Den politiserende embedsmand i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den politiserende embedsmand i Danmark"

Transkript

1 206 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang Den politiserende embedsmand i Danmark Af professor Tim Knudsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang Tim Knudsen Artikler: Den politiserende embedsmand i Danmark I Det er ikke underligt, hvis der er ligheder mellem norsk og dansk forvaltningshistorie. I 434 år var begge lande dele af det samme monarki. Da det oldenborgske monarki mistede Norge i 1814, var de norske embedsmænd som de danske overvejende jurister uddannet ved Københavns Universitet. Da den danske grundlov blev givet i 1849 var den delvist inspireret af den norske. I perioden var Norge og Sverige de vigtigste forvaltningsmæssige inspirationskilder for Danmark. Og fortsat ser man ofte i Danmark på de andre skandinaviske lande, når ændringer på forskellige områder overvejes. Endelig er de to stater også udsat for stort set de samme internationale påvirkninger, også selv om Norge ikke er medlem af EU. Alligevel er der også væsentlige forskelle. Jeg kan på den her afmålte plads kun nævne nogle hovedtræk. Men forskellene kan i meget høj grad forklares ud fra forskelle i den politiske og forfatningsmæssige udvikling. Enevælden faldt i Danmark først i Frem til 1848 kan man egentlig ikke sondre mellem politikere og embedsmænd, fordi de fleste forvaltningsgrene blev styret af kollegier af typisk juristuddannede embedsmænd. Den tids embedsmandtype kan kaldes en politicus, fordi han kombinerede rollen som embedsmand og politiker. II I 1848 blev den første regering etableret på basis af ministerialprincippet, som Norge havde fulgt siden Den danske rigsdag trådte første gang sammen i Men frem til 1857 var ministrene overvejende embedsmænd. Og hvis vi ser på perioden fra 1848 til 1901 som helhed, så blev omkring halvdelen af alle ministre hentet blandt de statsansatte. Men i dette tal indgår ikke kun egentlige administrative embedsmænd. Der indgår også biskopper, professorer, officerer og andre grupper. Den anden halvdel blev hovedsageligt hentet blandt landets konservative godsejere. Parlamentarismen sejrede først som statsskik i Frem mod dette år førtes Europas

2 Artikler: Den politiserende embedsmand i Danmark 207 længste forfatningskamp. Normalt siger vi, at der blev ført forfatningskamp fra 1873, fordi kravet om parlamentarisme blev fremsat dette år. Fra denne tid forventede Højre-regeringerne politisk loyalitet af embedsmændene, og der blev lagt politisk pression på dem, hvis de udviste sympati for oppositionen fra Venstre. Men reelt var der en kamp om grundloven lige fra 1849, som blandt andet førte til en konservativ revision i Det skal også huskes, at enevælden ikke faldt i Slesvig og Holsten i 1848, og at der var en særlig forvaltning for denne del af riget, indtil Slesvig, Holsten og Lauenborg blev tabt for monarkiet i Det er vanskeligt at tale om en dansk»embedsmandsstat«. Og slet ikke i ental og som en ret konstant størrelse. Det er også vanskeligere end i Norge at tale om en sammenhængende elite, snarere var der flere eliter. I forfatningskampen blev embedsmændene politisk klemt og udsat for økonomiske besparelser. Og fra 1894 havde Folketingets finansudvalg en stram kontrol med bevillingerne til regeringen og ministerierne. Det betyder ikke, at der slet ingen reformer foregik. Næringslivet blev liberaliseret i Landet fik et jernbanenet og meget andet. Og ikke mindst foregik der en dyr befæstning af København, som blev gennemført ved provisorisk lovgivning uden om Folketingets flertal. Det fik forfatningskampen til at kulminere i 1880 erne. Men alt dette forudsatte, at der i spidsen for embedsmændene stod ministre, som havde styrke til at slås politisk og vilje til at tage initiativer. Det er for Danmarks vedkommende næppe relevant at tale om et stort indslag af»målrealiserende reformbureaukrati«. III I det hele taget er det min vurdering, at udviklingen væk fra det klassiske bureaukrati gik langsommere i Danmark end i Norge. Tværtimod kan man vel sige, at efter 1901 blev bureaukratrollen i centralforvaltningen understreget af, at rollen som partipolitisk neutral embedsmand blev styrket. I den forbindelse betyder det ganske meget, at intet politisk parti har haft flertal i Folketinget siden Regeringerne var enten mindretalsregeringer eller koalitionsregeringer. Samtidig var der bortset fra årene altid et andet flertal i Landstinget end i Folketinget. Vel fik det danske Socialdemokrati i 1935 over 46 % af stemmerne. Men den tyske besættelse fik et andet forløb i Danmark end i Norge. Formelt kom det aldrig til krigstilstand med Tyskland, og Danmark bevarede sin regering som dog kun arbejdede til Og Danmark havde en centraladministration, som ikke kom under direkte nazistisk styre. De etablerede politiske partier herunder Socialdemokratiet samarbejdede indbyrdes om at føre en forhandlingspolitik over for besættelsesmagten. Det betød to forskelle fra Norge: På den ene side blev den danske centraladministration ikke kompromitteret i samme grad som i Norge. På den anden side betød det forhold, at to socialdemokratiske statsministre stod i spidsen for regeringer, som forhandlede og indgik kompromiser med besættelsesmagten, at Socialdemokratiet blev delvist kompromitteret. Modsat søsterpartierne i Norge og Sverige svækkedes Socialdemokratiet betydeligt i efterkrigsperioden. Hvor Arbeiderpartiet sammen med de norske kommunister rådede over et parlamentarisk flertal efter valget i 1945, der fik det danske Socialdemokrati en tilbagegang til 32,8%. Så hvor Einar Gerhardsen kunne stå i spidsen for ændringer af forvaltningen, der måtte skiftende svage danske regeringer styre fra kompromis til kompromis.

3 208 Tim Knudsen Følgerne heraf var, 1) at det for embedsfolk fortsat var hensigtsmæssigt at optræde som partipolitisk neutrale, 2) at de stod stærkere end deres norske kolleger, når de gik imod ændringer og 3) at det var vanskeligere for skiftende regeringer at få parlamentarisk og opinionsmæssig styrke til at gennemføre dybtgående ændringer i regeringsapparatet. Det betød på den anden side, at når der alligevel blev politisk overskud til at søge ændringer, så var det nærliggende at imitere institutionelle løsninger fra de andre skandinaviske lande. Så retningen for ændringerne blev ofte den samme som ikke mindst i Norge, men ændringernes kom bare senere og ofte også i svagere skikkelse. Også i Danmark blev juristerne suppleret med økonomer og senere også af politologer. Denne og andre ændringer kom bare senere. Hvor Norge får en politologuddannelse i 1951, der får Danmark det først i Hvor Norge får statssekretærer i 1947, diskuteres det kun i Danmark, men indføres aldrig. Hvor departementerne i Norge fra omkring 1955 forsøges omdannet til, hvad der er blevet kaldt politiske redskabsforvaltninger, der begynder det først i 1960 erne i Danmark. Og det gennemføres ikke konsekvent i alle ministerier. Hvor det norske Statsministerium omdannes til et politisk sekretariat for statsministeren i 1955, der omdanner statsminister Jens Otto Krag først det danske Statsministerium i samme retning i 1965, efter at det norske eksempel var blevet grundigt studeret. Hvor man i Norge fra 1957 har en bølge af decentralisering til»fagstyre«i styrelser og direktorater, der begynder denne ændring først at tage fart med en halv snes år senere i Danmark. Hvor Norge får den første forvaltningslov i 1965, der får Danmark den første i Både Norge og Danmark får efter svensk forbillede en offentlighedslov i I begge lande har været senere revisioner af loven. Den norske lovgivning er gået videre end den danske. Blandt andet ved kun at stille krav til myndighederne journalisering og ved at give dem en kortere frist til at besvare anmodninger om aktindsigt. Undtagelsen fra reglen om, at Norge gik foran Danmark, er ombudsmandsinstitutionen igen indført i begge lande efter svensk forbillede. Danmarks første ombudsmand begyndte sit arbejde i Norge måtte vente til 1962 med at indføre denne institution. IV Den noget mere træge ændringstakt i Danmark betyder ikke, at den klassiske regelorienterede bureaukrat har overlevet i fuldstændig uændret form i Danmark. Men de udeblevne reformer af det danske system førte fra 1950 erne til overanstrengelse af en række ministre. I nogle tilfælde var det måske årsagen til, at de døde tidligt. Især fra 1970 kom der et pres fra politikernes side for at få ændringer, så de kunne få mere støtte til politiske initiativer og analyser af de parlamentariske muligheder. Igen blev statssekretærmodellen bragt på bane. Nu af repræsentanter for de største politiske partier. De blev ikke mødt med begejstring fra departementschefernes side erne var en meget urolig periode i det politiske liv med mange politiske partier i Folketinget og svage regeringer. Ønsket om at få statssekretærer fik ikke opbakning fra periodens længst siddende statsminister, socialdemokraten Anker Jørgensen. Ikke at han var imod, men han var ingen Einar Gerhardsen eller Jens Otto Krag, der så et behov for at drive vigtige ændringer igennem uanset, hvad embedsmænd måtte mene. Anker Jørgensen tog ikke stilling. Og de politikere fra flere parti-

4 Artikler: Den politiserende embedsmand i Danmark 209 er, som var for tanken om statssekretærer, havde meget andet at tænke på, de fastholdt ikke et pres. Den politiske kritik af det rådende system fik alligevel effekter. Men andre end de, som fortalerne for statssekretærer ønskede blev der truffet aftale mellem Finansministeriet og embedsmændenes forhandlingsberettigede organisationer om for fremtiden at ændre i topembedsmændenes ansættelsespapirer, så det blev lettere at flytte dem, hvis deres indsats ikke forekom tilfredsstillende. I samme periode blev det muligt for departementschefer at få åremålsansættelse. Og endelig oprettede regeringen i 1977 et ansættelsesudvalg med statsministeren som formand. Udvalget skulle overvåge fremtidige udnævnelser af topembedsmænd. Hensigten synes at have været at forebygge fremtidige meget mekaniske udnævnelser efter anciennitet. Disse ændringer banede vejen for et gradvist skift i de embedsmandstyper, som beklædte topposter. Man kan i nutiden ikke påregne at blive siddende på samme toppost, indtil man går på pension. Man må være kreativ og proaktiv. Man skal have politisk tæft og være en politisk medspiller for sin minister, men også en modspiller, en»djævlens advokat«. Og der skal være en såkaldt god kemi mellem minister og topembedsfolk. Opfylder man ikke de krav, har regeringen mulighed for at forflytte en. Til gengæld har departementschefer fået relativt bedre løn, hvis man eksempelvis sammenligner med professorers lønudvikling. Og endelig har en del departementschefer fået mulighed for at få poster, som ikke just kan kaldes retræteposter. Det er eksempelvis stillinger som direktør for det nationale energiselskab, DONG, direktør for Det kongelige Teater og direktør for Nationalbanken. V Det danske system bygger fortsat på, at alle andre end ministre rekrutteres på grundlag af faglige kvalifikationer. I 1998 indførtes dog en mulighed for at ministrene kunne rekruttere særlig rådgivere. Ministrene kunne her også lægge vægt på rådgiverens politiske orientering, og den særlige rådgiver har visse muligheder for at agere mere partipolitisk, men er i øvrigt underlagt samme krav som embedsfolk. Jeg deltog i arbejdet med at forberede denne ændring. Vi foretog den sædvanlige rejse til Stockholm og Oslo for at høre om erfaringerne her. I Stockholm sagde en svensk forsker, som har boet i Danmark, til os:»det er jer, der har de politiserende embedsmænd.«for en dansk minister har ikke en statssekretær og flere politiske rådgivere til at aflaste. Der er kun almindelige karriereembedsfolk til at aflaste. Danske ministre både er hårdt belastede. Og i de fleste tilfælde er de også uerfarne med deres område, når de tiltræder. Derfor trækkes embedsfolk langt ind i det politiske. Som eksempel på det har vi haft en departementschef, der forhandlede et forsvarsforlig på plads med oppositionen uden, at forsvarsministeren var til stede. Og hvor andre stater lader sig repræsentere af viceministre, der sender Danmark embedsfolk til EU for at forhandle. Desuden inddrages departementschefer i Danmark ofte i, hvad der kaldes politiske skandalesager. Siden denne påpegning har vi også haft et eksempel på, at en kirkeminister lod sin departementschef, Jakob Heinsen, rejse rundt og drøfte kirkepolitik på offentlige møder, der kunne refereres i pressen. Dog ville departementschefen ikke debattere med politikere. Man var i den absurde situation, at alle andre end politikere kunne deltage i kirkepolitiske overvejelser. Kirkeministeren udtalte sin tilfredshed med

5 210 Tim Knudsen ordningen, der tillod ham at vente med at tage kirkepolitisk stillingtagen, indtil departementschefen havde taget temperaturen på opinionen. Min svenske kollegas påpegning har for mig altid stået som en understregning af, hvor nyttigt det kan være at sammenligne sin egen stats system med andre nordiske staters. Det giver et frisk syn på det velkendte. Men egentlig har en af vor tids mest betydningsfulde embedsmænd fremsat en lignende analyse som min svenske kollegas. Daværende departementschef i Finansministeriet, Anders Eldrup, gav i 1994 udtryk for denne opfattelse:»vi embedsmænd må gå langt i det politiske for at blive ved med at være»upolitiske««. 1 mid:// /%23_ftn1 Og ja, embedsfolk i Danmark går langt ind i det politiske arbejde for at undgå, at politisk rekrutterede bliver ministrenes hjælpere. De senere års statsliv i Danmark har givet en række politiske»sager«, hvor embedsfolk spillede en central rolle uden, at Folketinget eller offentligheden kunne stille dem til ansvar. For de fleste danske er det velkendt, at det klimatopmøde, som i 2009 foregik i København, ikke føltes som en succés. Mange forhold, som lå uden for dansk rækkevidde, bidrog til, at topmødet kan kaldes en fiasko. Men den danske forberedelse af mødet syntes heller ikke optimal. Medierne og bøger har fortalt om rivalisering mellem to topembedsfolk i Statsministeriet, henholdsvis Klimaministeriet. De to agerede reelt snarere som viceministre end som embedsfolk. Men på grund af deres status som embedsfolk skulle de ikke stå til ansvar for offentligheden, som aldrig har kunnet komme til bunds i sagen. Noget tilsvarende gælder flere andre»sager«. Blandt dem har været en sag om overbetaling af private sygehuse og en ejendommelig sag om en oversættelse af en bog, der angiveligt rummede militære hemmeligheder, til arabisk. Det er selvsagt et problem, hvis embedsfolk påtager sig at løse ulovlige opgaver. Men det er også et problem, at de påtager sig opgaver, som er så politiske, at de burde løses af personer under ministeransvar. En anden side er, at de i nogle tilfælde lader sig bruge til at skærme ministrene. Det kunne jo ske ved at skjule oplysninger, men også ved at bruge de sig selv som skjold for en minister. Denne sidste noget kamikaze-lignende ministerbeskyttelse bruges formentlig kun af trængte embedsfolk, som føler, at deres stilling vakler. Skønt kun ministeren formelt er ansvarlig over for Folketinget og dermed også offentligheden, har vi til eksempel set en departementschef, der træder frem i en tv-avis for at fortælle, at ministeren intet kendte til denne eller hin fejl på hendes område, og at departementschefen har ansvaret. Det kan hverken Folketinget eller offentligheden bruge til noget, for kun regeringen står til ansvar over for dem, og kun regeringen har personalemæssigt ansvar for embedsfolk. Ved at agere skjold for ministeren i offentligheden, medvirker embedsfolkene på den måde til at sløre ansvarsforholdene. De er de røde klude, der får regeringskritikkens tyr til at fare det forkerte sted hen. At departementschefen i det pågældende eksempel siden er flyttet til et mindre betydeligt ministerium ændrer ikke ved det principielle, at beslutninger og ansvarsforhold kan komme langt fra hinanden. 2 Det er naturligvis svært at måle politiseringen af embedsfolk og sammenligne mellem de nordiske lande. Men jeg tror, at netop fordi man i Danmark har villet undgå politiske embedsfolk, så har man fået mere politiserende embedsfolk end i de andre nordiske lande.

6 Artikler: Den politiserende embedsmand i Danmark 211 Noter 1 DJØF Bladet 1994 nr. 4, s For en uddybning af disse problemer og en række af eksemplerne: Se Tim Knudsen:»Fra folkestyre til markedsdemokrati«, København: Akademisk Forlag 2007, kap. 8.

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense 2008, ver.2 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Nordiske fagniveauer 2015. Sverige ------------- Svensk Gym2011 Kurs B. Island Finland IB. Norge Reform 1994. Dansk. Engelsk (335) Engelsk B

Nordiske fagniveauer 2015. Sverige ------------- Svensk Gym2011 Kurs B. Island Finland IB. Norge Reform 1994. Dansk. Engelsk (335) Engelsk B Nordiske fagniveauer 2015 Fag Dansk Danmark (timer a 60 minutter) (260) Sverige Svensk Gym2011 Kurs Svensk 3 Norge Reform 1994 Kundskabsløftet 3 års norsk (4+4+6 hovedmål, sidemål, mundtlig) 393 årstimer

Læs mere

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling.

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling. Erhvervserfaring August 2008 Juni 2008 April 2008 - Juni 2008 Sept. 2007 Feb 2008 April 2007 Juni 2007 Dec. 2006 April 2007 Aug. 2006 Dec 2006 Juni 2006 Aug. 2004 Juni 2006 Danskunderviser på Danskuddannelser

Læs mere

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona Så er Dansk Svømmeunions mastersudvalg klar med et rejseoplæg for masterssvømmerne i de nordiske lande til Masters- EM i Cadiz den 12-20. september 09. Cadiz er spaniernes eget foretrukne ferierejsemål

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Lea Thaves-Warnsdorf

Lea Thaves-Warnsdorf CV Lea Thaves-Warnsdorf Telefon 51 55 71 01 E-mail thavesw@hotmail.com Jeg er praktisk, struktureret og god til at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved. Det er dybt tilfredsstillende at få ting til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere