Overvågning af padder 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af padder 2009"

Transkript

1 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2009 Hansen Lars K E R T E M I N D E KOMMUNE 2009

2 1 Indledning Med den nye Kommunalreform blev amternes naturforvaltning lagt ud til kommunerne. Det er nu de enkelte kommuners ansvar at sikre en mangfoldig natur. Det medfører en række opgaver og restriktioner. Væsentligt for padderne er EU s Habitatdirektiv, som pålægger kommunerne at sikre levedygtige bestande og at disse under ingen omstændigheder går tilbage. For Kerteminde Kommune omfatter det arterne Strandtudse, Springfrø, Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. Kerteminde Kommune har fra starten været sig sit ansvar bevidst og var en af de første kommuner, som fik udarbejdet Indsatsplaner for de såkaldte Bilag IV-arter. Det skete allerede i 2007 og i 2008 blev der iværksat et overvågningsprogram. Denne rapport omhandler overvågningen i Arbejdet forventes afsluttet i 2011 med en statusrapport for de enkelte arter. Det er det bedst mulige værktøj i en planlægning af naturpleje. Rapporten indledes med anbefalinger til overvågning og til opstart af naturpleje. Den travle læser kan på de første par sider få et overblik over projektet. Resten af rapporten har overvejende af faglig karakter. Overvågningens første fase afsluttes i 2011 med en statusrapport for de enkelte Bilag-IV arter og Kerteminde Kommune vil hermed have opfyldt direktivets krav og samtidig have skaffet et godt grundlag for den videre naturforvaltning. Herefter vil det være muligt at reducere omfanget af såvel overvågning som naturpleje og derved spare både tid og penge. Indhold Anbefalinger og sammenfatning 3 Overvågning af Springfrø Overvågning af Spidssnudet Frø Overvågning af Stor Vandsalamander Overvågning af Strandtudse

3 2 Anbefalinger Overvågning Paddeovervågningens første fase løber fra Målet er at opnå et fyldestgørende kendskab til de paddearter, som er opført på EU s Habitatdirektiv. Kendskabet til de enkelte bestande er forudsætning for at kunne iværksætte en rationel og målrettet indsats ved naturpleje af arternes levesteder. Det handler især om oprensning/nyetablering af egnede ynglevandhuller. I nedenstående tabel er vist fordelingen af opgaver i et overvågningsprogram Art Action Varighed i dage St. Sal. 2008: Nordl. Hindsholm : Hverringe/Lundsgård (Nordl. Hindsh. overgår til MC) : Overvågning sydlige del af kom : Resten af kommunen (+ Status) 4 Spring 2008: ingen : Hverringe/Lundsgård : Sydl. del af kom : Øvrige områder (+ Status) 3 Spidssn. 2008: Hele Hindsholm (3 bestande) : do : do. + sydlige del af kom : do. + sydlige del af kom. (+ Status) Strandt. 2008: Hele kommunen : do : do : do. (+Status) 3 Samlet indsats pr. år Ca. 14 dage I 2011 kendes alle bestande og en samlet status kan udarbejdes for de enkelte arter. Overvågningen kan herefter udføres i et program, som primært udføres i udvalgte områder. Det giver mulighed for at følge udviklingen i bestandene ved et reduceret tidsforbrug.

4 3 Anbefalinger Naturpleje Kommunens vandhuller er generelt i moderat eller ringe tilstand, oftest grundet gødskning og tilgroning. Der er stort set ikke foretaget naturpleje af vandhuller siden 1990 erne, hvor Fyns Amt fik etableret omkring 35 vandhuller på Hindsholm. Der er for alle 4 Bilag IV-arter et meget stort behov for pleje af yngledamme. Bestandene er ikke længere sammenhængende, men opsplittet i isolerede delbestande, hvoraf flere er stærkt truet. Eksempelvis fines spidssnudet frø i dag kun 3 steder på Hindsholm og er i akut fare for at forsvinde fra de to (Bogensø og Bogø). I nedenstående tabel er vist et muligt program for naturpleje af ynglevandhuller for de 4 Bilag IV-arter. Naturplejen udføres bedst ved brug af gravemaskine, hvilket er forholdsvist dyrt. Et budget for et naturplejeprogram vil beløbe sig til over kr. årligt og lidt mere i de første år. Der påregnes ca. 14 arbejdsdage, incl. gravemaskine. Når der efter nogle år er opnået sikring af bestandene (dvs. sikret, at ingen bestande uddør), vil den årlige udgift falde væsentligt og naturplejen kan fx bestå i 3-4 årlige arbejdsdage. År Action Ansl. Pris (1000 kr.) 2007 Ingen naturpleje Ingen naturpleje Ingen naturpleje Strandtudse Nordl. Hi: Oprensning af vandhul FH og Fælleden. Reetablering af damme på Nordskov Enge Oprensning af vandhuller på Bogø Reetablering af vandhul ødelagt ved digebyggeri Dalby Bugt 120 Springfrø Spidssnudet frø Oprensning af 1 yngledam i hver delbestand på Lundsgård og Hverringe godser Reetablering af yngleområde ødelagt ved digebyggeri Bogensø Oprensning af vandhuller på Bogø St. vandsalamander Etablering af 2 yngledamme hhv. Hverringe og Lundsgård Strandtudse Oprensning af yngledamme Sylten Oprensning/etablering af 2-3 yngledamme i Vestermade-området 75 Springfrø Naturpleje af 4 vandhuller i spredningskorridorer 40 Spidssnudet frø Naturpleje af yngledamme ved Fyns Hoved/Nordskov Enge 60 St. Sal. Etablering af yderligere 5 yngledamme i udv. områder. 50

5 Ny plan udarbejdes SPRINGFRØ, Rana arvalis Status 2009 Bestanden er springfrø er i 2009 kortlagt på godserne Hverringe og Lundsgård. Bestanden i den øvrige del af kommunen er ikke kendt. Målt i antallet af ægklumper tæller bestanden 800 på Hverringe og 250 på Lundsgård. Den samlede bestand på de to godser tæller over 1000 kønsmodne hunner. Der findes sandsynligvis andre bestande i skovområderne i den sydlige del af kommunen. På Hindsholm formodes det, at en bestand i Bogensø stadig eksisterer samt at der findes en delvis spredningskorrioder herfra og til Hverringeområdet. Forslag til Indsatsplan Der bør i 2010 udføres overvågning i resten af kommunen, primært i og omkring større skovområder og i formodede spredningskorridorer. Herved skabes et samlet overblik.

6 5 Kort 1:Hverringe 2009: Alle vandhuller med ynglende springfrøer. Tallene angiver antallet af ægklumper. De enkelte delbestande er indtegnet med cirkel om det omtrentlige levesteder. Ovenenstående kort viser de 5 delbestande omkring Hverringe gods. Det anbefales at foretage naturpleje (oprensning) af 1 vandhul i hvert delområde for at sikre, at de enkelte bestande opretholdes. På Lundsgård gods syd for Kerteminde er bestanden opdelt i 2 delbestande. Det anbefales at der oprenses eet vandhul i hvert af disse områder. Når den samlede bestand i hele kommunen er kortlagt vil det desuden være ønskeligt at der gennem vandhulspleje at genopbygge spredningskorridorerne mellem de enkelte delbestande i hhv. den sydlige og nordlige del af kommunen. En lille bestand ved Bremerhus synes helt isoleret fra de øvrige og er nok snarere en rest af en tidligere bestand i området omkring Vesterskov/Bremerskoven. I 2009 er der fundet æg ved Rørbæk. Dette fund antyder, at der kan gemme sig yderligere bestande, især omkring skovene. På Hindsholm eksisterer der måske stadig en lille bestand i området omkring Dalby og nordpå til Bogensø Skov, hvorfra arten sidst er meldt i 1993.

7 6 Overvågning af Springfrø i 2009 Nordlige bestand (Hverringe-området) På kort 1 er indtegnet samtlige vandhuller, hvor der er fundet ægklumper af Springfrø. I cirklerne er angives antallet af ægklumper og skraverede områder angiver placeringen af de 5 delbestande, som populationen kan opdeles i. Hverringe-bestanden kan på baggrund af overvågningen i 2009 opgøres til 800 æglæggende hunner. De enkelte ynglevandhuller er vist på kort 2 og 3 og delbestandene er beskrevet herunder. Kort 2 : Springfrøens udbredelse ved Hverringe. Ca. 30 % af bestanden findes i skovsøen syd for hovedgården og yderligere ca. 10 % i søen ved den nærliggende skovfogedbolig.

8 7 Kort 3:Springfrøens udbredelse ved Kalvehave Skov nord for Hverringe. Næsten hele bestanden yngler i blot 2 vandhuller. Anvendte prikstørrelser som på foregående udbredelseskort. Lokaliteterne er angivet ud fra antal fundne ægklumper af Springfrø. Beskrivelse af de enkelte delbestande i Hverringe og Kalvehave Skov 1. Hverringe syd Bestandens absolutte centrum er den store skovsø nær hovedgården. Søen er yngleplads for 30 % af bestanden. Yderligere 10 % findes i det nærliggende vandhul ved skovfogedboligen i Mølleskov, så disse to lokaliteter har særlig betydning. I den øvrige del af skovområdet findes kun 4 yngledamme med over 10 ægklumper. 2. Hverringe øst I Haveskov findes 2 ynglevandhuller, foruden enkelte markvandhuller udenfor skoven. Spredning mod Madelund, hvor en pæn bestand findes i Svanesøen. 3. Stavre Bestanden ved Stavre Skov er meget lille og ser ud til at være helt isoleret. I 2009 er der fundet 23 ægklumper fordelt i 5 vandhuller. 4. Kalvehave Skov I Kalvehave Skov er der fundet 80 ægklumper, som næsten alle var lagt i to vandhuller ved skovens vestside.

9 8 5. Broløkke (skydebanen ved Tangebjerg) Vest for Hverringe er der fundet overraskende mange vandhuller med æg. Ved skydepladsen (nær lossepladsen) findes den eneste basislokalitet. Resten af de mange fund drejer sig om ganske få ægklumper, hvilket tyder på en bestand, som er ved at forsvinde. Området ved skydepladsen har i øvrigt et særdeles højt naturpotentiale. Udover de nævnte delbestande må det formodes, at der stadig eksisterer en delvis spredningskorridor gennemi området ved Dalby og nordpå til Bogensø Skov, hvorfra arten sidst er meldt i Det er ligeledes muligt, at arten kan findes på kyststrækningen mellem Kalvehave Skov og Bøgebjerg samt i området omkring Tårup. Sydlige bestand (Lundsgård) På kort 2 (nedenfor) er indtegnet alle vandhuller, hvor der i 2009 er fundet æg af Springfrø. I cirklerne er angivet antallet af ægklumper Kort 4: Springfrøens udbredelse på Lundsgård gods. Bestanden er opdelt i flere delbestande, som sandsynligvis er isolerede fra hinanden. Prikstørrelser: se kort 2. Bestanden ved Lundsgård kan opdeles i 3 del-bestande: 1. Lundsgård

10 9 Basisområdet er søen i parken bag hovedgården. Herudover er der fundet en enkelt ægklump i et vandhul vest for skoven, samt i 3 vandhuller på markerne syd for hovedgården. 2. Storskoven I Storskoven er Springfrø udelukkende fundet i den kystnære zone, dels i 2 vandhuller i selve skoven og dels i vandhuller hhv. øst og vest for skoven. 3. Bremerskoven På sydsiden af det afsnørede skovområde ved Bremerhus er der fundet en isoleret population, som muligvis har sammenhæng med en mindre bestand ved Rørbæk syd herfor (Nyborg Kommune). Der er grund til at antage, at der findes flere ynglevandhuller i dette område og muligvis er Bremerskoven centrum for denne bestand. Status for bestanden af Springfrø på Hverringe og Lundsgård godser Såvel den sydlige som den nordlige bestand findes i typiske herregårdslandskaber, som indlands flankeres af bøndergårde. Fællestrækket er, at områderne begge steder præges af et moderne, højteknologisk landbrug, som næsten udelukkende består planteavl. Begge godser præges at store arealer med frøgræs, mens resten overvejende dyrkes med byg, hvede og raps. Begge godser har desuden store skovområder, hvoraf kun en lille del ligger udenfor den intensive drift. Jagt spiller begge steder en stor rolle og landskabet er tydeligt indrettet med dette formål. De to godser er således meget identiske i deres landskabelige struktur. Vandhullerne er generelt i meget dårlig forfatning. Vandkvaliteten er de fleste steder dårlig, som følge af tilførsel af drænvand eller ved påvirkning af kunstgødning og gylle. Især vandhuller i lavninger er stærkt påvirket af næringsstoffer. I forbindelse med markarbejdet pløjes der på Hverringe mange steder så tæt på vandhullerne, at den yderste fure falder ind over vandhullets kant og således med tiden reducerer vandhullernes areal. Det er ligeledes meget almindeligt, at et hjørne af vandhullet er opfyldt med marksten. Langt de fleste vandhuller er helt eller delvist tilgroet i pil, tjørn og andre træer. De lysåbne områder er ofte tilgroet med høje urter, fx tagrør, bredbladet dunhammer, sødgræs mv. Kun i få vandhuller ses undervandsvegetation, fx korsandemad, vandaks m.v. Begge godser drives en intensiv jagt og en stor del af vandhullerne indgår heri. Typisk er der plantet vildtremisser rundt om vandhullerne, der er indrettet foderpladser til fasaner/ænder og brugte patronhylstre vidner om flittig brug af disse lokaliteter. Næsten ingen af de ca. 160 besøgte vandhuller kan betegnes som velfungerende. De fleste må betegnes som meget ringe pga. eutrofiering, tilgroning, henkastning af sten, grenaffald m.v. I mange vandhuller er der indrettet foderpladser tæt ved vandkanten, hvilket forstærker eutrofieringen. Ved en del af disse findes kolonier af rotter.

11 10 Spidssnudet Frø, Rana arvalis Status 2009 Bestanden af Spidssnudet Frø på Hindsholm er stærkt truet og helt isoleret i blot 3 delbestande. To af disse bestande mangler aktuelt ynglemuligheder og er ved at gå til grunde. Det drejer sig om bestanden på Bogø og ved Bogensø. Forslag til indsatsplan Der er akut behov for pleje af bestandene ved Bogensø og på Bogø, idet begge bestande er på vej til helt at forsvinde. Det anbefales, at der begge steder etableres et eller flere egnede ynglevandhuller. Bestanden ved Fyns Hoved har i 2009 ynglet på Nordskov Enge, men ikke på Fælleden og på Fyns Hoved. Det anbefales, at naturpleje yngledammene på disse lokaliteter.

12 11 Overvågning af Spidssnudet Frø i 2009 Bestanden af Spidssnudet Frø på Hindsholm er i 2009 overvåget ved aflytning af kvækkende hanner i april og ved eftersøgning af yngel i juni. Med blot 3 lokaliteter har det været muligt at foretage en grundig overvågning. Spidssnudet frø har i 2009 ynglet på Nordskov Enge, men er næsten forsvundet fra den øvrige del af området. På de to øvrige lokaliteter hhv. Bogø og Bogensø, er der i 2009 ingen fundet og bestandene må betegnes som stærkt truet og på vej til helt at forsvinde. Kort 5:Oversigt over alle bestande af spidssnudet frø på Hindsholm. De 2 sydlige bestande er tæt på at forsvinde. Beskrivelse af de enkelte bestande Fyns Hoved Igen i 2009 er der ikke hørt spidssnudet. Bestanden tæller nu kun ganske få dyr. Nordskov Enge I vandhullet syd for stien er der set yngel. Her blev lagt ca. 100 ægklumper og i juni var der pænt med yngel, selvom der er fisk i søen. Kvækkende hanner er desuden hørt i vandhullet nord for stien, men har ikke ynglet her. I ingen af de øvrige vandflader i området er der fundet yngel i 2009.

13 12 Fælleden Igen i 2009 tørrede vandhullet ud tidligt på foråret. I april blev der fundet en enkelt ægklump i en lille rest af vand. Men vandhullet tørrede kort efter helt ud og der har ikke været yngel i Bestanden er næsten gået til grunde og tæller nu kun ganske få individer. Bogø Spidssnudet Frø har ikke ynglet i hverken 2008 eller 2009 grundet udtørring af de fleste vandhuller. De tilbageværende vandhuller er meget næringsrige og helt uegnede for padder. Bestanden er nu meget lille og akut truet. De fleste vandhuller blev oprenset for ca. 20 år siden, men desværre på en måde, som ikke tilgodeså padderne. I 2008 er der set én voksen spidssnudet frø, men ingen i Den aktuelle bestands størrelse kendes ikke, men er sandsynligvis meget lille. Bogensø Ingen iagttagelser i Kvækkende hanner og ægklumper er eftersøgt i april og i juni er yngel eftersøgt, men intet er set. Det skyldes muligvis at man i begyndelsen af 2009 foretog en højvandssikring af sommerhusområdet ved Bogensø. Omtrent en tønde land af det fredede strandengsområde blev afsnøret med en kraftig spunsvæg, som blev banket ned i undergrunden Bogensø, april 2009: En mange hundrede meter lang spunsvæg blev i 2009 opført ud gennem det fredede område ved Bogensø.

14 13 Stor Vandsalamander,Triturus cristatus Status I løbet af 1980 erne blev Stor Vandsalamander gradvis mere fåtallig på det nordlige Hindsholm og det skønnes at denne udvikling er signifikant for resten af kommunen. På Hindsholm er arten velundersøgt i området nord for Martofte og til dels i området ved Bogensø Skov og Hverringe. Derudover findes enkelte fund i området ved Ulriksholm, men der fra den øvrige del af kommunen vistnok aldrig er foretaget undersøgelser. I dag er Stor Vandsalamander sjælden på Fyns Hoved, hvor den tidligere var meget almindelig. Det er en meget betænkelig udvikling og arten er i dag givetvis sjælden og måske forsvundet fra flere tidligere levesteder. Det formodes, at Stor Vandsalamander forekommer over det meste af kommunen, især i og omkring skovområder samt på større overdrevsarealer. Forslag til indsatsplan Der bør ske en målrettet eftersøgning på tidligere kendte lokaliteter, evt. i hele kommunen. Det kan gøres enten ved fangst af voksne dyr i ynglevandhullerne om foråret eller ved fangst af yngel i sommermånederne. Der kan vælges mellem to strategier: Enten ved at undersøge samtlige vandhuller eller ved at målrette eftersøgningen til de tidligere kendte områder, som er nævnt ovenfor. Den første metode giver mulighed for at opdage hidtil ukendte bestande samt at kortlægge de fleste øvrige arter af padder. Den anden metode giver mulighed for at gøre status over udvalgte bestande. Det vil på nuværende tidspunkt være ønskeligt at tilvejebringe oplysninger om artens udbredelse og hyppighed og på baggrund heraf udarbejde en plan for fremtidig sikring af populationen. Såfremt man vælger at iværksætte pleje af vandhuller, bør den første indsats ske i en eller flere af de nævnte områder. Stor Vandsalamander kræver vandhuller med god vandkvalitet, men til gengæld behøver disse ikke at være ret store. Etablering af egnede ynglevandhuller kan således gøres for mere beskedne beløb end for andre paddearter.

15 14 Overvågning af Stor Vandsalamander i 2009 I 2009 er stor vandsalamanders yngledamme kortlagt på godserne Hverringe og Lundsgård. I 2008 blev bestanden på det nordlige Hindsholm kortlagt, men dette arbejde er nu overtaget af MiljøcenterFyn. Overvågningen er sket ved eftersøgning af larver i juli måned. På dette tidspunkt er de lette at fange med en ketsjer. På nedenstående kort er vist alle vandhullet med forekomst af yngel. Der er i alle tilfælde kun fundet ganske få larver og ingen steder over 10 stk. 6: Oversigt over vandhuller med yngel af Stor Vandsalamander i 2009 på Hverringe gods. Udover de viste er der enkelte fund fra Kalvehave Skov, som anes øverst på kortet. Kort Kort 7: Oversigt over fund af larver af Stor Vandsalamander på Lundsgård gods i 2009.

16 15 Strandtudse, Bufo calamita Status 2009 Strandtudsen har i 2009 haft et rimeligt yngleår på Nordskov Enge. Men i resten af dens udbredelsesområde har der ikke været ynglesucces. I 2008 udeblev ynglesuccesen på samtlige levesteder. Forklaringen er til dels et par meget tørre forår, hvor næsten alle egnede yngledamme tørrede ud. Men det egentlige problem er tab af levesteder. Kun ganske få egnede yngledamme er bevaret, de fleste henligger i tilgroning og eutroficiering. Bestanden af strandtudser er i tilbagegang og bestanden er opsplittet i helt isolerede grupper. Flere af disse er i overhængende fare for helt at forsvinde, hvilket også vil indskrænke artens genetiske variation. Forslag til indsatsplan Der er akut behov for pleje af mindst eet vandhul i hver delpopulation. Ved Dalby Bugt bør et ødelagt vandhul straks reetableres. Se i øvrigt noter vedr. naturpleje sidst i dette afsnit.

17 16 Overvågning af Strandtudse i 2009 Kort 8: Kortet viser strandtudsens yngledamme i De røde cirkler viser antallet af kvækkende hanner. Stor cirkel= 100+, mellemstor cirkel: >25; lille cirkel: <12. De grønne cirkler angiver lokaliteter, hvor der indenfor de sidste 3 år er hørt strandtudser, men hvor de i 2009 ikke er fundet. Noter vedr. naturpleje Nordlige Hindsholm: Der er i 2009 kun registreret kvækkende strandtudser på Nordskov Enge, hvor de er registreret i 7 forskellige vandflader. I alt blev der fundet 113 kvækkende hanner. Det største antal blev registreret i søen på sydsiden af stien til Storebælt. Her er optalt op til 48 hanner og det er det eneste sted i området, hvor der er set yngel. Ynglesuccesen har været relativ god i 2009 trods forekomst af hundestejler. Det bør prioriteres meget højt at foretage en pleje af vandhullet på Fælleden. Dette vandhul har over en lang årrække været helt afgørende for opretholdelsen af bestanden af strandtudser på det nordlige Hindsholm. Oprensningen skal foretages meget omhyggeligt, idet man let risikerer at det bliver for dybt og dermed mister sin egnethed. Desuden bør der i Rørsøen på Fyns Hoved ske afskrabning af den nordlige del af

18 17 vandhullet. På det nyetablerede naturområde Nordskov Enge har der etableret sig en meget stor bestand af strandtudser, men områdets vandflader præges af forekomsten af hundestejler, som via afløbskanaler kan sprede sig i store dele af området. Desuden sker der eutrofiering ved fodring af ænder i flere af vandhullerne. Det anbefales, at der skabes 2-3 egnede yngledamme for strandtudser i området. Dels ved reetablering af eksisterende damme og dels ved nyetableringer i fugtige lavninger. Der er desuden gode muligheder for at etablere 1-3 yngledamme på Jøvet. Dette vil samtidig kunne forbedre områdets egnethed som rekreativt besøgsområde. Snave/Martofte Bestanden i dette område er overraskende vedholdende, selvom der ikke findes egnede yngledamme. I 2009 blev 4 hanner hørt ved Snave, hvor de kvækkede fra våde hjulspor på et delvist dyrket areal. Der var i 2009 ingen ynglesucces i området. Området mangler egenede yngledamme Langø Ingen kvækkende strandtudser i 2009 Området mangler egenede yngledamme Bogø Ingen kvækkende strandtudser i Antallet af kvækkende hanner har været stødt faldende over en længere årrække, men 2009 er første år, hvor der ikke er hørt kvækkende hanner. Det skyldes dels udtørring og dels, at yngledammenes tilstand i mange år har været meget ringe og ynglemulighederne derfor måske ikke længere er til stede. Området mangler egenede yngledamme. De sidste års forårstørke har betydet total udtørring af næsten alle vandhuller. De få resterende er stærkt næringsbelastede og i nogle er vandet malings-grønt af grønalger. Der er akut behov for pleje af vandhullerne på Bogø. Bogensø Dalby Bugt Ingen kvækkende strandtudser i Det skyldes dels udtørring og dels, at dele af yngleområdet er ødelagt ved opførsel af spunsvæg Området mangler egenede yngledamme 34 hanner hørt i 2009 fra 5 lokaliteter. Størstedelen yngler i vandhuller på engene nordfor sommerhusene. Grundet udtørring var der i 2009 ingen ynglesucces. Området mangler egenede yngledamme. I 2009 blev en yngledam delvist tildækket ifm byggeri af sige omkring sommerhusene ved Flaskevejen. Dette vandhul bør genskabes. Skoven På Sylten er der optalt 42 kvækkende hanner. Disse var i begyndelsen spredt over et større område, men pga. udtørring samlede de sig efterhånden i områdets vestlige del. Der er hen over sommeren iagttaget strejfende strandtudser ved Ndr. Skovvej, nær Lodshuse og i Mesinge By. Arten må derfor formodes at forekomme overalt på halvøen og dette forklarer også dens tilbagevenden til Vestermaden. Ingen ynglesucces i Der mangler gode yngledamme på Sylten, som er basisområde for bestanden på

19 18 halvøen Skoven. Vestermade 12 hanner optalt i 2 vandhuller, men begge udtørrede senere og der har ikke været ynglesucces. Over de sidste par år er strandtudsen igen hørt fra området ved Vestermaden og har sandsynligvis også ynglet i et par årene. Men bestanden er yderst skrøbelig og der bør etableres en god yngledam, der kan sikre bestanden. Tårup Strand Ingen strandtudser hørt i Området mangler egenede yngledamme Centrale Hindsholm Bøgebjerg/Hverringe Ingen strandtudser hørt. Arten er sidst set i området i begyndelsen af 1980 erne. Området mangler egenede yngledamme Ingen kvækkende hanner i 2009 og dermed heller ingen ynglesucces. Området mangler egenede yngledamme Langeskov Trods flere aflytninger er der ikke hørt kvækkende hanner i området i Området mangler egenede yngledamme Strandtudsen på Hindsholm antal kvækkende hanner Nordlige Hindsholm Snave/Martofte Bøgebjerg-Hverringe Centrale Hindsholm Tårup Strand Vestermade Dalby Bugt Halvøen Skoven Bogensø Langø I alt, excl. Bogø Langeskov 0 0 Bogø Tabel 1: Oversigt over antal kvækkende hanner på Hindsholm (eft. Hansen, 1995). Tallet for 1950 er beregnet ud fra bl.a. arealernes størrelse og beskaffenhed (tallene kan muligvis være meget højere). Fra foreligger der ikke egentlige optællinger. Tallene for 2007 er ikke eksakte, men dog vejledende.

20 19 Dalby Bugt, foråret 2009: Et ynglevandhul til strandtudser blev delvist opfyldt i forbindelse med anlæggelse af dige omkring sommerhusene ved Flaskevejen.

Overvågning af padder 2010

Overvågning af padder 2010 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2010 Hansen Lars U DARBEJDET AF NATURKONSULENT. DK FOR K ERTEMINDE K OMMUNE 1 Indhold Indledning.. 2 Anbefalinger overvågning.. 3 Anbefalinger

Læs mere

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune Overvågning af padder i Kerteminde Kommune 2008-2012 Tekst & foto: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Kerteminde Kommune 2012 1 Overvågning af padder i Kerteminde Kommune i 2008-2012 Indhold

Læs mere

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse Natura2000 Indsatsplan Strandtudse Udarbejdet af miljøkonsulent Lars Hansen Kerteminde Kommune 2007 Indsatsplan for Strandtudse i Kerteminde Kommune Forekomst af Strandtudser i Kerteminde Kommune Strandtudsen

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2013 Indhold Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Tekst & fotos:

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 201 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune 1 Indhold Stor Vandsalamander 3 Strandtudse 6 Grønbroget Tudse 8

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Indholdsfortegnelse: Formål med miljøvurderingen...1 Ikke teknisk resumé....1 Bilag IV-arter....2 Befolkning, sikkerhed

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen, Bombina bombina, var

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis Parringshjul Foto af Erland Nielsen Grøn mosaikguldsmed Latinsk navn: Aeshna viridis I Gribskov Kommune er vi så heldige at have nogle af de områder, hvor man stadig kan finde de beskyttede guldsmede,

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Kåre Fog, Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A15 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms Amt - Teknik- og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ISBN nr. 87-89754-26-3 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt ARBEJDSDOKUMENT FELTARBEJDE OG AFRAPPORTERING: AGLAJA 2006 Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004-2006

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind For 10 år siden regnede man med, at der var maks 170 lokaliteter for strandtudser fordelt over hele landet. Af dem var de 20 såkaldte indlandslokaliteter,

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder.

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder. Kvækkende strandtudse Udarbejdet af Amphi-Consult/Rana-Consult v. Peer Ravn December, 2012 Naturplejeprojektet har understøttet bestanden af Stor Kobbersneppe. Baggrund for Naturprojekt for Agersøs strandenge,

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Strandtudsen i Vadehavsområdet

Strandtudsen i Vadehavsområdet Strandtudsen i Vadehavsområdet - hvordan har den det? Vadehavsforskning 2015 Syddansk Universitet 15. april 2015 John Frikke Nationalpark Vadehavet Strandtudsen hvad er nu det? Strandtudsen hvad er nu

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 2009 LARS HANSEN Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 Udarbejdet for Kerteminde Kommune 1 Indhold Indledning og metode. 1 Anbefalinger... Status og udviklingstendenser for udvalgte

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult e-mail: lb@amphi.dk Indhold: Grundregler for nyanlæg Grundregler for oprensning Anlæg og Pleje Nødvendige undersøgelser

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Baggrund for projektet Lolland Kommune besluttede i 2010, at foretage en grundig undersøgelse af udbredelsen af padder opført på habitatdirektivets bilag IV. Undersøgelsen

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Ejendommen på matr. nr. 8e, Alsønderup By, Alsønderup,

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Undersøgelse af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander på Amager Fælled 2015

Undersøgelse af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander på Amager Fælled 2015 Undersøgelse af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander på Amager Fælled 2015 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen Antal sider: 52 1 September 2015 Datablad Titel:

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Side 1/6 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Dato: 04-04-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-21-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af vandhuller i Norddjurs Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Gisselfeld Kloster Gisselfeldvej 12A 4690 Haslev Att. Godsforvalter Jens Risom Dispensation til oprensning af mølledam på Ny Næstvedvej 35 Gisselfeld Kloster har d. 17. juli 2013

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere