Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke."

Transkript

1 Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og muligheder beror. Vi har del i eller adgang til den viden om tingene, som den videnskabelige forskning har erhvervet, men hvilken gyldighed har denne viden egentlig, og er der ikke andre former for viden, som spiller en væsentlig rolle for os? Er der flere slags sandhed - fx en religiøs, en dagligdags, en moralsk, en videnskabelig - eller kun én; og hvad er sandhed egentlig? Det er den slags spørgsmål, som filosofferne gennem tiderne har beskæftiget sig med. Ordet»filosofi«er græsk; første del af ordet er afledet af et udsagnsord, der ofte oversættes ved»elske«, men her snarere betyder»stræbe efter«. Anden del betyder»viden«eller visdom. En filosof er således en, der stræber efter viden eller visdom. I denne, den oprindelige betydning, omfatter ordet»filosofi«alle forsøg på at udforske de forskellige sider af virkeligheden og tilværelsen på systematisk og rationel måde. Hos de ældste græske tænkere munder disse forsøg ud i teorier om et grundstof, hvoraf alt er dannet og består. Hvor svagt underbygget og hvor spekulativt prægede disse teorier end er, betegner de dog et brud med den type mystiske forklaringer, som karakteriserer primitiv religiøs tankegang, og som tidligere var enerådende. Langt ned gennem tiderne bevaredes den sprogbrug, hvorefter filosofi omfatter forsøg på at løse problemer, som i dag behandles i de enkelte fagvidenskaber. Ordet»naturfilosofi«indgår i titlen på Isaac Newtons epokegørende fysiske værk fra 1687 og bruges enkelte steder endnu i betegnelser for professorater i fysik. Men efterhånden som ikke blot fysik og kemi, men også psykologi, sociologi, historie osv. er blevet selvstændige forskningsområder og undervisningsfag, skelner man mere og mere mellem filosofi og videnskab. Men hvordan der skal skelnes, er man aldrig blevet enige om. I dagligdags sprogbrug er det at filosofere ofte blot at spekulere, og en filosof er et menneske, der i kraft af en usædvanlig dyb indsigt i tilværelsens væsen kan hæve sig over og med sindsro møde skæbnens tilskikkelser, og som kan lære denne visdom fra sig. Denne opfattelse af filosoffen går også tilbage til græsk kultur, specielt til dennes hellenistiske fase, hvor den fik et prægnant udtryk hos den såkaldte stoiske skole - heraf talemåden»at møde livets tilskikkelser med stoisk ro«. Tanken om, at en filosof kan have en sådan indsigt i tilværelsens væsen, fører nemt til den op-fattelse, at der findes en særlig filosofisk sandhed, der har højere

2 rang end videnskabelig sand-hed. Der har været og er stadig filosoffer, der vil fremhæve begrænsninger i den viden, den er-faringsbaserede videnskabelige forskning kan yde, og hævde, at vi ad fornuftens eller intuitionens vej kan nå en viden, der ikke lider af disse begrænsninger, og som er af særlig betydning for vor livsforståelse og livsførelse. De fleste filosoffer vil dog nok opfatte forholdet mellem filosofi og videnskab på en anden måde. De vil for det første sige, at mens det er videnskabens opgave at skaffe os mere og bedre viden om virkeligheden og større forståelse af, hvorfor der sker det, der sker, tilstræber filosofien ikke at forøge antallet af fastslåede kendsgerninger eller kendte lovmæssigheder. For det andet vil de påpege, at videnskabelig forskning og teoridannelse hviler på en række forudsætninger, som forskerne normalt accepterer uden helt at gøre sig dem klart og sjældent spørger om begrundelse for. Disse forudsætninger er dels knyttet til de anvendte fremgangsmåder, herunder de målestokke man bruger til at afgøre, hvilke kendsgerninger der skal regnes for fastslåede, og hvilken af de to konkurrerende teorier der er»nærmest sandheden«, dels er de knyttet til de begreber, ved hvis hjælp iagttagelserne ordnes og sammenhængene i tilværelsen formuleres. For det tredje vil disse filosoffer gøre opmærksom på, at også hvor vi vurderer mennesker og deres handlinger som gode eller onde, samfundsforhold som retfærdige eller uretfærdige og naturfænomener eller kunstværker som smukke eller grimme, gør vi det ud fra forudsætninger, som trænger til klargørelse og begrundelse. Filosofiens opgave kan da ses som den at reflektere over disse forskellige arter af forudsætninger. Nogle vil så tilføje, at den foruden denne analytiske opgave har en syntetisk: at sam-menfatte den viden om tilværelsens forskellige sider, som til enhver tid findes spredt i de enkelte fagvidenskaber til en samlet verdens- og livsanskuelse. Ser man på, hvad filosoffer ned gennem tiderne har skrevet, vil man finde mange og meget forskelligartede forsøg på at løse denne syntetiske opgave. Men man vil også finde, at der er en række problemer, som gang på gang er taget op til behandling, og som har med refleksion over forudsætninger at gøre. Vi opererer ofte ud fra i hvert fald tilsyneladende modstridende forudsætninger, som når vi på den ene side regner med at have en fri vilje og være ansvarlige for vore handlinger og på den anden side er tilbøjelige til at hævde, at alt, hvad der sker, er årsagsbestemt. Eller når vi på den ene side opfatter tingene som solide, farvede genstande, men på den anden side får at vide, at ifølge fysikerne er de sammensatte af atomkerner og elektroner, som ikke har farve, og som er uhyre små og langt fra hinanden. De filosofiske problemer, som går op for os, når vi tænker lidt over tingene og opdager disse paradokser, falder i forskellige grupper, således at man taler om

3 forskellige filosofiske discipliner. Fra oldtiden stammer en hovedinddeling i teoretisk og praktisk filosofi. Til den førstnævnte henregnes erkendelsesteorien, som omfatter alle spørgsmål om, hvad vi mennesker kan få mere eller mindre sikker viden om, hvordan vi kan få den, hvad viden overhovedet er, og hvad det vil sige, at noget er sandt. Til erkendelsesteorien er knyttet logikken, som er læren om, hvornår en påstand følger af én eller flere påstande. Logikken har i vort århundrede udviklet sig til en med matematikken beslægtet, formel videnskab, men rummer dog stadig en række væsentlige filosofiske problemer, så forbindelsen til filosofien aldrig helt kan brydes. Til den teoretiske filosofi hører også metafysikken, som spørger, hvilke fundamentale træk virkeligheden har. Den be-handler problemer som: Hvad vil det sige, at noget eksisterer? Er eksistens og virkelighed det samme? Er personer til på samme måde som materielle genstande? Hvilken form for eksistens har følelser og tanker, og hvad er forholdet mellem konkrete genstande og de egenskaber, de har, eller de forhold, hvori de står til andre genstande? Diskussionen af disse problemer er ret abstrakt og kan synes meget verdensfjern; når de alligevel har stået i centrum for filosoffernes interesse ned gennem tiderne, skyldes det, at næsten alle spørgsmål, vi kan stille om universet og tilværelsen, fører os tilbage til dem. Det gælder også de spørgsmål, den praktiske filosofi behandler. Denne tager udgangspunkt i mennesket som villende, vurderende og handlende (praksis er græsk for 'handling') væsen. Den omfatter værdifilosofi, moralfilosofi, retsfilosofi, den politiske filosofi (samfundsfilosofi), pæ-dagogisk filosofi og æstetik samt måske også religionsfilosofi. Fra gammel tid har moralfilosofien her stået i centrum; den har stillet spørgsmål som: Hvad er et godt menneske? Hvilke pligter har vi mennesker over for os selv og over for andre? Hvorledes begrundes et udsagn om, at nogen eller noget har moralsk værdi? Kan sådanne udsagn være sande eller falske på samme måde, som påstande om faktiske forhold? Hvad betyder det overhovedet, at en handling er "god", eller "slet"? Sådanne spørgsmål er evigt aktuelle. Grundkurset Grundkurset i filosofi består af 6 moduler: Filosofiens historie Etik og Politisk Filosofi Erkendelse og Tro Logik og Argumentationsteori Videnskabsteori Metafysik

4 Grundmodulerne strækker sig over 10 møder og sigter mod at give en elementær indføring i filosofiens vigtigste discipliner, problemer og skikkelser. Ved at følge alle 6 grundmoduler opnår man således at få et overordnet kendskab til, hvilke problemer der har optaget filosofferne gennem tiden. Modulerne udbydes med varierende mellemrum, idet filosofihistoriemodulet dog udbydes hvert semester. Emnekurser Et emnekursus strækker sig ligesom et grundmodul over 10 møder, men emnet er typisk langt mere snævert og behandles i en større dybde, end tilfældet er på de oversigtsskabende grundmodulkurser. Der er bl.a. derfor ingen emner, som der fast udbydes emnekurser i, og emnerne vil være ganske forskellige fra semester til semester. Der er flere typer emnekurser: Nogle handler om, hvad store tænkere i fortiden har ment og argumenteret for; her vil man således kunne få en vis orientering i den historiske udvikling. Disse kurser afholdes i mange tilfælde sammen med idéhistorie. Som eksempler på, hvad der i de seneste semestre har været udbudt, kan nævnes: - Fra dyder til laster: Adam Smiths filosofi - Religion og etik - Logik og argumentationsteknik - Historiens nytte og ulempe for livet: Nietzsche - Arbejde, forbrug og pluralisme: Hannah Arendts politiske tænkning - Mystikeren Martinus: Alternative tanker - Jaques Lacan: En introduktion Andre emnekurser behandler enkelte discipliner eller problemer, som det ikke har været muligt at få med i grundkurset, fx: Æstetik Retsfilosofi Videnskabsfilosofi Socialkonstruktivisme Atter andre emnekurser giver en uddybende behandling af dele af grundmodulernes stof: Eksistentialisme Humaniora og videnskab Billedets filosofi Nyere moralfilosofi Uvidenhed og Ansvar.

5 Litteratur Vejledende litteraturliste for den der vil orientere sig om faget. Speciallitteratur oplyses for de enkelte kurser. 1. Meget værdifulde hjælpemidler og oversigtsværker er: Poul Lübcke, red: Politikens filosofi leksikon. Politikens Forlag, Kbh Det knytter sig til følgende værk, som giver en fyldig fremstilling af det 20. århundredes filosofi: Poul Lübcke, red.: Vor tids filosofi. Bd.1: Engagement og forståelse. Bd.2: Videnskab og sprog. Politikens Forlag, Kbh Poul Lübcke, red.: Engelsk og Amerikansk Filosofi. Bd. 1. Fransk Filosofi. Bd. 2. Politikens Forlag, Kbh Jørgen Husted og Poul Lübcke: Politikens filosofihåndbog. Politikens Forlag, Kbh Af et 4-binds værk, som skal præsentere filosofiens udvikling fra den græske oldtid og til slutningen af det 19. århundrede, er udkommet bd.1 og bd. 3: Karsten Friis Johansen: Den europæiske filosofis historie. Antikken. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kbh C.H. Koch: Den europæiske filosofis historie fra reformation til oplysningstiden. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kbh Af de mere kortfattede filosofisk-historiske værker, der foreligger på dansk, kan nævnes: Gunnar Aspelin: Tankens veje 1-2. Rosenkilde og Bagger, Kbh (svensk original 1958). Arne Næss: Filosofiens historie 1-3. Stjernebøgernes Kulturbliotek. Vintens forlag, Kbh (oversat fra norsk). Genoptrykt på Hans Reitzels Forlag, 1991.

6 Justus Hartnack: Filosofiens historie. C.A. Reitzels Forlag, Berlingske forlag udgav gennem nogle år en serie 'De store tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek' med uddrag af en række store filosoffer i dansk oversættelse og med indledninger og noter. Disse bøger er for nylig genoptrykt af Munksgaards Forlag, Kbh. 4. Af anden litteratur på dansk kan nævnes: Hans Fink m.fl.: Menneske, samfund, natur. 2.udg. Gyldendal Kbh Søren Harnow Klausen: Metafysik - en grundbog. Gyldendal, Kbh Nils Holtug, Klemens Kappel og Kasper Lippert-Rasmussen: Det Retfærdige Samfund: Om lighed som ideal i etik og politik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbh Niels Thomassen: Etik. Gyldendal, Kbh Det bør også nævbnes, at mange af filosofiens store klassiske værker i de seneste år er blevet oversat til dansk.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Sofisternes syn på erkendelse og etik. Med Protagoras som dominerende sofist

Sofisternes syn på erkendelse og etik. Med Protagoras som dominerende sofist Sofisternes syn på erkendelse og etik Med Protagoras som dominerende sofist 1 Prolog Jeg vil i denne opgave belyse sofisternes erkendelse og etik. Jeg vil tage udgangspunkt i Protagoras og Gorgias, erkendelse

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Retorik som teori og videnskab. - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag

Retorik som teori og videnskab. - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag Retorik som teori og videnskab - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag Af Camilla Ladegaard Andersen, Forår 2004 Denne artikel har til formål, at diskutere retorik som teori og videnskab

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Argumentation og begrundelse

Argumentation og begrundelse Argumentation og begrundelse Indledning Begrundelse og argumentation o Erkendelsesteori o Begrundelse. o Slutningsformer. o Et indlæg vedrørende praktisk argumentation. Forelæsningsnote i videnskabsteori

Læs mere

Det økologiske økonomiparadigme

Det økologiske økonomiparadigme Det økologiske økonomiparadigme - en sproglig genopdagelse af den aristoteliske økonomiforståelse af Erik Christensen I denne artikel vil jeg præsentere det videnskabsfilosofiske grundlag for det nye økologiske

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Billedkunst og AT. Billedkunst tilhører det humanistiske hovedområde og følgelig gælder også her grundlæggende den hermeneutiske metode.

Billedkunst og AT. Billedkunst tilhører det humanistiske hovedområde og følgelig gælder også her grundlæggende den hermeneutiske metode. Billedkunst og AT Billedkunst tilhører det humanistiske hovedområde og følgelig gælder også her grundlæggende den hermeneutiske metode. Specifikt gælder: Fagets primære emner er billeder på flade, skulptur,

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Dansk Filosofisk Selskab, DFS, har blandt andet til formål at udbrede filosofisk interesse og forståelse i samfundet. Meningen med nærværende tidsskrift, Filosofiske

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT?

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT? Kapitel 2 Hvad vil vi med IT? Hvad vil vi med IT? 2 I kapitel 1 er det blevet belyst, hvorledes menneskers brug af data udgør et væsentligt grundlag for udbredelsen af IT og idéen om at sætte verden på

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Svend Brinkmann Mange psykologiske diskussioner har handlet om, hvorvidt motivation bedst skabes ved at forøge menneskers drivkraft, deres

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Aalborg, februar 1995

Aalborg, februar 1995 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 Indledning 7 Platon 15 Augustin 23 Aristoteles - og hans indflydelse på middelalderen 31 Thomas Aquinas og William of Ockham 39 Thomas Hobbes 47 John Locke, Jean-Jacques

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Medborgerskab i læreruddannelsen

Medborgerskab i læreruddannelsen 1 Medborgerskab i læreruddannelsen Rapport til Undervisningsministeriet, januar 2009 Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt INDHOLD Indledning... 1 Medborgerskab. Et nyt element i læreruddannelsen...

Læs mere

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion . En fænomenologisk diskussion Torben Hangaard Rasmussen Rasmussen, T. H. (unpub.).. En fænomenologisk diskussion. (pp. 1-35). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for

Læs mere

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledende betragtninger opgavemotivation... 2 Metode... 5 Teori og analyse... 7 Det senmoderne samfund... 7 Wolfgang Klafki... 8 Thomas Ziehe... 10 Æstetisk

Læs mere