor ejerne træffer beslutninger. Loven viderefører ejernes mulighed for konkret at træffe beslutninger under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige ejere er enige herom. Som noget nyt giver Loven yderligere mulighed for, at ejerne kan træffe beslutninger generelt under fravigelse af lovens regler om form og frister, hvis det fremgår af vedtægterne. Dette betyder, at vedtægterne kan indeholde bestemmelse om, at ejernes beslutningsret ikke skal udøves på en fysisk generalforsamling, men på anden vis, således som det alene er tilfældet for anpartsselskaber i dag. Beslutningen om at indsætte en vedtægtsbestemmelse, der fraviger et eller flere formkrav i Loven, skal træffes enstemmigt. Hvis en sådan bestemmelse efterfølgende skal ændres eller ophæves, stilles der alene krav om sædvanlig 2/3 vedtægtsmajoritet. Kapitalejere, der tilsammen ejer mere end 10 procent af kapitalen, kan dog altid kræve, at der konkret afholdes generalforsamling ved fysisk fremmøde, uanset at vedtægterne måtte indeholde en bestemmelse om, at beslutninger i selskabet træffes på anden vis. Ekstraordinær generalforsamling Grænsen for hvornår en aktionær kan kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling er nedsat. Aktionærer, der ejer 5 pct. (før 10 pct.) af selskabets kapital eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, eller som er tillagt ret hertil i vedtægterne, skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Som hidtil kan enhver anpartshaver kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

3 Side 3 Indkaldelse til Generalforsamling Frist for indkaldelse Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan. Indkaldelse skal foretages tidligst 4 uger, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 2 uger før generalforsamlingen. For aktieselskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked skal indkaldelse foretages tidligst 5 uger, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsesmåde Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Det fremgår af Loven, at indkaldelse til generalforsamling kan ske via selskabets hjemmeside. Beslutningen om indkaldelse via selskabets hjemmeside skal fremgå af vedtægterne, og beslutningen samt ændringer heri træffes ved sædvanlig vedtægtsmajoritet. Både indkaldelse til ordinær generalforsamling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske via selskabets hjemmeside. Uanset ovenstående skal indkaldelse i aktieselskaber ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Hvor der er truffet beslutning om elektronisk kommunikation kan indkaldelse ske via . For så vidt angår ihændehaveraktier skal indkaldelsen ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. I henhold til reglerne om elektronisk kommunikation kan vedtægterne som hidtil bestemme, at indkaldelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system skal erstattes af elektronisk underretning af den enkelte aktionær eksempelvis via . Uanset om der tillige sker indkaldelse på en af ovenstående måder, skal indkaldelse i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, altid ske via selskabets hjemmeside. Omkostningerne i forbindelse med indkaldelsen afholdes af selskabet. Indkaldelsens indhold For så vidt angår aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, foreskriver Loven, at indkaldelsen til generalforsamlingen ud over oplysninger om tid, sted samt dagsorden m.v., skal indeholde; 1) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, 3) registreringsdatoen, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, 4) angivelse af, hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst af de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen herunder beslutningsforslag eller bemærkninger til dagsordens punkter kan fås, og

4 Side 4 5) angivelse af den internetadresse, hvor en række nærmere oplistede oplysninger gøres tilgængelige, jf. nedenfor. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, omfatter aktionærernes ret til at stille spørgsmål herunder en eventuel frist herfor, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt, navnlig de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, og en angivelse af, hvilke kommunikationsmidler aktieselskabet accepterer i forbindelse med elektronisk meddelelse om udpegelse af fuldmægtige, og procedurerne for stemmeafgivning pr. brev eller ad elektronisk vej. Aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal derudover i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusiv dagen for dens afholdelse, gøre en række oplysninger tilgængelige på deres hjemmeside. Som minimum skal følgende oplysninger gøres tilgængelige; 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktiekasse, hvis kapitalselskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser, 3) de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, og 5) i givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Hvis disse formularer, af tekniske årsager ikke kan gøres tilgængelige på internettet, oplyser kapitalselskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender kapitalselskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne herfor bæres af kapitalselskabet. Efter Loven kan det centrale ledelsesorgan i selskaber, der er genstand for et fjendtligt overtagelsestilbud indkalde generalforsamlingen med forkortet varsel på mindst 2 uger for at opnå generalforsamlingens godkendelse af foranstaltninger, der har til formål at lægge hindringer i vejen for et tilbud. Tilsvarende frist gælder for indkaldelse til generalforsamling med henblik på vedtagelse af vedtægtsændringer i forlængelse af gennemført overtagelsestilbud. Udsendes indkaldelse til generalforsamling med hjemmel i disse bestemmelser senere end 3 uger før generalforsamlingen, afkortes den sammenhængende periode på 3 uger, hvor selskabet skal offentliggøre ovenstående oplysninger på sin hjemmeside tilsvarende. De nye bestemmelser om indkaldelse, der særligt gælder børsnoterede selskaber, implementerer art. 5, stk. 3, art. 11 og art. 5, stk. 4 i direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber ("direktivet om visse aktionærrettigheder") i dansk ret.

5 Side 5 Dagsorden og forslagsret Efter gældende regler har enhver aktionær ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Hvorvidt et forslag kan blive optaget på dagsordenen afgøres af bestyrelsen. Reglen har været kritiseret for at medføre usikkerhed for aktionærkredsen på grund af reglens manglende klarhed over, hvornår et forslag skal fremsættes for at blive optaget på dagsordenen. I aktieselskaber har aktionærerne krav på, at skriftlige forslag, der indleveres senest 6 uger før generalforsamlingen, optages på dagsordenen. Hvis et forslag modtages senere end 6 uger før generalforsamlingen kan det centrale ledelsesorgan afvise forslaget, medmindre det centrale ledelsesorgan skønner, at det kan nå at få forslaget optaget på dagsordenen. Mindst 8 uger før generalforsamlingen afholdes skal aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, offentliggøre datoen for afholdelsen af generalforsamlingen samt tidspunktet for den seneste fremsættelse af forslag til dagsordenspunkter for ejerne, medmindre begge tidspunkter fremgår af vedtægterne. Af bemærkningerne til Loven fremgår, at en angivelse i vedtægterne om f.eks. at generalforsamlingen afholdes den første mandag i april med en angivelse af seneste tidspunkt for indlevering af forslag, er tilstrækkelig. Spørgsmål forud for generalforsamlingen I Betænkningen anfører Moderniseringsudvalget, at adgangen til at stille og få afklaret spørgsmål forud for generalforsamlingen som udgangspunkt er en fordel for både selskabet og kapitalejere. Adgangen til at stille spørgsmål forud for generalforsamlingen skal dog ikke erstatte eller påvirke den almindelige ret for kapitalejerne til at stille spørgsmål og føre en fri diskussion på selve generalforsamlingen. Efter Loven kan det centrale ledelsesorgan beslutte, at kapitalejerne kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen inden udløbet af en frist, som optages i vedtægterne. Det centrale ledelsesorgan kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer. Bestemmelsen gælder for alle typer generalforsamlinger og ikke blot som hidtil i forbindelse med elektroniske generalforsamlinger. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen skal spørgsmål og svar gøres tilgængelige for samtlige ejere senest ved generalforsamlingens begyndelse. Har kapitalselskabet modtaget et større antal skriftlige spørgsmål, vil kapitalselskabet eksempelvis kunne samle besvarelserne i en»avis«, som uddeles til kapitalejerne. Anvendelse af andre sprog end dansk Den gældende aktie- og anpartsselskabslov indeholder ingen regler, der fastsætter, i hvilket omfang generalforsamlingen kan afholdes på andre sprog end dansk. Spørgsmålet om anvendelse af andre sprog end dansk på generalforsamlingen herunder vedtagelseskravene for en sådan beslutning har derfor hidtil været uafklaret. En begrænsning i adgangen til at afholde generalforsamlingen på andre sprog end dansk har dog implicit fulgt af anmeldelsesbekendtgørelsens 3, der stiller krav om, at dokumenter, der anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal være affattet på dansk eller vedlagt en autoriseret dansk oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversættelsen og

6 Side 6 original dokumentet har den danske oversættelse hidtil haft forrang. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dog i praksis tilladt indlevering af anmeldelsespligtige dokumenter på svensk og norsk, ligesom styrelsen har haft mulighed for at dispensere for sprogkravet overfor filialer af udenlandske virksomheder. Denne dispensationsmulighed er dog aldrig blevet anvendt i praksis. I henhold til Loven er udgangspunktet, at generalforsamlingen afholdes på dansk. Tilsvarende gælder, at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen som udgangspunkt skal udarbejdes på dansk. Afholdelse af generalforsamlingen på et andet sprog end dansk med samtidig simultantolkning til og fra dansk, kan besluttes med simpelt flertal. En beslutning herom kan optages i vedtægterne. Hvis beslutningen indføres i vedtægterne, kræver dette ikke særskilt beslutning på generalforsamlingen. Efter Loven kan svensk, norsk og engelsk besluttes som generalforsamlingssprog uden brug af simultantolkning til og fra dansk med simpelt stemmeflertal. Beslutningen kan optages i vedtægterne, uden at dette kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Tilsvarende kan det vedtages med simpelt stemmeflertal, at generalforsamlingsdokumenter skal udarbejdes på svensk, norsk eller engelsk. Beslutningen kan optages i vedtægterne. Såfremt generalforsamlingen skal afholdes på andre sprog end dansk uden simultantolkning, skal der efter Loven sondres mellem bestemmelser indført ved stiftelsen og senere ændringer. For så vidt angår nystiftede selskaber skal det fremgå af vedtægterne, såfremt generalforsamlingen afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk. Derudover gælder der ikke særlige vedtagelseskrav. Da beslutningen fremgår af vedtægterne, er hensynet til de fremtidige aktionærer tilgodeset, idet aktionærer der ikke føler sig trygge ved sproget, kan undlade at erhverve aktier i selskabet. Hvis selskabet imidlertid ikke er født med en sådan bestemmelse, kræves der til indførelse af et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk at mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede del af selskabskapitalen tilslutter sig forslaget, idet beslutningen skal optages i vedtægterne. Kapitalejere, der modsætter sig indførelsen af en sådan vedtægtsbestemmelse, kan forlange sig indløst af selskabet. Tilsvarende vedtagelseskrav med mulighed for indløsning gælder for beslutning om at udarbejde generalforsamlingsdokumenter på andre sprog end end dansk, svensk, norsk eller engelsk. For at skabe parallelitet mellem reglerne om sprog på generalforsamlingen og i interne dokumenter samt de krav, der efterfølgende gælder for dokumenter, der skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indeholder Loven hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler for sproget i dokumenter, der indsendes til dokumentation i forbindelse med anmeldelser i selskabet. Moderniseringsudvalget har anbefalet, at det gøres muligt at anmelde dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på svensk, norsk og engelsk uden oversættelse. Denne parallelitet mindsker risikoen for uoverensstemmelse mellem de beslutninger, som bliver truffet på generalforsamlingen, og de oplysninger som senere fremgår af anmeldelsen og registreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

7 Side 7 Dette vil betyde, at et selskab kan indlevere originale vedtægter på engelsk til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden samtidig at indlevere en oversættelse af disse til dansk. Møde ved fuldmægtig Efter gældende ret har aktionæren ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Loven ophæver 12-måneders kravet, og der kan således kan gives tidsubegrænsede fuldmagter. En fuldmagt skal dog til enhver tid kunne tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved en henvendelse til selskabet. Det er samtidig i bemærkningerne til Loven præciseret, at aftalelovens almindelige regler om fuldmagter finder anvendelse på fuldmagter i selskabsforhold. For fuldmagter til selskabets ledelse gælder der dog stadig en begrænsning på 12 måneder, ligesom fuldmagten kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Bestemmelsen er opretholdt i Loven, idet man ønsker at styrke det aktive ejerskab samt modvirke, at ejerne giver ledelsen blanco-fuldmagt til at stemme for forslag, som i realiteten er ukendte for ejerne, og som kan stride i mod ejernes interesser. Det er i Loven præciseret, at ejere kan udpege og tilbagekalde fuldmagten ad elektronisk vej. Aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Disse selskaber skal desuden tilbyde mindst én metode, hvorpå den elektroniske underretning kan ske. Endvidere må udpegelsen af en fuldmægtig, underretningen af kapitalselskabet om udpegelsen, tilbagekaldelsen af fuldmagten og udstedelse af eventuelle stemmeinstrukser til fuldmægtigen i aktieselskaber, hvis aktier er optaget på et reguleret marked, kun være underlagt de formelle krav, der er nødvendige for at sikre identifikation af aktionæren og fuldmægtigen samt sikre, at indholdet af stemmeinstrukserne verificeres og kun i et omfang, hvor de står i et rimeligt forhold til disse mål. I modsætning til i dag giver Loven også en fuldmægtig ret til at møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Hidtil har retten til at møde på generalforsamlingen med en rådgiver været forbeholdt ejeren. Vedtagelseskravene for elektronisk generalforsamling Loven viderefører de gældende regler om afholdelse af delvis og fuldstændig elektronisk generalforsamling. Majoritetskravene for indførelse af fuldstændige elektroniske generalforsamlinger er efter Loven ændret til de krav, som gælder for almindelige vedtægtsændringer, dvs. 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Loven afskaffer således bestemmelsen i aktieselskabslovens 78, stk. 2, hvorefter et mindretal, der repræsenterer 25 % af selskabets samlede stemmeberettigede kapital kan blokere for beslutningen. Generalforsamlingens afholdelse Loven indeholder en præciseret bestemmelse om dirigentens rolle på generalforsamlingen. Af Loven fremgår, at dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil,

8 Side 8 herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og, om nødvendigt, bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Loven indeholder desuden en særlig regel for aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. For hver beslutning, der træffes på generalforsamlingen i sådanne selskaber, skal selskabet som minimum fastslå; 1) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, 2) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, 3) det samlede antal gyldige stemmer, 4) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og, 5) når det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Bestemmelsen har til formål at skabe mere åbenhed omkring beslutningsprocessen i disse selskaber, og forpligtelsen følger af direktivet om visse aktionærrettigheder. Bestemmelsen kan dog fraviges, hvis ingen af aktionærerne ønsker en fuldstændig redegørelse for afstemningen. Er dette tilfældet, er det alene nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning. Selskabet skal offentliggøre afstemningsresultaterne på sin hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingen. Møde- og stemmeret For aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, indføres en såkaldt registreringsdato. Registreringsdatoen har til formål definitivt at afgøre, hvorvidt aktionæren kan stemme på en nylig erhvervet aktiepost ved en forestående generalforsamling. Det har navnlig været et problem for udenlandske aktionærer, at mange selskaber har opereret med en noteringsfrist, hvorefter erhververen ikke har kunnet stemme på generalforsamlingen, hvis aktierne ikke har været noteret i aktiebogen eller erhververen har dokumenteret sin erhvervelse på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen. Noteringsfristen har betydet, at mange udenlandske aktionærer gennemgående har fået noteret deres navn i aktiebogen for sent til at kunne stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen har således navnlig til formål at forbedre forholdene på det danske aktiemarked for udenlandske investorer. Registreringsdatoen fastsættes i Loven til en uge før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægterne kan desuden bestemme, at en aktionærs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til aktieselskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele, den pågældende råder over, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke indført i ejerbogen. Hvis aktieselskabet ikke har modtaget meddelelse om erhvervelsen senest på registreringsdatoen, kan stemmeretten ikke udøves for kapitalandelene på generalforsamlingen. Kapitalandelene har dog som udgangspunkt repræsentationsret på generalforsamlingen.

9 Side 9 I øvrige aktieselskaber kan vedtægterne bestemme, at der skal gælde en registreringsdato og en frist for anmeldelse af deltagelse på generalforsamling i overensstemmelse med de regler der gælder for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Afstemninger Loven giver mulighed for, at ejerne kan stemme skriftligt forud for generalforsamlingen. Skriftlig stemmeafgivelse må kun underlægges de krav og begrænsninger, der er nødvendige for at sikre identifikation af ejerne og kun for så vidt de står i rimeligt forhold til dette mål. Retten til at brevstemme følger af direktivet om visse aktionærrettigheder for så vidt angår selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, men er i Loven gjort generel. Loven kodificerer gældende ret, hvorefter en kapitalejer skal stemme samlet på sine aktier, medmindre andet er beskrevet i vedtægterne. Det fremgår dog af Loven, at en aktionær som i erhvervsmæssig sammenhæng handler på vegne af andre fysiske og juridiske personer (klienter), har ret til at udøve sine stemmerettigheder i tilknytning til nogle af aktierne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med udøvelsen af stemmerettighederne i tilknytning til andre aktier. Loven indeholder en sproglig modernisering af aktieselskabslovens 79, hvis indhold er videreført i Loven. Med moderniseringen er der ikke tilsigtet materielle ændringer. Stemmereglerne er imidlertid gjort ens for både aktie- og anpartsselskaber, idet aktieselskabslovens regler om afstemninger er videreført i Loven. Dette har navnlig betydning for anpartsselskaber idet: 1) der (gen)indføres et dobbeltmajoritetskrav for vedtægtsændringer, 2) lovens deklaratoriske vedtagelseskrav for vedtægtsændringer alene kan skærpes i vedtægterne, og 3) de indgribende vedtægtsændringer i anpartsselskabslovens 34, stk. 1, ikke længere kræver enstemmighed, men kan vedtages med mindst 9/10 flertal efter regler svarende til aktieselskabslovens 79, stk. 2. Ejeraftaler Loven indeholder en ny og central bestemmelse om aktionær- og anpartshaveroverenskomster (i Loven kaldet "ejeraftaler"). Af bestemmelsen fremgår, at ejeraftaler ikke er bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Loven tilsigter at skabe klarhed om ejeraftalers retlige status i forhold til kapitalselskabet samt en entydig rangorden blandt de selskabsretlige retskilder. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen udgøres denne rangorden af selskabslovgivningen efterfulgt af kapitalselskabets vedtægter og først herefter følger en eventuel ejeraftale. Ejeraftalen må således ikke stride imod selskabslovgivningen og vedtægterne for selskabet. Ifølge forarbejderne er det dog muligt i ejeraftalen at vedtage, at ejeraftalen i det indbyrdes forhold mellem ejerne aftaleretligt skal have forrang i forhold til selskabets vedtægter.

10 Side 10 Ejeraftalen er ikke bindende for selskabet, og selskabet kan derfor heller ikke tiltræde en ejeraftale. Dette betyder, at en eventuel overtrædelse af aftalen alene skal bedømmes efter de almindelige aftaleretlige regler om misligholdelse. En overtrædelse af en ejeraftale, der har udmøntet sig i en selskabsretlig beslutning, vil således ikke påvirke beslutningens selskabsretlige gyldighed. For så vidt angår aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, suppleres den selskabsretlige regulering af ejeraftaler med den kapitalmarkedsretlige regulering.

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Vedtægter for Danske Bank A/S Bankens navn, virksomhed, hjemsted og koncernsprog Stk. 1. Bankens navn er Danske Bank A/S. 1. Stk. 2. Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2. Stk. 1. Banken driver bankvirksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være

Læs mere