Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer."

Transkript

1 Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr Brevid Ref. MKE Dir. tlf IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan er udarbejdet i forlængelse af kommunens overordnede digitaliseringsstrategi, godkendt i Direktionen i maj På Skole- og Børneudvalgets område sætter digitaliseringsstrategien fokus på den digitale daginstitution og den digitale folkeskole. IT- og medieplanen støtter op om visionen i digitaliseringsstrategien om at: Digital teknologi er en fuldt integreret del af undervisningen på kommunens folkeskoler, og elevernes læringsbehov understøttes af tidssvarende teknologiske muligheder. Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Planen består af række overordnede målsætninger samt en række projekter, som skal medvirke til at realisere målsætningerne. Det overordnede mål med denne plan er at børn og unges IT- og mediekompetencer i skoler og institutioner skal udvikle sig i takt med nutidens informations- og videnssamfund. Den stigende digitalisering af samfundets funktioner fordrer en mere systematisk tilgang til børn og unges anvendelse af nye teknologier i de offentlige institutioner. Internettets muligheder og de deraf følgende udfordringer har stor betydning for, hvordan undervisning, leg og læring foregår på institutionerne på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. I forbindelse en IT- og mediesatsning i institutioner og skoler vil en kompetenceudvikling af personalet være helt central. Der bliver brug for målrettet kompetenceudvikling for personalet på flere niveauer. Dels tekniske kompetencer og dels kompetencer i forhold til at arbejde pædagogisk med digitale medier. Det er ligeledes vigtigt, at lokale erfaringer og enkelt-projekter bliver opsamlet og spredt. Skoler og institutioner skal lære af hinanden. Forvaltningen vil derfor arbejde med modeller for spredning, hvor personale og ledelse erfaringsudveksler på tværs. Dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet viser udviklings- og forskningsprojekter, som kommunen selv har været med i og er engageret i, at der ligger mange udviklingsfelter forude for at kvalificere IT-understøttet leg og læring for børn og unge. Kommunerne kan med fordel satse og udvikle på de nye teknologiers anvendelse på dagtilbudsområdet og igangsætte initiativer, som driver en nødvendig digitaliseringsproces for at styrke børns kritiske analytiske mediekompetencer. Dette for at uddannelsessystemet senere kan profitere og bygge videre på børnenes læring. I Roskilde Kommune ønsker vi, at dagtilbuddene skal udvikle en digital kultur, som styrker børnenes evne til at reflektere, analysere og være kreative i deres omgang med medier. Børn skal opnå færdigheder i at anvende IT og medierelaterede redskaber som et personligt udtryksmiddel, så barnets perspektiv, livsverden og synspunkter synliggøres. Samtidig med at børn skal have mulighed for at udtrykke sig fx i lyd, levende billeder eller multimedier, skal børn lære at forholde sig analytisk og kritisk til deres omverden og dermed også til digitale udtryk. Det betyder at IT og mediebrug i dagtilbud skal have et

2 Side2/10 læringsperspektiv, hvor det mediepædagogiske arbejde kobles til dagtilbuddenes øvrige pædagogiske arbejde for at opfylde deres læreplansmål. Målet med digitale medier og udvikling af børns digitale kompetencer i dagtilbud er at give børn mangfoldige muligheder for at udtrykke sig, for at få indflydelse og for deltagelse i fællesskaber. Desuden får børn relevante mediekompetencer de kan bygge videre på ved skolestart, idet samme kompetencer bliver videreudviklet i skolen. Ligeledes ønsker Roskilde Kommune at digitalisere en stor del af den mere praktiske kommunikation mellem forældre og personale for at lette hverdagen for personalet og samtidig give forældrene større indsigt i deres barns dagligdag i institutionen. Folkeskoler I folkeskolen skal der i langt højere grad ske en digitalisering og modernisering af undervisningen i form af udvikling af digitale læremidler, digitale læringsformer og digitalisering af læringsmål. I dag udgør bøger og øvrige traditionelle medier langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler. Mange børn og unge færdes mere hjemmevant på internettet, mobiltelefoner, tablets m.v. Denne udvikling skal afspejles i undervisningsmaterialerne i folkeskolen. Målet er, at digitale læremidler, f.eks. digitale tavler, skal integreres i undervisningen og fremme elevernes læring. Derudover skal der i folkeskolen være fokus på, at udvikle digitale løsninger, som kan styrke den digitale kommunikation og videndeling. Det vil medføre en lettere adgang og oversigt over læremidler samtidig med, at tilrettelæggelsen af elevernes læring og læringsmål vil blive optimeret og forbedret. Dialogen mellem forældre og skole, lærere og elever samt lærerne indbyrdes, er i vis udstrækning allerede digital. Teknologi og de grundlæggende færdigheder er således allerede udbredt. Det er et mål at udbrede anvendelsen af den eksisterende teknologi til alle klasser og få den forbedret. Roskilde Kommune ønsker ligeledes, at den digitale kommunikation mellem skole og forældre opnår samme høje niveau på alle folkeskoler. De eksisterende løsninger skal udvikles, så de i højere grad anvendes til tilrettelæggelsen af elevernes læring og opfyldelsen af deres læringsmål, samt understøtte kommunikation og videndeling mellem lærere, forældre og elever. Fritidsområdet På fritidsområdet spiller digitale medier en stor rolle i børnenes liv, hvor de ofte selv styrer og organiserer sig i aktiviteterne omkring eksempelvis computerspil. Børnene lærer af hinanden og udvikler kompetencer, de kan bruge i mange andre sammenhænge. Roskilde Kommune ønsker, at SFOer og klubber arbejder med børnene i det uformelle læringsrum. Arbejdet med IT og medier skal være med til at udvikle børnenes samarbejdsevner og kommunikation og de digitale medier kan bruges som kommunikationsredskaber og til kreative skabende aktiviteter. Ligeledes skal den digitale kommunikation styrkes og udvikles mellem institutioner og samarbejdspartnere.

3 Side3/10 PROJEKTKATALOG DAGTILBUDSOMRÅDET LÆRING OG UNDERSTØTTELSE AF BØRNS MEDIEKOMPETENCER 1. Lokale strategier for udvikling af børns digitale kompetencer: Målet er at alle børn udvikler kompetencer indenfor informationssøgning og indsamling, produktion og formidling, analyse og dialog, kommunikation, videndeling og samarbejde. Derfor skal alle daginstitutionsområder og selvejende institutioner udarbejde en strategi for, hvordan de vil udvikle børns digitale kompetencer i hverdagen. Strategien skal beskrive, hvordan dagtilbuddet konkret kobler et mediepædagogisk arbejde til dagtilbuddets arbejde med pædagogiske læreplaner, således at mediebrug i dagtilbud har et læringsperspektiv og understøtter pædagogikken. 2. Digitale medier: Målet er at det digitale læringsmiljø i dagtilbuddene bidrager til at øge den pædagogiske kvalitet. Derfor skal digitale medier være tilgængelige for børn og pædagogisk personale. For at inspirere og motivere dagtilbuddene tilbydes henholdsvis dagplejen, de kommunale områder og gruppen af selvejende institutioner to IT værktøjskasser, indeholdende digitale medier som er særlig velegnet målgruppen. Til at understøtte dagtilbuddenes brug af IT værktøjskasserne og inspirere de øvrige dagtilbud bredes de mediepædagogiske erfaringer fra projekt IT i børnehøjde ud til hele 0-6 årsområdet. ØGET DIGITALISERING AF KOMMUNIKATION MELLEM DAGTILBUD OG FORÆLDRE 1. Videndeling og kommunikation mellem det enkelte dagtilbud og forældrene skal i højere grad være digital. Målet er, at forældrene føler sig bedre orienteret og inddraget samtidig med, at der frigøres personaleressourcer til kerneopgaven i daginstitutionerne. Senest ved udgangen af 2013 er der implementeret en børneintra-løsning i alle institutioner, og 75 % af personalet og forældrene erklærer sig enige i, at de oplever at kommunikationen er forbedret. SKOLEOMRÅDET LÆRING OG UNDERSTØTTELSE AF ELEVERNES IT-KOMPETENCER 1. Elevcomputere: Målet er, at alle elever frem mod 2014 skal have adgang til en computer (pc, bærbar pc, tablet-pc el.lign.) i undervisningen. Det forudsættes, at eleverne i overbygningen som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller udstyr til rådighed for enkelte elever, der ikke har mulighed herfor.

4 Side4/10 For eleverne på 0. 6 klassetrin skal elevmåltallet skal være 3 elever pr. PC. 2. Interaktive whiteboards digitale tavler: Målet er, at alle kommunes klasselokaler bliver udstyret med interaktive whiteboards (IWB) i skoleårene 2013/2014 og 2014/2015. Erfaringerne fra udviklings- og forskningsprojektet NORDIC SMART på Absalons Skole og fra samarbejdspartnerne i Sverige og Norge tyder klart på store gevinster ved IWB placeret i klasselokalerne på skolerne. Målet er at der på alle skoler arbejder med disse erfaringer, herunder bedre mulighed for samarbejde mellem eleverne og eleverne og lærerne, at det bliver lettere at fastholde et fagligt fokus og bedre sammenhæng mellem de enkelte undervisningsmoduler. 3. Digitale læremidler: Der vil de kommende år skulle tilføres flere ressourcer til digitale læremidler, da brugen af digitale læremidler vil være stigende samtidig med, at der er fag og fagområder, der endnu ikke er dækket af Roskilde-Pakken. Ligeledes satser forlagene i højere grad på området, og der kommer derfor en del nye digitale materialer på markedet. ØGET DIGITALISERING AF KOMMUNIKATIONEN MELLEM SKOLE OG FORÆLDRE 1. Videndeling og kommunikation: Alle skoler har en relativ god, men dog varieret anvendelse, af intranet og digital kommunikation. Roskilde Kommune ønsker at udnytte potentialet i den digitale kommunikation fuldt ud. I 2013 skal der udvikles principper og rammer for digital kommunikation på skolerne, som bygger på de positive erfaringer på de enkelte skoler. Målet er at skolernes anvendelse af digital kommunikation opnår samme høje niveau. SFO-OMRÅDET PILOTPROJEKTER OM UDVIKLING AF IT OG DIGITALE MEDIER 1. Der skal i gennemføres pilotprojekter på et antal skoler, hvor indskoling og SFO samarbejder om udvikling af brug af IT- og digitale medier, som pædagogisk metode til udvikling af børnenes digitale kompetencer. På baggrund af de erfaringer, der er opnået på dagtilbudsområdet skal det undersøges hvad der vil være relevant at udvikle på i indskoling og SFO-samarbejdet. Herunder skal det undersøges hvad der er af IT- og medieudstyr på SFOerne i dag samt hvilke muligheder SFOerne har for at komme på undervisningsnettet. Ligeledes skal der laves en afdækning om behovet for at udvikle personalets digitale kompetencer.

5 Side5/10 KLUBOMRÅDET LÆRING OG UNDERSTØTTELSE AF STØRRE BØRN OG UNGES IT-KOMPETENCER I FRITIDEN 1. Tilgængelighed mellem medier og digitale platforme er en væsentlig faktor for at de eksisterende platforme - eksempelvis hjemmesider og sociale medier - bliver brugt og udnyttet af de unge og forældrene. Det er vigtigt at alle unge i et fysisk fællesskab, har mulighed for at benytte net og brug af medier. Dette bl.a. for at kunne lære af hinanden, og skabe mulighed for at medarbejdere kan hjælpe og udfordre de unge der ikke er stærke i brugen af IT og medier, og med særligt fokus på relationsdannelse. Derfor er målet, at der bliver udarbejdet retningslinjer for større børn unges tilgang til, og brug af, medier og IT. Ligeledes skal der udarbejdes en strategi for hvordan IT og medier inddrages i klubbernes daglige pædagogiske praksis, med særlig fokus for den gruppe unge der har svært ved at deltage i de digitale fællesskaber DIGITALISERING AF KOMMUNIKATION MED KLUBBERNES SAMARBEJDSPARTNERE 1. Det er målet at den digitale kommunikation bliver mere tilgængelig for forældre og samarbejdspartnere, hvilket fordrer øget brug af digitale medier og kommunikationsformer i klubberne. Den digitale kommunikation skal styrkes og udvikles mellem klub og samarbejdspartnere, særligt forældre og skoler. I de enkelte klubber skal i løbet af udarbejde lokale strategier for medarbejderens brug af sociale medier og digital kommunikation i forhold til brugere og forældre.

6 Side6/10 BILAG: STATUS PÅ ARBEJDET MED IT OG MEDIER I SKOLER OG INSTITUTIONER DAGTILBUDSOMRÅDET På dagtilbudsområdet foreligger der ingen lovgivningsmæssige krav, og hidtil har det været op til den enkelte daginstitutionsleder at inddrage og udvikle brugen af de nye teknologier kommunikativt og pædagogisk. For at understøtte at dagtilbuddene arbejder med at udvikle børns digitale mediekompetencer er der i visionen og målsætninger for politiske mål i indskrevet en målsætning om, at dagtilbud udvikler børns digitale kompetencer. Herudover er forvaltningen i samarbejde med en række pilotinstitutioner i gang med en række projekter: Projekt IT i børnehøjde Fra september 2011 til juni 2012 har 6 dagtilbud sammen med konsulenter i forvaltningen samarbejdet i projekt IT i børnehøjde. I projekt har dagtilbuddene samarbejdet om at afprøve metoder og ideer til at arbejde pædagogisk med digitale medier. Formålet har været, at dele erfaringer og viden om, hvordan dagtilbud kan indrette deres pædagogiske og fysiske læringsmiljø, så de kan udvikle børns digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagen. Målet var, at børn i dagtilbud skulle udvikle kompetencer indenfor informationssøgning, kritisk sans, analyse og samarbejde, så de i højere grad ville få mulighed for at blive producenter frem for konsumenter af digitale medier. Dagtilbuddene har i efteråret 2011 samlet inspiration til at arbejde projektorienteret med IT i børnehøjde blandt andet fra et studiebesøg til en Förskola i Sverige. I januar/februar 2012 har projektdeltagerne deltaget i workshops med fokus på kompetenceudvikling indenfor forskellige teknologier. Desuden har dagtilbuddene i projektet haft mulighed for at låne digitalt udstyr af forvaltningen. Forvaltningen har indkøbt otte kasser med digitalt udstyr, for at hjælpe projektet i gang i dagtilbuddene. Dagtilbuddenes egne projekter har fået støtte og sparring fra en konsulent fra forvaltningen. Projektet er afsluttet med en konference for pædagoger og ledere i kommunen. Om konferencen se: Når dagtilbud, som noget nyt, skal arbejde med at udvikle børns mediekompetencer har vi gennem projektarbejdet lært at: Der er stor forskel på børns erfaringer med It og digitale medier. Disse forskelle kan udlignes gennem et mediepædagogisk arbejde i dagtilbuddene. Det er vigtigt at lederen af dagtilbuddet sætter digitalisering i børnehøjde på dagsordenen. Medarbejdere får mulighed for at tilegne sig mediepædagogiske kompetencer, det vil sige kompetencer, som gør dem i stand til at koble digitale aktiviteter til dagtilbuddets arbejde med læreplanstemaer. Medarbejdere dels får mulighed for inspiration og dels at tilegne sig digitale teknologiske kompetencer Dagtilbuddet fokuserer på medieleg frem for medieundervisning.

7 Side7/10 Der skal være let tilgængelige digitale medier til rådighed for børn og pædagogisk personale, og de skal virke. Digital kommunikation mellem dagtilbud for forældre Kommunikation mellem dagtilbud og forældre foregår i dag i de daglige personlige møder, forældremøder og samtaler, gennem telefon og via dagtilbuddenes hjemmesider. Hjemmesiderne bruges til kommunikation fra dagtilbud til forældre. I nogle dagtilbud melder forældre børns ferie og sygdom på sms til dagtilbuddet. Fire afdelinger under det tidligere område Østervang har siden starten af 2011 været i gang med et pilotforsøg, som har til hensigt at digitalisere arbejdsgange og kommunikation mellem forældre og personale i dagligdagen. Der er tale om et børneintrasystem, som i et vist omfang kan sammenlignes med SkoleIntra. Systemet består af to dele: En forældrerettet del, hvor forældrene bl.a. kan se dagens dagbog/fotos, se institutionens kalender, læse opslag, anmelde fravær mv. Systemets anden del er målrettet personalet og er et administrativt redskab der giver adgang til bl.a. aktivitetskalender, medarbejderoversigt, stamkort, politikker, Pædagogisk Udvikling Plan mv. Carsten og Gitte børnehaveprojekt 10 dagtilbud deltager i et Carsten og Gitte børnehaveprojekt. Projektet gennemføres fra august 2012 april 2013, og det ledes af Copenhagen Bombay. I projektet skal dagtilbuddene afprøve et lege- og lære univers på tablets for børn. Lege- og læreuniverset tager udgangspunkt i læreplaner og sprogpakken, og spil og lege er udviklet til at lære børn sociale kompetencer og samarbejde på en sjov og inkluderende måde. Samtidigt er det hensigten, at universet skal være med til at inddrage forældre og hjem i børnenes hverdag og læring. Gennem testningen af lege og lære universet og deltagelse i en workshop er dagtilbuddene med til at udvikle universet. I projektet har to dagtilbud i samarbejde med Specialpædagogisk Rådgivning særlig opmærksomhed på værdien af universet og brug af tablets i forhold til børn med særlige behov. SKOLEOMRÅDET Inddragelsen af IT på skoleområdet i Roskilde Kommune har i de sidste ti år overvejende været anvendt for at motivere elevere og har ikke i tilstrækkelig grad kvalificeret eleverne. Den tekniske Infrastruktur samt et relativt højt måltal for elever pr. pc har skabt mange begrænsninger for elevernes og lærernes brug af IT i undervisningen. Dette har betydet, at mange lærere i praksis ikke har kunnet planlægge undervisning med integration af IT i den daglige undervisning, da de ikke har kunnet være sikre på om PCere og infrastruktur har fungeret godt nok. Dette førte i 2009 til SBUs ønske om en redegørelse. Redegørelsen resulterede i en konklusion med ti fremhævede udviklingsfelter, hvoraf fem nedenstående udviklingsfelter blev prioriteret af SBU fra budget 2010 og frem. 1. Netkapacitet: Roskilde Kommunes satsning på området har i første omgang været en satsning på at opgradere infrastrukturen til et tidssvarende niveau. Dette arbejde er i skrivende stund ved at blive realiseret, således at skolernes adgang til både intranet og internet vil understøtte anvendelsen af digitale resurser. 2. Drift og support: IT- service er helt central i denne udvikling, hvor understøttelse af skolernes IT-systemer med drift og support er blevet opprioriteret med 2 medarbejdere. En fortsat udvikling sker i et tæt samarbejde med IT service, forvaltningen og skolerne.

8 Side8/10 3. Roskilde-pakken. Pakken er realiseret og udbygget og består af digitale undervisningsmidler. Roskilde-pakken har et årligt budget på 1,4 millioner kr. Den understøtter i høj grad skolernes tilgang til tidssvarende digitale undervisningsmidler og sparer med sine stordriftsfordele skolerne for betydelige udgifter. Roskilde-pakkens digitale resurser og anvendelse undersøges løbende, så en kvalitetssikring fremadrettet opnås. Se på side 10 i dette oplæg, hvor området uddybes. 4. Finansieringsmodel: Der er fra 2011 implementeret en finansieringsmodel, således at skolerne ikke længere selv finansierer IT-rygsækordningen og dermed ikke belastes økonomisk forskelligt betinget af svingende udgifter via omskifteligt elevtal med dysleksi. Området vurderes i samarbejde med PPR. Der er ligeledes implementeret en finansieringsmodel, således at skolernes driftsbidrag til skole pc ordningen trækkes fra skolerne førend de får bevilget deres driftsmidler. Lærere og elever i Roskilde har i dag fortsat forskellige muligheder for at integrere IT og medier i undervisningen, da skolerne har prioriteret teknologi indkøb meget forskelligt. Læringscentre Læringscentre tilbyder skolens læringsresurser og har været under udvikling siden Vi afventer endelig evaluering i Forvaltningen har varetaget den overordnede styring, hvor læringscentrene har udvalgt deres egne indsatsområder ud fra en kommunal vision. De fleste skoler har bl.a. valgt IT som indsatsområde. Samtidigt har udviklingen mod flere og flere digitale undervisningsmidler medført af IT-vejlederne på skolerne i stigende grad og med fordel for skolerne samarbejder med læringscentrene. Hovedudfordringen på IT-området er den ofte sammenblandende vejlederfunktion mellem tekniske IT-vejledere og pædagogiske IT-vejledere. Digitale læremidler De nye digitale læremidler indeholder ud over tekst mange andre medier billeder, lyd, video, grafik og animationer, og disse sammensatte udtryk kaldes multimodale tekster. Den multimodale tekst er karakteriseret ved en kombination af flere udtryksformer, som gensidigt supplerer og forudsætter hinanden. For at afkode en multimodal tekst må eleven have nødvendige kompetencer for at læse tekster med sammensatte udtryksformer. Eleverne skal kunne orientere sig på skærmbilledet og have kendskab til navigation og læseretning og kunne bevæge sig rundt mellem de forskellige medieudtryk. I den sidste redegørelse for IT og medier i folkeskolerne i Roskilde Kommune blev en fælles digital ressource, som alle elever og lærere havde adgang til, beskrevet og foreslået. Roskilde-Pakken er i dag en realitet og består af en række online-portaler af forskellig karakter, der alle tilgås med UNI-login, og hvor elever og lærere har adgang fra skolen og hjemme i forbindelse med deres forberedelse. Roskilde-Pakken sikrer, at alle skoler har adgang til relevante digitale læremidler minimumsniveau. Pakken er igennem de sidste 2 år udvidet, så den i dag dækker mange fag og fagområder i folkeskolen, men der skal fortsat ske en udvikling, da området får en stigende betydning for skolernes undervisning. Roskilde-Pakken har indtil videre været finansieret af forvaltningen der bruges ca. 1.4 mio. på digitale læremidler. Det har været muligt at forhandle priserne ned med forlagene, og der er opnået store rabatter ved kommunale abonnementer. I den fremtidige udbygning skal der findes em finansieringsform, hvor skolerne bidrager til den centrale ressource. De digitale læremidler bruges i stigende grad i kommunens folkeskoler, og der må forventes en kraftig stigning, når renovering af netværk samt udskiftning af computere er gennemført i skoleåret , så vil der være en infrastruktur, der er klart forbedret i forhold til tidligere.

9 Side9/10 Projekt Nordic Smart Erfaringerne fra udviklings- og forskningsprojektet NORDIC SMART på Absalons Skole og fra samarbejdspartnerne i Sverige og Norge tyder klart på store gevinster ved interaktive WhiteBoards (IWB) placeret i klasselokalerne på skolerne. For lærerne er der identificeret fordele for deres forberedelse, gennemførsel af undervisningen med inddragelse af flere medier og ikke mindst bedre mulighed for at skabe sammenhæng mellem de forskellige undervisningsmoduler. For elevernes læring har det vist at være lettere at fastholde et fagligt fokus og lade eleverne komme til orde bl.a. ved hjælp af sociale medier, men også fordi eleverne umiddelbart har lettere tilgang til at udtrykke sig og arbejde med digitale produktioner på IWB. Erfaringerne tyder også klart på bedre muligheder for samarbejde mellem elever, men også mellem elever og lærere. Sidst, men ikke mindst, understøtter IWB også et flow mellem forskellige elevaktiviteter såsom individuelle, makkerskabssamarbejde, gruppesamarbejde og fælles seancer for hele klassen, idet de digitale produktioner let kan flyttes fra forskellige platforme til IWB og vice versa. Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) På baggrund af Byrådets bevilling i budget 2011 til den gennemgribende renovering af hele IT-infrastukturen på skolerne, optimering i anvendelsen af IT-rygsække og en udbygning af de digitale undervisningsmidler til samtlige skoler, har Roskilde Kommunetaget initiativ til et EU-projekt om grænseoverskridende undervisning via nye teknologier. GNU-projektet etablerer ved projektstart et grænseoverskridende samarbejde mellem 9 nordiske skoler og 18 skoleklasser, som i fællesskab skal planlægge og gennemføre fælles grænseoverskridende undervisning i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og matematik understøttet af nye teknologier. Formålet med projektet er at få udviklet nye digitale undervisningsformer og metoder i interaktion mellem elever, lærere og forskere i Danmark, Sverige og Norge. Projektet har fire mål: 1. Udvikling af nye undervisnings- og arbejdsformer i de udvalgte fag, understøttet af digitale teknologier som kan understøtte synkron kommunikation og kollaboration mellem eleverne. 2. På lærer/elev niveau er det målet at udvikle og afprøve konkrete samarbejdsmodeller mellem lærere på tværs af de tre lande. 3. På skoleniveau er det målet at udvikle og afprøve en konkret skoleudviklingsmodel, som kan sikre at den i projektet udviklede viden, implementeres på en hel skole. 4. På kommunalt niveau er det målet at implementere de udviklede faglige koncepter og skoleudviklingsmodeller i kommunens generelle skolepolitik. SFO-OMRÅDET SFOen er en del af skolens virksomhed. I folkeskoleloven er der en Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOens pædagogiske arbejde. Formålene er at fremme, at SFOen inddrages i opfyldelse af Folkeskolens formål, der blandt handler om at fremme børnenes udvikling og give dem lyst til at lære mere. Skolen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

10 Side10/10 En del af de mål som SFOen skal opfylde i det pædagogiske arbejde, er at sikre samspillet mellem SFO ens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Derudover skal det sikres at der arbejdes målrettet med støtte til børn med særlige behov. Det vil være meget relevant at SFO og indskolingsdel udvikler samarbejdet i forbindelse med implementering af brugen af IT og digitale medier i det pædagogiske arbejde. Den politiske vedtagne læsehandleplan, vil på SFO-området blive fulgt op, ved sætte fokus på at udvikle børnenes sprog og læsning og udvikling af pædagogernes kompetencer i den forbindelse. Dette indsatsområde vil kunne spille godt sammen med denne IT- og mediestrategi. Et konkret eksempel: Som en del af strategien på Hedegårdenes skole i årene , vil skoledel og SFO afprøve at arbejde innovativt og samarbejde om It-og medie og læsehandleplanen. Der indkøbes et antal tablets, der inddrages i undervisningen og SFOen vil arbejde tæt sammen med indskolingen. SFOen vil sammen med læsevejlederen på skolen, laver/finder relevante app s, som børnene målrettet kan bruge som aktivitet. App's og links der har med læsetræning og sprogforståelse at gøre, med særlig fokus på de to-sprogede børn og børn fra Basisgruppen. Et andet eksempel er idræts-sfoerne, der er gået i gang med at arbejde med GPS-løb med børnene. IT-udstyret på de enkelte SFOer: Der er administrative PC på alle SFOer. Alle institutioner kommunikerer med forældrene via forældreintra. Der er ifølge kommunens IT-afdeling ikke et samlet overblik over, hvilke faciliteter der elles findes på de enkelte SFOer. Mange SFOer er koblet op på det almindelige net med gamle maskiner, der bruges til spil. KLUBOMRÅDET På klubområdet er der ingen lovmæssige krav. Det er op til den enkelte klubleder hvor meget it og medier fylder i den pædagogiske praksis, samt hvorledes dette benyttes som kommunikation mellem forældre og samarbejdsparter. Uagtet dette, er it og medier en helt naturlig del af, langt de flestes, unges hverdag, både hvad angår information/kommunikation og ikke mindst deres indbyrdes relationer. Der er stor forskel på klubbernes brug af digital kommunikation mellem forældre, skoler og andre samarbejdspartnere. Desuden vanskeliggøres kommunikationen mellem skoler og klubber af forskellige elektroniske platforme.

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Digitalisering på skoleområdet. BKF Fællesmøde 20.4.2012

Digitalisering på skoleområdet. BKF Fællesmøde 20.4.2012 Digitalisering på skoleområdet BKF Fællesmøde 20.4.2012 Rammen Faghæfte 48 it er et mål i sig selv KL-strategi-vision: At daginstitutioner, folkeskoler og biblioteker udnytter teknologi til at øge børn

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017.

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år Gældende for 2014 2017 Ballerup Kommune 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Ballerup Kommunes institutioner 2017 et fremtidsbillede... 4 2.0 Visionen:...

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere