Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet"

Transkript

1 25. juni 2014 Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet Indhold Side Generel information 2 - Omfang af manuskripter 2 Fremsendelse af manuskripter 2 Opstilling af manuskripter 3 - Originale videnskabelige artikler 3 - Oversigtsartikler 6 - Kasuistikker 7 - Fokusartikler 7 - Faglige kommentarer 7 - Andre faglige bidrag 7 - Autoreferater - Dansk forskning internationalt - Boganmelselser Korrektur 8 Teknisk udformning af manuskripter 8

2 Generel information Tandlægebladet er et dansk nationalt odontologisk tidsskrift, som henvender sig primært til danske, men også til skandinaviske tandlæger, tandlægestuderende samt odontologiske forskere, undervisere og sundhedsadministrativt personale. I Tandlægebladet publiceres originale videnskabelige artikler, oversigtsartikler, kasuistikker, korte fokusartikler og kommentarer til faglige artikler inden for alle odontologiske faglige discipliner samt øvrige sundhedsvidenskabelige områder med relevans for klinisk odontologi. Odontologiske sekundærartikler, som har været publiceret i et internationalt tidsskrift, kan ligeledes publiceres i Tandlægebladet. Manuskripter på dansk, svensk, norsk og engelsk modtages. Manuskripter på svensk og norsk typisk i forbindelse med de årlige nordiske temanumre, hvor artikler publiceres parallelt i de nordiske odontologiske tidsskrifter. Herudover bringes med mellemrum nationale temaer, hvor odontologiske emneområder belyses i mindre serier af oversigtsartikler. Alle manuskripter, hvad enten de er indsendt eller inviterede, underkastes en vurdering af faglige eksperter. Forfattere har i forbindelse med indsendelse mulighed for at foreslå tre habile bedømmere. Manuskripter accepteret til publikation i Tandlægebladet tilbydes til publikation efterfølgende eller samtidigt i de tre øvrige nordiske tandlægeblade i Finland, Norge og Sverige. Omfang af manuskripter Manuskripter til originale videnskabelige artikler bør holdes inden for anslag, inkl. mellemrum og for oversigtsartikler inden for anslag, inkl. mellemrum samt med et passende antal figurer, tabeller og referencer. Antallet af referencer for originalartikler bør ikke overstige 25 numre; for oversigtsartikler bør antallet af numre begrænses til Manuskripter til kasuistikker og fokusartikler bør holdes inden for anslag, inkl. mellemrum og med få figurer, tabeller og referencer. Faglige kommentarer bør begrænses til højst anslag, inkl. mellemrum. Der er mulighed for i tilslutning til indsendelse af manuskripter, som overholder ovenstående omfangskrav, at medindsende en udbygget version, som samtidigt med publicering i den trykte version af Tandlægebladet kan offentliggøres på Tandlægebladets hjemmeside: En sådan supplerende version underkastes også en faglig bedømmelse. Fremsendelse af manuskripter Manuskripter indsendes elektronisk til følgende adresse: Store og omfattende billedfiler af figurer fremsendes dog mest hensigtsmæssigt på en cd-rom til Tandlægebladet, att.: Tina Andersen, Amaliegade 17, Postbox 143, 1004 København K. Fremsendelsen skal bestå af 3 dele: 1. Forfatterskabserklæring 2. Følgebrev 3. Manuskriptet 2

3 Ad. 1 Det skal angives, hvad hver forfatter har bidraget med. Bidrag hviler på følgende kriterier: 1) Idé, planlægning og udformning eller analyse og indsamling eller fortolkning af data, 2) udarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig revision af manuskriptet og 3) godkendelse af det endelige manuskript. Ad. 2 Det skal angives, hvilken artikeltype manuskriptet tilhører: originalartikel, oversigtsartikel, sekundærartikel, fokusartikel, kasuistik, faglig kommentar eller anden information til redaktionen. Forligger der nogen form for interessekonflikter i forbindelse med artiklen, skal dette angives. Endeligt ønskes eventuelle forslag til bedømmere samt tilkendegivelse af, om forfatteren foretrækker publikation i den trykte version af Tandlægebladet eller om artiklen bringes online på tandlaegebladet.dk med abstract eller henvisning i den trykte version af Tandlægebladet. I perioder kan der som følge af stor manuskripttilgang være nogen ventetid på optagelse af artikler i den trykte version af Tandlægebladet. Forfattere, der ønsker at deres artikel publiceres hurtigt, kan derfor med fordel vælge at lade den publicere på Tandlægebladets hjemmeside. Ad 3 Manuskriptet fremsendes i Word-format, og 1. forfatter tilsendes elektronisk en kvittering for modtagelse af manuskriptet. Det skal opstilles i henhold til nedenstående retningslinjer. Den videre håndtering og kommunikation med faglige eksperter angående manuskripter samt med forfattere gennemføres ligeledes elektronisk. Ved indsendelse af originale manuskripter anerkender forfattere, at Copyright overdrages til Tandlægebladet, hvis og når et manuskript er accepteret til publicering. Opstilling af manuskripter Originale videnskabelige artikler (ikke tidligere publicerede artikler), som indsendes til Tandlægebladet, skal i rækkefølge og med fortløbende sidenummerering indeholde følgende: Titelside Abstract Klinisk relevans eller Klinisk perspektiv Introduktion Materiale og Metoder Resultater Diskussion Taksigelser og økonomisk støtte (evt.) Litteratur Figurer Figurtekster Tabeller Selvtest 3

4 Tandlægebladet lægger vægt på en let og formidlingsvenlig sprogstil. Teksten bør derfor være så kort som mulig, således at fundene og budskaberne kommunikeres klart. Af hensyn til læsbarhed ønskes korte sætninger svarende til fire til fem sætninger for hver 100 ord. Anvend i vid udstrækning positive udsagn og undgå passivformer. Slang skal i videst muligt omfang også undgås, og hvor dette ikke er muligt forklares entydigt. De sproglige regler, som Tandlægebladet anvender, kan læses på Tandlægebladets hjemmeside. Titelside - Siden skal indeholde følgende information: artiklens videnskabelige titel (max. otte ord), klummetitel (max. 40 anslag), forfatternes fulde navne, titler, akademiske grader, institutionelle tilknytning og adresser samt navn, adresse, telefonnummer samt adresse for den korrekturansvarlige forfatter. Undgå at formulere titlen som et spørgsmål. Hvad angår titel, foreslår Tandlægebladet herudover en formidlingstitel. Abstract På en separat side skal følgende information angives: ordet Abstract efterfulgt af forslag til formidlingstitel og et resumé af manuskriptet organiseret i følgende underafsnit: Introduktion og Formål, Materiale og Metoder, Resultater og Konklusion. Teksten må ikke overstige 200 ord, og hvert underafsnit indledes med linieskift. I teksten må der ikke indgå litteraturreferencer og ej heller ikke-standard akronymer eller forkortelser. Endvidere anføres op til 5 emneord i overenstemmelse med Index Medicus, som kan findes på PubMed s hjemmeside under MeSH Database: Herudover udarbejdes en tilsvarende side, hvor den videnskabelige titel og teksten er en oversat engelsksproget version af abstractet i fald manuskriptet er på dansk, svensk eller norsk. Klinisk relevans eller klinisk perspektiv Der ønskes udarbejdet et forslag til et sådant afsnit, som skal fungere som en appetitvækker for klinikeren. Afsnittet, som placeres i en særlig boks, må maximalt være på 100 ord og skal ikke være en gentagelse af abstractet. Forslaget underkastes herefter en journalistisk bearbejdning. Introduktion Teksten skal være fokuseret med vægt på begrundelserne for at gennemføre undersøgelsen. Teksten skal munde ud i en klar angivelse af formålene med undersøgelsen. Materiale og Metoder - Teksten skal indeholde tilstrækkelig information til, at kliniske undersøgelser, dyre-eksperimentelle undersøgelser samt laboratorie-eksperimenter i kombination med citerede referencer kan reproduceres. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Forfattere skal inddrage etiske aspekter og om nødvendigt indhente tilladelse fra relevant Videnskabsetisk Komité forud for undersøgelsens gennemførelse. I forbindelse med humane undersøgelser skal informeret samtykke være indhentet. Kliniske undersøgelser med lægemidler skal herudover være gennemført i henhold til bestemmelserne for Good Clinical Practice, Tilladelser til at bringe kliniske billeder af genkendelige patienter skal foreligge skriftligt med patientens underskrift. Drejer det sig om umyndige personer skal skriftlig tilladelse indhentes hos forældre eller værge. Ovenstående krav og tilladelser skal fremgå af teksten. 4

5 Leverandører af kommercielle produkter skal anføres inkluderende oprindelsessted (by, land). Forkortelse af fysiske og kemiske enheder og symboler skal angives i overensstemmelse med nomenklaturen i Biochemical Journal: Bakteriers navne skal anføres i kursiv fuldt ud med genus- og artsbetegnelse. Efterfølgende anføres genus i forkortelse med angivelse af første bogstav (ex, Porphyromonas: P.). Ligeledes skal genbetegnelser skrives i kursiv, fx gtfb enzymet glucosyltransferase B (GTFB). Resultater Teksten skal alene klart og koncist beskrive undersøgelsens fund med minimal anvendelse af referencer til tidligere undersøgelser. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Dobbelt dokumentation i tekst, figurer og tabeller skal undgås, og for data, der kan beskrives i få sætninger, undlades tabeller og figurer. Diskussion Teksten kan med fordel indledes med at resumere undersøgelsens væsentligste fund uden at det bliver en gentagelse af abstractet og beskrivelserne i resultatafsnittet. Primært skal diskussionen tjene til at kommentere og tolke undersøgelsens resultater og sætte dem i relation til relevante tidligere fund. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Diskussionen afsluttes med at anføre undersøgelsens konklusioner. Litteratur For originalartikler bør referencelisten ikke overstige 25 numre; for oversigtsartikler bør antallet af referencer begrænses til numre. Ønske om længere referenceliste aftales med Tandlægebladets faglige-videnskabelige redaktør. Referencerne nummereres i den rækkefølge, som de optræder i teksten. Opstillingen sker i henhold til Vancouver-reglerne. Tidsskrifters navne forkortes i henhold til Index Medicus, Der skal ikke være mellemrum mellem årstal, volumennummer og sidetal. Cifre i sideangivelser gentages ikke. Der anføres op til tre forfatternavne; herefter tilføjes et al. Eksempler: Standard tidsskriftartikler Marks G, Crepaz N, Janssen RS. Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS 2006;20: Artikler i et supplement eller særnummer Bartoshuk LM, Snyder DJ, Grushka M et al. Taste damage: previously unsuspected consequences. Chem Senses 2005;30 (Supp l):s Institutionel forfatter WHO COLLABORATING CENTRE FOR ORAL PRECANCEROUS LESIONS. Definition of leukoplakia and related lesions: an aid to studies on oral precancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1978;46: For godkendte artikler, som er i trykning skrives in press i stedet for sidenummerering. For artikler, der er indsendt til publikation skrives submitted i stedet for sidenummerering, og manuskriptet vedlægges elektronisk. 5

6 Bøger Pindborg JJ. Atlas of diseases of the oral mucosa. 5 th ed. Copenhagen: Munksgaard, 1992; Petersen PE. Inequalities in oral health: the social context for oral health. In: Pine C, Harris R, eds. Community oral health. 2nd ed. London: Quintessence, 2007; Hjemmesider SUNDHEDSSTYRELSEN. Landspatientregisteret. Operationer ved offentlige sygehuse. (Set 2005 april). Tilgængelig fra: URL: Abstracts, der er anvendt som kongresbidrag, bør som hovedregel ikke indgå i referencelisten. Det er vigtigt, at reglerne for udformning af referencer nøje følges. Figurer Grafer, tegninger og fotos betragtes som figurer, der nummereres fortløbende med Arabertal. Figurer modtages i farver eller sort-hvid. For hver figur anvendes en separat side. Figur angives som Fig.. Første gang, der henvises til en figur i teksten, udføres en gråtoning, fx: (Fig. 1) til angivelse af, hvor i teksten figuren skal placeres. Figurtekster Til hver figur udarbejdes en kort overskrift (max 2-3 ord) samt figurtekst; sidstnævnte såvel på dansk som på engelsk. Teksten skal være så kortfattet som mulig. Figurerne nummereres fortløbende med arabertal. Figuroverskrifter og -tekster skrives på en separat side, som følger efter figurerne. Tabeller For hver tabel anvendes en separat side. Hver tabel forsynes med en kort overskrift (2-3 ord) og tabeltekst. Tabeller nummereres fortløbende med arabertal. Tabeltekst anføres under tabellen såvel på dansk som engelsk. Første gang, der henvises til en tabel i teksten, udføres en gråtoning, fx: (Tabel 1) til angivelse af, hvor i teksten tabellen skal placeres. Selvtest I forbindelse med efteruddannelse har medlemmer af Tandlægeforeningen mulighed for ved hjælp af en selvtest at kunne dokumentere, at de har sat sig ind i faglig-videnskabelige artikler. Der udarbejdes derfor for hver artikel 3 spørgsmål som dækker artiklens faglige indhold. Hvert spørgsmål skal have 3 svarmuligheder, hvor 1-2 af svarmulighederne er korrekt svar. Besvares de 3 spørgsmål korrekt opnår medlemmet 1 point svarende til 1 times efteruddannelse. Oversigtsartikler kan inviteres og skal i rækkefølge med fortløbende nummerering indeholde følgende: Titelside Abstract Klinisk relevans eller Klinisk perspektiv Introduktion Metode Gennemgang af foreliggende videnskabelige litteratur Konklusioner Taksigelser (evt.) Litteratur Figurer 6

7 Figurtekster Tabeller Faktabokse Selvtest Manuskriptet skal overholde ovenstående retningslinier for de originale videnskabelige artikler; abstractet (inkl. emneord) skal resumere artiklens hovedindhold, men behøver ikke at blive organiseret som ved de originale videnskabelige artikler. Metodeafsnittet skal kort angive, hvordan litteraturen er udvalgt, fx med angivelse af anvendte emneord og databaser ved litteratursøgningen. Hovedafsnittet Gennemgang af foreliggende litteratur kan organiseres frit med vægt på the state of the art, og skal på afbalanceret og nuanceret vis gennemgå det foreliggende emneområde med anvendelse af den nyere litteratur. Faktabokse Teksten kan med fordel suppleres med faktabokse, som nummereres fortløbende med arabertal. Faktabokse skal forsynes med en overskrift og have en maximal længde på 150 ord. Formålet med en faktaboks er at give læseren noget ekstra information om artiklens emne. Det vil sige, at faktaboksen ikke er en opsummering af selve teksten, men derimod nye/alternative oplysninger, der relaterer sig til artiklen. Eller måske en uddybning af elementer fra artiklen. Hvis det er relevant, kan faktaboksens tekst være sat op i punktform, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at tilføje et link til mere information på www. Figurer, figurtekster og tabeller Se tidligere under originale videnskabelige artikler. Selvtest Se tidligere: under originale videnskabelige artikler. I Kasuistikker gennemgås lærerige patienttilfælde. Kasuistikkerne skal indeholde: Titelside (se originalartikler), abstract (inkl. emneord), klinisk relevans, introduktion, præsentation af patienttilfældet, diskussion med konklusioner samt enkelte referencer. Det er vigtigt, at udgangspunktet for manuskriptet er klinisk, samt at det, der er særlig interessant ved patienttilfældet formidles. Abstractet, der ikke må overstige 150 ord, struktureres i følgende tre dele: Baggrund, beskrivelse af patienttilfældet (kort) og konklusion. I introduktionen fokuseres alene på det patienttilfældets kliniske problem. Diskussionen perspektiverer i kort form det lærerige ved patienttilfældet. Eventuelle lærebogslignende facts om den kliniske tilstand angives i kort form i en faktaboks. Fokusartikler beskriver typisk en klinisk procedure eller status for et fagligt emne, oftest i en kort form, og kan eksempelvis relatere sig til kommende efteruddannelsesaktiviteter og symposier. Disse artikler skal indeholde: Titelside (se originalartikler), abstract (max. 150 ord og inkl. emneord), klinisk relevans, introduktion, præsentation af emnet, diskussion med konklusion samt enkelte referencer. Faglige kommentarer kan indsendes til redaktøren og er typisk reaktioner på tidligere publicerede faglig-videnskabelige artikler. Kommentaren skal forsynes med en titel; ellers ingen formkrav. Andre faglige bidrag fx i form af større manuskripter, herunder afhandlinger kan indsendes. Dette kræver forudgående aftale med den faglig-videnskabelige redaktør. Sådanne faglige bidrag kan eventuelt publiceres på internetversionen af Tandlægebladet. 7

8 Under andre faglige bidrag bringes også autoreferater, dansk forskning internationalt og boganmeldelser. Autoreferater er typisk en ph.d ers referat af egen ph.d.-afhandling efter afsluttet ph.d.-forløb. Indlægget skal fremstå videnskabeligt med præsentation af afhandlingens formål, hovedresultater samt konklusioner. I særlige bokse skal det endvidere angives, hvilke delarbejder, som afhandlingen baserer sig på samt titlen på den afsluttende forelæsning og angivelse af bedømmelsesudvalgets medlemmer og vejledere. Indlægget må maximalt være på 500 ord og skal forsynes med rubrik samt underrubrik. Én tabel eller figur kan medfølge. Herudover medsendes et portrætfoto af referenten. Autoreferater af doktordisputatser følger i princippet samme retningslinier som for ph.d.- afhandlinger; disse referater må maximalt være på ord. Dansk forskning internationalt er danske odontologiske forskeres oversættelser af abstracts fra egne publikationer, som er offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter. Disse bidrag indsendes som danske oversættelser af den tilsvarende, typisk engelske tekst. Bidragene forsynes med en dansk titel, de fulde forfatternavne samt institutionelle tilknytning. Originalreferencen anføres til sidst i bidraget og skal følge Vancouver-systemet. Boganmeldelser udarbejdes på opfordring af Tandlægebladets redaktion. Med opfordringen tilsendes den aktuelle bog samt en skabelon, som ønskes fulgt. Anmeldelsen, som maximalt må være på tegn inklusiv mellemrum, ønskes forsynet med en overskrift samt et forslag til fremhævet citat fra anmeldelsen. For samtlige typer af manuskripter kan man med fordel også lade sig vejlede af opstillingerne i de seneste numre af Tandlægebladet. I forbindelse med ønsker om afvigelser fra retningslinierne i denne vejledning kontaktes Tandlægebladets faglig-videnskabelige redaktør. Korrektur Godkendte manuskripter underkastes en dansk og engelsk sprogrevision. Der anvendes grammatisk kommatering. Når artiklen er sat op af trykkeriet modtager den korrekturansvarlige forfatter en korrektur fra trykkeriet, som normalt ønskes returneret inden for 3 dage til den faglig-videnskabelige redaktør. I forbindelse med korrekturen er det alene trykfejl, som kan rettes. Teknisk udformning af manuskripter Følgende regler bedes venligst overholdt: Skrifttype: Times New Roman Dobbelt linjeafstand anvendes for hele manuskriptet, inklusive referencer, figur og tabeltekster Ingen orddelinger ved linieskift Løs højre bagkant Paginering i øverste højre hjørne begyndende med titelsiden og sluttende med tabeller Intet liniespring ved nyt afsnit i teksten, men indrykning svarende til fire anslag (gælder dog ikke for abstractet) Ingen indrykning ved underafsnit Billeder, grafer og grafik leveres udformet i et professionelt illustrationsprogram, fx jpeg- filer eller tiff-filer (ikke Power Point). Det foretrækkes dog, at trykkeriet selv udformer grafer 8

9 og forestår farvevalg. Derfor ønskes grafer og lignende indsendt som udkast, men vedføjet data i fx en Excelfil. Nils-Erik Fiehn Faglig-videnskabelig redaktør 9

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln TimeRime ms&tbm=isch&ei=tq6wt8zanytetaaoupzhbg&sa=x&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0c BsQ_AUoAQ&biw=800&bih=550 Præsentation

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering af rapporter Antallet af rapporter, der skal afleveres varierer fra fag til fag, så dette vil I blive informeret om

Læs mere

Idé >>> Nord > > NA. layout manus. bagsidetekst. oversættelse. bestilling. billeder. print. Produktion. bestilling. > Conference Proceedings.

Idé >>> Nord > > NA. layout manus. bagsidetekst. oversættelse. bestilling. billeder. print. Produktion. bestilling. > Conference Proceedings. guide til publicering Nord > layout manus bestilling billeder produktion 12 Produktion! titel PR/web forord bagsidetekst oversættelse print @ ANP > > TemaNord Distribution NMR publikation > Conference

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere