D ANSKSPROGET DIGTNING UNDER F REDERIK II. Af Flemming Lundgreen-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D ANSKSPROGET DIGTNING UNDER F REDERIK II. Af Flemming Lundgreen-Nielsen"

Transkript

1 D ANSKSPROGET DIGTNING UNDER F REDERIK II Af Flemming Lundgreen-Nielsen Late medieval Catholic poetry and Lutheran pamphlets had made up the bulk of the printed matter that was published in Denmark before Under Frederik II an artistically valuable secular Danish literature slowly came into being, written by parsons, historians and teachers. Generally combining respect for the culture of ancient Rome and Greece with an eagerness to further Lutheranism, they unfortunately lacked a contemporary poetical idiom and therefore stuck to traditional stylistic devices and oldfashioned medieval metres considered outdated abroad. Anders Sørensen Vedel s Danish translation of Saxo s Gesta Danorum (1575) featured prominently, as did his anthology of 100 medieval popular ballads (1591), commissioned by two consecutive chancellors and by the queen respectively. Frederik II hentede gerne dygtige udlændinge til Danmark for at bibringe riget den moderne europæiske renæssances normer i arkitektur og musik og til organisering af hoflivet. Det kunne han selvsagt ikke gøre, når det drejede sig om dansksproget digtning. Den måtte graves ud af fødelandets egen jord, ressourcerne var indskrænket til hans egne uddannede og dannede undersåtter. Baggrund I 1495 udkom Then danskæ Krønnickæ (oftest kaldt Rimkrøniken) som den første bog på dansk, der også var trykt i Danmark. 1 Det er en middelalderlig tekst med uvis oprindelse, som formentlig foreligger redigeret sammen fra 1430 rne, måske ved en broder Niels i Sorø. Værket tjener med sin lange række tilbageskuende monologer af danske konger et nationalhistorisk formål som versificeret lærebog for regenter og deres undersåtter, altså den genre, der hedder speculum regale (Kongespejl). I indledende verslinjer og opsummerende karakteristikker indsættes kristelig moralisme til understregning af, hvor ilde det går konger, som ringeagter kirker, klostre og gejstligheden. For udgivelsen står den til København indvandrede hollandske bogtrykker Gotfred af Ghemen ( ca. 1510), hvis danske produktion på ca. 25 titler blandt andet omfatter versromanen Flores og Blanseflor (ca og igen 1509), den dialogiske skolebog Lucidarius (1510) og Skånske og Sjællandske Lov (begge 1505). Hans repertoire består 1 Toldberg 1961.

2 Side 2 af 16 i mangel af passende samtidslitteratur mest af ældre middelalderligt materiale, som dog ikke er totalt blottet for eksempler på en vis sprogfærdighed og finesse. Et vidnesbyrd om den sidste katolske tid i Danmark udgør tre teologiske læredigte af Odense-præsten Hr. Michael, Jomfru Mariæ rosenkrans (skrevet 1496), Om skabelsen og Om menneskets levned, trykt af Poul Ræff i København ; 2 sidstnævnte genudgives ved Anders Sørensen Vedel ( ) i Det anonyme skuespil Ludus de Sancto Canuto Duce (Spillet om hellig hertug Knud) er et drama bygget over første halvdel af den middelalderlige legende om den danske helgen Knud Lavard og skrevet i danske rimede vers; sprogformen i en afskrift fra 1574 ff. daterer det til ca. 1500, men det trykkes først i 1868 og kommer i en ny udgave Derimod blev de 19 år mellem 1517 og 1536 en ventesal for en skønlitterær fornyelse, mens store kræfter anvendtes på at gennemføre den evangelisk-lutherske religionstolkning i Danmark. Tre lutherske kampskrifter i form af rimet dramatik har alle udenlandske forbilleder trods en til tider djærv dansk lokaliseringsproces, således er værtshussamtalen Peder Smed og Adser Bonde fra ca henlagt til Skive i Salling og et madonna-billede i Grimmental i Thüringerwald fra det tyske forlæg erstattet af et tilsvarende i Karup. 4 Dansksproget digtning, der ikke vedrørte kirkekamp eller gudstjeneste, blev ikke prioriteret højt. En undtagelse danner to udgivelser fra 1534 ved Christiern IIs "undervisnings- og kulturminister", humanisten Christiern Pedersen (ca ), begge trykt i Malmø lige før udbruddet af borgerkrigen Grevens Fejde, nemlig Olger Danskes Krønike (12 optryk frem til 1914) og Karl Magnus' Krønike (17 optryk frem til 1847). Trods Ghemens tidlige tryk fra ca af sidstnævnte (som dog kun har overlevet i et halvt eksemplar) er det først i Chr. Pedersens to oversættelser, Holger Danske for alvor gør sin entre som dansk nationalhelt. I 1591 medtager Anders Sørensen Vedel to Holger-viser i sin patriotiske folkeviseantologi It Hundrede vduaalde Danske Viser (sædvanligvis kaldt Hundredvisebogen) (I:12-13). 5 Utrykt i perioden forbliver de tre ældste skuespil på dansk, farcen Den utro Hustru, moraliteten Paris s Dom og helgenindestykket Dorotheæ Comoedia, nedtegnet i Odenselæreren Christiern Hansens håndskrift fra ca. 1530, udgivet tekstkritisk i 1874 og Claus Christoffersen Lyschander ( ) forfattede på privat bestilling i en rimkrønike om adelsslægten Bille. Den blev udfærdiget i fem håndskrevne eksemplarer, som atter genererede senere afskrifter, men tryktes først i 1722 under det 2 Molbech Birket Smith 1868 og Stedstrup Mogensen Thuesen 1993, 83-85, Birket Smith 1874, Stedstrup 2004.

3 Side 3 af 16 forkerte forfatternavn Birgitte Bille og blev udgivet videnskabeligt i 1888 og på ny i I en afskrift foranstaltet og opbevaret (senest fra 1624) af Tycho Brahes søster Sophia meddeles det, at teksten går tilbage til en kortere anekrønike fra ca. 1540; 8 denne er det imidlertid ikke lykkedes at opspore. Manuskriptet til et muligt hovedværk er ligeledes gået tabt, Chr. Pedersens efter sigende meget bredt omskrivende danske Saxo-oversættelse. Efterreformatorisk litteratur. I sine 23 regeringsår fra 1536 til 1559 havde Christian III travlt med at hele befolkningens sår efter borgerkrigen og forsone indenlandske fjender med sig og hinanden, hvad der i rigt mål lykkedes. Omkring århundredets midte har reformationen konsolideret sig som ny kultur. Det markeres litterært ved den første hele trykte danske bibeloversættelse i 1550, opkaldt efter Christian III; format og pris viser, at bogen er beregnet på kirkebrug, ikke på private læsere. Og nu bliver der så omsider energi til overs til igen at beskæftige sig med verdslig litteratur på dansk i det nye trykmedium. Hermann Weigere ( ca. 1555), broder til humanisten Henrik Smith, udsendte i 1555 En Ræffue Bog, oversat fra en nedertysk version af den middelalderlige franske Roman de Renard og trykt i Lübeck. I en moderne tekstkritisk udgave fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab fylder teksten 601 velvoksne sider. 9 Det er i dyrefablens form en lystig satire over samfundet set nedefra. Versemålet er middelalderens standardvers, knittelverset, som regelmæssigt har 4 trykstærke stavelser pr. linje, nogle gange dog kun 3, kombineret med en friere udfyldning linje for linje med tryksvage stavelser, der formentlig stemmer med ukunstlet talesprog. I sin dedikation til kong Christian III, dateret 20. september 1554, opridser Weigere efter en udførlig beskrivelse af kongens fromhed og gode kristelige gerninger under reformationen kort og præcist den litterære situation: Kære naadigste Herre wi haffue gantske faa Bøger her vdi Danmarck paa vart Danske maal vdi huilcke eder K.M. eller andre kunde haffue lyst at læse, vden eniste denne Bibel som nu er sagt och naagle faa Postiller, Nw er dog icke vel mueligt, at eders naade kunde stedse och idelige læse i den hellige scrifft, Men haffue oc stundem behoff at forlyste eders K.M. sind och forstand vdi Historier och andre høuiske verdslige Bøger som icke Ere mod Gud eller hans hellige ord, Thi aff Mange och atskillige Bøger, kan man annamme och lære allehonde forstand vnderuisninger och lærdomme. Det sidste er faktisk en temmelig dristig påstand, som Weigere omgående på god renæssancevis belægger med eksempler fra antikken, nemlig den græske maler Zeu(x)sis med et idealiseret Juno-billede sammensat af træk fra syv udvalgte kvindelige modeller, den romerske politiker Cicero med 7 Rørdam 1888, Lundgreen-Nielsen & Petersen Lundgreen-Nielsen & Petersen 1989, II, Møller & Sandfeld

4 Side 4 af 16 hans retoriske selvopdragelse og dennes landsmand Quintilian med hans generelle opfordring til at studere mange begavede mænds bedrifter (Liber X.1). For en sikkerheds skyld slutter Weigeres argumentation dog med at konstatere, at læsning af mange verdslige bøger er bedre end læsning af en eneste, men at Bibelen ikke har brug for at blive suppleret af andre bøger. 10 I et originalt indledningsrim, hvor oversætteren lader bogen tale om sig selv, gør den opmærksom på de lærde noter, der oplyser den digteriske tekst. 11 Det videnskabelige apparat til denne folkesprogsudgivelse er da også fornemt, overført som det er fra samtidige internationale udgaver af antikke tekster. Weigere skriver talrige korte marginalnoter, som dels opsummerer, hvad der sker, dels moraliserer over det. Hver bog (del) har et forhåndsreferat i prosa (argumentum), og hvert afsnit (kapitel) i vers tilknyttes en undertiden meget fyldig kommentar (glos(s)e) med bibelhenvisninger, citater af andre forfattere og yderligere moralske udlægninger, gerne pædagogisk og praktisk nok nummererede. Endelig er værket gennemillustreret med prægtige træsnit, også i glosserne; de stammer fra de to nedertyske Rostock-udgaver af digtet besørget 1539 og 1549 af Ludwig Dietz, der siden kom til at lede trykningen af den danske 1550-Bibel. Den danske Rævebog kan ses som mønster for udgivelse af verdslige tekster også under Frederik II. Kun er det lidt vanskeligt at forestille sig, at en bog i et så dyrt og elitepræget udstyr skulle kunne ramme det folkelige publikum, som primært måtte føle sig tiltalt af digtets syn på de herskende samfundslag. Et særligt problem rejses i det 16. århundrede af den gruppe digte, der langt senere får betegnelsen folkeviser. De bliver i stort tal indsamlet, nedskrevet og kopieret fra omkring 1550 til omkring 1600 i en række håndskrifter, der udgør overleveringens grundstamme: Hjertebogen, Anders Sørensen Vedels visearkiv (Svaning I og II, Rentzell, den tabte tomus IV), Karen Brahes folio. Trods en udbredt forestilling i dag om kulturelt aktive adelskvinders særlige rolle i traderingen skyldes den ældste overlevering dog unge adelsmænd, der tager initiativer til og ejer håndskrifter. En forsker har talt om "en sand poesibogs-mani": man anbefalede visetekster til hinanden og udvekslede dem. 12 Det var professionelle skrivere, der blev sat til at afskrive, men håndskrifterne har også nu og da ejerens personlige betragtninger i egen hånd. Vedel noterede rask væk ændringer i de håndskrifter, han disponerede over. Om folkevisernes alder hersker der stor uenighed, rækkende fra 900- tallet (Svend Grundtvig m.fl.) til nedskrivningstidspunktet (Paul V. Rubow, Helge Toldberg, Erik Sønderholm, Flemming Lundgreen-Nielsen). 13 Man kan fastslå, at folkeviser er en litteratur, der altovervejende handler om overklassen i middelalderen og også dyrkes og trives i en overklasse, da de 10 Møller 1915, 12-14; K.M. = Kongelig Majestæt(s). 11 Møller 1915, Bom 1973, Lundgreen-Nielsen 2002,

5 Side 5 af 16 bliver mode ved Christian IIIs og Frederik IIs hoffer. En meget lang mundtlig tradition forudsættes gerne, men de ældste sikre, altså nedskrevne, spor af folkeviser kan dårligt følges længere tilbage end til ca. 1440, hvor enkeltordene i første strofe af visen om Angelfyr og Helmer Kamp 14 i mangel af bedre viden må posere som stednavne på Grønland i en kopi af den danske geograf Claudius Clavus landkort over den fjerne ø. 15 Et større uddrag af en senere i helhed kendt vise danner syv strofer af forklædningsvisen "Ridderen i Hjorteham", som er overleveret i et blandingshåndskrift i Linköping fra 1490erne. 16 Christian IVs formelle og reelle magtovertagelse ved kroningen i 1596 markerer afslutningen på de hjemlige folkevisers accept ved hove den unge konge var meget interesseret i moderne musik og hidkaldte udenlandske musikere og komponister til riget for at bringe Danmark på europæisk niveau også i denne henseende. Den ældste melodinedtegning til en folkevise, nemlig "Oluf Strangesens Dystridt", 17 er i øvrigt foretaget af Anders Sørensen Vedel 18 i forbindelse med redigeringen af tekster til Hundredvisebogen, 1591 der imidlertid slet ikke medtager melodier. Nogle af viseteksterne i en andagtsbog med åndelige sange og prosabønner ved præsten Hans Christensen Sthen ( ), En liden Haandbog, 1578, deler stilistisk træk og grundtone med folkeviserne. 19 Sthens senere smukke folkeviseagtige kristelige lyrik offentliggøres i endnu en andagtssamling, En Vandrebog, Hvilken vej påvirkningen er gået, kan diskuteres. I stil og versbygning adskiller folkeviserne sig ikke væsentligt fra den signerede og tildels også trykte samtidslyrik under Frederik II. Frederik II som dansk litterær mæcen Kommer vi nu til Frederik IIs regeringstid, betyder den korte Ditmarskenkrig i 1559 og Den Nordiske Syvårskrig nok en forsinkelse for oparbejdelsen af en seriøs litterær kultur på dansk. En dansk udgave af en fransk versroman, Persenober og Konstantianobis, udsendes af bergenseren Henrik Christensen i 1560, men kun et optryk fra 1572 er bevaret. 21 Krigsårene fremkalder en håndfuld lejlighedsdigte, hvoraf nogle kendes i enkelttryk som flyveblade, andre som afskrifter i håndskrifter, atter andre falder i begge kategorier. 22 Og naturligvis skal man nævne Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer, Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret, 1569, den første autoriserede for den evangelisklutherske kirke i Danmark, redigeret af Hans Thomissøn ( ). Det 14 Grundtvig 1853, nr. 19 D, Grüner-Nielsen , Bjørnbo & Petersen Grundtvig 1854, nr. 67 A. 17 Olrik 1895, nr. 329 B og C. 18 Nielsen 1976, 270 ( med forkert oplysning om anonymitet), Lyster Lyster Olrik Grüner-Nielsen

6 Side 6 af 16 digteriske håndværk såvel i de originale som oversatte salmer fremkalder ikke megen æstetisk nydelse hos moderne læsere på grund af den blandede metrik. Verslinjerne defineres nemlig ligesom i folkeviserne ved antallet af trykstærke stavelser, men dette princip søges forenet med forestillingen om et fast antal af stavelser i hver linje uanset stærktryk eller svagtryk svarende til de tyske middelalderlige mestersange. En versteori, der gælder dansk poesi, findes næppe. Digteren og komponisten Niels Olufsen Halveg(ius) (ca ), rektor i Roskilde , skal have skrevet poetologiske overvejelser på latin og komponeret melodier til Horatsiske oder, hvoraf der ses glimt i et manuskript fra 1627 af metrikeren Peder Jensen Roskilde, 23 men ellers er de ikke bevaret. En elev fra Thomissøns tid som ung rektor i Ribe er den tidligere nævnte, kun ti år yngre Anders Sørensen Vedel, for hvem det i 1571 lige efter freden i Stettin lykkedes at få udgivet værket Antichristus Romanus. Romske Paffuers leffnede oc gerninger. Bogen, hvis egentlige tekst omfatter 464 tryksider med over verslinjer (hvortil skal lægges fortale, æredigte, efterskrift og historiske oversigter), bygger på en efterladt versificeret fordanskning ved Århus-bispen Mads Lang ( 1557) af en latinsk pavekrønike, som stammer fra den italienske humanist Platina ( 1481). Vedel har gennemgående forkortet sit forlæg for den ældre paverækkes vedkommende, mens de seneste paver til gengæld får en kraftigt udvidet behandling. Vedels tekst begynder i Rom med en samtale mellem en dansk pilgrim og nogle romere, men skifter fra og med 2. bog (af i alt 8) over til pavemonologer. Tendensen bliver naturligvis antipavelig. Det ambitiøse epos er bearbejdet på initiativ af kansler Johan Friis og har til og med Marita Akhøj Nielsens disputats Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder, 1-2, 2004, været regnet for Vedels selvstændigste digteriske præstation. Ved forsvarshandlingen 19. november samme år oplyste doktoranden imidlertid, at hun havde lokaliseret en afskrift af Vedels forlæg og herefter måtte konstatere, at hans trykte tekst vidtgående var en stilistisk bearbejdelse af Langs oversættelse. En videnskabelig udgave af Vedels tryk, som hun arbejder på til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, vil behandle sagen nøjere. Et sprogligt hovedværk i Vedels forfatterskab er hans Saxo-oversættelse fra 1575, igangsat og støttet af hele to successive kanslere, Johan Friis og Niels Kaas. Vedels udgangspunkt er formentlig en håndskreven oversættelse udført af Christiern Pedersen. Dette forlæg er desværre siden gået tabt ved Københavns brand 1728, så det er ikke muligt at afgøre, hvilken hjælp Vedel har fået af Pedersen. Vedel erklærede selv i forord, at såvel Mads Langs som Chr. Pedersens forsøg ikke var meget værd, men måske skal man mere se det som et taktisk træk fra aktiv skribent over for døde forgængere end som den saglige sandhed. En seriøs forfatter på Frederik IIs 23 Arnholtz 1953, 34, 48, 61, 63.

7 Side 7 af 16 tid er helt afhængig af sine høje protektorer og derfor interesseret i at promovere sig selv. Saxo-oversættelsen blev senere til betydelig inspiration i en anden renæssance, den oldnordisk-romantiske, som bl.a. Oehlenschläger og Grundtvig stod for i første halvdel af det 19. århundrede. Det kan endvidere bemærkes, at Vedel i 1577 Christian IVs fødselsår udgav en dansk oversættelse af syv bodssalmer af Petrarca på begæring af medicinprofessor Hans Philipsen (Pratensis) ( 1576) det er dog uvist, om hans kilde er den italienske original eller en latinsk gendigtning. 24 I årene satte Vedel sig selv det mål med støtte fra kongen og rigsrådet at forberede og skrive en Danmarkshistorie i fortsættelse af Saxo. Vedel vaklede længe mellem at udføre den på latin eller dansk, inden han besluttede sig for modersmålet. Færdig blev en fortale og en behandling af Svend Tveskæg, begge udgivet på tryk i 1705 ved et oldebarn af Vedel, Johannes Lauerentzen. Men på grund af de mange forarbejder, Vedel måtte indsamle materiale til og derpå skrive drøftende versioner af, kom han tilsyneladende ikke videre. I 1595 tabte formynderregeringen tålmodigheden med ham, fratog ham det meste af støtten og beordrede ham til at aflevere, hvad han havde skrevet og excerperet, til en efterfølger med officiel titel af kongelig historiograf, Niels Krag. Herefter publicerede Vedel intet i de sidste tyve år inden sin død i Vedel må være den første dansksprogede forfatter, der i moderne forstand har sit eget forfattermæle genkendeligt lige fra pavekrøniken til hans sidste trykte værk tyve år senere, Hundredvisebogen, Den skyldtes i øvrigt også en bestilling, denne gang fra Frederik IIs hustru, den mecklenburg-schwerinsk-fødte dronning Sophia ( ). Da hun og Vedel i sommeren 1586 tilfældigt blev fastholdt under en storm på øen Hven, hvor de besøgte Tycho Brahes forskningsinstitut, bad dronningen om en afskrift af de viser, Vedel underholdt hende med og om. 25 Selvom Vedel trods flere rykkere lod projektet trække i langdrag, endte han faktisk med at realisere det, endda i en trykt bog med 100 numre den første samling af anonyme folkeviser på tryk i Europa og grundlæggende for Danmarks ry som den nordeuropæiske episk-lyriske ballades hovedland. Frederik II var ikke til stede på Hven i 1586, men det er ikke usandsynligt, at Vedel på sin tilbagerejse til Ribe mødte kongen på dennes vej fra Lüneburg til København og benyttede lejligheden til at sikre sig tilladelse til at oprette et lille privattrykkeri i sin ripensiske bolig. 26 Det kom dog kun i funktion med trykning af otte bøger I tilegnelsen til enkedronningen i 1591 erklærer Vedel, at de sidste år ikke har været en tid at synge viser i vist en hentydning til Frederik IIs død i 1588 som knap 54-årig. I den følgende fortale til læseren den første afhandling om folkevisegenren som sådan og forbløffende alsidig opbyder Vedel megen snilde for i argumenter og 24 Sørensen Thuesen 1993, Wegener 1847, med noterne 12 og Dal 1998,

8 Side 8 af 16 retoriske vendinger at karakterisere folkeviserne som smuk og religiøst set uskadelig fiktion. Med et uigendriveligt citat af Horats (Ars Poetica, v. 333) kan de såvel fornøje som gavne det sidste som kilde til historie, til morallære, til kulturhistorie og til sprogkendskab. Til slut erklærer Vedel ud fra endnu et Horats-citat (sammesteds, v. 9-10), at poesiens sande væsen ligger i den kunstneriske frihed til at medtage og udnytte selv usandsynlige eller eventyrlige træk. Folkeviserne skal nydes af dem, der kan, og de, som ikke ynder dem, må have lov til at gå uden om dem. Men Vedel pointerer, at folkeviserne er mindre skadelige for den sande kristne end kødelige boleeller elskovsviser og forargelige skændedigte, for slet ikke at snakke om andre farlige tidsfordriv som drukkenskab og kort- eller brætspil. 28 Vedels tone i forsvaret for verdslig digtning er mærkbart sikrere end Weigeres i Rævebogen 36 år tidligere. Det ses let, at Vedel har to sjæle i sit bryst: en protestantisk præstesjæl, der bør tage afstand fra det ikke-kristelige som tidsspilde, og en renæssancesjæl, der tillader sig at søge skønhed med belæg i antik kultur. Splittelsen bemærkes også, skønt svagere, i redaktionelle fortaler til en række danske reformatoriske salmebøger Den søgende og prøvende Anders Sørensen Vedel er i kraft af belæsthed og sprogtalent sin tids absolutte litterære hovedskikkelse. Som en anden dansk epiker i Frederik IIs regeringstid kan noteres Rødby-præsten Rasmus Hansen Reravius (?-1582) med Frederichs den Andens ( ) Kronings oc Brøllups Historie, 1574 (optrykt allerede i 1576), der i jævne og uprydede parrimede knittelvers skildrer de to titelbegivenheder. Om kanonsalutten ved dronningens kroning hedder det således malende, men måske lidt overdrevet: "Der beffuede Jord oc Husene ved, / Oc stene aff tagene fulde da ned, / Glasset falt vd aff Vinduffue ocsaa, / Dørrene ned paa gulffuet da laa. / Hestene sprunge de skrøde oc rende, / Stor lyst oc glæde vaar der for hende". 30 Reravius forord priser den bundne form, fordi vers er lettere at huske end anden skrift, hvad der antyder et sigte på oplæsning snarere end individuel stillelæsning. Frederik IIs død i 1588 foranlediger Falster-præsten Oluf Pedersen Kongsted (Regiostadanus) (?- 1593) til at udgive en Graffscrifft over ham året efter, ligeledes på vers. I et rim "Til Læseren" undskylder han den forsinkede offentliggørelse med, at tiden løb fra ham, og forsikrer, at han ikke ønsker at forny kongehusets sorg, men vil pleje den afdødes salige ihukommelse. De to præster skriver journalistisk belærende samtidsreportager uden at hæve sig til en nationalhistorisk monumentalitet. Kongsted siger selv afbødende om sin digtning: "I lærde Mend tager oc den for got, / Eders pæn maa den Corrigere, / Dog acter ieg intet Zoili spot, / Som pleyer alt vilde Mestere, / Det er hans gamle Arpe oc seed, / (Ah, at hand vilde mig høre) / Andris at 28 Lundgreen-Nielsen 2002, , Balslev-Clausen 2004, Reravius 1574, K v v.

9 Side 9 af 16 laste hand saare vel veed, / Dog lidet hand selff kand giøre". 31 Til hollænderen Hans Kniepers tapeter, vævet til den store sal på det nye slot Kronborg, skriver abbed Iver Bertelsen (?-1583) på bestilling en række monologiske kongerim, ret hjælpeløst formulerede i primitiv rimkrønikestil. De bruges imidlertid ikke, overlever i private afskrifter og offentliggøres i 1646 i trykkeren Jørgen Holsts bog Regum Danicæ Icones (Danmarks kongers billeder). Desuden er anonymt oversatte prosahistorier på markedet, de såkaldte folkebøger, som gengiver tysk og især fransk versepik fra middelalderen i en kunstløs og til tider primitiv dansk prosatone. De var populære blandt almindelige læsere. Den tyske beretning fra 1587 om doktor Fausts fantastiske liv og gruelige død foreligger således allerede i 1588 på dansk. På danske vers udkommer ligeledes i 1588 den oversatte Kong Laurins Historie, som dog kun haves i ét defekt eksemplar. 32 Ellers er den mest frugtbare digteriske genre under Frederik II skolekomedien. Egentlig er det lidt sært, eftersom danskerne først får et offentligt tilgængeligt teater i en dertil indrettet bygning med det københavnske Operahus i Fredericiagade (nu sæde for Østre Landsret) og mere væsentligt med den københavnske Lille Grønnegadescene i Skoledramaet opføres, som navnet siger, på latinskolerne af disciplene og er et led i den retoriske og moralske uddannelse, de skal gennemgå. Idealet var pietas, virtus, eloquentia (fromhed, duelighed, veltalenhed). Forestillinger på latin skabte behov for forestillinger på modersmålet til glæde for disciplenes forældre og for den lokale befolkning. I mangel af andre dansksprogede skuespil brugtes skolekomedierne også ved hofbegivenheder, og kongefamilien synes ærligt at sætte pris på genren. Et kronologisk-geografisk rundskue kan etableres. Det kan begynde i Helsingør, hvor Hans Christensen Sthen som ung rektor lod sine elever opføre skuespil, hvis titler desværre ikke er oplyst. Det anonyme drama Kortt Wendingh fra begyndelsen af 1570erne er nok skrevet af Sthen i hvert fald genfindes partier af teksten ordret i det af ham publicerede og signerede digt Lyckens Hiul fra Sthens komedie består af en lang række stærkt skematiske monologer af personer, der skifter lykke til ulykke og omvendt; teksten omfatter verslinjer samt tre sange, som placeres efter hver af de tre akter. Udgangspunktet er et udtryk fra romeren Terents komedie Eunuchus (II, 2, 45): "Omnium rerum vicissitudo" (Alle tings vekslen). Kortt Wendingh trykkes først Peder Jensen Hegelund ( ) står for bibeldramaet Susanna og mellemspillet Calumnia sev diabola personata (Bagtalelse, fremstillet som en djævelsk kvinde, se billedet s. 16). Susanna har et samtidigt forlæg på 31 Kongsted 1589, J iv v; Zoilos er typenavn på en bitter og negativ kritiker, efter en græker fra ca. 270 f.kr., som bl.a. kritiserede Homer; mestere = dadle, kritisere strengt og arrogant; Arpe = sårskorpe, udslæt i hovedbunden. 32 Olrik 1925, , Birket Smith ; en ny tekstkritisk udgave ved Leif Stedstrup er i arbejde.

10 Side 10 af 16 nylatin af tyskeren Sixtus Birck (Betuleius), men opførtes i 1576 i Ribe i Hegelunds fordanskning; Calumnia er en meget lang monolog, der redegør for alle bagtalelsens reelle og mulige udformninger. Begge tekster blev udgivet under ét i 1579 (med trykkeåret 1578) med en lang dedikation til dronning Sophia. 34 Det prægtige originaltryk er udstyret med talrige marginalnoter, der paralleliserer til antikke klassikere, til Bibelen og til latinske sentenser. Ja, der bringes endda for første gang i dansk teaterhistorie en skitse til et kostume i form af et træsnit af bagtalelsen. Det fromme bibelske emne om den kyske dvs. trofaste, for hun var gift Susanna (fra Daniels Bog) og den moraliserende selvstændigt påfundne gennemgang af det onde rygtes udseende og væsen sikrede dramatikeren mod kirkelige angreb for letfærdighed. Interessant er de meget detaljerede regibemærkninger, der giver indtryk af både forventninger og muligheder i det scenografiske. De parrimede knittelvers afløses på dramatiske højdepunkter af kortlinjer med kun 2 trykstærke stavelser, en variation, der imponerede samtiden. Hegelund gør pædagogisk effektivt brug af danske ordsprog, mens den afsluttende retsscene kan være et mønster på juridisk eloquentia i modersmålet. En række humanistiske kolleger, som vel også har været den trykte bogs primære publikum, hylder i nylatinske og danske gratulationsvers foran i bogen Hegelund for hans digteriske bedrift. Iver Bertelsen roser de "skøne oc vel bequemme ord", mens filologen, historikeren og diplomaten Niels Krag påstår, at "Met beder skick, skøner sprog, artliger ord / Saadan Bog paa Danske nep findis er giord". 35 Fem andre bibelske dramaer af Hegelund kendes som titler, men er ikke overleveret, har måske endda aldrig været trykt. I Kolding står Søren Kjær (Paludanus) (ca ) i 1570erne for nu tabte oversættelser af tyske skoledramatikere. Hegelunds gejstlige kollega i Viborg, Hieronimus Justesen Ranch ( ), fejrede den lille prins Christians hylding til Frederik IIs efterfølger på tinget i Viborg 16. juni 1584 med det gammeltestamentlige drama Kong Salomons Hylding, udgivet af ham selv i 1585 i stateligt udstyr med religiøse og moralske kommentarer samt danske ordsprog og latinske sentenser i marginen. 36 Den satiriske klovneræsonnør spilledes ved forestillingen for kongefamilien af Ranch. To senere stykker af ham, syngestykket Samsons Fængsel og komedien Karrig Niding, skrives omkring århundredskiftet den sidste kasseres vist nok af den teologiske censur i København, med rette, for så vidt som handlingen viser en ekstremt gerrig husbond, der franarres hustru, familie, gård og gods af en livsglad og særdeles verdslig vagabond. Prologens og epilogens generelle moraler med bibelhenvisninger kan ikke skjule stykkets genrebestemte manglende interesse for borgerlig anstændighed, hvad angår ejendomsret og ægteskab. Ligeledes efter Frederik IIs regeringstid ligger et håndskrift fra omkring 1600, der stammer fra rektor Peder Thøgersen ( Birket Smith Birket Smith , 16 og 19; artliger = kunstfærdigere. 36 Birket Smith ,

11 Side 11 af ) i Randers. Det rummer bearbejdelser ved ham af i alt 9 skuespil, men næppe tekster af ham. Herfra trykkes Tobiæ Comoedia i 1884, tre mellemspil i 1929 og omsider hele håndskriftet i Skuespillet som Anders Sørensen Vedel aldrig dyrkede blev således via uddannelsessystemet og hoffet den foretrukne genre. Desværre må man konstatere, at intet af denne dramatik fra Frederik IIs tid kommer i blot nærhed af den lidt yngre Shakespeare i England ( ) og dennes samtidige. Afrundende skal fremhæves, som det ses af de nævnte bynavne, at skolekomedien under Frederik II er et provinsbyfænomen. Der er ingen københavnske af arten, og i det hele taget er det først under den entreprenante bygherre Christian IV, at hovedstaden bliver mere og mere central i rigets åndelige liv. Medtager man saglitteratur og teologi, må man også have Malmø med som en vigtig dansk kulturby. Eftermæle for litteraturen under Frederik II Regnskabet for dansksproget digtning under Frederik IIs 29 år som dansk konge er lidt mismodigt at gøre op. Kongen havde kun en mådelig boglig uddannelse, var vist også ordblind og rodede i sit skriftsprog frem og tilbage mellem nedertysk og dårligt stavet dansk måske netop derfor ytrede kongen sig helst mundtlig ved borddiskussioner, en yndet selskabsskik dengang, eller gennem sine medhjælpere. 38 Hans personlige interesse for dansk digtning lader sig kun usikkert belyse. Hans tugtemester i barndommen var fra 1541 til 1552 historikeren Hans Svaning ( ), der i 1577 blev Vedels første svigerfader, men hvis ry som krønikeskriver allerede blegnede i hans levetid. På sin fyrstelige elevs Norgesrejse i 1548 tog Svaning kontakt med bonden Laurents Hanssøn og bad denne oversætte de norske kongesagaer til dansk til prinsen, hvad han også gjorde. 39 Da Frederik blev konge, imødekom han tidens tendenser ved at ansætte historieskrivere, der dengang ofte også var historiske digtere, til at underbygge berettigelsen af Danmarks udenrigspolitik. Hvis kongen selv var svag i det bogligt-videnskabelige, indså han nok, at forskere som Tycho Brahe kunne kaste glans over hans kongerige. Desuden favoriserede Frederik II i topstillinger, navnlig i kanslerembedet, som universitetet hørte ind under, veluddannede og kulturorienterede adelige, der havde overordnede ideer og kunne give specielle opdrag. Under Frederik IIs renæssance er forfatterne præster og skolemænd, som i deres rimede værker søger at behandle nationale og nationalhistoriske emner uden at korte af på deres tro. Pligten til at indlevere tekster, der skulle trykkes, til censur hos teologerne, garanterede mod kætterier og ugudelighed. At anerkendte digtere helt frem til og med Thomas Kingo ( 1703) forventedes at beskæftige sig med objektive emner og ikke udtrykte et personligt følt eller 37 Birket Smith 1884, Pedersen 1929, Stedstrup Jensen 1997, Rørdam 1867, 70-72, oversættelsen tryktes ved Gustav Storm

12 Side 12 af 16 oplevet indre liv, er et træk, som først bliver bemærket og modarbejdet i oplysningstiden, hvor de rent menneskelige interesser i stigende grad tillades, og begrebet om individuel personlighed dukker op. Alligevel skal man ikke overse, at en lødig digtning på dansk, der skridt for skridt frigjorde sig fra religionen og lod verdslige synsvinkler tone frem, kunne trives under Frederik II og i Christian IVs umyndighedsår. Overgangstiden fra reformationens fuldbyrdelse til det 17. århundrede kan betegnes som renæssancehumanisme. Men de skønlitterære titler i årene er ret få. Den professionelle og seriøse forfatter, der kan leve af at skrive og sælge sine bøger, bliver først mulig med Holberg-tiden. Et bæredygtigt publikum i borgerskabet er en forudsætning for en litterær udvikling i europæisk forstand. Hvis dansk renæssance skal gøres identisk med Frederik IIs tre tiår hvad der er for snæver en afgrænsning for danske litteraturhistorikere kan man sammenfatte i tre punkter. For det første er den æstetiske holdning i dansk digtning præget af respekt for de antikke klassikere, den litteratur, der også var den dominerende i latinskolerne. Det gælder såvel genrevalg, komposition som kommentering. For det andet er den ideologiske holdning protestantismens med front såvel mod folkelig hedensk overtro som mod samtidig katolicisme. Den skærpes teologisk under efterfølgeren Christian IV til en indædt kamp imod de jesuitiske modreformatorer og imod protestanter med kalvinistisk tendens i fortolkningen af nadverlæren. Det resulterer fra og med reformationsjubilæet i 1617 i en bogstavtro luthersk ortodoksi. Christian IVs regimente markerer højdepunktet af danske hekseprocesser. Og for det tredje og væsentligst i dansk litteraturs historie savnede Frederik II-tidens danske digtere rent praktisk-digterisk en tidssvarende litterær formverden at trække på. Det betyder, at middelalderlige genrer, stiltræk og versemål hos dem fik et overraskende langt efterliv, faktisk på over hundrede år. Det positivt betragtet smidige og måske talesprogsnære knittelvers fra middelalderen forblev et ideal til og med provsten, historiografen og digteren Claus Christoffersen Lyschanders død i årsskiftet I trykte rimværker Den Grønlandske Chronica, 1608, Den Calmarnske Triumph, 1611, og Christian den Femtis Vdvellelsis oc Hyldings Historia, 1623, samt den da kun i håndskrifter mangfoldiggjorte Billeslægtens rimkrønike, , forstod Lyschander nænsomt at forenkle og polere de gamle uregelmæssige gangarter til et højdepunkt af naturlighed som dog turde bero på digterisk omhu af samme art som Vedels, når han udbedrede verslinjer og uden afslørende moderne fingeraftryk ændrede eller tilsatte strofer i sine vise-gengivelser. Stilistisk og vershistorisk betragtet begynder dansk renæssancepoesi først i 1610erne. Fra og med Anders Arrebo ( ) med et

13 Side 13 af 16 lejlighedsdigt om Kalmars erobring 1611, 40 trykt samme år, bestræber yngre digtere sig for regelmæssigt alternerende versrytme i nordeuropæiske renæssancepoetologers smag. Niveauet angives i den schlesiske teoretiker og digter Martin Opitz tidstypiske Prosodia Germanica oder Buch von der deutschen Poeterey, Den konsekvente gennemførelse af det nye princip lykkedes dog først for Arrebo fra og med hans sørgedigt over Christian IVs dronning i En nutidig iagttager, der har prøvet at snedkre konfirmations- eller bryllupssange sammen, forstår næppe, hvorfor det dengang var så svært for begavede og veluddannede mennesker at få sproget til at passe ind i de nye rytmer. Herefter er regelmæssig alternation eksemplarisk for alle gode digtere fra Arrebos højt beundrede aleksandrinerepos Hexaëmeron, efterladt 1637 og først trykt posthumt ved hans søn 1661, over Kingo, Holberg og Tullin frem til Ewald og Wessel. Det varer, indtil førromantikere og romantikere igen krænger spændetrøjen af sig og, foruden til oldislandske strofeformer, vender tilbage til middelalderlige knittelvers og Nibelungen- og folkevisestrofer. Det betyder en genkomst af dansk og nordisk oldtid og middelalder og har umiddelbart kun lidt at gøre med de ældre forsøg på at importere en glorværdig fælleseuropæisk renæssancebevægelse under Frederik IIs regimente. Den første danske efter moderne kriterier videnskabelige litteraturhistorie, N.M. Petersens, har i 1856 den knappe formulering om vor konge: "Frederik den Anden var næppe nogen udmærket Mand, og alligevel er hans Regjeringstid velgjørende og hæderlig". 42 Det har været en rimelig formel lige siden og kan også gælde periodens digtning på modersmålet. Litteraturliste Arnholtz, Arthur m.fl. (udg.) 1953, Danske metrikere, I. Fra Bielke til Gerner, Balslev-Clausen, Peter 2004: "Forordene i reformationstidens danske salmebøger", Hymnologiske Meddelelser, 33. årg., Birket Smith, S. (udg.) : "Kortt Wendingh", Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, I, Birket Smith, S. (udg.) 1868, LVDVS DE SANCTO KANVTO DVCE. Et fædrelandsk Skuespil fra Reformationstiden, Birket Smith, S.(udg.) 1874, De tre ældste danske Skuespil ("Christiern Hansens Komedier"), Birket Smith, S. (udg.) , Hieronymus Justesen Ranch s Danske Skuespil og Fuglevise, Birket Smith, S. (udg.) 1884, Tobiæ Comoedia, Birket Smith, S. (udg.) , Peder Hegelund s Susanna og Calumnia, 40 Simonsen 1965, Simonsen 1965, Petersen 1856, 8; hæderlig = hæderfuld.

14 Side 14 af 16 Bjørnbo, Axel Anthon & Carl S. Petersen 1904, Fyenboen Claudius Clavus Swart (Claudius Clavus), Nordens ældste Kartograf. En Monografi, Bom, Kaj 1973, "Danmarks norske Folkeviser", Danske Studier 1973, (med tillæg). Dal, Erik 1998, "Liljebjerget Anders Sørensen Vedels bogtrykkeri ", By, marsk og geest 10. Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen, Ribe, DgF, se Grundtvig 1853, Grundtvig 1854, Olrik 1895, Grüner-Nielsen , Knudsen Grundtvig, Svend (udg.) 1853, Danmarks gamle Folkeviser, I, Grundtvig, Svend (udg.) 1854, Danmarks gamle Folkeviser, II, Grüner-Nielsen, H. (udg.) / , Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade , I-VI, Grüner-Nielsen, H. m.fl. (red.) , Danmarks gamle Folkeviser, X, Grüner-Nielsen, H. (red.) 1933: "Tillæg til Nr. 19. Angelfyr og Helmer Kamp", Grüner-Nielsen , Jensen, Frede P. 1997: "Frederik 2.", Lund 1997, København, 83. Knudsen, Thorkild m.fl. (udg.) 1976, Danmarks gamle Folkeviser, XI, Kongsted (Regiostadanus), Oluf Pedersen 1589, Graffscrifft [ ], Lund, Jørn (red.) 1997, Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon, 7, Lundgreen-Nielsen, Flemming 2002: "Anders Sørensen Vedel og Peder Syv. To lærde folkeviseudgivere", Lundgreen-Nielsen & Ruus 2002, København, Lundgreen-Nielsen, Flemming & Erik Petersen (udg.) 1989, C.C. Lyschanders Digtning , I-II, Lundgreen-Nielsen, Flemming & Hanne Ruus (red.) 2002, Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur , Bind 4 Lærdom og overtro, Lyster, Jens & Jens Højgård (udg.) 1994, Hans Christensen Sthens Skrifter, I. En liden Vandrebog, Lyster, Jens & Jens Højgård (udg.) 2003, Hans Christensen Sthens Skrifter, II. Christelige oc vdkaarne Bøner og En Liden Haandbog, Mogensen, Svend (udg.) 1936, Peder Smed og Adser Bonde efter Trykket 1559, Aarhus - Molbech, Christian (udg.) 1836, Præsten i Odense Herr Michaels tre danske Riimværker fra A. 1496, Møller, Niels & K. Sandfeld Jensen (udg.) , En Ræffue Bog. Herman Weigeres Oversættelse af Reinke de Vos, I: Text, II: Oplysninger og Ordbog,

15 Side 15 af 16 Nielsen, Marita Akhøj 2004, Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder, 1. Analyser og tolkninger, 2. Tekstbilag. Litteraturlister. Registre, Nielsen, Svend (udg.) 1976: "Melodierne", Knudsen 1976, Olrik, Axel (udg.) 1895, Danmarks gamle Folkeviser, VI, Olrik, Jørgen (udg.) 1925: "Persenober og Konstantianobis" og "Dværgekongen Lavrin", Olrik & Paulli 1925, , og , Olrik, Jørgen & R. Paulli (udg.) 1925, Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede, VI, Pedersen, Johs. (udg.) 1929: "Tre danske mellemspil fra Randershåndskriftet ", Danske Studier 1929, Petersen, N.M. 1856, Bidrag til den danske Literaturs Historie i det lærde Tidsrum , Reravius, Rasmus 1574, Frederichs den Andens [ ] Kronings oc Brøllups Historie, Rørdam, Holger Fr. 1867, Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen, I. Tidsrummet fra Reformationen til Anders Sørensen Vedel, København (det udkomne). Rørdam, Holger Fr. (udg.) 1888, Klavs Lyskander, Billeslægtens Rimkrønike, Simonsen, Vagn Lundgaard (udg.) 1965, Anders Arrebo Samlede Skrifter, I. Hexaëmeron. Lejlighedsdigte - Breve, Stedstrup, Leif (udg.) 2001, Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca En diplomatarisk udgave af GkS 794,2º, 1-3, Stedstrup, Leif (udg.) 2004, Tre skolekomedier. Fra tiden omkring En diplomatarisk udgave af håndskriftet Thott 780 fol., Stedstrup, Leif (udg.) 2005, Ludus de Sancto Canuto Duce. Et spil om Hellig Hertug Knud Lavard. En diplomatarisk udgave af håndskriftet Thott 1409,4º, Sørensen, Søren 2004: "Petrarca som salmedigter", Hymnologiske Meddelelser, 33. årgang, Thomissøn, Hans (red.) 1569, Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer, Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret, Thuesen, Karen (udg.) 1993, Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog. Faksimileudgave med indledning og noter, Toldberg, Helge 1961, Den danske Rimkrønike, I Ghementrykket 1495 med variantapparat, Wegener, C.F. 1847, Historiske Efterretninger om Anders Sørensen Vedel,

16 Side 16 af 16 Bagtalelsen, træsnit fra Peder Hegelunds Calumnia (København, Vingaard, 1579). Her efter Birket Smith , s. 149.

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 2 Et spørgsmål om stil. C.A. Reitzel. Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus

Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 2 Et spørgsmål om stil. C.A. Reitzel. Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus Svøbt i mår Dansk Folkevisekultur 1550-1700 Bind 2 Et spørgsmål om stil Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus C.A. Reitzel Indholdsfortegnelse Svøbt i mår 2 Et spørgsmål om stil Hanne Ruus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus.

Hvornår bruger man betegnelsen Jesus af Nazareth? Når man taler om den historiske Jesus. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus. Var Jesus kristen? Nej, han var jøde. Hvor er Jesus født? Ifølge Bibelen i Betlehem, men man ved det ikke med

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Ugebrev. Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014

Ugebrev. Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014 Ugebrev Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014 Gæve Svende og Golde Krager er titlen på Middelalderforløbet i uge 12. Her repræsenterede eleverne hver sin historiske adelsslægt og forsøgte at få slægten

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sola Scriptura. Vi har valgt følgende emner: 2015: Sola Scriptura 2016: Sola Fide 2017: Sola Gratia

Sola Scriptura. Vi har valgt følgende emner: 2015: Sola Scriptura 2016: Sola Fide 2017: Sola Gratia Sola Scriptura Inspiration til studiekredsaftener om Luthers skriftsyn Studiekredsmateriale til brug i menighederne med henblik på en markering af reformationsjubilæet 2017 I 2017 er det 500 år siden,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber Ena Ørum Mogensen Elever med Aspergerssyndrom har ofte dårlig skrivemotorik svært ved at udtrykke sig skriftligt tendens til at forlade et

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere