The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion"

Transkript

1 The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion

2 HVAD ER PROMISE EUROPÆISKE RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE AF PERSONALE INDENFOR PSYKIATRIEN? PROMISE Europæiske retningslinier for uddannelse af personale indenfor psykiatrien er en række kvalitetskriterier, der kan anvendes når man tilrettelægger generelle uddannelsesprogrammer for medarbejdere i psykiatrien eller vedrørende et specifikt emne indenfor psykiatrien, der retter sig mod en specifik befolkningsgruppe. Retningslinierne kan bruges til generelle kurser eller længerevarende/videregående uddannelser. De kan også anvendes, når man starter lokale projekter med et specifikt psykiatri-emne: f.eks. undervise medarbejdere i sundhedsfremme på arbejdspladsen. Hvordan skal en uddannelsesplanlægger bruge retningslinierne? Start med at udarbejde en foreløbig uddannelsesplan. Se derefter på hver enkelt af de 10 kvalitetskriterier og tjek om uddannelsesprogrammet opfylder disse kvalitetskriterier. Det HJÆLPEVÆRKTØJ, der er tilknyttet hvert kriterium, indeholder en kort tjekliste, der kan gøre det lettere at vurdere programmet med hensyn til det pågældende kriterium. Gå videre til næste kriterium hvis uddannelsesplanen opfylder det pågældende kvalitetskriterium. Se nærmere på det tilknyttede HJÆLPEVÆRKTØJ hvis dette ikke er tilfældet. Hvert HJÆLPEVÆRKTØJ er inddelt i 4 dele for hvert kvalitetskriterium: - Del 1 er en letanvendelig tjekliste, der kan bruges til at evaluere i hvor høj grad uddannelsesplanen opfylder hvert enkelt kvalitetskriterium. - Del 2 er en liste med hovedmålsætninger, der kan bruges til at understøtte og legitimere denne kvalitetsindikator i uddannelsesplanen (mange undervisere bruger denne liste som materiale, der kan distribueres til deltagerne som læsestof eller til brug i planlægningen af undervisningen). - Del 3 indeholder links til yderligere læsestof indenfor det pågældende område. - Del 4 er en liste med undervisningsmateriale, der kan være brugbart når man planlægger en effektiv undervisning, der opfylder dette kvalitetskriterium: o Plakater, brochurer, dias o Eksempler på uddannelsesplaner. o Eksempler på programmer til fremme af psykisk sundhed, der opfylder det pågældende kriterium o Links til hjemmesider for professionelle og bruger interessentgrupper på forskellige europæiske sprog, der giver udtryk for deres holdninger til emner, der er relateret til dette kvalitetskriterium. Vigtige ting at huske om disse retningslinier 1. Disse retningslinier er ikke en uddannelsesplan. De er en liste af kvalitetskriterier, anbefalinger for personer, der udarbejder uddannelsesplaner. 2. Disse retningslinier er ikke en plan til fremme af psykisk sundhed, ej heller en liste over kompetencer. De er en list med principper, der skal tages hensyn til når man uddanner fagpersoner til at implementere planer for fremme af psykisk sundhed. 2

3 3. Selv om PROMISE projektet specielt adresserer uddannelse af fagpersoner indenfor fremme af psykisk sundhed, skal det understreges, at formålet med retningslinierne er at de skal bruges i en tværfaglig kontekst. 3

4 PROMISE EUROPÆISKE RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE AF PERSONALE INDENFOR PSYKIATRIEN Planer for at uddanne fagpersoner indenfor fremme af psykisk sundhed skal overholde de 10 følgende kvalitetskriterier. Under hvert kriterium beskrives betydningen af grund- og videreuddannelse, eksempler på mulige uddannelsesmoduler og hjælpeværktøjer. 1. Inddragelse af principperne bag fremme af psykisk sundhed Uddannelsesplanen omfatter idéen om at fremme af psykisk sundhed ikke er det samme som forebyggelse af psykisk sygdom eller behandling. Positiv psykisk sundhed opfattes som en ressource, en værdi i sig selv og en grundlæggende menneskeret, der er vigtig for en social og økonomisk udvikling. Fremme af psykisk sundhed har til formål at påvirke faktorer for psykisk sundhed for at styrke en positiv psykisk sundhed og mindske uligheder. Hvad betyder dette kriterium for behandlingspersonale I de fleste EU-lande har hver enkelt behandlingsfaggruppe juridisk definerede roller og ansvar. Med hensyn til faggrupper indenfor psykiatrien har disse generelt stort fokus på behandling og beskyttelse af personer med psykiske problemer. Dette levner traditionelt set ikke meget plads til fremme af psykisk sundhed, der generelt figurerer langt ned på listen over ansvar indenfor psykiatrien. Behandlingspersonalet bliver nødt til at integrere den idé at positiv psykisk sundhed ikke er det samme som sygdomsfri. Når man planlægger indgreb, der skal imødese behov både hos enkeltpersoner og grupper er man nødt til at tage hensyn til personens styrker og positive livsvilkår. Dette omfatter integration af idéen om positiv psykisk sundhed: velbefindende, salutogenetiske faktorer (f.eks. optimisme), ukuelighed (evnen til at klare modgang) og livskvalitet. Frem for alt drejer sundhedsfremme sig ikke kun om at ændre holdninger og adfærd, men også om at forsvare folks ret til sundhed og ændrede livsbetingelser. Uligheder i samfundet kan føre til dårligere psykisk helbred hos personer med få psykiske ressourcer. Fremme af psykisk sundhed omfatter handling vedr. de afgørende faktorer for psykisk sundhed, herunder brugernes og lokalsamfundets sociale og miljømæssige forhold, indkomst, arbejdsforhold, bolig, fritid, daglige rutiner, transport, sociale og fysiske miljø. Hvad betyder dette kriterium for grunduddannelse af behandlingspersonale Fra den allerførste start på grunduddannelsen skal man præsentere sundheds- og social behandling som fremme af godt helbred og velbefindende og ikke som behandling af en sygdom eller omsorg for en patient. Man skal tale om personer før man taler om sygdom. Begynd med at definere sundhed, psykisk sundhed og sundhedsfremme og begynd først derefter at tale om at behandle, løse eller forebygge psykiske problemer. Undersøgelse og udvikling af begreber som f.eks. ukuelighed (modsat sårbarhed) vil hjælpe eleverne med at integrere filosofien bag psykisk sundhed. Husk at begrebet sundhed og sundhedsfremme har et andet teoretisk grundlag end begrebet forebyggelse eller behandling: sundhedsuddannelse i en positiv betydning bibringer stor viden vedrørende det social-økonomiske miljø. Det inkluderer discipliner som f.eks. antropologi, sociologi og miljø. I grunduddannelsen kan indgå aktiviteter, som kan hjælpe de studerende til at forstå, at psykisk sundhed er en menneskeret og at behandlingspersonale har en væsentlig rolle at spille når det gælder at sikre individer og lokalsamfund denne ret gennem handling vedr. de 4

5 afgørende faktorer for psykisk sundhed. Dette omfatter en form for social handling, hvor personalet bliver nødt til at identificere de aspekter i lovgivningen, der hindrer folk i at opnå deres ret til sundhed og psykisk sundhed eller hindrer dem i at benytte andre rettigheder, der har indflydelse på deres psykiske helbred. Idéer til undervisningsmoduler/øvelser Et undervisningsmodul om den gode og støttende relation skal vise, at den første og vigtigste opgave for behandlingspersonale indenfor psykiatrien ikke er at identificere og behandle en patients problem eller sygdom, men derimod at hjælpe og støtte en person med et godt psykisk helbred til at bevare og /eller optimere dennes psykiske sundhed og velbefindende. For at kunne gøre dette skal personalet besidde en forståelse for de miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer, der har indflydelse på folks psykiske helbred. I starten af uddannelsen skal også indgå moduler omhandlende de afgørende faktorer for behandlingspersonalets psykiske sundhed eller sågar studerendes psykiske sundhed. Inkluder moduler om de afgørende faktorer for de studerendes egen psykiske sundhed. De studerende skal forstå, at hvert enkelt individ kan have en forskellig definition på velbefindende og et godt psykisk helbred. Sammenlign definitionerne og diskuter betydningen af disse for udarbejdelse af en fælles plan for fremme af psykisk sundhed. Understreg de principper, der skal respekteres for at kunne garantere Retten til Sundhed og skeln her mellem fremme af psykisk sundhed og traditionelle forebyggelses aktiviteter. Brug fysisk sundhedsfremme som en analog (f.eks. søvn, seksualitet, sund kost, motion) for at kunne forstå hvordan emner til fremme af psykisk sundhed, der retter sig mod f.eks. interpersonelle kompetencer og coping færdigheder adskiller sig fra de traditionelle tilgange indenfor sygdomsforebyggelse (risikogrupper, risikofaktorer mv) Anvend øvelser med rollespil, hvor de studerende arbejder i par og skiftes til at identificere afgørende faktorer, der kan have indflydelse på den anden studerendes psykiske sundhed og velbefindende. Bed de studerende om at udfærdige øko-mapper 1 med og for hinanden, hvor de tegner de ressourcer i lokalsamfundet der vil have indflydelse på deres psykiske sundhed og velbefindende. Udfærdig strategier til brug for håndtering af disse afgørende faktorer. Beskriv hvordan dette kriterium kan overholdes ved længerevarende/videregående uddannelse Erfarne fagfolk vil som regel have fået undervisning i og/eller have erfaring med forebyggelsesprogrammer indenfor psykiatrien. Forståelse for forskellen mellem fremme og forebyggelse har stor indflydelse på de traditionelle temaer for forebyggelse indenfor psykiatrien. Sundhedsfremmeparadigmet ændrer dynamikken fundamentalt. Man må regne med, at deltagere med mange års arbejdserfaring kan finde det sværere at ændre deres professionelle holdning. Desuden har plejepersonale ofte brugt så meget tid på at prøve at løse klienter/patienters alvorlige problemer, at psykisk sundhedsfremme opfattes som en luksus, der ikke er relevant for hverdagens barske realiteter og daglige professionelle aktiviteter. Fagfolk skal forstå, at psykisk sundhedsfremme også kan reducere folks problemer. 1 5

6 Undersøg konsekvenserne af dette indenfor de forskellige områder, hvor deltagerne arbejder (børn, unge, kvinder/mænd, socialt udstødte osv.). Længerevarende/videregående uddannelse for plejepersonale, uanset hvilket område de arbejder indenfor, bør omfatte undervisning i hvordan man aktivt forsvarer folks rettigheder og agerer på de afgørende faktorer for psykisk sundhed. Idéer til undervisningsmoduler/øvelser Undervisning i psykisk sundhedsfremme og sund levevis omfatter udarbejdelse af planer for hvordan man bor sammen, håndtering af konflikter, motion, hygiejne, god søvn, fritid, at finde den rette balance mellem arbejde og fritid, forståelse for følelser osv. Begynd med moduler om fremme af godt psykisk helbred. Husk, at plejepersonale med flere års erfaring kan finde det sværere at revurdere deres professionelle rolle, især hvis deres rolle primært har drejet sig om sygdomsforebyggelse, mobning eller vold, screening og pleje af børn, der allerede er syge eller løsning af sociale problemer for familier med skolesøgende børn. De studerende skal forstå, at psykisk sundhed er en rettighed. Inkluder diskussioner om, hvordan retten til et godt helbred kan sammenlignes med andre basale menneskerettigheder såsom kulturelle, sociale, økonomiske og politiske rettigheder. Udarbejd planer for deltagernes nuværende organisationer omkring implementering af retten til psykisk sundhed. Hvilke konsekvenser kan planen få for organisationens nuværende arbejdsmåde? Bed deltagerne identificere mulige spændinger mellem helbredende eller forebyggende tilgange og sundhedsfremmende tilgange. Tag hensyn til, at nogle af de studerende måske selv har dårlige arbejdsbetingelser, der skaber problemer i balancen mellem arbejde og fritid, udbrændthed osv. Brug de personlige erfaringer til at hjælpe de studerende til ikke kun at forstå svage punkter, forskelle og forhindringer men ogå til at udarbejde planer for at kunne overvinde disse problemer. Diskuter i små grupper hvordan deres egne organisationer respekterer principperne for psykisk sundhed. Brug case undersøgelser, der sætter fokus på sociale faktorer og social støtte som beskyttende elementer når man står overfor vanskelige livssituationer og fokus på hvordan en god livsstil opbygger et positivt psykisk helbred. Spil rollespil i små grupper (3-4 personer) hvor hvert gruppemedlem skriver og holder et oplæg for de øvrige gruppemedlemmer, der drejer sig om behovet for en politik eller ændring i lovgivningen hvad angår behov og ønsker i en særlig befolkningsgruppe. Vælg en befolkningsgruppe, undersøg den viden der foreligger om denne befolkningsgruppes behov, klarlæg hvilken lovgivning og politikker der kan være til hindring for denne befolkningsgruppes sundhed, forbered oplægget med argumenter for behovet for ændring. Tilhørerne spiller rollen som evaluatorer, der bedømmer kvaliteten af oplægget ud fra følgende kriterier: tydelighed, læseligheden af den skriftlige version, relevansen af politiske eller lovgivningsmæssige restriktioner der har indflydelse på den valgte befolkningsgruppes behov, relevansen af de foreslåede politiske ændringer. Brug det følgende hjælpeværktøj til at finde yderlige information, relevante lovmæssige eller politiske tekster og eksempler på plakater, dias og undervisningsprogrammer der opfylder dette kriterium: 6

7 HJÆLPEVÆRKTØJ 1 Tjekliste for kriterium 1 Opfylder min undervisningsplan kvalitetskriterium nr. 1? Afkryds for hvert udsagn i følgende tjekliste, om du er helt enig, delvis enig, ved ikke, delvis uenig eller helt uenig. Din endelige gennemsnitlige score er din samlede score for dette kriterium 1.1. Undervisningsplanen omhandler fremme af psykisk sundhed generelt eller et specifikt psykisk helbredsemne og ikke kun forebyggelse af psykisk sygdom 1.2. Godt psykisk helbred anses for at være en ressource, en værdi i sig selv og en basal menneskerettighed 1.3. Undervisningsplanen fokuserer på hvordan man kan påvirkede væsentlige faktorer for psykisk sundhed for at øge psykisk sundhed og mindske uligheder 1.4. Undervisningsplanen respekterer principperne for sundhedsfremme som en metode til at få enkeltpersoner eller lokalsamfund til at øge deres helbred Undervisningsplanen fokuserer på uligheder og retfærdighed indenfor sundhed. Det anses at være en menenskeret at have lige adgang til de ressourcer der er nødvendige for at opnå og bevare psykisk sundhed 1.6. Undervisningsplanen henviser til WHO s og europæiske politikkers vigtigste definitioner på psykisk sundhedsfremme 1.7. Undervisningsplanen henviser til lokale, regionale eller nationale politikker (hvis sådanne findes), lovmæssige bekendtgørelser (hvis sådanne findes)og forskrifter for professional praksis (inkl. socialarbejdere, sundhedspersonale, politi og andre faggrupper) vedr. psykisk sundhedsfremme, som deltagerne kan anvende når de implementerer planer for psykisk sundhedsfremme. 2. At give alle interessenter mulighed for effektiv deltagelse Undervisningsplanen omfatter princippet om samfundsmæssig deltagelse og involvering. Psykisk sundhedsfremme omfatter at opfordre og bemyndige alle interessenter til at deltage i generel psykisk sundhedsfremme eller til at udvikle specifikke projekter omkring psykisk sunhedsfremme. Når det drejer sig om at uddanne fagpersoner til specifikke projekter om psykisksundhed opfordres repræsentanter fra de befolkningsgrupper, der direkte berøres af den psykiske sundhedsfremme, til at hjælpe med at fastsætte af de sundhedsfaglige mål og udarbejde og præsenterer planen. Undervisningsplanen viser også hvordan de berørte befolkningsgrupper skal blive i stand til at klare deres sundhedsfremme på en holdbar måde (økonomi, tid osv.) 7

8 Hvad dette kriterium betyder for plejepersonale En stor opgave for plejepersonale vil være at hjælpe forskellige interessegrupper med at skaffe de informationer og ressourcer, der er nødvendige for dem for at kunne deltage i debatten. Det er ikke plejepersonalets opgave at fortælle folk, hvad de bør gøre, men at sikre at alle parter er i stand til at deltage og har ressourcer til at opnå de færdigheder, der er nødvendige for at deltage effektivt. Et nøglebegreb er samfundsmæssig opbygning af evner. Det... styrker organisationers og gruppers evne til at opbygge deres strukturer, systemer, personer og færdigheder så de er bedre til at definere og opnå deres mål og engagere sig i konsultation og planlægning, håndtere samfundsmæssige projekter og tage del i samarbejder og foretagend, organiseret og planlagt på en bevidst måde, der afspejler bemyndigelse og lighed (Skinner S, Building Community Strengths; a Resource Book on capacity Building, Community Development Foundation, London, 1997). Fagpersoner og fremtidige fagpersoner skal lære at samarbejde med dem, der traditionelt set kun har forventedes at spille en passiv rolle med hensyn til psykiske sundhedsinterventioner. Dette indebærer, at fagpersoner vil arbejde sammen med andre personer og organisationer end de, der forventes af mange samfundsborgere. Beskriv hvordan dette kriterium kan overholdes i en grunduddannelse Grunduddannelsen bør introducere forskellige samfundsmåder. Det er vigtigt at kende til og forstå bemyndigelse samt se og opleve eksempler på bemyndigelse og lære, hvordan man som en fremtidig fagperson kan hjælpe med at udvikle dette. Ved at studere psykisk sundhedsfremme projekter, hvor samfundet har deltaget, kan man blive mere bevidst om vigtigheden af samfundsinvolvering. Giv de fremtidige fagpersoner mulighed for at diskutere traditionelle opfattelser af medarbejdere indenfor psykiatrien og deres roller for at kunne forbedre samfundsbemyndigelse og lære at samarbejde med alle interessenter. Bed de studerende om at klarlægge strategier om psykisk sundhedsfremme i lokalsamfundet omkring den institution hvor undervisningen foregår. Beskriv igangværende projekter og hvorledes de integreres i lokalsamfundet, de lokale NGO er og de forskellige lokale aktørers roller. Bed de studerende planlægge metoder til psykisk sundhedsfremme i lokalsamfundet under hensyntagen til alle de forskellige interessenter og klarlæg måder hvorpå de kan integreres. Bed de studerende planlægge et projekt for psykisk sundhedsfremme, der skal fremme sundhed og trivsel enten i en landsby i et landområde eller i en bydel i en storby. Find og involver alle de forskellige interessenter(f.eks. ikke kun sundhedspersonalet i landsbyen eller i den pågældende bydel). Undersøg hvordan man kan hjælpe forskellige interessenter til en effektiv deltagelse, adgang til uddannelse og til at evaluere hvad de har lært af deres personlige erfaringer. Deltagerne skal forstå, at psykisk sundhed er et fælles anliggende, at alle interessenter skal tage hensyn til deres eget psykiske helbred og at alle interessenter besidder ressourcer, der gør dem i stand til at dele de fælles mål. Det er vigtigt, at de alle kan se, at de har deres egne interesser i projektet. Eksempel: Rollespil om at opbygge 8

9 sunde skoler. Opdel de studerende i grupper på fire eller fem og give hvert gruppemedlem en beskrivelse af den rolle vedkommende skal spille: skoleleder, lærer, forælder, elev og sundhedsmedarbejder. Der er specifikke instruktioner for hver rolle: 1. Skolelederen skal forsvare det økonomiske aspekt og insistere på, at enhver ny plan vil være for dyr. 2. Læreren ønsker ikke at miste sin magtposition og ønsker altid at få ret og få det sidste ord, undtagen når han/hun taler med skolelederen. Han/hun ønsker ikke at få ekstra pligter og ansvar. 3. Repræsentanten for forældrerådet forsvarer elevernes rettigheder og insisterer på, at skolen har et ansvar for at sørge for børnenes trivsel. 4. Repræsentant for elevrådet forsvarer elevernes behov og idéer. 5. Sundhedsmedarbejderen skal være moderator og skal sørge for, at alle indslag bliver hørt, overvejet og respekteret og at der ikke sker magtmisbrug. Til sidst skal alle grupper fremlægge hvordan de følte at være i deres respektive roller og dele de erfaringer og færdigheder de har fået af øvelsen. Beskriv hvordan dette kriterium kan overholdes ved længerevarende/videregående uddannelse Underviseren kan støde på større modstand fra fagfolk, der har arbejdet i situationer, hvor diskurs om sundhed traditionelt har været kontrolleret og retfærdiggjort af de lægelige myndigheder alene. Princippet bag psykisk sundhedsfremme: enhver borger skal have mulighed for og være i stand til at opnå de færdigheder, der er nødvendige for at deltage in samfundsdebatten om trivsel, sund levevis og sundhed. Sundhedsmedarbejdere spiller en stor rolle i at muliggøre denne deltagelse og hjælpe alle deltagerne til at få tiltro til deres rettigheder og evne til at deltage. Nogle fagfolk oplever at ved at skulle tage hånd om folks problemer dag efter dag er deres holdning blevet pessimistisk fordi der kun fokuseres på hvad der går galt. De opfatter ikke længere deres klienter som aktive medspillere i en participativ samfundsmæssig trivsel, men kun som personer med problemer. Det er vigtigt at forny deltagernes færdigheder til at støtte klienter i at udtrykke og forsvare deres meninger om positiv psykisk sundhed og trivsel i almindelighed. Hvis det drejer sig om et projekt med en specifik befolkningsgruppe, som f.eks. et projekt om unge i en særlig landsby eller bydel, kan de unge inviteres med til at fastsætte projektets formål og indholdet i programmet samt til at deltage i præsentationen af programmet. Når der planlægges projekter, skal man sikre sig, at der bliver taget hensyn til, hvordan de pågældende interessenter vil være i stand til at gøre projektet levedygtig. Hvad vil der ske efter to år, når de unge, der hjalp med at starte projektet er kommet videre og ikke længere er unge. Diskuter de forskellige sundhedsmedarbejderes rolle når det gælder at gøre projekter om psykisk sundhedsfremme levedygtige. Brug det følgende hjælpeværktøj til at finde yderlige information, relevante lovmæssige eller politiske tekster og eksempler på plakater, dias og undervisningsprogrammer der opfylder dette kriterium: HJÆLPEVÆRKTØJ 2 9

10 Opfylder min undervisningsplan kvalitetskriterium nr. 2? Afkryds for hvert udsagn i følgende tjekliste, om du er helt enig, delvis enig, ved ikke, delvis uenig eller helt uenig. Din endelige gennemsnitlige score er din samlede score for dette kriterium 2.1. Undervisningsplanen opfylder princippet om samfundsinvolvering. Den bygger på enkeltpersoners/gruppes/samfundets livshistorier/erfaringer/styrker ang. psykisk sundhed eller psykisk det aktuelle psykiske sundhedsemne, den omhandler. Den anbefaler at bruge enkeltpersoners/gruppers/samfundets livshistorier/erfaringer/styrker til at fremme psykisk sundhed. Den støtter involvering af brugere og sundhedspersonale i politikker eller beslutningstagen ang. det sundhedsemne den omhandler Undervisningsplanen tager fat på betydningen af at tage ved lære at målgruppen. Når det drejer sig om at uddanne fagfolk til specifikke projekter om psykisk sundhedsfremme skal repræsentanter fra den befolkningsgruppe, der er målgruppe for projektet (f.eks. gymnasieelever i et alkohol program, der henvender sig til gymnasieelever) deltage i fastsættelsen af sundhedsemner og planlægning og præsentation af programmet. 2.3 Undervisningsplanen tager fat i hvordan man bemyndiger forskellige samfundsinteressenter med hensyn til viden og færdigheder angående psykisk sundhed og psykisk sundhedsfremme 2.4. Undervisningsplanen tager højde for, hvordan befolkningsgrupper vil være i stand til at klare deres sundhedsfremme på en levedygtig måde (økonomi, tid osv.) 2.5. Undervisningen omfatter den støtte, som befolkningsgrupper har brug for for at kunne opretholde gejsten og effektiviteten over tid, så er der er en varig effekt. 1. totally agree 2. mostly agree 3. don t know 4. mostly disagree 5. totally disagree 3. Indførelse af en tværfaglig og tværsektoriel tilgang Undervisningsplanen tager højde for den nødvendige tværfaglige og tværsektorielle tilgang til psykisk sundhedsfremme. Målsætningen er at alle interessenter skal have fælles ejerskab over undervisningsplanen og de indgreb i psykisk sundhedsfremme, der indeholdes i planen. Den opfordrer til tilegnelse af lederkompetencer for at kunne opbygge en fælles vision, en fælles planlægning og strategi for psykisk sundhedsfremme. Hvad dette kriterium betyder for plejepersonale "Fremme af psykisk sundhed begrænser sig ikke kun til medarbejdere indenfor psykiatrien. Faktisk er udbyttet større jo mere forskellige de involverede parter er: ændringer i samfundsværdier skal indeholde mange faggrupper og folk fra forskellige samfundsklasser med forskellige jargoner og forskellige sprog (Sartorius 1992) 1 De komplekse interaktioner mellem de væsentlige faktorer for psykisk sundhed (sociale netværk, sygdomme, bolig, indkomst, uddannelse ) kan skabe tilsvarende komplekse interaktioner mellem de forskellige sektorer, fag, lovmæssige tekster, administrationer og politiske instanser, der er involverede. Sidestillingen af disse faglige områder kan give 1 Sartorius N The promotion of mental health: Meaning and tasks. In: The promotion of mental health. Volume 1, Trent, Dennis, Ashgate, Avebury Limited (1992) 10

11 modvisende reaktioner. Personer kan være tvunget til at cirkulere rundt fra det ene system til det andet, fra den ene sektor til den anden. Alt sundhedspersonale må forstå hvilken betydning det har for psykisk sundhedsfremme at arbejde (a) med andre sundhedsfaggrupper og (b) medarbejdere fra institutioner udenfor sundhedsvæsenet. Den tværfaglige tilgang betyder, at plejemedarbejderen skal forstå at han/hun ikke længere er alene ved patientens sygeseng, men arbejder sammen med personer fra andre faggrupper (psykiatere, psykologer, administrativt personale, socialrådgivere.). Den tværsektorielle tilgang betyder at de skal udvikle kompetencer til at kunne arbejde med fagfolk fra mange forskellige kulturelle miljøer: udvikle et fælles sprog, fælles kultur omkring psykisk sundhedsfremme. Samtidig er det vigtigt at understrege, at det ikke kun drejer sig om at den person, der arbejder med sundhedsfremme, skal støtte disse andre faggrupper og forsvare deres professionelle tilgange. Deres hovedmission er at deltage i et fællesskab med den person eller de befolkningsgrupper, som de skal tage sig af. Beskriv hvordan dette kriterium kan overholdes i en grunduddannelse Undervisning skal udforske hvordan man kan oversætte tværsektorielle og tværfaglige principper til praksis. Undervisningsplanlæggere skal måske gentænke deres egne tilgange, f.eks. ved at involvere forskellige faggrupper i planlægningen af undervisningsmodulerne for at kunne udvikle et fælles sprog og fælles regler for samarbejde, forstået og accepteret af alle. Dette betyder ofte, at man skal ændre arbejdsvaner og den professionelle jargon, der er opbygget gennem mange års arbejde og undervisning. Idéer til undervisningsmoduler/træning: Inviter eksperter fra forskellige faggrupper (f.eks. psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere, psykiatere) til at dele deres viden og erfaringer indenfor et specielt emne i psykisk sundhedsfremme med de studerende (f.eks. kompetenceudviklingsprogrammer, børn og unge udviklingsprogrammer). Inkluder fælles undervisningstimer om psykisk sundhedsfremme med repræsentanter fra forskellige sundhedsfaggrupper blandt deltagerne, f.eks. moduler om forældrekompetencer for både sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere på første studieår. Lav et kort over forskellige serviceudbydere og aktører på området for psykisk sundhedsfremme i et bestemt kvarter eller område. Beskriv filosofierne og arbejdskoncepterne hos de involverede faggrupper. Beskriv hvordan de forskellige faggrupper arbejder sammen indenfor psykisk sundhedsfremme. Påpeg de forskellige faggruppers begrænsninger og muligheder i forhold til samarbejde. Bed de studerende udfærdige eksempler på et tværsektorielt program for psykisk sundhedsfremme: f.eks. i skoler, på arbejdspladser, i boligområder. Lav workshops hvor de studerende skal komme med forslag til projekter i hvilke de skal agere som ledere i tværfaglige teams med andre faggrupper, inklusiv faggrupper udenfor sundhedsvæsenet eller social området f.eks. et projekt om trivsel i spisekvarteret i skoler, og inviter andre interessenter til at deltage: kokken, bageren, den ansvarlige for catering, den person, der står for menuvalg, tjenere, rengøringspersonale, forældre, måske endda kunstnere. Workshoppen skal ikke kun handle om kost og ernæring i skolen men også inkludere hvad der sker i hjemmet, den lokale bager, det lokale supermarked, fast-food restauranter. 11

12 Beskriv hvordan dette kriterium kan overholdes ved længerevarende/videregående uddannelse Professionelle færdigheder og kompetenceområder udvikler sig hurtigt, især indenfor nye områder såsom psykisk sundhedsfremme. Uddannede medarbejdere bør regelmæssigt opdatere deres viden om de forskellige faggrupper og sektorer på området. De bør have mulighed for at blive undervist af eksperter indenfor psykisk sundhedsfremme fra forskellige faggrupper for at kunne være opdateret på disse ændringer. Involver forskellige faggrupper i planlægning og præsentation af undervisningsplanen for at fremme et fælles læringssprog. Dette vil ofte kræve, at man ændrer de arbejdsvaner og jargoner der er opstået gennem et langt arbejdsliv og opbygger fælles regler for samarbejde, der er forstået og accepteret af alle. Lav et projekt om stress-håndtering og balancen mellem arbejde og fritid i en industrivirksomhed, lær deltagerne hvordan de indtræder i firmaet og hvordan de kommunikerer med arbejdere, funktionærer såvel som arbejdsmedicinske eksperter og socialrådgivere og hvordan de får kendskab til disses forskellige faglige skikke og hvordan hver enkelt kan bidrage til psykisk sundhedsfremme på arbejdspladsen. Skift fra faglig isolation til tværfagligt samarbejde. Bed deltagerne planlægge et program for psykisk sundhedsfremme for en enkelt faggruppe. Inkluder en deltager fra en anden faggruppe i teamet. Diskuter hvad det nye teammedlem kan bidrage med til programmet. Inkluder derefter en medarbejder fra en tredje faggruppe osv. Bed deltagerne planlægge et program for psykisk sundhedsfremme i lokalsamfundet, f.eks. psykisk sundhedsfremme aktiviteter i en folkeskole, der skal skabe et sikkert og psykisk sundhedsvenligt skolemiljø. Inviter hele skolesamfundet til at deltage i planlægning af programmet. Identificer de forskellige mål de ønsker at opnå og de strategier de ønsker at anvende. Sæt derefter navn på den viden og faglige ekspertise, der skal indgå i programmet og sammensæt et tværfagligt team af konsulenter, der dækker de forskellige ekspertområder (socialrådgivere, sygeplejersker, diætister, færdselspoliti, advokater mv.). Tag stilling til, om der skal der skal inviteres et tværfagligt team med som midlertidig støtte når programmet skal udfærdiges eller som faste samarbejdspartnere. 12

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education Indikatorer udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport indgår i et projekt støttet af EU s handlingsprogram

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt En særlig indsats - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt 0 En særlig indsats Socialt udsatte børn og unge på Lolland-Falster

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN Undersøgelsesresultater og anbefalinger fra Best Agers Projektet 2012 Arbejdsgivere bør huske på, at den ældre har meget viden. Svensk arbejdsløs

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

Den Sociale vicevært i Sædding og Ådalen Brobygger mellem borger og system

Den Sociale vicevært i Sædding og Ådalen Brobygger mellem borger og system Den Sociale vicevært i Sædding og Ådalen Brobygger mellem borger og system Sociologi og kulturanalyse, 5. semester Udarbejdet af: Fag: Projektorienteret praktik forløb hos Sundhedsfremme og Forebyggelse

Læs mere