Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a"

Transkript

1 Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Ændringerne ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 i færdselslovens regler om konfiskation 2 3. De indberettede domme Indledning Dommene om konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk Obligatorisk konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk Motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort Konfiskation af et andet køretøj end det ved overtrædelsen anvendte Særligt om konfiskation af køretøjer, der ejes af tredjemand Afslutning

3 Konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a 1. Indledning Ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 om ændring af færdselsloven blev bestemmelsen i færdselslovens 133 a om konfiskation ændret. Hensigten med lovændringen var at udvide mulighederne for kon-fiskation af køretøjer ved overtrædelse af færdselsloven dels gennem en lempelse og udvidelse af det hidtidige anvendelsesområde, dels ved indførelse af en ny bestemmelse om obligatorisk konfiska-tion. Loven trådte i kraft den 1. september Justitsministeriet anmodede den 30. juni 2005 Rigsadvokaten om at følge anvendelsen af den obliga-toriske konfiskationsregel i 133 a, stk. 2, i praksis samt om at iværksætte en generel indberetnings-ordning vedrørende domme om konfiskation efter 133 a og herunder orientere Justitsministeriet om ordningens anvendelse i praksis. Justitsministeriet anmodede endvidere Rigsadvokaten om at overveje behovet for retningslinier på området med henblik på at sikre, at anklagemyndigheden i videre omfang end tidligere nedlægger påstand om konfiskation, ligesom Justitsministeriet anmodede Rigsadvokaten om at overveje behovet for retningslinier om konfiskation af køretøjer, der ejes af tredjemand, med henblik på at sikre, at an-klagemyndigheden er tilstrækkelig opmærksom på muligheden for konfiskation i disse tilfælde. På den baggrund iværksatte Rigsadvokaten ved Rigsadvokaten Informerer nr. 31/2005 samt ved æn-dring af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager i august 2005 en indberetningsordning, hvorefter politidirektørerne og statsadvokaterne indtil videre skulle indsende alle byretsog landsretsdomme, hvor anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om konfiskation efter færdselslovens 133 a. Denne redegørelse omfatter 136 domme om konfiskation efter færdselslovens 133 a, der er mod-taget som led i indberetningsordningen. Dommene er nærmere beskrevet i et bilag til redegørelsen. I afsnit 2 beskrives ændringerne i reglerne om konfiskation, der blev gennemført ved lov nr. 363 af 24. maj 2005, og afsnit 3 omhandler de indberettede domme. Afsnit 4 indeholder Rigsadvokatens bemærkninger. 2. Ændringerne ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 i færdselslovens regler om konfiskation - 2 -

4 Færdselslovens 133 a, stk. 1, om konfiskation af motorkøretøjer blev indført ved lov nr. 278 af 8. maj 1991 om ændring af færdselsloven (Generhvervelse af førerretten og konfiskation af motorkøre-tøjer), som trådte i kraft den 1. juli Om bestemmelsens anvendelsesområde fremgår følgende af de almindelige bemærkninger, pkt. 3.2., til det pågældende lovforslag: Efter Justitsministeriets opfattelse bør domstolene i videre omfang end tilfældet er i dag be-nytte konfiskation af det anvendte motorkøretøj som en yderligere sanktion ved særlig grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven. Det er navnlig hensigten, at konfiskation skal kunne ske i følgende typer af færdselslovsovertrædelser: 1. Grove eller gentagne tilfælde af spirituskørsel, herunder også enkeltstående tilfælde, hvor for-holdet er udtryk for en særlig hensynsløs tilsidesættelse af færdselssikkerheden, 2. gentagne kørsler i frakendelsestiden, der viser en manglende respekt for førerrettens fraken-delse uden at antallet af kørsler tilnærmelsesvis nærmer sig 8-10 kørsler i frakendelsestiden, og 3. gentagne kørsler uden nogensinde at have erhvervet kørekort. Bestemmelsen omfattede kun konfiskation af motorkøretøjer, dvs. biler og motorcykler. Endvidere var det en forudsætning for konfiskation efter bestemmelsen, at det måtte anses for påkrævet for at forebygge yderligere overtrædelser af færdselsloven, og at konfiskation ikke måtte være urimelig. Ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 om ændring af færdselsloven blev bestemmelsen i 133 a ændret og betingelserne for konfiskation lempet. Lovændringen byggede på betænkning nr. 1448/2004 om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden afgivet af Justitsministeriets udvalg om sanktionsfast-sættelse i sager om spiritus- og promillekørsel mv. Om udvalgets overvejelser fremgår bl.a. følgende af de almindelige bemærkninger (afsnit 9.1.2) til lovforslaget (L 7, Folketinget , 2. samling): Udvalget finder, at der for at styrke den præventive effekt bør gøres brug af konfiskation i øget omfang. Udvalget foreslår på denne baggrund, at de gældende betingelser for konfiskation lem-pes, således at det ikke længere vil være en betingelse for konfiskation, at der har været tale om særlig grove eller gentagne færdselslovsovertrædelser, men blot om at overtrædelserne har væ-ret grove eller gentagne. Det foreslås samtidig, at bestemmelsen om, at konfiskation i det kon-krete tilfælde ikke må være urimelig, udgår som overflødig. Udvalget foreslår endvidere, at bestemmelsens anvendelsesområde udvides i forhold til den gældende bestemmelse i færdselslovens 133 a, stk. 1, således at bestemmelsen kommer til at omfatte ikke blot motorkøretøjer, men derimod alle motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort, dvs. biler (herunder busser og lastbiler), motorcykler, traktorer/motorredskaber og registreringspligtige knallerter

5 Udvalgets forslag har således til formål at skabe grundlag for, at der i videre omfang end i dag i tilfælde af grove eller gentagne færdselslovsovertrædelser rejses sager om konfiskation af et ved overtrædelsen anvendt motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Den foreslåede udvidede adgang til konfiskation er ikke begrænset til tilfælde af spiritus- og promillekørsel, men kan ligesom efter gældende ret principiel tænkes anvendt i alle sager om grove eller gentagne færdselslovsovertrædelser. Justitsministeriet tiltrådte, at en øget anvendelse af konfiskation dels ville mindske risikoen for, at den pågældende begik yderligere eller gentagne færdselslovsovertrædelser, dels ville styrke den præven-tive effekt af reglen. Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget herom: Justitsministeriet kan på den baggrund tiltræde, at anvendelsesområdet for færdselslovens kon-fiskationsbestemmelse udvides i forhold til den gældende bestemmelse i 133 a, stk. 1. Be-stemmelsen i 133 a, stk. 1, finder som hidtil anvendelse både i forbindelse med spirituskørsel og i forbindelse med andre grove færdselslovsovertrædelser, f.eks. ved særlig hensynsløs kør-sel. Med den foreslåede ændring tilsigtes en udvidet brug af konfiskation i forbindelse med grove færdselslovsovertrædelser, hvad enten der er tale om spirituskørsel, kørsel i frakendel-sestiden, særlig hensynsløs kørsel eller andre grove overtrædelser. Bestemmelsen i færdselslovens 133 a, stk. 1, blev på den baggrund ændret, således at kravet om særlig grove eller gentagne færdselslovsovertrædelser, blev lempet til grove eller gentagne færdsels-lovsovertrædelser. Endvidere udgik forbeholdet i bestemmelsen om, at konfiskation ikke må være urimelig. Ved lovændringen i 2005 blev der endvidere i færdselslovens 133 a, stk. 21, indført en bestemmelse om obligatorisk konfiska-tion, hvis ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten, og den pågældende to gange tidligere inden for de seneste 3 år, før det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20, der 1 Stk. 2 som fastsat ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 fik ved lov nr. 524 af 6. juni 2007 følgende ordlyd: stk. 2. Konfiskation skal ske, hvis 1. ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften over 0,60 mg. pr. liter luft, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten, eller overtrædelse under skærpende omstændigheder af 54, stk. 2, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten, og 2. den pågældende to gange tidligere inden for de seneste 3 år før, det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1, der har medført ubetinget frakendelse af førerretten. Stk. 3 Konfiskation efter stk. 2 skal ske, selv om køretøjet ikke er anvendt ved den aktuelle overtrædelse - 4 -

6 har medført ubetinget frakendelse af fø-rerretten. Konfiskation skal ske, selv om førerens køretøj ikke er anvendt ved den aktuelle overtrædelse. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget (afsnit ) fremgår bl.a. følgende om udformningen af bestemmelsen i 133 a, stk. 2: Udvalget har endvidere som anført ovenfor foreslået en ny regel ( 133 a, stk. 2) om obligato-risk konfiskation i tilfælde, hvor ejeren af køretøjet inden for en periode på 3 år har gjort sig skyldig i tre spirituskørsler med en promille over 1,20. En regel om, at domstolene uden at foretage et konkret skøn skal foretage konfiskation, udgør en nydannelse, som er ganske vidt-gående. Under hensyn til, at udvalgets forslag alene omfatter tilfælde, som på grund af den gentagne kørsel med meget høj og dermed yderst trafikfarlig promille, har en meget betydelig grovhed og til, at forslaget samtidig må antages at kunne have en præventiv effekt over for gruppen af hyppigt recidiverende spiritusbilister, kan Justitsministeriet tiltræde forslaget Efter Justitsministeriets opfattelse bør en så vidtgående ordning som obligatorisk konfiskation være begrænset til tilfælde af en så betydelig grovhed, at det fremstår som åbenbart, at der som absolut hovedregel bør ske konfiskation. For at fastholde klarheden i ordningens præventive sigte bør ordningen endvidere alene omfatte tilfælde, som med en vis hyppighed forekommer i praksis, således at andre tilfælde af betydelig grovhed bedømmes efter den almindelige regel i 133 a, stk. 1. På den baggrund er det vigtigt at fremhæve, at der ikke kan sluttes modsætningsvis fra den foreslåede bestemmelse om obligatorisk konfiskation, således at hvis betingelserne i denne be-stemmelse ikke er opfyldt, kan der ikke ske konfiskation. I de tilfælde, hvor konfiskation ikke skal ske efter den foreslåede bestemmelse i 133 a, stk. 2, f.eks. fordi en af de 3 kørsler ikke har været med en promille over 1,20, vil anklagemyndigheden skulle foretage en vurdering af forholdet efter den almindelige konfiskationsregel i 133 a, stk. 1, med henblik på nedlæggelse af konfiskationspåstand. Det må forventes, at der ofte vil ske konfiskation efter denne bestem-melse i tilfælde, hvor forholdet i grovhed svarer til eller nærmer sig de tilfælde, der er omfattet af 133 a, stk. 2. Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår endvidere bl.a.: Konfiskation af køretøjet skal ske, hvis tre forhold af denne karakter er begået inden for en pe-riode af 3 år. For så vidt angår beregningen af femårsperioden [rettelig treårsperioden] er det afgørende således gerningstidspunkterne og ikke om der foreligger mellemliggende afgørelser eller tidspunkterne for disse. Det fremgår endvidere af betænkning 1448/2004, side 174, at udvalget i forbindelse med forslaget har forudsat, at der knyttes en særlig retsvirkning til tre lovovertrædelser begået inden for tre år, som sva-rer til princippet i klippekortordningen (indført ved lov nr. 267 af 21. april 2004). Ved lovændringen i 2005 blev der tillige som 133 a, stk. 3, indsat en bestemmelse om, at obligato-risk konfiskation kan fraviges, når særlige grunde undtagelsesvis taler herfor

7 Af de almindelige bemærkninger til loven fremgår det om undtagelsesbestemmelsen, at der med henblik på at undgå urimelige konsekvenser af den obligatoriske regel er åbnet op for en begrænset mulighed for at undlade konfiskation, når særlige grunde undtagelsesvis taler herfor. Følgende fremgår endvidere af de specielle bemærkninger om bestemmelsens anvendelsesområde: Efter 133 a, stk. 3, skal det undtagelsesvis være muligt at fravige bestemmelsen om obligato-risk konfiskation, når særlige grunde måtte tale derfor. Det vil navnlig kunne være tilfældet i situationer, hvor eksempelvis ganske særlige familiemæssige eller sociale forhold vil bevirke, at konfiskation i det konkrete tilfælde vil have en uforholdsmæssigt indgribende betydning for den pågældende. Før lovændringen i 2005 fremgik det af færdselslovens 133 a, at der kun kunne ske konfiskation af det ved overtrædelsen anvendte motorkøretøj. Om Justitsministeriets overvejelser vedrørende dette spørgsmål fremgår følgende af de almindelige bemærkninger (afsnit 9.1.3) til lovforslaget: Justitsministeriet finder imidlertid, at der også bør skabes hjemmel til konfiskation af ger-ningsmandens eget køretøj i de situationer, hvor den pågældende foretager den aktuelle over-trædelse i et lånt/lejet køretøj. Herved sikres det, at der ikke kan ske omgåelse af konfiskations-reglerne ved f.eks. at bytte køretøj med en anden, så kørslen ikke foretages i eget køretøj. End-videre vil en sådan konfiskation være velbegrundet ud fra hensynet til at forebygge yderligere lovovertrædelser, idet risikoen for nye overtrædelser af færdselsloven ikke mindskes, hvis den pågældende fortsat beholder sit køretøj. På denne baggrund blev færdselslovens 133 a endvidere ændret, således at der kan ske konfiskation af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, der ejes af den person, som har foretaget over-trædelsen, selv om køretøjet ikke har været anvendt ved overtrædelsen. Ændringen af færdselslovens 133 a i 2005 indebærer endvidere en udvidelse af arten af køretøjer, der kan konfiskeres. Tidligere var det alene motorkøretøjer, dvs. biler og motorcykler, der var omfat-tet af konfiskationsbestemmelsen. Ordlyden blev ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 ændret til motor-drevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort, hvilket tillige omfatter traktorer, motorredskaber og store knallerter. Den dagældende bestemmelse i færdselslovens 133 a, stk. 2, hvoraf det fremgik, at straffelovens regler om konfiskation gælder ved siden af færdselslovens regler blev ved lovændringen i 2005 vide-reført i færdselslovens 133 a, stk. 4, [nu stk. 6] med en enkelt sproglig ændring af bestemmel-sen. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget (afsnit ) fremgår følgende om konfiskation af køretøjer, der ejes af tredjemand: - 6 -

8 Efter straffelovens 76, stk. 2, kan konfiskation kun ske hos den, der er ansvarlig for lovover-trædelsen og hos den, på hvis vegne den pågældende har handlet. Det følger heraf, at konfiska-tion af et motorkøretøj i medfør af færdselslovens 133 a ikke kan ske, hvis den pågældende ikke selv ejer køretøjet, idet bestemmelsen ikke giver hjemmel til konfiskation af andet end det ved færdselslovovertrædelsen anvendte køretøj. Dog kan der i medfør af straffelovens 77 a i helt særlige tilfælde ske konfiskation af et køretøj, der ejes af eksempelvis en samlever, når det på grund af ganske særlige omstændigheder må befrygtes, at køretøjet på ny vil blive brugt ved en strafbar handling, jf. Østre landsrets kendelse af 26. december 1993, refereret i Anklage-myndighedens Årsberetning 1993, s. 91 f. Om det særlige spørgsmål om konfiskation af køretøjer, der tilhører tredjemand, fremgår det end-vi-dere af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at Justitsministeriet ville anmode Rigsadvo-katen om at overveje behovet for retningslinier for konfiskation af køretøjer, som ejes af tredjemand, med henblik på at sikre, at anklagemyndigheden er tilstrækkeligt opmærksom på muligheden for konfiska-tion i disse tilfælde. 3. De indberettede domme 3.1. Indledning Redegørelsen omfatter som nævnt i afsnit domme, der er afgjort i perioden fra den 1. september 2005 til den 1. februar 2008, og hvor der har været nedlagt påstand om konfiskation efter færdsels-lovens 133 a. Som det fremgår af bilaget til redegørelsen, er 108 af de 136 indberettede domme medtaget under afsnittet om konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 1. Der er i 104 af de 108 sager sket kon-fiskation efter anklagemyndighedens påstand, mens der i fire sager skete frifindelse for påstanden om konfiskation. 28 af de 136 domme er medtaget i bilaget under afsnittet om obligatorisk konfiskation i færdsels-lovens 133 a, stk. 2. I samtlige disse sager har domstolene taget anklagemyndighedens konfiska-tionspåstand til følge. Dommene er beskrevet nærmere i bilaget til redegørelsen Dommene om konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 1 Ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 blev der som nævnt i afsnit 2 tilsigtet en udvidelse af adgangen til konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 1. Efter lovændringen er det således ikke længere en betingelse for konfiskation, at der er tale om særlig grove eller gentagne færdselslovsovertrædelser, men tilstrækkeligt at der er tale om grove eller gentagne overtrædelser. I langt den største del af de indberettede domme er konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 1, sket som følge af, at betingelsen om gentagne overtrædelser har været opfyldt. Den tiltalte har således i hovedparten af sagerne været straffet mange gange tidligere for ligeartet kriminalitet. Der har dog også i mange af disse sager - 7 -

9 foreligget flere (grove) overtrædelser til samtidig pådømmelse, hvorfor konfiskationen tillige kan være sket med henvisning hertil. I enkelte domme er der endvidere sket konfiskation af køretøjet, selv om tiltalte kun har få forstraffe. Som eksempel herpå kan nævnes dom nr , hvor den tiltalte, der tidligere var straffet to gange for kørsel uden at have erhvervet kørekort, blev dømt for tre kørsler uden at have erhvervet kørekort. Retten tog anklagemyndighedens påstand om konfiskation til følge og henviste til, at tiltalte inden for en kortere periode var sigtet for kørsel uden kørekort i alt seks gange. Retten fandt, at dette sammen-holdt med tiltaltes forklaring om, at han købte gamle biler, som han derefter solgte umiddelbart inden de skulle til syn, burde medføre, at der skete konfiskation som påstået af anklagemyndigheden. Det bemærkes, at Vestre Landsret ved dom af 28. januar 2005, der er gengivet i Ugeskriftet for Rets-væsen, U V, har vurderet spørgsmålet om forståelsen af udtrykket gentagne overtrædelser i færdselslovens 133 a. I denne sag var den tiltalte bl.a. fundet skyldig i 16 tilfælde af kørsel uden at have erhvervet kørekort. T var ikke tidligere straffet herfor. Anklagemyndighedens påstand om konfiskation af T s personbil blev ikke taget til følge. Følgende fremgår af landsrettens præmisser om baggrunden herfor: Færdselslovens 133 a kræver for at konfiskation kan ske, at der er tale om særlig grove eller gentagne overtrædelser. Det er ikke i sagen gjort gældende, at overtrædelserne er særlig grove, og begrebet gentagne overtrædelser må da der i bestemmelsens forarbejder ikke er belæg for andet fortolkes i overensstemmelse med strafferettens sædvanlige gentagelsesbegreb. Da tiltalte efter det oplyste ikke tidligere er straffet for kørsel uden førerret, kan påstanden om kon-fiskation herefter ikke tages til følge. I enkelte af de indberettede domme fremgår det direkte (eller indirekte) af rettens begrundelse for konfiskationen, at overtrædelsen/overtrædelserne af retten har været vurderet som så grove, at der har været grundlag for konfiskation med denne begrundelse. Som et eksempel herpå kan nævnes dom nr , hvor den tiltalte tidligere var straffet én gang for spirituskørsel, mens der nu forelå tre forhold af spirituskørsel, alle med en promille på over 2,00, og tre forhold af kørsel i frakendelsestiden. Retten fandt henset til forholdets grovhed og det hurtige reci-div, at betingelserne for konfiskation var opfyldt. Der er nærliggende at antage, at retten ved vurderin-gen af forholdenes grovhed, har lagt vægt på, at der var tale om spirituskørsel med meget høje pro-miller og på det hurtige recidiv. Endvidere kan nævnes dom nr , hvor den tiltalte, der tidligere var straffet fire gange for kørsel i frakendelsestiden, blev dømt for otte forhold af kørsel i frakendelsestiden. Retten fandt, at tiltaltes overtrædelse af færdselsloven måtte karakteriseres som grov bl.a. under henvisning til, at tiltalte, efter at domsforhandlingen i sagen var påbegyndt, havde gjort sig skyldig i yderligere to forhold af kørsel i frakendelsestiden

10 I dom nr er det endvidere nærliggende at antage, at konfiskation skete som følge af forholde-nes grovhed. Her blev en tiltalt, der ikke tidligere var straffet, dømt for tre forhold af spiritus-kørsel. Retten lagde vægt på, at tiltalte inden for en måned havde foretaget tre kørsler og i to tilfælde med meget høje promiller (på 2,21 og 2,40). Som nævnt i afsnit 3.1. er der kun i fire ud af de 108 sager sket frifindelse for påstanden om konfiska-tion. Dette var tilfældet i dom nr , hvor den tiltalte, der tidligere var straffet ni gange for kørsel uden kørekort, blev dømt for to forhold af kørsel uden at have erhvervet kørekort. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om konfiskation af en anden bil end den, der havde været anvendt ved kørslerne. Bilen, som konfiskationspåstanden vedrørte, var registreret som ejet af en anden person (formentlig tiltaltes kæreste/samlever). Retten frifandt for konfiskationspåstanden, idet anklagemyndigheden ikke havde søgt at føre bevis for, at bilen tilhørte tiltalte. I dom nr blev den tiltalte, der tidligere var straffet en gang for spirituskørsel og to gange for kørsel i frakendelsestiden, dømt for fem forhold af kørsel i frakendelsestiden. Tiltalte havde anvendt sin egen bil ved overtrædelserne. Retten frifandt for konfiskationspåstanden. Det fremgår, at der forud for hovedforhandlingen var afsagt kendelse vedrørende beslaglæggelse, og at retten ikke havde taget begæringen om beslaglæggelse til følge. Retten lagde ved kendelsen vægt på, at tiltalte havde afleve-ret nummerpladerne til motorkontoret, og at tiltalte ikke tidligere var blevet orienteret om, at han ved fortsat kørsel i frakendelsestiden risikerede at få konfiskeret bilen. Tiltalte havde tilkendegivet, at havde han vidst dette, var han ikke fortsat med at køre. I dom nr blev den tiltalte, der tidligere bl.a. var straffet en gang for kørsel i frakendelsestiden, og som fire gange havde vedtaget bøder for kørsel uden at have erhvervet kørekort, dømt for to for-hold af kørsel i frakendelsestiden og 11 forhold af kørsel uden at have erhvervet kørekort. Retten fri-fandt for konfiskationspåstanden, idet retten lagde vægt på, at alle de aktuelle kørsler var sket uden konkrete faresituationer, og på, at tiltalte kun én gang tidligere havde fået afgjort sine færdsels-forse-elser ved en indenretlig afgørelse, ligesom straffen var tillægsstraf til bødeforelægsvedtagelser. End-videre lagde retten vægt på, at forseelserne ved kørsel uden at have (gen)erhvervet kørekort måtte anses for førstegangskørsler i strafferetlig henseende, og at tiltalte ikke længere havde et arbejde langt fra bopælen, som kunne friste til kørsler. I dom nr blev den tiltalte, der tidligere var straffet to gange for kørsel uden at have erhvervet kørekort, dømt for fem forhold af kørsel uden at have erhvervet kørekort. Forholdene var til dels be-gået inden lovændringen i Landsretten frifandt i modsætning til byretten for konfiskations-påstanden (dissens 4-2). Landsrettens flertal lagde vægt på, at sagen skulle betragtes som et tredje-gangstilfælde af kørsel uden at have erhvervet kørekort, og at tiltalte var straffet for ni tilfælde i perio-den fra 7. januar 2005 til 22. oktober 2005, hvilket ifølge fire dommere ikke var tilstrækkeligt grund-lag for at konfiskere bilen Obligatorisk konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 2 Ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 blev der som nævnt i afsnit 2 endvidere indsat en bestemmelse i færdselslovens 133 a, stk. 2, om obligatorisk konfiskation, såfremt den tiltalte har kørt spirituskørsel med en promille på over 1,20, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten, og den pågældende to gange tidligere inden for de seneste tre år, før det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i spiritus-kørsel med en promille på over 1,20, der har medført ubetinget frakendelse af førerretten

11 Der er i bilaget medtaget 28 domme under afsnittet om konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 2. I samtlige sager er konfiskationspåstanden taget til følge. I forbindelse med gennemgangen af de indberettede domme er det konstateret, at bestemmelsen i en-kelte tilfælde ikke har været påberåbt af anklagemyndigheden og/eller ikke har været anvendt af dom-stolene, selv om betingelserne for konfiskation efter 133 a, stk. 2, vurderes at have været til stede. Der er imidlertid i alle disse tilfælde sket konfiskation efter 133 a, stk. 1, hvilket er i overensstem-melse med forudsætningerne i loven fra Det fremgår således af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at det må forventes, at der ofte vil ske konfiskation efter 133 a, stk. 1, i til-fælde, hvor forholdet i grovhed svarer til eller nærmer sig de tilfælde, der er omfattet af 133 a, stk. 2. Af bestemmelsens ordlyd fremgår, at denne finder anvendelse, når ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en promille på over 1,20, der medfører ubetinget frakendelse af førerret-ten, og den pågældende to gange tidligere inden for de seneste 3 år har gjort sig skyldig i lignende forhold, der har medført ubetinget frakendelse af førerretten. Det kan på baggrund af nedennævnte dom give anledning til en vis tvivl, om der efter bestemmelsen stilles krav om, at den pågældende tidligere er dømt to gange for lignende overtrædelser, eller om det er tilstrækkeligt, at der foreligger f.eks. tre forhold af den nævnte karakter til samtidig pådømmelse. Vestre Landsret har således i en dom, der er gengivet i Tidsskrift for Kriminalret, TfK V, vurderet, at anvendelse af bestemmelsen om obligatorisk konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 2, forudsætter, at den pågældende tidligere er dømt to gange for en lignende overtrædelse. I denne sag blev den tiltalte, der i 2004 var dømt for spirituskørsel og frakendt førerretten i 2 ½ år, dømt for tre spirituskørsler med promiller på henholdsvis 2,84, 2,24 og 2,95, der var begået i perioden fra april 2008 til oktober Tiltalte blev endvidere dømt for i to af tilfældene at have kørt bil, selv om hans førerret var administrativt inddraget som følge af den første spirituskørsel. Anklage-myndig-heden nedlagde påstand om konfiskation efter færdselsloven 133 a, stk. 2, hvilket blev afvist både af byretten og landsretten. Landsretten henviste som begrundelse herfor til følgende: Ordlyden af færdselslovens 133 a, stk. 2, jf. nr. 1, svarer til ordlyden af straffelovens 84, stk. 1, og der er også henset til, at der er tale om en indgribende strafferetlig retsfølge ikke heroverfor i lovens motiver et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tillægge færdselslovens 133 a, stk. 2, nr. 2, jf. nr. 1, en betydning som afviger fra strafferettens sædvanlige gentagelses-begreb. Det tiltrædes derfor, at anklagemyndighedens konfiskationspåstand ikke er taget til følge. Dette resultat er imidlertid ikke i overensstemmelse med flere domme i bilaget, f.eks. byretsdommene nr , , og landsretsdom nr , ligesom det i betænkning nr. 1448/2004 er forud-sat, at ordningen om obligatorisk konfiskation svarer til principperne i klippekortordningen

12 Der er således en vis uklarhed, som det eventuelt kan overvejes at præcisere ved en kommende æn-dring af færdselsloven. Det bemærkes endelig, at der blandt de indberettede domme om konfiskation efter færdselslovens 133 a, stk. 2, ikke er set eksempler på anvendelse af bestemmelsen i færdselslovens 133 a, stk. 3, (nu stk. 4), om muligheden for at fravige reglen om obligatorisk konfiskation, når særlige grunde undtagelsesvis taler herfor Motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort Før lovændringen i 2005 var det alene muligt efter færdselslovens 133 a, stk. 1, at konfiskere mo-torkøretøjer, dvs. biler (herunder busser og lastbiler) og motorcykler. Ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 blev bestemmelsen udvidet til at omfatte alle motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort, dvs. tillige traktorer, motorredskaber og store knallerter. Det fremgår af bilaget til redegørelsen, at der alene i en sag, dom , har været nedlagt påstand om konfiskation af et andet køretøj end biler og motorcykler. Ved dommen skete der konfiskation af en stor knallert efter 133 a, stk. 1, i et tilfælde, hvor tiltalte, der tidligere var straffet fem gange for kørsel uden kørekort, bl.a. blev dømt for én kørsel uden køre-kort på en stor knallert. I alle de øvrige domme har konfiskationspåstanden vedrørt motorkøretøjer, ligesom overtrædelserne er foregået i disse, dog bortset fra dom nr I dom nr blev den tiltalte, der tidligere var straffet flere gange for ligeartet kriminalitet, dømt for to spirituskørsler og fem kørsler i frakendelsestiden. Der blev i medfør af færdselslovens 133 a, stk. 1, konfiskeret en bil tilhørende tiltaltes samlever, som havde været anvendt ved nogle af overtræ-delserne. Det fremgår af dommen, at to af forholdene af kørsel i frakendelsestiden endvidere var fore-gået i tiltaltes traktor. Anklagemyndigheden nedlagde ikke påstand om konfiskation af denne, uden at baggrunden herfor nærmere fremgår. Det er antagelig kun sjældent, at spørgsmålet om konfiskation af andre køretøjer end biler og motor-cykler opstår i relation til færdselslovens 133 a. Rigsadvokaten vil dog ved en ændring af retnings-linjerne i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager mv. henlede ankla-gemyndighedens opmærksomhed på muligheden herfor

13 3.5. Konfiskation af et andet køretøj end det ved overtrædelsen anvendte Ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 blev det muligt at konfiskere et motordrevet køretøj, som den tiltalte ejer, men som ikke har været anvendt ved overtrædelsen. Baggrunden for denne udvidelse af kon-fiskationsbestemmelsen i færdselslovens 133 a var at skabe hjemmel til konfiskation af gernings-mandens eget køretøj i de situationer, hvor den pågældende foretager den aktuelle overtrædelse i et lånt/lejet køretøj. Herved sikres det, at der ikke kan ske omgåelse af konfiskationsreglerne ved f.eks. at bytte køretøj med en anden. Der er indberettet fire domme, dom nr , , og , hvor der er nedlagt påstand om konfiskation af et køretøj, som ikke havde været anvendt ved overtrædelserne. I tre af de fire domme blev konfiskationspåstanden taget til følge, mens der i dom nr skete frifindelse herfor, idet ret-ten fandt, at der ikke var ført bevis for, at tiltalte ejede bilen, der var registreret med en anden person som ejer. Det bemærkes i den forbindelse, at konfiskation af et køretøj, som ikke har været anvendt ved overtrædelsen, som udgangspunkt forudsætter, at tiltalte ejer det pågældende køretøj. I de øvrige domme om konfiskation efter færdselslovens 133 a, har det konfiskerede køretøj været anvendt ved mindst en af kørslerne, og der er antagelig som følge heraf ikke under sagen opstået spørgsmål om konfiskation af et andet køretøj end det ved overtrædelsen anvendte køretøj Særligt om konfiskation af køretøjer, der ejes af tredjemand Da færdselslovens 133 a blev indført ved lov nr. 278 af 8. maj 1991, blev det fastlagt, at straffelo-vens regler om konfiskation gælder ved siden af reglen i 133 a. Af de almindelige bemærkninger til loven fremgår, at dette bl.a. indebærer, at straffelovens regler om værdikonfiskation, om konfiskationens subjekt og om konfiskationens retsvirkning ved særlig sikrede rettigheder finder anvendelse ved konfiskation efter færdselslovens 133 a. Efter straffelovens 76, stk. 2, kan konfiskation kun ske hos den, der er ansvarlig for lovovertrædel-sen, og hos den, på hvis vegne den pågældende har handlet. Det følger heraf, at konfiskation af et motorkøretøj i medfør af færdselslovens 133 a som udgangspunkt ikke kan ske, hvis den pågæl-dende ikke selv ejer køretøjet. Det følger dog af straffelovens 77 a, stk. 1, 1. pkt., at genstande, som på grund af deres beskaffenhed i forbindelse med andre foreliggende omstændigheder må befrygtes at ville blive brugt ved en strafbar handling, kan konfiskeres, for så vidt det er påkrævet for at forebygge den strafbare handling. Kon-fiskation efter denne bestemmelse kan således ske, uanset om en forbrydelse er begået og uanset ejer-forholdet til genstanden. Af Den kommenterede færdselslov, 1992, side 835, fremgår, at i situationer, hvor føreren har benyttet et køretøj tilhørende ægtefællen, kan konfiskation efter straffelovens 77 a måske komme på tale over for ægtefællen,

14 såfremt der er tale om massive gentagelsestilfælde, hvor føreren ved såvel den aktuelle kørsel som ved tidligere kørsler har anvendt sin ægtefælles bil og med dennes accept. Østre Landsret har ved kendelse af 26. december 1993, refereret i Anklagemyndighedens Årsberet-ning 1993, s. 91 f., i medfør af straffelovens 77 a beslaglagt en bil, der tilhørte den sigtedes sam-lever. Den sigtede var sigtet for fem kørsler i samleverens vogn i løbet af en uge, heraf to spiritus-kørsler. Byretten lagde til grund, at samleveren måtte anses som rette ejer af bilen, men lagde vægt på, at tiltalte var straffet ni gange for spirituskørsel og i den aktuelle sag havde tilstået tre spirituskørsler. Personbilen måtte derfor befrygtes at ville blive brugt til yderligere overtrædelser af færdselslovens 53, stk. 1, hvorfor den blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. I langt de fleste af de indberettede domme, hvor der er opstået spørgsmål om ejerforholdet til køre-tøjet, har retten efter en konkret vurdering fundet, at tiltalte var rette ejer af bilen, og konfiskation er herefter sket efter færdselslovens 133 a. I fem domme har retten imidlertid lagt til grund, at det køretøj, som anklagemyndigheden påstod kon-fiskeret, tilhørte tredjemand, eller at det ikke kunne udelukkes, at køretøjet tilhørte tredjemand (dom nr , , , og ). I tre af de fem domme tog retten anklagemyndighedens påstand om konfiskation til følge, mens der skete frifindelse for påstanden om konfiskation i dom nr og I dom nr blev tiltalte, der tidligere var straffet fem gange for spirituskørsel og ni gange for kørsel i frakendelsestiden, bl.a. dømt for to spirituskørsler med promiller på 2,61 og 2,40 og for fem kørsler i frakendelsestiden. Retten lagde til grund, at bilen tilhørte tiltaltes samlever, men konfiskerede denne i medfør af færdselslovens 133 a, stk. 1, jf. straffelovens 77 a, idet samleveren intet havde foretaget sig for at forhindre tiltaltes brug af bilen, og da det måtte befrygtes, at tiltalte ville fortsætte med at gøre brug af bilen. I dom nr blev den tiltalte, der tidligere var straffet 13 gange for spirituskørsel og flere gange for kørsel i frakendelsestiden, dømt for to spirituskørsler med promiller på 2,71 og 2,08 og for tre kørsler i frakendelsestiden. Under sagen gjorde tiltalte gældende, at han havde solgt bilen til en anden. Bilen holdt på tiltaltes bopæl, hvor den pågældende anden person tillige boede. Der lå endvidere værktøj tilhørende tiltalte i bilen, ligesom han brugte den på arbejde. Retten tog anklagemyndighedens påstand om konfiskation til følge, jf. færdselslovens 133 a, stk. 1, jf. straffelovens 77 a, idet retten fandt det påkrævet at konfiskere bilen, selv om der ikke var ført bevis for, at det var tiltaltes bil. I dom nr blev den tiltalte dømt for tre spirituskørsler og tre kørsler uden at have erhvervet kørekort. To af kørslerne var foregået i en bil, som tiltalte gjorde gældende tilhørte hans far, hvilket denne bekræftede. Anklagemyndighedens påstand om konfiskation af bilen blev uden nærmere be-grundelse taget til følge i medfør af færdselslovens 133 a, jf. straffelovens 77 a. Som nævnt ovenfor i afsnit 3.5. blev den tiltalte i dom nr frifundet fra konfiskationspåstanden under henvisning til, at anklagemyndigheden ikke under sagen havde søgt at føre bevis for, at ejer-skabet var et andet end det registrerede

15 Der skete endvidere frifindelse for konfiskationspåstanden i dom nr , hvor den tiltalte havde gjort gældende, at han forud for kørslen havde solgt bilen til en kammerat. Om ejerforholdet til bilen fremgik det, at tiltalte stod registreret som ejer, mens kammeraten stod registreret som bruger. Retten frifandt for konfiskationspåstanden, idet retten anførte, at det ikke kunne afvises, at bilen tilhørte en anden end tiltalte. Der blev dog ved dommen konfiskeret en anden bil, der tilhørte tiltalte. En særlig situation opstår, hvis køretøjet er i sameje mellem tiltalte og en anden person, som oftest tiltaltes ægtefælle eller samlever. Om sådanne tilfælde fremgår det af Den kommenterede færdselslov, 1992, s. 835, at konfiskation, hvor det anvendte køretøj er i sameje, typisk mellem ægtefæller, normalt vil være udelukket, med-mindre førerens ægtefælle selvstændigt har pådraget sig et medvirkensansvar. Der er indberettet tre domme, dom nr.: , , og 3.1.9, hvor tiltalte har gjort gældende, at bilen, der blev påstået konfiskeret, tilhørte både ham og ægtefællen/samleveren. I alle dommene er der sket konfiskation af den omhandlede bil. Til illustration heraf kan henvises til dom nr hvor tiltalte blev dømt for tre forhold af spiritus-kørsel i frakendelsestiden. Bilen, som var anvendt ved kørslerne, var registreret med både tiltalte og hans hustru som ejere. Tiltalte var tidligere straffet flere gange for ligeartet kriminalitet. Retten lagde til grund, at tiltalte og ægtefællen ejede bilen i fællesskab og konfiskerede bilen efter 133 a, stk. 1, idet retten lagde vægt på, at ægtefællen i hvert fald i forbindelse med en af kørslerne havde vidst og accepteret, at tiltalte førte bilen. På baggrund af ovenstående må det antages, at det beror på en konkret vurdering, om der i sager, hvor det anvendte køretøj ejes af tredjemand, kan ske konfiskation heraf i medfør af færdselslovens 133 a, stk. 1, jf. straffelovens 77 a. Ved denne vurdering må det efter Rigsadvokatens opfattelse bl.a. tillægges vægt, i hvilket omfang den tiltalte har anvendt køretøjet til færdselslovovertrædelser, om tredjemand er klar over og har accepteret, at tiltalte anvender køretøjet, og om tiltalte fortsat vil have mulighed for at råde over køretøjet. Efter Rigsadvokatens opfattelse må det samme antagelig gælde, når der er tale om køretøjer i sameje. 4. Afslutning Som grundlag for denne redegørelse foreligger et meget betydeligt antal domme om konfiskation efter færdselslovens 133 a, der omfatter en periode på ca. 2 år efter ikrafttræden af lov nr. 363 af 24. maj Dommene illustrerer, at bestemmelsen er anvendt i praksis i en række meget forskelligartede situatio-ner, og at der kun i et meget lille antal sager er sket frifindelse for påstanden om konfiskation efter færdselslovens 133 a. Det er ikke muligt at vurdere, om årsagen til de meget få frifindende domme er, at anklagemyndighe-den fortrinsvis nedlægger påstand om konfiskation i de sager, hvor betingelserne med sikkerhed er opfyldte

16 For at sikre, at reglerne om konfiskation udnyttes i videst muligt omfang, finder jeg dog, at der kan være anledning til at understrege overfor anklagemyndigheden, at konfiskationspåstand skal overvejes i alle sager om grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven. Jeg finder endvidere, at der på enkelte punkter kan være anledning til at uddybe de retningslinjer, der allerede er fastsat for behandlingen af sager om konfiskation efter færdselslovens 133 a i Rigsadvo-katmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstanden mv. i færdselssager. I retningslinjerne kan der således navnlig være behov for at uddybe muligheden for konfiskation af køretøjer, der tilhører tredjemand, ligesom jeg finder, at der kan være anledning til at præcisere reg-lernes anvendelse ved grove overtrædelser af færdselsloven, som f.eks. uagtsomt manddrab og uagt-som legemsbeskadigelse i forbindelse med spirituskørsel og/eller særlig hensynsløs kørsel. Som et yderligere supplement til de gældende retningslinjer om konfiskation vil denne redegørelse med bilag blive gjort elektronisk tilgængelig for anklagemyndigheden på Anklagernet, som er ankla-gemyndighedens intranet. Afslutningsvis henleder jeg opmærksomheden på det anførte i afsnit 3.3., hvorefter der eventuelt kan være anledning til at overveje, om der i forbindelse med en kommende ændring af færdselsloven bør ske en præcisering af anvendelsesområdet for bestemmelsen i 133 a, stk

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 Sag 238/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gert Dyrn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 1. september

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULERING... 2 1. KONFISKATIONSINSTITUTTET... 2 1.1. KONFISKATION SOM STRAFFERETLIG RETSFØLGE... 2 1.2. AFGRÆNSNING MELLEM KONFISKATION OG STRAF... 3 1.3. KONFISKATIONENS SÆRPRÆG...

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse)

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) Dato J. nr. 2016-3967 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere