DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE"

Transkript

1 DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010

2 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori og metode. Desuden er modulet et tilbud til de studerende, der ønsker at opdatere deres viden på området, f.eks. hvor studierne ligger langt tilbage. Der sigtes mod at lette studieprocessen for de studerende. Formålet med modulet er dels at give studerende indsigt i grundlæggende teorier, retninger og begreber inden for videnskabsteori og metode. Denne indsigt skal gøre de studerende i stand til lettere at tilegne sig og reflektere over den teoretiske og praktiske viden de præsenteres for i uddannelsens øvrige moduler. Desuden er formålet at udvikle og opdatere evnen til skriftligt at udarbejde velstrukturerede og velargumenterede opgaver, der er en vigtig del af studiet på Diplomuddannelsen i Ledelse. Endelig skal evnen til at tilrettelægge og gennemføre empiriske undersøgelser udvikles. Mål: Målet er, at de studerende: Kender til grundtrækkene i de vigtigste videnskabsteoretiske tilgange og forstår, at ledelsesmæssige problemstillinger kan behandles ud fra forskellige tilgange. Er i stand til at til at relatere ledelsesmæssige problemstillinger til videnskabsteoretiske tilgange. Får indsigt i principper for planlægning og gennemførelse af undersøgelser. Forstår hvordan valget af metode har betydning for det resultat, man kommer frem til i en analyse. Er i stand til at disponere rapporter og skriftlige opgaver. Videnskabsteori, paradigmer og metodesynsvinkler. Forklaringsmodeller, herunder forklaring, forståelse og fortælling. Paradigmers og forklaringsmodellers konsekvenser for syn på organisationer, beslutninger, lederskab og samfundsudvikling. Rapport- og opgaveskrivning. Problemformulering. Anvendelse af teori. Planlægning af undersøgelser herunder valg af undersøgelsesdesign. Dataindsamlingsteknikker, herunder kvalitative og kvantitative metoder. Undervisningsdage: 13/8, 20/8 og 10/9 Efter endt deltagelse i modulet udstedes modulbevis. Pris: kr. Arbejdsform: En kombination af forelæsninger, øvelser og cases. Modulet er praktisk orienteret, hvor der lægges vægt på at arbejde med konkrete opgaver og situationer. Der tages udgangspunkt i flere af de fagområder, der arbejdes med på uddannelsens øvrige moduler for at skabe sammenhæng og lette den senere studieproces. Der anvendes uddrag fra relevante publikationer, der udleveres ved modulstart.

3 Det personlige lederskab, del 1 Lederskab og kommunikation Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige teorier, strategier og metoder. Hensigten er at udvikle forståelsen af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Mål i hovedtræk: Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning og udøvelse af ledelse som kommunikation. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige kommunikative perspektiver og kommunikationsteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter. Skal kunne identificere egne perspektiver og forstå deres forskellige betydninger for sammenhængen mellem kommunikation, ledelsesidentitet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssige udfordringer i egen lokal praksis. Skal kunne inddrage problemstillinger og erfaringer fra egen organisation, for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen kommunikativ praksis. Skal kunne vurdere forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af egen ledelse og reflektere over deres betydning. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig, kommunikativ praksis og begrunde konsekvenserne heraf. Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer Skal kunne identificere egne perspektiver og reflektere over deres forskellige betydninger for egen lokal praksis, f.eks. om sammenhænge mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssige udfordringer Modeller til forståelse og analyse af kommunikationen Indholds- og metakommunikation Lærings- og kommunikationsdomæner Kommunikation set i forhold til eget lederskab og sammenhængen i de organisatoriske relationer Refleksion og analyse af kommunikation i en organisation Arbejdet med kommunikation i forhold til egen praksis Kommunikation set i forhold til egen kompetenceudvikling Poula Helth (red.): Lederskabelse det personlige lederskab. Samfundslitteratur. Seneste udgave (gennemgående på Det personlige lederskab del 1 og del 2) Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Seneste udgave. Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående på de obligatoriske moduler) 4 tirsdage kl , på følgende datoer: 31/8, 7/9, 21/9 og 28/ Aflevering af portfolio 12/10 gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Portfolio med løbende mindre opgaver Karakter efter 7-trins karakterskalaen Intern censur Pris: kr. Inge Wonsyld

4 Det personlige lederskab, del 2 Professionelt lederskab Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelsesteorier, strategier og metoder. Hensigten hermed er at udvikle forståelsen af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har betydning for det professionelle lederskab og dets praksisformer i relation til den helhed, som ledelse er en del af. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Mål i hovedtræk: Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning og udøvelse af det professionelle lederskab Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige ledelsesperspektiver har betydning for forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker i relation til den konkrete helhed, som lederen er en del af. Skal kunne identificere og reflektere over egne perspektiver på det professionelle lederskab og forstå deres forskellige betydninger for sammenhængen mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik og egen ledelsesmæssig praksis Skal kunne inddrage problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation, for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen ledelsesmæssig praksis. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af eget professionelt lederskab og reflektere over deres betydning. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssige praksis og begrunde konsekvenserne heraf. Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af eget professionelt lederskab. Skal kunne indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem medvirke til en hensigtsmæssig organisatorisk udvikling. Skal kunne identificere og formulere behov for udvikling af egne professionelle ledelseskompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. Det samfunds- og videnskabsteoretiske grundlag for ledelsesidentiteter Ledelsesteoretiske tilgange og lederroller Ledelse og værdier Ledelse i den relationsskabte organisation Diskursiv ledelse Ledelse af læreprocesser og organisatorisk læring Personprofilanalyse, herunder afdækning af styrker og udviklingsmuligheder som leder Strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og organisatorisk udvikling Poula Helth (red.): Lederskabelse det personlige lederskab. Samfundslitteratur. Seneste udgave. Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående på de obligatoriske moduler). 4 tirsdage kl , på følgende datoer: 12/10, 26/10, 2/11 og 9/ Aflevering af opgave Eksamen 7/12+-8/12 gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig eksamen Karakter efter 7-trins karakterskalaen Ekstern censur Pris: kr. Inge Wonsyld

5 Ledelse og organisation, del 1 Organisation og processer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige organisationsforståelser og teorier. Hensigten er at tilegne sig kompetencer til at forstå og forholde sig reflekterende til centrale organisatoriske udfordringer i egen organisation. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Mål i hovedtræk: Skal have viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem, herunder i særdeleshed ledelse af komplekse organisationer i et konstant foranderligt samfund. Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og betydningen for ledelsesmæssige og organisatoriske beslutninger, processer og tiltag i egen organisation. Skal kunne iagttage og indsamle empiri i forhold til udvalgte organisatoriske problemstillinger på en relevant måde. Skal kunne analysere rammer og identificere mulighederne for ledelsesrummet i egen organisation. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske organisatoriske problemstillinger i egen organisation Skal over for organisationens interne og eksterne aktører kunne skabe og formidle forståelse for ledelsesmæssige beslutninger og organisatoriske tiltag i egen organisation Skal kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og håndtering af innovative organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser. Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i og refleksion over organisatoriske udfordringer. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til ledelse af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser Organisation og ledelse ud fra forskellige forståelser af organisationen og dens omverden Betydningen af forskellige organisationsforståelser for egen organisation Analyse af organisationen Organisationens opbygning, struktur og processer, herunder team Organisationen som kultur og værdier i et funktionalistisk og symbolsk perspektiv Ændringsprocesser og kompetenceudvikling i organisationen Egen position og opgave som leder i organisationen Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående på de obligatoriske moduler) Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur. Seneste udgave (gennemgående på organisation del 1 og del 2) Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer. Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave (gennemgående på organisation del 1 og del 2) Majken Schultz: Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave. 4 onsdage kl , på følgende datoer: 1/9, 8/9, 22/9 og 6/ Aflevering af portfolio 13/10 gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Portfolio med løbende mindre opgaver Karakter efter 7-trins karakterskalaen Intern censur Pris: kr. Modulansvarlige: Bente Trier og Esben Krægpøth

6 Ledelse og organisation, del 2 Organisation, styring og strategi Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af de interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med vilkår for strategisk ledelse og styring i egen organisation. Der udvikles kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan konkrete strategiske og styringsmæssige udfordringer form af f.eks. strategiske beslutninger, strategiprocesser, styringskoncepter og værktøjer kan/ville kunne tilføres mening i egen organisation. Der inddrages derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Mål i hovedtræk: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om strategisk ledelse og styring af organisationer, herunder i særdeleshed tænkninger og teorier relateret til strategisk ledelse og styring af komplekse organisationer i et foranderligt samfund. Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og forstå dets betydning for strategiske valg og styringstiltag i egen organisation. Skal kunne analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige tænkninger og tiltag i egen organisation. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske strategiske og styringsmæssige problemstillinger, og skal kunne reflektere og begrunde de organisatoriske konsekvenser heraf. Skal over for organisationens forskellige interne og eksterne aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige tænkninger, teorier og metoder, vedrørende strategisk ledelse og styring. Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne praktisere strategisk ledelse og implementere styringsmæssige tiltag under hensyntagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer. Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i strategiske og styringsmæssige udfordringer og processer. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til strategisk ledelse og styring 4 torsdage kl , på følgende datoer: 13/10, 27/10, 3/11 og 17/ Aflevering af opgave /12 Eksamen 15/12+-16/12 gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig eksamen Karakter efter 7-trins karakterskalaen Ledelse, styring og strategi Vision, mission og værdier Strategisk analyse og udarbejdelse af strategier og virksomhedsplaner Beslutningsprocesser i organisationen Forskellige perspektiver på organisationsudvikling og ændringsstrategier herunder AI og Blue Ocean Den lærende organisation i strategisk sammenhæng Evaluering og kvalitetsudvikling af organisationens aktiviteter Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående på de obligatoriske moduler) Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur. Seneste udgave (gennemgående på organisation del 1 og del 2) Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer. Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave Hertil kommer en række udvalgte tekster. Ekstern censur Pris: kr. Modulansvarlige: Bente Trier Esben Krægpøth

7 Ledelse og medarbejdere, del 1 Ledelse i dynamiske relationer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af det dynamiske samspil mellem medarbejdere og ledelse som et resultat af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder. Med udgangspunkt i ledelsesteoretiske perspektiver er formålet at opnå kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan organisatoriske værdier, processer og identiteter skaber vilkår for kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledelse i praksis. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til forståelse af forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, samt viden om forskellige metoder til håndtering af heraf. Skal kunne identificere eget perspektiv og forstå dets betydning for ledelsesmæssige etiske valg og beslutninger. Skal have indsigt i og forståelse for ledelsens ret, pligt og ansvar for at træffe beslutninger og handle i relationerne mellem ledelse og medarbejdere. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation. Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier. Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om og håndtere dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation. Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter som en mulig ressource i disse relationer. 4 torsdage, kl på følgende datoer: 2/9, 16/9, 23/9 og 30/ Aflevering af portfolio 7/10 Fuldtidsforløb 4 dage , på følgende datoer: 30/8, 31/8, 6/9, 13/ Aflevering af portfolio 28/9 gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Portfolio med løbende mindre opgaver Perspektiver på og teorier om personaleledelse og relationer mellem ledelse og medarbejdere herunder trivsel, stress og arbejdsmiljø. Leder-medarbejderrelationens nye karakteristika og de ledelsesmæssige udfordringer, der følger heraf. Ledelse af team og grupper Beslutningstagen og forskellige tilgange til beslutningsprocesser i organisationen. Konflikter, magt og forhandling i forhold til egen position i organisationen. Repræsentation, magt i et etisk lys, konflikter som ressource. Gennemførelse og kommunikation af beslutninger. Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2). Jacob Alsted og Ditte Haslund: Ledelse og medarbejdere: Samarbejdets psykologi. Samfundslitteratur. Seneste udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2). Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer. Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave. (gennemgående på de obligatoriske moduler). Karakter efter 7-trins skalaen Intern censur Pris: kr.

8 Ledelse og medarbejdere, del 2 Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med læring, dannelse og kompetence- og organisationsudvikling. Hensigten er at tilegne sig kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan forskellige ledelsesmæssige forståelser og håndteringer af organisationens menneskelige ressourcer skaber vilkår og muligheder for individuel og organisatorisk læring og kompetenceudvikling i egen organisation. Der inddrages derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen organisation. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser samt viden om forskellige metoder til håndtering heraf. Skal kunne identificere eget perspektiv og reflektere over dets betydning for ledelsesmæssige etiske valg og beslutninger. Skal have indsigt i den sammenhæng, der er mellem organisatoriske udviklingsstrategier og strategier for medarbejdernes læring og kompetenceudvikling. Skal kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling relateret til lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i lærings- og komptenceudviklingsprocesser i egen organisation. Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige tiltag vedrørende læring og kompetenceudvikling i forhold til organisationens overordnede udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker. Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om, realisere og håndtere lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i egen organisation. Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter mellem mål og strategier for læring og kompetenceudvikling som en mulig ressource. Skal kunne identificere behov for egen og medarbejdernes læring og kompetenceudvikling og skal kunne formidle dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier. Perspektiver på og teorier om HR og kompetenceudvikling. Medarbejderledelse og HR i et strategisk perspektiv. Tiltrækning, rekruttering, fastholdelse og afskedigelse af medarbejdere. Bedømmelse og udviklingsdialog, herunder MUS, GRUS, PULS. Kompetencebegrebet. Kompetenceudvikling og læring samt visionens betydning for det lærende miljø. Ændringsprocesser og modstand mod læring i organisationen. Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2). Jacob Alsted og Ditte Haslund: Ledelse og medarbejdere: Samarbejdets psykologi. Samfundslitteratur. Seneste udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2). Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer. Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave. Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave. (gennemgående på de obligatoriske moduler). Soldalen 8, 7100 Vejle 4 torsdage, kl på følgende datoer: 7/10, 21/10, 28/10 og 4/ Aflevering af opgave 18/11 Fuldtidsforløb 4 dage , på følgende datoer: 27/9, 28/9, 4/10, 5/ Eksamen 26/9 Undervisning med oplæg, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Synopsis med efterfølgende mundtlig eksamen Karakter efter 7- trins skalaen Ekstern censur Pris: kr. André Barsøe

9 Ledelse og coaching At de studerende tilegner sig og udvikler såvel teoretiske som praktiske kommunikative kompetencer med henblik på at skabe alternative forståelser og betydninger til eksisterende individuelle og organisatoriske forestillinger. At give de studerende viden og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser Mål i hovedtræk: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching, med fokus på deres ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching. Får øget indsigt og viden og kan reflektere over forskellige positioner i en coachingproces. Kan vurdere forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Kan begrunde egen ledelsesmæssig coaching-praksis og kan vurdere betydningen af magtforhold i kommunikation og coaching. Kan formidle forståelsen af forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer samt i forhold til egen ledelsesmæssig coaching-praksis. Tilegner sig praktiske, kommunikative coaching-kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger i forhold til individer, teams og organisationen og dens omverden. Kan omsætte viden og færdigheder i forhold til ledelse og coaching i en kommunikativpraksis i forhold til ledelsesmæssige etiske udfordringer. De studerendes egne problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation og egen ledelse vil blive inddraget. Coaching i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv Teori og læringsperspektiver Grundbegreber og basisforudsætninger Lederens grundlæggende positioner ledelsesbaseret coaching Etiske spilleregler Coaching og magtrelationer Metoder og værktøjer Individuel og team coaching. Faser og forløb. Metoder og modeller Systemisk coaching og anerkendende tilgang til coaching Træning og praksis Tilrettelæggelse af forskellige coachingforløb Sproglig vinkling og mønsterbrydning Struktureret dialog Fortællinger fra dagligdagen Reinhard Stelter (red.): Coaching læring og udvikling. Dansk Psykologisk Forlag. Seneste udgave. Kim Gørtz og Anette Prehn: Coaching i perspektiv- en grundbog. Hans Reitzels Forlag 2008 Der vil blive udleveret en del materiale undervejs i uddannelsen Soldalen 8, 7100 Vejle 4 torsdage /9, 23/9, 30/9, 7/ Aflevering af portfolio 28/10. Undervisning med oplæg der perspektiveres til teorien, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse fra egen praksis er en vigtig del af forløbet. Der trænes desuden i praktiske coachingforløb bl.a. med telefoncoaching mellem undervisningsdagene. Portfolio med løbende mindre opgaver Karakter efter 7- trins karakterskalaen Intern censur Pris: kr. Inge Wonsyld

10 Team- og netværksledelse Give de studerende viden om forskellige teoretiske koncepter for team- og netværksfunktioner. Give de studerende teoretisk og praktisk viden om, hvordan forskellige aktører strategisk og operationelt skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i team og netværk. Mål i hovedtræk: Skal have viden om forskellige teoretiske koncepter for team- og netværksfunktioner. Skal have viden om, hvordan aktører og diskurser strategisk og operationelt giver forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i team og netværk. Skal i et videnskabsteoretisk og samfundsmæssigt perspektiv kunne iagttage og forstå teori og metoder i komplekse sammenhænge over mod egen lokal praksis. Skal kunne iagttage og indsamle empiri om ledelse i team- og/eller netværksorganiserede organisationer samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod forskellige former for team- og netværksorganisering i forhold til samspillet med omverdenen, til egen organisation og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i lederrollen og lederopgaven, som relaterer sig til team- og netværksorganisering. Skal kunne agere ledelsesmæssigt i team- og netværksstrukturer, hvor flere faggruppers kultur og etik bringes i spil og samtidig fastholde et helhedsorienteret perspektiv på organisationen og dens omverden. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til udfordringerne i team- og/eller netværksbaserede strukturer. De studerendes egne problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation og egen ledelse vil blive inddraget. Der vil på baggrund af en række teorier og metoder blive arbejdet aktivt med udviklingen af højtydende teams og ledelsesbaseret teamcoaching og andre metoder vil blive praktiseret og inddraget i undervisningen. Lederens rolle og opgaver i forbindelse med team og netværksledelse Koncepter om teams og netværk i organisationsteoretisk perspektiv Ledelse af selvledelse i teams og netværk Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift. Team som ønskværdig organiseringsform Netværk og netværksledelse. Betydningen af netværksledelse og praksisformer Ledelsesintervention i teamsammenhænge Udvikling af højtydende teams. Coaching af teams modeller og metoder. Teamudvikling og teamudviklingssamtaler struktur og metoder Selvledelsesbegrebet og ledelse af selvledende teams Ledelse af konflikter og interessemodsætninger i teams Jacob Storch & Thorkil Molly Søholm: Teambaserede organisationer i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Birgit Jordansen og Mai-Britt Herløv Petersen: Selvstyrende team ledelse og organisering Thorkil Molly Søholm, Jacob Storch m.fl.: Lederen som teamcoach. Børsens Forlag Der vil blive udleveret en del materiale undervejs i uddannelsen Soldalen 8, 7100 Vejle 4 Torsdage /10, 4/11, 11/11, 25/11 Eksamen 09/12. Undervisning med oplæg, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Casebeskrivelse med efterfølgende mundtlig eksamen Karakter efter 7- trins karakterskalaen Ekstern censur Pris: kr. Inge Wonsyld

11 Forandringsledelse Øget kompleksitet i samfundet, herunder en øget globalisering, et stigende antal fusioner og netværkssamarbejder, krav om øget brugerindflydelse, politiske forbrugere mm. skaber nye udfordringer. Formålet med modulet er at skærpe håndteringen af de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer med hensyn til at kunne omstille og forandre sig. Modulet skal endvidere give indsigt i og forståelse for forskellige tilgange til forandring herunder gøre den studerende i stand til at se og analysere organisatoriske dynamikker og sammenhænge samt læring og kommunikation i forandringsprocesser. Denne indsigt skal gøre den studerende i stand til at udvikle og gennemføre en udviklings- og forandringsproces. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af samfundsmæssige og organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser. Skal kunne reflektere over betydningen for egen praksis. Skal kunne vurdere forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandringsog udviklingsprocesser i forhold til egen organisation, til den helhed, som organisationen er en del af, og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne formidle forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandringsog udviklingsprocesser samt kunne formidle egen ledelsesmæssig praksis og interventioner i egen organisation og i den helhed, som organisationen er en del af. Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser i egen organisatorisk kontekst. Skal kunne omsætte viden og færdigheder ift. ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser. Samfundsmæssige ændringer og forandringsprocesser: Udfordringer som følge af globalisering og øget kompleksitet i samfundet. Nye relationer mellem organisation og interessenter. Fusioner, sammenlægninger og netværk. Forandringsdimensioner og tilgange til forandringsprocesser: Forandringsledelse som restrukturering eller ændring af kerneværdier. Kulturelle og transformative mekanismer ved at ændre adfærd hos mennesker Organisatoriske dynamikker i udviklings- og forandringsprocesser: Organisationens historiske fortællinger om forandringer og udvikling. Vision og værdier og relationers samspil i en forandringsproces. Medarbejdere og ledelse som forandringsagenter, medspillere og modspillere. Organisatoriske konfigurationer og kræfter i forandringsprocesser. Ledelse i forandringsprocesser: Strategier for udviklings- og forandringsprocesser. Iscenesættelse og understøttelse af læreprocesser. Kommunikation i forandringsprocesser. Dag Ingvar Jacobsen: Organisationsændringer og forandringsledelse. Samfundslitteratur. Seneste udgave. J.C. Ry Nielsen & Morten Ry, Tanker om organisationsændringer brikker til mange ukendte puslespil. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Seneste udgave. Fuldtidsforløb 4 undervisningsdage /10, 5/10, 11/10, 25/ Aflevere opgave 1/11. gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave. Karakter efter 7-trins karakterskalaen Intern censur Pris: kr.

12 Videns- og innovationsledelse At sætte de studerende i stand til såvel teoretisk som praktisk at problematisere og begrebsafklare samt konstruktivt at forholde sig til sammenhængen mellem viden, innovation og ledelse. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til håndtering af videns- og innovationsledelse. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder, der vedrører videns- og innovationsledelse. Skal kunne reflektere over deres forskellige betydninger for en samfundsmæssig og organisatorisk praksis Skal kunne iagttage og indsamle empiri om videns- og innovationsledelse samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod videns- og innovationsledelse, i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod videns- og innovationsledelse i forhold til egen organisation og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne håndtere komplekse ledelses- og styringsmæssige problemstillinger i et videns- og innovationsledelsesperspektiv. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til videns- og innovationsledelse inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssige professionelle etikker. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til videns- og innovationsledelse. Forståelse af videns- og innovationsbegrebets kompleksitet, herunder forskellige former for viden Overblik over forskellige innovationstraditioner Indsigt i forskellige metoders fordele og ulemper Værktøjer til innovation introduktion og afprøvning Mennesker i innovative processer Bruger- og medarbejderdrevet innovation Hvordan skabes innovative miljøer? Projekt- og konceptudvikling af innovation Strategier for innovationsproceser Innovation og understøttelse af læreprocesser Kommunikation i innovationsprocesser Lene Tanggaard: Kreativitet skal læres. Når talent bliver til innovation. Aalborg Universitetsforlag. Seneste udgave. Christian Bason: Velfærdsinnovation. Børsens forlag. Seneste udgave. Fuldtidsforløb 4 undervisningsdage /11, 8/11, 15/11, 22/ Aflevere opgave 26/11 eller 13/12. gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave. Karakter efter 7-trins karakterskalaen Ekstern censur Pris: kr.

13 Projektledelse At give de studerende det teoretiske og praktiske grundlag for at arbejde som projektleder og projektdeltager. Modulet skal udvikle de studerendes kompetencer til at analysere, tilrettelægge, tilpasse og lede projekter, og forstå og anvende projekterne som dynamiske og integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation. De studerende skal kunne analysere, strukturere, planlægge, styre og dokumentere projekter, og skal kunne perspektivere i forhold til forskellige projekttyper. Mål: Skal have viden om ledelse og styring af projekter, herunder om forskellige teorier om og metoder til håndtering af projekttyper. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder, der retter sig mod projektledelse og projektstyring. Skal kunne iagttage og indsamle empiri om projektledelse og styring samt relatere empirien til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod projektledelse i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod projektledelse, i forhold til organisationens/virksomhedens samspil med omverdenen, til egen organisation og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne håndtere komplekse ledelses- og styringsmæssige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med projektledelse. Skal kunne omsætte viden og færdigheder ift. projektledelse inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssige professionelle etikker. Perspektiver på projektarbejdet Industrielle og postindustrielle forståelser Projektbeskrivelse, projektets faser, processer og struktur Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug, dokumentation Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper Projektlederroller og ledelsespositioner i projekter Projektmedarbejdere og arbejdet i projektgrupper Projektorganisatoriske ledelsesredskaber Kommunikationsprocesser i projektgrupper Projektorganisering Projektorganisationers tilblivelse og opbygning. Projekter og organisationer i netværkssamfundet Ledelse og deltagelse i forandringsprojekter Udviklingsdynamikker i projekter Processer og kultur i projekter Interessenters, relationers og kulturers betydning i projekter Refleksion og læreprocesser i projekter Projektledelse i løst koblede systemer Mette Lindegaard og John Ryding Olsen: Power i projekter og porteføljer. Jurist- og økonomforbundets forlag. Seneste udgave. Søren Christensen og Kristian Kreiner: Projektledelse i løst koblede systemer. Jurist og økonomforbundets forlag. Seneste udgave. + diverse yderligere tekster 4 tirsdage /8, 7/9, 21/9, 5/ Aflevere opgave 26/10. gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave Karakter efter 7-trins karakterskalaen Intern censur Pris: kr.

14 Ledelse, kommunikation og organisation At den studerende får såvel teoretisk som praktisk viden og forståelse for, at organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om organisationen, og at den studerende bliver i stand til at iagttage, analysere, reflektere og forholde sig fortællende, fortolkende og forhandlende til den måde, hvorpå kommunikative processer konstruerer mening og betydning. Mål: Skal have viden om forskellige organisationsteorier og metoder til organisationsudvikling, med fokus på deres ledelsesmæssige og kommunikative aspekter. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige organisationsteorier og metoder til organisationsudvikling. Skal kunne reflektere over, hvordan de kommunikative aspekter får betydning for deres ledelsesmæssige og organisatoriske anvendelse. Skal kunne indsamle empiri om forskellige teorier, metoder og koncepter med henblik på at analysere dem i et kommunikationsteoretisk perspektiv. Skal kunne relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold. Skal kunne vurdere forskellige ledelses- og organisationsteoriers og -metoders aspekter i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne formidle forskellige organisationsteoriers og metoders kommunikative aspekter i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger i et kommunikativt perspektiv. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til ledelse og organisationer i en kommunikativ praksis inden for rammerne af egne organisatoriske og ledelsesmæssige professionelle etikker. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til en kommunikativ håndtering af komplekse og udviklingsorienterede ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer. Organisationsteorier og metoder til organisationsudvikling, med særligt fokus projektledelsesmæssige aspekter Kommunikative og ledelsesmæssige aspekter i forandringsprocesser og projektforløb Organisation, organisationsudvikling, kommunikation og projektledelse i løst koblede systemer Kommunikation, refleksion og læreprocesser særligt i organisationsudvikling og ved ledelse af projekter Interessenters, relationers og kulturers betydning i organisationsudvikling Ledelse og deltagelse i udviklingsprojekter Organisation- og projekter i netværkssamfundet Udviklingsdynamikker og ledelse i organisatoriske projekter Søren Christensen og Kristian Kreiner: Projektledelse i løst koblede systemer. Jurist og økonomforbundets forlag. Seneste udgave. + diverse yderligere tekster Forudsætninger: Modulet anbefales læst i forlængelse af tilvalgsmodulet Projektledelse (5 ECTS point) 4 tirsdage /10, 2/11,16/11., 30/ Aflevere opgave 14/12. gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave Karakter efter 7-trins karakterskalaen Ekstern censur Pris: kr.

15 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Målet er, at den studerende såvel teoretisk som praktisk tilegner sig viden om og forudsætninger for at lede arbejdet med kvalitetsstyring, udvikling og evalueringsformer, herunder kompetencen til at analysere og tilrettelægge implementering af resultater fra kvalitetsog evalueringsprojekter. Mål - i hovedtræk: Skal have teoretisk og praktisk viden om at lede arbejdet med kvalitetsstyring, udvikling og evalueringsformer, herunder kompetencen til at analysere og tilrettelægge implementering af resultater fra kvalitets- og evalueringsprojekter. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder, der omhandler kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering. Skal kunne iagttage og indsamle empiri om kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering samt relatere empirien til egen organisation og egne ledelsesmæssige forhold og udfordringer. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der omhandler kvalitetsstyring, - udvikling og evaluering i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil Skal kunne håndtere komplekse ledelses- og styringsmæssige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering, eksempelvis kunne tilrettelægge implementering af resultater fra kvalitets- og evalueringsprojekter. Skal kunne sætte det ledelsesmæssige arbejde med kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering ind i en tværfaglig samarbejdskontekst samt kunne agere i forhold til forskellige faggruppers tilgange til kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering. Perspektiver i arbejdet med kvalitetsudvikling og evaluering Formålet med kvalitetsstyring og kvalitetssystemers anvendelse Teoretiske og praktiske perspektiver på kvalitetsstyring, kvalitetsledelse og evalueringsformer Evaluering og evalueringsmodeller 4 fredage /8, 3/9, 17/9, 24/9, 2010 Eksamen 08/10. gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig eksamen Karakter efter 7-trins karakterskalaen Intern censur Pris: kr. Systemer for kvalitetsudvikling og evaluering Grundlæggende begreber indenfor kvalitetsudvikling og evaluering Kvalitetsmodeller, deres forudsætninger og anvendelse, herunder LEAN, Den danske kvalitetsmodel m.fl. Planlægning, gennemførelse og opfølgning af kvalitetsudvikling og evaluering Dokumentation og evaluering som kontrol-og udviklingsredskab, herunder Brugerinddragelse i Kvalitetsvurdering Strategier for ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Strategier for kvalitetsudvikling, forandringsprocesser og evaluering Anvendelse af kvalitetsledelse og evaluering tilknyttet den aktuelle organisation Beslutnings- og kommunikationsprocesser i kvalitetsudvikling og evaluering Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering i forhold til egen ledelsesrolle og identitet. Anerkendende ledelse i kvalitetsudvikling og evaluering Litteratur og bogbestillingsliste meddeles i god tid inden modulstart.

16 Ledelse og kompetenceudvikling At give de studerende teoretisk og praktisk viden og forudsætninger for at kunne beskrive, analysere og vurdere organisatoriske kompetencer samt færdigheder til at arbejde systematisk med ledelses-, kompetence-, og personaleudvikling og uddannelsesplanlægning. At opnå indsigt i og forståelse for hvordan konflikter mellem forskellige aktørers forestillinger om kompetenceudviklinger, og organisationens visioner og strategier udgør et udviklingspotentiale. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier om og metoder til ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen. Skal kunne forstå og reflektere over deres forskellige perspektiver på funktionen af personalepolitik, kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning, herunder på de strategiske betydninger heraf. Skal kunne iagttage og indsamle empiri om ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen, samt kunne relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag. Skal kunne vurdere forskellige teorier om og metoder til ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen. Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier om og metoder til ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen, såvel internt i organisationen som i den helhed, organisationen indgår i. Skal kunne håndtere komplekse ledelsesmæssige, organisatoriske og styringsmæssige konflikter, problemstillinger og dilemmaer med henblik på at identificere personlige og organisatoriske ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til det systematiske arbejde med strategisk kompetenceudvikling i organisationen. Skal kunne omsætte viden og færdigheder mht. ledelse af et systematisk arbejde med kompetence- og personaleudvikling samt uddannelsesplanlægning i organisationen, i et samarbejde med alle organisationens aktører om at styrke og udvikle såvel det systematiske arbejde med kompetenceudvikling. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen. Kompetenceudvikling som et centralt begreb på samfunds-, organisations- og individniveau Ledelse- og kompetenceudvikling som strategisk perspektiv for kompetenceudvikling på samfunds-, organisations- og individniveau Personalepolitikkers funktioner og deres strategiske forankring og betydning Uddannelsesplanlægning i organisationer Litteratur og bogbestillingsliste meddeles i god tid inden modulstart. 4 fredage /0, 15/10, 29/10, 5/ Eksamen 26/11. gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet Skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig eksamen Karakter efter 7-trins karakterskalaen Ekstern censur Pris: kr.

17 Afgangsprojekt Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig ledelsesmæssig problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. Mål i hovedtræk: Skal kunne anvende viden om ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde, og skal i forhold til den valgte problemstilling kunne anlægge et helhedsperspektiv på relevansen af de forudgående modulers indhold. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder i forhold til en given/egen ledelsesmæssig praksis og den valgte problemstilling. Skal kunne iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling, til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og beslutninger på en relevant måde. Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil, f.eks. ved at forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis. Skal kunne udvikle strategier for, realisere og håndtere ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer i forhold til den valgte problemstilling. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til den valgte problemstilling inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssig etik f.eks. ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe deltagelse i og refleksion over organisatoriske udviklingsperspektiver. Skal tage ansvar for komplekse ledelses - og organisatoriske problemstillinger og kunne komme med begrundede forslag til valg af løsninger, styringsmetoder og handlinger. Arbejdet med afgangsprojektet indledes med temamøder med følgende emner: Opstart, mulige projektemner, projektbeskrivelse Introduktion til projektmetode, videnskabsteoretisk perspektiv, problemformulering, projektets faser. Oplæg til teorier og modeller, informationsbehov, metodevalg og informationsindsamling. Parallelt hermed er der projektarbejde under vejledning. Arbejdsform: Afgangsprojektet kan gennemføres som forløb over 1 semester eller som 8-ugers forløb med mulighed for SVU-støtte. Projektforløb: Heltid eller deltid uge 33-50, 2010 Undervisningsdage: 16/8, 6/9, 20/9 Kl /12+17/12 Der indleveres en afhandling på normalsider for 1 studerende ekskl. forside, indholdsfortegnelse, projektbeskrivelse og bilag. For 2 studerende tillægges 20 normalsider. Individuel karakter efter 7- trins skalaen ud fra en helhedsbedømmelse. Ekstern censur Pris: kr. ECTS point: 15 Projektet udarbejdes og udføres individuelt eller i grupper af 2 studerende. I starten af forløbet er der temamøder omkring projektmetode og informationsindsamling og parallelt hermed udarbejdes projektbeskrivelse ud fra et godkendt projektemne. Projektgruppen tildeles vejleder på baggrund af emnevalg og denne godkender projektbeskrivelsen. Herefter udføres projektarbejde under vejledning. Den skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne af Ib Andersen, Samfundslitteratur. Seneste udgave. Dertil kommer yderligere tekster fra relevante publikationer, der udleveres.

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur,

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur, Ledelse og organisation, del 1 Organisation og processer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Modulvejledning Januar 2014

Modulvejledning Januar 2014 Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni Modulvejledning Januar 2014 Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer Ledelse og diakoni gennem relationer Modul 3 Løbenr. 036-13 BØ 15.1.14 Undervisningsplan

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

For studerende som starter modulet i uge , uge og uge

For studerende som starter modulet i uge , uge og uge Ledelse og Organisation (9 ECTS point) Studievejledning For studerende som starter modulet i uge 35 2008, uge 48 2008 og uge 11 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelse j.nr. 14/011145 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse

STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse Obligatoriske moduler 1-6, valgmodulerne Projektledelse, Strategisk ledelse og Jura samt Afgangsprojekt. Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016.

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker frameldingen senere betragtes

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Studievejledning 01.01. 2014

Studievejledning 01.01. 2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.01. 2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET BAGGRUNDEN Der er et ønske om en kompetencegivende uddannelse for mellemlederne på?? i kommunen. Mellemlederne på de respektive afdelinger er dygtige specialister og

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd

Lovtidende A. Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd I medfør af 20 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere