Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer."

Transkript

1 Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr Brevid Ref. MKE Dir. tlf IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan er udarbejdet i forlængelse af kommunens overordnede digitaliseringsstrategi, godkendt i Direktionen i maj På Skole- og Børneudvalgets område sætter digitaliseringsstrategien fokus på den digitale daginstitution og den digitale folkeskole. IT- og medieplanen støtter op om visionen i digitaliseringsstrategien om at: Digital teknologi er en fuldt integreret del af undervisningen på kommunens folkeskoler, og elevernes læringsbehov understøttes af tidssvarende teknologiske muligheder. Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Planen består af række overordnede målsætninger samt en række projekter, som skal medvirke til at realisere målsætningerne. Det overordnede mål med denne plan er at børn og unges IT- og mediekompetencer i skoler og institutioner skal udvikle sig i takt med nutidens informations- og videnssamfund. Den stigende digitalisering af samfundets funktioner fordrer en mere systematisk tilgang til børn og unges anvendelse af nye teknologier i de offentlige institutioner. Internettets muligheder og de deraf følgende udfordringer har stor betydning for, hvordan undervisning, leg og læring foregår på institutionerne på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. I forbindelse en IT- og mediesatsning i institutioner og skoler vil en kompetenceudvikling af personalet være helt central. Der bliver brug for målrettet kompetenceudvikling for personalet på flere niveauer. Dels tekniske kompetencer og dels kompetencer i forhold til at arbejde pædagogisk med digitale medier. Det er ligeledes vigtigt, at lokale erfaringer og enkelt-projekter bliver opsamlet og spredt. Skoler og institutioner skal lære af hinanden. Forvaltningen vil derfor arbejde med modeller for spredning, hvor personale og ledelse erfaringsudveksler på tværs. Dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet viser udviklings- og forskningsprojekter, som kommunen selv har været med i og er engageret i, at der ligger mange udviklingsfelter forude for at kvalificere IT-understøttet leg og læring for børn og unge. Kommunerne kan med fordel satse og udvikle på de nye teknologiers anvendelse på dagtilbudsområdet og igangsætte initiativer, som driver en nødvendig digitaliseringsproces for at styrke børns kritiske analytiske mediekompetencer. Dette for at uddannelsessystemet senere kan profitere og bygge videre på børnenes læring. I Roskilde Kommune ønsker vi, at dagtilbuddene skal udvikle en digital kultur, som styrker børnenes evne til at reflektere, analysere og være kreative i deres omgang med medier. Børn skal opnå færdigheder i at anvende IT og medierelaterede redskaber som et personligt udtryksmiddel, så barnets perspektiv, livsverden og synspunkter synliggøres. Samtidig med at børn skal have mulighed for at udtrykke sig fx i lyd, levende billeder eller multimedier, skal børn lære at forholde sig analytisk og kritisk til deres omverden og dermed også til digitale udtryk. Det betyder at IT og mediebrug i dagtilbud skal have et

2 Side2/10 læringsperspektiv, hvor det mediepædagogiske arbejde kobles til dagtilbuddenes øvrige pædagogiske arbejde for at opfylde deres læreplansmål. Målet med digitale medier og udvikling af børns digitale kompetencer i dagtilbud er at give børn mangfoldige muligheder for at udtrykke sig, for at få indflydelse og for deltagelse i fællesskaber. Desuden får børn relevante mediekompetencer de kan bygge videre på ved skolestart, idet samme kompetencer bliver videreudviklet i skolen. Ligeledes ønsker Roskilde Kommune at digitalisere en stor del af den mere praktiske kommunikation mellem forældre og personale for at lette hverdagen for personalet og samtidig give forældrene større indsigt i deres barns dagligdag i institutionen. Folkeskoler I folkeskolen skal der i langt højere grad ske en digitalisering og modernisering af undervisningen i form af udvikling af digitale læremidler, digitale læringsformer og digitalisering af læringsmål. I dag udgør bøger og øvrige traditionelle medier langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler. Mange børn og unge færdes mere hjemmevant på internettet, mobiltelefoner, tablets m.v. Denne udvikling skal afspejles i undervisningsmaterialerne i folkeskolen. Målet er, at digitale læremidler, f.eks. digitale tavler, skal integreres i undervisningen og fremme elevernes læring. Derudover skal der i folkeskolen være fokus på, at udvikle digitale løsninger, som kan styrke den digitale kommunikation og videndeling. Det vil medføre en lettere adgang og oversigt over læremidler samtidig med, at tilrettelæggelsen af elevernes læring og læringsmål vil blive optimeret og forbedret. Dialogen mellem forældre og skole, lærere og elever samt lærerne indbyrdes, er i vis udstrækning allerede digital. Teknologi og de grundlæggende færdigheder er således allerede udbredt. Det er et mål at udbrede anvendelsen af den eksisterende teknologi til alle klasser og få den forbedret. Roskilde Kommune ønsker ligeledes, at den digitale kommunikation mellem skole og forældre opnår samme høje niveau på alle folkeskoler. De eksisterende løsninger skal udvikles, så de i højere grad anvendes til tilrettelæggelsen af elevernes læring og opfyldelsen af deres læringsmål, samt understøtte kommunikation og videndeling mellem lærere, forældre og elever. Fritidsområdet På fritidsområdet spiller digitale medier en stor rolle i børnenes liv, hvor de ofte selv styrer og organiserer sig i aktiviteterne omkring eksempelvis computerspil. Børnene lærer af hinanden og udvikler kompetencer, de kan bruge i mange andre sammenhænge. Roskilde Kommune ønsker, at SFOer og klubber arbejder med børnene i det uformelle læringsrum. Arbejdet med IT og medier skal være med til at udvikle børnenes samarbejdsevner og kommunikation og de digitale medier kan bruges som kommunikationsredskaber og til kreative skabende aktiviteter. Ligeledes skal den digitale kommunikation styrkes og udvikles mellem institutioner og samarbejdspartnere.

3 Side3/10 PROJEKTKATALOG DAGTILBUDSOMRÅDET LÆRING OG UNDERSTØTTELSE AF BØRNS MEDIEKOMPETENCER 1. Lokale strategier for udvikling af børns digitale kompetencer: Målet er at alle børn udvikler kompetencer indenfor informationssøgning og indsamling, produktion og formidling, analyse og dialog, kommunikation, videndeling og samarbejde. Derfor skal alle daginstitutionsområder og selvejende institutioner udarbejde en strategi for, hvordan de vil udvikle børns digitale kompetencer i hverdagen. Strategien skal beskrive, hvordan dagtilbuddet konkret kobler et mediepædagogisk arbejde til dagtilbuddets arbejde med pædagogiske læreplaner, således at mediebrug i dagtilbud har et læringsperspektiv og understøtter pædagogikken. 2. Digitale medier: Målet er at det digitale læringsmiljø i dagtilbuddene bidrager til at øge den pædagogiske kvalitet. Derfor skal digitale medier være tilgængelige for børn og pædagogisk personale. For at inspirere og motivere dagtilbuddene tilbydes henholdsvis dagplejen, de kommunale områder og gruppen af selvejende institutioner to IT værktøjskasser, indeholdende digitale medier som er særlig velegnet målgruppen. Til at understøtte dagtilbuddenes brug af IT værktøjskasserne og inspirere de øvrige dagtilbud bredes de mediepædagogiske erfaringer fra projekt IT i børnehøjde ud til hele 0-6 årsområdet. ØGET DIGITALISERING AF KOMMUNIKATION MELLEM DAGTILBUD OG FORÆLDRE 1. Videndeling og kommunikation mellem det enkelte dagtilbud og forældrene skal i højere grad være digital. Målet er, at forældrene føler sig bedre orienteret og inddraget samtidig med, at der frigøres personaleressourcer til kerneopgaven i daginstitutionerne. Senest ved udgangen af 2013 er der implementeret en børneintra-løsning i alle institutioner, og 75 % af personalet og forældrene erklærer sig enige i, at de oplever at kommunikationen er forbedret. SKOLEOMRÅDET LÆRING OG UNDERSTØTTELSE AF ELEVERNES IT-KOMPETENCER 1. Elevcomputere: Målet er, at alle elever frem mod 2014 skal have adgang til en computer (pc, bærbar pc, tablet-pc el.lign.) i undervisningen. Det forudsættes, at eleverne i overbygningen som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller udstyr til rådighed for enkelte elever, der ikke har mulighed herfor.

4 Side4/10 For eleverne på 0. 6 klassetrin skal elevmåltallet skal være 3 elever pr. PC. 2. Interaktive whiteboards digitale tavler: Målet er, at alle kommunes klasselokaler bliver udstyret med interaktive whiteboards (IWB) i skoleårene 2013/2014 og 2014/2015. Erfaringerne fra udviklings- og forskningsprojektet NORDIC SMART på Absalons Skole og fra samarbejdspartnerne i Sverige og Norge tyder klart på store gevinster ved IWB placeret i klasselokalerne på skolerne. Målet er at der på alle skoler arbejder med disse erfaringer, herunder bedre mulighed for samarbejde mellem eleverne og eleverne og lærerne, at det bliver lettere at fastholde et fagligt fokus og bedre sammenhæng mellem de enkelte undervisningsmoduler. 3. Digitale læremidler: Der vil de kommende år skulle tilføres flere ressourcer til digitale læremidler, da brugen af digitale læremidler vil være stigende samtidig med, at der er fag og fagområder, der endnu ikke er dækket af Roskilde-Pakken. Ligeledes satser forlagene i højere grad på området, og der kommer derfor en del nye digitale materialer på markedet. ØGET DIGITALISERING AF KOMMUNIKATIONEN MELLEM SKOLE OG FORÆLDRE 1. Videndeling og kommunikation: Alle skoler har en relativ god, men dog varieret anvendelse, af intranet og digital kommunikation. Roskilde Kommune ønsker at udnytte potentialet i den digitale kommunikation fuldt ud. I 2013 skal der udvikles principper og rammer for digital kommunikation på skolerne, som bygger på de positive erfaringer på de enkelte skoler. Målet er at skolernes anvendelse af digital kommunikation opnår samme høje niveau. SFO-OMRÅDET PILOTPROJEKTER OM UDVIKLING AF IT OG DIGITALE MEDIER 1. Der skal i gennemføres pilotprojekter på et antal skoler, hvor indskoling og SFO samarbejder om udvikling af brug af IT- og digitale medier, som pædagogisk metode til udvikling af børnenes digitale kompetencer. På baggrund af de erfaringer, der er opnået på dagtilbudsområdet skal det undersøges hvad der vil være relevant at udvikle på i indskoling og SFO-samarbejdet. Herunder skal det undersøges hvad der er af IT- og medieudstyr på SFOerne i dag samt hvilke muligheder SFOerne har for at komme på undervisningsnettet. Ligeledes skal der laves en afdækning om behovet for at udvikle personalets digitale kompetencer.

5 Side5/10 KLUBOMRÅDET LÆRING OG UNDERSTØTTELSE AF STØRRE BØRN OG UNGES IT-KOMPETENCER I FRITIDEN 1. Tilgængelighed mellem medier og digitale platforme er en væsentlig faktor for at de eksisterende platforme - eksempelvis hjemmesider og sociale medier - bliver brugt og udnyttet af de unge og forældrene. Det er vigtigt at alle unge i et fysisk fællesskab, har mulighed for at benytte net og brug af medier. Dette bl.a. for at kunne lære af hinanden, og skabe mulighed for at medarbejdere kan hjælpe og udfordre de unge der ikke er stærke i brugen af IT og medier, og med særligt fokus på relationsdannelse. Derfor er målet, at der bliver udarbejdet retningslinjer for større børn unges tilgang til, og brug af, medier og IT. Ligeledes skal der udarbejdes en strategi for hvordan IT og medier inddrages i klubbernes daglige pædagogiske praksis, med særlig fokus for den gruppe unge der har svært ved at deltage i de digitale fællesskaber DIGITALISERING AF KOMMUNIKATION MED KLUBBERNES SAMARBEJDSPARTNERE 1. Det er målet at den digitale kommunikation bliver mere tilgængelig for forældre og samarbejdspartnere, hvilket fordrer øget brug af digitale medier og kommunikationsformer i klubberne. Den digitale kommunikation skal styrkes og udvikles mellem klub og samarbejdspartnere, særligt forældre og skoler. I de enkelte klubber skal i løbet af udarbejde lokale strategier for medarbejderens brug af sociale medier og digital kommunikation i forhold til brugere og forældre.

6 Side6/10 BILAG: STATUS PÅ ARBEJDET MED IT OG MEDIER I SKOLER OG INSTITUTIONER DAGTILBUDSOMRÅDET På dagtilbudsområdet foreligger der ingen lovgivningsmæssige krav, og hidtil har det været op til den enkelte daginstitutionsleder at inddrage og udvikle brugen af de nye teknologier kommunikativt og pædagogisk. For at understøtte at dagtilbuddene arbejder med at udvikle børns digitale mediekompetencer er der i visionen og målsætninger for politiske mål i indskrevet en målsætning om, at dagtilbud udvikler børns digitale kompetencer. Herudover er forvaltningen i samarbejde med en række pilotinstitutioner i gang med en række projekter: Projekt IT i børnehøjde Fra september 2011 til juni 2012 har 6 dagtilbud sammen med konsulenter i forvaltningen samarbejdet i projekt IT i børnehøjde. I projekt har dagtilbuddene samarbejdet om at afprøve metoder og ideer til at arbejde pædagogisk med digitale medier. Formålet har været, at dele erfaringer og viden om, hvordan dagtilbud kan indrette deres pædagogiske og fysiske læringsmiljø, så de kan udvikle børns digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagen. Målet var, at børn i dagtilbud skulle udvikle kompetencer indenfor informationssøgning, kritisk sans, analyse og samarbejde, så de i højere grad ville få mulighed for at blive producenter frem for konsumenter af digitale medier. Dagtilbuddene har i efteråret 2011 samlet inspiration til at arbejde projektorienteret med IT i børnehøjde blandt andet fra et studiebesøg til en Förskola i Sverige. I januar/februar 2012 har projektdeltagerne deltaget i workshops med fokus på kompetenceudvikling indenfor forskellige teknologier. Desuden har dagtilbuddene i projektet haft mulighed for at låne digitalt udstyr af forvaltningen. Forvaltningen har indkøbt otte kasser med digitalt udstyr, for at hjælpe projektet i gang i dagtilbuddene. Dagtilbuddenes egne projekter har fået støtte og sparring fra en konsulent fra forvaltningen. Projektet er afsluttet med en konference for pædagoger og ledere i kommunen. Om konferencen se: Når dagtilbud, som noget nyt, skal arbejde med at udvikle børns mediekompetencer har vi gennem projektarbejdet lært at: Der er stor forskel på børns erfaringer med It og digitale medier. Disse forskelle kan udlignes gennem et mediepædagogisk arbejde i dagtilbuddene. Det er vigtigt at lederen af dagtilbuddet sætter digitalisering i børnehøjde på dagsordenen. Medarbejdere får mulighed for at tilegne sig mediepædagogiske kompetencer, det vil sige kompetencer, som gør dem i stand til at koble digitale aktiviteter til dagtilbuddets arbejde med læreplanstemaer. Medarbejdere dels får mulighed for inspiration og dels at tilegne sig digitale teknologiske kompetencer Dagtilbuddet fokuserer på medieleg frem for medieundervisning.

7 Side7/10 Der skal være let tilgængelige digitale medier til rådighed for børn og pædagogisk personale, og de skal virke. Digital kommunikation mellem dagtilbud for forældre Kommunikation mellem dagtilbud og forældre foregår i dag i de daglige personlige møder, forældremøder og samtaler, gennem telefon og via dagtilbuddenes hjemmesider. Hjemmesiderne bruges til kommunikation fra dagtilbud til forældre. I nogle dagtilbud melder forældre børns ferie og sygdom på sms til dagtilbuddet. Fire afdelinger under det tidligere område Østervang har siden starten af 2011 været i gang med et pilotforsøg, som har til hensigt at digitalisere arbejdsgange og kommunikation mellem forældre og personale i dagligdagen. Der er tale om et børneintrasystem, som i et vist omfang kan sammenlignes med SkoleIntra. Systemet består af to dele: En forældrerettet del, hvor forældrene bl.a. kan se dagens dagbog/fotos, se institutionens kalender, læse opslag, anmelde fravær mv. Systemets anden del er målrettet personalet og er et administrativt redskab der giver adgang til bl.a. aktivitetskalender, medarbejderoversigt, stamkort, politikker, Pædagogisk Udvikling Plan mv. Carsten og Gitte børnehaveprojekt 10 dagtilbud deltager i et Carsten og Gitte børnehaveprojekt. Projektet gennemføres fra august 2012 april 2013, og det ledes af Copenhagen Bombay. I projektet skal dagtilbuddene afprøve et lege- og lære univers på tablets for børn. Lege- og læreuniverset tager udgangspunkt i læreplaner og sprogpakken, og spil og lege er udviklet til at lære børn sociale kompetencer og samarbejde på en sjov og inkluderende måde. Samtidigt er det hensigten, at universet skal være med til at inddrage forældre og hjem i børnenes hverdag og læring. Gennem testningen af lege og lære universet og deltagelse i en workshop er dagtilbuddene med til at udvikle universet. I projektet har to dagtilbud i samarbejde med Specialpædagogisk Rådgivning særlig opmærksomhed på værdien af universet og brug af tablets i forhold til børn med særlige behov. SKOLEOMRÅDET Inddragelsen af IT på skoleområdet i Roskilde Kommune har i de sidste ti år overvejende været anvendt for at motivere elevere og har ikke i tilstrækkelig grad kvalificeret eleverne. Den tekniske Infrastruktur samt et relativt højt måltal for elever pr. pc har skabt mange begrænsninger for elevernes og lærernes brug af IT i undervisningen. Dette har betydet, at mange lærere i praksis ikke har kunnet planlægge undervisning med integration af IT i den daglige undervisning, da de ikke har kunnet være sikre på om PCere og infrastruktur har fungeret godt nok. Dette førte i 2009 til SBUs ønske om en redegørelse. Redegørelsen resulterede i en konklusion med ti fremhævede udviklingsfelter, hvoraf fem nedenstående udviklingsfelter blev prioriteret af SBU fra budget 2010 og frem. 1. Netkapacitet: Roskilde Kommunes satsning på området har i første omgang været en satsning på at opgradere infrastrukturen til et tidssvarende niveau. Dette arbejde er i skrivende stund ved at blive realiseret, således at skolernes adgang til både intranet og internet vil understøtte anvendelsen af digitale resurser. 2. Drift og support: IT- service er helt central i denne udvikling, hvor understøttelse af skolernes IT-systemer med drift og support er blevet opprioriteret med 2 medarbejdere. En fortsat udvikling sker i et tæt samarbejde med IT service, forvaltningen og skolerne.

8 Side8/10 3. Roskilde-pakken. Pakken er realiseret og udbygget og består af digitale undervisningsmidler. Roskilde-pakken har et årligt budget på 1,4 millioner kr. Den understøtter i høj grad skolernes tilgang til tidssvarende digitale undervisningsmidler og sparer med sine stordriftsfordele skolerne for betydelige udgifter. Roskilde-pakkens digitale resurser og anvendelse undersøges løbende, så en kvalitetssikring fremadrettet opnås. Se på side 10 i dette oplæg, hvor området uddybes. 4. Finansieringsmodel: Der er fra 2011 implementeret en finansieringsmodel, således at skolerne ikke længere selv finansierer IT-rygsækordningen og dermed ikke belastes økonomisk forskelligt betinget af svingende udgifter via omskifteligt elevtal med dysleksi. Området vurderes i samarbejde med PPR. Der er ligeledes implementeret en finansieringsmodel, således at skolernes driftsbidrag til skole pc ordningen trækkes fra skolerne førend de får bevilget deres driftsmidler. Lærere og elever i Roskilde har i dag fortsat forskellige muligheder for at integrere IT og medier i undervisningen, da skolerne har prioriteret teknologi indkøb meget forskelligt. Læringscentre Læringscentre tilbyder skolens læringsresurser og har været under udvikling siden Vi afventer endelig evaluering i Forvaltningen har varetaget den overordnede styring, hvor læringscentrene har udvalgt deres egne indsatsområder ud fra en kommunal vision. De fleste skoler har bl.a. valgt IT som indsatsområde. Samtidigt har udviklingen mod flere og flere digitale undervisningsmidler medført af IT-vejlederne på skolerne i stigende grad og med fordel for skolerne samarbejder med læringscentrene. Hovedudfordringen på IT-området er den ofte sammenblandende vejlederfunktion mellem tekniske IT-vejledere og pædagogiske IT-vejledere. Digitale læremidler De nye digitale læremidler indeholder ud over tekst mange andre medier billeder, lyd, video, grafik og animationer, og disse sammensatte udtryk kaldes multimodale tekster. Den multimodale tekst er karakteriseret ved en kombination af flere udtryksformer, som gensidigt supplerer og forudsætter hinanden. For at afkode en multimodal tekst må eleven have nødvendige kompetencer for at læse tekster med sammensatte udtryksformer. Eleverne skal kunne orientere sig på skærmbilledet og have kendskab til navigation og læseretning og kunne bevæge sig rundt mellem de forskellige medieudtryk. I den sidste redegørelse for IT og medier i folkeskolerne i Roskilde Kommune blev en fælles digital ressource, som alle elever og lærere havde adgang til, beskrevet og foreslået. Roskilde-Pakken er i dag en realitet og består af en række online-portaler af forskellig karakter, der alle tilgås med UNI-login, og hvor elever og lærere har adgang fra skolen og hjemme i forbindelse med deres forberedelse. Roskilde-Pakken sikrer, at alle skoler har adgang til relevante digitale læremidler minimumsniveau. Pakken er igennem de sidste 2 år udvidet, så den i dag dækker mange fag og fagområder i folkeskolen, men der skal fortsat ske en udvikling, da området får en stigende betydning for skolernes undervisning. Roskilde-Pakken har indtil videre været finansieret af forvaltningen der bruges ca. 1.4 mio. på digitale læremidler. Det har været muligt at forhandle priserne ned med forlagene, og der er opnået store rabatter ved kommunale abonnementer. I den fremtidige udbygning skal der findes em finansieringsform, hvor skolerne bidrager til den centrale ressource. De digitale læremidler bruges i stigende grad i kommunens folkeskoler, og der må forventes en kraftig stigning, når renovering af netværk samt udskiftning af computere er gennemført i skoleåret , så vil der være en infrastruktur, der er klart forbedret i forhold til tidligere.

9 Side9/10 Projekt Nordic Smart Erfaringerne fra udviklings- og forskningsprojektet NORDIC SMART på Absalons Skole og fra samarbejdspartnerne i Sverige og Norge tyder klart på store gevinster ved interaktive WhiteBoards (IWB) placeret i klasselokalerne på skolerne. For lærerne er der identificeret fordele for deres forberedelse, gennemførsel af undervisningen med inddragelse af flere medier og ikke mindst bedre mulighed for at skabe sammenhæng mellem de forskellige undervisningsmoduler. For elevernes læring har det vist at være lettere at fastholde et fagligt fokus og lade eleverne komme til orde bl.a. ved hjælp af sociale medier, men også fordi eleverne umiddelbart har lettere tilgang til at udtrykke sig og arbejde med digitale produktioner på IWB. Erfaringerne tyder også klart på bedre muligheder for samarbejde mellem elever, men også mellem elever og lærere. Sidst, men ikke mindst, understøtter IWB også et flow mellem forskellige elevaktiviteter såsom individuelle, makkerskabssamarbejde, gruppesamarbejde og fælles seancer for hele klassen, idet de digitale produktioner let kan flyttes fra forskellige platforme til IWB og vice versa. Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) På baggrund af Byrådets bevilling i budget 2011 til den gennemgribende renovering af hele IT-infrastukturen på skolerne, optimering i anvendelsen af IT-rygsække og en udbygning af de digitale undervisningsmidler til samtlige skoler, har Roskilde Kommunetaget initiativ til et EU-projekt om grænseoverskridende undervisning via nye teknologier. GNU-projektet etablerer ved projektstart et grænseoverskridende samarbejde mellem 9 nordiske skoler og 18 skoleklasser, som i fællesskab skal planlægge og gennemføre fælles grænseoverskridende undervisning i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og matematik understøttet af nye teknologier. Formålet med projektet er at få udviklet nye digitale undervisningsformer og metoder i interaktion mellem elever, lærere og forskere i Danmark, Sverige og Norge. Projektet har fire mål: 1. Udvikling af nye undervisnings- og arbejdsformer i de udvalgte fag, understøttet af digitale teknologier som kan understøtte synkron kommunikation og kollaboration mellem eleverne. 2. På lærer/elev niveau er det målet at udvikle og afprøve konkrete samarbejdsmodeller mellem lærere på tværs af de tre lande. 3. På skoleniveau er det målet at udvikle og afprøve en konkret skoleudviklingsmodel, som kan sikre at den i projektet udviklede viden, implementeres på en hel skole. 4. På kommunalt niveau er det målet at implementere de udviklede faglige koncepter og skoleudviklingsmodeller i kommunens generelle skolepolitik. SFO-OMRÅDET SFOen er en del af skolens virksomhed. I folkeskoleloven er der en Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOens pædagogiske arbejde. Formålene er at fremme, at SFOen inddrages i opfyldelse af Folkeskolens formål, der blandt handler om at fremme børnenes udvikling og give dem lyst til at lære mere. Skolen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

10 Side10/10 En del af de mål som SFOen skal opfylde i det pædagogiske arbejde, er at sikre samspillet mellem SFO ens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Derudover skal det sikres at der arbejdes målrettet med støtte til børn med særlige behov. Det vil være meget relevant at SFO og indskolingsdel udvikler samarbejdet i forbindelse med implementering af brugen af IT og digitale medier i det pædagogiske arbejde. Den politiske vedtagne læsehandleplan, vil på SFO-området blive fulgt op, ved sætte fokus på at udvikle børnenes sprog og læsning og udvikling af pædagogernes kompetencer i den forbindelse. Dette indsatsområde vil kunne spille godt sammen med denne IT- og mediestrategi. Et konkret eksempel: Som en del af strategien på Hedegårdenes skole i årene , vil skoledel og SFO afprøve at arbejde innovativt og samarbejde om It-og medie og læsehandleplanen. Der indkøbes et antal tablets, der inddrages i undervisningen og SFOen vil arbejde tæt sammen med indskolingen. SFOen vil sammen med læsevejlederen på skolen, laver/finder relevante app s, som børnene målrettet kan bruge som aktivitet. App's og links der har med læsetræning og sprogforståelse at gøre, med særlig fokus på de to-sprogede børn og børn fra Basisgruppen. Et andet eksempel er idræts-sfoerne, der er gået i gang med at arbejde med GPS-løb med børnene. IT-udstyret på de enkelte SFOer: Der er administrative PC på alle SFOer. Alle institutioner kommunikerer med forældrene via forældreintra. Der er ifølge kommunens IT-afdeling ikke et samlet overblik over, hvilke faciliteter der elles findes på de enkelte SFOer. Mange SFOer er koblet op på det almindelige net med gamle maskiner, der bruges til spil. KLUBOMRÅDET På klubområdet er der ingen lovmæssige krav. Det er op til den enkelte klubleder hvor meget it og medier fylder i den pædagogiske praksis, samt hvorledes dette benyttes som kommunikation mellem forældre og samarbejdsparter. Uagtet dette, er it og medier en helt naturlig del af, langt de flestes, unges hverdag, både hvad angår information/kommunikation og ikke mindst deres indbyrdes relationer. Der er stor forskel på klubbernes brug af digital kommunikation mellem forældre, skoler og andre samarbejdspartnere. Desuden vanskeliggøres kommunikationen mellem skoler og klubber af forskellige elektroniske platforme.

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere