Tilkendegivelse. faglig voldgift FV Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen Margrethe Schebye) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilkendegivelse. faglig voldgift FV Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen Margrethe Schebye) mod"

Transkript

1 Tilkendegivelse i faglig voldgift FV Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen (advokat Niels Banke)

2 2 1. Tvisten Sagen angår fortolkning af 16, stk. 1, i overenskomsten fra 2013 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Bestemmelsen har følgende ordlyd: 16. Arbejdstid. Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år, svarende til 1924 timer. Det er GL s opfattelse, at bestemmelsen skal forstås således, at den normale arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer udgør timer om året uanset antallet af arbejdsdage i et år. Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, mener derimod, at bestemmelsen skal forstås således, at arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer, der skal opgøres årligt, udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen svarende til 7,4 timer dagligt i en 5 dages uge. Der skal således lægges vægt på antallet af reelle arbejdsdage på et år. Tallet tjener alene et beregningsteknisk formål til brug for fastsættelsen af timelønnen, herunder eventuel merarbejdsbetaling. Parterne har afholdt et mæglingsmøde den 5. september 2013, men har ikke kunnet opnå enighed. 2. Påstande mv. Klager, Gymnasieskolernes Lærerforening, har nedlagt påstand om, at indklagede, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, skal anerkende, at den maksimale arbejdstid for det af overenskomsten omfattede arbejde, ved beregning heraf inkl. ferie og feriedage i henhold til overenskomsten, kan udgøre timer på 12 måneder, uanset hvilket antal arbejdsdage der er på 12 måneder. Indklagede, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, har påstået frifindelse. GL har i replikken oplyst, at GL s påstand afspejler det synspunkt, at den maksimale normale højeste arbejdstid i henhold til overenskomsten udgør 1924 tim-

3 3 er på 12 måneder, men at [GL] naturligvis ikke dermed bestrider, at der evt. kan og skal udføres merarbejde i ansættelsesforholdet. 3. Sagens behandling Sagen blev mundtligt forhandlet den 12. december 2016 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4 i København, for en faglig voldgift med følgende partsudpegede medlemmer: Udpeget af klager: Helge Mørch Jensen og Casper Klink, begge GL. Udpeget af indklagede: Kontorchef Tina Feldt Jessing og kontorchef Carsten Holm, begge Moderniseringsstyrelsen. Som opmand deltog højesteretsdommer Oliver Talevski. Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af direktør Endre Szöcs, GL, og vicedirektør Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen. Det er aftalt med parterne, at forklaringerne ikke gengives i denne tilkendegivelse. Sagen blev fra klagers side procederet af advokat Karen-Margrethe Schebye og fra indklagedes side af advokat Niels Banke. Efter forhandling og votering kunne der ikke opnås enighed om eller et flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten. Jeg tilkendegav herefter mundtligt min opfattelse af sagen, hvorefter jeg ville tage Finansministeriets påstand om frifindelse til følge. Tilkendegivelsen blev taget til efterretning, og kendelse blev frafaldet. Parterne anmodede om, at min tilkendegivelse (med fornøden begrundelse) blev udformet skriftligt. 4. Sagsfremstilling 4.1. Historik I parternes overenskomst for 2011/2012 var der i 16, stk. 1, fastsat følgende:

4 4 16. Planlægning Det årlige timetal udgør 1680 ekskl. ferie og fridage. Lærernes arbejdstid planlægges med mellem 1530 og 1830 timer årligt, medmindre andet aftales med den enkelte lærer. Bestemmelsen var efter det oplyste udtryk for, at nettoarbejdstiden var fikseret til timer årligt ekskl. ferie og fridage. Arbejdstidsreglerne byggede dengang på et akkordsystem, hvor akkorderne på forhånd definerede, hvor meget tid lærerne fik til at løse arbejdsopgaverne, inkl. forberedelse af undervisningen. Der var derfor efter det oplyste ikke behov for at opgøre den faktisk præsterede arbejdstid, men alene summen af de tildelte akkorder. Tallet fandtes også i overenskomsten fra I 5, stk. 2, var det således fastsat, at lønningerne (basisløn og tillægsdel i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn) forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til 1924 timer årligt, inkl. ferie og fridage Finansministeriets hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne i 2013 Finansministeriets hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne i 2013 var, at lærernes arbejdstidsregler skulle normaliseres, således at de kom til at svare til det, der gjaldt for andre medarbejdere på arbejdsmarkedet. I en skrivelse anførte Finansministeriet således bl.a. følgende herom: I dag kan lederne på friskolerne og ungdoms- og voksenuddannelserne kun i meget begrænset omfang lede og tilrettelægge anvendelsen af lærernes arbejdstid. Det skyldes rigide og forældede arbejdstidsregler. Derfor stiller finansministeren krav om normalisering af lærernes arbejdstidsregler Parternes overenskomst fra 2013 Parternes overenskomst fra 2013 indeholder bl.a. følgende bestemmelser: Kapitel 2. Løn mv. 5. Løn mv.

5 5 Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt resultatløn, jf. Stk. 2. De anførte lønninger forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til 1924 timer årligt, inkl. ferie og fridage. Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn. Kapitel 3. Arbejdstid Fra 1. august 2013 gælder nedenstående kapitel. 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år, svarende til 1924 timer. 18. Merarbejde Der kan ydes godtgørelse for merarbejde efter nedenstående regler.... Stk. 5. Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af afspadsering af samme varighed som det præsterede merarbejde (jf. stk. 4) med tillæg af 50 pct. Stk. 6. Såfremt afspadsering ikke kan finde sted, godtgøres det godkendte merarbejde, jf. stk. 4, med betaling, der pr. merarbejdstime udgør 1/1924 af den pågældendes årsløn inkl. eget pensionsbidrag med tillæg af 50 pct Overenskomsten for akademikere i staten Overenskomsten fra 2013 for akademikere i staten, der også omfatter lærere på det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx), indeholder bl.a. følgende bestemmelser: Kapitel 3. Arbejdstid

6 6 13. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. 14. Merarbejde Der kan ydes godtgørelse for merarbejde efter nedenstående regler (stk. 2-6). Stk. 6. Såfremt afspadsering ikke kan finde sted, godtgøres det godkendte merarbejde, jf. stk. 4, med betaling, der pr. merarbejdstime udgør 1/1924 af den pågældendes årsløn inkl. eget pensionsbidrag (ekskl. rådighedstillæg mv.) med tillæg af 50 pct Loven fra 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster mv. 1 og 2 i lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område har følgende ordlyd: 1. De overenskomster og aftaler, der er nævnt i bilag 1, afsnit A, og som er opsagt til den 1. april 2013, henholdsvis den 1. august 2013, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, forlænges til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af bilag De overenskomster og aftaler, der er nævnt i bilag 1, afsnit B, og som er opsagt til den 1. april 2013, henholdsvis den 1. august 2013, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, fornyes til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af bilag 2-4. Loven trådte i kraft den 27. april 2013, jf. 6, stk. 1. Forlængelse af overenskomster og aftaler, jf. 1, havde virkning fra den 1. april 2013, mens fornyelse af overenskomster og aftaler, jf. 2, havde virkning fra lovens ikrafttræden. Bilag 2 til loven indeholder ændringer i overenskomster og aftaler på det kommunale område, og i underbilag 2.1 hedder det bl.a.: Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

7 7 3. Arbejdstid Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den normale arbejdstid gennemsnitligt 37 timer om ugen. Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. Stk. 3. Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. 4. Deltid Ved ansættelse på deltid nedsættes arbejdstiden, jf. 3, stk. 2, og lønnen forholdsmæssigt Udmeldinger og vejledninger mv. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for børn og undervisning skrev den 12. februar 2013 til gymnasierektorer, direktører for erhvervsskoler og forstandere ved VUC. Det hedder heri bl.a.: Den 8. februar 2013 blev finansministeren og Akademikernes Centralorganisation (AC) enige om nye og fleksible arbejdstidsregler for lærerne ved det almene gymnasium og hf og erhvervsgymnasierne (hhx og htx). Gymnasielærerne får hermed arbejdstidsregler som andre akademikere i staten. Med gymnasielærernes nye arbejdstidsregler får gymnasierektorerne, direktørerne ved erhvervsskolerne og VUC-forstanderne lokalt på den enkelte skole markant bedre muligheder for at prioritere og tilrettelægge lærernes arbejde og dermed sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt til gavn for eleverne. De nye arbejdstidsregler træder i kraft den 1. august 2013 og indebærer at der fortsat gælder en årsnorm, og at arbejdstiden opgøres på årsbasis at arbejdstiden ved fuldtidsbeskæftigelse udgør 1924 timer årligt inkl. ferie og helligdage, svarende til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer

8 8 at lærerne herudover følger de arbejdstidsregler, der er fastsat i ACoverenskomsten AC skrev den 15. februar 2013 til Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for børn og undervisning bl.a.: I resultatet fra forhandlingerne på AC-området indgår i bilag 5 om gymnasieskoler mv. nye bestemmelser som om arbejdstid. Disse bestemmelser er imidlertid ikke som det kunne læses af skrivelsen af 12. februar en gengivelse af den fællesakademiske overenskomst. Der er tale om arbejdstidsbestemmelser skrevet i fællesskab, på Moderniseringsstyrelsens foranledning, under forhandlingerne med henblik på at indgå GL-overenskomsten. Moderniseringsstyrelsen udarbejdede i juli 2013 en vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx). I denne vejledning står der bl.a.: 1.1. Nye arbejdstidsregler fra den 1. august Fra den 1. august 2013 får gymnasielærerne (stx, hf, hhx og htx) arbejdstidsregler som andre akademikere. Der findes ikke længere detaljerede regler og akkorder for, hvor meget tid lærerne har til konkrete arbejdsopgaver som forberedelse af undervisningen, retning af elevernes opgaver og eksamen Fra timetælleri til dialog om opgaven De nye arbejdstidsregler er et markant paradigmeskifte. Med de nye regler får lederne på gymnasierne det samme ledelsesrum, herunder mulighed for at prioritere over ressourcerne, som alle andre ledere Årsnormen Lærerne har fortsat en årsnorm. Det betyder, at arbejdstiden fortsat kan tilrettelægges fleksibelt over en periode på et år, idet arbejdstiden først skal opgøres ved årets slutning Arbejdstiden for en fuldtidsansat lærer udgør gennemsnitlig 37 timer om ugen, hvilket svarer til en årlig arbejdstid på 1924 timer inkl. ferie og anden betalt frihed. En deltidsansats lærers arbejdstid er forholdsmæssigt nedsat. At den ugentlige arbejdstid er på gennemsnitlig 37 timer over en periode på et år betyder, at den kan variere hen over året.

9 Årsopgørelse Der skal også fremover foretages en opgørelse af arbejdstiden i forbindelse med normperiodens afslutning med henblik på at konstatere eventuelle overskydende timer ud over normen på 1924 timer årligt. Såfremt der er registreret flere timer end 1.924, kan der være tale om merarbejde Såfremt der er registreret færre timer end 1.924, vil der ikke være mulighed for at overføre timerne til næste normperiode. Underskydende timer går således tabt Merarbejde Timelønnen beregnes som 1/1924 af den pågældende årsløn. Årslønnen omfatter eget pensionsbidrag, eventuelle tillæg i henhold til det nye lønsystem, kvalifikationstillæg og personlige tillæg. I GL s OK13-håndbog fra 1. august 2013 hedder det bl.a.: OK13-resultatet betyder, at der både på det almengymnasiale område (stx og hf) og det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx) skal indføres et nyt arbejdstidssystem pr. 1. august I fremtiden vil der således være ensartede arbejdsvilkår for alle gymnasielærere. De nuværende arbejdstidsaftaler erstattes pr. 1. august 2013 af en ny model, der ligger tæt op ad af arbejdstidsreglerne for akademikere generelt, og især de regler der gælder for erhvervsakademier og professionshøjskoler. Arbejdstiden En gymnasielærer har således fortsat ligesom alle andre på det danske arbejdsmarked en årlig arbejdstid på 1924 timer inkl. 5 ugers ferie og søgne- /helligdage. Lærerne har fortsat ret til at afholde 5 feriefridage. Arbejdstiden beregnes fortsat som en årsnorm.

10 10 Arbejdstiden svarer til gennemsnitligt 37 timer om ugen. I denne formulering ligger, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke behøver at være 37 timer. Den kan svinge fra uge til uge Hidtil har den årlige netto fuldtidsarbejdsforpligtelse på stx/hf været defineret til 1680 timer. I fremtiden vil nettoarbejdsforpligtelsen ligesom på erhvervsgymnasierne afhænge af den faktiske placering af skæve helligdage. De fleste år vil forpligelsen være 1672 timer, men kan, når 1. juledag ligger på en lørdag, komme op på 1694 timer. I et notat af 28. august 2013 fra Moderniseringsstyrelsen er det anført bl.a.: Når arbejdstiden tilrettelægges efter de nye arbejdstidsregler, skal der tages udgangspunkt i, at en fuldtidsbeskæftiget medarbejders arbejdsuge er på gennemsnitligt 37 timer svarende til gennemsnitligt 7,4 timer dagligt i en 5 dages uge er et beregningsteknisk timetal, der alene anvendes ved fastsættelse af timelønnen, herunder merarbejdebetaling og lønfradrag. Man skal derfor ikke tilrettelægge efter eller sammenholde den præsterede arbejdstid med 1924 timer. Den faktiske årsnorm vil variere fra år til år, afhængigt af fx skudår og antallet af søgnehelligdage. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år, fx et kalenderår eller et skoleår (normperioden). Ved en 5 dages uge fastsættes normen for en fuldtidsansat til 7,4 timer gange antallet af arbejdsdage i året ekskl. søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri, fx en lørdag. Tilsvarende afsnit som de citerede har Moderniseringsstyrelsen skrevet i en vejledning af 25. juni I denne vejledning står der inden de citerede afsnit: Når lærernes arbejdstid skal gøres op ved årets afslutning, vil overskydende timer være ud over årsnormen. Lærerne har ikke en generel fastsat årsnorm på 1924 timer eller 1680 timer. Udgangspunktet er, at gymnasielærernes arbejdstid (norm) fra 1. august 2013 skal beregnes som for alle andre ansatte i staten. Moderniseringsstyrelsen har givet udtryk for de samme synspunkter i en senere udgave af vejledningen (december 2014).

11 11 5. Parternes hovedanbringender GL har anført navnlig, at det følger direkte af ordlyden i overenskomstens 16, stk. 1, at arbejdstiden på et år udgør timer. Der er ikke grundlag for at fortolke bestemmelsen i strid med dens ordlyd. Ordlyden svarer ikke til den, der er anvendt på andre overenskomstområder og må derfor fortolkes ud fra sine egne forudsætninger. Undervisningsområdet, hvor arbejdstiden er ujævn over et år, er i øvrigt ikke sammenligneligt med det øvrige arbejdsmarked. Det blev ikke under forhandlingerne fremhævet fra Finansministeriets side, at gymnasielærerne skulle arbejde på alle dage, der ikke udgør ferie eller helligdage i et skole- eller kalenderår. Dette må komme Finansministeriet til skade ved fortolkningen af overenskomsten. I den oprindelige vejledning fra juli 2013 synes Moderniseringsstyrelsen at være enig i den fortolkning af 16, stk. 1, som GL har givet udtryk for. Denne fortolkning vil i øvrigt ikke føre til en administrativt besværlig situation for gymnasierne. Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, har anført navnlig, at ordlyden af bestemmelsen støtter ministeriets opfattelse, hvorefter overenskomstens 16, stk. 1, 2. punktum, ikke er normerende for, hvor mange timer en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer skal arbejde om året. Denne normering fremgår af 1. punktum, og 2. punktum har således alene et beregningsteknisk formål tallet blev i øvrigt medtaget for at signalere et opgør mod de tidligere arbejdstidsregler, hvor der var aftalt en fast arbejdstidsnorm på timer. Under forhandlingerne blev det udtrykkeligt slået fast, at det var Finansministeriets ønske at få en arbejdstidsmodel, der svarede til den, der gjaldt på det øvrige akademikerområde, dog med årsnorm for opgørelsen af arbejdstiden. Det giver derfor ikke mening, at Finansministeriet skulle have været indstillet på at aftale særlige regler for stx og hf, som skulle fravige det øvrige akademiske ar-

12 12 bejdsmarked, herunder det erhvervsgymnasiale område. Dette må have stået GL klart under forhandlingerne. Hvis GL under forhandlingerne havde et ønske om at konstruere en arbejdstidsregel, der indebar en fikseret arbejdstidsnorm, som ikke afhang af antallet af reelle arbejdsdage på et år, måtte GL være nærmest til at tydeliggøre dette forhold. Det skete ikke. 6. Opmandens begrundelse og resultat Sagen angår fortolkningen af 16, stk. 1, i parternes overenskomst. Efter 1. punktum forudsætter lønnen efter overenskomsten fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. I andet punktum er det fastsat, at arbejdstiden beregnes for en periode på et år, svarende til 1924 timer. Parterne er enige om, at arbejdstiden som anført i 2. punktum skal opgøres for en periode på et år, som kan være f.eks. skoleåret eller kalenderåret (årsnormen). Deres uenighed angår, om den normale arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer udgør timer om året (GL s synspunkt), eller om arbejdstiden er på gennemsnitlig 37 timer svarende til 7,4 timer dagligt i en 5 dages uge (Finansministeriets synspunkt). GL s synspunkt indebærer, at den normale årlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer bliver mindre end gennemsnitligt 37 timer ugentligt. 1 Tages synspunktet til følge, vil det derfor betyde, at en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer har en lavere arbejdstid end personer, der er omfattet af overenskomsten for akademikere i staten, herunder erhvervsgymnasiale lærere. En fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer vil også have en lavere arbejdstid end f.eks. lærerne i folkeskolen. Fuldtidsbeskæftigelse for både andre akademikere og lærere i folkeskolen forudsætter efter de regler, der blev gennemført i 2013, at 1 Finansministeriet har i svarskriftet (s. 8) således anført, at Tallet 1924 fremkommer som 37 timer om ugen i 52 uger. 52 uger á 7 dage udgør 364 dage. Da der er 365 dage på et år, er der således altid mindst én kalenderdag mere i et almindeligt kalenderår end det antal dage, der ligger til grund for det beregningstekniske tal på 1924 timer. I et skudår vil der være to kalenderdage mindre.

13 13 der arbejdes gennemsnitligt 37 timer om ugen svarende til 7,4 timer om dagen i en 5 dages uge, jf. afsnit 4.4 og 4.5 foran. At tage GL s synspunkt til følge, må efter min mening kræve et klart grundlag i overenskomsten. Det kan efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra Endre Szócz og Inge Friis Svendsen, lægges til grund, at det under overenskomstforhandlingerne i 2013 ikke blev drøftet, om 16, stk. 1, indebar, at den normale årlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer skulle være lavere end den arbejdstid, der følger af overenskomsten for akademikere i staten, og som gælder for erhvervsgymnasiale lærere. Jeg synes, at ordlyden af 16, stk. 1, ikke taler til fordel for GL s synspunkt. Jeg synes tværtimod, at ordlyden taler for Finansministeriets forståelse, hvorefter normeringen af arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer fremgår af 1. punktum, mens 2. punktum ikke er normerende for arbejdstiden, men som det også fremgår af ordlyden af 2. punktum alene har et beregningsteknisk formål i relation til fastsættelsen af timelønnen, herunder eventuel merarbejdsbetaling, jf. herved bl.a. overenskomstens 5, stk. 2, og 19, stk. 6. Et tilsvarende beregningsteknisk tal fremgår bl.a. af overenskomsten for akademikere i staten, jf. afsnit 4.4 foran. Det bemærkes i øvrigt, at ordlyden af 16, stk. 1, ikke svarer til ordlyden af 16, stk. 1, i den tidligere overenskomst. Heri var det fastsat, at det årlige timetal udgør 1680 ekskl. ferie og fridage (fremhævet her), jf. afsnit 4.1 foran. Finansministeriets forståelse støttes også af formålet med bestemmelsen. Jeg lægger således efter bevisførelsen til grund, at formålet i overensstemmelse med Finansministeriets hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne i 2013 var at normalisere gymnasielærernes arbejdstidsregler, så de svarer til dem, som gælder på arbejdsmarkedet i øvrigt, jf. afsnit 4.2 foran. Formålet var derimod ikke at videreføre de arbejdstidsregler, der fremgik af den tidligere overenskomst, jf. afsnit 4.1 foran. Jeg lægger i den forbindelse efter Inge Friis Svendsens forklaring til grund, at indsættelsen af tallet i 16, stk. 1, 2. punktum, alene havde til formål at markere, at den fikserede årlige nettoarbejdstid, der

14 14 fremgik af 16, stk. 1, i den tidligere overenskomst, ikke skulle gælde i fremtiden. Forløbet efter overenskomstens indgåelse i 2013 giver heller ikke støtte for GL s synspunkt. Jeg mener således, at der hverken i Moderniseringsstyrelsens og Ministeriets for børn og undervisnings skrivelse af 12. februar 2013 eller i Moderniseringsstyrelsens vejledning fra juli 2013, jf. afsnit 4.6 foran, gives udtryk for, at overenskomstens 16, stk. 1, skal fortolkes som anført af GL. Der skelnes i skrivelsen og vejledningen ikke mellem det, som i denne henseende følger af overenskomsten med GL, og det, der følger af overenskomsten for akademikere i staten, der som nævnt bl.a. omfatter erhvervsgymnasiale lærere. At der skulle være forskel mellem arbejdstiden for gymnasielærere og erhvervsgymnasiale lærere, fremgår heller ikke af GL s OK-13-håndbog. Tværtimod er det i denne håndbog anført, at nettoarbejdstidsforpligtelsen for gymnasielærere i fremtiden ligesom på erhvervsgymnasierne vil afhænge af den faktiske placering af skæve helligdage, og at forpligtelsen de fleste år vil være timer, men at forpligtelsen, når 1. juledag ligger på en lørdag, kan komme op på timer, jf. afsnit 4.6 foran. I de senere vejledninger mv. har Moderniseringsstyrelsen udtrykkeligt tilkendegivet, at fuldtidsbeskæftigelse for gymnasielærere udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen svarende til gennemsnitligt 7,4 timer dagligt i en 5 dages uge, jf. notatet af 28. august 2013 og vejledningerne fra juni og december 2014 i afsnit 4.6 foran. På den anførte baggrund, og da det, som GL i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tager jeg Finansministeriets påstand om frifindelse til følge.

15 15 7. Konklusion Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger ved sagens behandling og skal betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 14. december 2016 Oliver Talevski

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Protokollat med tilkendegivelse. l Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Kendelse af 19. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

Kendelse af 19. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kendelse af 19. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0096: Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen for Risskov Gymnasium (Kammeradvokaten

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV 2015.0095) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Afsagt den 4. november 2015 2 1.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen på egne vegne og for Tornbjerg Gymnasium

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftsag FV 2016.0071 Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ adv. Niels Banke) Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Kendelse af 23. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV : Akademikerne. for. organisationer, der er medlemmer af Akademikerne

Kendelse af 23. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV : Akademikerne. for. organisationer, der er medlemmer af Akademikerne Kendelse af 23. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV2016.0107: Akademikerne for organisationer, der er medlemmer af Akademikerne (advokat Steen Hellmann) mod Finansministeriet for SKAT og Spillemyndigheden

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler Lærernes særlige arbejdstidsregler Anvendelsen af lærernes arbejdstid er bundet i ufleksible aftaler Lærerne på gymnasierne, erhvervsskolerne, voksenuddannelsescentrene, SO- SU-skolerne, de frie grundskoler

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere