Sådan lyder det i indledningen til antologien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan lyder det i indledningen til antologien"

Transkript

1 Anmeldelser Helle Mylund Jacobsen (red.): Administration Faglighed og praksis i administrativt arbejde Akademisk forlag, København, 2013, 294 s. ISBN: Vi er hos kontorfolkene med deres sagsmapper, computer, telefoner, skriveredskaber, mapper, reoler, skriveborde, lovsamlinger, retningslinjer, regneark og papir (s. 11). Sådan lyder det i indledningen til antologien Administration Faglighed og praksis i administrativt arbejde. Fra de første sider fornemmer man en særlig hektisk summen fra pc ere; koncentrerede hænder, der flyver over tasterne og fremtvinger små kliklyde; tunge skuffer med sagsmapper, der åbnes og lukkes; og let bøjede hoveder, der ivrigt følger den blinkende cursor på skærmen. Men man fornemmer også en særlig insisterende koncentration i sproget og i det ærinde, som antologien er ude i: At forsøge på at indfange og karakterisere den særlige faglighed og praksis, vi kalder for offentlig administration. Men hvad er det egentlig, der er så særligt ved administration? Er det ikke noget, vi alle kan gøre? Og er det ikke noget, vi i en moderne tidsalder med internet, selvbetjeningsløsninger og digitalisering helst skal søge at minimere mest muligt? Antologiens centrale budskab er kort fortalt, at det er administrationen og bureaukratiets forsvarere, der står som garanter for vores moderne demokrati. Uden administratorer, intet velfærdssamfund, og dermed fjernes grundlaget for demokratiet, som vi kender det. Det er en overordentlig væsentlig historie, som man kan undre sig over ikke er blevet fortalt før i samlet form på dansk. Antologien er skrevet af forskere og undervisere primært fra miljøet omkring forvaltnings- og administrationsuddannelserne på Professionshøjskolen Metropol. Antologien består udover indledningen af 11 kapitler og har bidrag af: Helle Mylund Jacobsen, Anja Svejgaard Pors, Mette Frisk Jensen, Dorte Høilund, Rikke Thomsen, Mathilde Høybye-Mortensen, Ida Marie Schrøder, Jesper Hundebøl, Jakob Djurhuus Albrechtsen, Johan Iversen, Ninna Hedeager Olsen, Agnete Meldgaard Hansen og Helle Blomquist. Helle Mylund Jacobsen har redigeret antologien, skrevet indledningen samt været medforfatter til to af de 11 kapitler, hvoraf det første er et interview med Paul Du Gay, professor på Copenhagen Business School og forfatter til bogen In Praise of Bureaucracy (da. Hyldest til Bureaukratiet) fra år Helle Mylund Jacobsen skriver, at bogen udspringer af en grundlæggende forvirring, håb og higen efter faglig identitet hos de mennesker der arbejder med administration (s. 11). Antologien indkredser, hvordan begrebet administration knytter sig til forvaltning, styring og bureaukrati og bestemmer indledningsvist administration som de processer, som udføres, når lovgivning oversættes til handling (s. 12). Dermed slås der et særligt handlingsorienteret spor an, som vel også er professionshøjskolernes varemærke. Vi vil have undervisere der forsker ikke akademisk, men praktisk og med baggrund i professionen, som det hedder i Professionshøjskolen Metropols strategi-tegnefilm frem mod Det handlingsorienterede perspektiv er bogens afsæt og dens styrke. Styrken ligger i ambitionen om at fortælle administratorernes historie om deres fag og praksis, som de oplever det og med deres egne ord. Dette sker igennem Tidsskrift for ARBEJDSliv, 16 årg. nr

2 historiske analyser, analyser af administrative praktikker fra regneark til bygningsmodeller og ikke mindst gennem interviews med og observationer af administratorer i kommuner, regioner og stat. Antologiens kapitler holder sig generelt i et sprog, som er nuanceret uden at blive akademisk højpandet, og som er praktisk uden at blive forfladigende det er en bedrift i sig selv. De første tre kapitler bevæger sig på et generelt indkredsende niveau igennem interview, historisk og samtidsanalyse. I kapitlet Fra kongelig tjener til offentlig administrator argumenteres der for, at Max Webers bureaukratiteori i høj grad er den, der giver størst forklaringskraft i forhold til udviklingen af embedsstand og administration i Danmark. I kapitlet Administrationsfaglighed som velfærdsgode vises det både med eksempler fra historien og samtiden, hvordan offentlige forvaltere har et fagligt og etisk ansvar for, at borgerne i praksis får juridiske rettigheder og inddrages i udviklingen af velfærdsstaten i det, der kaldes medborgerskab (s. 73ff). I et demokratiperspektiv er det værd at bemærke, at denne udvikling er foregået over mange hundrede år. I udviklingen af det danske demokrati har vi bevæget os fra, at det var kongen, der suverænt havde kompetence til at udnævne embedsmænd, til i moderne tid, hvor der arbejdes meget bevidst med skabelsen af en hæderlig og effektiv offentlig forvaltning gennem blandt andet rekruttering, krav til uddannelsesbaggrund, graden af kontrol, forbedring af ansættelsesvilkår og adskillelse af økonomien i embedet og privatøkonomien. Budskabet er, at bureaukratiet i hvert fald i dets danske variant er bedre end sit rygte. Forskellen ses for alvor, når man sammenligner med udlandet, hvilket bogen dog ikke gør. De næste syv kapitler bidrager på hver deres måde med empiriske fortællinger fra administrative praksisser. Vi kommer på besøg i Udenrigsministeriets HR-afdeling, følger tilblivelsen af en kommunikationsstrategi på et hospital, kommer tæt på sagsbehandlingen på kommunale velfærdsområder, oplever samarbejder om regnearksopgaver mellem økonomi og socialfaglighed, præsenteres for det offentlig-private udviklingsprogram Det Digitale Byggeri og ser udviklingen af en ny kommunal handikappolitik blive til. I et centralt afsnit i kapitlet Metaforer vi administrerer med skriver forfatterne om den særlige erfaringsbestemte vurdering, der kendetegner den gode administrator. Fingerspitzengefühl kalder de det: Fingerspidsfornemmelse i det administrative arbejde handler om at kunne aflæse en kultur, at have politisk forståelse og intuition generelt i arbejdet, men det handler også om konkrete vurderingssituationer i for eksempel sagsbehandlingsarbejdet, hvor retningslinjer eller procedurer ikke rækker vidt nok. (s. 104). Fingerspidsfornemmelse handler med andre ord om at vide præcis, hvornår man skal følge reglerne, og hvornår man netop ikke skal gøre det. Det interessante ved denne fingerspidsfornemmelse er, at den er et udtryk for, at væsentlige dele af de administrative medarbejderes faglighed i høj grad er usynlig og mindre anerkendt (også af dem selv). Den dygtige administrator kan systematisere ting, kender til procedurer og retningslinjer og kan overskue store mængder detaljer. Men de relationelle og vurderende aspekter rangerer lavere end de regelbundne og standardiserede aspekter. I det afsluttende kapitel leveres endnu en historisk analyse, denne gang af en praksis tæt på undervisningslokalet nemlig fortællingen om, hvordan den forvaltningsfaglige afgangseksamen blev oprettet af Finansministeriet som videregående uddannelse på Danmarks Forvaltningshøjskole. Bogen har som nævnt også svagheder. Som et samlet bidrag til at forstå hvad det er vi kan, og hvad det er vi gør, når vi administrer (s. 11) savnes et konkluderende kapitel, der samler op på bogens forskellige bidrag og binder antologien sammen. Bogen er desuden forsynet med en række fængende og interessante billeder af men- 120 Anmeldelser

3 nesker, der udfører administration vidt forskellige steder i verden (alle taget af den hollandske fotograf Jan Banning). Det ville have været relevant ikke mindst i forlængelse af diskussionen om Metaforer vi administrerer med med en analyse af disse billeders placering i bogen, og hvad de bidrager med til bogens ærinde. En anden svaghed ligger i, at det er uklart, præcist hvem det er, der higer efter at bestemme den faglige identitet hos de mennesker, der arbejder med administration. Er det forfatterne? Er det ledere eller centrale aktører i det offentlige? Eller er det administratorerne selv? Denne anmelder bliver altid en smule skeptisk, når nogen påtager sig opgaven at give andre en stemme. Uanset hvor ædelt et ærinde de måtte være ude i, og det er det virkelig med denne antologi, så bør man med rette spørge: Hvad er deres interesse, dem der ønsker at tale på andres vegne? For hvis skyld gør de det? Og hvad ønsker de at opnå? Endelig er det heller ikke klart, hvem administratorerne egentlig er. Dette forhold gør antologien dog fra starten en dyd ud af. Administration udføres nogle steder af lægen, andre steder af dommeren og helt tredje steder af systemet. Men det gør samtidig spørgsmålet, om administration er en særlig profession, særdeles vanskeligt og noget nær umuligt at besvare. Særligt på den måde, der lægges op til i indledningen og flere andre steder med reference til Andrew Abbott som en særlig kerneopgave, der kan afdækkes og afgrænses fra andre faggrupper (s. 12). Det tjener forfatterne til ære, at de ikke forsøger at afgrænse administratorer til alene at være dem, der har det som deres titel eller som væsentligste bestanddel i deres jobbeskrivelse. Men en klart afgrænset professionsfaglighed for administratorer gives ikke. Denne pointe kunne have været samlet op i et afsluttende kapitel. En afsluttende kritisk kommentar: Af en bog skrevet til og med administratorer, der ofte har et skarpt øje for sprog og konsistens, vil det klæde bogen i det næste oplag at sikre at indledningens kapitelpræsentation svarer overens med kapitelrækkefølgen og de faktiske titler. Som et indlæg i debatten om varme og kolde hænder er bogen forbilledlig. Men den er oppe imod store kræfter. I en verden hvor statslige styrelser moderniseres, hvor love og bestemmelser sendes til serviceeftersyn, og hvor hastighed og effektivitet er Gud, blegner værdien af bureaukratiets langsommelige fleksibilitet. Man kan håbe, det går, som den danske musiker og sangskriver Tina Dickow synger: Sometimes the fastest way to get there is to go slow. Har man i mellemtiden et oprigtigt ønske om at blive klogere på, hvad administrationsfaglighed er, og vil man vide, hvorfor dygtige administratorer er essentielle i et moderne demokrati, er antologien et rigtig godt sted at starte. Som sådan bør antologien være et must-read ikke bare på professionshøjskolernes uddannelser i offentlig administration, men også på universiteternes samfundsvidenskabelige uddannelser samt blandt den offentlige sektors chefer og ledere. Anmeldt af Anders Bojesen, ph.d., Faglig konsulent, HK STAT Note 1 Se Om+Metropol/Nyheder+og+Presse/Nyheder/2013/02/Strategifilm, besøgt d. 9. februar Paula Helth (red.) Lederskabelse det personlige lederskab, 3. udgave Samfundslitteratur, 2013, 318 s. ISBN D enne tredje udgave af bogen Lederskabelse er en antologi skrevet af forskere og konsulenter, som igennem 15 kapitler bidrager med en lang række perspektiver på det personlige lederskab. Paula Helth indleder bogen med et en række perspektiver på, hvordan ledelsesområdet Tidsskrift for ARBEJDSliv, 16 årg. nr

4 i vores samtid kan begribes. Her bliver ledelse sat i lighed med lederskab ud fra en betragtning om, at ledelse af en given virksomhed er at kunne lede andre til at lede sig selv og ikke længere handler om at styre ud fra en forudbestemt rationalitet og sikker retning. Det handler i stedet for lederen i højere grad om at kunne skabe sammenhænge i det organisatoriske virvar og i de mange omskifteligheder. Det understreges, at det personlige lederskab ikke handler om enkle håndgreb, faste modeller og værkstøjskasser, men i stedet at skulle forholde sig til kompleksiteten og de mange positioner, som er mulige at indtage som leder i dagens organisationer. Her er der behov for teoretiske perspektiver og forholdemåder, som passer til de skiftende ledelsesmæssige forhold og udfordringer, der kendetegner lederens hverdag. Videnskabsteoretisk trækker bogens forskellige forfattere primært på konstruktivismen, systemteorien og på det poststrukturalistiske tankegods. Fra start præsenteres ni forskellige temaer på tværs af bogens kapitler som bl.a. omhandler lederen som en person i relationer, opnåelse af diskursiv indsigt ved at indtage forskellige metapositioner, dialogiske processer, moderne magt og ledelse, ledelsesfilosofi og lederskab som transformation. Udover at kapitlerne fra de forrige udgaver i større eller mindre grad er blevet opdateret, har denne udgave fire nye kapitler med, som omhandler strategisk selvledelse, coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab, eksistentialisme og lederskab samt fremtidsparat lederskab. Jeg har valgt at tage fat i to af disse kapitler for en nærmere beskrivelse. Det første, Strategisk selvledelse af Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen, fokuserer på, at lederen nødvendigvis må kunne understøtte selvledende medarbejdere ved at forpligtige sig til dialoger med medarbejderne om hvilke prioriteringer og beslutninger, som skaber mest værdi for virksomheden. Herved træder det strategiske og organisatoriske perspektiv frem og lederens personlige værdier i beslutningsprocesser tilbage. Der argumenteres for, at virksomhedens mål nødvendigvis må udgøre kernen og omdrejningspunktet for det personlige lederskab, og lederens opgave bliver at iscenesætte og fastholde dette overfor den selvledende medarbejder, for at organisationen samlet set kan formå at skabe de nødvendige resultater. Strategisk ledelse af selvledelse er ifølge forfatterne en kurs, som lederne må tage for at holde fokus på forretningen. Kapitlet kan således læses som en mere management -orienteret forståelse af, hvordan man fastholder det strategiske blik i en tid, hvor den tillidsbaserede ledelse vinder indpas. I en ganske anden retning skriver Christa Breum Amhøj om det, hun kalder fremtidsparat lederskab. Velfærdsudviklingen kan ifølge forfatteren ikke længere være baseret på simple og instrumentelle fremtidsplanlægninger, da det fikserer fremtiden med nutidens normer. Det er heller ikke længere nok at være en reflekterende leder, da refleksioner og meningstilskrivninger ofte er bagudrettede og distanceret i forhold til her og nu. Amhøj retter i stedet blikket mod, hvordan fremtiden bliver til i små mikrobevægelser i organisationen og ikke mindst, hvordan lederen bliver sensitiv og i stand til at se, mærke og respondere på disse. Det kalder ifølge Amhøj på et lederskab, som i hørere grad er rettet mod og er parat til at se den levende og mikroskopiske velfærd, der overskrider og siver ud mellem den simple og refleksive styring (s. 231). Dette muliggør udøvelsen af såkaldt affektiv ledelse, som handler om, at velfærd modsat styring og refleksioner bliver til netop i nuet, når vi berører og selv bliver berørt som ledere. Begrebet og indramningen af det fremtidsparate lederskab trækker på en lang række mere sværttilgængelige teoretikere såsom f.eks. Deleuzes og hans forståelse af intense tilblivelsesprocesseer samt Massumis betragtninger om åbenhedens anatomi. Det er et kapitel, som man skal dvæle ved over lidt længere tid, men som man bliver belønnet for at inddrage i forståelsen af de nye retninger inden for det personlige lederskab. Fra et underviserperspektiv er bogen meget brugbar med sine cases, gode eksempler og ikke mindst et gennemarbejdet sprog, som lykkes 122 Anmeldelser

5 med at beskrive forholdsvis komplekse teoriområder og skabe tydelige koblinger til, hvordan disse kan forstås i en ledelsesoptik uden i højere grad at blive normative. Bogen vil kunne danne en god baggrund for samtaler med de studerende, perspektivere nye retninger og områder inden for det personlige lederskab, der let kan blive yderligere teoretisk bearbejdet, og som vil kunne fungere som baggrund for konkrete udviklingsretninger og praksis for den enkelte. Jeg kan godt savne nogle flere perspektiver på, hvordan lederen bliver i stand til fortsat at indgå i en New Public Management -styringstænkning og -system, som er en realitet i langt de fleste offentlige organisationer og blandt private virksomheder i form af diverse Performance Management -systemer og tæt opfølgning. Jeg ser en fare i, at det personlige lederskab netop bliver et personligt anliggende for den enkelte leder et projekt, som skal udvikles på trods at diverse dominerende styringslogikker i organisationerne, som alle ledere har meget vanskeligt ved at undslå sig. Dermed er der en risiko for, at de mange væsentlige ledelsestilgange og perspektiver, som bogen fremlægger, i stedet bliver til nye forventninger og krav til lederen om f.eks. at skulle agere responsivt og nærværende, løskoblet fra de mange styringskrav, som falder på lederens og på medarbejdernes skuldre. Kunne man i stedet i højere grad tænke lederskabelse sammen med styring, sådan at disse ikke risikerer at blive til hinandens modsætninger? Uanset disse indsigelser står bogen tilbage som et vigtigt bidrag til ledelsesområdet og som et af de bedste danske bud på, hvor feltet bevæger sig hen. Anmeldt af Esbjørn Mildh, adjunkt, Professionshøjskolen Metropol, Institut for Ledelse og Forvaltning Tidsskrift for ARBEJDSliv, 16 årg. nr

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale?

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? # 5 marts 2011 Magasin for Danmarks Domstole Side 10 : Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? Visionsudvalget for kontorpersonalet analyserer de udfordringer og muligheder, domstolene

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse

Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse Nr. 8 maj 2013 16. årgang Tema: Ny skoleledelse Nu skal der ledes Af forlagschef Peter Andersen Efter regeringsindgrebet er ledelsesretten kommet derhen, hvor

Læs mere

I specialeafhandlingen anvendes i øvrigt det af Dansk Sprognævn anbefalede kommasystem.

I specialeafhandlingen anvendes i øvrigt det af Dansk Sprognævn anbefalede kommasystem. FORORD Socialrådgiver i en forandringstid er resultatet af en specialeproces, der har strakt sig fra februar til november 2007. Specialet er skrevet på fagene Kommunikation og Kultur- og Sprogmødestudier

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere