Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Bente Eriksen Hagtvet. Oversat af Trine Sassersen og Mia Finnemann Schultz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Bente Eriksen Hagtvet. Oversat af Trine Sassersen og Mia Finnemann Schultz"

Transkript

1

2 Bente Eriksen Hagtvet Sprogstimulering Tale og skrift i førskolealderen Oversat af Trine Sassersen og Mia Finnemann Schultz

3 Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen indgår i serien Læringsarenaer 2004 Alinea, København 2002 Bente Eriksen Hagtvet Oversat fra norsk: Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealderen Dansk oversættelse: Trine Sassersen og Mia Finnemann Schultz Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copy-Dan Forlagsredaktion: Ebbe Dam Nielsen Grafisk tilrettelægning: Svend Erik Andersen Tryk: Narayana Press 1. udgave, 2. oplag 2007 ISBN

4 Indhold Forord 9 Indledning 10 DEL ITEORETISK BAGLAND Udvikling og stimulering af talt og skrevet sprog 15 Kapitel 1. Sprogstimulering i teori og praksis 16 Læring, sprog og forebyggelse Om forholdet mellem teori og praksis Skriftsprogsstimulering i børnehaven? Emergent literacy -traditionen Tidlig læseindlæring og studier af tidlige læsere Kapitel 2. Et konstruktivistisk syn på læring 28 Opdragelse og undervisning påvirkning eller udfoldelse? Handling og dialog Barnet som udforsker og teoriudvikler Legen som læringsfremmende aktivitet Rolleleg Rolleleg og skriftsproglig udvikling Kan rolleleg læres? Rammeleg Pædagogisk arbejde i zonen for nærmeste udvikling Konsekvenser for pædagogrollen pædagogen som mediator 44 Imitationens betydning Temaorganiserede oplæg og individuelt formulerede læringsmål 50

5 Kapitel 3. Sprog og kommunikation i tale og skrift 52 Kommunikation, sprog og sproglig opmærksomhed Kommunikation Sprog Sproglig opmærksomhed Forholdet mellem mundtlig og skriftlig kommunikation Hvad kendetegner tre- til femårsalderen? Fonologisk udvikling Morfologisk og syntaktisk udvikling Opbygning af bøjningssystemet Syntaktisk udvikling og raffinering af bøjningssystemet Stimulering til tekstdannelse: Monologen Semantisk udvikling Viden om ords betydning Forståelse og brug af udpegende ord Pragmatisk udvikling Kapitel 4. Hvordan lærer børn sprog? 93 Forskellige tilegnelsesstrategier? Faktorer som forklarer sprogudviklingen Arvens og miljøets betydning Teoretiske forklaringsmodeller Imitationens betydning Børnetilpasset tale Hvad er børnetilpasset tale? Sammenhængen mellem børnetilpasset tale og børns sprogudvikling Betydningen af emotionel indføling Betydningen af at have en væg at spille bold op imod Rutinesituationens betydning Rutinesituationerne stilladser for sproglige samspil En vigtig socialiseringsarena: Bordsamtalen Bootstrapping Kapitel 5. Variation i sprogudviklingen 119 Intraindividuel variation Individuel og kulturel variation Sprog og social klasse Sprog og kulturel mangfoldighed Tosprogethed Kønsforskelle

6 Sproglige forskelle Forskelle i legeudtryk Forskelle i tegne- og skriveudtryk? Forsinket og afvigende sprogudvikling Kapitel 6. De gyldne år: Betydningen af tidlig stimulering 162 Styrken ved tidlig stimulering Betydningen af almen forebyggelse Lille tue kan vælte stort læs: Et sprogligt grundlag for læse- og skrivevanskeligheder? Den gode og den onde cirkel: Forholdet mellem sprog og følelser i de tidlige leveår Jeg-forankret og jeg-bekræftende skriftsprogsstimulering DEL II Pædagogiske virkemidler og aktiviteter 179 Fire pædagogiske nøgleområder 181 Kapitel 7. Nøgleområde 1: Generelle sprogfærdigheder 183 Her og nu -dialogen Begrebsstimulering Gruppesamtalen Kapitel 8. Nøgleområde 2: Situationsuafhængigt sprog 191 Sprog og kontekst danner betydningen i tale og skrift Kommenterende, fortællende og fremstillende sprog Nogle udviklingstræk Hvordan fortæller småbørn? At skabe identifikation og synsvinkelskift Et eksempel på en legebetonet indgang til et fortællende sprog Fantaserende og planlæggende sprog Spontane narrativer Monologer som samproduktioner Den ensomme monolog Monologer via forskellige repræsentationssystemer Genfortælling

7 Kapitel 9 Nøgleområde 3: Sproglig opmærksomhed 210 Sproglig opmærksomhed og skriftsproglig udvikling Niveauer af sproglig opmærksomhed Udvikling af sproglig opmærksomhed Regulering af egen igangværende tale Vurdering af udsagns tilstrækkelighed Brug af regler i nye sammenhænge Refleksion over segmenter i talen Fra sproglig kontrol til sproglig opmærksomhed Funktionel sprogbeherskelse og sproglig opmærksomhed Gomberts udviklingsmodel Sproglig bevidstgørelse Sproglege med rim, rytme og sanseintegrering Metalingvistiske sproglege Progression EKSEMPLER PÅ SPROGLEGE Kapitel 10 Nøgleområde 4: Erfaring med skrivning og læsning 236 Skrivningens betydning for skriftsproglig udvikling Skrivning og læsning i historisk perspektiv Jeg-forankring Skrivning er bevægelse og aktiv udforskning Kopiering og fri skrivning Skrivning som social aktivitet Skrivning konkretiserer lydbilledet og udtrykker metalingvistisk indsigt Legeskrivningens betydning At stimulere til skrivning i praksis Samspillet mellem fysisk miljø og pædagogisk aktivitet Store eller små bogstaver? Grebet om blyanten Pædagogens rolle: inspirator og mediator Scaffolding i zonen for nærmeste udvikling Trin i den tidlige skriveudvikling: fra skriblerier til bogstaver og alfabetisk skrivning Regelmæssighed i udviklingstræk Præfonetisk skrivning Semifonetisk skrivning (fonemorienteret skrivning, niveau 1) Fonetisk skrivning (fonemorienteret skrivning, niveau 2)

8 Fonetisk skrivning med integrering af ortografiske mønstre Konventionel skrivning Observation af skriveudvikling Træk ved svenske og norske småbørns skriveudvikling Kvantitativ udviklingsbeskrivelse Kvalitativ udviklingsbeskrivelse Læsning Læseudvikling Hovedvejen og sidesporene Forholdet mellem skrivning og læsning Højtlæsning Kapitel 11. Organisering af hverdagen og året 342 Forventninger og tidsdimensionering Fordybningsemner og temaer Værkstedernes begrænsninger og muligheder pædagogiske værksteder Samarbejde med forældrene Observation og vurdering i børnehaven Differentieringsudfordringer På vej ind i skolen BILAG: Ideer til sprogstimulerende aktiviteter 359 BILAG 1: Ideer til tiltag: Situationsuafhængigt sprog BILAG 2: Idéer til tiltag: Sproglig bevidsthed Litteratur 383

9 This page intentionally left blank

10 Forord Initiativet til denne bog kom fra Maija Zeile-Westrup, fra forlaget Natur og Kultur, Stockholm. Hun ønskede en bog om sprogudvikling og sprogstimulering i børnehaven, hvor teori og praksis skulle gå hånd i hånd. Den skulle desuden danne grundlaget for bøgerne Skriftspråkutvikling gjennom lek (Hagtvet 1988, på dansk: Skriftsprogsudvikling gennem leg, Gyldendal 1989) og Lek med språket (Hagtvet og Palsdottir 1992, på dansk: Leg med sproget!, Gyldendal 1999), som er skrevet med tanke på stimulering af seksårige. Ester Moen fra Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, greb idéen, og et svensk-norsk samarbejde om en bogudgivelse var etableret. Jeg vil takke Ester og Maija for kyndige råd i forbindelse med udformningen af bogen. Senere kom Katinka L. Christensen, Cappelen Akademisk Forlag, ind i billedet. Indsigtsfuldt og med respekt for børnenes skriftlige produkter bidrog hun til en afslutning af bogprojektet. En konkret konsekvens af dette svensk-norske samarbejde er den fremgangsmåde, jeg har benyttet. Pædagogiske idéer blev udviklet og afprøvet i et samarbejde med syv førskolelærere på syv afdelinger i børnehaver i Stockholm og Oslo. For at sikre børnene anonymitet må førskolernes og førskolelærernes navne forblive ukendte. De skal have en stor tak for engagement, inspiration og for det store arbejde, de lagde i projektet. Ikke mindst vil jeg takke for alt det materiale, de har samlet ind. Dette indgår i bogen som billedillustrationer, idémateriale og faglige eksempler. Flere kollegaer har generøst gennemlæst og kommenteret tidligere versioner af manuskriptet. Jørgen Frost og Erna Horn skal have en speciel tak for kommentarer til hele manuskriptet. Jeg vil også takke Vibeke Grøver Aukrust, Ivar Bråten, Frøydis Hertzberg, Sidsel Roaldkvam, Hanne Gram Simonsen og Astri Heen Wold for gennemlæsning af dele af manuskriptet. Takket være kompetente indspil og modspil fra dem kunne mange svagheder i manuskriptet udbedres på et tidligt tidspunkt i arbejdet. Eventuelle tilbageblevne forsømmelser, mangler eller fejl er selvfølgelig alene mit ansvar. Bente Eriksen Hagtvet

11 Indledning Denne bogs hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i førskolealderen i tale og skrift. Det er et ambitiøst tema, fordi sproget er indvævet i så at sige alle centrale udviklingsområder: I identitetsdannelsen og emotionel udvikling, i problemløsning og intellektuel vækst, samt i socialt samspil og udvikling af sociale færdigheder. Man kan derfor kun vanskeligt diskutere sprogudvikling og sprogstimulering uden også at berøre alle disse andre områder. Det er desuden en central pointe for mig, at sprogstimulering skal være jeg-forankret, det vil sige, at den bør tage udgangspunkt i barnets initiativ, behov og interesser på en måde, der styrker identitetsdannelse, selvfølelse og selvbillede i positiv retning. Dermed vil bogen forhåbentlig også have en vidensintegrerende effekt hos læseren. En sådan perspektivrig angrebsvinkel fordrer en bevidst afgrænsning. Aldersmæssigt afgrænser jeg mig derfor til småbørnsalderen. I disse år stabiliserer, videreudvikler og raffinerer børn den grundlæggende sprog- og kommunikationskompetence, som blev udviklet i de første leveår. I valg af fokus prioriterer jeg temaer, som berører sammenhænge, afhængighedsforhold og forskelle mellem tale og skrift. Mange forslag til pædagogiske tiltag stimulerer eksempelvis både talt og skrevet sprog. Og når det gælder nedslag i det pædagogisk-psykologiske felt, koncentrerer jeg mig om udviklingsbeskrivende og metodiske indfaldsvinkler og problemstillinger. To-tre- til fem-seksårige har i flere år været en lidt overset aldersgruppe, sådan som mellembørn ofte er. Stor forskningsinteresse er blevet viet de yngste børn i børnehaven specielt den tidlige kommunikation mellem omsorgsgiver og det lille barn. Og gennem firserne og halvfemserne blev megen opmærksomhed viet de seksårige. Der findes selvfølgelig gode bøger om småbørns sprogudvikling på nordiske sprog, men de har ofte et smalt sprogligt fokus. Det brede sproglige stimuleringspotentiale, som knytter sig til småbørnsalderen, er derimod i mindre grad blevet synliggjort i nordisk faglitteratur hidtil. Med øgede krav til skriftsproglig kompetence i verdenssamfundet og med øget viden om børnehavens betydning for en god skriftsproglig udvikling må børnehavens sproglige stimulering få øget fokus. De pædagogiske tiltag, jeg anbefaler i denne bog, er baseret på de sidste ti års forskning om tidlige forudsætninger for en god sproglig udvikling i tale og skrift. Forhåbentlig vil bogen binde den talesproglige 10 I NDLEDNING

12 stimulering, som børnehaven har tradition for i småbørnsalderen og det øgede fokus på skriftsproget hos seksårige sammen. Bogen henvender sig først og fremmest til pædagoger og øvrige, som arbejder med børn i førskolealderen. Den kan forhåbentlig også læses med udbytte af andre med interesse for børn og pædagogik, for eksempel forældre og lærere. Jeg har haft en dobbelt hensigt med bogen. For det første er den tænkt som en lærebog på grund-, efter- og videreuddannelser, specielt uddannelser som er rettet mod førskolealderen. Derfor omfatter bogen relativt grundige teoretiske gennemgange af centrale udviklingsområder og metodiske arbejdsmåder samt gennemgange af teoretiske begrundelser for pædagogiske tiltag. For det andet er bogen tænkt som en praktisk håndbog for pædagoger og andre, som arbejder med børn i tre- til femårsalderen. Flere kapitler har derfor en praktisk-pædagogisk profil med konkrete eksempler på, hvordan man stimulerer børns sprog i småbørnsalderen. I appendiks vil læseren desuden finde en samling konkrete idéer til pædagogiske tiltag med præcise anvisninger på, hvordan aktiviteterne kan gennemføres. Den dobbelte hensigt med bogen afspejles i dens opbygning. Bogen består af to hoveddele, som er inddelt i 11 kapitler. Som tillæg findes appendikset med idéer og eksempler. I Del I optegner jeg et teoretisk bagland for pædagogisk arbejde med børn i småbørnsalderen. Her begrundes et konstruktivistisk læringssyn med henvisning til udviklingspsykologisk og didaktisk teori (kapitel 2). Jeg diskuterer temaer som leg, principper for læring og førskolelærerens rolle som formidler af læringen. Her diskuteres også teori om sprog, kommunikation og sprogudvikling (kapitlerne 1, 3, 4 og 5). Og her begrundes den forebyggende profil, som udgør en helt central idé i mit pædagogiske grundsyn (kapitel 6): Det er ved at tilrettelægge kompetenceudvikling gennem mestringsoplevelser, at nederlag forebygges, og motivation for læring udvikles. Del II har en mere markeret praktisk-pædagogisk profil, selvom læring og pædagogiske problemstillinger også står centralt i Del I. Her diskuteres forslag til arbejdsmåder i forhold til fire pædagogiske nøgleområder: Generelle sprogfærdigheder (kapitel 7), Situationsuafhængigt sprog (kapitel 8), Sproglig opmærksomhed (kapitel 9) og Erfaring med læsning og skrivning (kapitel 10). I kapitel 11 diskuteres til slut nogle organisatoriske udfordringer, som en individtilpasset og forebyggende pædagogik fører med sig. De fire pædagogiske nøgleområder danner også stammen i bøgerne I NDLEDNING 11

13 Skriftspråkutvikling gjennom lek (Hagtvet 1988, på dansk: Skriftsprogsudvikling gennem leg, Gyldendal 1989) og Lek med språket (Hagtvet og Palsdottir 1992, på dansk: Leg med sproget!, Gyldendal 1999). Bogen ligger derfor reelt til grund for de tidligere bøger, samtidig med at den bygger bro til sprogstimuleringen i skolens første klasser. Nøgleområdernes betydning for pædagogisk arbejde i småbørnsalderen dokumenteres i bogen med henvisning til teori og nyere forskning. I tillæget trækker jeg konkrete eksempler på stimulerende aktiviteter og metodiske indfaldsvinkler frem. Bogens Del II skal kunne læses uafhængigt af Del I. Derfor gentages i nogen grad præmisser og begrebsdefinitioner fra Del I. De pædagogisk orienterede kapitler i Del II kan benyttes som metodeanvisninger på afgrænsede udviklingsområder, og uden at man først skal have læst Del I. Det kan være praktisk, hvis man behersker teoristoffet i Del I, men savner nye pædagogiske tiltag i forhold til praksis. Eller modsat, at de pædagogiske aktiviteter sidder på rygraden, men man trænger til at gå tilbage til teorien for at få skærpet forståelsen for, hvorfor man gør som man gør. Som regel vil indsigt i teoretiske begrundelser give en mere fokuseret og virkningsfuld pædagogisk praksis. I rammerne finder man uddybende eksemplificerende tillægsstof. Endelig kan en hektisk arbejdssituation gøre, at man ikke kan overskue at begynde med hele bredden af nøgleområder på samme tid. Så kan man sætte sig ind i et nøgleområde ad gangen og bruge resten af bogen som opslagsbog. Flere praktiserende pædagoger har i en travl børnehavehverdag valgt en lignende fremgangsmåde. Selv om alle aspekter ved sproget hænger sammen, kan det give god mening at begynde med at arbejde systematisk med et nøgleområde, for derefter at arbejde med de andre områder, for eksempel i en treårsperiode. I forhold til at fokusere på det talte sprog, lægger jeg op til en pædagogik, som vægter skriftsproglige aktiviteter i et større omfang, end vi har tradition for i nordiske børnehaver. Skriftsprogsstimuleringen skal imidlertid ikke ske på en formaliseret måde, som kan give boomerangeffekt i form af tabt lærelyst og kun lille interesse for skriftsproglige aktiviteter. Aktiviteterne er for en stor del de samme, som småbørn altid har været engageret i, men jeg foreslår på nogle områder både en øget mængde og intensitet samt en mere målrettet udformning. De skal desuden bygge på det enkelte barns interesser, og metodisk er legen den vigtigste indfaldsvinkel. Der er flere grunde til at anlægge en vinkel, hvor småbørns kommunikationsfærdigheder stimuleres gennem tale og skrift. Med seksårige i sko- 12 I NDLEDNING

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Praksisundersøgelse. Rapport

Praksisundersøgelse. Rapport Praksisundersøgelse Rapport Indhold 1. Baggrund... 3 2. Pilotundersøgelsen... 5 2.1. Den kvalitative spørgeskemaundersøgelse... 5 2.1.1. Besvarelser fra pædagoger... 5 2.1.2. Resultater... 6 2.1.2.1. Sprogvurdering

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning

Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning Navn Helle Lambæk Studienr. 210967 Opgavetitel Læsebånd

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere