Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet"

Transkript

1 25. juni 2014 Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet Indhold Side Generel information 2 - Omfang af manuskripter 2 Fremsendelse af manuskripter 2 Opstilling af manuskripter 3 - Originale videnskabelige artikler 3 - Oversigtsartikler 6 - Kasuistikker 7 - Fokusartikler 7 - Faglige kommentarer 7 - Andre faglige bidrag 7 - Autoreferater - Dansk forskning internationalt - Boganmelselser Korrektur 8 Teknisk udformning af manuskripter 8

2 Generel information Tandlægebladet er et dansk nationalt odontologisk tidsskrift, som henvender sig primært til danske, men også til skandinaviske tandlæger, tandlægestuderende samt odontologiske forskere, undervisere og sundhedsadministrativt personale. I Tandlægebladet publiceres originale videnskabelige artikler, oversigtsartikler, kasuistikker, korte fokusartikler og kommentarer til faglige artikler inden for alle odontologiske faglige discipliner samt øvrige sundhedsvidenskabelige områder med relevans for klinisk odontologi. Odontologiske sekundærartikler, som har været publiceret i et internationalt tidsskrift, kan ligeledes publiceres i Tandlægebladet. Manuskripter på dansk, svensk, norsk og engelsk modtages. Manuskripter på svensk og norsk typisk i forbindelse med de årlige nordiske temanumre, hvor artikler publiceres parallelt i de nordiske odontologiske tidsskrifter. Herudover bringes med mellemrum nationale temaer, hvor odontologiske emneområder belyses i mindre serier af oversigtsartikler. Alle manuskripter, hvad enten de er indsendt eller inviterede, underkastes en vurdering af faglige eksperter. Forfattere har i forbindelse med indsendelse mulighed for at foreslå tre habile bedømmere. Manuskripter accepteret til publikation i Tandlægebladet tilbydes til publikation efterfølgende eller samtidigt i de tre øvrige nordiske tandlægeblade i Finland, Norge og Sverige. Omfang af manuskripter Manuskripter til originale videnskabelige artikler bør holdes inden for anslag, inkl. mellemrum og for oversigtsartikler inden for anslag, inkl. mellemrum samt med et passende antal figurer, tabeller og referencer. Antallet af referencer for originalartikler bør ikke overstige 25 numre; for oversigtsartikler bør antallet af numre begrænses til Manuskripter til kasuistikker og fokusartikler bør holdes inden for anslag, inkl. mellemrum og med få figurer, tabeller og referencer. Faglige kommentarer bør begrænses til højst anslag, inkl. mellemrum. Der er mulighed for i tilslutning til indsendelse af manuskripter, som overholder ovenstående omfangskrav, at medindsende en udbygget version, som samtidigt med publicering i den trykte version af Tandlægebladet kan offentliggøres på Tandlægebladets hjemmeside: En sådan supplerende version underkastes også en faglig bedømmelse. Fremsendelse af manuskripter Manuskripter indsendes elektronisk til følgende adresse: Store og omfattende billedfiler af figurer fremsendes dog mest hensigtsmæssigt på en cd-rom til Tandlægebladet, att.: Tina Andersen, Amaliegade 17, Postbox 143, 1004 København K. Fremsendelsen skal bestå af 3 dele: 1. Forfatterskabserklæring 2. Følgebrev 3. Manuskriptet 2

3 Ad. 1 Det skal angives, hvad hver forfatter har bidraget med. Bidrag hviler på følgende kriterier: 1) Idé, planlægning og udformning eller analyse og indsamling eller fortolkning af data, 2) udarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig revision af manuskriptet og 3) godkendelse af det endelige manuskript. Ad. 2 Det skal angives, hvilken artikeltype manuskriptet tilhører: originalartikel, oversigtsartikel, sekundærartikel, fokusartikel, kasuistik, faglig kommentar eller anden information til redaktionen. Forligger der nogen form for interessekonflikter i forbindelse med artiklen, skal dette angives. Endeligt ønskes eventuelle forslag til bedømmere samt tilkendegivelse af, om forfatteren foretrækker publikation i den trykte version af Tandlægebladet eller om artiklen bringes online på tandlaegebladet.dk med abstract eller henvisning i den trykte version af Tandlægebladet. I perioder kan der som følge af stor manuskripttilgang være nogen ventetid på optagelse af artikler i den trykte version af Tandlægebladet. Forfattere, der ønsker at deres artikel publiceres hurtigt, kan derfor med fordel vælge at lade den publicere på Tandlægebladets hjemmeside. Ad 3 Manuskriptet fremsendes i Word-format, og 1. forfatter tilsendes elektronisk en kvittering for modtagelse af manuskriptet. Det skal opstilles i henhold til nedenstående retningslinjer. Den videre håndtering og kommunikation med faglige eksperter angående manuskripter samt med forfattere gennemføres ligeledes elektronisk. Ved indsendelse af originale manuskripter anerkender forfattere, at Copyright overdrages til Tandlægebladet, hvis og når et manuskript er accepteret til publicering. Opstilling af manuskripter Originale videnskabelige artikler (ikke tidligere publicerede artikler), som indsendes til Tandlægebladet, skal i rækkefølge og med fortløbende sidenummerering indeholde følgende: Titelside Abstract Klinisk relevans eller Klinisk perspektiv Introduktion Materiale og Metoder Resultater Diskussion Taksigelser og økonomisk støtte (evt.) Litteratur Figurer Figurtekster Tabeller Selvtest 3

4 Tandlægebladet lægger vægt på en let og formidlingsvenlig sprogstil. Teksten bør derfor være så kort som mulig, således at fundene og budskaberne kommunikeres klart. Af hensyn til læsbarhed ønskes korte sætninger svarende til fire til fem sætninger for hver 100 ord. Anvend i vid udstrækning positive udsagn og undgå passivformer. Slang skal i videst muligt omfang også undgås, og hvor dette ikke er muligt forklares entydigt. De sproglige regler, som Tandlægebladet anvender, kan læses på Tandlægebladets hjemmeside. Titelside - Siden skal indeholde følgende information: artiklens videnskabelige titel (max. otte ord), klummetitel (max. 40 anslag), forfatternes fulde navne, titler, akademiske grader, institutionelle tilknytning og adresser samt navn, adresse, telefonnummer samt adresse for den korrekturansvarlige forfatter. Undgå at formulere titlen som et spørgsmål. Hvad angår titel, foreslår Tandlægebladet herudover en formidlingstitel. Abstract På en separat side skal følgende information angives: ordet Abstract efterfulgt af forslag til formidlingstitel og et resumé af manuskriptet organiseret i følgende underafsnit: Introduktion og Formål, Materiale og Metoder, Resultater og Konklusion. Teksten må ikke overstige 200 ord, og hvert underafsnit indledes med linieskift. I teksten må der ikke indgå litteraturreferencer og ej heller ikke-standard akronymer eller forkortelser. Endvidere anføres op til 5 emneord i overenstemmelse med Index Medicus, som kan findes på PubMed s hjemmeside under MeSH Database: Herudover udarbejdes en tilsvarende side, hvor den videnskabelige titel og teksten er en oversat engelsksproget version af abstractet i fald manuskriptet er på dansk, svensk eller norsk. Klinisk relevans eller klinisk perspektiv Der ønskes udarbejdet et forslag til et sådant afsnit, som skal fungere som en appetitvækker for klinikeren. Afsnittet, som placeres i en særlig boks, må maximalt være på 100 ord og skal ikke være en gentagelse af abstractet. Forslaget underkastes herefter en journalistisk bearbejdning. Introduktion Teksten skal være fokuseret med vægt på begrundelserne for at gennemføre undersøgelsen. Teksten skal munde ud i en klar angivelse af formålene med undersøgelsen. Materiale og Metoder - Teksten skal indeholde tilstrækkelig information til, at kliniske undersøgelser, dyre-eksperimentelle undersøgelser samt laboratorie-eksperimenter i kombination med citerede referencer kan reproduceres. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Forfattere skal inddrage etiske aspekter og om nødvendigt indhente tilladelse fra relevant Videnskabsetisk Komité forud for undersøgelsens gennemførelse. I forbindelse med humane undersøgelser skal informeret samtykke være indhentet. Kliniske undersøgelser med lægemidler skal herudover være gennemført i henhold til bestemmelserne for Good Clinical Practice, Tilladelser til at bringe kliniske billeder af genkendelige patienter skal foreligge skriftligt med patientens underskrift. Drejer det sig om umyndige personer skal skriftlig tilladelse indhentes hos forældre eller værge. Ovenstående krav og tilladelser skal fremgå af teksten. 4

5 Leverandører af kommercielle produkter skal anføres inkluderende oprindelsessted (by, land). Forkortelse af fysiske og kemiske enheder og symboler skal angives i overensstemmelse med nomenklaturen i Biochemical Journal: Bakteriers navne skal anføres i kursiv fuldt ud med genus- og artsbetegnelse. Efterfølgende anføres genus i forkortelse med angivelse af første bogstav (ex, Porphyromonas: P.). Ligeledes skal genbetegnelser skrives i kursiv, fx gtfb enzymet glucosyltransferase B (GTFB). Resultater Teksten skal alene klart og koncist beskrive undersøgelsens fund med minimal anvendelse af referencer til tidligere undersøgelser. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Dobbelt dokumentation i tekst, figurer og tabeller skal undgås, og for data, der kan beskrives i få sætninger, undlades tabeller og figurer. Diskussion Teksten kan med fordel indledes med at resumere undersøgelsens væsentligste fund uden at det bliver en gentagelse af abstractet og beskrivelserne i resultatafsnittet. Primært skal diskussionen tjene til at kommentere og tolke undersøgelsens resultater og sætte dem i relation til relevante tidligere fund. Underafsnit med tilhørende overskrifter kan med fordel anvendes. Diskussionen afsluttes med at anføre undersøgelsens konklusioner. Litteratur For originalartikler bør referencelisten ikke overstige 25 numre; for oversigtsartikler bør antallet af referencer begrænses til numre. Ønske om længere referenceliste aftales med Tandlægebladets faglige-videnskabelige redaktør. Referencerne nummereres i den rækkefølge, som de optræder i teksten. Opstillingen sker i henhold til Vancouver-reglerne. Tidsskrifters navne forkortes i henhold til Index Medicus, Der skal ikke være mellemrum mellem årstal, volumennummer og sidetal. Cifre i sideangivelser gentages ikke. Der anføres op til tre forfatternavne; herefter tilføjes et al. Eksempler: Standard tidsskriftartikler Marks G, Crepaz N, Janssen RS. Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS 2006;20: Artikler i et supplement eller særnummer Bartoshuk LM, Snyder DJ, Grushka M et al. Taste damage: previously unsuspected consequences. Chem Senses 2005;30 (Supp l):s Institutionel forfatter WHO COLLABORATING CENTRE FOR ORAL PRECANCEROUS LESIONS. Definition of leukoplakia and related lesions: an aid to studies on oral precancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1978;46: For godkendte artikler, som er i trykning skrives in press i stedet for sidenummerering. For artikler, der er indsendt til publikation skrives submitted i stedet for sidenummerering, og manuskriptet vedlægges elektronisk. 5

6 Bøger Pindborg JJ. Atlas of diseases of the oral mucosa. 5 th ed. Copenhagen: Munksgaard, 1992; Petersen PE. Inequalities in oral health: the social context for oral health. In: Pine C, Harris R, eds. Community oral health. 2nd ed. London: Quintessence, 2007; Hjemmesider SUNDHEDSSTYRELSEN. Landspatientregisteret. Operationer ved offentlige sygehuse. (Set 2005 april). Tilgængelig fra: URL: Abstracts, der er anvendt som kongresbidrag, bør som hovedregel ikke indgå i referencelisten. Det er vigtigt, at reglerne for udformning af referencer nøje følges. Figurer Grafer, tegninger og fotos betragtes som figurer, der nummereres fortløbende med Arabertal. Figurer modtages i farver eller sort-hvid. For hver figur anvendes en separat side. Figur angives som Fig.. Første gang, der henvises til en figur i teksten, udføres en gråtoning, fx: (Fig. 1) til angivelse af, hvor i teksten figuren skal placeres. Figurtekster Til hver figur udarbejdes en kort overskrift (max 2-3 ord) samt figurtekst; sidstnævnte såvel på dansk som på engelsk. Teksten skal være så kortfattet som mulig. Figurerne nummereres fortløbende med arabertal. Figuroverskrifter og -tekster skrives på en separat side, som følger efter figurerne. Tabeller For hver tabel anvendes en separat side. Hver tabel forsynes med en kort overskrift (2-3 ord) og tabeltekst. Tabeller nummereres fortløbende med arabertal. Tabeltekst anføres under tabellen såvel på dansk som engelsk. Første gang, der henvises til en tabel i teksten, udføres en gråtoning, fx: (Tabel 1) til angivelse af, hvor i teksten tabellen skal placeres. Selvtest I forbindelse med efteruddannelse har medlemmer af Tandlægeforeningen mulighed for ved hjælp af en selvtest at kunne dokumentere, at de har sat sig ind i faglig-videnskabelige artikler. Der udarbejdes derfor for hver artikel 3 spørgsmål som dækker artiklens faglige indhold. Hvert spørgsmål skal have 3 svarmuligheder, hvor 1-2 af svarmulighederne er korrekt svar. Besvares de 3 spørgsmål korrekt opnår medlemmet 1 point svarende til 1 times efteruddannelse. Oversigtsartikler kan inviteres og skal i rækkefølge med fortløbende nummerering indeholde følgende: Titelside Abstract Klinisk relevans eller Klinisk perspektiv Introduktion Metode Gennemgang af foreliggende videnskabelige litteratur Konklusioner Taksigelser (evt.) Litteratur Figurer 6

7 Figurtekster Tabeller Faktabokse Selvtest Manuskriptet skal overholde ovenstående retningslinier for de originale videnskabelige artikler; abstractet (inkl. emneord) skal resumere artiklens hovedindhold, men behøver ikke at blive organiseret som ved de originale videnskabelige artikler. Metodeafsnittet skal kort angive, hvordan litteraturen er udvalgt, fx med angivelse af anvendte emneord og databaser ved litteratursøgningen. Hovedafsnittet Gennemgang af foreliggende litteratur kan organiseres frit med vægt på the state of the art, og skal på afbalanceret og nuanceret vis gennemgå det foreliggende emneområde med anvendelse af den nyere litteratur. Faktabokse Teksten kan med fordel suppleres med faktabokse, som nummereres fortløbende med arabertal. Faktabokse skal forsynes med en overskrift og have en maximal længde på 150 ord. Formålet med en faktaboks er at give læseren noget ekstra information om artiklens emne. Det vil sige, at faktaboksen ikke er en opsummering af selve teksten, men derimod nye/alternative oplysninger, der relaterer sig til artiklen. Eller måske en uddybning af elementer fra artiklen. Hvis det er relevant, kan faktaboksens tekst være sat op i punktform, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at tilføje et link til mere information på www. Figurer, figurtekster og tabeller Se tidligere under originale videnskabelige artikler. Selvtest Se tidligere: under originale videnskabelige artikler. I Kasuistikker gennemgås lærerige patienttilfælde. Kasuistikkerne skal indeholde: Titelside (se originalartikler), abstract (inkl. emneord), klinisk relevans, introduktion, præsentation af patienttilfældet, diskussion med konklusioner samt enkelte referencer. Det er vigtigt, at udgangspunktet for manuskriptet er klinisk, samt at det, der er særlig interessant ved patienttilfældet formidles. Abstractet, der ikke må overstige 150 ord, struktureres i følgende tre dele: Baggrund, beskrivelse af patienttilfældet (kort) og konklusion. I introduktionen fokuseres alene på det patienttilfældets kliniske problem. Diskussionen perspektiverer i kort form det lærerige ved patienttilfældet. Eventuelle lærebogslignende facts om den kliniske tilstand angives i kort form i en faktaboks. Fokusartikler beskriver typisk en klinisk procedure eller status for et fagligt emne, oftest i en kort form, og kan eksempelvis relatere sig til kommende efteruddannelsesaktiviteter og symposier. Disse artikler skal indeholde: Titelside (se originalartikler), abstract (max. 150 ord og inkl. emneord), klinisk relevans, introduktion, præsentation af emnet, diskussion med konklusion samt enkelte referencer. Faglige kommentarer kan indsendes til redaktøren og er typisk reaktioner på tidligere publicerede faglig-videnskabelige artikler. Kommentaren skal forsynes med en titel; ellers ingen formkrav. Andre faglige bidrag fx i form af større manuskripter, herunder afhandlinger kan indsendes. Dette kræver forudgående aftale med den faglig-videnskabelige redaktør. Sådanne faglige bidrag kan eventuelt publiceres på internetversionen af Tandlægebladet. 7

8 Under andre faglige bidrag bringes også autoreferater, dansk forskning internationalt og boganmeldelser. Autoreferater er typisk en ph.d ers referat af egen ph.d.-afhandling efter afsluttet ph.d.-forløb. Indlægget skal fremstå videnskabeligt med præsentation af afhandlingens formål, hovedresultater samt konklusioner. I særlige bokse skal det endvidere angives, hvilke delarbejder, som afhandlingen baserer sig på samt titlen på den afsluttende forelæsning og angivelse af bedømmelsesudvalgets medlemmer og vejledere. Indlægget må maximalt være på 500 ord og skal forsynes med rubrik samt underrubrik. Én tabel eller figur kan medfølge. Herudover medsendes et portrætfoto af referenten. Autoreferater af doktordisputatser følger i princippet samme retningslinier som for ph.d.- afhandlinger; disse referater må maximalt være på ord. Dansk forskning internationalt er danske odontologiske forskeres oversættelser af abstracts fra egne publikationer, som er offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter. Disse bidrag indsendes som danske oversættelser af den tilsvarende, typisk engelske tekst. Bidragene forsynes med en dansk titel, de fulde forfatternavne samt institutionelle tilknytning. Originalreferencen anføres til sidst i bidraget og skal følge Vancouver-systemet. Boganmeldelser udarbejdes på opfordring af Tandlægebladets redaktion. Med opfordringen tilsendes den aktuelle bog samt en skabelon, som ønskes fulgt. Anmeldelsen, som maximalt må være på tegn inklusiv mellemrum, ønskes forsynet med en overskrift samt et forslag til fremhævet citat fra anmeldelsen. For samtlige typer af manuskripter kan man med fordel også lade sig vejlede af opstillingerne i de seneste numre af Tandlægebladet. I forbindelse med ønsker om afvigelser fra retningslinierne i denne vejledning kontaktes Tandlægebladets faglig-videnskabelige redaktør. Korrektur Godkendte manuskripter underkastes en dansk og engelsk sprogrevision. Der anvendes grammatisk kommatering. Når artiklen er sat op af trykkeriet modtager den korrekturansvarlige forfatter en korrektur fra trykkeriet, som normalt ønskes returneret inden for 3 dage til den faglig-videnskabelige redaktør. I forbindelse med korrekturen er det alene trykfejl, som kan rettes. Teknisk udformning af manuskripter Følgende regler bedes venligst overholdt: Skrifttype: Times New Roman Dobbelt linjeafstand anvendes for hele manuskriptet, inklusive referencer, figur og tabeltekster Ingen orddelinger ved linieskift Løs højre bagkant Paginering i øverste højre hjørne begyndende med titelsiden og sluttende med tabeller Intet liniespring ved nyt afsnit i teksten, men indrykning svarende til fire anslag (gælder dog ikke for abstractet) Ingen indrykning ved underafsnit Billeder, grafer og grafik leveres udformet i et professionelt illustrationsprogram, fx jpeg- filer eller tiff-filer (ikke Power Point). Det foretrækkes dog, at trykkeriet selv udformer grafer 8

9 og forestår farvevalg. Derfor ønskes grafer og lignende indsendt som udkast, men vedføjet data i fx en Excelfil. Nils-Erik Fiehn Faglig-videnskabelig redaktør 9

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006 Indhold Side Generelt.................................................................

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Indhold metodeafsnittet Afsnittet om analysen checklisten for analyse af køkken definitioner af væsentlige begre- ber litteraturlisten

Indhold metodeafsnittet Afsnittet om analysen checklisten for analyse af køkken definitioner af væsentlige begre- ber litteraturlisten Indhold Redskabsmappen er opbygget af to hovedafsnit, et metodeafsnit og et analyseafsnit. I metodeafsnittet beskrives og forklares metoden. Hvad er formålet med Redskabet, og hvem er målgruppen? Hvordan

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere