Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet"

Transkript

1 25. juni 2014 Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet Indhold Side Generel information 2 - Omfang af manuskripter 2 Fremsendelse af manuskripter 2 Opstilling af manuskripter 3 - Originale videnskabelige artikler 3 - Oversigtsartikler 6 - Kasuistikker 7 - Fokusartikler 7 - Faglige kommentarer 7 - Andre faglige bidrag 7 - Autoreferater - Dansk forskning internationalt - Boganmelselser Korrektur 8 Teknisk udformning af manuskripter 8

2 Generel information Tandlægebladet er et dansk nationalt odontologisk tidsskrift, som henvender sig primært til danske, men også til skandinaviske tandlæger, tandlægestuderende samt odontologiske forskere, undervisere og sundhedsadministrativt personale. I Tandlægebladet publiceres originale videnskabelige artikler, oversigtsartikler, kasuistikker, korte fokusartikler og kommentarer til faglige artikler inden for alle odontologiske faglige discipliner samt øvrige sundhedsvidenskabelige områder med relevans for klinisk odontologi. Odontologiske sekundærartikler, som har været publiceret i et internationalt tidsskrift, kan ligeledes publiceres i Tandlægebladet. Manuskripter på dansk, svensk, norsk og engelsk modtages. Manuskripter på svensk og norsk typisk i forbindelse med de årlige nordiske temanumre, hvor artikler publiceres parallelt i de nordiske odontologiske tidsskrifter. Herudover bringes med mellemrum nationale temaer, hvor odontologiske emneområder belyses i mindre serier af oversigtsartikler. Alle manuskripter, hvad enten de er indsendt eller inviterede, underkastes en vurdering af faglige eksperter. Forfattere har i forbindelse med indsendelse mulighed for at foreslå tre habile bedømmere. Manuskripter accepteret til publikation i Tandlægebladet tilbydes til publikation efterfølgende eller samtidigt i de tre øvrige nordiske tandlægeblade i Finland, Norge og Sverige. Omfang af manuskripter Manuskripter til originale videnskabelige artikler bør holdes inden for anslag, inkl. mellemrum og for oversigtsartikler inden for anslag, inkl. mellemrum samt med et passende antal figurer, tabeller og referencer. Antallet af referencer for originalartikler bør ikke overstige 25 numre; for oversigtsartikler bør antallet af numre begrænses til Manuskripter til kasuistikker og fokusartikler bør holdes inden for anslag, inkl. mellemrum og med få figurer, tabeller og referencer. Faglige kommentarer bør begrænses til højst anslag, inkl. mellemrum. Der er mulighed for i tilslutning til indsendelse af manuskripter, som overholder ovenstående omfangskrav, at medindsende en udbygget version, som samtidigt med publicering i den trykte version af Tandlægebladet kan offentliggøres på Tandlægebladets hjemmeside: En sådan supplerende version underkastes også en faglig bedømmelse. Fremsendelse af manuskripter Manuskripter indsendes elektronisk til følgende adresse: Store og omfattende billedfiler af figurer fremsendes dog mest hensigtsmæssigt på en cd-rom til Tandlægebladet, att.: Tina Andersen, Amaliegade 17, Postbox 143, 1004 København K. Fremsendelsen skal bestå af 3 dele: 1. Forfatterskabserklæring 2. Følgebrev 3. Manuskriptet 2

3 Ad. 1 Det skal angives, hvad hver forfatter har bidraget med. Bidrag hviler på følgende kriterier: 1) Idé, planlægning og udformning eller analyse og indsamling eller fortolkning af data, 2) udarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig revision af manuskriptet og 3) godkendelse af det endelige manuskript. Ad. 2 Det skal angives, hvilken artikeltype manuskriptet tilhører: originalartikel, oversigtsartikel, sekundærartikel, fokusartikel, kasuistik, faglig kommentar eller anden information til redaktionen. Forligger der nogen form for interessekonflikter i forbindelse med artiklen, skal dette angives. Endeligt ønskes eventuelle forslag til bedømmere samt tilkendegivelse af, om forfatteren foretrækker publikation i den trykte version af Tandlægebladet eller om artiklen bringes online på tandlaegebladet.dk med abstract eller henvisning i den trykte version af Tandlægebladet. I perioder kan der som følge af stor manuskripttilgang være nogen ventetid på optagelse af artikler i den trykte version af Tandlægebladet. Forfattere, der ønsker at deres artikel publiceres hurtigt, kan derfor med fordel vælge at lade den publicere på Tandlægebladets hjemmeside. Ad 3 Manuskriptet fremsendes i Word-format, og 1. forfatter tilsendes elektronisk en kvittering for modtagelse af manuskriptet. Det skal opstilles i henhold til nedenstående retningslinjer. Den videre håndtering og kommunikation med faglige eksperter angående manuskripter samt med forfattere gennemføres ligeledes elektronisk. Ved indsendelse af originale manuskripter anerkender forfattere, at Copyright overdrages til Tandlægebladet, hvis og når et manuskript er accepteret til publicering. Opstilling af manuskripter Originale videnskabelige artikler (ikke tidligere publicerede artikler), som indsendes til Tandlægebladet, skal i rækkefølge og med fortløbende sidenummerering indeholde følgende: Titelside Abstract Klinisk relevans eller Klinisk perspektiv Introduktion Materiale og Metoder Resultater Diskussion Taksigelser og økonomisk støtte (evt.) Litteratur Figurer Figurtekster Tabeller Selvtest 3

4 Tandlægebladet lægger vægt på en let og formidlingsvenlig sprogstil. Teksten bør derfor være så kort som mulig, således at fundene og budskaberne kommunikeres klart. Af hensyn til læsbarhed ønskes korte sætninger svarende til fire til fem sætninger for hver 100 ord. Anvend i vid udstrækning positive udsagn og undgå passivformer. Slang skal i videst muligt omfang også undgås, og hvor dette ikke er muligt forklares entydigt. De sproglige regler, som Tandlægebladet anvender, kan læses på Tandlægebladets hjemmeside. Titelside - Siden skal indeholde følgende information: artiklens videnskabelige titel (max. otte ord), klummetitel (max. 40 anslag), forfatternes fulde navne, titler, akademiske grader, institutionelle tilknytning og adresser samt navn, adresse, telefonnummer samt adresse for den korrekturansvarlige forfatter. Undgå at formulere titlen som et spørgsmål. Hvad angår titel, foreslår Tandlægebladet herudover en formidlingstitel. Abstract På en separat side skal følgende information angives: ordet Abstract efterfulgt af forslag til formidlingstitel og et resumé af manuskriptet organiseret i følgende underafsnit: Introduktion og Formål, Materiale og Metoder, Resultater og Konklusion. Teksten må ikke overstige 200 ord, og hvert underafsnit indledes med linieskift. I teksten må der ikke indgå litteraturreferencer og ej heller ikke-standard akronymer eller forkortelser. Endvidere anføres op til 5 emneord i overenstemmelse med Index Medicus, som kan findes på PubMed s hjemmeside under MeSH Database: Herudover udarbejdes en tilsvarende side, hvor den videnskabelige titel og teksten er en oversat engelsksproget version af abstractet i fald manuskriptet er på dansk, svensk eller norsk. Klinisk relevans eller klinisk perspektiv Der ønskes udarbejdet et forslag til et sådant afsnit, som skal fungere som en appetitvækker for klinikeren. Afsnittet, som placeres i en særlig boks, må maximalt være på 100 ord og skal ikke være en gentagelse af abstractet. Forslaget underkastes herefter en journalistisk bearbejdning. Introduktion Teksten skal være fokuseret med vægt på begrundelserne for at gennemføre undersøgelsen. Teksten skal munde ud i en klar angivelse af formålene med undersøgelsen. Materiale og Metoder - Teksten skal indeholde tilstrækkelig information til, at kliniske undersøgelser, dyre-eksperimentelle undersøgelser samt laboratorie-eksperimenter i kombination med citerede referencer kan reproduceres. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Forfattere skal inddrage etiske aspekter og om nødvendigt indhente tilladelse fra relevant Videnskabsetisk Komité forud for undersøgelsens gennemførelse. I forbindelse med humane undersøgelser skal informeret samtykke være indhentet. Kliniske undersøgelser med lægemidler skal herudover være gennemført i henhold til bestemmelserne for Good Clinical Practice, Tilladelser til at bringe kliniske billeder af genkendelige patienter skal foreligge skriftligt med patientens underskrift. Drejer det sig om umyndige personer skal skriftlig tilladelse indhentes hos forældre eller værge. Ovenstående krav og tilladelser skal fremgå af teksten. 4

5 Leverandører af kommercielle produkter skal anføres inkluderende oprindelsessted (by, land). Forkortelse af fysiske og kemiske enheder og symboler skal angives i overensstemmelse med nomenklaturen i Biochemical Journal: Bakteriers navne skal anføres i kursiv fuldt ud med genus- og artsbetegnelse. Efterfølgende anføres genus i forkortelse med angivelse af første bogstav (ex, Porphyromonas: P.). Ligeledes skal genbetegnelser skrives i kursiv, fx gtfb enzymet glucosyltransferase B (GTFB). Resultater Teksten skal alene klart og koncist beskrive undersøgelsens fund med minimal anvendelse af referencer til tidligere undersøgelser. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Dobbelt dokumentation i tekst, figurer og tabeller skal undgås, og for data, der kan beskrives i få sætninger, undlades tabeller og figurer. Diskussion Teksten kan med fordel indledes med at resumere undersøgelsens væsentligste fund uden at det bliver en gentagelse af abstractet og beskrivelserne i resultatafsnittet. Primært skal diskussionen tjene til at kommentere og tolke undersøgelsens resultater og sætte dem i relation til relevante tidligere fund. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Diskussionen afsluttes med at anføre undersøgelsens konklusioner. Litteratur For originalartikler bør referencelisten ikke overstige 25 numre; for oversigtsartikler bør antallet af referencer begrænses til numre. Ønske om længere referenceliste aftales med Tandlægebladets faglige-videnskabelige redaktør. Referencerne nummereres i den rækkefølge, som de optræder i teksten. Opstillingen sker i henhold til Vancouver-reglerne. Tidsskrifters navne forkortes i henhold til Index Medicus, Der skal ikke være mellemrum mellem årstal, volumennummer og sidetal. Cifre i sideangivelser gentages ikke. Der anføres op til tre forfatternavne; herefter tilføjes et al. Eksempler: Standard tidsskriftartikler Marks G, Crepaz N, Janssen RS. Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS 2006;20: Artikler i et supplement eller særnummer Bartoshuk LM, Snyder DJ, Grushka M et al. Taste damage: previously unsuspected consequences. Chem Senses 2005;30 (Supp l):s Institutionel forfatter WHO COLLABORATING CENTRE FOR ORAL PRECANCEROUS LESIONS. Definition of leukoplakia and related lesions: an aid to studies on oral precancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1978;46: For godkendte artikler, som er i trykning skrives in press i stedet for sidenummerering. For artikler, der er indsendt til publikation skrives submitted i stedet for sidenummerering, og manuskriptet vedlægges elektronisk. 5

6 Bøger Pindborg JJ. Atlas of diseases of the oral mucosa. 5 th ed. Copenhagen: Munksgaard, 1992; Petersen PE. Inequalities in oral health: the social context for oral health. In: Pine C, Harris R, eds. Community oral health. 2nd ed. London: Quintessence, 2007; Hjemmesider SUNDHEDSSTYRELSEN. Landspatientregisteret. Operationer ved offentlige sygehuse. (Set 2005 april). Tilgængelig fra: URL: Abstracts, der er anvendt som kongresbidrag, bør som hovedregel ikke indgå i referencelisten. Det er vigtigt, at reglerne for udformning af referencer nøje følges. Figurer Grafer, tegninger og fotos betragtes som figurer, der nummereres fortløbende med Arabertal. Figurer modtages i farver eller sort-hvid. For hver figur anvendes en separat side. Figur angives som Fig.. Første gang, der henvises til en figur i teksten, udføres en gråtoning, fx: (Fig. 1) til angivelse af, hvor i teksten figuren skal placeres. Figurtekster Til hver figur udarbejdes en kort overskrift (max 2-3 ord) samt figurtekst; sidstnævnte såvel på dansk som på engelsk. Teksten skal være så kortfattet som mulig. Figurerne nummereres fortløbende med arabertal. Figuroverskrifter og -tekster skrives på en separat side, som følger efter figurerne. Tabeller For hver tabel anvendes en separat side. Hver tabel forsynes med en kort overskrift (2-3 ord) og tabeltekst. Tabeller nummereres fortløbende med arabertal. Tabeltekst anføres under tabellen såvel på dansk som engelsk. Første gang, der henvises til en tabel i teksten, udføres en gråtoning, fx: (Tabel 1) til angivelse af, hvor i teksten tabellen skal placeres. Selvtest I forbindelse med efteruddannelse har medlemmer af Tandlægeforeningen mulighed for ved hjælp af en selvtest at kunne dokumentere, at de har sat sig ind i faglig-videnskabelige artikler. Der udarbejdes derfor for hver artikel 3 spørgsmål som dækker artiklens faglige indhold. Hvert spørgsmål skal have 3 svarmuligheder, hvor 1-2 af svarmulighederne er korrekt svar. Besvares de 3 spørgsmål korrekt opnår medlemmet 1 point svarende til 1 times efteruddannelse. Oversigtsartikler kan inviteres og skal i rækkefølge med fortløbende nummerering indeholde følgende: Titelside Abstract Klinisk relevans eller Klinisk perspektiv Introduktion Metode Gennemgang af foreliggende videnskabelige litteratur Konklusioner Taksigelser (evt.) Litteratur Figurer 6

7 Figurtekster Tabeller Faktabokse Selvtest Manuskriptet skal overholde ovenstående retningslinier for de originale videnskabelige artikler; abstractet (inkl. emneord) skal resumere artiklens hovedindhold, men behøver ikke at blive organiseret som ved de originale videnskabelige artikler. Metodeafsnittet skal kort angive, hvordan litteraturen er udvalgt, fx med angivelse af anvendte emneord og databaser ved litteratursøgningen. Hovedafsnittet Gennemgang af foreliggende litteratur kan organiseres frit med vægt på the state of the art, og skal på afbalanceret og nuanceret vis gennemgå det foreliggende emneområde med anvendelse af den nyere litteratur. Faktabokse Teksten kan med fordel suppleres med faktabokse, som nummereres fortløbende med arabertal. Faktabokse skal forsynes med en overskrift og have en maximal længde på 150 ord. Formålet med en faktaboks er at give læseren noget ekstra information om artiklens emne. Det vil sige, at faktaboksen ikke er en opsummering af selve teksten, men derimod nye/alternative oplysninger, der relaterer sig til artiklen. Eller måske en uddybning af elementer fra artiklen. Hvis det er relevant, kan faktaboksens tekst være sat op i punktform, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at tilføje et link til mere information på www. Figurer, figurtekster og tabeller Se tidligere under originale videnskabelige artikler. Selvtest Se tidligere: under originale videnskabelige artikler. I Kasuistikker gennemgås lærerige patienttilfælde. Kasuistikkerne skal indeholde: Titelside (se originalartikler), abstract (inkl. emneord), klinisk relevans, introduktion, præsentation af patienttilfældet, diskussion med konklusioner samt enkelte referencer. Det er vigtigt, at udgangspunktet for manuskriptet er klinisk, samt at det, der er særlig interessant ved patienttilfældet formidles. Abstractet, der ikke må overstige 150 ord, struktureres i følgende tre dele: Baggrund, beskrivelse af patienttilfældet (kort) og konklusion. I introduktionen fokuseres alene på det patienttilfældets kliniske problem. Diskussionen perspektiverer i kort form det lærerige ved patienttilfældet. Eventuelle lærebogslignende facts om den kliniske tilstand angives i kort form i en faktaboks. Fokusartikler beskriver typisk en klinisk procedure eller status for et fagligt emne, oftest i en kort form, og kan eksempelvis relatere sig til kommende efteruddannelsesaktiviteter og symposier. Disse artikler skal indeholde: Titelside (se originalartikler), abstract (max. 150 ord og inkl. emneord), klinisk relevans, introduktion, præsentation af emnet, diskussion med konklusion samt enkelte referencer. Faglige kommentarer kan indsendes til redaktøren og er typisk reaktioner på tidligere publicerede faglig-videnskabelige artikler. Kommentaren skal forsynes med en titel; ellers ingen formkrav. Andre faglige bidrag fx i form af større manuskripter, herunder afhandlinger kan indsendes. Dette kræver forudgående aftale med den faglig-videnskabelige redaktør. Sådanne faglige bidrag kan eventuelt publiceres på internetversionen af Tandlægebladet. 7

8 Under andre faglige bidrag bringes også autoreferater, dansk forskning internationalt og boganmeldelser. Autoreferater er typisk en ph.d ers referat af egen ph.d.-afhandling efter afsluttet ph.d.-forløb. Indlægget skal fremstå videnskabeligt med præsentation af afhandlingens formål, hovedresultater samt konklusioner. I særlige bokse skal det endvidere angives, hvilke delarbejder, som afhandlingen baserer sig på samt titlen på den afsluttende forelæsning og angivelse af bedømmelsesudvalgets medlemmer og vejledere. Indlægget må maximalt være på 500 ord og skal forsynes med rubrik samt underrubrik. Én tabel eller figur kan medfølge. Herudover medsendes et portrætfoto af referenten. Autoreferater af doktordisputatser følger i princippet samme retningslinier som for ph.d.- afhandlinger; disse referater må maximalt være på ord. Dansk forskning internationalt er danske odontologiske forskeres oversættelser af abstracts fra egne publikationer, som er offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter. Disse bidrag indsendes som danske oversættelser af den tilsvarende, typisk engelske tekst. Bidragene forsynes med en dansk titel, de fulde forfatternavne samt institutionelle tilknytning. Originalreferencen anføres til sidst i bidraget og skal følge Vancouver-systemet. Boganmeldelser udarbejdes på opfordring af Tandlægebladets redaktion. Med opfordringen tilsendes den aktuelle bog samt en skabelon, som ønskes fulgt. Anmeldelsen, som maximalt må være på tegn inklusiv mellemrum, ønskes forsynet med en overskrift samt et forslag til fremhævet citat fra anmeldelsen. For samtlige typer af manuskripter kan man med fordel også lade sig vejlede af opstillingerne i de seneste numre af Tandlægebladet. I forbindelse med ønsker om afvigelser fra retningslinierne i denne vejledning kontaktes Tandlægebladets faglig-videnskabelige redaktør. Korrektur Godkendte manuskripter underkastes en dansk og engelsk sprogrevision. Der anvendes grammatisk kommatering. Når artiklen er sat op af trykkeriet modtager den korrekturansvarlige forfatter en korrektur fra trykkeriet, som normalt ønskes returneret inden for 3 dage til den faglig-videnskabelige redaktør. I forbindelse med korrekturen er det alene trykfejl, som kan rettes. Teknisk udformning af manuskripter Følgende regler bedes venligst overholdt: Skrifttype: Times New Roman Dobbelt linjeafstand anvendes for hele manuskriptet, inklusive referencer, figur og tabeltekster Ingen orddelinger ved linieskift Løs højre bagkant Paginering i øverste højre hjørne begyndende med titelsiden og sluttende med tabeller Intet liniespring ved nyt afsnit i teksten, men indrykning svarende til fire anslag (gælder dog ikke for abstractet) Ingen indrykning ved underafsnit Billeder, grafer og grafik leveres udformet i et professionelt illustrationsprogram, fx jpeg- filer eller tiff-filer (ikke Power Point). Det foretrækkes dog, at trykkeriet selv udformer grafer 8

9 og forestår farvevalg. Derfor ønskes grafer og lignende indsendt som udkast, men vedføjet data i fx en Excelfil. Nils-Erik Fiehn Faglig-videnskabelig redaktør 9

Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet

Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet 17. marts 2017 Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet Indhold Side Generel information 2 - Omfang af manuskripter 2 Fremsendelse af manuskripter 2 Opstilling af

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Manuskriptvejledning INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER. for Ugeskrift for Læger. 1. november 2013.

Manuskriptvejledning INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER. for Ugeskrift for Læger. 1. november 2013. Manuskriptvejledning for Ugeskrift for Læger. 1. november 2013. Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed.

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog INDLEDNING Dansk medicinhistorisk Årbog (Årbogen) udkom første gang 1972 og er siden 1974 udgivet af Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jysk Medicinhistorisk

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 2.1 Overskrifter... 3 2.2 Figurer og tabeller... 4 3. Serviceafsnit...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Vejledning til forfattere og kritikere version juni 2010

Vejledning til forfattere og kritikere version juni 2010 MONA: Matematik- Naturfagsdidaktik Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere Vejledning til forfattere og kritikere version 4 28. juni 2010 Se hjemmesiden www.science.ku.dk/mona for oplysninger

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt

Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt Gældende pr. 1. februar 2012 Indhold 1 I DLED I G... 3 2 AFLEVERI G AF OPGAVER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog Dansk Medicinhistorisk Årbog (Årbogen) udkom første gang 1972 og er siden 1974 udgivet af Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jysk Medicinhistorisk

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen

Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen 1. Gå til EUSARFs hjemmeside: www.eusarf2014.org Tryk på Submit abstract i højre side af skærmen. 2. Tryk på knappen Submit your abstract. Du bliver

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: 245

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016:  245 Etnisk-religiøs profilering af forskere i omskæringsdebatten Nedenfor de centrale indlæg fra tidsskrifter og aviser i fuld længde. Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/past_issue/2016/dmj_2016_07/a5

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt Praktiske bemærkninger om manus Målgruppe KONTUR henvender sig primært til studerende, kandidater og forskere, som har en bred interesse for kulturstudier, men ikke nødvendigvis er specialister. Redaktionen

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere