Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding"

Transkript

1 Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding Retningslinjerne har til formål at styrke det faglige og økonomiske grundlag for stævningstjenesten ved Retten i Kolding og udgør et supplement til bekendtgørelse nr. 255 af 20.juni 1972 om instruks for stævningsmænd. Som stævningsmand oplyser man et telefonnummer, som man kan træffes på i dagtimerne, og en personlig mailadresse, idet langt mere kommunikation fremover vil ske pr. mail. Retten og de forskellige afdelinger kan kontaktes i tidsrummet kl Der kan ALTID ske kontakt til: Informationen:

2 Indhold: I. Generelle forhold - 1. Adfærd - 2. Indsigelser - 3. Tidspunkt - 4. Hvor hurtigt skal forkyndelse ske? - 5. Returnering af sager til retten - 6. Forgæves forkyndelse - 7. For sen forkyndelse - 8. Modtagelse nægtes/personen gemmer sig - 9. Påtegning II. Forkyndelsesreglerne - 1. Fysiske personer - 2. Selskaber/juridiske personer - a. Aktieselskaber og anpartsselskaber - b. Interessentskaber - c. Kommanditselskaber - d. Foreninger - e. Personligt drevne firmaer - f. Tvivl III. Udenlandske dokumenter Tvangsforkyndelse - 2. Frivillig forkyndelse IV. Aflønning og kørsel - 1. Vederlag - 2. Afregning - 3. Kørsel - 4. Sager fra andre end retterne V. Ferie og sygdom VI. Bilag - 1. Stævningsmandsinstruksen - 2. Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd - 3. Praktiske eksempler på forkyndelser I. Generelle forhold 1. Adfærd Forkyndelse skal altid foretages så hensynsfuldt og diskret som muligt. En stævningsmand skal køre hensynsfuldt, optræde høfligt og altid undgå at komme i åben konflikt med den/de personer, han skal forkynde for. Hvis det ikke er muligt af sikkerhedsmæssige grunde at gennemføre forkyndelsen, må sagen sendes tilbage til retten med en anmodning om, at sagen går til politiforkyndelse. Der skal på blanketten forgæves forkyndt redegøres for, hvorfor forkyndelse ikke har været mulig. 2. Indsigelser Der skal altid forkyndes for den, der står på stævningen/ indkaldelsen. Det gælder, selvom man på stedet får oplyst, at det i virkeligheden er en anden person eller selskab, som er part i sagen. Hvis man får sådanne oplysninger, skal man henvise den, man forkynder for, til at rette henvendelse til retten med indsigelsen, og notere indsigelsen på genparten. Dette gælder også andre indsigelser. 3. Tidspunkt Forkyndelse skal forsøges på tidspunkter, hvor folk kan forventes at være hjemme. Tidsrummet 8-16 er dårligt for de fleste. Hvis der er tale om erhvervsdrivende, må forkyndelsesforsøg så vidt muligt foretages indenfor virksomhedens/forretningens åbningstid. Forkyndelse på opholdssted/bopæl skal så vidt muligt ske mellem kl på hverdage og mellem kl på søn- og helligdage. Dog skal en person naturligvis ikke kunne undgå forkyndelse ved aldrig at være hjemme i disse tidsrum. Sagens hastende karakter kan også begrunde, at forkyndelse sker på andre tidspunkter, men nattetimerne (kl. 22-6) bør så vidt muligt undgås. Hvis adressaten er en person, kan der ske forkyndelse, hvor som helst han/hun træffes, men stævningsmanden skal være ekstra opmærksom på at optræde diskret, når der tages kontakt udenfor bopælen. 2

3 4. Hvor hurtigt skal forkyndelse ske? Forkyndelse skal ske snarest muligt og inden 48 timer efter, at stævningsmanden har modtaget sagen. Selv om de 48 timer ikke altid kan overholdes, skal "snarest muligt" overholdes. Retterne måles i dag meget på, hvor hurtigt vi kan behandle vore sager, og her spiller stævningsmændene en afgørende rolle. Jo hurtigere der sker forkyndelse, jo hurtigere kan sagen behandles. I visse sager, f.eks. konkurser og samværssager, indkaldes med kort varsel, og samtidig er der tale om sager af hastende karakter. I disse sager, kan der evt. gives besked til retten om forkyndelse via telefon eller mail. 5. Returnering af sager til retten Det er meget vigtigt, at retten får besked, så snart forkyndelse er sket og endnu vigtigere, at vi får besked så snart forkyndelse er opgivet, hvad enten det skyldes, at adressen er forkert eller, at forkyndelsesfristen er overskredet. Kun på den måde kan vi underrette modparten i ordentlig tid, så vedkommende ikke forbereder sig eller ligefrem møder forgæves, og så der kan fastsættes et nyt mødetidspunkt. Sagerne skal sendes tilbage, efterhånden som de forkyndes, også selvom det koster mere i porto. Straks efter, at forkyndelsesfristen er udløbet, skal sagen sendes tilbage til retten med en kort redegørelse for, hvorfor forkyndelse ikke er sket. Redegørelsen bør skrives på særlige blanketter hertil, som udleveres fra retten. Særligt om: Indkaldelse i straffesager: skal være retur senest 5 dage før retsmødet. Stævning i civile sager: Såfremt stævningen ikke er forkyndt senest tre uger efter, at sagen er afleveret til forkyndelse, skal sagen returneres til retten med oplysning om årsagen til den manglende forkyndelse. Ved indkaldelse til fogedsager og i konkurser (skiftesag): giv besked hurtigst muligt, men altid inden mødet. Husk under alle omstændigheder at returnere forkyndelsen til retten. 6. Forgæves forkyndelse Alle sager skal sendes retur til retten senest, når der er foretaget 6 forgæves forkyndelsesforsøg. Herefter sender retten normalt sagen til politiforkyndelse. Ved alle forgæves forkyndelsesforsøg udfyldes skemaet for forgæves forkyndelse med følgende: Dato og klokkeslæt for hvert enkelt forsøg Hvis det allerede ved de første forgæves forsøg, står klart, at personen ikke bor på adressen eller er bortrejst/indlagt over længere tid, sendes sagen retur med besked herom, lige så snart det står klart, at forkyndelse ikke kan gennemføres. Iagttagelser og eventuelle oplysninger skaffet på stedet til brug for forkyndelse gennem politiet, eller omberammelse, med henblik på forkyndelse på anden adresse. 7. For sen forkyndelse Er en meddelelse forkyndt for sent, skal dette tydeligt fremgå af påtegningen. Det noteres, om den pågældende frafalder kald og varsel med den virkning, at der gives afkald på fristen. Ved forkyndelse for personer, er det kun personen selv, der kan give afkald. Ved forkyndelse for selskaber, er det kun direktøren eller et direktionsmedlem. I sager, hvor der indkaldes til et retsmøde, vil der stå oplyst en forkyndelsesfrist. Forkyndelsesfristen kan kun ændres - f.eks. til aftens varsel - efter aftale med retten. Det skal da noteres på forkyndelsespåtegningen, hvem aftalen er lavet med. 8. Modtagelse nægtes/personen gemmer sig Hvis en person nægter at modtage genparten, skal stævningsmanden forsøge at aflevere den. Det skal anføres i påtegningen, hvilke skridt stævningsmanden har foretaget sig for at forsøge at 3

4 forkynde. Stævningsmanden skal så meddele den person, der nægter modtagelse, at man anser forkyndelse for sket og derefter lægge genparten i postkassen eller lignende sted, og oplyse dette. Hvis en person nægter at modtage forkyndelse for en anden eller undlader at videregive indkaldelsen, kan vedkommende blive erstatningsansvarlig. Hvis den person, man skal forkynde for, gemmer sig, kan man i særlige tilfælde smide kuverten gennem brevsprækken, hvis man er helt sikker på, at den man skal forkynde for, personligt befinder sig i huset/lejligheden. Fremgangsmåden skal da nøje beskrives i forkyndelsespåtegningen. 9. Påtegning Det er af afgørende betydning, at stævningsmandens påtegning er korrekt og fyldestgørende. Det skal fremgå præcist hvor, hvornår og for hvem, forkyndelse er sket. Skriv hellere for meget end for lidt. Hvis man ikke forkynder personligt, skal der i forkyndelsespåtegningen stå navn samt i hvilken egenskab den pågældende optræder, f.eks. ægtefælle/samlever. Det er ikke nok bare at skrive, at der er sket forkyndelse for hustru. Det er vigtigt, af hensyn til indkaldelsesvarslet, at nøjagtigt tidspunkt for forkyndelse skrives på forkyndelsespåtegningen. Det skal altid fremgå, hvor forkyndelse faktisk er sket. Hvis en adresse dækker over et selskabs forretningssted, skal det anføres. Hvis der sker forkyndelse for et selskab, skal vi kunne se, præcis hvilken ansat - navn og stilling - der har modtaget forkyndelse. Husk at et selskab hverken har hustru eller børn. Et selskab kan heller ikke være en del af en husstand. Dette gælder også selvom indkaldelsen af selskabet skal forkyndes for selskabets direktør. Hvis en person står anført med en c/o adresse, er der intet problem, hvis den bliver forkyndt for den pågældende personligt. Hvis det ikke er muligt at træffe den pågældende på adressen, er det meget vigtigt, at I spørger ind til, om den pågældende rent faktisk er en del af husstanden. Det er ofte ikke tilfældet. I tvivlstilfælde sendes sagen retur til retten. Hvis der skal forkyndes for flere, skal der i forkyndelsespåtegningen stå nøjagtigt, hvem der er forkyndt for. Hvis de sagsøgte f.eks. er Tove og Anders Jensen anføres: Forkyndt for: x Tove Jensen x Anders Jensen eller begge de sagsøgte. Der må kun forkyndes for personer, der er fyldt 18 år. Hvis man ikke er sikker på, om en person f.eks. et hjemmeboende barn eller en ansat er fyldt 18 år, skal man spørge eller se legitimation. Hvis stævningsmanden ikke er helt sikker på identiteten på den, han forkynder for, kan og skal han forlange at se legitimation. Hvis adressaten er åbenbart ude af stand til at varetage sine interesser, bør der gøres et lille notat om det på påtegningen, så vi kan være opmærksomme på det i den videre sagsbehandling. Alle anmodninger om forkyndelse fra fogedretten (sager med FS-nr.) er forhåndstjekket i folkeregisteret før fremsendelse til stævningsmanden. Rettens andre afdelinger tjekker ikke almindeligvis adresser i folkeregistret, inden sagerne sendes ud til forkyndelse, og derfor kan stævningsmændene opleve, at der bliver sendt nye sager ud til forkyndelse for personer, som stævningsmanden tidligere har oplyst, er flyttet fra den pågældende adresse. Hvis stævningsmanden er helt sikker på, at den pågældende ikke bor på adressen, kan en sådan sag returneres, uden at der foretages forkyndelsesforsøg. Der skrives da en begrundelse herfor. Stævningsmanden kan selv indhente oplysning om modtagerens arbejdsplads fra SKATs Kontrolinformationscenter (KIC). KIC har åbent alle ugens dage fra kl på tlf og 4

5 II. Forkyndelsesreglerne 1. Fysiske personer a. Forkyndelse kan ske personligt, uanset hvor man træffer ham eller hende. Stævningsmanden skal først forsøge at forkynde på bopælen. Hvis ikke det er muligt at træffe den pågældende, skal man forsøge på arbejdspladsen. Forkyndelse er gyldig uanset, hvor den sker. Hvis adressaten ikke træffes, kan forkyndelse ske: b. På bopælen/opholdsstedet for et medlem af husstanden, som er fyldt 18 år. Vær opmærksom på, at selvom man bor i samme hus/lejlighed, så er man ikke nødvendigvis en del af samme husstand. Samme husstand vil normalt forudsætte et vist økonomisk fællesskab. Beboere på en gang med klubværelser er f.eks. ikke en husstand. Hvis den man skal forkynde for, er en person, der bor på en institution, f.eks. et forsorgshjem, kan man forkynde for en ansat på kontoret. Hvis den, man skal forkynde for, bor til leje i en andens bolig, kan der forkyndes for værten eller dennes ægtefælle, hvis de pågældende træffes på bopælen. Forkyndelse kan derimod ikke ske for en vicevært. c. På arbejdspladsen over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Arbejdsgiverens repræsentant kan f.eks. være den, der leder virksomheden i arbejdsgiverens fravær, en værkfører, eller direktørens sekretær. Selvom den, der skal forkyndes for, er på arbejde, kan der forkyndes for arbejdsgiveren, hvis det på grund af virksomhedens størrelse er vanskeligt at få fat i den pågældende selv. d. Hvis den, der skal forkyndes for, er selvstændig, kan der forkyndes for enhver ansat, der træffes på forretningsstedet. Tilsigelser m.v., der afleveres til andre end adressaten personligt, skal altid overleveres i en lukket kuvert. Særligt om lejesager På nogle lejesager sætter fogedretten en label på med besked til stævningsmanden om, at brevet kan lægges i postkassen, hvis forkyndelse har været forgæves. Kun i de sager, hvor en label er sat på sagen, må denne fremgangsmåde bruges. Det skal fremgå tydeligt af forkyndelsespåtegningen, hvis forkyndelse er sket ved at lægge brevet i postkassen. 2. Selskaber/juridiske personer a. Aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS): Forkyndelse kan ske for enhver, der er ansat i selskabet. Der skal dog så vidt muligt forsøges forkyndt for en ledelsesrepræsentant. Direktøren eller et bestyrelsesmedlem: Forkyndelse overfor direktør/bestyrelsesmedlemmer sker personligt, det vil sige, at forkyndelse kan ske overalt, hvor man træffer de pågældende personer. Men husk: man kan ikke forkynde for disse personers ægtefæller eller andre medlemmer af direktørens husstand. I nogle tilfælde, er direktøren (tillige) indkaldt personligt), og han skal da indkaldes efter reglerne om fysiske personer. Det er retten, der tagter stilling til, om der skal indkaldes personligt i sager mod selskaber. Det er vigtigt at skelne mellem, om det er selskabet eller direktøren eller begge, der er indkaldt. En ansat: Er der flere ansatte til stede, bør man spørge efter den mest overordnede. Forkyndelse kan kun ske på selskabets forretningssteder, dvs. kontoret, værkstedet eller andre tilsvarende steder. 5

6 Forkyndelse kan således ikke ske på gaden, på bopælen eller andre steder. Generelt: Uanset hvem der forkyndes for, skal der i påtegningen stå vedkommendes navn, stilling, samt hvor og hvornår forkyndelse er sket. Der kan ikke forkyndes for en aktionær eller anpartshaver med mindre vedkommende er ansat i selskabet eller eksempelvis også er direktør. Hvornår er der tale om et selskab? + Søren Pedersen A/S + Søren Pedersen ApS + Dansk Vindenergi A/S v/poul Poulsen (selskabet er part i sagen og Poul Poulsen med stor sandsynlighed direktøren) Dansk Vindenergi v/poul Poulsen - Her er der tale om et personligt ejet firma, hvor Poul Poulsen personligt indkaldes. b. Interessentskaber (I/S): Hvis interessentskabet driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i forretningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. c. Kommanditselskaber (K/S): Som udgangspunkt skal der forkyndes for komplementaren. Komplementaren er ofte et selskab (A/S eller ApS), og så gælder reglerne om forkyndelse for sådan et selskab. Hvis kommanditselskabet driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i forretningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. d. Foreninger: Som udgangspunkt skal der ske forkyndelse for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Hvis foreningen driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i foreningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. Typiske eksempler på erhvervsdrivende foreninger er landboforeninger og grovvareforeninger. e. Personligt drevne firmaer: Et firma er personligt drevet, hvis ikke navnet indeholder en selskabsbetegnelse som A/S, ApS, K/S, I/S eller fond. Firmaet er i virkeligheden blot enkeltpersoner, og forkyndelse skal derfor ske efter reglerne om forkyndelse for personer. Eksempel: Dansk Vindenergi v/ Poul Poulsen. Poul Poulsen indkaldes personligt. f. Tvivl: Hvis stævningsmanden i en sag ikke ved og heller ikke umiddelbart kan finde ud af, hvem der er tegningsberettiget for en juridisk enhed (selskab/forening m.v.), returneres sagen til retten med henblik på at få dette afklaret (det er ikke meningen at stævningsmanden skal være detektiv). III. Udenlandske dokumenter Det er meget vigtigt, at I læser følgebrevet igennem og følger instrukserne i det. Det er vigtigt, at I får krydset skemaet rigtigt af. 1. Tvangsforkyndelse Forkyndelse uden at sagsøgte er indforstået med det, kan kun ske, hvis følgende betingelser er opfyldt: a. Dokumentet er affattet på svensk eller norsk eller er oversat til dansk eller vedlagt en dansk oversættelse. Kravet om oversættelse gælder også, selvom sagsøgte forstår det pågældende fremmedsprog. Selve anmodningen må gerne være på engelsk eller fransk. b. Der skal være genpart af alle dokumenterne såvel originalen som oversættelsen. 6

7 c. Sagsøgte skal have en rimelig frist fra forkyndelsestidspunktet til at varetage sine interesser. 2. Frivillig forkyndelse Hvis ikke dokumenterne er oversat til dansk, kan forkyndelse kun ske, hvis sagsøgte personligt og uden betingelser erklærer sig villig til at modtage forkyndelsen. Modtageren skal vejledes om: - at det er frivilligt, om han vil modtage dokumentet og - at vi ikke kender retsvirkningerne af at afslå, men at vi evt. kan finde ud af det for ham. Retten vedlægger en blanket, som sagsøgte kan underskrive, men det er ikke et krav, at han underskriver. Det er nok, at stævningsmanden i sin påtegning skriver, at modtageren har erklæret sig villig til at modtage forkyndelse. IV. Aflønning og kørsel 1. Vederlag Der er ret til vederlag når stævningsmanden har været ude på modtagerens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads og har overbragt indkaldelsen eller meddelelsen fra retten til modtageren eller en person, der lovligt kan modtage den, eller stævningsmanden har været ude på modtagerens bopæl og uden forudgående viden fra tidligere forkyndelsesforsøg konstaterer, at personen er flyttet og gør fyldige notater i skemaet for forgæves forkyndelser om sine iagttagelser, se under pkt. 7. I afregningsskemaet under Anmærkninger anføres ud over datoen for forkyndelsesforsøget eksempelvis bolig tom, postkasse fyldt, flyttet ifølge nabo, eller modtageren efter aftale med stævningsmanden kommer og afhenter indkaldelsen eller meddelelsen fra retten eller stævningsmanden mindst 3 gange forgæves har været ude på modtagerens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads. Flere forsøg på samme dag kan efter en vurdering fra retten blive afregnet alene som et forsøg. Der er ikke ret til vederlag for modtagne indkaldelser eller anmodninger, som sendes videre til en anden stævningsmand ved ferieafholdelse eller andet, som sendes retur til retten, fordi de vedrører en anden retskreds, som sendes retur til retten, fordi man fra tidligere forkyndelsesforsøg ved, at adressen er forkert/modtageren er flyttet, som sendes retur til retten, fordi de tilbagekaldes, før forkyndelse har været forsøgt, eller som sendes retur til retten, fordi de har fået ny dato, eller som ikke registreres i afregningen, som stævningsmanden ikke returnerer eller giver retten besked om telefonisk eller pr. mail ved forkyndelsesfristens udløb, uanset om forkyndelsen er lykkedes eller ej. 2. Afregning Afregninger afleveres til retten for en måned ad gangen senest den 5. i den efterfølgende måned. Vederlag kommer til udbetaling den sidste bankdag i måneden. Afregningen sker på grundlag af de udleverede blanketter fra retten. Blanketten udfyldes med løbenummer, sagens art og nummer og navnet på den person, sagen vedrører. Endvidere skal det oplyses, hvornår sagen er modtaget, og hvornår forkyndelse er sket. Sidst skal antal kørte kilometer anføres. Nederst sammenlægges antal kørte kilometer og antal forkyndelser, og regningen underskrives. Retten i Kolding retter sammentællingsfejl i afregningerne og sender kopi af det rettede bilag til stævningsmanden. Er der andre fejl, sender retten afregningsblanketten retur med henblik på rettelse. 7

8 Af hensyn til Retten i Koldings mulighed for at kontrollere antallet af forkyndelsesforsøg, skal alle forkyndelsesforsøg på en sag (op til 6 forsøg) skrives på afregningen, selvom det først er det tredje forgæves forsøg, der udløser honorar. Retten kan ikke honorere forkyndelser, hvis ikke vi har datoerne for forkyndelsesforsøg, eller hvis sagen returneres uden begrundelse i øvrigt. Ravn eller Annette Klarskov ). Retten sørger for at sende anmodninger om forkyndelse til afløseren. Retten i Kolding, oktober Kørsel Ved siden af afregningsblanketten skal stævningsmanden føre et kørselsregnskab, hvor han opregner antallet af kørte kilometer i tjenesten. Ruten skal tilrettelægges, så man kører den kortest mulige strækning. Kassen orienterer stævningsmændene, når der kommer nye honorar- eller kørselstakster. 4. Sager fra andre end retterne I disse sager skal den, der bestiller forkyndelsen, betale for den. Regningen for forkyndelse skal derfor sendes direkte til den, der har bestilt forkyndelsen og ikke til retten. Banker og pengeinstitutter sender for de flestes vedkommende deres private forkyndelser direkte til stævningsmanden med angivelse af, hvor længe/hvor mange gange forkyndelse skal forsøges. V. Ferie og sygdom Hvis stævningsmanden er syg, og der ikke blot er tale om ganske kortvarig sygdom, returneres uforkyndte sager til retten med anmodning om omfordeling af sagerne til en anden stævningsmand. Samtidig skal stævningsmanden oplyse, hvornår han regner med at genoptage arbejdet. Stævningsmænd, der skal holde mere end en uges sammenhængende ferie, finder selv en afløser blandt de øvrige i stævningstjenesten ved Retten i Kolding. Meddelelse om afløserens navn og ferieperioden gives så vidt muligt mindst 2 uger inden til Administrationen (Marianne 8

9 VI. Bilag Bilag 1 Bekendtgørelse om instruks for stævningsmænd. I medfør af 57, stk. 4, og 165, stk. 1, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 609 af 19. december 1969, som ændret bl.a. ved lov nr. 66 af 8. marts 1972, fastsættes: 1. Anmodninger om forkyndelse skal efterkommes snarest muligt og senest 48 timer efter modtagelsen. Stævningsmanden attesterer efter anmodning tiden for modtagelsen. 2. En stævningsmand må ikke foretage forkyndelse, når: 1) han selv er part eller sigtet i sagen eller interesseret i dens udfald, eller 2) nogen af parterne eller sigtede er hans ægtefælle eller beslægtet eller besvogret med ham i lige op- eller nedstigende linie eller er hans broder, søster, svoger eller svigerinde eller disses afkom. 3. Stævningsmanden er forpligtet til at foretage forkyndelse inden for det område, for hvilket han er beskikket. I særligt påtrængende tilfælde, eller når han anmodes derom af en ret, politiet eller af en anden offentlig myndighed, skal han dog også foretage forkyldelse uden for dette område. 4. Forkyndelse, som sker på den pågældendes bopæl eller sædvanlige opholdssted, skal så vidt muligt foregå mellem kl. 7 og kl. 20, på søn- og helligdage mellem kl. 9 og kl Stævningsmanden skal foretage forkyndelse hensynsfuldt og diskret. 6. Forkyndelse bør så vidt muligt ske over for den pågældende selv på hans bopæl, midlertidige opholdssted eller arbejdssted. Forkyndelse må dog kun ske på den pågældendes arbejdssted, såfremt det ikke kan antages, at der kan træffes nogen på hans bopæl eller opholdssted, over for hvem forkyndelse kan ske, eller særlige grunde i øvrigt taler for, at forkyndelsen sker på arbejdsstedet. Over for patienter på hospitaler bør forkyndelse kun ske efter indhentet samtykke fra hospitalet. Forkyndelse for den pågældende personlig er dog gyldig, uanset hvor den sker. (formular I og II). Stk. 2. På bopælen eller opholdsstedet kan forkyndelse foruden for den pågældende selv ske for personer over 18 år, der hører til husstanden, eller, hvis den pågældende bor til leje i en andens bolig, for udlejeren (logiværten) eller dennes ægtefælle, for så vidt den pågældende er over 18 år og træffes på bopælen eller opholdsstedet. (formular III). Stk. 3. På arbejdsstedet kan forkyndelse ske over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant eller, for så vidt den pågældende er selvstændig næringsdrivende, på hans kontor, værksted eller forretningslokale over for personer over 18 år, der er ansat i virksomheden. (formular IV og V). Stk. 4. Når forkyndelse efter stk. 2 og 3 sker for andre end den pågældende selv, gør stævningsmanden den, over for hvem forkyndelse sker, bekendt med, at ubeføjet nægtelse af at modtage forkyndelsen eller undladelse af at overbringe det modtagne til rette vedkommende i tilfælde, hvor dette kan ske uden væsentlig udgift eller besvær, kan bevirke, at han pådrager sig erstatningsansvar for omkostninger, der er en følge af nægtelsen eller undladelsen. Stk. 5. Hvis det ikke er muligt at foretage forkyndelse efter reglerne i stk. 1-3, skal stævningsmanden ved at forhøre sig på stedet, ved henvendelse til den, der har anmodet om foretagelse af forkyndelse, eller på anden måde søge at indhente sådanne oplysninger, at han kan foretage forkyndelse. Stk. 6. Viser de fremkomne oplysninger, at den pågældende er flyttet til et sted, hvor stævningsmanden ikke skal foretage forkyndelse, tilbagesender han sagen med oplysninger herom til den, der har anmodet 9

10 om foretagelse af forkyndelse. (formular VI). Stk. 7. Fører de foretagne undersøgelser - herunder en forespørgsel til folkeregisteret fra den, der har anmodet om forkyndelse eller fra stævningsmanden - ikke til oplysning om den pågældendes bopæl, opholdssted eller arbejdssted, afgiver stævningsmanden sagen til det stedlige politi og underretter den, der har anmodet om forkyndelse. (formular VII). 7. Ved forkyndelse overgives en genpart af meddelelsen til den, for hvem forkyndelse sker. Stk. 2. Sker forkyndelse ikke over for vedkommende personlig, skal genparten overgives i lukket stand eller i en lukket kuvert, der påføres tydelig navn og adresse på vedkommende. På genparten eller kuverten skal anføres, hvornår og over for hvem forkyndelse er sket. Stk. 3. Stævningsmanden tilbagesender snarest sagen til den, der har anmodet om forkyndelsen. 8. Ved forkyndelse af anklageskrifter i straffesager skal tiltalte på begæring af den, der iværksætter forkyndelse, spørges, om han har antaget en forsvarer. Bemærkning herom og om tiltaltes erklæring optages i stævningsmandens påtegning. (formular VIII). Stk. 2. Ved forkyndelse af anklageskrifter i forbindelse med bødeforelæg eller forelæg af konfiskation skal tiltalte spørges, om han ønsker den i anklageskriftet nævnte sag afgjort ved betaling af den forelagte bøde eller konfiskation. (formular IX). Stk. 3. Ved forkyndelse af en fældende straffedom for den domfældte skal stævningsmanden give domfældte vejledning om reglerne om anke eller overgive ham en trykt ankevejledning. Såfremt domfældte begærer dommen anket, skal stævningsmanden spørge ham, om anken skal omfatte bedømmelsen af beviserne for hans skyld eller ikke. Stævningsmanden skal i forkyndelsespåtegningen gøre bemærkning om den erklæring, domfældte afgiver om ankegrunden, således at det er ganske klart, hvad anken omfatter. (formular X). 9. Ved forkyndelse af en indkaldelse til et vidne (syns- og skønsmand) til at møde i retten skal stævningsmanden tilbyde vidnet forskud på vidne- og rejsegodtgørelse. Stk. 2. Såfremt stævningsmanden ikke i forvejen har modtaget forskudsbeløbet, anfører han i forkyndelsespåtegningen, at den pågældende har anmodet om forskud. 10. I sager, der ikke behandles af retten, skal vederlag og kørselsgodtgørelse til stævningsmænd betales forud af den, der anmoder om foretagelsen af forkyndelse. 11. Opstår der hos en stævningsmand tvivl om forståelse af reglerne i denne instruks, kan han få vejledning hos dommeren i den retskreds, hvor han er ansat. 12. Reglerne i instruksen finder tilsvarende anvendelse, når en polititjenestemand eller sognefoged foretager forkyndelse. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 64 af 9. marts 1939 ophæves. 10

11 Bilag 2 Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger I henhold til 165, stk. 1, og 491, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996, fastsættes: 1. Vederlag til stævningsmænd for foretagelse af de i retsplejeloven nævnte forkyndelser er 24 kr. for hver person, for hvem den pågældende meddelelse ønskes forkyndt. Vederlaget udbetales også, hvis stævningsmanden må slutte forkyndelsesforretningen som forgæves. Er den pågældende flyttet og forsøger stævningsmanden forkyndelse på den ny adresse, betales nyt vederlag efter reglerne i 1. og 2. punktum. Stk. 2. For kørsel i forbindelse med forkyndelser ydes der stævningsmænd kørselsgodtgørelse efter reglerne i den aftale, der er knyttet til cirkulæreskrivelsen om godtgørelse til tjenestemænd for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Godtgørelsen ydes efter laveste takst. Stk. 3. Skal stævningsmanden for at nå sit bestemmelsessted benytte båd, afholdes udgifterne herved i sager, der behandles af retten, af statskassen. I andre sager påhviler det den, der begærer forkyndelse foretaget, at fremskaffe bådbefordring frem og tilbage. 2. Vederlaget til vidner i fogedforretninger er for hvert vidne 2 kr. pr. sag. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 114 af 20. februar 1995 ophæves. Dog finder de hidtidige regler i bekendtgørelsens 1, stk. 2-4, fortsat anvendelse i sager, hvor stævningen inden 1. juli 1997 er sendt til sagsøgte uden at være forkyndt. (NB: Tallene reguleres årligt.) 11

12 Bilag 3 Praktiske eksempler vedrørende personer Sagsøgte: Glenn Andersen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Signe Larsen, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret indkaldelsen, kopi af stævningen med eventuelle bilag og en vejledning." = OK Sagsøgte: Kjeld Rasmussen. Påtegning: "Den 2. juni 2005 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Lise Wilson, samboende, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = OK Sagsøgte: Ole Olsen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Ingrid Sørensen, ægtefælle, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = OK Sagsøgte: Peter Petersen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på Kolding Politistation for Maren Petersen, ægtefælle, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse ikke er sket på bopælen eller opholdsstedet. Sagsøgte: Dental-Partner v/ Jan Madsen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for John Jensen, tekniker, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse er sket på virksomhedens adresse, og det ikke fremgår, om John Jensen er ansat i virksomheden. Praktiske eksempler vedrørende selskaber Sagsøgte: Dansk Elementbyg ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for sagsøgte personligt, samt udleveret " = Ikke OK. Da sagsøgte er et selskab, skal navnet på den person, som forkyndelse sker for, oplyses sammen med angivelse afpersonens tilknytningsforhold til selskabet. Sagsøgte: Dansk Ost ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Kirsten Glad, der erklærede at være ansat som sekretær i selskabet Dansk Ost ApS og at være fyldt 18 år, samt udleveret " =OK Sagsøgte: Deko Sign ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Elin Kristensen, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da Elin Kristensens tilknytningsforhold til selskabet ikke er anført. Sagsøgte: P.H. Vikarservice I/S. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på bopælen for Stinna Jensen (bofælle), der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse kun kan foretages for ansatte i virksomheden, og det fremgår ikke, at Stinna Jensen er ansat hos P.H. Vikarservice I/S. Sagsøgte: Spring ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for K. Jensen, der udlejer lokaleme til sagsøgte (logivært), samt udleveret " = Ikke OK, da der ikke kan forkyndes for et selskabs udlejer, men kun ansatte i selskabet. 12

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere