Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding"

Transkript

1 Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding Retningslinjerne har til formål at styrke det faglige og økonomiske grundlag for stævningstjenesten ved Retten i Kolding og udgør et supplement til bekendtgørelse nr. 255 af 20.juni 1972 om instruks for stævningsmænd. Som stævningsmand oplyser man et telefonnummer, som man kan træffes på i dagtimerne, og en personlig mailadresse, idet langt mere kommunikation fremover vil ske pr. mail. Retten og de forskellige afdelinger kan kontaktes i tidsrummet kl Der kan ALTID ske kontakt til: Informationen:

2 Indhold: I. Generelle forhold - 1. Adfærd - 2. Indsigelser - 3. Tidspunkt - 4. Hvor hurtigt skal forkyndelse ske? - 5. Returnering af sager til retten - 6. Forgæves forkyndelse - 7. For sen forkyndelse - 8. Modtagelse nægtes/personen gemmer sig - 9. Påtegning II. Forkyndelsesreglerne - 1. Fysiske personer - 2. Selskaber/juridiske personer - a. Aktieselskaber og anpartsselskaber - b. Interessentskaber - c. Kommanditselskaber - d. Foreninger - e. Personligt drevne firmaer - f. Tvivl III. Udenlandske dokumenter Tvangsforkyndelse - 2. Frivillig forkyndelse IV. Aflønning og kørsel - 1. Vederlag - 2. Afregning - 3. Kørsel - 4. Sager fra andre end retterne V. Ferie og sygdom VI. Bilag - 1. Stævningsmandsinstruksen - 2. Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd - 3. Praktiske eksempler på forkyndelser I. Generelle forhold 1. Adfærd Forkyndelse skal altid foretages så hensynsfuldt og diskret som muligt. En stævningsmand skal køre hensynsfuldt, optræde høfligt og altid undgå at komme i åben konflikt med den/de personer, han skal forkynde for. Hvis det ikke er muligt af sikkerhedsmæssige grunde at gennemføre forkyndelsen, må sagen sendes tilbage til retten med en anmodning om, at sagen går til politiforkyndelse. Der skal på blanketten forgæves forkyndt redegøres for, hvorfor forkyndelse ikke har været mulig. 2. Indsigelser Der skal altid forkyndes for den, der står på stævningen/ indkaldelsen. Det gælder, selvom man på stedet får oplyst, at det i virkeligheden er en anden person eller selskab, som er part i sagen. Hvis man får sådanne oplysninger, skal man henvise den, man forkynder for, til at rette henvendelse til retten med indsigelsen, og notere indsigelsen på genparten. Dette gælder også andre indsigelser. 3. Tidspunkt Forkyndelse skal forsøges på tidspunkter, hvor folk kan forventes at være hjemme. Tidsrummet 8-16 er dårligt for de fleste. Hvis der er tale om erhvervsdrivende, må forkyndelsesforsøg så vidt muligt foretages indenfor virksomhedens/forretningens åbningstid. Forkyndelse på opholdssted/bopæl skal så vidt muligt ske mellem kl på hverdage og mellem kl på søn- og helligdage. Dog skal en person naturligvis ikke kunne undgå forkyndelse ved aldrig at være hjemme i disse tidsrum. Sagens hastende karakter kan også begrunde, at forkyndelse sker på andre tidspunkter, men nattetimerne (kl. 22-6) bør så vidt muligt undgås. Hvis adressaten er en person, kan der ske forkyndelse, hvor som helst han/hun træffes, men stævningsmanden skal være ekstra opmærksom på at optræde diskret, når der tages kontakt udenfor bopælen. 2

3 4. Hvor hurtigt skal forkyndelse ske? Forkyndelse skal ske snarest muligt og inden 48 timer efter, at stævningsmanden har modtaget sagen. Selv om de 48 timer ikke altid kan overholdes, skal "snarest muligt" overholdes. Retterne måles i dag meget på, hvor hurtigt vi kan behandle vore sager, og her spiller stævningsmændene en afgørende rolle. Jo hurtigere der sker forkyndelse, jo hurtigere kan sagen behandles. I visse sager, f.eks. konkurser og samværssager, indkaldes med kort varsel, og samtidig er der tale om sager af hastende karakter. I disse sager, kan der evt. gives besked til retten om forkyndelse via telefon eller mail. 5. Returnering af sager til retten Det er meget vigtigt, at retten får besked, så snart forkyndelse er sket og endnu vigtigere, at vi får besked så snart forkyndelse er opgivet, hvad enten det skyldes, at adressen er forkert eller, at forkyndelsesfristen er overskredet. Kun på den måde kan vi underrette modparten i ordentlig tid, så vedkommende ikke forbereder sig eller ligefrem møder forgæves, og så der kan fastsættes et nyt mødetidspunkt. Sagerne skal sendes tilbage, efterhånden som de forkyndes, også selvom det koster mere i porto. Straks efter, at forkyndelsesfristen er udløbet, skal sagen sendes tilbage til retten med en kort redegørelse for, hvorfor forkyndelse ikke er sket. Redegørelsen bør skrives på særlige blanketter hertil, som udleveres fra retten. Særligt om: Indkaldelse i straffesager: skal være retur senest 5 dage før retsmødet. Stævning i civile sager: Såfremt stævningen ikke er forkyndt senest tre uger efter, at sagen er afleveret til forkyndelse, skal sagen returneres til retten med oplysning om årsagen til den manglende forkyndelse. Ved indkaldelse til fogedsager og i konkurser (skiftesag): giv besked hurtigst muligt, men altid inden mødet. Husk under alle omstændigheder at returnere forkyndelsen til retten. 6. Forgæves forkyndelse Alle sager skal sendes retur til retten senest, når der er foretaget 6 forgæves forkyndelsesforsøg. Herefter sender retten normalt sagen til politiforkyndelse. Ved alle forgæves forkyndelsesforsøg udfyldes skemaet for forgæves forkyndelse med følgende: Dato og klokkeslæt for hvert enkelt forsøg Hvis det allerede ved de første forgæves forsøg, står klart, at personen ikke bor på adressen eller er bortrejst/indlagt over længere tid, sendes sagen retur med besked herom, lige så snart det står klart, at forkyndelse ikke kan gennemføres. Iagttagelser og eventuelle oplysninger skaffet på stedet til brug for forkyndelse gennem politiet, eller omberammelse, med henblik på forkyndelse på anden adresse. 7. For sen forkyndelse Er en meddelelse forkyndt for sent, skal dette tydeligt fremgå af påtegningen. Det noteres, om den pågældende frafalder kald og varsel med den virkning, at der gives afkald på fristen. Ved forkyndelse for personer, er det kun personen selv, der kan give afkald. Ved forkyndelse for selskaber, er det kun direktøren eller et direktionsmedlem. I sager, hvor der indkaldes til et retsmøde, vil der stå oplyst en forkyndelsesfrist. Forkyndelsesfristen kan kun ændres - f.eks. til aftens varsel - efter aftale med retten. Det skal da noteres på forkyndelsespåtegningen, hvem aftalen er lavet med. 8. Modtagelse nægtes/personen gemmer sig Hvis en person nægter at modtage genparten, skal stævningsmanden forsøge at aflevere den. Det skal anføres i påtegningen, hvilke skridt stævningsmanden har foretaget sig for at forsøge at 3

4 forkynde. Stævningsmanden skal så meddele den person, der nægter modtagelse, at man anser forkyndelse for sket og derefter lægge genparten i postkassen eller lignende sted, og oplyse dette. Hvis en person nægter at modtage forkyndelse for en anden eller undlader at videregive indkaldelsen, kan vedkommende blive erstatningsansvarlig. Hvis den person, man skal forkynde for, gemmer sig, kan man i særlige tilfælde smide kuverten gennem brevsprækken, hvis man er helt sikker på, at den man skal forkynde for, personligt befinder sig i huset/lejligheden. Fremgangsmåden skal da nøje beskrives i forkyndelsespåtegningen. 9. Påtegning Det er af afgørende betydning, at stævningsmandens påtegning er korrekt og fyldestgørende. Det skal fremgå præcist hvor, hvornår og for hvem, forkyndelse er sket. Skriv hellere for meget end for lidt. Hvis man ikke forkynder personligt, skal der i forkyndelsespåtegningen stå navn samt i hvilken egenskab den pågældende optræder, f.eks. ægtefælle/samlever. Det er ikke nok bare at skrive, at der er sket forkyndelse for hustru. Det er vigtigt, af hensyn til indkaldelsesvarslet, at nøjagtigt tidspunkt for forkyndelse skrives på forkyndelsespåtegningen. Det skal altid fremgå, hvor forkyndelse faktisk er sket. Hvis en adresse dækker over et selskabs forretningssted, skal det anføres. Hvis der sker forkyndelse for et selskab, skal vi kunne se, præcis hvilken ansat - navn og stilling - der har modtaget forkyndelse. Husk at et selskab hverken har hustru eller børn. Et selskab kan heller ikke være en del af en husstand. Dette gælder også selvom indkaldelsen af selskabet skal forkyndes for selskabets direktør. Hvis en person står anført med en c/o adresse, er der intet problem, hvis den bliver forkyndt for den pågældende personligt. Hvis det ikke er muligt at træffe den pågældende på adressen, er det meget vigtigt, at I spørger ind til, om den pågældende rent faktisk er en del af husstanden. Det er ofte ikke tilfældet. I tvivlstilfælde sendes sagen retur til retten. Hvis der skal forkyndes for flere, skal der i forkyndelsespåtegningen stå nøjagtigt, hvem der er forkyndt for. Hvis de sagsøgte f.eks. er Tove og Anders Jensen anføres: Forkyndt for: x Tove Jensen x Anders Jensen eller begge de sagsøgte. Der må kun forkyndes for personer, der er fyldt 18 år. Hvis man ikke er sikker på, om en person f.eks. et hjemmeboende barn eller en ansat er fyldt 18 år, skal man spørge eller se legitimation. Hvis stævningsmanden ikke er helt sikker på identiteten på den, han forkynder for, kan og skal han forlange at se legitimation. Hvis adressaten er åbenbart ude af stand til at varetage sine interesser, bør der gøres et lille notat om det på påtegningen, så vi kan være opmærksomme på det i den videre sagsbehandling. Alle anmodninger om forkyndelse fra fogedretten (sager med FS-nr.) er forhåndstjekket i folkeregisteret før fremsendelse til stævningsmanden. Rettens andre afdelinger tjekker ikke almindeligvis adresser i folkeregistret, inden sagerne sendes ud til forkyndelse, og derfor kan stævningsmændene opleve, at der bliver sendt nye sager ud til forkyndelse for personer, som stævningsmanden tidligere har oplyst, er flyttet fra den pågældende adresse. Hvis stævningsmanden er helt sikker på, at den pågældende ikke bor på adressen, kan en sådan sag returneres, uden at der foretages forkyndelsesforsøg. Der skrives da en begrundelse herfor. Stævningsmanden kan selv indhente oplysning om modtagerens arbejdsplads fra SKATs Kontrolinformationscenter (KIC). KIC har åbent alle ugens dage fra kl på tlf og 4

5 II. Forkyndelsesreglerne 1. Fysiske personer a. Forkyndelse kan ske personligt, uanset hvor man træffer ham eller hende. Stævningsmanden skal først forsøge at forkynde på bopælen. Hvis ikke det er muligt at træffe den pågældende, skal man forsøge på arbejdspladsen. Forkyndelse er gyldig uanset, hvor den sker. Hvis adressaten ikke træffes, kan forkyndelse ske: b. På bopælen/opholdsstedet for et medlem af husstanden, som er fyldt 18 år. Vær opmærksom på, at selvom man bor i samme hus/lejlighed, så er man ikke nødvendigvis en del af samme husstand. Samme husstand vil normalt forudsætte et vist økonomisk fællesskab. Beboere på en gang med klubværelser er f.eks. ikke en husstand. Hvis den man skal forkynde for, er en person, der bor på en institution, f.eks. et forsorgshjem, kan man forkynde for en ansat på kontoret. Hvis den, man skal forkynde for, bor til leje i en andens bolig, kan der forkyndes for værten eller dennes ægtefælle, hvis de pågældende træffes på bopælen. Forkyndelse kan derimod ikke ske for en vicevært. c. På arbejdspladsen over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Arbejdsgiverens repræsentant kan f.eks. være den, der leder virksomheden i arbejdsgiverens fravær, en værkfører, eller direktørens sekretær. Selvom den, der skal forkyndes for, er på arbejde, kan der forkyndes for arbejdsgiveren, hvis det på grund af virksomhedens størrelse er vanskeligt at få fat i den pågældende selv. d. Hvis den, der skal forkyndes for, er selvstændig, kan der forkyndes for enhver ansat, der træffes på forretningsstedet. Tilsigelser m.v., der afleveres til andre end adressaten personligt, skal altid overleveres i en lukket kuvert. Særligt om lejesager På nogle lejesager sætter fogedretten en label på med besked til stævningsmanden om, at brevet kan lægges i postkassen, hvis forkyndelse har været forgæves. Kun i de sager, hvor en label er sat på sagen, må denne fremgangsmåde bruges. Det skal fremgå tydeligt af forkyndelsespåtegningen, hvis forkyndelse er sket ved at lægge brevet i postkassen. 2. Selskaber/juridiske personer a. Aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS): Forkyndelse kan ske for enhver, der er ansat i selskabet. Der skal dog så vidt muligt forsøges forkyndt for en ledelsesrepræsentant. Direktøren eller et bestyrelsesmedlem: Forkyndelse overfor direktør/bestyrelsesmedlemmer sker personligt, det vil sige, at forkyndelse kan ske overalt, hvor man træffer de pågældende personer. Men husk: man kan ikke forkynde for disse personers ægtefæller eller andre medlemmer af direktørens husstand. I nogle tilfælde, er direktøren (tillige) indkaldt personligt), og han skal da indkaldes efter reglerne om fysiske personer. Det er retten, der tagter stilling til, om der skal indkaldes personligt i sager mod selskaber. Det er vigtigt at skelne mellem, om det er selskabet eller direktøren eller begge, der er indkaldt. En ansat: Er der flere ansatte til stede, bør man spørge efter den mest overordnede. Forkyndelse kan kun ske på selskabets forretningssteder, dvs. kontoret, værkstedet eller andre tilsvarende steder. 5

6 Forkyndelse kan således ikke ske på gaden, på bopælen eller andre steder. Generelt: Uanset hvem der forkyndes for, skal der i påtegningen stå vedkommendes navn, stilling, samt hvor og hvornår forkyndelse er sket. Der kan ikke forkyndes for en aktionær eller anpartshaver med mindre vedkommende er ansat i selskabet eller eksempelvis også er direktør. Hvornår er der tale om et selskab? + Søren Pedersen A/S + Søren Pedersen ApS + Dansk Vindenergi A/S v/poul Poulsen (selskabet er part i sagen og Poul Poulsen med stor sandsynlighed direktøren) Dansk Vindenergi v/poul Poulsen - Her er der tale om et personligt ejet firma, hvor Poul Poulsen personligt indkaldes. b. Interessentskaber (I/S): Hvis interessentskabet driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i forretningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. c. Kommanditselskaber (K/S): Som udgangspunkt skal der forkyndes for komplementaren. Komplementaren er ofte et selskab (A/S eller ApS), og så gælder reglerne om forkyndelse for sådan et selskab. Hvis kommanditselskabet driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i forretningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. d. Foreninger: Som udgangspunkt skal der ske forkyndelse for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Hvis foreningen driver erhverv, kan der dog også ske forkyndelse for en ansat, herunder en interessent, som træffes i foreningslokalerne (kontor/ værksted m.v.). Ved forkyndelse for en ansat gælder de samme regler som ved forkyndelse for en ansat i et A/S eller et ApS. Typiske eksempler på erhvervsdrivende foreninger er landboforeninger og grovvareforeninger. e. Personligt drevne firmaer: Et firma er personligt drevet, hvis ikke navnet indeholder en selskabsbetegnelse som A/S, ApS, K/S, I/S eller fond. Firmaet er i virkeligheden blot enkeltpersoner, og forkyndelse skal derfor ske efter reglerne om forkyndelse for personer. Eksempel: Dansk Vindenergi v/ Poul Poulsen. Poul Poulsen indkaldes personligt. f. Tvivl: Hvis stævningsmanden i en sag ikke ved og heller ikke umiddelbart kan finde ud af, hvem der er tegningsberettiget for en juridisk enhed (selskab/forening m.v.), returneres sagen til retten med henblik på at få dette afklaret (det er ikke meningen at stævningsmanden skal være detektiv). III. Udenlandske dokumenter Det er meget vigtigt, at I læser følgebrevet igennem og følger instrukserne i det. Det er vigtigt, at I får krydset skemaet rigtigt af. 1. Tvangsforkyndelse Forkyndelse uden at sagsøgte er indforstået med det, kan kun ske, hvis følgende betingelser er opfyldt: a. Dokumentet er affattet på svensk eller norsk eller er oversat til dansk eller vedlagt en dansk oversættelse. Kravet om oversættelse gælder også, selvom sagsøgte forstår det pågældende fremmedsprog. Selve anmodningen må gerne være på engelsk eller fransk. b. Der skal være genpart af alle dokumenterne såvel originalen som oversættelsen. 6

7 c. Sagsøgte skal have en rimelig frist fra forkyndelsestidspunktet til at varetage sine interesser. 2. Frivillig forkyndelse Hvis ikke dokumenterne er oversat til dansk, kan forkyndelse kun ske, hvis sagsøgte personligt og uden betingelser erklærer sig villig til at modtage forkyndelsen. Modtageren skal vejledes om: - at det er frivilligt, om han vil modtage dokumentet og - at vi ikke kender retsvirkningerne af at afslå, men at vi evt. kan finde ud af det for ham. Retten vedlægger en blanket, som sagsøgte kan underskrive, men det er ikke et krav, at han underskriver. Det er nok, at stævningsmanden i sin påtegning skriver, at modtageren har erklæret sig villig til at modtage forkyndelse. IV. Aflønning og kørsel 1. Vederlag Der er ret til vederlag når stævningsmanden har været ude på modtagerens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads og har overbragt indkaldelsen eller meddelelsen fra retten til modtageren eller en person, der lovligt kan modtage den, eller stævningsmanden har været ude på modtagerens bopæl og uden forudgående viden fra tidligere forkyndelsesforsøg konstaterer, at personen er flyttet og gør fyldige notater i skemaet for forgæves forkyndelser om sine iagttagelser, se under pkt. 7. I afregningsskemaet under Anmærkninger anføres ud over datoen for forkyndelsesforsøget eksempelvis bolig tom, postkasse fyldt, flyttet ifølge nabo, eller modtageren efter aftale med stævningsmanden kommer og afhenter indkaldelsen eller meddelelsen fra retten eller stævningsmanden mindst 3 gange forgæves har været ude på modtagerens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads. Flere forsøg på samme dag kan efter en vurdering fra retten blive afregnet alene som et forsøg. Der er ikke ret til vederlag for modtagne indkaldelser eller anmodninger, som sendes videre til en anden stævningsmand ved ferieafholdelse eller andet, som sendes retur til retten, fordi de vedrører en anden retskreds, som sendes retur til retten, fordi man fra tidligere forkyndelsesforsøg ved, at adressen er forkert/modtageren er flyttet, som sendes retur til retten, fordi de tilbagekaldes, før forkyndelse har været forsøgt, eller som sendes retur til retten, fordi de har fået ny dato, eller som ikke registreres i afregningen, som stævningsmanden ikke returnerer eller giver retten besked om telefonisk eller pr. mail ved forkyndelsesfristens udløb, uanset om forkyndelsen er lykkedes eller ej. 2. Afregning Afregninger afleveres til retten for en måned ad gangen senest den 5. i den efterfølgende måned. Vederlag kommer til udbetaling den sidste bankdag i måneden. Afregningen sker på grundlag af de udleverede blanketter fra retten. Blanketten udfyldes med løbenummer, sagens art og nummer og navnet på den person, sagen vedrører. Endvidere skal det oplyses, hvornår sagen er modtaget, og hvornår forkyndelse er sket. Sidst skal antal kørte kilometer anføres. Nederst sammenlægges antal kørte kilometer og antal forkyndelser, og regningen underskrives. Retten i Kolding retter sammentællingsfejl i afregningerne og sender kopi af det rettede bilag til stævningsmanden. Er der andre fejl, sender retten afregningsblanketten retur med henblik på rettelse. 7

8 Af hensyn til Retten i Koldings mulighed for at kontrollere antallet af forkyndelsesforsøg, skal alle forkyndelsesforsøg på en sag (op til 6 forsøg) skrives på afregningen, selvom det først er det tredje forgæves forsøg, der udløser honorar. Retten kan ikke honorere forkyndelser, hvis ikke vi har datoerne for forkyndelsesforsøg, eller hvis sagen returneres uden begrundelse i øvrigt. Ravn eller Annette Klarskov ). Retten sørger for at sende anmodninger om forkyndelse til afløseren. Retten i Kolding, oktober Kørsel Ved siden af afregningsblanketten skal stævningsmanden føre et kørselsregnskab, hvor han opregner antallet af kørte kilometer i tjenesten. Ruten skal tilrettelægges, så man kører den kortest mulige strækning. Kassen orienterer stævningsmændene, når der kommer nye honorar- eller kørselstakster. 4. Sager fra andre end retterne I disse sager skal den, der bestiller forkyndelsen, betale for den. Regningen for forkyndelse skal derfor sendes direkte til den, der har bestilt forkyndelsen og ikke til retten. Banker og pengeinstitutter sender for de flestes vedkommende deres private forkyndelser direkte til stævningsmanden med angivelse af, hvor længe/hvor mange gange forkyndelse skal forsøges. V. Ferie og sygdom Hvis stævningsmanden er syg, og der ikke blot er tale om ganske kortvarig sygdom, returneres uforkyndte sager til retten med anmodning om omfordeling af sagerne til en anden stævningsmand. Samtidig skal stævningsmanden oplyse, hvornår han regner med at genoptage arbejdet. Stævningsmænd, der skal holde mere end en uges sammenhængende ferie, finder selv en afløser blandt de øvrige i stævningstjenesten ved Retten i Kolding. Meddelelse om afløserens navn og ferieperioden gives så vidt muligt mindst 2 uger inden til Administrationen (Marianne 8

9 VI. Bilag Bilag 1 Bekendtgørelse om instruks for stævningsmænd. I medfør af 57, stk. 4, og 165, stk. 1, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 609 af 19. december 1969, som ændret bl.a. ved lov nr. 66 af 8. marts 1972, fastsættes: 1. Anmodninger om forkyndelse skal efterkommes snarest muligt og senest 48 timer efter modtagelsen. Stævningsmanden attesterer efter anmodning tiden for modtagelsen. 2. En stævningsmand må ikke foretage forkyndelse, når: 1) han selv er part eller sigtet i sagen eller interesseret i dens udfald, eller 2) nogen af parterne eller sigtede er hans ægtefælle eller beslægtet eller besvogret med ham i lige op- eller nedstigende linie eller er hans broder, søster, svoger eller svigerinde eller disses afkom. 3. Stævningsmanden er forpligtet til at foretage forkyndelse inden for det område, for hvilket han er beskikket. I særligt påtrængende tilfælde, eller når han anmodes derom af en ret, politiet eller af en anden offentlig myndighed, skal han dog også foretage forkyldelse uden for dette område. 4. Forkyndelse, som sker på den pågældendes bopæl eller sædvanlige opholdssted, skal så vidt muligt foregå mellem kl. 7 og kl. 20, på søn- og helligdage mellem kl. 9 og kl Stævningsmanden skal foretage forkyndelse hensynsfuldt og diskret. 6. Forkyndelse bør så vidt muligt ske over for den pågældende selv på hans bopæl, midlertidige opholdssted eller arbejdssted. Forkyndelse må dog kun ske på den pågældendes arbejdssted, såfremt det ikke kan antages, at der kan træffes nogen på hans bopæl eller opholdssted, over for hvem forkyndelse kan ske, eller særlige grunde i øvrigt taler for, at forkyndelsen sker på arbejdsstedet. Over for patienter på hospitaler bør forkyndelse kun ske efter indhentet samtykke fra hospitalet. Forkyndelse for den pågældende personlig er dog gyldig, uanset hvor den sker. (formular I og II). Stk. 2. På bopælen eller opholdsstedet kan forkyndelse foruden for den pågældende selv ske for personer over 18 år, der hører til husstanden, eller, hvis den pågældende bor til leje i en andens bolig, for udlejeren (logiværten) eller dennes ægtefælle, for så vidt den pågældende er over 18 år og træffes på bopælen eller opholdsstedet. (formular III). Stk. 3. På arbejdsstedet kan forkyndelse ske over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant eller, for så vidt den pågældende er selvstændig næringsdrivende, på hans kontor, værksted eller forretningslokale over for personer over 18 år, der er ansat i virksomheden. (formular IV og V). Stk. 4. Når forkyndelse efter stk. 2 og 3 sker for andre end den pågældende selv, gør stævningsmanden den, over for hvem forkyndelse sker, bekendt med, at ubeføjet nægtelse af at modtage forkyndelsen eller undladelse af at overbringe det modtagne til rette vedkommende i tilfælde, hvor dette kan ske uden væsentlig udgift eller besvær, kan bevirke, at han pådrager sig erstatningsansvar for omkostninger, der er en følge af nægtelsen eller undladelsen. Stk. 5. Hvis det ikke er muligt at foretage forkyndelse efter reglerne i stk. 1-3, skal stævningsmanden ved at forhøre sig på stedet, ved henvendelse til den, der har anmodet om foretagelse af forkyndelse, eller på anden måde søge at indhente sådanne oplysninger, at han kan foretage forkyndelse. Stk. 6. Viser de fremkomne oplysninger, at den pågældende er flyttet til et sted, hvor stævningsmanden ikke skal foretage forkyndelse, tilbagesender han sagen med oplysninger herom til den, der har anmodet 9

10 om foretagelse af forkyndelse. (formular VI). Stk. 7. Fører de foretagne undersøgelser - herunder en forespørgsel til folkeregisteret fra den, der har anmodet om forkyndelse eller fra stævningsmanden - ikke til oplysning om den pågældendes bopæl, opholdssted eller arbejdssted, afgiver stævningsmanden sagen til det stedlige politi og underretter den, der har anmodet om forkyndelse. (formular VII). 7. Ved forkyndelse overgives en genpart af meddelelsen til den, for hvem forkyndelse sker. Stk. 2. Sker forkyndelse ikke over for vedkommende personlig, skal genparten overgives i lukket stand eller i en lukket kuvert, der påføres tydelig navn og adresse på vedkommende. På genparten eller kuverten skal anføres, hvornår og over for hvem forkyndelse er sket. Stk. 3. Stævningsmanden tilbagesender snarest sagen til den, der har anmodet om forkyndelsen. 8. Ved forkyndelse af anklageskrifter i straffesager skal tiltalte på begæring af den, der iværksætter forkyndelse, spørges, om han har antaget en forsvarer. Bemærkning herom og om tiltaltes erklæring optages i stævningsmandens påtegning. (formular VIII). Stk. 2. Ved forkyndelse af anklageskrifter i forbindelse med bødeforelæg eller forelæg af konfiskation skal tiltalte spørges, om han ønsker den i anklageskriftet nævnte sag afgjort ved betaling af den forelagte bøde eller konfiskation. (formular IX). Stk. 3. Ved forkyndelse af en fældende straffedom for den domfældte skal stævningsmanden give domfældte vejledning om reglerne om anke eller overgive ham en trykt ankevejledning. Såfremt domfældte begærer dommen anket, skal stævningsmanden spørge ham, om anken skal omfatte bedømmelsen af beviserne for hans skyld eller ikke. Stævningsmanden skal i forkyndelsespåtegningen gøre bemærkning om den erklæring, domfældte afgiver om ankegrunden, således at det er ganske klart, hvad anken omfatter. (formular X). 9. Ved forkyndelse af en indkaldelse til et vidne (syns- og skønsmand) til at møde i retten skal stævningsmanden tilbyde vidnet forskud på vidne- og rejsegodtgørelse. Stk. 2. Såfremt stævningsmanden ikke i forvejen har modtaget forskudsbeløbet, anfører han i forkyndelsespåtegningen, at den pågældende har anmodet om forskud. 10. I sager, der ikke behandles af retten, skal vederlag og kørselsgodtgørelse til stævningsmænd betales forud af den, der anmoder om foretagelsen af forkyndelse. 11. Opstår der hos en stævningsmand tvivl om forståelse af reglerne i denne instruks, kan han få vejledning hos dommeren i den retskreds, hvor han er ansat. 12. Reglerne i instruksen finder tilsvarende anvendelse, når en polititjenestemand eller sognefoged foretager forkyndelse. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 64 af 9. marts 1939 ophæves. 10

11 Bilag 2 Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger I henhold til 165, stk. 1, og 491, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996, fastsættes: 1. Vederlag til stævningsmænd for foretagelse af de i retsplejeloven nævnte forkyndelser er 24 kr. for hver person, for hvem den pågældende meddelelse ønskes forkyndt. Vederlaget udbetales også, hvis stævningsmanden må slutte forkyndelsesforretningen som forgæves. Er den pågældende flyttet og forsøger stævningsmanden forkyndelse på den ny adresse, betales nyt vederlag efter reglerne i 1. og 2. punktum. Stk. 2. For kørsel i forbindelse med forkyndelser ydes der stævningsmænd kørselsgodtgørelse efter reglerne i den aftale, der er knyttet til cirkulæreskrivelsen om godtgørelse til tjenestemænd for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Godtgørelsen ydes efter laveste takst. Stk. 3. Skal stævningsmanden for at nå sit bestemmelsessted benytte båd, afholdes udgifterne herved i sager, der behandles af retten, af statskassen. I andre sager påhviler det den, der begærer forkyndelse foretaget, at fremskaffe bådbefordring frem og tilbage. 2. Vederlaget til vidner i fogedforretninger er for hvert vidne 2 kr. pr. sag. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 114 af 20. februar 1995 ophæves. Dog finder de hidtidige regler i bekendtgørelsens 1, stk. 2-4, fortsat anvendelse i sager, hvor stævningen inden 1. juli 1997 er sendt til sagsøgte uden at være forkyndt. (NB: Tallene reguleres årligt.) 11

12 Bilag 3 Praktiske eksempler vedrørende personer Sagsøgte: Glenn Andersen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Signe Larsen, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret indkaldelsen, kopi af stævningen med eventuelle bilag og en vejledning." = OK Sagsøgte: Kjeld Rasmussen. Påtegning: "Den 2. juni 2005 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Lise Wilson, samboende, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = OK Sagsøgte: Ole Olsen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Ingrid Sørensen, ægtefælle, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = OK Sagsøgte: Peter Petersen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på Kolding Politistation for Maren Petersen, ægtefælle, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse ikke er sket på bopælen eller opholdsstedet. Sagsøgte: Dental-Partner v/ Jan Madsen. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for John Jensen, tekniker, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse er sket på virksomhedens adresse, og det ikke fremgår, om John Jensen er ansat i virksomheden. Praktiske eksempler vedrørende selskaber Sagsøgte: Dansk Elementbyg ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for sagsøgte personligt, samt udleveret " = Ikke OK. Da sagsøgte er et selskab, skal navnet på den person, som forkyndelse sker for, oplyses sammen med angivelse afpersonens tilknytningsforhold til selskabet. Sagsøgte: Dansk Ost ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Kirsten Glad, der erklærede at være ansat som sekretær i selskabet Dansk Ost ApS og at være fyldt 18 år, samt udleveret " =OK Sagsøgte: Deko Sign ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på den anførte adresse for Elin Kristensen, der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da Elin Kristensens tilknytningsforhold til selskabet ikke er anført. Sagsøgte: P.H. Vikarservice I/S. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på bopælen for Stinna Jensen (bofælle), der erklærede at høre til husstanden og at være fyldt 18 år, samt udleveret " = Ikke OK, da forkyndelse kun kan foretages for ansatte i virksomheden, og det fremgår ikke, at Stinna Jensen er ansat hos P.H. Vikarservice I/S. Sagsøgte: Spring ApS. Påtegning: "Den 2. juni 2012 kl har jeg forkyndt stævningen på adressen for K. Jensen, der udlejer lokaleme til sagsøgte (logivært), samt udleveret " = Ikke OK, da der ikke kan forkyndes for et selskabs udlejer, men kun ansatte i selskabet. 12

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester LOV nr 1242 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

2012/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0092 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

L 12 Forslag 1 » 57. » » 154 a.

L 12 Forslag 1 » 57. » » 154 a. Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) BEK nr 352 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Domstolsstyrelsen, j.nr. 2014-4309-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere