Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding"

Transkript

1 Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding Retningslinjerne har til formål at styrke det faglige og økonomiske grundlag for stævningstjenesten ved Retten i Kolding og udgør et supplement til bekendtgørelse nr. 255 af 20.juni 1972 om instruks for stævningsmænd. Som stævningsmand oplyser man et telefonnummer, som man kan træffes på i dagtimerne, og en personlig mailadresse, idet langt mere kommunikation fremover vil ske pr. mail. Retten og de forskellige afdelinger kan kontaktes i tidsrummet kl Der kan ALTID ske kontakt til: Informationen:

2 Indhold: I. Generelle forhold - 1. Adfærd - 2. Indsigelser - 3. Tidspunkt - 4. Hvor hurtigt skal forkyndelse ske? - 5. Returnering af sager til retten - 6. Forgæves forkyndelse - 7. For sen forkyndelse - 8. Modtagelse nægtes/personen gemmer sig - 9. Påtegning II. Forkyndelsesreglerne - 1. Fysiske personer - 2. Selskaber/juridiske personer - a. Aktieselskaber og anpartsselskaber - b. Interessentskaber - c. Kommanditselskaber - d. Foreninger - e. Personligt drevne firmaer - f. Tvivl III. Udenlandske dokumenter Tvangsforkyndelse - 2. Frivillig forkyndelse IV. Aflønning og kørsel - 1. Vederlag - 2. Afregning - 3. Kørsel - 4. Sager fra andre end retterne V. Ferie og sygdom VI. Bilag - 1. Stævningsmandsinstruksen - 2. Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd - 3. Praktiske eksempler på forkyndelser I. Generelle forhold 1. Adfærd Forkyndelse skal altid foretages så hensynsfuldt og diskret som muligt. En stævningsmand skal køre hensynsfuldt, optræde høfligt og altid undgå at komme i åben konflikt med den/de personer, han skal forkynde for. Hvis det ikke er muligt af sikkerhedsmæssige grunde at gennemføre forkyndelsen, må sagen sendes tilbage til retten med en anmodning om, at sagen går til politiforkyndelse. Der skal på blanketten forgæves forkyndt redegøres for, hvorfor forkyndelse ikke har været mulig. 2. Indsigelser Der skal altid forkyndes for den, der står på stævningen/ indkaldelsen. Det gælder, selvom man på stedet får oplyst, at det i virkeligheden er en anden person eller selskab, som er part i sagen. Hvis man får sådanne oplysninger, skal man henvise den, man forkynder for, til at rette henvendelse til retten med indsigelsen, og notere indsigelsen på genparten. Dette gælder også andre indsigelser. 3. Tidspunkt Forkyndelse skal forsøges på tidspunkter, hvor folk kan forventes at være hjemme. Tidsrummet 8-16 er dårligt for de fleste. Hvis der er tale om erhvervsdrivende, må forkyndelsesforsøg så vidt muligt foretages indenfor virksomhedens/forretningens åbningstid. Forkyndelse på opholdssted/bopæl skal så vidt muligt ske mellem kl på hverdage og mellem kl på søn- og helligdage. Dog skal en person naturligvis ikke kunne undgå forkyndelse ved aldrig at være hjemme i disse tidsrum. Sagens hastende karakter kan også begrunde, at forkyndelse sker på andre tidspunkter, men nattetimerne (kl. 22-6) bør så vidt muligt undgås. Hvis adressaten er en person, kan der ske forkyndelse, hvor som helst han/hun træffes, men stævningsmanden skal være ekstra opmærksom på at optræde diskret, når der tages kontakt udenfor bopælen. 2

3 4. Hvor hurtigt skal forkyndelse ske? Forkyndelse skal ske snarest muligt og inden 48 timer efter, at stævningsmanden har modtaget sagen. Selv om de 48 timer ikke altid kan overholdes, skal "snarest muligt" overholdes. Retterne måles i dag meget på, hvor hurtigt vi kan behandle vore sager, og her spiller stævningsmændene en afgørende rolle. Jo hurtigere der sker forkyndelse, jo hurtigere kan sagen behandles. I visse sager, f.eks. konkurser og samværssager, indkaldes med kort varsel, og samtidig er der tale om sager af hastende karakter. I disse sager, kan der evt. gives besked til retten om forkyndelse via telefon eller mail. 5. Returnering af sager til retten Det er meget vigtigt, at retten får besked, så snart forkyndelse er sket og endnu vigtigere, at vi får besked så snart forkyndelse er opgivet, hvad enten det skyldes, at adressen er forkert eller, at forkyndelsesfristen er overskredet. Kun på den måde kan vi underrette modparten i ordentlig tid, så vedkommende ikke forbereder sig eller ligefrem møder forgæves, og så der kan fastsættes et nyt mødetidspunkt. Sagerne skal sendes tilbage, efterhånden som de forkyndes, også selvom det koster mere i porto. Straks efter, at forkyndelsesfristen er udløbet, skal sagen sendes tilbage til retten med en kort redegørelse for, hvorfor forkyndelse ikke er sket. Redegørelsen bør skrives på særlige blanketter hertil, som udleveres fra retten. Særligt om: Indkaldelse i straffesager: skal være retur senest 5 dage før retsmødet. Stævning i civile sager: Såfremt stævningen ikke er forkyndt senest tre uger efter, at sagen er afleveret til forkyndelse, skal sagen returneres til retten med oplysning om årsagen til den manglende forkyndelse. Ved indkaldelse til fogedsager og i konkurser (skiftesag): giv besked hurtigst muligt, men altid inden mødet. Husk under alle omstændigheder at returnere forkyndelsen til retten. 6. Forgæves forkyndelse Alle sager skal sendes retur til retten senest, når der er foretaget 6 forgæves forkyndelsesforsøg. Herefter sender retten normalt sagen til politiforkyndelse. Ved alle forgæves forkyndelsesforsøg udfyldes skemaet for forgæves forkyndelse med følgende: Dato og klokkeslæt for hvert enkelt forsøg Hvis det allerede ved de første forgæves forsøg, står klart, at personen ikke bor på adressen eller er bortrejst/indlagt over længere tid, sendes sagen retur med besked herom, lige så snart det står klart, at forkyndelse ikke kan gennemføres. Iagttagelser og eventuelle oplysninger skaffet på stedet til brug for forkyndelse gennem politiet, eller omberammelse, med henblik på forkyndelse på anden adresse. 7. For sen forkyndelse Er en meddelelse forkyndt for sent, skal dette tydeligt fremgå af påtegningen. Det noteres, om den pågældende frafalder kald og varsel med den virkning, at der gives afkald på fristen. Ved forkyndelse for personer, er det kun personen selv, der kan give afkald. Ved forkyndelse for selskaber, er det kun direktøren eller et direktionsmedlem. I sager, hvor der indkaldes til et retsmøde, vil der stå oplyst en forkyndelsesfrist. Forkyndelsesfristen kan kun ændres - f.eks. til aftens varsel - efter aftale med retten. Det skal da noteres på forkyndelsespåtegningen, hvem aftalen er lavet med. 8. Modtagelse nægtes/personen gemmer sig Hvis en person nægter at modtage genparten, skal stævningsmanden forsøge at aflevere den. Det skal anføres i påtegningen, hvilke skridt stævningsmanden har foretaget sig for at forsøge at 3

4 forkynde. Stævningsmanden skal så meddele den person, der nægter modtagelse, at man anser forkyndelse for sket og derefter lægge genparten i postkassen eller lignende sted, og oplyse dette. Hvis en person nægter at modtage forkyndelse for en anden eller undlader at videregive indkaldelsen, kan vedkommende blive erstatningsansvarlig. Hvis den person, man skal forkynde for, gemmer sig, kan man i særlige tilfælde smide kuverten gennem brevsprækken, hvis man er helt sikker på, at den man skal forkynde for, personligt befinder sig i huset/lejligheden. Fremgangsmåden skal da nøje beskrives i forkyndelsespåtegningen. 9. Påtegning Det er af afgørende betydning, at stævningsmandens påtegning er korrekt og fyldestgørende. Det skal fremgå præcist hvor, hvornår og for hvem, forkyndelse er sket. Skriv hellere for meget end for lidt. Hvis man ikke forkynder personligt, skal der i forkyndelsespåtegningen stå navn samt i hvilken egenskab den pågældende optræder, f.eks. ægtefælle/samlever. Det er ikke nok bare at skrive, at der er sket forkyndelse for hustru. Det er vigtigt, af hensyn til indkaldelsesvarslet, at nøjagtigt tidspunkt for forkyndelse skrives på forkyndelsespåtegningen. Det skal altid fremgå, hvor forkyndelse faktisk er sket. Hvis en adresse dækker over et selskabs forretningssted, skal det anføres. Hvis der sker forkyndelse for et selskab, skal vi kunne se, præcis hvilken ansat - navn og stilling - der har modtaget forkyndelse. Husk at et selskab hverken har hustru eller børn. Et selskab kan heller ikke være en del af en husstand. Dette gælder også selvom indkaldelsen af selskabet skal forkyndes for selskabets direktør. Hvis en person står anført med en c/o adresse, er der intet problem, hvis den bliver forkyndt for den pågældende personligt. Hvis det ikke er muligt at træffe den pågældende på adressen, er det meget vigtigt, at I spørger ind til, om den pågældende rent faktisk er en del af husstanden. Det er ofte ikke tilfældet. I tvivlstilfælde sendes sagen retur til retten. Hvis der skal forkyndes for flere, skal der i forkyndelsespåtegningen stå nøjagtigt, hvem der er forkyndt for. Hvis de sagsøgte f.eks. er Tove og Anders Jensen anføres: Forkyndt for: x Tove Jensen x Anders Jensen eller begge de sagsøgte. Der må kun forkyndes for personer, der er fyldt 18 år. Hvis man ikke er sikker på, om en person f.eks. et hjemmeboende barn eller en ansat er fyldt 18 år, skal man spørge eller se legitimation. Hvis stævningsmanden ikke er helt sikker på identiteten på den, han forkynder for, kan og skal han forlange at se legitimation. Hvis adressaten er åbenbart ude af stand til at varetage sine interesser, bør der gøres et lille notat om det på påtegningen, så vi kan være opmærksomme på det i den videre sagsbehandling. Alle anmodninger om forkyndelse fra fogedretten (sager med FS-nr.) er forhåndstjekket i folkeregisteret før fremsendelse til stævningsmanden. Rettens andre afdelinger tjekker ikke almindeligvis adresser i folkeregistret, inden sagerne sendes ud til forkyndelse, og derfor kan stævningsmændene opleve, at der bliver sendt nye sager ud til forkyndelse for personer, som stævningsmanden tidligere har oplyst, er flyttet fra den pågældende adresse. Hvis stævningsmanden er helt sikker på, at den pågældende ikke bor på adressen, kan en sådan sag returneres, uden at der foretages forkyndelsesforsøg. Der skrives da en begrundelse herfor. Stævningsmanden kan selv indhente oplysning om modtagerens arbejdsplads fra SKATs Kontrolinformationscenter (KIC). KIC har åbent alle ugens dage fra kl på tlf og 4

5 II. Forkyndelsesreglerne 1. Fysiske personer a. Forkyndelse kan ske personligt, uanset hvor man træffer ham eller hende. Stævningsmanden skal først forsøge at forkynde på bopælen. Hvis ikke det er muligt at træffe den pågældende, skal man forsøge på arbejdspladsen. Forkyndelse er gyldig uanset, hvor den sker. Hvis adressaten ikke træffes, kan forkyndelse ske: b. På bopælen/opholdsstedet for et medlem af husstanden, som er fyldt 18 år. Vær opmærksom på, at selvom man bor i samme hus/lejlighed, så er man ikke nødvendigvis en del af samme husstand. Samme husstand vil normalt forudsætte et vist økonomisk fællesskab. Beboere på en gang med klubværelser er f.eks. ikke en husstand. Hvis den man skal forkynde for, er en person, der bor på en institution, f.eks. et forsorgshjem, kan man forkynde for en ansat på kontoret. Hvis den, man skal forkynde for, bor til leje i en andens bolig, kan der forkyndes for værten eller dennes ægtefælle, hvis de pågældende træffes på bopælen. Forkyndelse kan derimod ikke ske for en vicevært. c. På arbejdspladsen over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Arbejdsgiverens repræsentant kan f.eks. være den, der leder virksomheden i arbejdsgiverens fravær, en værkfører, eller direktørens sekretær. Selvom den, der skal forkyndes for, er på arbejde, kan der forkyndes for arbejdsgiveren, hvis det på grund af virksomhedens størrelse er vanskeligt at få fat i den pågældende selv. d. Hvis den, der skal forkyndes for, er selvstændig, kan der forkyndes for enhver ansat, der træffes på forretningsstedet. Tilsigelser m.v., der afleveres til andre end adressaten personligt, skal altid overleveres i en lukket kuvert. Særligt om lejesager På nogle lejesager sætter fogedretten en label på med besked til stævningsmanden om, at brevet kan lægges i postkassen, hvis forkyndelse har været forgæves. Kun i de sager, hvor en label er sat på sagen, må denne fremgangsmåde bruges. Det skal fremgå tydeligt af forkyndelsespåtegningen, hvis forkyndelse er sket ved at lægge brevet i postkassen. 2. Selskaber/juridiske personer a. Aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS): Forkyndelse kan ske for enhver, der er ansat i selskabet. Der skal dog så vidt muligt forsøges forkyndt for en ledelsesrepræsentant. Direktøren eller et bestyrelsesmedlem: Forkyndelse overfor direktør/bestyrelsesmedlemmer sker personligt, det vil sige, at forkyndelse kan ske overalt, hvor man træffer de pågældende personer. Men husk: man kan ikke forkynde for disse personers ægtefæller eller andre medlemmer af direktørens husstand. I nogle tilfælde, er direktøren (tillige) indkaldt personligt), og han skal da indkaldes efter reglerne om fysiske personer. Det er retten, der tagter stilling til, om der skal indkaldes personligt i sager mod selskaber. Det er vigtigt at skelne mellem, om det er selskabet eller direktøren eller begge, der er indkaldt. En ansat: Er der flere ansatte til stede, bør man spørge efter den mest overordnede. Forkyndelse kan kun ske på selskabets forretningssteder, dvs. kontoret, værkstedet eller andre tilsvarende steder. 5

6 Forkyndelse kan således ikke ske på gaden, på bopælen eller andre steder. Generelt: Uanset hvem der forkyndes for, skal der i påtegningen stå vedkommendes navn, stilling, samt hvor og hvornår forkyndelse er sket. Der kan ikke forkyndes for en aktionær eller anpartshaver med mindre vedkommende er ansat i selskabet eller eksempelvis også er direktør. Hvornår er der tale om et selskab? + Søren Pedersen A/S + Søren Pedersen ApS + Dansk Vindenergi A/S v/poul Poulsen (selskabet er part i sagen og Poul Poulsen med stor sandsynlighed direktøren) Dansk Vindenergi v/poul Poulsen - Her er der tale om et personligt ejet firma, hvor Poul Poulsen personligt indkaldes. b. Interessentskaber (I/S): Hvis interessentskabet driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i forretningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. c. Kommanditselskaber (K/S): Som udgangspunkt skal der forkyndes for komplementaren. Komplementaren er ofte et selskab (A/S eller ApS), og så gælder reglerne om forkyndelse for sådan et selskab. Hvis kommanditselskabet driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i forretningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. d. Foreninger: Som udgangspunkt skal der ske forkyndelse for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Hvis foreningen driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i foreningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. Typiske eksempler på erhvervsdrivende foreninger er landboforeninger og grovvareforeninger. e. Personligt drevne firmaer: Et firma er personligt drevet, hvis ikke navnet indeholder en selskabsbetegnelse som A/S, ApS, K/S, I/S eller fond. Firmaet er i virkeligheden blot enkeltpersoner, og forkyndelse skal derfor ske efter reglerne om forkyndelse for personer. Eksempel: Dansk Vindenergi v/ Poul Poulsen. Poul Poulsen indkaldes personligt. f. Tvivl: Hvis stævningsmanden i en sag ikke ved og heller ikke umiddelbart kan finde ud af, hvem der er tegningsberettiget for en juridisk enhed (selskab/forening m.v.), returneres sagen til retten med henblik på at få dette afklaret (det er ikke meningen at stævningsmanden skal være detektiv). III. Udenlandske dokumenter Det er meget vigtigt, at I læser følgebrevet igennem og følger instrukserne i det. Det er vigtigt, at I får krydset skemaet rigtigt af. 1. Tvangsforkyndelse Forkyndelse uden at sagsøgte er indforstået med det, kan kun ske, hvis følgende betingelser er opfyldt: a. Dokumentet er affattet på svensk eller norsk eller er oversat til dansk eller vedlagt en dansk oversættelse. Kravet om oversættelse gælder også, selvom sagsøgte forstår det pågældende fremmedsprog. Selve anmodningen må gerne være på engelsk eller fransk. b. Der skal være genpart af alle dokumenterne såvel originalen som oversættelsen. 6

7 c. Sagsøgte skal have en rimelig frist fra forkyndelsestidspunktet til at varetage sine interesser. 2. Frivillig forkyndelse Hvis ikke dokumenterne er oversat til dansk, kan forkyndelse kun ske, hvis sagsøgte personligt og uden betingelser erklærer sig villig til at modtage forkyndelsen. Modtageren skal vejledes om: - at det er frivilligt, om han vil modtage dokumentet og - at vi ikke kender retsvirkningerne af at afslå, men at vi evt. kan finde ud af det for ham. Retten vedlægger en blanket, som sagsøgte kan underskrive, men det er ikke et krav, at han underskriver. Det er nok, at stævningsmanden i sin påtegning skriver, at modtageren har erklæret sig villig til at modtage forkyndelse. IV. Aflønning og kørsel 1. Vederlag Der er ret til vederlag når stævningsmanden har været ude på modtagerens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads og har overbragt indkaldelsen eller meddelelsen fra retten til modtageren eller en person, der lovligt kan modtage den, eller stævningsmanden har været ude på modtagerens bopæl og uden forudgående viden fra tidligere forkyndelsesforsøg konstaterer, at personen er flyttet og gør fyldige notater i skemaet for forgæves forkyndelser om sine iagttagelser, se under pkt. 7. I afregningsskemaet under Anmærkninger anføres ud over datoen for forkyndelsesforsøget eksempelvis bolig tom, postkasse fyldt, flyttet ifølge nabo, eller modtageren efter aftale med stævningsmanden kommer og afhenter indkaldelsen eller meddelelsen fra retten eller stævningsmanden mindst 3 gange forgæves har været ude på modtagerens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads. Flere forsøg på samme dag kan efter en vurdering fra retten blive afregnet alene som et forsøg. Der er ikke ret til vederlag for modtagne indkaldelser eller anmodninger, som sendes videre til en anden stævningsmand ved ferieafholdelse eller andet, som sendes retur til retten, fordi de vedrører en anden retskreds, som sendes retur til retten, fordi man fra tidligere forkyndelsesforsøg ved, at adressen er forkert/modtageren er flyttet, som sendes retur til retten, fordi de tilbagekaldes, før forkyndelse har været forsøgt, eller som sendes retur til retten, fordi de har fået ny dato, eller som ikke registreres i afregningen, som stævningsmanden ikke returnerer eller giver retten besked om telefonisk eller pr. mail ved forkyndelsesfristens udløb, uanset om forkyndelsen er lykkedes eller ej. 2. Afregning Afregninger afleveres til retten for en måned ad gangen senest den 5. i den efterfølgende måned. Vederlag kommer til udbetaling den sidste bankdag i måneden. Afregningen sker på grundlag af de udleverede blanketter fra retten. Blanketten udfyldes med løbenummer, sagens art og nummer og navnet på den person, sagen vedrører. Endvidere skal det oplyses, hvornår sagen er modtaget, og hvornår forkyndelse er sket. Sidst skal antal kørte kilometer anføres. Nederst sammenlægges antal kørte kilometer og antal forkyndelser, og regningen underskrives. Retten i Kolding retter sammentællingsfejl i afregningerne og sender kopi af det rettede bilag til stævningsmanden. Er der andre fejl, sender retten afregningsblanketten retur med henblik på rettelse. 7

8 Af hensyn til Retten i Koldings mulighed for at kontrollere antallet af forkyndelsesforsøg, skal alle forkyndelsesforsøg på en sag (op til 6 forsøg) skrives på afregningen, selvom det først er det tredje forgæves forsøg, der udløser honorar. Retten kan ikke honorere forkyndelser, hvis ikke vi har datoerne for forkyndelsesforsøg, eller hvis sagen returneres uden begrundelse i øvrigt. Ravn eller Annette Klarskov ). Retten sørger for at sende anmodninger om forkyndelse til afløseren. Retten i Kolding, oktober Kørsel Ved siden af afregningsblanketten skal stævningsmanden føre et kørselsregnskab, hvor han opregner antallet af kørte kilometer i tjenesten. Ruten skal tilrettelægges, så man kører den kortest mulige strækning. Kassen orienterer stævningsmændene, når der kommer nye honorar- eller kørselstakster. 4. Sager fra andre end retterne I disse sager skal den, der bestiller forkyndelsen, betale for den. Regningen for forkyndelse skal derfor sendes direkte til den, der har bestilt forkyndelsen og ikke til retten. Banker og pengeinstitutter sender for de flestes vedkommende deres private forkyndelser direkte til stævningsmanden med angivelse af, hvor længe/hvor mange gange forkyndelse skal forsøges. V. Ferie og sygdom Hvis stævningsmanden er syg, og der ikke blot er tale om ganske kortvarig sygdom, returneres uforkyndte sager til retten med anmodning om omfordeling af sagerne til en anden stævningsmand. Samtidig skal stævningsmanden oplyse, hvornår han regner med at genoptage arbejdet. Stævningsmænd, der skal holde mere end en uges sammenhængende ferie, finder selv en afløser blandt de øvrige i stævningstjenesten ved Retten i Kolding. Meddelelse om afløserens navn og ferieperioden gives så vidt muligt mindst 2 uger inden til Administrationen (Marianne 8

9 VI. Bilag Bilag 1 Bekendtgørelse om instruks for stævningsmænd. I medfør af 57, stk. 4, og 165, stk. 1, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 609 af 19. december 1969, som ændret bl.a. ved lov nr. 66 af 8. marts 1972, fastsættes: 1. Anmodninger om forkyndelse skal efterkommes snarest muligt og senest 48 timer efter modtagelsen. Stævningsmanden attesterer efter anmodning tiden for modtagelsen. 2. En stævningsmand må ikke foretage forkyndelse, når: 1) han selv er part eller sigtet i sagen eller interesseret i dens udfald, eller 2) nogen af parterne eller sigtede er hans ægtefælle eller beslægtet eller besvogret med ham i lige op- eller nedstigende linie eller er hans broder, søster, svoger eller svigerinde eller disses afkom. 3. Stævningsmanden er forpligtet til at foretage forkyndelse inden for det område, for hvilket han er beskikket. I særligt påtrængende tilfælde, eller når han anmodes derom af en ret, politiet eller af en anden offentlig myndighed, skal han dog også foretage forkyldelse uden for dette område. 4. Forkyndelse, som sker på den pågældendes bopæl eller sædvanlige opholdssted, skal så vidt muligt foregå mellem kl. 7 og kl. 20, på søn- og helligdage mellem kl. 9 og kl Stævningsmanden skal foretage forkyndelse hensynsfuldt og diskret. 6. Forkyndelse bør så vidt muligt ske over for den pågældende selv på hans bopæl, midlertidige opholdssted eller arbejdssted. Forkyndelse må dog kun ske på den pågældendes arbejdssted, såfremt det ikke kan antages, at der kan træffes nogen på hans bopæl eller opholdssted, over for hvem forkyndelse kan ske, eller særlige grunde i øvrigt taler for, at forkyndelsen sker på arbejdsstedet. Over for patienter på hospitaler bør forkyndelse kun ske efter indhentet samtykke fra hospitalet. Forkyndelse for den pågældende personlig er dog gyldig, uanset hvor den sker. (formular I og II). Stk. 2. På bopælen eller opholdsstedet kan forkyndelse foruden for den pågældende selv ske for personer over 18 år, der hører til husstanden, eller, hvis den pågældende bor til leje i en andens bolig, for udlejeren (logiværten) eller dennes ægtefælle, for så vidt den pågældende er over 18 år og træffes på bopælen eller opholdsstedet. (formular III). Stk. 3. På arbejdsstedet kan forkyndelse ske over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant eller, for så vidt den pågældende er selvstændig næringsdrivende, på hans kontor, værksted eller forretningslokale over for personer over 18 år, der er ansat i virksomheden. (formular IV og V). Stk. 4. Når forkyndelse efter stk. 2 og 3 sker for andre end den pågældende selv, gør stævningsmanden den, over for hvem forkyndelse sker, bekendt med, at ubeføjet nægtelse af at modtage forkyndelsen eller undladelse af at overbringe det modtagne til rette vedkommende i tilfælde, hvor dette kan ske uden væsentlig udgift eller besvær, kan bevirke, at han pådrager sig erstatningsansvar for omkostninger, der er en følge af nægtelsen eller undladelsen. Stk. 5. Hvis det ikke er muligt at foretage forkyndelse efter reglerne i stk. 1-3, skal stævningsmanden ved at forhøre sig på stedet, ved henvendelse til den, der har anmodet om foretagelse af forkyndelse, eller på anden måde søge at indhente sådanne oplysninger, at han kan foretage forkyndelse. Stk. 6. Viser de fremkomne oplysninger, at den pågældende er flyttet til et sted, hvor stævningsmanden ikke skal foretage forkyndelse, tilbagesender han sagen med oplysninger herom til den, der har anmodet 9

10 om foretagelse af forkyndelse. (formular VI). Stk. 7. Fører de foretagne undersøgelser - herunder en forespørgsel til folkeregisteret fra den, der har anmodet om forkyndelse eller fra stævningsmanden - ikke til oplysning om den pågældendes bopæl, opholdssted eller arbejdssted, afgiver stævningsmanden sagen til det stedlige politi og underretter den, der har anmodet om forkyndelse. (formular VII). 7. Ved forkyndelse overgives en genpart af meddelelsen til den, for hvem forkyndelse sker. Stk. 2. Sker forkyndelse ikke over for vedkommende personlig, skal genparten overgives i lukket stand eller i en lukket kuvert, der påføres tydelig navn og adresse på vedkommende. På genparten eller kuverten skal anføres, hvornår og over for hvem forkyndelse er sket. Stk. 3. Stævningsmanden tilbagesender snarest sagen til den, der har anmodet om forkyndelsen. 8. Ved forkyndelse af anklageskrifter i straffesager skal tiltalte på begæring af den, der iværksætter forkyndelse, spørges, om han har antaget en forsvarer. Bemærkning herom og om tiltaltes erklæring optages i stævningsmandens påtegning. (formular VIII). Stk. 2. Ved forkyndelse af anklageskrifter i forbindelse med bødeforelæg eller forelæg af konfiskation skal tiltalte spørges, om han ønsker den i anklageskriftet nævnte sag afgjort ved betaling af den forelagte bøde eller konfiskation. (formular IX). Stk. 3. Ved forkyndelse af en fældende straffedom for den domfældte skal stævningsmanden give domfældte vejledning om reglerne om anke eller overgive ham en trykt ankevejledning. Såfremt domfældte begærer dommen anket, skal stævningsmanden spørge ham, om anken skal omfatte bedømmelsen af beviserne for hans skyld eller ikke. Stævningsmanden skal i forkyndelsespåtegningen gøre bemærkning om den erklæring, domfældte afgiver om ankegrunden, således at det er ganske klart, hvad anken omfatter. (formular X). 9. Ved forkyndelse af en indkaldelse til et vidne (syns- og skønsmand) til at møde i retten skal stævningsmanden tilbyde vidnet forskud på vidne- og rejsegodtgørelse. Stk. 2. Såfremt stævningsmanden ikke i forvejen har modtaget forskudsbeløbet, anfører han i forkyndelsespåtegningen, at den pågældende har anmodet om forskud. 10. I sager, der ikke behandles af retten, skal vederlag og kørselsgodtgørelse til stævningsmænd betales forud af den, der anmoder om foretagelsen af forkyndelse. 11. Opstår der hos en stævningsmand tvivl om forståelse af reglerne i denne instruks, kan han få vejledning hos dommeren i den retskreds, hvor han er ansat. 12. Reglerne i instruksen finder tilsvarende anvendelse, når en polititjenestemand eller sognefoged foretager forkyndelse. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 64 af 9. marts 1939 ophæves. 10

11 Bilag 2 Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger I henhold til 165, stk. 1, og 491, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996, fastsættes: 1. Vederlag til stævningsmænd for foretagelse af de i retsplejeloven nævnte forkyndelser er 24 kr. for hver person, for hvem den pågældende meddelelse ønskes forkyndt. Vederlaget udbetales også, hvis stævningsmanden må slutte forkyndelsesforretningen som forgæves. Er den pågældende flyttet og forsøger stævningsmanden forkyndelse på den ny adresse, betales nyt vederlag efter reglerne i 1. og 2. punktum. Stk. 2. For kørsel i forbindelse med forkyndelser ydes der stævningsmænd kørselsgodtgørelse efter reglerne i den aftale, der er knyttet til cirkulæreskrivelsen om godtgørelse til tjenestemænd for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Godtgørelsen ydes efter laveste takst. Stk. 3. Skal stævningsmanden for at nå sit bestemmelsessted benytte båd, afholdes udgifterne herved i sager, der behandles af retten, af statskassen. I andre sager påhviler det den, der begærer forkyndelse foretaget, at fremskaffe bådbefordring frem og tilbage. 2. Vederlaget til vidner i fogedforretninger er for hvert vidne 2 kr. pr. sag. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 114 af 20. februar 1995 ophæves. Dog finder de hidtidige regler i bekendtgørelsens 1, stk. 2-4, fortsat anvendelse i sager, hvor stævningen inden 1. juli 1997 er sendt til sagsøgte uden at være forkyndt. (NB: Tallene reguleres årligt.) 11

12 Bilag 3 Praktiske eksempler vedrørende personer Sagsøgte: Glenn Andersen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Signe Larsen, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret indkaldelsen, kopi af stævningen med eventuelle bilag og en vejledning." = OK Sagsøgte: Kjeld Rasmussen. Påtegning: "Den 2. juni 2005 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Lise Wilson, samboende, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = OK Sagsøgte: Ole Olsen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Ingrid Sørensen, ægtefælle, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = OK Sagsøgte: Peter Petersen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på Kolding Politistation for Maren Petersen, ægtefælle, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse ikke er sket på bopælen eller opholdsstedet. Sagsøgte: Dental-Partner v/ Jan Madsen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for John Jensen, tekniker, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse er sket på virksomhedens adresse, og det ikke fremgår, om John Jensen er ansat i virksomheden. Praktiske eksempler vedrørende selskaber Sagsøgte: Dansk Elementbyg ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for sagsøgte personligt, samt udleveret " = Ikke OK. Da sagsøgte er et selskab, skal navnet på den person, som forkyndelse sker for, oplyses sammen med angivelse afpersonens tilknytningsforhold til selskabet. Sagsøgte: Dansk Ost ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Kirsten Glad, der erklærede at være ansat som sekretær i selskabet Dansk Ost ApS og at være fyldt 18 år, samt udleveret " =OK Sagsøgte: Deko Sign ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Elin Kristensen, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da Elin Kristensens tilknytningsforhold til selskabet ikke er anført. Sagsøgte: P.H. Vikarservice I/S. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på bopælen for Stinna Jensen (bofælle), der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse kun kan foretages for ansatte i virksomheden, og det fremgår ikke, at Stinna Jensen er ansat hos P.H. Vikarservice I/S. Sagsøgte: Spring ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for K. Jensen, der udlejer lokaleme til sagsøgte (logivært), samt udleveret " = Ikke OK, da der ikke kan forkyndes for et selskabs udlejer, men kun ansatte i selskabet. 12

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse

Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1528 1 INDLEDNING... 5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 5 1.2

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere