Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006"

Transkript

1 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006

2

3 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 'Health Statistics in the Nordic Countries' may be ordered from: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Phone: Fax: or ordered or downloaded at 'Helsestatistik for de nordiske lande' kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Tlf: Fax: Eller bestilt eller dowloaded på:

4 Members of the Editorial Committee for Health Statistics in the Nordic Countries Medlemmer af Redaktionskomiteen for Helsestatistik for de nordiske lande Danmark Færøerne Grønland Finland Åland Island Norge Sverige Specialkonsulent Jakob Lynge Sandegaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 DK-2300 København S Landslæge Høgni Debes Joensen Sigmundargøta 5 FO-100 Tórshavn Rådgiver Jóanis Erik Køtlum Social - og sundhedsministeriet Eirargardur 2 FO-100 Tórshavn Embedslæge Flemming Stenz Embedslægeinstitutionen i Grønland Postboks 120 DK-3900 Nuuk Utvecklingschef Mika Gissler STAKES Postbox 220 FIN Helsingfors Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander Ålands landskapsregering Postbox 1060 AX Mariehamn Konsulent Sigríður Vilhjálmsdóttir Hagstofa Íslands Borgartún 21a IS-150 Reykjavík Seniorrådgiver Jens-Kristian Borgan Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Seniorrådgiver Linda Grytten Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep N-0032 Oslo Utredare Ingalill Paulsson Lütz Socialstyrelsen, EpC SE Stockholm Editor Redaktør Head of Secretariat Johannes Nielsen NOMESCO s Secretariat Islands Brygge 67 DK-2300 København S Nordisk Medicinalstatistisk Komité København 2008 Omslag: Sisterbrandt designstue Forsidefoto: Maria á Dul Layout og grafik: Liv Mølgaard Mathiasen Tryk: AN:Sats ISBN

5 CONTENTS Contents Indhold Preface Forord 9 SECTION A SEKTION A Health Statistics 2006 Helsestatistik Chapter I Kapitel I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet 12 Introduction Indledning Current and future changes in the 1.1 Igangværende og kommende health services ændringer i sundhedsvæsenet Organization of and responsibility 1.2 Organisering og ansvar for for the health sector sundhedsvirksomheden Supervision of health services 1.3 Tilsyn med sundhedsvæsenet Financing of health services 1.4 Finansiering af sundhedsvæsenet Charges for health care per 1 January Egenbetaling for sundhedsydelser pr. 1. januar Consultation with a physician Lægebesøg 50 Reimbursement for pharmaceutical products Tilskud til lægemidler 56 Treatment in hospitals Behandlinger ved sygehuse 62 Reimbursement for dental treatment Tilskud til tandbehandling 64 Maximum charges Maksimal egenbetaling 71 Chapter II Kapitel II Population and fertility Befolkning og fertilitet 76 Introduction Indledning Population and population trends 2.1 Befolkning og befolkningsudvikling Fertility, births, infant mortality and contraception 2.2 Fertilitet, fødsler, spædbørnsdødelighed og prævention 87 5

6 CONTENTS Chapter III Kapitel III Morbidity, medical treatment, accidents and medicine Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin 99 Introduction Indledning Diseases related to lifestyle 3.1 Sygdomme relateret til livsstil Cancer 3.2 Cancersygdomme Medical consultations and immunization schedules 3.3 Lægebesøg og vaccinationsprogrammer Discharges, average length of stay 3.4 Udskrivninger, gennemsnitlig liggetid Surgical procedures 3.5 Kirurgiske indgreb Accidents 3.6 Ulykker Development in consumption of pharmaceutical products 3.7 Udvikling i lægemiddelforbrug 188 Chapter IV Kapitel IV Mortality and causes of death Dødelighed og dødsårsager 218 Chapter V Kapitel V Resources Ressourcer 244 Introduction Indledning Health care expenditure 5.1 Sundhedsudgifter Health care personnel 5.2 Sundhedspersonale Capacity and services in hospitals 5.3 Kapacitet og ydelser i sygehusvæsenet 264 SECTION B SEKTION B The Health of Elderly People Ældres helse 272 6

7 CONTENTS SECTION C SEKTION C Appendices Bilag 352 Appendix 1: Additional information at Bilag 1: Supplerende oplysninger på Further information Yderligere oplysninger 354 NOMESCO's publications NOMESKO's publikationer 363 Symbols used in tables: Figures not available or too unreliable for use Information not applicable Less than half of the unit used Symboler anvendt i tabellerne: Oplysninger foreligger ikke eller er for upålidelige til, at de kan bruges.. Oplysninger kan i sagens natur ikke forekomme. Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 0.0/0 Nothing to report (value nil) Nul - Five year averages are always written as 20xx-xy Two year averages are always written as 20xx/xy Data are always calculated in relation to the respective age groups Femårsgennemsnit skrives altid 20xx-xy Toårsgennemsnit skrives altid 20xx/xy Data er altid udregnet i forhold til de respektive aldersgrupper 7

8

9 PREFACE Preface Forord The aim of NOMESCO is partly to establish a basis for comparable medical statistics in the Nordic countries, partly to initiate development projects of relevance to medical statistics, and to follow international trends in questions of medical statistics. In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries. Målsætningen for NOMESKO er dels at skabe grundlag for sammenlignelig medicinalstatistik i de nordiske lande, dels at tage initiativ til udviklingsprojekter med medicinalstatistisk relevans og endelig at følge den internationale udvikling i medicinalstatistiske spørgsmål. I denne publikation offentliggør NO- MESKO de senest tilgængelige data fra de nordiske landes sundhedsstatistik. This web version of the publication includes all the detailed statistics, whilst the book version only includes key statistics with time series, represented graphically and with standardized rates for the most important statistics. Denne web-version af publikationen indeholder alle de detaljerede statistiske oplysninger, mens bogudgaven kun medtager de mest centrale oplysninger med tidsserier fremstillet grafisk og med standardiserede rater på de mest centrale områder. Section B deals with The Health of Elderly People. As mentioned above, this version is a more extensive version than the book version in form of a pdf. File. Additional information is also presented, including an interactive database and detailed data on hospital discharges, patients treated, procedures, new cases of cancer and causes of death. Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) Sektion B er et tema om ældres helse. Denne udgave er som nævnt en udvidet bogudgave som pdf. fil og supplerende informationer, blandt andet en interaktiv database samt detaljerede data om udskrivninger, patienter behandlet, procedurer, nye tilfælde af cancer og dødsårsager. Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) 9

10

11 HEALTH STATISTICS 2005 SECTION A Health Statistics 2006 Helsestatistik 2006

12 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES CHAPTER I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet Introduction Indledning Current and future changes in the 1.1 Igangværende og kommende health services ændringer i sundhedsvæsenet Organization of and responsibility 1.2 Organisering og ansvar for for the health sector sundhedsvirksomheden Supervision of health services 1.3 Tilsyn med sundhedsvæsenet Financing of health services 1.4 Finansiering af sundhedsvæsenet User charge per January Egenbetaling for sundhedsydelser pr. 1. januar

13 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Introduction In the Nordic countries, the health services are a public matter. All countries have well-established systems of primary health care. In addition to general medical practitioner services, preventive services are provided for mothers and infants, and school health care and dental care for children and young people. Preventive occupational health services and general measures for the protection of the environment exist in all the countries. The countries generally have welldeveloped hospital services with advanced specialist treatment. Specialist medical treatment is also offered outside hospitals. Indledning I de nordiske lande er sundhedsvæsenet et offentligt anliggende. Alle landene har et veletableret primært sundhedsvæsen. Som supplement til den almindelige lægepraksis er der iværksat forebyggende initiativer over for mødre og spædbørn og etableret skolesundhedsordninger og skoletandplejeordninger for børn og unge. Der er ligeledes etableret forebyggende bedriftssundhedstjenester og almindelige foranstaltninger til miljøbeskyttelse i alle landene. Som helhed har landene et veludbygget sygehusvæsen med en højt udviklet specialistbehandling. Speciallægebehandling tilbydes også uden for sygehusene. The health services are provided in accordance with legislation, and they are largely financed by public spending or through compulsory health insurance schemes. Ydelserne i sundhedsvæsenet gives i henhold til love, og de fleste af dem er offentligt finansieret eller finansieret gennem lovpligtige sygeforsikringsordninger. In all countries, however, there are some patient charges for treatment and pharmaceutical products. Salary or cash allowances are payable to employees during illness. Self-employed people have the possibility to insure themselves in case of illness Current and future changes in the health services DENMARK: In order to increase activity in health services and to reduce waiting times for examination and treatment, the Danish Government allocated an extra Der er dog en vis egenbetaling for lægemidler og i en vis udstrækning også for behandling. Under sygdom får lønmodtagere enten udbetalt en kontantydelse eller løn. Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at forsikre sig ved sygdom Igangværende og kommende ændringer i sundhedsvæsenet DANMARK: For målrettet at øge aktiviteten i sundhedsvæsenet og nedbringe ventetiderne til undersøgelse og behandling har regeringen i perioden 2001 til

14 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES DKK 16 billion to health services in the period 2001 to Increased activity has been combined with extra choices for patients. Among other things, it is now possible for patients to receive treatment at a private hospital or a hospital abroad that has a contract with the public authorities, when waiting time for treatment at a public hospital is longer than two months. From 1 October 2007, patients have had the possibility to receive treatment at a private hospital when waiting tines exceeds one month. These measures have had a considerable effect. From 2001 to 2006, the number of people who have received treatment in somatic hospitals has increased by During the period 2001 to 2006, the number of people who have had an operation has increased by Waiting times have been reduced from 27 weeks to 20.6 weeks for 18 major surgical procedures from July 2002 to July During the period 1 July 2002 to the end of June 2006, patients chose to make use of their extended right to free choice of hospital. The government s plan for the Structure Reform was implemented on 1 January For the health services this meant that the counties were replaced by five new regions. At the same time the number of municipalities was reduced from 271 to 98. The municipalities and the regions have a duty to cooperate with each other in coordinating treatment, training, prevention and care. An example of this is that the municipalities have taken over responsibility for prevention and rehabilitation. For health services, the regions are financed partly through block grants and activity based grants from the state and afsat cirka 16 mia. DKK ekstra til det danske sundhedsvæsen. Den øgede aktivitet er kombineret med flere valgmuligheder for patienterne. Blandt andet har patienterne fået mulighed for at søge behandling på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet, der har indgået aftale med det offentlige, når ventetiden til de offentlige sygehuse overstiger 2 måneder. Med virkning fra den 1. oktober 2007 har patienternes haft mulighed for at søge behandling på et privat sygehus hvis ventetiden overstiger 1 måned. Indsatsen har haft en betydelig effekt. Fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som har modtaget behandling i det somatiske syge-husvæsen, øget med I perioden 2001 til 2006 er antallet af personer, der har fået foretaget en eller anden form for operation, øget med ca Ventetiderne er reduceret fra ca. 27 uger til ca. 20,6 uger for 18 vigtige operationer fra juli 2002 til juli I perioden fra den 1. juli 2002 til udgangen af 2006 har ca patienter valgt at benytte muligheden for udvidet frit sygehusvalg. Med virkning fra den 1. januar 2007 trådte regeringens aftale om Strukturreformen i kraft. For sundhedsområdet kom den til at betyde, at amterne blev erstattet af fem nye regioner. Samtidig blev antallet af kommuner reduceret fra 271 til 98 kommuner. Kommuner og regioner forpligtes til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Dette sker bl.a. ved, at kommunerne har overtaget ansvaret for forebyggelse og genoptræning. På sundheds-området bliver regionerne finansieret gennem dels et bloktilskud og et aktivitetsbaseret tilskud fra staten, dels et 14

15 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES partly through a contribution from the municipalities. The contribution from the municipalities consists of a fixed grant per inhabitant plus a grant dependent on activity. Altogether, the reform means that the municipalities have been given a larger role in supplying health services. The new, lager Danish regions from the framework for the health services. They provide better conditions under which the health sector can improve further. Focus is directed at improving the efficiency of the Danish health sector, so that more patients can be treated and waiting times can be shortened. New initiatives are continuously being implemented. The result has been significant and noticeable improvements in the Danish health sector. The Danish Government s manifesto from November 2007 contains two overall aims for the health services. First, in the next few years, the Government will continue to strengthen the health sector. For example, there are plans to expand capacity and increase activities for the treatment of cancer. Second, increased focus will be placed on prevention. In particular, the Government wishes to protect the health of children, by focusing on the areas of smoking, diet and physical activity. In 2007, a series of initiatives was taken to improve the treatment of cancer, both the quality of treatment and the amount of treatment provided. Patients with cancer or suspected cancer shall receive acute treatment, and they shall be given adequate information. During 2008, professional guidelines for continuity of care for each type of cancer will be developed, so that patients receive speedy and continous kommunalt bidrag. Det kommunale bidrag består dels af et fast tilskud pr. indbygger og dels et aktivitetsafhængigt tilskud. Samlet indebærer reformen, at kommunerne tildeles en større rolle i sundhedsvæsenet. De nye og større regioner skaber rammerne for sundhedsvæsenet, og det skal give bedre mulighed for at forbedre sundhedssektoren yderligere. Der er fokus på at forbedre effektiviteten af den danske sundhedssektor således, at flere behandles og ventetiden forkortes. Der bliver løbende sat konkrete initiativer i gang, der har givet markante og mærkbare resultater i det danske sundhedsvæsen. Regeringsgrundlaget for VK-regeringen III fra november 2007 indeholder to overordnede målsætninger på sundhedsområdet. For det første vil regeringen i de kommende år styrke indsatsen på sundhedsområdet yderligere. Det gælder ikke mindst på kræftområdet, hvor der planlægges en væsentlig udbygning af kapaciteten og aktiviteten. For det andet vil der komme øget fokus på forebyggelse. Særligt børns heldbred ønskes beskyttet i forhold til rygning, dårlig kost og for lidt motion. Der blev i 2007 taget en lang række initiativer til at forbedre kræftbehandlingen, både hvad angår kvaliteten i kræftbehandlingen og antallet af behandlinger. Patienter med kræft eller mistanke om kræft skal have akut behandling og klar besked. Der udarbejdes i løbet af 2008 fagligt optimale pakkeforløb for hver enkelt kræftform, så patienterne får et hurtigt og gnidningsfrit forløb uden unødig 15

16 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES care without unnecessary waiting time. In addition, standards for providing information to patients and for arrangements for contact persons will be developed, so that cancer patients are fully informed during all stages of their treatment. The Danish Government will also ensure that patients with life-threatening acute heart diseases receive treatment. Services for elderly patients will also be improved. Finally, a comprehensive modernization of Danish hospital services is planned. DKK 25 billion will be invested in a new and improved hospital structure in the period ventetid. Desuden laves der standarder for patientinformation og forløbsbaserede kontaktpersonsordninger, så kræftpatienter får præcis besked gennem hele behandlingsforløbet. Regeringen vil på sammen måde sikre akut behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme. Samtidig vil indsatsen for ældre medicinske patienter bliver styrket. Endelig planlægges en omfattende modernisering af sygehusvæsenet i Danmark. Konkret vil der blive investeret 25 milliarder i perioden i en ny og forbedret sygehusstruktur. In 2007, the Ministry of the Interior and Health became the Ministry of Health and Prevention. The Danish Government, with the Minister of Health at the forefront, wished to focus more on prevention in the forthcoming year. Therefore, at the beginning of 2008, a Commission for Prevention was established. At the beginning of 2009, the Commission shall put forward proposals for prevention. Based on these proposals, the Government will launch a National Action Plan for Prevention, with clear aims. I 2007 ændrede Indenrigs- og Sundhedsministeriet navn til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regeringen, med den nye sundhedsminister i spidsen, ønsker at sætte øget fokus på forebyggelse i de kommende år. Derfor er der i starten af 2008 nedsat en forebyggelseskommission, der primo 2009 skal komme med anbefalinger på forebyggelsesområdet. Med afsæt i kommissionens anbefalinger vil regeringen i 2009 lancere en national handlingsplan for forebyggelse med klare mål for indsatsen. The new Psychiatry Act came into force on 1 January The aim of the legislative changes was to improve legal safeguards for people who receive mental health care in Denmark. More that 30 statutes in the Psychiatry Act have been changed. Patients legal safeguards have been strengthened through compulsory follow-up consultations for patients after each episode of compulsory treatment, appointment of a patient adviser in the case of compulsory treatment, improved supervision by a doctor for patients for Den 1. januar 2007 blev psykiatriloven vedtaget. Formålet med lovændringen er at styrke retssikkerheden og retsstillingen for de mennesker, der behandles i den danske psykiatri. Psykiatriloven er i alt ændret på mere end 30 punkter. Patienternes retsstilling styrkes gennem obligatoriske eftersamtaler for patienterne efter ethvert tvangsindgreb, beskikkelse af patientrådgiver ved tvangsindgreb, øget lægeligt tilsyn til langvarigt bæltefikserede patienter og en ekstern lægelig efterfølgende kontrol af indgrebet. I oktober 16

17 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES whom long-term physical restraint is used, and follow-up control of physical restraint measures by an external doctor. In October 2006, a new psychiatry agreement was made for the period This involves allocating DKK 680 billion to ensure that the positive developments in health services continue, and for developing more detailed and focused measures within mental health care blev der indgået en ny psykiatriaftale for perioden Der er med aftalen afsat 680 mio. kr. på sundhedsområdet til fastholdelse af den gode udvikling og til videreudvikling og udbygning af mere nuancerede og målrettede tilbud i psykiatrien. In October 2006, the Ministry of Health and Prevention and the National Board of Health established a website: The website provides a wide range of comparable information about the quality of services provided in public and private hospitals. The aim of the website is to help patients in their free choice of hospital, and to encourage hospital personnel to improve the quality of services. The website is currently being developed to provide information about more diseases, and to make it more user-friendly. In the future, the website will also cover other health services, including general practice and municipal health services. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen åbnede hjemmesiden i oktober Hjemmesiden giver adgang til en lang række sammenlignelige oplysninger om kvaliteten og servicen på de enkelte offentlige og private sygehuse. Formålet med lanceringen af hjemmesiden har været at understøtte patienternes frie sygehusvalg samt at give sygehuspersonalet en tilskyndelse til at forbedre og udvikle kvaliteten. I øjeblikket er der et arbejde i gang med bl.a. at udvide sundhedskvalitet.dk med oplysninger om flere sygdomme og gøre siden mere brugervenlig. Med tiden skal siden også omfatte det øvrige sundhedsvæsen, herunder praksissektoren og den kommunale sektor. Productivity in the health care sector is continuously measured by the Ministry of Health and Prevention, the Ministry of Finance, the Danish Regions, and the National Board of Health. Measurement of productivity is a key instrument to ensure the optimal allocation of resources. The hospitals and regions have used the measures both internally and externally to evaluate performance and to learn from others. Nationwide, productivity in the health care sector has increased by 1.9 per cent from 2005 to Der gennemføres løbende opgørelser af produktiviteten i sygehussektoren af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Produktivitetsopgørelser er et centralt redskab til at sikre den bedst mulige ressourceallokering. Disse målinger er blevet anvendt aktivt både internt og eksternt på sygehusene og i regionerne til at evaluere præstationer og lære af andre. Produktiviteten er på landsplan steget med 1,9 pct. fra 2005 til

18 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES FAROE ISLANDS: No important changes in health care sector have taken place in the Faroe Islands during the last year. GREENLAND: During the next few years, important changes will take place in the health care sector. Changes will be made to the division of health districts, health personnel staffing of district health institutions, leadership structure in health services, and the organization of central administration. This will be described in more detail in the next publication. FINLAND: The National Programme for Health and Social Policy (KASTE). During the present governmental period ( ), the programme for health and social policy has been extended and developed. The most important reforms in the field of health and social services have been carried out as part of the National Health Project, the development project for the social sector, and the alcohol programme. Legislation relating to countrywide management of the health and social sectors has been revised. FÆRØERNE: Der er ikke sket væsentlige ændringer på Færøerne det seneste år. GRØNLAND: Der vil i det/de kommende år ske væsentlige ændringer inden for Sundhedsvæsenet hvad angår opdelingen i sundhedsdistrikter, den sundhedsfaglige bemanding af de decentrale enheder, ledelsesstrukturen i sundhedsvæsenet samt organiseringen i centraladministrationen. Der vil blive redegjort mere detaljeret her om i den følgende publikation. FINLAND: Det nationale program for social- og Sundhedspolitik (KASTE). I den nuværende regeringsperiode ( ) er statsrådets programledelse blevet udvidet og udviklet. De mest betydningsfulde reformer inden for social- og sundhedsområdet er blevet gennemført inden for rammerne af det nationale sundhedsprojekt, og udviklingsprojektet for det sociale område og alkoholprogrammet. Lovgivningen der gælder den landsdækkende styring af social- og sundhedsområdet er ændret. In January 2007, the Finnish Parliament approved a proposal from the Government to change the regulations for following up the Aims and Activity Programme that had previously been a statutory programme. According to the law, the Government shall prepare a national health and social programme in line with the Government s programme for health and social policy. The programme outlines the most important health and social policy aims, and the central reforms, legislative projects, allocation of resources and recommendations that are required in order to implement the reform. 18 Parlamentet godkendte i januar 2007 et forslag fra regeringen om ændrede bestemmelser for opfølgningen af mål og virksomhedsprogrammet som tidligere har været et lovbestemt program. Efter loven skal regeringen forberede et nationalt social- og sundhedsprogram som supplerer regeringens program for social og sundhedspolitik. Programmet fastsætter de vigtigste sociale og sundhedspolitiske målsætninger og de centrale reformer, lovprojekter, anvisninger og anbefalinger, der skal være med til at støtte gennemførelsen af reformen.

19 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES In addition to the development programme for the health sector, there is also a care programme, outlined in the National Budget, which focuses on municipal economy. The most important task laid down in the development programme is to specify and implement health and social policy goals that are part of the Government s programme. The programme will be carried out with strong political management under the leadership of the Minister for Care Services. The Strategies for Health and Social Services Policy, published by the Ministry of Health and Social Services in 2006, provide the background for the new legislation. The new system, with state funding of the development programme, which was introduced in 2003, has been useful for the programme leadership. During the period , the sum of EURO 180 million has been allocated to development activities in the health and social sectors. Reform of the structure of municipalities and services (PARAS) Ud over udviklingsprogrammet for social- og sundhedsområdet findes der også et omsorgsprogram, som er en del af statsbudgettet, der fokusere på den kommunale økonomi mens udviklingsprogrammets vigtigste arbejdsopgave er at præcisere og gennemføre de social- og sundhedspolitiske mål der indgår i regeringsprogrammet. Programmet vil blive gennemført med en stærk politisk styring under ledelse af omsorgsministeren. Baggrunden for den nye lovgivning er Strategier för socialoch hälsovårdspolitikken der blev publiceret af Social och Hälsovårdsministeriet i foråret Det nye system med statstilskud til udviklingsprojektet der blev indført i 2003 har for sin del gavnet programledelsen. I perioden har udviklingsvirksomheden inden for social- og sundhedsområde modtaget sammenlagt 180 millioner euro i tilskud. Reformen af kommune og servicestrukturen (PARAS) The Act relating to the reform of the structure of municipalities and services came into force on 23 February The act regulates the municipalities and areas of cooperation in such a way that health and social services are provided to a wide sector of the population (approx inhabitants). The municipalities have given suggestions to the minister about how service provision shall be organized from 31 August At the moment, the Ministry for Health and Social Services is analysing how the plan can be carried out. Loven om en reform af kommune og servicestrukturen, trådte i kraft den 23. februar Rammeloven styrer kommuner og samarbejdsområderne mod at social og sundhedsydelser bliver givet ud fra et bredt befolkningsgrundlag (ca indbyggere). Kommunerne er kommet med sine forslag til Statsrådet om hvorledes serviceydelserne skal organiseres den 31. august I øjeblikket analyserer Social- och Hälsovårdsministeriet, hvorledes planen kan gennemføres. ÅLAND: During 2008, new regulations will be adopted to ensure patients rights. ÅLAND: I løbet af 2008 bliver der vedtaget regler der skal sikre patienternes ret- 19

20 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES An act is being developed during the spring regarding second opinions. Regulations relating to treatment guarantee may also be adopted. tigheder. Der er en lov under udarbejdelse i foråret vedrørende andres bedømmelse, såkaldt second opinion, og der bliver muligvis iværksat bestemmelser vedrørende behandlingsgaranti. ICELAND: A new government was formed in Iceland in May In order to set clearer boundaries between health and social affairs the division of tasks between the Ministry of Health and Social Security and the Ministry of Social Affairs was reorganized. Thus issues of social security and affairs of the elderly were moved from the Ministry of Health to the Ministry of Social Affairs. Health insurance and occupational injury insurance will remain within the Ministry of Health. ISLAND: I maj 2007 fik Island en ny regering. For at få klarere skillelinier mellem social og sundhed blev Sundhedsog socialforsikringsministeriets og Social ministeriets opgaver reorganiseret. Socialforsikringsdelen og ældreomsorgen blev flyttet fra Sundheds- og Socialforsikringsministeriet til socialministeriet. Sygesikringen og arbejdsskadeforsikringen vil dog forblive i sundhedsministeriet. A new Health Service Act (No. 40/2007) came into force on 1 September The main changes brought about by the act are that now the country is now divided into seven health regions. Health care facility shall organize and provide health services in the region. The role of the Ministry to formulate health policy is strengthened. The act stipulates the status and role of the two biggest hospitals in the country, clarifies the supervisional tasks of the Directorate of Health and covers many other matters on the management of the health service in Iceland. The new Director of Health Act came into force 1 of September One of the tasks of the Directorates is to collect and register health data. According to the Act the Directorate is required to organize and maintain countrywide registers on: births, cardiovascular diseases, neurological diseases, cancer patients, accidents, admissions to health care facilities, contacts with health care centres and contacts En ny sundhedslov (lov nr. 40/2007) trådte i kraft 1. september Hovedændringerne i loven er at landet nu er inddelt i 7 helsedistrikter, hvor der i hver distrikt er sundhedsfaciliteter der skal udbyde og tilbyde almen sundhedsservice i distriktet. Ministeriets rolle i at formulere sundhedspolitikken er styrket. Loven sætter retningslinier for de to største hospitaler i landet og præciserer Sundhedsdirektoratets tilsynspligt samt mange andre forhold der er behov for i udbudet af sundhedsydelser i Island. En ny lov om Sundhedsdirektoratet trådte i kraft 1.september 2007 hvor en af arbejdsopgaverne er registrering og indsamling af sundhedsdata. Ifølge lovgivningen skal direktoratet organisere og vedligeholde landsdækkende registre for fødsler, cardiovaskulare sygdomme, neurologiske sygdomme, cancer patienter, ulykker, tilgang til sundhedsfaciliteter, kontakt med sundhedscentre, kontakt med privatprak- 20

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 'Health Statistics in

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015 Årsberetning Annual Report 2014 Marts 2015/ March 2015 Udgivet af Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V www. spillemyndigheden.dk Marts 2015 ISBN 978-87-7121-901-2 Tryk Rosendahls-Schults

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Elisabeth Ankersen Alternative finansieringsformer

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Cancer incidens i Danmark 2000

Cancer incidens i Danmark 2000 CANCER INCIDENS I DANMARK 2000 2004 Cancer incidens i Danmark 2000 November 2004 Cancer incidens i Danmark 2000/Cancer Incidence in Denmark 2000 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2)

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk teknologivurdering 2004 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk

Læs mere

Cykling, motion, miljø og sundhed

Cykling, motion, miljø og sundhed Cykling, motion, miljø og sundhed Det Økologiske Råd, Hjerteforeningen, Skole & Samfund og Dansk Cyklist Forbund Cycling is a convenient and enjoyable form of exercise Yet its benefits to health and the

Læs mere

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN 2004 Evaluering af sygeplejen til brystkræftpatienter i Danmark Standarder for sygeplejen Maj 2004 Evaluering af sygeplejen

Læs mere

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark PATIENTVURDERINGER AF BEANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER 2004 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering PATIENTVURDERINGER

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere