Vikinger og korstoge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikinger og korstoge"

Transkript

1 Vikinger og korstoge de første dansk-franske forbindelser Af Janus Møller Jensen Artiklen beskriver forbindelser mellem Frankrig og Danmark i middelalder og renæssance med vægt på de militære relationer. Den er publiceret i antologien Dansk-franske militære relationer gennem 1000 år, red. Lars Bangert Struwe, Eric Lerdrup Bourgois og Sørens Nørby, Syddansk Universitetsforlag 2014, s Indledning Der har formentligt eksisteret forbindelser mellem Danmark og Frankrig længe inden, der var noget, der hed sådan. Det ved vi bare ikke så meget om præcist, selvom de arkæologiske vidnesbyrd klart viser en forbindelse. Til gengæld kan vi se, at så snart Danmark dukker op i de skriftlige kilder, at forbindelserne er der både politisk, religiøst, kulturelt og militært. Det bliver de ved med at være resten af middelalderen og renæssancen. Med formationen af de tidligt moderne stater i 1500-tallet skete der et skift i de politiske relationer, der blev mere formelle, kildematerialet vokser, og i 1600-tallet sker der desuden et skift i magtbalancen, hvor Danmark bliver en mindre stat og Frankrig en stormagt på den europæiske scene. Formålet med denne artikel er derfor at præsentere en kort oversigt over nogle af disse relationer med hovedvægten på den tidlige periode. Forbindelser mellem hvad? Når det er svært at sige noget præcist om de dansk-franske forbindelser i tiden før Danmark dukker op i de franske kilder første gang i 600-tallet og mere ofte i 700 og 800-tallet, så hænger det blandt andet sammen med, at arkæologiske spor ikke tillader klare svar om disse relationers karakter. Samtidigt er det ikke helt entydigt, hvad vi kan forstå som Frankrig og Danmark. Den moderne nationalstat er en opfindelse af 1700 og 1800-tallets politiske og intellektuelle klima, hvor tanker om blod og sprog knyttet sammen med nationalstaten og dens territorielle grænser gjorde forestillingen om det nationale

2 forskelligt fra tidligere tiders opfattelse. 1 Man tænkte ganske vist i nationale termer, der reflekterede politiske og sociale fællesskaber, geografiske afgrænsninger, kulturelle normer og etnicitet. I hvor høj grad disse forestillinger og fællesskaber har været delt af en elite eller de var bredt til stede i samfundet er vanskeligt at afgøre, men i forhold til loven har det været afgørende, hvilket folk man tilhørte. Af samme grund kunne man blive en del af et folk i lovens forstand uden moderne opfattelser af blod og race har været involveret, selvom man udmærket også kunne tale og tænke i disse termer i middelalderen. I den forstand er de moderne opfattelser af folk en blanding af mange forskellige folk, der er smeltet sammen til en nu forståelse, ny etnicitet, ny selvforståelse gennem politisk udvælgelse og tillempede eller manipulerede navne og genfortællinger af fortiden til en ny identitet en proces der altid har været og stadig er fortløbende. 2 Når vi taler om forbindelser mellem Danmark og Frankrig, så er det altså i en lidt mere bred forstand og fremstillingen her er vel i sig selv med til at bidrage til den fortsatte udvikling af dansk og fransk selvforståelse i et moderne Europa. Budskabet er, at der såmænd nok har eksisteret en reflekteret identifikation med henholdsvis et Danmark og et Frankrig, men at det til enhver tid har været på sine egne præmisser og ikke ud fra et moderne nationalstatsbegreb. Danske middelalderhistorikere har samtidigt lagt vægt på, at dansk historie må opfattes som en del af en fælleseuropæisk historie ganske vist med visse særtræk på en generel fælles baggrund. 3 Det har så til gengæld medført, at det danske materiale eller den danske historie i sin egen ret er et væsentligt bidrag til forståelsen af den europæiske historie og formationen af det Europa vi kender i dag. Det handler ikke om, at the periphery strikes back, men at det har givet et anderledes perspektiv på forholdet mellem periferi og centrum i Europa. 4 I den sammenhæng kan det give god mening at se på relationerne mellem Danmark og Frankrig i lyset af den nyere danske historieskrivning. Forandringen er mest markant for den tidlige periode og hovedvægten er derfor også lagt på tiden før 1500 her, med et udblik til den senere periode til sidst. I fortiden De områder, der i dag udgør Frankrig, blev erobret og gjort til en del af romerriget i det første århundrede før vor tidsregning. Før boede der en række forskellige stammer og folk, som nu blev en del af det romerske imperium. På det tidspunkt var der bronzealder i Danmark, men det er ikke det samme som, at man nødvendigvis var mere tilbagestående end i Gallien. Med romerne kom der en ny 1 Hobsbawm (2004). 2 Geary (2002). 3 Jf. Gelting (1999). 4 Jf. K. V. Jensen (2011).

3 teknologi, ny byggeskik, ny kunst, nye politiske strukturer etc. til Gallien. Ikke mindst kom der et skriftsprog og en administration, der producerede skriftlige kilder og en historieskrivning, der havde et klart syn på verden inden for romerrigets grænser som civiliseret og verden udenfor som barbarisk. Det er ikke nødvendigvis et billede, der bare kan overtages. På baggrund af en lang række arkæologiske og historiske undersøgelser, at det barbariske samfund uden for romerriget, har man slået fast, at de omkringliggende samfund allerede på det tidspunkt var meget mere socialt differentieret og havde en stærkere politisk struktur end tidligere antaget. Man anser nu romernes beskrivelse af de stammer og samfund, der lå uden for romerrigets grænser som barbariske og uciviliserede mere som et udsagn om romernes selvforståelse end som en reel beskrivelse af de komplekse og socialt stratificerede samfund, der rent faktisk var tale om. 5 Den romerske erobring og ekspansion blev foreløbigt bragt til ophør efter det store nederlag ved Teutoburgerskoven i år 9, hvor hele tre romerske legioner blev massakreret. Herefter blev grænsen lagt fast fra Rhinens munding langs floden til Mainz og derfra mod sydøst til Donau og ned til Sortehavet. Grænsen blev befæstet, men der var masser af kontakt med herskerne i området på den anden side. Der er i den senere tid samtidigt blevet en langt større erkendelse af, af indbyggerne i det danske område havde en tæt kontakt med romerriget i århundrederne før og efter Kristus. Det vidner gravfundene fra Hoby, Himlingøje og Gudme, samt de spektakulære fund af våbenofringer om. De arkæologiske fund vidner yderligere om en tæt kontakt, hvor i hvert fald de herskende klasser havde adgang til og brugte importerede, romerske luksusvarer, våben, kultur etc. Fundene og undersøgelserne vidner samtidigt om et langt større handels og alliancenetværk end man måske tidligere har været klar over med forbindelser helt ned til Sortehavet. I samme periode byggedes Olgerdiget et mægtigt forsvarsværk i Sønderjylland. Af hvem og mod hvem det er bygget diskuteres, men er endnu et udtryk for en stærk politisk vilje, der benyttede sig af samme metoder til at sikre grænserne som romerne gjorde. 6 Hvorvidt de romerske fund, der er gjort i det danske område nu stammer fra Gallien eller andre forbindelser, er naturligvis ikke til at sige helt sikkert. Men så snart vi kan følge forbindelserne i de skriftlige kilder, tyder meget på, at de har været der et stykke tid og at der næppe har været synderligt stor forskel i den politiske kultur mellem Danmark og Frankrig. Det er derimod klart, at der var en anden arv efter romerriget kulturelt og historisk, som ikke mindst skabte en litteratur og historieskrivning, som ikke fandtes i Danmark eller som vi i hvert fald ikke kender. 5 Jf. Innes (2007). 6 Bregnsbo & Jensen (2004), s

4 Merovingere og den første danske konge Efter romerrigets fald i vest i 476 opstod der naturligt et magttomrum, hvor lokale herskere forstod at skabe sig riger. Den romerske provins Gallien, der i grove træk dækkede vore dages Frankrig, Belgien og vestlige områder i Tyskland, blev splittet mellem en række stridende folk. Mod nordvest havde frankerne slået sig ned og under deres hersker Klodevig. Han omvendte sig til den katolske tro, og det lykkedes ham gennem en række krige og alliancer at samle et stort rige, der omtrentligt svarer til nutidens Frankrig under den merovingiske kongeslægt. Mange anser det for begyndelsen til det moderne Frankrig, men der er som sagt en lang vej til den moderne nationalstat. Riget skulle splittes op og samles mange gange endnu og nye identiteter og nye kongeslægter tage over før det kom så vidt. Dele af det moderne Frankrig har hørt til mange forskellige imperiedannelser gennem tiden fra det karolingiske kejserrige, der tysk-romerske rige til det angevinske imperium i 1100-tallet. Samtidigt med, at Klodevig samlede sit store rige, hører vi for første gang om en dansk konge, Chochillaicus. Han omtales af den franske krønikeskriver Gregor af Tours, hvis krønike stammer fra 500-tallet. I 515 angreb Chochillaicus et område i Frankrig med sin flåde og tog et stort bytte. Da han ville sikre tilbagetoget blev han imidlertid indhentet og nedkæmpet af Theoderiks søn, der tvang ham til at frigive alle fanger og levere byttet tilbage. Hvor meget Chochillaicus egentligt herskede over er ikke til at sige. 7 Der har sikkert været andre konger. Det er der i hvert fald, når vi kan følge det lidt nærmere senere. Karolingere Den sidste egentlige og effektive merovingiske hersker var Dagobert 1. (død 639). Herefter overgik magten reelt til rigets marsk, et embede, der efter 687 blev domineret af en af rigets mægtige slægter, der senere fik navnet karolingerne. I 732 besejrede marsken Karl Martel en arabisk hær ved Poitiers, der muligvis blot var en fouragerende fortrop for den muslimske hær, der i 711 havde erobret den iberiske halvø. Ikke desto mindre er det blevet opfattet som en skelsættende begivenhed i Europas historie. I løbet af de næste 25 år lykkedes det at drive muslimerne tilbage over Pyrenæerne, og Karls søn, Pippin 3. fik i 740 erne og 750 erne pavens velsignelse til at overtage kongeværdigheden fra merovingerne 7 K. V. Jensen (2011), s. 90.

5 endegyldigt. I år 800 blev Pippins søn Karl den Store kronet som ny vesteuropæisk kejser. Romerriget var genopstået i vest. Næsten samtidigt udførtes en række store byggeprojekter i Danmark. Under de merovingiske konger, der rejste rundt i deres rige i en oksekærrer, og frankernes magtovertagelse og kampe mod muslimerne, byggede de danske konger nogle imponerende store og vigtige anlæg, som for eksempel Tissø, der er en stort anlagt kongsgård på Sjælland, der klart viser et en stærk lokal centralmagt og et stærkt lagdelt samfund helt tilbage fra 600-tallet og frem til 1000-tallet. I 600-tallet påbegyndtes det store sydlige forsvarsværk, der senere blev til Dannevirke. I 737, samtidigt med at Karl Martel kæmpede med muslimerne, fældede man omkring egetræer og udbyggede Dannevirke endeligt som et forsvar hen over den jyske halvø for at spærre adgangsvejen fra det nordlige Tyskland til Danmark. Det er et imponerende byggeprojekt og Nordeuropas største befæstningsværk i den tidlige middelalder. I 726 byggede man Kanhavekanalen tværs over Samsø, der hurtigere kunne bringe skibe fra øst til vest i Danmark. Selvom det tyder på, at der har eksisteret konger i det danske område, der har haft ressourcer og politiske ambitioner, så er det meget usikkert, hvor store deres riger var, hvor meget og hvad de egentlig herskede over. Der har på dette tidspunkt formentligt eksisteret en række småkonger, som kæmpede indbyrdes om magten, ikke så forskelligt fra situationen i 700-tallet i Frankerriget. Danske og franske vikinger Det står mere klart under forholdet til de frankiske herskere. Karolingerriget blev delt i tre allerede i løbet af 800-tallet og forskellige herskere regerede som kejsere over dele af det frankiske rige, indtil kejserværdigheden i anden halvdel af 900-tallet overgik til en ny kongeslægt, Ottonerne. Kilderne er ganske vist sparsomme, men de vidner om et alliancespil mellem de danske og de frankiske konger og kejsere, hvor kristendommen kom til at spille en rolle for magtkampene internt i Danmark og forsøget på at vinde de frankiske konger og kejsere for de danske kongsemners sag. Samtidigt forsøgte de frankiske kejsere, at vinde sig de lokale danske kongers støtte i magtkampene. At der har været mere end en konge i det danske område vidner både de store anlæg i Tissø og i Lejre, der ligeledes har været et kongeligt magtcentrum i perioden fra ca , og de skriftlige kilder, der nu begynder om end kortfattet at give et indblik i datidens politiske alliancespil. De tidligste eksempler er indirekte. I 700-tallet begyndte der at komme missionærer til landet og det må være sket i en eller anden forståelse med en lokal hersker eller konge. Kristendommen var i hvert fald senere som en fast bestanddel af sådanne politiske alliancer. For eksempel indgik den danske konge

6 Harald Klak en alliance med Karl den Store i 811. Han fik kejserens støtte til sin kamp om magten med sine rivaler mod at han tog ærkebiskop Ebbo af Reims med til landet. Han blev dog fordrevet af de andre danske konger. Harald omvendte sig til kristendommen under en stor ceremoni ved den nye kejser Lothars hof, men blev slået igen, da han forsøgte at blive konge i Danmark og fungerede resten af tiden som en slags grænsefyrste mellem frankerriget og Danmark. Andre danske konger indgik alliancer vendt imod de frankiske kejsere, som f.eks. kong Godfred, der beskrives af Saxo som en hel dansk kejser. Han samlede en hær mod Karl den Store, der kom nordpå for at plyndre. Karl den Store valgte at trække sig tilbage, fordi han ikke turde kæmpe med Godfred. Kilderne siger, at Godfred også regerede over det sydlige Norge, hvis indbyggere betalte skat, når de blev tilstrækkeligt truede med våbenmagt, og dele af Skåne. De rige centre i Lejre og Tissø har muligvis hørt under andre konger, der så kan have været allieret med Karl den Store og Lothar, men det ved vi naturligvis ikke noget om. Godfred blev dræbt af sine egne under sit felttog mod frankerriget. 8 Så der har givetvis været flere om buddet. De frankiske kilder omtaler fra 800-tallet nordboernes frygtelige overfald af de danske vikinger, der plyndrer de franske kyster, ja endda nåede helt til Paris i midten af 800-tallet og truede med at brænde byen af, hvis ikke de fik udbetalt en skat. Angrebene ramte også i England og formentligt har sådanne togter fundet sted også under tidligere danske konger, men fra slutningen af 700-tallet og begyndelsen af 800-tallet begynder de engelske og frankiske kilder altså at omtale dem. 9 Det er forsimplet blot at beskrive det som simple plyndringsoverfald. For det første vidner konflikten med Lothar og Karl den Store og belejringen af Paris om, at der her var en militærmagt, der på mange måder kunne matche den frankiske. I det hele taget giver kilderne klart et indtryk af en fælles også politisk kultur, hvor gidseltagning, militær magtanvendelse etc. har været delt af de danske og frankiske herskere og krigereliter og deres relationer. For det andet var det ikke nødvendigvis så forskelligt fra det de frankiske kejsere gjorde. Frankerriget blev skabt via en række militære felttog, hvor kongen belønnede de deltagende krigere med land og bytte. Når man senere skulle opkræve skat af de erobrede eller nærtliggende områder, så skete det ved, at man sendte en hær, som så kunne opkræve skatten under trussel om plyndring. Altså fuldstændigt på samme måde, som de såkaldte vikinger. Det har fået en historiker til ligefrem at kalde frankerne for tidens vikinger til lands. 10 De frankiske kejsere forsvarede riget ved at alliere sig med lokale småkonger, som eksempelvis Harald Klak, der forsøgte at styrke sin egen magtposition i Danmark gennem alliancen med kejseren. Det 8 Bregnsbo & Jensen (2004), s ; Jensen (2011), s Jf. Lund (1993). 10 Reuter (1985), s

7 forsøgte hans søn Harald i øvrigt også og med lige så ringe held i 850 erne. Et af de bedste eksempler på denne form for politik er historien om Rollo, der fik tildelt Normandiet som len først og fremmest ved at love at beskytte Frankerriget mod andre skandinaver. Det skulle vise sig meget levedygtigt og normannerne rejste i 1000-tallet ud over hele Europa og grundlagde nye riger på Sicilien, erobrede England og deltog i korstogene til det Hellige Land. 11 Politiske forbindelser På samme tidspunkt skabte den danske konge overherredømmet over både Danmark, Norge og dele af England, hvor en række danske erobrere i 900-tallet allerede havde slået sig ned. De store monumenter i Jelling og byggeriet af broen ved Ravningen Enge over Vejle Ådal vidner igen om en kongemagt, der havde vilje og evne til at udbygge infrastrukturen. Monumentet i Jelling siger endda, at det blev opført af den Harald (Blåtand), der vandt sig al Danmark og gjorde danerne kristne i 986. Han byggede også de store Trelleborgsanlæg, der kun var i funktion i en ganske kort årrække i de sidste årtier af 900-tallet. Præcis hvad de skulle bruges til og hvem de var rettet mod er omstridt, men måske skulle de simpelthen bruges til at erobre og sikre magten i Danmark. Muligvis virkede de kun så kort tid, fordi Harald blev fordrevet i 987 og døde i landflygtighed. At tale om egentlige diplomatiske alliancer og forbindelser mellem riger og stater giver et misvisende billede. Der var tale om personlige kontrakter og alliancer, og vi ved ikke, hvor store områder, der var tale om i Danmark. Også det frankiske imperium blev holdt sammen af personlige relationer. Og det er disse alliancenetværk, der også udspillede sig på tværs af grænserne. Magtkampene havde derfor mere præg af, at det var dynastier, der kæmpede internt og mod hinanden med komplicerede og tæt indviklede arvekrav på kongetitlerne. 12 De tætte dynastiske forbindelser mellem de forskellige riger og kongefamilier betød, at i begyndelsen af 1000-tallet kunne den danske konge Knud kalde sig konge af England og sætte sig på sin engelske trone i sit nye store imperium, der strakte sig på tværs af Nordsøen fra Danmark og Norge til England. Kristendommen spillede en stor og væsentlig rolle for Knud og hans forbindelser, og har også strakt sig ind i det frankiske rige, hvor han fik tætte forbindelser med det store franske benediktinske kloster i Cluny. Han knyttede sig tæt til pavestolen og tog i 1027 på en storstilet pilgrimsrejse til Rom. Få år forinden havde han doneret et pragthåndskrift til hertugen af Aquitanien, William 5. (el. 7.) den Store, 11 Bregnsbo og Jensen (2004), s. 37; Crouch, The Normans. The History of the Dynasty, London Bregnsbo og Jensen (2004), s. 36.

8 rigt udstyret med guldbogstaver og helgenbilleder. Præcis hvad der lå bag forbindelsen er ikke til at sige længere. 13 Måske var det gennem hertugens bedstefar, Rollo, fra hvem Knuds engelske hustru også nedstammede. Formålet er også uklart, men det er udtryk for de tætte forbindelser, der eksisterede mellem de herskende dynastier og slægter i Europa, der prægede historien også i de kommende århundreder. 14 Da Knud døde gik imperiet delvist i opløsning, men der var flere danske forsøg på at erobre England tilbage. I 1066 døde den ganske vist norske Harald Hårderåde ved Stamford Bridge i færd med at gøre sit legitime krav på den engelske trone gældende. Det betød så nok til gengæld, at Wilhelm Bastarden af Normandiet kunne blive til William 1. Erobreren af England efter invasionen og slaget ved Hastings senere samme år. Der var danske planer om en stor flådeekspedition i 1069, der ikke blev til noget, ligesom Knud den Helliges ( ) store flådetogt i 1085 heller ikke kom af sted. Knud havde haft travlt med at sikre sin sydlige grænse og mødes med kejseren, så stormændene blev trætte af at vente. Det førte til åbenlyst oprør og mordet på kongen i Albani Kirke i Odense i Dynastiske og kulturelle forbindelser Knud den Hellige var søn af Svend Estridsen, der medlem af et europaomspændende netværk af fyrster, de såkaldte fideles sancti Petri, som havde tætte kulturelle og dynastiske bånd til det franske rige centreret omkring Cluny og støttede reformpavedømmets politiske og religiøse program i 1000-tallet. 16 Hvorvidt Knud også var fideles er usikkert, men han var forbundet til de samme kredse. Knud var gift med Adele, der var søster til grev Robert af Flandern. I forbindelse med deres bryllup fandt nogle franske munke ud af, at han nedstammede fra Holder Danske. I øvrigt den første gang Holger Danske omtales i dansk sammenhæng. 17 Ellers var han jo en af Karl den Store 12 jævninge (helte), som det fortælles i Rolandskvadet, der formentligt stammer fra anden halvdel af 1000-tallet. Holger Danske er en af de centrale skikkelser i Rolandskvadet og senere i den franske ridderlitteratur i historierne om Karl den Store og Holger Danske. 18 De blev oversat til norrønt senest i 1200-tallet, men må have været kendt længe før i Danmark. 19 Holger var en dansk kongesøn, der blev anbragt som 13 Danmarks Riges Breve, 1. rk., bd. 1-2, nr. 428, s Jensen (2011), s Jf. Lund (1996). 16 Jf. J. M. Jensen (2000). 17 K. V. Jensen (2006), s The Song of Roland. Jf. J. M. Jensen (2009). 19 Karlamagnús saga, red. Hieatt; J. M. Jensen (2007).

9 gidsel ved Karl den Store hof i et alliancespil med den danske konge. Præcis som det også kendes fra de virkelige politiske forhold. Her kom Holger i et vældigt fint selskab, der trak på den rige klassiske tradition, der hermed også kommer ind i den danske litteratur henvendt til ridderpublikum, der har haft fælles værdier og ideologi over det meste af Europa. Holgers sværd Curtana var i familie med Karl den Store sværd, Joyeuse, og Rolands sværd Durendal og var oprindeligt Tristans (fra Tristan og Isoldes) sværd, der bare var blevet forkortet, så det passede til Holger. I 1800-tallet foreslog franske historikere, at Holger nok slet ikke var dansk, men fra Ardennerne. Det blev imødegået af den danske nationale historieskrivning, hvor han blev fremhævet som en ægte dansk helt og så i øvrigt placeret i kælderen på Kronborg af folkemindesamleren Just Mathias Thiele i Selvom man siger, at ridderskabet først kom til Danmark langt senere end i Frankrig er det nok ikke helt rigtigt. Der har ikke været grundlæggende forskel på krigeridealerne i de to områder. Det var fra samme krigerelite i Skandinavien og i Frankrig, at man rekrutterede mange af de første korsfarere. Greverne i Anjou s stamfader Tertul prises i en slægtskrønike fra 1100-tallet for at være en mand, der vidste hvordan man kvæstede fjenden, sov på den bare jord, tålte sult, udholdt sommer og vinter med samme tålmodighed og ikke frygtede andet end et dårligt ry. Det må de fleste danske krigere formentligt også kunne nikke genkendende til. 21 I løbet af 1100-tallet studerede flere og flere danskere ved universitet i Paris. De blev en del af det lærde selskab og fik mange internationale venner. F.eks. opstod der et nært forhold mellem den danske ærkebiskop Eskild af Lund og den herostratisk berømte cistercienserabbed, Bernard af Clairvaux. Cisterciensermunkene kom til både Danmark, Norge og Sverige i denne periode og der var i det hele taget en stærk påvirkning fra det franske klostervæsen i Danmark. 22 De danske kontakter til det lærde miljø har formentligt også betydet, at de var bekendte med historierne om Holger, ligesom de mange pilgrimme til Santiago de Compostella har været det, fordi Holger var en central del af liturgien ved valfartskirken. Elementer af historierne optræder i de danske kalkmalerier, men mærkeligt nok nævnes Holger ikke af Saxo muligvis fordi han var vasal af den tyske kejser, som de danske konger i anden halvdel af 1100-tallet gerne ville løsrive sig endegyldigt fra Jf. J. M. Jensen (2009), s Esmark & McGuire (1999), s. 59; J. M. Jensen (2006), s Se f.eks. McGuire (1982). 23 K. V. Jensen (2011), s ; J. M. Jensen (2006), s ; J. M. Jensen (2012), s

10 Dynastiske forbindelser og korstog Det første korstog blev allerede i samtiden associeret med Frankrig. Det var en fransk pave oprindeligt munk i Cluny der proklamerede det første korstog og efterfølgende primært prædikede korset under en prædikentur rundt i det franske rige. Herfra blev ordet så spredt via det kirkelige system over hele Europa. Deltagerne kom til at gå under fællesbetegnelsen frankere, men det skal ikke skygge for, at der deltog folk fra hele Europa, selv de yderste øer i Oceanet, som den engelske munk William af Malmesbury skrev i sin krønike fra 1120 erne. Med det mente han Skotland, Wales, Norge og Danmark og den slags. Så snart nyheden om korstoget nåede disse øer, så forlod nordmanden sin daglige kost af rå fisk og danskerne deres uophørlige druk for at drage mod Jerusalem. 24 Budskabet blev også spredt via det dynastiske alliancesystem. En lang række af de første korsfarere blev fundet gennem et netværk af fyrster, der stod i et særligt forhold til pavestolen og var indbyrdes forbundet dynastisk. Mindst to danske hære deltog i det første korstog. Den ene var under ledelse af den danske prins Svend, der sammen med sin forlovede Florina, drog på korstog i spidsen for en hær på 1500 mand, men faldt i et baghold i Lilleasien i 1097 og blev dræbt. En anden hær under ledelse af en nær slægtning (søn eller nevø) til den danske konge og to biskopper drog med en af korstogets ledere Godfred af Bouillon. 25 Deres bedrifter blev senere husket i den franske Chanson de Antioche, hvor de kæmpede på lige fod med de øvrige nationaliteter i korshæren. 26 De dynastiske forbindelser til det franske rige, var i hvert fald til at få øje på. Knud den Hellige havde som omtalt været gift med Adele, hvis bror Robert af Flandern, var gift med en af pave Calixtus 2.s (oprindeligt Guide af Vienne) søstre. En anden af pavens søstre søstre giftede sig med Robert af Flanderns bror, Odo I af Burgund, der også tog på korstog til Jerusalem i Odos datter var den Florina, der var forlovet med Erik Ejegods søn, prins Svend, og blev dræbt i Lilleasien. Man kan sige det på mange måder, men det betyder, at Calixtus søster var gift med den danske konges (eks)svigerindes (Adele) bror (Robert af Flandern); at Calixtus nevøs (Karl af Flandern) onkel var den danske konge; og at den danske konges nevø (Svend) var gift med Calixtus niece (Florina). Calixtus var 24 William of Malmesbury, Gesta regum Anglorum: The History of the English Kings, ed. and trans. R. A. B. Mynors completed by Rodney M. Thomson and Michael Winterbottom, 2 vols (Oxford, 1998), vol. 1, pp J. M. Jensen (2007). 26 La Chanson d Antioche, ed. Suzanne Duparc-Quioc, 2 vols (Paris, ), v. 9004, vol. 1, p. 442 and cf. vol. 2, p

11 i hvert fald periodevis direkte i slægt med Niels på en måde, der i samtiden ikke var et fjernt slægtskab. 27 Det er derfor heller ikke underligt, at der for det første var danske delegater på det første laterankoncil, som Calixtus afholdt i foråret 1123 og hvis cølibatsbestemmelser førte til forfølgelse af danske præster umiddelbart efter. 28 For det andet, at Calixtus planer for at føre korstog i både det Hellige Land og på den iberiske halvø, fik en nordisk udløber, da Niels førte korstog mod de hedenske svenskere i Småland i Korstogskontakten mellem Danmark og Frankrig har naturligvis også ført til mange andre udvekslinger også af kulturel karakter. Det var ganske vist et par jarler fra Norge og Orkney, der i 1150erne på vej til det Hellige Land hjalp, blev så betagede af Eleanor af Aquitanien og hendes hof, at de tog elementer med hjem af tidens nye hoflitteratur og troubadourdigtning og udtrykte den i deres egne skjaldekvad. 29 Under det tredje korstog ( ) ankom flere danske flåder til belejringen af Acre i det Hellige Land. 30 Den viste sig at blive en langtrukken og blodig affære indtil Richard Løvehjerte, herskeren over det angevinske imperium (England og det vestlige Frankrig) og afgjorde sagerne. 31 På det tidspunkt skrev man også korstogslitteratur på samme måde som i det øvrige Europa, og ridderidealerne som den blev skrevet og udtrykt ikke mindst i de franske korstogskrøniker, er fuldt tilstede i det danske og øvrige skandinaviske kildemateriale. 32 En engelsk tempelherre, der beskrev danskerne forklarede da også, at danskerne var særligt egnede til at tage på korstog først og fremmest af tre grunde: De havde stærke lemmer, et uovervindeligt mod og en brændende tro. Desuden kom de fra det barske nord, hvad der gjorde dem naturligt hårdføre. 33 Giftermålet, der gik galt Franske og danske korsfarere kæmpede altså side om side under det første korstog og der var tætte dynastiske og politiske forbindelser mellem Danmark og Frankrig og i øvrigt fortsat forbindelse til det 27 Jf. Kurt Villads Jensen, Danske korstog før og under korstogstiden, i Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark, red. Peter Carelli, Lars Hermanson og Hanne Sanders, Centrum för Danmarksstudier 3, Göteborg 2004, s Conciliourm Oecumenicorum Decreta, s ; Roskildekrøniken, s. 24, 69-70; Breengaard (1982), s Jf. J. M. Jensen (2014), under udgivelse. 30 Jf. J. M. Jensen (2006), s Jf. Asbridge (2010). 32 Skovgaard-Petersen (2001); J. M. Jensen (2007). 33 Das Itinerarium peregrinorum, s Oversat til engelsk i The Chronicle of the Third Crusade, s. 74.

12 store kloster i Cluny, hvor abbeden Peter den Ærværdige, en af tidens største kirkefyrster, i en prædiken også priste danskere og nordmænd for deres korstogsbedrifter. 34 I slutningen af århundredet blev det besluttet, at Valdemar Sejrs datter, Ingeborg, skulle giftes med den franske konge Phillip 2. Det gik sådan set fint nok, lige ind til bryllupsnatten, hvor den skrækslagne Phillip efterfølgende erklærede Ingeborg for heks. Det er ikke godt at vide, hvad der skete i det kongelige sovegemak den nat, men det første til en diplomatisk krise og en international skandale. Forholdet var klart knyttet til tidens storpolitik. Alliancen ville ellers have skabt en stærk modvægt til det tysk-romerske og angevinske imperium, men det modsatte blev nærmest konsekvensen. Paven blandede sig alvorligt i sagen og truede med både kirkelukning og bandlysning, hvis ikke Phillip tog Ingeborg til sig som sin dronning. Det lykkedes formelt i 1213, uden det dog førte til en central placering ved franske hof for Ingeborg, sikkert fordi Phillip havde brug for pavens og kejserens støtte før det store slag ved Bouvines i 1214 mod en stor engelsk hær. Det er endnu en understregning af de personlige bånds betydning for de politiske alliancer. 35 Måske havde kongens allerede på det tidspunkt kig på den danske flåde i kampen om den engelske trone. Det blev i hvert fald seriøst diskuteret i det følgende århundrede. Den gamle pilgrim og den danske flåde I 1350erne forhandlede den danske konge Valdemar Atterdag og den franske konge om en alliance, hvor den danske konges flåde skulle hjælpe den franske konge til at skovlen under England. I 1346 var det, der senere blev kaldt 100års krigen brudt ud, og en alliance var derfor oplagt. Det blev ganske vist aldrig til noget, men de diplomatiske forhandlinger var reelle nok. 36 På den tidhavde den franske konge en vis Phillipe de Mezieres i sin tjeneste. Han blev senere kansler for kong Peter af Cypern og fik en væsentligt rolle i Peters bestræbelser på at vinde sit titulære kongerige Jerusalem tilbage. Det lykkedes aldrig, men Valdemar Atterdag var med til at diskutere planerne ved en stor korstogskonference i Krakow i 1363 og han mødtes med Peter af Cypern på vej til Avignon senere samme år. 37 Ifølge en af beretningerne om pave Clement 8.s liv skulle Valdemar have taget korset i Avignon i 1363, men det kan næppe være rigtigt, mest fordi han var i Danmark på det tidspunkt. Men Valdemar var i 34 Constable (1954), s ; K. V. Jensen (2003). 35 Bregnsbo & Jensen (2004), s According to the instructions, Valdemar was to undertake an invasion of England financed by the French king, Danmarks riges breve, 3. rk., bd. 5, nr. 227, 228, 230, 233A, 234A, 235 etc. Jf. K. V. Jensen (2000), s ; Tägil (1962), s Jf. J. M. Jensen (2007).

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold - 1997 Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Institut for historie

Læs mere

Fakta om Tempelridderne

Fakta om Tempelridderne Fakta om Tempelridderne KORSTOG, TEMPELRIDDERE OG RUNDKIRKER To ryttere på én hest således blev Tempelherrerne ofte afbildet. Det skulle symbolisere fattigdom (Nicholson, s. 30). FORORD Nærværende baggrundsmateriale

Læs mere

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING Saxo og venderne - af Niels Henrik Hansen K INDLEDNING orstoge er nærmest et modeemne hos forskerne i europæisk middelalder. Denne nye»gyldne epoke«for korstogsstudier har været undervejs siden ca. 1970,

Læs mere

Danmark og den hellige krig

Danmark og den hellige krig Danmark og den hellige krig EN UNDERSØGELSE AF KORSTOGSBEVÆGELSENS INDFLYDELSE PÅ DANMARK CA. 1070-1169 AF JANUS MØLLER JENSEN I 1868 blev den franske greve Paul Riants bog om skandinavernes deltagelse

Læs mere

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Nyborg Museumsforening Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek. 15. årgang 2013 Oplag:

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Verdensarv. - i Danmark og Grønland

Verdensarv. - i Danmark og Grønland Verdensarv - i Danmark og Grønland Forord, side 2 Verdensarv i Danmark, side 4 Verdensarv i Danmark Jelling-monumenterne, side 8 Kronborg, side 16 Roskilde Domkirke, side 24 Ilulissat Isfjord, side 32

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

Danmark og det Nye Nordatlanten

Danmark og det Nye Nordatlanten AF ANN-SOFIE GREMAUD OG KIRSTEN THISTED Danmark og det Nye Nordatlanten Ann-Sofie Nielsen Gremaud blev ph.d. i visuel kultur i 2012 med en afhandling om tid, steder og rumlighed i islandske landskabsbilleder,

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo

Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo AF ANDERS LEEGAARD KNUDSEN Christoffer 2. døde den 2. august 1332. 1 & 2 Da var hele Danmark pantsat; størstedelen til de holstenske grever Johan 3. og Gerhard 3.:

Læs mere

1. Problem og metode.

1. Problem og metode. Frihed og orden - 3 1. Problem og metode. 1.1 Problemet Jean Bodin (1529/1530-1596) bliver ofte betragtet som en af 1500-tallets betydeligste tænkere. Bodin havde et omfattende forfatterskab bag sig og

Læs mere

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Af NIKOLAJ WIUFF KRISTENSEN Abstract: Med udgangspunkt i seks spørgsmål diskuteres formålet med trelleborgene. Den samtidige gravskik og dennes relation

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Muslimske imperier Kulturmøder og civilisationssammenstød i Middelhavsområdet af Kjeld Mazanti Sørensen

Muslimske imperier Kulturmøder og civilisationssammenstød i Middelhavsområdet af Kjeld Mazanti Sørensen Muslimske imperier Kulturmøder og civilisationssammenstød i Middelhavsområdet af Kjeld Mazanti Sørensen Tekster Nogle af nedenstående teksterne findes også på hjemmesiden til Byzans mellem sultan og pave,

Læs mere

Marquisen. Af Nils Aage Jensen

Marquisen. Af Nils Aage Jensen Marquisen Af Nils Aage Jensen Der hænger et maleri på Rådhuset i Nyborg. Det forestiller en lidt gråhåret herre i en farvestrålende uniform, som med en flot drejning af overkroppen vender sig ud mod tilskueren.

Læs mere

Hellighed og magtspil

Hellighed og magtspil Hellighed og magtspil HELGENKÅRINGENS VANSKELIGHEDER I DANMARK EFTER 1234 AF SVEND CLAUSEN En pavelig kanonisering kan tidligst påvises med sagen om biskop Ulrik af Augsburg i 993. 1 Først senere vandt

Læs mere

»Nærorienten og Stormagtskampen«

»Nærorienten og Stormagtskampen« »Nærorienten og Stormagtskampen«af Peter de Hemmer Gudme. 1941. Peter de Hemmer Gudme (f.1897- d. 30 november 1944). Under den tyske besættelse af Danmark holdt Peter mange foredrag om tyskernes planer

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid...

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 National identitet... 5 Nation og stat... 6 Stereotyper... 7 Mentalitet er identitet... 8 Globalisering og individualisering...

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

Durita Hansen. Copenhagen Business School. Dato: 23. marts 2009. Antal sider: 74 normalsider. Cand.ling.merc. Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen

Durita Hansen. Copenhagen Business School. Dato: 23. marts 2009. Antal sider: 74 normalsider. Cand.ling.merc. Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Folkekirkenognationen E n a n a ly s e a f f o lk e k i r k e n s r o lle i d e n f æ r ø s k e n a tio n s d a n n e ls e DuritaHansen Copenhagen Business School Dato: 23. marts 2009 Cand.ling.merc. Antal

Læs mere

MODERNE KULTUR. I ståluvejrets midte - krigen som positiv erfaring hos Ernst Jünger af Michael Jannerup Andersen og Mads Høg

MODERNE KULTUR. I ståluvejrets midte - krigen som positiv erfaring hos Ernst Jünger af Michael Jannerup Andersen og Mads Høg Kulturo TIDSSKRIFT FOR MODERNE KULTUR INDHOLD 4 16 23 33 40 48 58 68 79 88 101 109 Bevæbnede pilgrimme i retfærdig krig - korstogenes historie og aktualitet af Jørgen Bruhn Krig til tiden - om Heinrich

Læs mere